Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, s. :. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 výuka ; skupinové vyuování ; motivace ; cíl výuky ; vyuovací metoda ; aktivní metoda ; aktivizující metoda Publikace nabízí ucelený pehled aktivizaních metod, které autoi popisují nejen teoreticky, ale pedevším z praktického pohledu, na základ vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností. 2. Aktuální otázky vzdlávání dosplých : andragogika na prahu 21. století / Jaroslav Veteška, Tereza Vacínová a kol. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 pedagogika dosplých ; vzdlávání dosplých ; metodologie ; didaktika ; celoživotní vzdlávání ; vzdlávání cizinc ; gerontopedagogika ; distanní vzdlávání ; esko Cílem této publikace není podat podrobný popis problematiky, ale na základ teoretických znalostí a praktických zkušeností nabídnout lektorm, uitelm, personalistm, studentm a dalším odborníkm inspiraci pro práci s dosplými všech vkových skupin a jejich profesního zaazení. Práce se neopírá pouze o teoretické pístupy, ale i o dlouhodobý výzkum v oblasti andragogické vdy.

2 3. Diktáty pro 3. tídu ZŠ / Petr Šulc Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22821V1 eština ; pravopis ; gramatika ; diktát ; cviení ; roník 3 Diktáty pro 4. tídu ZŠ / Petr Šulc Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22822V1 eština ; pravopis ; gramatika ; uivo ; cviení ; roník 4 Diktáty pro 5. tídu ZŠ / Petr Šulc Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22823V1 eština ; pravopis ; gramatika ; uivo ; roník 5 Tato publikace obsahuje více než 200 diktát urených zejména pro domácí procviování základních gramatických jev a pekonání obtíží spojených s eským pravopisem. Kniha je vhodným doplkem ke všem užívaným uebnicím prvního stupn a její jednotlivá cviení jsou azena podle obtížnosti i podle osnov základních škol.

3 4. Domácí procviování pro zaáteníky : anglitina / Peter Nitsche Praha : Pierot, [2009] s. :. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: V 22824V1 anglitina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; cviení Tato publikace dtem usnadní první kroky pi práci s cizím jazykem. Pomocí kížovek a doplovaek si hravou formou procvií základní slovní zásobu a gramatiku. Souástí publikace je klí se správnými výsledky jednotlivých cviení. 5. Jezuitské divadlo ve služb zbožnosti a vzdlanosti / Petr Polehla ervený Kostelec : Pavel Mervart, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny pedagogiky ; divadlo ; vzdlávání ; náboženská výchova ; dramatizace ; jezuitské školství ; jezuité Jezuitské divadlo mlo primárn vzdlávací a výchovnou funkci a bylo zakomponováno do ádového školského systému, jehož cíle lze shrnout do sousloví docta pietas. Publikace se snaží ukázat, jakou roli hrálo divadlo ve vzdlávání a výchov na pelomu humanismu a baroka.

4 6. Krok za krokem nminou / [text] Božena Homolková, [ilustrace] Hana Genzová Praha : Pierot, [2005] s. :. -- nmina. ISBN (brož.) Sign.: II V1 nmina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba Krok za krokem nminou je jedinená, metodicky propracovaná publikace. Snadno a hrav se s ní nauí nmecky i malé dti. 7. Muzejní didaktika pírodovdných obor a technických pedmt : pírodovdná a technická muzea a možnosti jejich využití ve vzdlávání / Martin Bílek a kol. Hradec Králové : Gaudeamus, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: TT 1862V1 muzeopedagogika ; didaktika ; pedmtová didaktika ; vzdlávání ; pírodní vdy ; technické vdy Rozvoj a zvyšování kvality oborových, pedmtových a odvtvových didaktik se zamením na oblast pírodních a technických vd je aktuální výzvou v dob poklesu zájmu žák a student základních a stedních škol o studium tchto obor. Jednou z oblastí, která není dosud dostaten metodicky zpracovaná, je využívání edukaních možností muzeí a institucí podobného typu.

5 8. Muzejní pedagogika : metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace / Lucie Jagošová, Vladimír Jva, Lenka Mrázová Brno : Paido, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 muzeopedagogika ; didaktika ; výuka ; metodologie ; pedagogická praxe Muzeopedagogika je vda zkoumající všechny aspekty využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro výchovn-vzdlávací innost. Publikace poskytne tenám základní orientaci o oboru. 9. O probuzení na dvorku / napsala Alena Schejbalová ; ilustrovala Vendula Hegerová Praha : Pierot, [2011?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22832V1 eština ; poátení tení ; cviení Veselé píbhy zvíátek jsou urené pro nejmladší tenáe. Zábavnou formou vedou dti k samostatnému tení a poznávaní pírody. Podstatná jména jsou nahrazena barevnými obrázky.

6 10. Opakování 1. tídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Vendula Hegerová] Praha : Pierot, [2011] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22843V1 eština ; matematika ; prvouka ; cviení ; uivo ; roník 1 Opakování 2. tídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Vhrsti] Praha : Pierot, [2011] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22844V1 eština ; matematika ; prvouka ; cviení ; uivo ; roník 2 Opakování 3. tídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Petra ezníková] Praha : Pierot, [2011] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22845V1 eština ; matematika ; prvouka ; uivo ; cviení ; roník 3 Opakování 4. tídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Josef Pospíchal] Praha : Pierot, [2011] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22846V1 eština ; matematika ; prvouka ; cviení ; uivo ; roník 4 Publikace z edice Prázdninová škola je ideálním pomocníkem pi opakování látky prvního stupn základní školy bhem prázdnin. Každá dvoustrana obsahuje cviení z eského jazyka, matematiky, ale i prvouky. Úlohy jsou krátké a pehledn graficky zpracované a vycházejí z osnov základních škol.

7 11. Poradím si s eštinou 2. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22833V1 eština ; gramatika ; pravopis ; cviení ; uivo ; roník 2 Poradím si s eštinou 3. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22834V1 eština ; gramatika ; pravopis ; cviení ; uivo ; roník 3 Poradím si s eštinou 4. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22835V1 eština ; gramatika ; pravopis ; cviení ; uivo ; roník 4 Poradím si s eštinou 5. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22836V1 eština ; gramatika ; pravopis ; cviení ; uivo ; roník 5 Titul procviuje veškerou látku probíranou v hodinách eského jazyka na prvním stupni základních škol. Publikace je urena pro domácí procviování, ale jist ji využijí i uitelé. Krátká cviení pln odpovídají osnovám základních škol.

8 12. Poradím si s eštinou a matematikou : chci se nauit dobe íst, psát a poítat : [1. tída / text a ilustrace] Iva Nováková Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22842V1 eština ; matematika ; uivo ; cviení ; roník 1 Tento pracovní sešit je uren pro všechny šikovné prváky k procviení probírané látky z eského jazyka a matematiky. Cviebnice pro 1. roník je plná hravých, barevných ilustrací Ivy Novákové. Na konci publikace naleznete klí pro kontrolu správnosti výsledk. 13. Poradím si s matematikou 2. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22837V1 matematika ; cviení ; uivo ; roník 2 Poradím si s matematikou 3. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22838V1 matematika ; cviení ; uivo ; roník 3 Poradím si s matematikou 4. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22839V1 matematika ; cviení ; uivo ; roník 4 Poradím si s matematikou 5. tídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22840V1 matematika ; cviení ; uivo ; roník 5

9 Ucelená ada procviovacích publikací je pomocníkem pro každého žáka prvního stupn základní školy. Publikace je urena pro domácí procviování, ale jist ji využijí i uitelé. Krátká cviení pln odpovídají osnovám základních škol. Souástí knihy je podrobný klí ke všem cviením pro kontrolu správnosti výsledk. 14. Poradím si s prvoukou : chci vdt všechno o našem svt / [text a ilustrace] Iva Nováková Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22841V1 prvouka ; cviení ; uivo ; roník 1 Tento pracovní sešit je uren pro všechny šikovné prváky k procviení probírané látky z prvouky. Úkoly seazené podle obtížnosti hravou formou pomocí kížovek, spojovaek a veselých obrázk procviují pedevším schopnost dtí soustedit se, pemýšlet a porozumt zadání.

10 15. Pozdní sbr : o práci zkušených uitel / Bohumíra Lazarová a kol. Brno : Paido, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogické povolání ; uitel ; uitelský status ; mentoring ; stárnutí V první ásti publikace jsou prezentovány texty vnované nkterým tématm, které mají blízký vztah k problematice starších uitel a dokreslují kontext jejich práce, druhá ást je vnována vybraným výsledkm z výzkumu realizovaného v rámci grantového projektu. Publikace je primárn urena uitelm a vedoucím pracovníkm škol, inspirací však mže být pro všechny zájemce o školská témata a zvlášt téma uitelství. 16. Pravopis pídavných jmen a zájmen / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22825V1 eština ; pravopis ; uivo ; cviení ; pídavná jména ; zájmena Publikace vám pomže procviit si veškerá úskalí a obtížné gramatické jevy naší mateštiny, jako jsou skloování, stupování i vzory. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí stedoškoláky, pro nž je vhodnou pomckou pi píprav na zkoušky na stední školu.

11 17. Problémové chování dtí a mládeže : [jak mu pedcházet, jak ho eliminovat] / Stanislav Navrátil, Jan Mattioli Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 problémové dít ; porucha chování ; výchova ; pedagogická komunikace ; výuka ; prevence ; pedagogická psychologie Obsah knihy vychází z faktu, že astým zdrojem nežádoucího chování dtí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, uení, vyuování a pedagogické komunikace jednotlivých rodi, vychovatel a uitel a jim odpovídající innosti využívané v prbhu výchovn-vzdlávací práce. První ást publikace se zamuje na rozbor a zhodnocení konkrétních podob chybného pojetí výchovy, uení a vyuování a na popis jejich vliv na vznik nežádoucího chování dtí a mládeže. Druhá ást pedkládá alternativy pedagogických inností, které pomáhají pedcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovn-vzdlávací praxi. 18. Shoda podmtu s písudkem / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22826V1 eština ; uivo ; cviení Tato publikace vám pomže procviit si veškerá úskalí a obtížné gramatické jevy naší mateštiny shodu podmtu v rod mužském, ženském i stedním a podmtu nkolikanásobného s písudkem. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí stedoškoláky, pro nž je vhodnou pomckou pi píprav na zkoušky na stední školu.

12 19. Sociální práce : pro pedagogické obory / Lenka Gulová Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sociální práce ; sociální pedagogika ; metodologie ; výzkum Publikace se snaží piblížit studentm pedagogických obor disciplínu sociální práce, která mže budoucím pedagogm odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce dopluje výzkumné šetení mezi odborníky, kteí se v této oblasti dlouhodob angažují. tená má možnost nahlédnout prostednictvím výzkumné analýzy do nároné profese, která vzhledem k souasné spoleenské situaci zažívá velký rozmach. 20. Vyjmenovaná slova / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22827V1 eština ; pravopis ; uivo ; cviení ; vyjmenovaná slova Tato publikace vám pomže procviit si veškerá úskalí a obtížné gramatické jevy naší mateštiny vyjmenovaná slova. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí stedoškoláky, pro nž je vhodnou pomckou pi píprav na zkoušky na stední školu.

13 21. Výtvarná dílna / Hana Babyrádová Brno : Masarykova univerzita, s. :. -- eština. ISBN (Triton : brož.) Sign.: II V1 výtvarná výchova ; umlecká výchova ; pedagogika ; vyuovací metoda ; alternativní škola ; výtvarné dílny Novodobá výtvarná dílna je alternativou k bžným formám edukace na našich školách. Organizaní forma dílny umožuje úastníkm práci v delších asových celcích a pináší jim jedinenou zkušenost sdílení tvrí pracovní atmosféry. Autorka pibližuje východiska práce v díln, rozebírá její fáze, nastiuje možné pístupy k vedení dílny, uvádí píklady realizace výtvarných dílen u nás i v zahranií. 22. Vzory podstatných jmen / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] Praha : Pierot, [2010?] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22828V1 eština ; pravopis ; uivo ; cviení ; podstatná jména Tato publikace vám pomže procviit si veškerá úskalí a obtížné gramatické jevy naší mateštiny vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského a stedního. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí stedoškoláky, pro nž je vhodnou pomckou pi píprav na zkoušky na stední školu.

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více