Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [peklad Petr Šastný] Brno : Computer Press, s., [8] s. obr. píl. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; politika ; spolenost ; Evropa; 1989 Victor Sebestyen ve své knize detailn rozebírá jednotlivé události i dlouhodobé procesy, které pádu pedcházely, a to nejen v samotných zemích stední a východní Evropy, ale i v dalších ástech studenou válkou rozdleného svta. Opírá se o desítky rozhovor se svdky a úastníky tchto dj i o nov odkryté archivní materiály. 2. Angažované djepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem ( ) / Vítzslav Sommer V Praze : Univerzita Karlova., s. ;. -- eština. ISBN (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova : váz.) Sign.: II V1 historiografie ; politika ; komunismus ; socialismus ; djiny dvacátého století ; esko ; komunistická strana ; dlnické hnutí ; Kniha se zabývá vývojem stranické historiografie mezi lety v kontextu promn eskoslovenského komunismu. Stranické djepisectví vzniklo na poátku padesátých let jako zvláštní historiografický projekt fungující v rámci aparátu komunistické strany, jehož úkolem bylo zpracovávat minulost KS a dlnického hnutí.

2 3. Bída relativismu / Raymond Boudon ; peložil Ivo Možný Praha : Sociologické nakladatelství, s. ;. -- eština. ISBN : Sign.: II V1 filozofie ; sociologie ; sociální vdy ; relativismus ; sociologie kultury Kniha Raymonda Boudona brání tu verzi sociální vdy, jež neústí v pesimismu i nihilismu, ásten také proto, že autor oživuje ideu morálního cítní a obhajuje ideu vdní zdravého rozumu. Shrneme-li argumentaci této knihy do jedné vty, bude znít takto: Sociální vdy pinesly nesporn mnohé významné výsledky, ale také, zejména v posledních letech, pisply k etablování chybn koncipovaných a problematických idejí, jež nezstaly bez sociálních a politických následk. 4. eské zem za prvních Pemyslovc v století. I. díl, ele sv. Václava / David Kalhous Praha : Libri, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny stedovku ; historiografie ; esko ; Pemyslovci ; století Autor strun pedstaví historické metody i prameny pro djiny eských zemí století, sleduje utváení Boheman v raném stedovku a jejich zaleování do kesanského svta. Dále se zabývá utváením církevních struktur, jež rovnž napomohly jak utváení spolené identity, tak prosazení moci a disciplíny u obyvatel.

3 5. Etika pro pomáhající profese / Jií Jankovský Praha: Triton, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II etika ; náboženství ; pomáhající profese ; sociální komunikace ; prosociální chování Pedkládaná kniha si neiní nárok na úspšné nalézání odpovdí na složité otázky lidské existence, ale podobá se spíše hledání nejrznjších souvislostí a vztah. Cílem je pedevším snaha upozornit tenáe na mnohé etické problémy související s vlastním výkonem pomáhajících profesí. Nabízí mu jednak námty k zamyšlení a snaží se jej pimt k dalšímu studiu naznaených etických otázek a problém. Upozoruje také na možná rizika pi výkonu pomáhajících profesí, ale zárove mu ponechává dostatený prostor k zaujmutí vlastního názoru na ešené otázky, popípad i k polemice. 6. Fair trade / David Ransom ; [z anglického originálu... peložil Daniel Hrabina] Brno : Doplnk, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 obchod ; trh ; pípadová studie ; fair trade Autor v knize podává strukturovaný pehled tematiky fair tradu doplnný o praktické píklady. Analyzuje hnutí fair trade bez zamlování jeho souasných rozpor a na základ svých zkušeností navrhuje i reálná ešení tchto problém.

4 7. Jak zákazník vnímá znaku : nahlédnte s pomocí neurovdy do hlav spotebitel / Erik du Plessis ; [peklad Jií Fadrný] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 marketing ; reklama ; trh ; mozek ; výzkum ; neurovda ; spotebitel ; nákup Autor s pomocí neurovdy odhaluje zpsob, jak lidé uvažují o znakách, analyzuje jejich nákupní chování, zkoumá vliv dlouhodobjších pocit na rozhodování. Penáší poznatky z výzkumu mozku do svta reklamy a zjišuje tak, co se odehrává v hlavách spotebitel. Neuromarketing je nový trend na poli marketingového výzkumu. 8. Klasické židovství : kultura a historie rabínské doby / Günter Stemberger ; [z nmeckého originálu... peložila Marie Holá] Praha : Vyšehrad, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 judaismus ; kultura ; djiny ; politika ; náboženství ; literatura ; mystika Text pináší nejnovjší výsledky bádání z oblasti judaistiky, historie a archeologie, ale souasn se opírá o odkaz tradiní rabínské literatury.

5 9. Lidé mee, modlitby a práce : ti stavy v eském stedovkém myšlení / Wojciech Iwaczak ; [peložila Marta Beková] Praha : Argo, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny stedovku ; spolenost ; esko ; sociální stratifikace ; kulturní djiny ; každodenní život ; století Polský historik zpsobem zkoumá podobu uení o trojím lidu v eském prostedí 14. a 15. století. Autor popisuje jak pebírání model, zrozených v století, tak jejich adaptaci na eské podmínky, na sociáln diferenciovanou spolenost, v níž již hrála významnou úlohu dynamicky se rozvíjející msta. Stejn detailním zpsobem zkoumá i husitskou ideologií ovlivnné první pokusy o popení uení o trojím lidu a prosazení republikánského vidní svta, v nmž pestávalo platit dívjší hierarchické uspoádání. 10. Prvodce kulturním dním a životním stylem v eských zemích [Svazek] I., [A-O] / Jií Knapík, Martin Franc a kol. Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II /1V1 Prvodce kulturním dním a životním stylem v eských zemích [Svazek] II., [P-Ž] / Jií Knapík, Martin Franc a kol. Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II /2V1 djiny dvacátého století ; historiografie ; kultura ; spolenost ; politika ; životní styl ; volný as ; esko ;

6 Dílo pedstavuje nové pojetí problematiky i v mezinárodním kontextu. Od podobných lexikálních prací se liší pedevším snahou o jasné asové zaazení a o podloženost na základ dobových pramen. Autoi zde mapují lenitou oblast kultury a životního stylu v padesátých a šedesátých letech pomocí dobových pojm a výraz, prostednictvím hesel a sond do oblastí každodenního života tehdejšího eskoslovenska. 11. Ráj, peklo a oistec ve stedovkých vidních / [peložili... Jana Engelbrechtová... et al. ; z latinských originál vybrali Magdalena Moravová a Martin Nodl] Praha : Argo, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 kesanství ; stedovk ; stedovký rukopis ; kesanské pojetí ; zjevení ; posmrtný život Výbor latinských stedovkých vidní, zahrnuje okolo dvaceti nejznámjších text. Jedná se o velice významné doklady specificky stedovkého žánru, vyprávní revenant, tedy lidí, kteí zdánliv zemeli a pi cest na onen svt jim bylo povoleno nahlédnout do pekla, oistce i ráje. Ve všech pípadech se však jednalo o vyprávní s evidentním moralistickým podtextem, plné hrozivých i fantastických výjev, jež tak dobe známe z obraz Hieronyma Boschenebo dalších stedovkých malí.

7 12. ízení pracovního výkonu v podnikové praxi : cesta k efektivit a výkonnosti / Michael Armstrong ; peložil a pedmluvu napsal Josef Koubek Praha : Fragment, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 ízení ; výkonnost ; podnik ; kouování ; personální ízení ; efektivita ; pracovní výkon V knize se uznávaný odborník v oblasti ízení lidských zdroj vnuje jedné z nejnovjších koncepcí ízení pracovník, a sice koncepci ízení pracovního výkonu. Vedle nezbytných definic a teoretických východisek uvádí množství faktických informací a píklad praktického uplatnní této koncepce. Vyjmenovává existující modely tohoto ízení, reakce manažer, vedoucích tým i adových pracovník a podrobn se zabývá uplatnním této koncepce v praxi i vyhodnocováním systému ízení pracovního výkonu a jeho efektivnosti. 13. Šepot buše / Jaroslav Mareš ; [ilustroval Vladimír Rimbala] Praha : Motto, s., [64] s. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 píroda ; živoich ; reálie ; Afrika ; cestopis Cestovatel a spisovatel Jaroslav Mareš jezdí do Afriky tém padesát let. V cestopisné knížce Šepot buše zúroil nejen své bohaté zkušenosti s Afrikou, ale pedevším svou velkou lásku k ernému kontinentu.

8 14. Šlechtická kultura v 18. století : filozofové, mystici, politici / Ivo Cerman Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. :. -- eština. ISBN (váz.) : Sign.: II V1 kultura ; filozofie ; politika ; literatura ; djiny novovku ; osvícenství ; šlechtici ; století 18 Pedkládaná kniha zapomenutou kulturu znovu oživuje, a to za pomoci mnoha nov objevených literárních výtvor. Na svtlo zde mnohdy poprvé picházejí šlechtití spisovatelé, politici a mystici, jejichž dílo je významným obohacením eských kulturních djin. Rozsáhlý výklad ukazuje eskou šlechtu jako aktivního spolutvrce evropského osvícenství. 15. Úspšný prodej firmy : ve správný as a za dobrou cenu / Les Nemethy ; [peklad Radek Blaheta] Brno : Computer Press, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 podnik ; plánování ; pípadová studie ; strategie ; prodej Autor se bhem své kariéry v oblasti financí zúastnil prodeje stovek firem ve 40 zemích svta. Své zkušenosti shrnul do praktické píruky, která krok za krokem provede podnikatele plánováním prodeje firmy od správného naasování, nastavení hodnoty až po dokonení transakce. Kniha obsahuje pípadové studie z reálného života a popisuje hlavn principy prodeje firmy.

9 16. Zbývá jen hluk : naslouchání dvacátému století / Alex Ross ; [peložil Petr Kopet] Praha : Dokoán, s. ;. -- eština. ISBN (Argo : váz.) Sign.: II V1 hudba ; politika ; spolenost ; století 20 Autor ve své knize mapuje v nejširších souvislostech hudbu 20. století. Zamuje se na hudbu tzv. vážnou, ale i na její spojitost i s jinými žánry. Svj tivý výklad zasazuje do historického kontextu a odhaluje i pekvapivé souvislosti politické.

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více