Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 pedškolní výchova ; pedškolní dít ; rozvoj osobnosti ; pechod z mateské na základní školu ; motorika ; interpersonální vztahy ; myšlení Autorky vysvtlují, pro je pro dít podstatné tyto dovednosti mít, a jak je pak dokáže ve škole zúroit. 2. Diverzita a diferenciace v základním vzdlávání / Hana Kasíková, Jana Straková (eds.) Praha : Karolinum, s. ;. -- slovenština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 individualizovaná výuka ; diferencovaná výuka ; rovnost možností ; systém výchovy a vzdlávání ; integrace žáka ; esko ; základní vzdlávání ; nerovnost vzdlání Cílem monografie je prezentovat téma rovných vzdlávacích píležitostí a kvality vzdlávání jako vysoce dležitou problematiku pi transformaci eské školy. Monografie se zamuje primárn na základní vzdlávání, pedevším v nižším sekundárním stupni. Zvýraznn je hlavn rozpor základních tendencí ve vzdlávání a stavu ešení problematiky žákovské diverzity, individuálních vzdlávacích poteb ve vztahu k pojetí výuky, reality diferencianích a selektivních opatení ve škole.

2 3. Jak zvládnout stres za katedrou / Zdenka Bártová Kralice na Hané : Computer Media (nakladatelství a vydavatelství), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22856V1 uitel ; pedagogické povolání ; stres ; syndrom vyhoení ; psychická zátž ; životní styl ; mentální hygiena Píruka objasuje podstatu a píiny stresu. Poradí, které strategie a modely chování je vhodné v nastalé situaci použít, jaké postoje zastávat a jak se bránit efektu vyhoení. Titul je obohacen adou test a píklad z praxe a v neposlední ad také pináší tipy, jak úinn relaxovat. 4. Každý je na nco chytrý : jak odhalit a rozvíjet rzné druhy inteligence / Thomas Armstrong ; [z anglického originálu... peložil Martin Škapa] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 mladší školní vk ; inteligence ; rozvoj osobnosti ; výchova dítte ; talent Kniha pomáhá dtem pochopit, na co jsou chytré a jak mohou své pednosti využít k tomu, aby se rozvíjely i v jiných oblastech. Pracuje s osmi druhy inteligence, jak je formulovala teorie mnohoetné inteligence Howarda Gardnera. Dobe strukturovanou knihu mohou využít nejen dti samy, ale i rodie, pedagogové a vychovatelé, kteí se v individuálních i skupinových programech zamují na všestranný rozvoj dtí.

3 5. Metody dramatické výchovy v mateské škole / Eva Svobodová, Hana Švejdová Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 dramatická výchova ; pedškolní výchova ; mateská škola ; rozvoj osobnosti ; hra Dramatická výchova pracuje s píbhy, které dtem zprostedkovávají zkušenost, jež by jim jinak zstala nedostupná. Dti pi ní prozkoumávají a poznávají mezilidské vztahy, které jim pibližujeme pomocí skutených i fiktivních píbh o lidech, zvíatech a vcech. Autorky v knize postupují krok za krokem pes pehled metod, hledání látek a zdraznní smyslu a významu pohádky v dramatické práci s pedškolními dtmi k práci s píbhem. 6. Nemluvte Czenglicky : zbavte se nejatjších chyb v anglitin / Catherine Land ; [peklad Tomáš Bíla ; ilustrace Milan Starý] Brno : Computer Press, x, 282 s. :. -- anglitina. ISBN (brož.) : Sign.: I 33996V1 anglitina ; cizí jazyk ; slovní zásoba ; jazykové chyby Titul obsahuje celkem 50 kapitol. Každá se zabývá skupinou chyb, kde psobí vliv eštiny. Polovina je o falešných pátelích, kde slova stejn znjí, ale skrývají význam odlišný, a polovina o slovech snadno zamnitelných.

4 7. Pedagogické ovlivování volného asu : trendy pedagogiky volného asu / Bedich Hájek, Betislav Hofbauer, Jiina Pávková Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 volný as ; výchova pro volný as ; pedagog volného asu ; mimoškolní vzdlávání ; školní vzdlávací program ; legislativa Publikace charakterizuje základní problémy zhodnocování a ovlivování volného asu dtí a mládeže, reflektuje souasný stav i pedpokládaný vývoj. Charakterizuje podmínky i požadavky, obsah a formy pedagogického ovlivování volného asu, neopomíjí ani psychologické aspekty výchovy ve volném ase. Zabývá se specifiky institucí nabízejících dtem a mládeži volnoasové aktivity. Zvláštní ást vnuje osobnosti pedagoga a jeho odborné píprav. 8. Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze : alternativy univerzitního vzdlání v 17. a 18. století / Hedvika Kuchaová Praha : Casablanca, s., [8] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vzdlávání ; univerzita ; alternativní škola ; Praha ; premonstráti ; století zízené koleji. Autorka zkoumá nepíliš známou kapitolu z djin eského školství a vzdlanosti, a tou je snaha premonstrátského ádu kolem poloviny 17. století o založení vlastního uení - Norbertina, kde by se vzdlával premonstrátský dorost z celé eské provincie. ímž se zde vytváela alternativa k pražské jezuitské univerzit. Na závr autorka zaadila cenný soupis a medailony jednotlivých pedago tohoto ádu, kteí vyuovali na nov

5 9. Styly a strategie uení ve výuce cizích jazyk / Gabriela Lojová, Kateina Vlková Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 jazyková výuka ; cizí jazyk ; pedmtová didaktika ; strategie uení ; komunikaní schopnost ; lingvodidaktika Téma publikace souvisí s tématem humanizace vzdlávání a s hledáním efektivnjších pístup ve výuce cizích jazyk, které by respektovaly individualitu studenta a rozvíjely jeho autonomii. Teoretické vysvtlení charakteristických projev jednotlivých styl i strategií a jejich dopad je doplnno doporueními pro výuku. 10. Systém hodnocení a sebehodnocení žák : zkušenosti z eské republiky i Evropských škol / Jana Kratochvílová Brno : MSD, s. :. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: II V1 hodnocení žáka ; sebehodnocení ; výkon ; rozvoj osobnosti ; základní škola ; esko ; Evropa ; sebepoznání Publikace popisuje teoretická východiska pro hodnocení a sebehodnocení žák a systém komplexního pojetí rozvíjejícího hodnocení, který je výsledkem dlouhodobé výzkumné reflexe. Velký draz je kladen na sebehodnocení žák a jejich osobnostní rozvoj, na vedení žák k odpovdnosti za své uení.

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více