Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, s. :. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: II V1 anglitina ; cizí jazyk ; pedškolní dít ; mateská škola ; jazyková výuka Kniha je pomocníkem pro ty, kteí se chtjí zabývat výukou anglitiny v pedškolním vku. Nabízí nejen metodické rady a pokyny, ale rovnž praktické ukázky a nápady. Autorka pipravila adu her a inností, které výuku obohatí a vnesou do ní prvek zábavy. Hry a innosti vycházejí z bhu roních období a nkteré hry dti seznamují s tradicemi britské kultury. 2. Dít je nemocné! Co mám dlat? / Lars H. Gustafsson ; [peložila Luisa Geisslerová] Praha : Motto, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 nemoc ; dít ; pée o dít ; pediatrie Autor s humorem a velkou dávkou pochopení pro malé pacienty i jejich rodie vysvtluje, co mohou jednotlivé symptomy znamenat, jak rozpoznat rzné nemoci, jak proti nim bojovat a kdy je nezbytné vyhledat lékae.

2 3. Hovory a hrátky se zvyky a svátky / Petr Kukal, Jan Vinduška ; [ilustrace Václav Kotrch] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedškolní vk ; mladší školní vk ; rozvoj osobnosti ; lidová kultura ; lidové zvyky ; svátky Kniha je souborem padesáti námt na využití tradiních i novodobých svátk a zvyk k rozumovému, etickému a sociálnímu rozvoji dtí. Každá dvoustrana knihy je uvedena tyverším, které bu didakticky pimenou formou zprostedkovává dtem pímo popis i smysl zvyku i svátku, nebo rozvíjí jeden z pítomných motiv nezávisle na jeho pvodním kontextu. 4. Mateství / Anna Melchiorová ; [z anglického originálu... peložila Eva Lajkepová] Kostelní Vydí : Karmelitánské nakladatelství, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: I 33900V1 výchova dítte ; pée o dít ; mateství ; kesanský život ; kesanská víra ; smysl života Autorka nepedkládá ideál matky, která za cenu nesmírného vyptí perfektn zvládne péi o rodinu, ale ukazuje, jak mohou ženy promyšlen splnit své každodenní úkoly s využitím možností a zdroj, které jsou dnes k dispozici.

3 5. Moje první francouzština / Ondej Michálek Brno : Computer Press (firma), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 francouzština ; cizí jazyk ; slovní zásoba ; gramatika ; mladší školní vk ; starší školní vk Kniha poskytuje základní orientaci ve francouzském jazyce. Témata jsou azena podle každodenní poteby. Slova, výrazy a vty jsou doprovázeny fonetickými symboly nezbytnými pro osvojení správné výslovnosti. Struná vysvtlení, gramatická a obecn kulturní, jsou jasná a pesná, doplují je etné píklady a cviení s nabídkou správného ešení úkol. 6. Pohádky a hry z kouzelné skín / Eva Štanclová ; ilustrovala Renata Franíková Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pohádka ; komunikaní schopnost ; hra ; pedškolní výchova Kniha obsahuje dvacet krátkých, originálních pohádek s dobrým koncem a klasickými postavami. Píbhy uvádné skítkem Všetekou slouží jako motivace k tvrí práci, jsou doplnny íkadly, rozpoitadly, hrami a úkoly k rozvoji kompetencí pedškolák.

4 7. První rok života : jak nepekážet zdravému vývoji osobnosti miminka / Miroslav Matoušek Brno : Šalvar, s. :. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 pée o dít ; hygiena ; zdraví ; výživa ; kojenec ; vk 0-1 ; novorozenec Hany Málkové. Kniha První rok života aneb prvodce inteligentní ženy po prvním roce jejího dítte, se snaží jak novopeeným matkám tak i celému okolí jasn a pehledn piblížit, co se s miminkem odehrává, jak se zachovat ve zdánliv nových a pekvapivých situacích i na co si bhem denních rituál dát pozor. Text pehledn uspoádaný podle stáí novorozence a rozlenn formou otázek a odpovdí vychází z tém padesátileté praxe MUDr. Miroslava Matouška a MUDr. 8. Sebepojetí dtí a dospívajících v kontextu školy / editorka Ivana Poledová Brno : Masarykova univerzita, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sebepojetí ; sebehodnocení ; školní prostedí ; pedagogická psychologie ; dít ; adolescent ; nadaný ; porucha uení Publikace vznikla v prbhu nkolika let jako výsledek výzkumného zájmu autor o problematiku sebepojetí v rzných souvislostech školního prostedí. Rozmanitý pístup k problematice sebepojetí umožní tenái utvoit si vlastní názor na to, jakou roli hraje sebepojetí v sociálním kontextu školní tídy.

5 9. Svoboda a hranice, láska a respekt : co od nás dti potebují / Rebeca Wildová ; [z nmeckého originálu... peložila Šárka Vašíková] Praha : DharmaGaia, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; svoboda ; rozvoj osobnosti ; alternativní škola V knize nalezneme spoustu užitených poznatk, které autorka naerpala bhem více než ticetileté pedagogické praxe. Základem úspchu v soužití s dtmi je vytvoení vhodného prostedí a respekt k jejich vlastním životním procesm. 10. Vychováváme dti a rosteme s nimi / Naomi Aldortová ; [z anglického originálu... peložila Eva Sedláková] Praha : Práh, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; vztah rodie-dít ; rozvoj osobnosti Kniha pedstavuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodi ani dít a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s díttem zacházeno s úctou a respektem. Nejen teoreticky, ale i na mnoha píkladech z praxe zjistíme, že svým dtem mžeme dvovat a bezpodmínen je milovat. Pouze se musíme zbavit starých nauených a nefunkních vzorc chování.

6 11. Znaková e pro miminka : raná komunikace pro slyšící kojence a batolata / Monta Z. Briant ; [z amerického originálu... pželožila Blanka Ferklová] Praha : Talpress, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33903V1 pée o dít ; kojenec ; batole ; znaková e ; nonverbální komunikace ; rozvoj osobnosti Rozšíené vydání, ve kterém Monta Z. Briant pedstavuje více než 300 znak Amerického znakového jazyka (ASL), které jsou ilustrovány pehlednými fotografiemi a jednoduchými instrukcemi. V knize jsou obsaženy i specifické techniky znakování urené pro dti, písniky, hry, aby uení bylo zábavné a otevelo rychle obousmrnou komunikaci. 11. Žáci s poruchou autistického spektra v bžné škole : možnosti integrace na ZŠ a SŠ / Miroslav Vosmik, Lucie Blohlávková Praha : Portál, eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 autismus ; základní škola ; stední škola ; integrace žáka ; speciální pedagogika ; poradenství ; rodina ; Aspergerv syndrom ; kazuistika Praktická metodická píruka se vnuje problematice individuální integrace žák a student s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromem, na druhém stupni ZŠ, na osmiletém gymnáziu a na stední škole. Autoi shrnují nejnovjší poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizují možnosti integrace a v návaznosti na n popisují nejastjší úskalí, která se mohou pi integraci objevit. Osobní zkušenosti autor se prolínají s konkrétními kazuistikami student integrovaných na osmiletém gymnáziu.

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více