Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22586V1 Romové ; kultura ; spolenost ; rodina ; menšina ; sociální prostedí ; sociologický výzkum Kniha je koncipována jako uvedení do problematiky studia Cikán. 2. Jitro Árijc : život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie / Ivo T. Budil Praha : Triton, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 djiny novovku ; civilizace ; ideologie ; biografie ; dílo ; Gobineau, Arthur de, Kniha líí barvitý životní píbh Arthura Gobineaua v širším kontextu dramatických historických promn francouzské spolenosti v prbhu devatenáctého století. Na základ dkladného rozboru hlavních Gobineauových literárních spis a postoj autor zpochybuje mnohé pedsudky a stereotypy spjaté s hodnocením Gobineauova díla a pedkládá alternativní výklad zrodu moderního rasismu, který tak tragicky poznamenal djiny západní civilizace.

2 3. Jóga pro zdraví / Anna Trökes, Detlef Grunert ; [peklad Jana Vaculová] Praha : Svojtka & Co., s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 jóga ; cviení ; životní styl ; zdraví ; relaxace Kniha seznamuje s využitím starovkého uení ájurvédy a jógy. Využít moudrostí tchto dvou uení znamená: vzít své zdraví do vlastních rukou a jejich blahodárná opatení komplexn, smyslupln, úeln a v neposlední ad také velmi píjemn zaadit do svého každodenního rytmu. 4. Lévi-Strauss a strukturální antropologie / Boris Wiseman [text], Judy Groves [ilustrace] ; [z anglického originálu... peložila Jindra Štolcová] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 etnologie ; strukturalismus ; estetika ; biografie ; Lévi-Strauss, Claude, ; strukturální antropologie ; komiksy Kniha zábavnou komiksovou formou pedstavuje posledního žijícího klasika strukturalismus a strukturální antropologie. Protože za hlavní úkol antropologie pokládal studium nevdomých kulturních struktur rzných spoleností jako protikladu ke strukturám pírodním, vnoval se zejména strukturám píbuzenství a roli zákazu incestu, strukturám mýt a vyprávní a myšlení pírodních národ.

3 5. Naše záda / Marion Grillparzerová a kolektiv specialist ; [peklad Tomáš Drvota] Praha : Svojtka & Co., s. :. -- eština. ISBN Brož. Sign.: II V1 cviení ; fyzioterapie ; nápravná gymnastika ; lidské tlo ; bolest Autoi, experti na bolesti zad ze ty rzných obor na základ nejmodernjších výzkum a ovených zkušeností nabídnou v této knize ta nejlepší ešení pi bolesti zad. Vysvtlí, jak si napíklad pomocí preventivního programu udržet záda silná, pohyblivá a bez bolestí. Cílená cviení tla i ducha napomžou dostat problémy se zády zcela pod kontrolu. 6. Public relations : základní teorie, praxe, kritické pístupy / Jacquie L'Etang ; [z anglického originálu... peložil Petr Antonín] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 vztah k veejnosti ; komunikace ; ízení ; hromadné sdlovací prostedky ; marketing ; vysoká škola Kniha poskytuje komplexní pohled na problematiku oboru public relations. Nedefinuje a nevnímá PR pouze jako souást podnikového marketingu, ale i jako komplexní obor a dovednost ovlivovat mínní. PR zaazuje do kontextu dalších píbuzných obor vztahujících se k mediálním strategiím (mediální marketing, management, sociologie organizací, sociologie médií, strategická studia, diplomacie atd.) a zasvcen mapuje jednotlivé pístupy.

4 7. Soumrak sociálního státu / Jan Keller Praha : Sociologické nakladatelství, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 globalizace ; modernizace ; stát ; sociální prostedí ; pracovní síla ; sociální stát Kniha je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a jeho perspektivách v prostedí globalizované ekonomiky. Autor dokumentuje, nakolik globalizace zužuje prostor pro ešení interních problém sociálního státu, jako je stárnutí populace, zmny na úrovni rodiny a zmny na trhu práce. Na píkladu vývoje v jednotlivých evropských zemích ukazuje, jakým zpsobem reagují na tyto tlaky rzné typy sociálního státu. 8. Teorie sémiotiky / Umberto Eco ; [z anglického originálu... peložil, doslov napsal a poznámkami opatil Karek Sedláek] Praha : Nakladatelství Argo, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 sémiotika ; komunikace ; kultura ; sémantika ; znak ; enictví ; kód pokroilým. Publikace pedstavuje základní odbornou literaturu ve svém oboru. Eco vidí sémiotiku v širších souvislostech, pedevším jako ekvivalent kulturní antropologie, nebo lovk jako tvrce znaku je samotnou podstatou znaku a znak je základním stavebním prvkem kultury. Pestože Eco sám charakterizuje pedložený text jako pouhý úvod do studia sémiotiky, lze dílo doporuit všem zájemcm o daný obor, a to jak zaínajícím, tak

5 9. Umní a myšlení : jak se lidské myšlení zrcadlí v dílech výtvarného umní a jak umní ovlivuje naše vnímání i myšlení / Jan Bouzek Praha : Triton, s., [84] s. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 výtvarné umní ; myšlení ; filozofie ; djiny starovku ; djiny stedovku Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních djinách studován vtšinou na základ dochovaných písemných doklad, v menší míe pak z hlediska z ústní tradice, ale jen málokdy jinak. V této knize autor usiluje o rozšíení tohoto dosavadního pohledu, piemž se opírá o svdectví výtvarného umní, které poskytuje doplnk k pístupu filozofickému a historickému zejména v oblastech, kde psané doklady chybí i jsou nedostatené.

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více