Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 biologie ; adaptace ; lovk ; prostedí ; evoluce ; biodiverzita ; fylogeneze Autor výzkumy v terénu i teoreticky výrazn pispl k moderní syntéze, kombinaci mendelovské genetiky a darwinovské evoluce pírodním výbrem. V knize pístupn shrnul svj pohled pro laického tenáe. První ást vnoval dkazm promn života na Zemi. Druhou typm a procesm evoluce. Tetí vzniku biologických druh a rozmanitosti života. tvrtou a závrenou evoluci lovka. 2. Etické kontexty sociální práce s rodinou / Jindich Šrajer, Libor Musil (eds.) Brno : Libor Musil v nakl. Albert, s. :. -- eština. ISBN (František Šalé - Albert : brož.) Sign.: II V1 sociální práce ; rodina ; etika ; gender ; sociální pracovník ; poradenství ; terapie Cílem této knihy je nabídnout sociálním pracovníkm, kteí své služby poskytují rodinám nebo klientm s rodinnými problémy odpov na otázku: Kterým okolnostem života v souasné spolenosti je teba vnovat pozornost, protože ovlivují schopnost rodin zvládat obtížné životní situace?

2 3. Filosofie mezi mýtem a vdou : od Homéra po Descarta / Zdenk Kratochvíl Praha : Academia, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny filozofie ; vda ; náboženství Kniha pedstavuje djiny filosofie od archaického ecka do konce evropské renesance sledované v kontextu djin vdy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných djin filosofie je zde kladen draz na dobový rámec výkladu filosofických nauk, které proto nejsou zaazovány do umle vytvoených -ism. 4. Interkulturní komunikace / Jan Prcha Praha : Grada, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 mezikulturní komunikace ; kultura ; civilizace ; jazyk ; sociolingvistika ; psycholingvistika ; vzdlávání Interkulturní komunikace se realizuje každodenn v nespoetném množství mezinárodních obchodních, politických, diplomatických, vzdlávacích i turistických kontakt. Je to fenomén na jedné stran pozitivní, vedoucí k užiteným efektm, jeho prostednictvím se dorozumívají, vzájemn poznávají a spolupracují lidé rzných zemí, národ, kulturních spoleenství. Avšak na druhé stran je to také fenomén problematický i nkdy až poškozující, dsledky nesprávn vedené a interpretované interkulturní komunikace mohou vést ke konfliktm, nkdy dokonce až k váleným stetm.

3 5. Jak jíst a udržet si zdraví, aneb, Vyvážený zdravý životní styl pro každý den : píruka poradce / Jaromír Astl, Eliška Astlová, Eva Marková Praha : Maxdorf, c s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 životní styl ; zdraví ; stravovací zvyklosti ; potrava ; výživa Kniha vznikala s cílem piblížit tenám jednoduchý a pirozený zpsob posílení vlastního zdraví. V první ásti knihy se autoi soustedí na výživu a výbr zdravých a výživov hodnotných potravin. Druhá ást se vnuje mikroživinám, jejich známým úinkm v metabolismu lovka a také jsou zde popsány základní zdroje tchto látek v potrav. Dále jsou rozebrány nkteré úinky probiotik a pírodních látek. V poslední ásti je popsán zdravý a vyrovnaný jídelníek, sestavený nejen z pohledu energetického, ale také z hlediska volby potravin. 6. Klinická psychiatrie v denní praxi / Jií Raboch, Pavel Pavlovský et al. Praha : Galén, c s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychiatrie ; mentální handicap ; drogy ; deprese ; sebevražda ; úzkost ; pedopsychiatrie ; legislativa ; vysoká škola Moderní uebnice je zamena na poteby klinické praxe, sousteuje zámrn pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat bžný léka a které bude muset také sám ešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíi, vetn teoretických základ, ale vnuje se vybraným onemocnním podrobnji, než bývá obvyklé v základních uebnicích.

4 7. Krizová komunikace a komunikace rizika / Štpán Vymtal Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 komunikace ; hromadné sdlovací prostedky ; sociální služba ; krizové situace ; mimoádné události ; veejnost Autor zpracovává základní teoretická východiska krizové komunikace a postihuje hlavní trendy v jejich praktickém využití v oblasti krizového ízení. Usiluje o postižení hlavních psychologických model krizové komunikace, které dlouhodob ovlivují tvorbu praktických vodítek pro komunikaci v bezpenostní oblasti. 8. Kurz kresby pro výtvarníky / Barrington Barber ; [peklad Josef Vyskoil] Praha : Svojtka & Co., s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 kresba ; výtvarný projev ; výtvarné techniky a materiály ; tvoivost V knize se seznámíte s prvními kroky kreslení pedmt a zátiší, dozvíte se nco o perspektiv, kreslení postavy a portrétu i kompozici. Získáte informace o jednotlivých stylech a technikách vetn rad, jak kreslit podle dl starých mistr.

5 9. Lingvistická antropologie : jazyk, mysl a kultura / Jan Pokorný ; [autorem kapitoly Etnografické metody je Juraj Hanuliak] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 lingvistika ; jazyk ; kultura ; komunikace ; antropologie ; etnografie Lingvistická antropologie je progresivn se vyvíjející obor, který nám prozrazuje mnoho o jazyce, lidské kultue, myšlení a spolenosti a hraje velkou roli v širokém spektru vdních obor a praktických aplikací. Tato kniha je úvodem, který tenái poskytne široký základ k pochopení oboru. tená se seznámí s historií a základy disciplíny, vývojem jazyka, rozdíly v eových normách a chování píslušník rzných kultur a zpsobu reprezentace svta, ve kterém žijeme. 10. Matematika a porozumní svtu : setkání s matematikou po základní škole / František Kuina a kolektiv ; Jana Cachová... [et al. ; ilustrace Jií Slíva] Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 matematika ; geometrie ; základní škola ; porozumní ; znalost Autoi chtjí tenáe pesvdit, že matematika mže pispívat porozumní svtu, že je užiteným nástrojem orientace lovka v realit a že tato disciplína mže být i zajímavá. tená má píležitost osvžit si matematiku základní školy a ml by se pesvdit, že žáci se neuí matematiku zbyten. Publikace je urena pro širokou laickou veejnost.

6 11. Rodina a práce : jak je sladit a nezbláznit se / Michaela Marksová- Tominová Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 rodina ; zamstnání ; matka ; životní styl ; rovnost možností ; gender ; interpersonální vztahy ; sociální zmny Kniha se vnuje problematice skloubení rodinného a profesního života, která se v poslední dob stává ím dál více diskutovanou a populární. Má za úkol povzbudit zejména rodie, a už nastávající, nebo rodie dtí v pedškolním vku, že kombinace rodinného a pracovního života je možná. 12. Tradiní ínská medicína v denním život : [receptá] / Radomír Ržika, Rudolf Sosík, Yingwu Wang Olomouc : Poznání, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 alternativní medicína ; terapie ; životní styl ; ínská filozofie Kniha pedkládá logický pohled na nemoci a potíže podle tradiní ínské medicíny. Vysvtluje píiny vzniku poruch organismu podle východních filozofických náhled a zárove poukazuje na možnosti léení pomocí odstraování tchto píin. Jsou zde uvedeny návody na lébu prostednictvím akupunktury, akupresury, ínské fytoterapie i cviení chi kung. První, teoretická ást knihy vysvtluje podstatu a principy jednotlivých léebných metod, druhá obsahuje návod k léení více než sta nemocí.

7 13. Vladislav II. : druhý král z Pemyslova rodu : k 850. výroí jeho korunovace / Michal Mašek, Petr Sommer, Josef Žemlika a kolektiv Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny stedovku ; biografie ; archeologie ; kultura ; Vladislav ; mince ; panovník ; století výroí druhé královské korunovace pemyslovského vládce Vladislava II. se stalo podntem k uskutenní vdecké konference zabývající se touto událostí. Monografie pináší v 21 kapitolách vše nejpodstatnjší o život a díle eského krále a jeho zakladatelských aktivit. 14. Z djin eské každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková Praha : Karolinum (nakladatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 djiny novovku ; sociologie ; spolenost ; životní styl ; rodina ; vzdlávání ; volný as ; zdraví ; kulturní djiny ; století 19 Práce na pomezí historie kultury, antropologie a djin všedního dne sleduje historii vrstev spolenosti, jednotlivc a každodenního bhu jejich života. Autoi se snažili zachytit z této široké oblasti vše podstatné: prolínání soukromého a veejného, jednotlivé úkony, rituály, innosti a stereotypy. Popisují a z hlediska problematiky historického poznání také kriticky vykládají promny spolenosti.

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Bartolomjská noc : zloin v zájmu státu - 24. srpen 1572 / Arlette Jouannová ; [z francouzského originálu... peložila Vra Dvoáková] Praha : Garamond

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory 1. 1989 : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [peklad Petr Šastný] Brno : Computer Press, 2011 -- 432 s., [8] s. obr. píl. -- eština. ISBN 978-80-251-3235-7

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více