Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 základní škola ; základní školství ; pípadová studie ; pedagogický výzkum ; klima školy ; vyuující personál ; srovnávací analýza ; esko ; autoevaluace Kniha je jedním z ucelenjších obraz aktuální podoby eského základního vzdlávání krátce po spuštní reformy. Vychází z rozsáhlého empirického šetení formou smíšených pípadových studií pti základních škol. Poskytuje plastický obraz každé z tchto typov odlišných škol vetn výpovdí žák, uitel a dalších aktér školního života i pohled na dní ve tídách. 2. eština jako cizí jazyk pro zaínající školáky : metodika pro uitele / Nadžda Gjurová Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (váz.) : Sign.: II V1 eština ; cizí jazyk ; cizinec ; dít cizí národnosti ; první stupe Kniha obsahuje námty, jak by bylo možné využít pro výuku malých cizinc bžné školní pomcky. Zamuje se na zvládání mkení, ohýbání slov, jednotného a množného ísla, rod podstatných jmen a mnoho dalšího.

2 3. Integrované slovní úlohy pro primární školu : práce uitele se vzdlávacím obsahem / Alena Rakoušová Praha : Triton, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 matematika ; mezipedmtové téma ; tvoivost ; první stupe ; pedmtová didaktika ; slovní úloha Autoriným cílem je zvýšit zájem žák o ešení slovních úloh, najít takový typ uebních úloh, který by žáky vhodn motivoval k ešení, provokoval je k pemýšlení, ale pitom je neodrazoval nepimenou nároností. Správn zvolená integrovaná slovní úloha sleduje cíle jednotlivých vyuovacích pedmt a zárove je prostedkem uitelovy práce se vzdlávacím obsahem. 4. Máš nadání na hádání / Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Drahomír Trsan Praha : Portál, s :. -- eština. ISBN (váz.) : Sign.: II V1 eština ; slovní zásoba ; jazyková dovednost ; hra ; rozvoj osobnosti ; hádanka Soubor hádanek pro dti mladšího školního vku i šikovné pedškoláky, které jsou zameny na rozvoj jazykového citu a jazykového myšlení dtí. Cílem autorky je poutavým zpsobem seznámit dti s homonymy, píslovími, uit je ve slovech hledat jiná, ešit pesmyky, doplovat rýmy a hrát si se slovy.

3 5. Maturita M : základní úrove / [autorsky zpracovali Peter Krupka, Štpán Ledvinka] Brno : Didaktis, c s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10381V1 matematika ; uivo ; cviení ; test ; maturita Kniha reaguje na aktuální podobu státní maturitní zkoušky z matematiky v základní úrovni obtížnosti. 6. Maturita [2011] - J : základní úrove / [autorsky zpracovaly Ivana Dorovská... et al.] Brno : Didaktis, c s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10380V1 eština ; uivo ; maturita ; cviení ; test Publikace pináší vyerpávající informace o maturit z eštiny (obecné informace o zkoušce z eského jazyka a literatury, prvodce jednotlivými ástmi zkoušky didaktickým testem, písemnou prací, ústní zkouškou).

4 7. Mezi námi pedškoláky : všestranná píprava dítte do školy, pro dti od 5 do 7 let / Jiina Bednáová Brno : Computer Press (firma), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10376V1 pedškolní dít ; rozvoj osobnosti ; grafomotorika ; vnímání prostoru ; e ; myšlení ; vk 5-7 Publikace je urena dtem k provení jejich znalostí, schopností a dovedností ped nástupem do školy, nejvhodnjší je pro vk 5 až 7 rok dítte. Knížka se zamuje na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, ei, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, vnímání asu a základních matematických pedstav. 8. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula / Tomáš Janík, Petr Knecht, Petr Najvar a kol. Brno : Masarykova univerzita, s. :. -- eština. ISBN (Paido - Vladimír Jva : brož.) Sign.: II V1 kurikulum ; výuka ; hodnocení ; esko ; monitorování ; kvalita výuky Kvalita vzdlávání je jedním ze základních cíl ve strategických dokumentech o vzdlávání v zahranií i u nás. Autoi monografie rozpracovali teoreticko-metodologická východiska pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdlávání v eské republice a vytvoili píslušné diagnostické nástroje. Mezi ešenými tématy jsou nonverbální prvky v uebnicích, píležitosti k uení, mezipedmtová témata i strukturace vzdlávacícho obsahu v kurikulárních dokumentech.

5 9. Nová cesta k léb šikany / Michal Kolá Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 šikanování ; násilí ; agresivita ; zákrok ; sociální práce ; kyberšikana Kniha pináší nové poznatky o školní šikan a nové metody jejího ešení. Je zde srozumiteln, krok za krokem a prostednictvím ady pípad osvtlována úinná a minimáln riziková cesta k léb šikanování, jejímž základem jsou metody vnitní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a rzné formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutenosti, jako je kyberšikana, šikana uitel, projevy šikany v mateských školách. 10. Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra : tipy a strategie pro každodenní život / Nancy J. Patrick ; [z anglického originálu... peložila Miroslava Jelínková] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 autismus ; sociální dovednost ; komunikace ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; speciální pedagogika ; kazuistika ; Aspergerv syndrom lovk s autismem má potíže s tím, aby dobe porozuml tomu, co vidí, slyší a prožívá. Potíže vyplývající z poruchy autistického spektra výrazn ovlivují zvládání bžných sociálních situací, do kterých se lidé dostávají. Autorka nabízí tipy a strategie pro zvládání bžných situací. Všechny oblasti sociálního života, které jsou v knize zmínny, autorka dopluje píbhy lidí s autismem, na jejich základ pak nabízí možné scénáe ešení nebo pedcházení problém.

6 11. Státní maturita z eštiny - v testových otázkách a odpovdích / Helena Straková, František Kalandra Olomouc : Rubico, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 eština ; uivo ; test ; cviení ; maturita Publikace pináší nejen testy, ale i jejich ešení. Všechny úkoly jsou vytvoené v novém pojetí maturitních zkoušek. Nedílnou souástí publikace je podrobné objasnní, pro zrovna tato možnost pi výbru variant je ta správná. Kniha pináší 55 test pojatých tak, aby studenti byli pipraveni na rznou obtížnostní úrove. Každý test zaíná textem rzného charakteru, na n navazují testové otázky, týkající se tenáské gramotnosti, komparatistiky a všech jazykových kategorií, nejsou opomenuty znalosti ze stylistiky i teorie literatury ani šíe souasné slovní zásoby. 12. Školství - vc (ne)veejná : názory veejnosti na školu a vzdlávání / Eliška Walterová... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 školství ; vzdlávání ; škola ; kurikulum ; uitel ; pedagogický výzkum ; veejné mínní ; esko Publikace pináší výsledky analýz názor a postoj eské veejnosti ke školství a vzdlávání vetn názor na jeho vývoj, reformy a souasné problémy. Výsledky jsou založeny na rozsáhlém reprezentativním sociologickém výzkumu dosplé eské veejnosti s drazem na pohled rodi.

7 13. Velký rádce prváka : [teme, díváme se, hrajeme si a dobe se bavíme] / Marie Tetourová ; [ilustrace] Edita Plicková Frýdek-Místek : Alpress, , 62 s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 37015V1 mladší školní vk ; rozvoj osobnosti ; tení ; roník 1 Výpravná knížka pro nejmenší školáky pináší pestré obrázky i rozmanité texty, které si dti mohou sami íst, anebo jim je zpoátku mže nkdo pedítat. 14. Velký rádce školáka / Marta Tetourová ; [ilustrace] Edita Plicková Frýdek-Místek : Alpress, , 61 s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 37016V1 mladší školní vk ; rozvoj osobnosti ; myšlení ; logika ; pam ; vyjadování ; vk 6-10 Malí školáci najdou v knize pouení, zábavu a hry. Hlavolamy, poetní úkoly, hádanky a básniky procvií logiku a pam. Jazykolamy a logopedická cviení napomáhají rozvoji správného vyjadování. 15. Výchovné malikosti : prvodce výchovou dítte do 12 let / Václav Mertin Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; pée o dít ; pedopsychologie ; vývojová psychologie ; vztah rodie-dít ; vk 0-12 psychologie. Kniha zprostedkovává pohled zkušeného dtského psychologa na adu situací, s nimiž se rodie pi výchov dítte musí vypoádat. Autor postupuje chronologicky od pípravy na narození dítte do mladšího školního vku. Nedává konkrétní návody, ale poskytuje rady a doporuení, které vycházejí z vývojové a pedagogické

8 16. Základy empirického výzkumu pedagogických jev / Jií Pelikán Praha : Karolinum, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: TT 1845V1 pedagogický výzkum ; empirický výzkum ; metodologie Publikace je úvodem do vdecké analýzy rzných pedagogických jev. Tžišt knihy spoívá ve vysvtlení procesu výzkumu, od formulace problému až po zpracování dat získaných výzkumným šetením. Pedstaveny jsou i konkrétní výzkumné metody a techniky.

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více