Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; bilingvismus ; kulturní identita ; mezikulturní komunikace ; sebepojetí ; vývoj ei ; sociální interakce Publikace je urená pedevším pro rodie a uitele i vychovatele bilingvních dtí. Úvodem zmiuje význam ei obecn vetn charakteristických znak ei zamené na dít a popisuje detailn eový vývoj bilingvních dtí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho rzných modifikacích a zdrazuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítte. 2. tyi temperamenty : píruka pro školu i život / Helmut Eller ; [z nmeckého originálu... peložil Pavel Lomika] Hranice : Fabula, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 waldorfská pedagogika ; výchova dítte ; pedopsychologie ; temperament ; interpersonální vztahy ; sebevýchova ; výuka ; škola tená v knize najde pedevším velké množství praktických tip a rad, jak s temperamenty pracovat ve vyuování, v jednotlivých pedmtech, jak temperamenty ve škole harmonizovat, i jak s nimi nakládat a používat je pi výchov v rodin. Pedposlední kapitola je pak vnována temperamentm v soužití dosplých a poslední v sebevýchov.

2 3. Dít - rodina - instituce, aneb, Jak neztratit budoucnost / Hana Kubíková Ostrava : Ostravská univerzita, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 dít ; rodina ; náhradní rodina ; pstounská pée ; ústav sociální pée ; ústavní výchova ; esko ; náhradní rodinná pée ; náhradní výchovná pée Publikace charakterizuje existující formy náhradní institucionální a rodinné pée v eské republice. Pedevším však poukazuje na podprné a rizikové faktory ve vztahu k budoucnosti dtí, které jsou v tchto institucích a náhradních rodinách umístné. 4. Jak spolen s dtmi zvládat výchovné krize / Annette Kast-Zahn ; [peklad Monika Burger] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; vztah rodie-dít ; interpersonální vztahy ; vk 2-14 Kniha je urena zejména rodim dtí ve vku od 2 do 14 let. Každé dít mívá své krize, ale mže je všechny bez problém zvládnout, pokud má chápavé a pouené rodie. Nkteré dti bývají neklidné, bázlivé, agresivní, nesoustedné, vzpurné, mají poruchy pozornosti, ubližují kamarádm, nedaí se jim chodit na noník, zlobí u jídla... Autorka zde poskytuje rady a tipy, jak spolen s díttem mžeme tyto problémové situace vyešit.

3 5. Kompetence ve vzdlávání dosplých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty / Jaroslav Veteška Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 vzdlávání dosplých ; pedagogika dosplých ; zpsobilostní minimum ; pedagogika ; kurikulum ; personální ízení Publikace se teoreticky a metodologicky zabývá významným fenoménem pelomu 20. a 21. století klíovými kompetencemi v kontextu sociálních a hospodáských zmn. Autor dává uvedené kompetenní pojetí do širších edukaních souvislostí, a to vždy se stálým zetelem k možnostem aplikace do rzných spoleenských oblastí, zejména pak do vzdlávání, rozvoje a ízení lidských zdroj. 6. Komunikace ve školní tíd / Klára Šeová, Roman Švaíek, Zuzana Šalamounová Praha : Portál (vydavatelství), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogická komunikace ; tída ; výuka ; klima tídy ; vztah uitel-žák ; pedagogický výzkum ; dialogické vyuování Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi uitelem a žáky. Tyto informace jsou erpány z originálního výzkumu autorského týmu, který zahrnoval dlouhodobé pozorování a videonahrávky vyuovacích hodin rzných uitel druhého stupn základní školy. Kniha tak pináší adu píklad ze školní praxe, umožuje vytvoit si živou pedstavu o tom, jak komunikace ve školní tíd reáln probíhá.

4 7. Malý vdec : experimenty, které mžete provádt i doma / Tomislav Senanski ; [peklad Tomáš Apeltauer ; ilustrace Miroljub Milutinovi Brada] Brno : Edika, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: V 22892V1 fyzika ; chemie ; experiment ; vk 8-12 Tato kniha je urena pro všechny, kteí si chtjí ovit fyzikální a chemické zákony jednoduchými experimenty a už ve škole, nebo doma. Najdete v ní pokusy pehledn rozlenné do následujících oblastí: voda, rostliny, vzduch, teplo, sledování promn, svtlo, zvuk, elektina. 8. Odhalte poklad u svého dítte : kniha pro zvídavé rodie / Jirina Prekop, Gerald Hüther ; [z nmeckého originálu... peložila Daniela Vrbová] Praha : Grada, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22899V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; vztah rodie-dít ; interpersonální vztahy Publikace nabízí tenám možnost, jak se na svt podívat dtskýma oima a jak pochopit, odkud pramení nkteré potíže, problémy a konflikty, se kterými se dti na své cest životem setkávají. Autoi zárove nastavují dosplým zrcadlo a upozorují na vliv, který mže mít nedslednost, neupímnost i nevšímavost rodie na dít.

5 9. Pée o dít po rozvodu a její úskalí / Tomáš Novák Praha : Grada, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 rozvod ; vztah rodie-dít ; výchova dítte ; poradenství ; syndrom zavržení rodie Tato kniha se snaží úinn poradit, jak zvládnout obtížnou životní zkoušku. Autor erpá ze své dlouholeté poradenské praxe a varuje ped chybami. Upozoruje na rozvodové mýty, a pedevším se detailn vnuje rzným formám porozvodové pée o dti, tak aby rozvádjící se manželé mohli zstat dobrými rodii. 10. Rétorika pro pedagogy / Eva Hájková Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 enictví ; ústní projev ; komunikaní schopnost ; pedagogická dovednost ; výslovnost ; nonverbální komunikace Kniha pináší fundovaný odborný výklad problematiky veejných mluvených verbálních projev, který je doveden do praktické aplikace v ad cviení k vytvoení dovednosti kvalitn promlouvat na veejnosti. Zamuje se pedevším na studenty uitelství a na pedagogy v praxi, krom doporuení pro dosplé uvádí napíklad i adu námt pro práci s žáky, mže se však stát dobrým pomocníkem i pro zájemce z nepedagogické veejnosti.

6 11. Rodie potebují hranice / Uli Hauser ; [z nmeckého originálu... peložila Lucie Simonová] Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vztah rodie-dít ; výchova dítte ; rodinná výchova ; dtství ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti Kniha je polemikou s dnes oblíbenými pístupy k dtem a dtství. Dti se stávají projekcí ambiciózních rodi, od kolébky až zhruba do ticátých narozenin jsou všemožn opeovávány, rodie je zatžují svými obavami a úzkostmi a zárove se jim odmítají vnovat, protože musí dlat kariéru. Autor se staví proti tendenci dnešních rodi vychovávat dti úzkostliv a podle píruek a staví se za volnost, kterou je teba dtem dát pi he, v dob uení i pi rozvíjení své osobnosti. 12. Texty k inspiraci vyuujícím : (zvlášt rodinné a sexuální výchovy) / Jan Svoboda Ostrava : Ostravská univerzita, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 rodinná výchova ; pohlavní výchova ; didaktika ; výuka ; rozvoj osobnosti ; motivace ; pedagogická komunikace ; pedmtová didaktika Text je uren vyuujícím pedmtu Rodinná a obanská výchova. Metodicky rozpracovává vedení výuky ve struktue: zangažovanost žáka, vyhodnocení jejich vstupu, klíová sdlení uitelem, tématické okruhy pro doplující dialog s žáky. Kapitoly jsou azeny podle bžn dostupných osnov výuky daných pedmt. Hlavním cílem textu je v rozpracované podob nabídnout podstatné tématické okruhy k rodinné a sexuální výchov tak, aby v eticky ošetené podob otevíraly pole pro diskuzi mezi vyuujícím a žákem.

7 13. Veršované znakování : komunikujeme s miminky a batolaty : znaky, gesty mimikou / Romana Suchá Brno : Edika, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: V 22893V1 kojenec ; batole ; nonverbální komunikace ; gesto ; komunikaní schopnost ; rozvoj osobnosti ; mimika Pro období raného vku jsou gesta typickým dorozumívacím prostedkem a znakování je zpsob, jak se s díttem dorozumt práv pomocí gest a mimiky. Spojení znaku a mluveného slova napomáhá k zapamatování si jednotlivých slov a tím i rozvoji ei. Tato kniha podpoí snahu o aktivní oboustrannou komunikaci. 14. Výchova bez poražených : ešení konflikt mezi rodii a dtmi / Thomas Gordon ; [z anglického originálu... peložily Julie Žemlová a Kristýna Ševíková] Praha : Malvern, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; vztah rodie-dít ; interpersonální vztahy ; ešení konflikt Kniha srozumiteln a názorn popisuje postupy, jak komunikovat s dtmi, jak posílit spolupráci v rodin a jak efektivn ešit problémy. Souástí knihy jsou praktická cviení, která rodim umožní osvojit si nové postupy, patin je zažít a pípadn je vyzkoušet ve své vlastní rodin.

8 15. Výtvarné hrátky napí kontinenty : [pro dti od 4 do 10 let] : zempisn motivované tvoení : kížovky, slepé mapy, hry : didaktické postupy a obrazový materiál / Petra Vondrová Praha : Grada, s., 16 s. obr. píl. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výtvarná výchova ; výtvarné techniky a materiály ; tvoivost ; rozvoj osobnosti ; pedškolní vk ; mladší školní vk ; zempis ; hra Knížka je lenna na ti hlavní kapitoly (Evropa, Asie, Afrika). Celkov najdeme v knize dvacet tyi lekcí, v nichž se dti napíklad pokoušejí hledat informace o slavné osobnosti, která pochází z dané zem, pipravují typické jídlo dle receptu, uí se základní slova jazyka konkrétní zem. Následuje realizace výtvarného dílka.

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta 2 Absolvent základní školy Sborník z pracovního semináe konaného dne 20. 21. ervna 2007 na Pedagogické fakult MU Editoi: Josef Maák a Tomáš Janík Brno 2007 3 SBORNÍK

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více