Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, vi, 239 s. ;. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: II V1 anglitina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; konverzace Uebnice pro samouky je urena pro mírn pokroilé uživatele. Zopakuje s nimi ve 24 lekcích všechny podstatné tematické okruhy. Každá kapitola obsahuje krátké lánky se slovíky, rozbor gramatiky a adu cviení s ešením na konci knihy. 2. English all around : kurz anglitiny pro školy a samouky / Alena Kuzmová Brno : Computer Press, vii, 472 s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 anglitina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; poslech ; cviení Cílem nové uebnice je nauit zaínající studenty potebné gramatice a slovní zásob, aby byli schopni komunikovat s cizincem v bžných situacích a porozumt jak psaným, tak mluveným anglickým textm. Uebnici doprovázejí dv audio CD s nahrávkami hlavních text, dialog a poslechových cviení, namluvená britskými a americkými rodilými mluvími.

2 3. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti / Zdenk Šimanovský, Barbara Šimanovská Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 hra ; rozvoj osobnosti ; interpersonální vztahy ; sociáln psychologická hra ; zážitková pedagogika Kniha je bohatým zásobníkem informací, her a metod, které mohou úinn pomáhat pi vytváení zdravé osobnosti dtí. Zlepšují komunikaci,vztahy ve skupin a zvyšují vzájemné pochopení a schopnost obrany proti manipulaci. 4. Jak napsat a používat individuální vzdlávací program / Karel Kaprálek, Zdenk Blecký Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vzdlávací program ; hodnocení ; legislativa ; speciální pedagogika ; individuální vzdlávací plán tenái v knize naleznou základní systematický pohled na problematiku tvorby vzdlávacích program a informace o konkrétních požadavcích na funkní individuální vzdlávací program (IVP). Na základ tchto informací bude možno IVP vytvoit pro konkrétního žáka. Autor v závru knihy uvádí i indikátory kvality IVP a zpsob jeho hodnocení.

3 5. Jak si poradit s pravopisem : cviení pro dti s dysortografií / Božetch Siwek Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 dysortografie ; pravopis ; porucha uení ; speciální pedagogika ; cviení Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Obvykle se vyskytuje spolu s dalšími specifickými obtížemi, nejastji dyslexií nebo s dysgrafií. Knihu uvádí struná teoretická ást, která tenái piblíží problematiku specifické poruchy pravopisu. Jednotlivá cviení se zamují na urité pravopisné jevy, autor je uvádí struným a jasným výkladem o daném jevu a radí, jak s díttem správn pracovat. 6. Kázeské problémy ve škole / Stanislav Bendl Praha : Triton, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 káze ; škola ; diagnostika Publikace nahlíží na káze jako na komplexní fenomén, poukazuje na souvislosti kázn a spoleenskovdních disciplín, zejména pedagogiky a psychologie. Zabývá se vazbami mezi spoleností, školou a kázní, poukazuje na dobovou a spoleenskou podmínnost kázn i na transkulturní rozdíly v oblasti chování a oceování osobnostních vlastností.

4 7. Krátké hry pro dlouhé chvíle : zábavné innosti pro dti od 2 do 10 let / Nanon Gardinová ; [z francouzštiny peložila Hana Prousková ; ilustrace Elena Golovinová] Praha : Portál (vydavatelství), , [10] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 hra ; rozvoj osobnosti ; výchova dítte ; volný as ; pedškolní dít ; mladší školní vk ; vk 2-10 Nehluné hry a innosti pro dti od 2 do 10 let. Hry rozvíjejí fantazii dtí, jejich smysl pro logiku, rozšiují jejich znalosti a cvií pozorovací schopnosti a pam. Uplatuje se tu jak dtská soutživost, tak i schopnost respektovat druhé a pizpsobit se situaci. 8. Kyberšikana : pracovní materiály pro uitele a žáky i studenty / Vanessa Rogers ; [z anglického originálu... peložil Ondej Vágner] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22805V1 šikanování ; agrese ; násilí ; prevence ; kyberšikana Kyberšikana je jiný projev šikany, jejími prostedky jsou textové zprávy, y, weby a sociální sít. Pracovní materiály, které kniha obsahuje, jsou zameny na bezpené chování na internetu.

5 9. Malé dti potebují rituály / Petra Kunze, Catharina Salamander ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (váz.) : Sign.: II V1 výchova dítte ; pée o dít ; pedopsychologie ; psychický vývoj ; vztah rodiedít ; zvyk ; volný as ; vk 1-8 V této knize naleznete tipy a námty na innosti, které dti potebují pro svj zdravý psychický vývoj a které vám pomohou v rzných výchovných situacích. Autorky pidaly kreativní nápady pro jednotlivá roní období a svátení dny. 10. Mediální tvorba v kontextu vzdlávání : na píkladu esko-nmeckého mediáln-pedagogického projektu o genetice / Zdenk Sloboda... [et al.] Brno : Barrister & Principal, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 mediální výchova ; vzdlávací projekt ; vzdlávání ; mezinárodní spolupráce ; esko ; Nmecko Kniha pedstavuje použití metody mediální tvorby zamené na téma v prostedí školy a vzdlávání. Vedle teoretického zasazení do oboru mediální pedagogiky je v publikaci pedevším ukázána praktická možnost použití tvorby médií a jejich reflexe v procesu vzdlávání, a to na zkušenosti z nmecko-eského projektu realizovaného na tyech stedních školách, na nichž studující filmov zpracovávali sociáln a eticky závažné téma z oblasti lidské genetiky.

6 11. Pohádkové tvoení / Tajana Macholdová, Jan Nejedlý Praha : Portál (vydavatelství), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výtvarné techniky a materiály ; výtvarný projev ; rozvoj osobnosti ; tvoivost ; pedškolní vk ; mladší školní vk Knížka pedkládá 52 originálních pohádek doprovázených výtvarnými projekty. Výtvarné inspirace zahrnují kresbu, malbu, prostorovou práci s papírem, s textilem a pírodninami. Spojení motivaního píbhu se zajímavými výtvarnými nápady ocení pedagogové dtí pedškolního a mladšího školního vku, vychovatelé a rodie. 12. Pohádky bratí Grimm = Märchen der Brüder Grimm / [Jacob Ludwig Karl Grimm, Wilhelm Karl Grimm ; úprava pro výuku Helmut Wanka, Wolfgang Spitzbardt ; peklad Kateina Sigmundová ; ilustrace Jan Šenkyík] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22815V1 nmina ; eština ; cizí jazyk ; porozumní textu ; slovní zásoba ; dvojjazyná kniha Dvojjazyná publikace rozvíjející slovní zásobu a schopnost porozumt, vhodná pro školy i pro samouky.

7 13. Prarodie, rodie a vnouata : o emoních, vztahových a komunikaních úskalích / Vittoria Cesari Lusso ; [z francouzského originálu... peložila Hana Holubkovová] Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; rodie ; prarodie ; interpersonální vztahy ; komunikace ; emoce ; sociální interakce ; rodinné vztahy Píchod dtí pináší do rodiny zmny nejen v život rodi, ale i prarodi. Zmny se asto vyskytnou i ve vzájemných vztazích mezi prarodii a rodii dtí na jedné stran a mezi prarodii a vnouaty na druhé stran. Prožívání tchto vztah a zárove s tím související téma vzájemné komunikace autorka probírá postupn podle prožívání šesti základních emocí: strachu, smutku, hnvu, pekvapení, žárlivosti, radosti. Výklad je doplnn adou konkrétních píklad a dialog. 14. Pro se z našich dtí stávají tyrani, aneb, Ztracené dtství / Michael Winterhoff ; literární spolupráce Carsten Tergast ; [z nmeckých originál... peložila Dagmar Hoangová] Praha : Ikar, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 vývoj dítte ; psychický vývoj ; výchova dítte ; rodinná výchova ; vztah rodiedít ; porucha chování Nesprávný spoleenský vývoj a vlastní problémy dosplých brání tomu, aby rodie i pedagogové vystupovali vi dtem rozhodn a z pozice svého postavení a umožnili tak jejich normální psychický vývoj. Autor poukazuje na emocionální zneužívání dtí a dokládá to mnoha názornými píklady.

8 15. Rozumov nadané dti s dyslexií / Šárka Portešová Praha : Portál (vydavatelství), s., [8] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 nadaný ; dít ; dyslexie ; porucha uení ; inteligence ; speciální pedagogika Cílem knihy je seznámit tenáe s problematikou psychologie a pedagogiky rozumov nadaných dtí se specifickými poruchami uení, zejména s dyslexií. Autorka vysvtluje, jak je vhodné tyto dti rozpoznat, jakým zpsobem obvykle kompenzují svj handicap, jaký je astý profil jejich schopností a handicap pi psychologickém vyšetení, jaký je obvykle jejich styl uení, pam, motivace, tvoivost, jaké mají sociální a emocionální problémy. 16. Školní káze v teorii a praxi : uebnice pro studenty uitelství / Stanislav Bendl V Praze : Triton, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 káze ; neukáznnost ; škola ; diagnostika ; prevence ; chování žáka ; autorita ; vztah uitel-žák ; pedagogická komunikace Odborná publikace pedstavuje káze, respektive nekáze jako komplexní jev. O kázni pojednává nejen z hlediska teoretického, ale vychází i ze zkušeností uitel v rámci každodenní školní praxe. Teoretické poznatky jsou doprovázeny modelovými situacemi.

9 17. Španlština za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / María Teresa Gonzáles Núnez, María Marta Alice Loessin, Francesca Angrisano ; [peklad Tomáš Cidlina] Brno : Computer Press, vi, 266 s. ;. -- španlština. ISBN X (brož.) : Sign.: II V1 španlština ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; poslech Uebnice pro samouky je urena pro mírn pokroilé uživatele. Zopakují s ní ve 24 lekcích všechny podstatné tematické okruhy. Každá z kapitol obsahuje krátké lánky se slovíky, rozbor gramatiky a samozejm adu cviení s ešením na konci knihy. 18. Uitelé a žáci ve stedovku / Pierre Riché, Jacques Verger ; [z francouzského originálu... peložili Irena a Boek Neškudlovi] Praha : Vyšehrad (nakladatelství), s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny stedovku ; djiny pedagogiky ; školství ; vzdlávání ; vztah uitel-žák Kniha zahrnuje období od 6. do 15. století, od sklonku pozdn antické vzdlanosti pes renesance karolinské a otonské éry až po rozkvt evropské univerzitní scholastiky ve vrcholném stedovku a nový poátek v renesanním období. Autoi se zamují jak na velké osobnosti stedovkých vzdlanc, tak i na každodenní život škol a žák, který je hlavním tématem knihy.

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika 1. Angličtina : maturitní minimum : gramatika, témata, konverzace / [text Donata Olejnik] ; [illustrations Hubert Grajczak] -- 2. vyd. Dubicko : INFOA, 2012 -- 383

Více