Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, s. :. -- nmina. ISBN (brož.) Sign.: III 36889/A1/1V1 eština ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; konverzace eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [anglická verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, s. :. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: III 36890/A1/1V1 eština ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; konverzace eština expres 1 (úrove A1/1) je pepracovaným a rozšíeným vydáním populární uebnice Czech Expres 1. Publikace pedstavuje první ást dvoudílného základního kurzu eštiny pro pežití. Nová podoba uebnice vychází vstíc požadavkm Spoleného evropského referenního rámce a je urena zaáteníkm, kteí chtjí rychle dosáhnout jazykové úrovn A1. 2. Efektivní studijní dovednosti : odemknte svj potenciál / Geraldine Price, Pat Maier ; [z anglického originálu... peložila Tereza Semotamová] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogická psychologie ; uení ; dovednost studovat ; organizace asu ; rozvoj osobnosti ; vysokoškolské studium Studium na vysoké škole je píležitostí se dále rozvíjet. Kniha vybízí k sebereflexi a osobnímu rozvoji. Jen tak si totiž mžete vybudovat profesionální pístup k práci. Rozhodnete-li se osvojit si tento sebereflektivní pístup, otevenost novým zkušenostem a pozitivní myšlení, budete nejen schopnými studenty vysoké školy, ale také tmi, kteí se rozhodli uit se novým vcem po celý svj život.

2 3. Environmentální innosti v pedškolním vzdlávání / Kateina Janaíková Praha : Josef Raabe Spółka Wydawnicza, c s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedškolní výchova ; ekologická výchova ; prostedí ; mateská škola ; hodnocení Kniha je rozdlena do tí ástí, tvrtou je seznam literatury a zdroj. V teoretické ásti je pedstavena inovativní koncepce environmentální výchovy, vetn modelov oekávaných výstup. Strun a srozumiteln jsou na zaátku textu vysvtleny dvody zalenní environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji do rámcových vzdlávacích program. Je zmínna historie eské školy environmentální výchovy. V metodické ásti jsou vytyeny obecn platné metodické poznámky a drazy, zmínna jsou zde i doporuení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP. 4. Grafomotorika a poátení psaní / Renata Mláková Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 grafomotorika ; poátení psaní ; cviení ; relaxace ; pedškolní dít ; mladší školní vk ; pedagogická diagnostika ; pedagogický výzkum Autorka se vnuje zejména klíovým momentm ovlivujícím poátky psaní. Seznamuje s relaxaními grafomotorickými cvieními a uvádí nkteré postehy a zkušenosti z vlastní práce se školními zaáteníky.

3 5. Hry a zábavné innosti pro dti s autismem : praktické nápady pro každý den / Julia Moor ; [z anglického originálu... peložila Miroslava Jelínková] Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 autismus ; hra ; volný as ; výchova dítte ; motorika ; poíta ; speciální pedagogika Dít s autismem mívá pomrn omezené zájmy, které se navíc liší od zájm jeho zdravých vrstevník. Zaujetí repetitivními innostmi, malá tolerance vi zmnám a ulpívání na leckdy nepochopitelných rituálech a rutinách se projevuje i v jeho he, která mívá asto charakter prosté manipulace s pedmty. Kniha pedstavuje velkou adu aktivit, které jsou upraveny na míru schopnostem a vidní svta dtí s autismem. 6. Individuální vzdlávací plán pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami : se specifickými poruchami uení a chování, s mentálním postižením (v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodnním, z cizojazyného prostedí / Drahomíra Jucoviová... [et al.] Praha : D & H, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 porucha uení ; porucha chování ; sociální znevýhodnní ; mentální handicap ; speciální vzdlávací poteby ; integrace ; individuální vzdlávací plán Publikace se krom úvodní teoretické ásti zabývá zejména tvorbou individuálních vzdlávacích plán pro žáky se specifickými poruchami uení a chování, s mentálním postižením (v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodnním a pro žáky z cizojazyného prostedí. Vedle ady konkrétních ukázek individuálních vzdlávacích plán lze v publikaci nalézt také související legislativu a dležité webové odkazy týkající se pée o sociáln znevýhodnné žáky a cizince.

4 7. Jak mluvit, aby se dti lépe uily - doma i ve škole : [rady pro rodie dtí od 4 do 18 let] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [peklad Eva Vrblová] Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; pedopsychologie ; školní vk ; pedagogická komunikace ; interpersonální vztahy ; vztah rodie-dít ; motivace uení ; sebeovládání ; odpovdnost Publikace ukazuje rodim i uitelm, jak mohou spolu inspirovat dít k sebedisciplín, sebekontrole a k zázrakm v uení. 8. Kouování ve školní praxi / Viola Horská Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 kouování ; školní prostedí ; plánování ve školství ; školní vzdlávací program Cílem autorky bylo pedevším pomoci širší pedagogické veejnosti ve vytvoení vlastního školního vzdlávacího programu a v jeho zavedení do každodenní praxe školy.

5 9. Kvalita života dtí a didaktika / Hana Lukášová Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 didaktika ; základní škola ; výuka ; rozvoj osobnosti ; pedagogická psychologie ; kvalita ; život ; základní vzdlávání ; psychosociální podmínky ; pojetí dítte Publikace urená studentm pedagogických obor i uitelm z praxe se zamuje na zmny didaktického rozhodování o otázkách výuky, které jsou odvozeny ze zmny pojetí dítte v roli žáka. Usiluje o celostní pohled na jedince. Autorka naznauje cesty k transformaci edukaní kultury v podmínkách aplikace Rámcového vzdlávacího programu. 10. Neklidné a nesoustedné dít ve škole a v rodin : základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, psobení relaxaních technik, dospívání hyperaktivních dtí / Drahomíra Jucoviová, Hana Žáková Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 porucha chování ; hyperaktivita ; diagnostika ; terapie ; relaxace ; speciální pedagogika ; poruchy pozornosti ; ADHD technik. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít. Publikace pináší nejen teoretické informace v souladu s nejmodernjšími trendy, ale zejména adu konkrétních možností, jak vhodným zpsobem reagovat na tyto projevy ve školním i domácím prostedí. Podrobnji se zabývá vhodným ešením pípadných výchovných obtíží a draz klade i na využívání relaxaních

6 11. Nerovnosti ve vzdlávání : od mení k ešení / Petr Matj, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.) ; spoluautoi Josef Basl... [et al.] Praha : Sociologické nakladatelství, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vzdlávání ; systém výchovy a vzdlávání ; rovnost možností ; školská politika ; financování ; poítaová gramotnost ; rodinné prostedí ; sociální mobilita ; pedagogická sociologie ; esko Hlavním cílem publikace je reflektovat souasnou situaci v eské republice z pohledu vzdlávací politiky a pedložit alternativy ešení identifikovaných problém. 12. Pedagogika pro uitele / A. Vališová, H. Kasíková (eds.) Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogické povolání ; vzdlávání uitel ; djiny pedagogiky ; pedagogika ; školská politika ; výuka ; vyuovací metoda ; výchova ; rozvoj osobnosti ; pedagogická diagnostika ; výchovné poradenství ; autorita Kniha reaguje na aktuální poteby i dílí podnty, které se projevují v profesní píprav uitele, a již na fakultách, nebo v pímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšíeno a aktualizováno, doplnno o nová témata, jako je napíklad spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autor koncipoval tento text jako výkladový, jako základ pro další studium i práci v semináích.

7 13. Primární prevence rizikového chování ve školství / [Pavel Bártík... et al. ; editoi Michal Miovský... et al. ] Praha : Togga, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 porucha chování ; prevence ; školství ; hodnocení ; socializace ; esko ; primární prevence ; rizikové chování Kniha obsahuje mimo jiné kapitoly týkající se historie a souasného pojetí primární prevence rizikového chování v R, základního pojetí a cíl program primární prevence rizikového chování, východisek a teoretického rámce primární prevence, zásad efektivní prevence rizikového chování u dtí a mládeže, systému školské primární prevence rizikového chování, evaluace preventivních program aj. 14. Pedprofesní píprava žák zvláštních škol : píruka pro uitele / Jiina Krestová, Eva Mrázová Most : Hnvín, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22737V1 profesní poradenství ; volba povolání ; zvláštní škola ; cviení ; sociální komunikace ; sebepoznání Píruka pro uitele má dv ásti. První obsahuje doporuená témata. Druhý díl uvádí možné techniky, postupy a hry, prostednictvím kterých je možné témata realizovat. Vedle obvyklých metodických pokyn materiál obsahuje praktické námty k nácviku rolí, sociální komunikace, sebepoznání a rozšíení poznatkové sféry v orientaci k povolání.

8 15. Uitel : píprava na profesi / Radmila Dytrtová, Marie Krhutová Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogické povolání ; vzdlávání uitel ; pedagogická dovednost ; profesní píprava ; pedagogická komunikace ; uitel Souasná teorie a výzkum v oblasti pedagogiky a školství se stále více zamuje na profesionalizaci vzdlávání. Autorky se zamily zejména na pedagogickou pípravu na profesi uitele. Draz kladou na komunikativní dovednosti, mluvený projev, vyuovací jazyk a zásady správné výslovnosti. 16. Vývojové poruchy uení v dtství a v dosplosti / Vra Pokorná Praha : Portál (vydavatelství), s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 porucha uení ; speciální pedagogika ; dít ; dosplý ; diagnostika ; náprava ; systémový pístup Autorka na základ studia zahraniní literatury seznamuje tenáe s nejnovjšími poznatky o poruchách uení v dtství, období dospívání a v dosplosti, reflektuje stav eského prostedí. Na základ toho hledá nové strategie efektivní práce s lidmi trpícími vývojovými poruchami uení, nabízí možnosti diagnostiky a nápravy v dtství i dosplosti.

9 17. Vzdlávání v mateské škole : školní a tídní vzdlávací program / Eva Svobodová a kol. Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 mateská škola ; školní vzdlávací program ; pedškolní výchova ; kurikulum ; rodina ; hodnocení ; komunikace Kniha objasuje principy RVP PV jako spoleného kurikula a napomáhá pi evaluaci, tvorb a realizaci školního vzdlávacího a tídních vzdlávacích program. V ásti vnované kurikulárním dokumentm vysvtluje postavení legislativních dokument jako východiska pro tvorbu školních a tídních vzdlávacích program. ást vnovaná realizaci vzdlávání v MŠ upozoruje na problémy související s organizací vzdlávání. Oddíl vnovaný evaluaci pedstavuje evaluaci jako proces, který propojuje kurikulární dokumenty a realizaci vzdlávání v MŠ.

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více