Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 3/2011 psychologie"

Transkript

1 Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 psychologie ; psychologie osobnosti ; vývojová psychologie ; sociální psychologie ; psychoterapie ; psychologický výzkum ; djiny psychologie ; psychologické smry Autor sleduje rozvoj psychologie i podle jejích jednotlivých disciplín. Postupn se vnuje psychologii osobnosti, vývojové a sociální psychologii, psychologii vnímání, zkoumání motivace a emocí, kognitivní psychologii a nakonec psychoterapii. V závrené ásti se autor zabývá problémem zneužitelnosti psychologie. Pedkládá píklady zneužití psychologie ve výchov, reklam, soudnictví a zamýšlí se nad nkterými dsledky psychologického výzkumu pro dnešek. 2. Djiny psychologie / Alena Plháková Praha: Grada Publishing, s. -- eština. ISBN X (brož.) Sign.: II V1 psychologie ; djiny ; biografie ; djiny psychologie ; psychologické smry Nová uebnice djin psychologie je urena všem studentm psychologie a ostatních humanitních obor a také zájemcm o studium píslušného oboru. tenái získají dokonalý pehled o vývoji psychologie již od svého prvopoátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitní diferenciaci oboru psychologie a hlavní smry 20. století, k nimž autorka adí behaviorismus, gestaltismus, psychodynamickou, fenomenologickou, transpersonální a kognitivní psychologii, pípadn systémové a systemické teorie.

2 3. Dtská e a komunikace : poznatky vývojové psycholingvistiky / Jan Prcha Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vývoj ei ; komunikaní schopnost ; jazyková dovednost ; psycholingvistika ; bilingvismus ; pedopsychologie Kniha objasuje proces osvojování jazyka a rozvoje komunikaní schopnosti u dtí na základ teorií a výzkum vývojové psycholingvistiky. Seznamuje tenáe s nejnovjšími teoretickými a výzkumnými poznatky o tom, jak vzniká a vyvíjí se jazyková a komunikaní schopnost u dtí od narození a bhem pedškolního období. 4. Malý Machiavelli : 15 osvdených strategií pro životní krize / Frank Naumann ; [peklad Petr Babka] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: I 33950V1 rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; životní krize ; sebepoznání ; sebeízení Krize jsou nejen obtížnými obdobími, ale také momenty velkých šancí a nových rozhodnutí. Autor nabízí ve své knize patnáct osvdených strategií, jak z krizových období získat co nejvtší užitek. Velmi tivou formou pedkládá nejen nové pohledy na životní obtíže, ale také osvdené metody a techniky, které mže tená lehce pizpsobit své životní situaci.

3 5. Morální zvíe : [pro jsme to, co jsme] / Robert Wright ; [z anglického originálu... peložil Antonín Hradilek] Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 spoleenské vztahy ; vývojová psychologie ; lidské chování ; sociobiologie ; darwinismus ; evoluce Kniha amerického publicisty odhaluje jak jsme svázání vlastní biologickou podstatou. Zabývá se z hlediska neodarwinismu morálkou lovka utváenou pírodním výbrem, pedevším pak partnerskými vztahy a vztahy lovka ke spolenosti vbec. 6. Muži, ženy a láska : od dtských nárok k dosplým potebám / Wilfried Nelles ; [z nmeckého originálu... peložila Petra Pejchalová] Rychnov nad Knžnou : Ježek, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sexualita ; láska ; rodina ; rozvoj osobnosti ; partnerský vztah ; rodinné konstelace Autor v knize propojuje svou dlouholetou zkušenost terapeuta rodinných konstelací s fenomenologickým pozorováním sexuality. Oceuje význam sexuality coby prapvodní síly veškerého života, která však podle nj mže pežít jedin tehdy, když je propojena s láskou. Láska samotná však má budoucnost pouze v pípad, jestliže vyroste z pevládajících dtských a pubertálních pedstav a dospje.

4 7. Pomáhající profese : tvoivé zacházení s odvrácenou stranou / Jitka Géringová Praha : Triton, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 artefiletika ; psychoterapie ; sociální práce ; pomáhající profese ; syndrom pomáhajících Kniha je urena pracovníkm pomáhajících profesí od pedagog a lektor pes zdravotníky, sociální pracovníky až po terapeuty. Nabízí tenái možnost nahlédnout do podivuhodných a obecn problematických zákoutí pomáhající profese a hledá zpsob, jak s tmito místy smyslupln zacházet. 8. Prvodce dtským svtem / Ilona Špahelová Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedopsychologie ; vývojová psychologie ; výchova dítte ; rodinná výchova Prvodce pináší jednotlivá vývojová dtská stadia, pi nichž zjistíte, co prožívá dít, rodie, ale i starší sourozenci. Zodpoví nejastjší otázky, na které v tom kterém období vašeho dítte narazíte.

5 9. Psychologické aspekty vzdlávání dospívajících / Lenka Krejová Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vzdlávání ; adolescent ; stední škola ; sociální dovednost ; školní úspšnost ; motivace ; socializace ; tída ; pedagogická psychologie Publikace se primárn zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostedí stední školy. V této souvislosti se vnuje také motivaci stedoškolských student ke školní práci, interakci s vrstevníky i uiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraniních výzkumech i souasné praxi stedních škol v R. 10. Psychologie osobnosti / Marie Vágnerová Praha : Karolinum, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 psychologie osobnosti ; osobnost ; psychika ; psychodiagnostika Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení lovka, jeho psychiky, stejn tak i o sebepoznání a sebeporozumní.

6 11. Stres a jeho mechanismy / Staša Bartková Praha : Karolinum, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: TT 1827V1 stres ; psychická zátž ; psychosomatika Text je tematicky rozdlen do tí ástí. První ást eší obecné problémy stresového syndromu. Do této ásti je také zaazena problematika stresu a emocí i vztah stresu k pamti, pohlaví a genetice. Druhá, obsáhlejší ást zahrnuje specifickou problematiku vybraných tlesných a psychických stresor a rozebírá jejich somatické a psychické následky. Tetí ást naznauje nové výzkumné trendy v oborech neuropsychologie, psychofyziologie a psychosociologie. 12. Transakní analýza : terapie a poradenství / Gudrun Hennig, Georg Pelz ; [z nmeckého originálu... peložila Blanka epická] Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 poradenství ; psychoterapie ; komunikace ; interpersonální vztahy ; transakní analýza Publikace pináší jednak základní informace o teorii, ale i ásti týkající se aplikaní oblasti. Pokrývá celé spektrum informací o transakní analýze - od teorie osobnosti a komunikace, až po psychoterapii a osobní rst.

7 13. Umní dialogu : jak si s lidmi opravdu porozumt / Alena Špaková Praha : Grada Publishing, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 komunikace ; interpersonální vztahy ; enictví ; rozvoj osobnosti ; sebepoznání Publikace na mnoha píkladech ukáže, jak zdvoilost usnaduje porozumní, jak strun, výstižn a s respektem k zájmm druhého vyjádit svoje myšlenky i jak chránit hranici osobní a profesionální role. Nabízí praktická cviení pro poznání vlastní osobnosti, tréninkové postupy pro rozvoj komunikace a antistresové techniky jako prevenci syndromu vyhoení. 14. Úvod do psychoterapie / Jan Vymtal Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; poradenství ; terapeutický pístup ; terapeutický prostedek Kniha je základní prezentací oboru psychoterapie, který se rozvíjí pedevším díky psychologickým vdám a nalézá své uplatnní napíklad ve zdravotnické praxi a poradenství. Mapuje vznik, vývoj a souasný stav oboru, postihuje teoretické a praktické stránky léby psychologickými prostedky, aplikaní oblasti apod.

8 15. Úvod do transgeneraní psychologie rodiny : transgeneraní penos vzorc rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení / Jana Tóthová ; [ze slovenštiny peložila Dagmar Pilaová] Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; rodina ; generaní vztahy ; transgeneraní psychologie ; rodinná terapie ; rodinné konstelace Publikace pedstavuje nejen teoretické zázemí transgeneraního pístupu, ale i možnosti jeho terapeutických aplikací, ímž nabízí studentm psychologie, ale i dalších humanitních odbor chybjící perspektivu v rámci existujících psychologických smr. 16. Vývojová psychologie / Josef Langmeier, Dana Krejíová Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 vývojová psychologie ; psychický vývoj ; osobnost ; ontogeneze Tato kniha pináší hlavní poznatky o psychické ontogenezi lovka vycházející z klinické praxe zkušených autor. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru. tvrté vydání je v mnohém aktualizováno a doplnno o novjší informace. Rozšíeny jsou zejména kapitoly vztahující se k období vývoje v dosplém vku.

9 17. Zamlené rány : otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi / Wunibald Müller ; s pedmluvou Anselma Grüna ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sexuální zneužívání ; sexualita ; poradenství ; psychoterapie ; katolická církev Sexuální skandály otásly v poslední dob katolickou církví zejména v USA, Irsku a v nmecky mluvících zemích. Autor se pokouší podat pesn rozlišujícím jazykem pedevším psychologický obraz píin zranní, která mnohdy vyrstají z dobe mínných pokus o pomoc a empatii. Krom mnoha kazuistik nastiuje také možné cesty k prevenci sexuálních pein a pedevším k uzdravení.

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory 1. 1989 : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [peklad Petr Šastný] Brno : Computer Press, 2011 -- 432 s., [8] s. obr. píl. -- eština. ISBN 978-80-251-3235-7

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie Výběr z nových knih 9/2010 psychologie 1. Biosyntéza : výběr z textů / Boadella, Frankel, Correa ; [přeložil Eliáš Škrdlant] V Praze : Triton, 2009 -- 135 s. -- čeština. ISBN 978-80-7387-297-7 (brož.)

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více