Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 cviení ; tlesná zdatnost ; kondiní cviení ; mí Kniha obsahuje cviky maminek s kojenci, batolaty a pedškoláky zajišující zdravý psychomotorický vývoj, cviky pro školáky a posilovací cviení pro rodie. Cviky urené dtem autorky doplnily informacemi o daném vkovém období a doporuený druh pohybu. 2. Diktáty pro 2. tídu ZŠ / Petr Šulc Praha : Pierot, [2010?] s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22806V1 eština ; pravopis ; gramatika ; diktát ; uivo ; roník 2 Diktáty jsou navrženy tak, aby pomohly pekonat obtíže spojené s eským pravopisem.

2 3. Dít na zabití : píruka pro rodie dtí a dospívajících s problémovým chováním / Petr Štípek Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 porucha chování ; hyperaktivita ; výchova dítte ; rodinná výchova ; vztah rodie-dít ; psychoterapie ; výchovné poradenství ; rodinná terapie Dti, o nichž kniha pojednává, chodí vtšinou na druhý stupe základní školy. Jsou hyperaktivní, nepozorné a zlobivé. Publikace je orientována specificky jako píruka, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, návodná. Je oživena mnohými terapeutickými píbhy z autorovy terapeutické praxe. 4. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti : jezuitské školské drama v Praze v první polovin 18. století / Magdaléna Jacková Praha : Univerzita Karlova, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33979V1 divadlo ; drama ; církevní škola ; gymnázium ; Praha (esko) ; jezuitské školství ; století 18 Pod pojmem školské drama chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v prbhu školního roku a jedním z jejich hlavních úel je pedvést, jakých dosáhli studenti pokrok, pedevším co se týe vystupování na veejnosti a ovládání latiny. Tžištm knihy je rozbor tchto her, a to jak z hlediska stavby, tak obsahu.

3 5. English grammar for you : exercise book : anglická gramatika pro zaáteníky a mírn pokroilé 1 Praha : Pierot, [2007] s. ;. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: II /1V1 anglitina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; cviení Tato publikace je urena všem, kteí zaínají s anglitinou. azení jednotlivých gramatických jev vychází ze schématu publikace Raymonda Murphyho Essential grammar in use. 6. Finanní vzdlávání pro stední školy se sbírkou ešených píklad na CD / Zuzana Dvoáková, Luboš Smrka a kol. V Praze : Beck (nakladatelství), s. :. -- eština. Sign.: II V1 finanní zdroje ; peníze ; finanní gramotnost ; ochrana spotebitele ; finanní vzdlávání ; hospodaení Uebnice obsahuje ucelený text o problematice osobních a rodinných financí. Snahou autor bylo nejen zprostedkovat znalosti a dovednosti vymezené standardy finanní gramotnosti, ale také vysvtlit danou problematiku v širších souvislostech. Znalosti jsou ilustrovány na ad praktických píklad.

4 7. Jak pomoci dítti : metody zvládání problém dtí v pedškolní výchov / Eva Essa ; [peklad Eva Nevrlá] Brno : Computer Press, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedškolní výchova ; pedškolní dít ; porucha chování ; speciální pedagogika ; agresivita ; protispoleenské chování ; emocionální narušenost ; destruktivita Cílem této knihy je pomoci uitelm v mateských školách, studentm odborných program výchovné pée, ale i rodim dtí efektivn pracovat s malými dtmi, které projevují rzné formy problémového chování. V úvodu knihy je nkolik obecn zamených kapitol, které obsahují spolené pokyny a pístupy k ešení takového chování. Další kapitoly se pak zabývají jednotlivými problémy a prezentují konkrétní metody a postupy pro práci s dtmi. 8. Klíové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cviení a hry / Horst Belz, Marco Siegrist ; [ze druhého, rozšíeného nmeckého vydání... peložila Dana Lisá] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 celoživotní vzdlávání ; zpsobilostní minimum ; vzdlávání ; uení ; didaktika ; tvoivost ; hra ; cviení Klíové kompetence pedstavují soubor znalostí, dovedností a postoj, které pesahují konkrétní oborové znalosti, umožují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství rzných pracovních funkcí a zaazení. Autor se na základ výzkum soustedil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, ešení problém a tvoivost, samostatnost, odpovdnost, spolehlivost, myšlení a uení, zdvodování.

5 9. Nová maturita z anglitiny : [souhrn uiva stední školy : pro B1-B2] / Miloslava Pourová Praha : Grada, s. ;. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: II V1 anglitina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; uivo ; maturita ; cviení názvosloví. Kniha pro ty, kdo si chtjí zopakovat uivo stední školy, pipravit se na maturitu z anglitiny, na pijímací zkoušky na vysokou školu i na složení FCE. Je zde systematická píprava na ústní i písemné maturity, bohatá slovní zásoba s uvedením výslovnosti a eským pekladem, všeobecná konverzaní témata s texty na procviování. Text doplují ukázkové maturitní testy s klíem a gramatické 10. Opakování 5. tídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] Praha : Pierot, [2011] s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22807V1 eština ; matematika ; prvouka ; vlastivda ; cviení ; roník 5 Knížka k opakování bhem prázdnin. Je v souladu se školními osnovami a upevuje znalosti nabyté ve škole.

6 11. Prvodce rodi dtí s poruchou autistického spektra : jak zaít a pro / Romana Straussová, Monika Knotková Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 autismus ; výchova dítte ; vztah rodie-dít ; komunikace ; rodinná výchova ; speciální pedagogika Kniha se snaží piblížit potíže dítte s poruchou autistického spektra (PAS). Umožuje pochopit hlubokou píinu tchto potíží a na základ tohoto pochopení navést rodie a vychovatele na cestu k úinné pomoci. Knihu doplují píbhy a komentáe rodi. 12. Robin Hood : dvojjazyná kniha / Howard Pyle ; [autor anglického textu Diego de Alava ; peklad Bohumil Kej] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 anglitina ; eština ; cizí jazyk ; porozumní textu ; peklad ; slovní zásoba ; dvojjazyná kniha Zjednodušená verze anglického originálu klasického románu s paralelním pekladem do eštiny.

7 13. Robinson Crusoe / by Daniel Defoe ; [peklad Lucie Poslušná] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 anglitina ; eština ; cizí jazyk ; peklad ; porozumní textu ; slovní zásoba ; dvojjazyná kniha Zjednodušená verze anglického originálu klasického románu o zkoušce lovka a jeho intelektu v útrobách divoké pírody s paralelním pekladem do eštiny. Komplet s 2 CD. 14. Romové a škola versus rodie a žáci / Martin Kaleja Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrav, Pedagogická fakulta, s. :. - - eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 Romové ; vzdlávání ; rodinná výchova ; speciální pedagogika ; sociální pedagogika ; postoj ke škole ; výzkum ; esko ; multikulturní pedagogika Monografie se zabývá tématem vzdlávání romských žák v podmínkách základního vzdlávání. eší otázku determinant edukace a postoj romských rodi ke vzdlávání.

8 15. Vaše chytré dít / C. J. Simister ; [peklad Eva Kadlecová] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; nadaný ; rozvoj osobnosti ; hra ; rozvoj myšlení Autorka nabízí širokou paletu hravých a zábavných aktivit, her a cviení, kterými mžeme rozvíjet mimoádný potenciál dtí. 16. Vzdlávání Rom / Eva Šotolová Praha : Karolinum, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 Romové ; djiny ; vzdlávání ; komunikace ; esko ; Evropa Kniha vychází ze základních historických informací o romské národnostní menšin, zachycuje snahy o její asimilaci a integraci. Zamuje se pedevším na oblast vzdlávání romských dtí v eské republice a v nkterých evropských zemích. Jedním z nejdležitjších pedpoklad pi integraci Rom a realizaci multikulturní výchovy je výchova budoucích pedagog k toleranci a respektování odlišných kultur.

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika Výběr z nových knih 9/2012 pedagogika 1. Angličtina : maturitní minimum : gramatika, témata, konverzace / [text Donata Olejnik] ; [illustrations Hubert Grajczak] -- 2. vyd. Dubicko : INFOA, 2012 -- 383

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více