Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výtvarné techniky a materiály ; výtvarný projev ; výtvarná výchova ; ekologie ; pedškolní dít ; mladší školní vk ; rozvoj osobnosti Sto tvoivých nápad rozvíjí cit a fantazii, pomáhá pírod. Publikace obsahuje námty na pestrobarevné obrazce, páníka, zvíátka, kouzelné duhové lampiky, prsvitné okenní dekorace, mozaiky, skládanky, vázy atd. Námty jsou ureny rodim, uitelm a vychovatelm pedškolních a mladších školních dtí. 2. Co mi povíš, Matji? : rozvíjíme e pedškolních dtí / Markéta Hrubínová ; ilustrace Patricie Koubská Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 e ; eové cviení ; eová dovednost ; grafomotorika ; pedškolní dít V knize najdeme nápady na hravá cviení motoriky jazyka a grafomotoriky, která mohou rodie s díttem provádt sami. Autorka odpovídá na nejastjší otázky rodi, které zajímá, jak mohou podpoit vývoj ei svého dítte. Dít knihou provázejí kluk Máa a jeho ti zvíátka, spolen mu zábavnou formou vysvtlují jednotlivé úkoly. Kniha osloví rodie pedškolních dtí a inspiraci v ní najdou i uitelky mateských škol.

2 3. Cviení pro hyperaktivní dti : [speciální pohybová výchova] : pravidla uení se pohybu, poruchy, používané metodiky, cviební sestavy / Marie Zemánková, Jana Vyskotová Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22682V1 pohybová výchova ; tlesná výchova ; cviení ; hyperaktivita Autorky pináší vybraná cviení urená zejména pro hyperaktivní dti. Práv tm pomáhají upravit jejich zdravotní stav, a to pomocí známých i mén známých technik, které se osvdily v dlouholetém používání pi náprav a léb pohybových poruch. 4. Do pátku bude vaše dít jiné : ptidenní plán pro zvládnutí vašeho dítte / Kevin Leman ; [peklad Dan Drápal] Praha : Návrat dom, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; vztah rodie-dít Do pátku bude vaše dít jiné je ptidenní akní plán. Odborník na rodinné vztahy, Dr. Kevin Leman, s vtipem odhaluje, pro se dti nevhodn chovají a co s tím mžeme dlat.

3 5. Dvojata : [pée o dti, jejich zdravý vývoj a výchova] / Klára Rulíková Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; pée o dít ; dvojata ; sourozenec ; pedopsychologie ; vývojová psychologie Tato kniha pomže a poradí, jak se na píchod dvojat pipravit, jak co nejsnadnji zvládnout péi o n a jak je zdárn vychovat. 6. Evaluace a pidaná hodnota ve vzdlávání / Radim Ryška Praha : Univerzita Karlova, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 školská politika ; hodnocení ; vzdlávání ; školství ; pedagogický výzkum ; pidaná hodnota Publikace pináší základní pehled o problematice zjišování pidané hodnoty v reálných podmínkách školského systému.

4 7. Hodnocení ohroženého dítte a rodiny v kontextu plánování pée / Oldich Matoušek, Hana Pazlarová Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 rodina ; rodinné prostedí ; hodnocení ; vývoj dítte ; pée o dít ; sociální práce ; rodiovství ; ohrožené dít Píruka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dít mže být ohroženo špatným zacházením ze strany rodi nebo jiných blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostedí rodiny pro dít píznivé, pípadn nepíznivé. Cílem publikace je umožnit odborníkm, kteí v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se zmnami podoby rodiny, s využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními souasnými názory na rodiovství, partnerství a sourozenectví, s teritoriálním chováním rodiny, ekonomickým chováním rodiny a s vnjšími vztahy rodiny. 8. Hrajeme si a cviíme s dtmi / Alena a Jií Nevní Olomouc : Rubico, ca 140 s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36767V1 pedškolní výchova ; tlesná výchova ; motorika ; rozvoj osobnosti ; hra Hrajeme si a cviíme s dtmi je sešit plný rozmanitých úkol urený pro dti v pedškolním vku. Pestrou nabídku nových nápad ocení rodie i uitelky v mateských školách.

5 9. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žák 1. stupn ZŠ / Elena Lisá a kol. ; [peklad ze slovenštiny Kateina Slavíková] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sociální dovednost ; zpsobilost ; rozvoj osobnosti ; interakce ; sociální role ; hra ; žák ; první stupe ; základní škola ; osobnostní výchova ; sociální kompetence Publikace obsahuje 32 her pro žáky ZŠ na pt rzných komunikaních témat, která lze vybírat podle poteb tídy i jiné skupiny dtí. Všechny zaazené aktivity autoi ovili v praxi. Kniha chce napomoci uitelm, vychovatelm pi práci se žáky, kteí mají problémy s komunikací s okolím, nerespektují spoleenská nebo skupinová pravidla, nedokážou se bránit ponižování apod. Ve he si dti osvojují zásady dialogu a zdvoilosti v komunikaci, uí se naslouchat, odolávat pípadné manipulaci nebo zvládat impulzivitu druhých i svou vlastní. 10. Jak mluvit s dtmi o sexu : rádce pro rodie a uitele / Ondej Trojan Praha : Fragment, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pohlavní výchova ; rodinná výchova ; dít ; vývojová psychologie ; vk 3-18 Kniha je rozlenna podle vku dtí, od 3 do 18 let. Kapitoly jsou pitom koncipovány tak, aby i samostn poskytly potebné informace. Každé delší období pak obsahuje shrnutí toho, co by se dti a dospívající mli dozvdt ve škole a mže být inspirací pedagogm.

6 11. Máme doma miminko : knížka pro dti o porodu, kojení, nošení, péi, spánku a mazleníku / Regina Masaracchiová & Ute Taschnerová ; [peložila Bora Berlinger] Praha : DharmaGaia, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22665V1 pée o dít ; rodinná výchova Celobarevná knížka o porodu, kojení, péi o dít pro dti od 2 do 7 let. 12. Maminino bíško : knížka pro dti o thotenství / Regina Masaracchiová & Ute Taschnerová ; [peložila Bora Berlinger] Praha : DharmaGaia, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22664V1 thotenství ; rodinná výchova ; výchova dítte Tato knížka pipravuje dti srozumiteln a názorn na píchod nového sourozence.

7 13. Matesova abeceda : [procviujeme psaní tiskacích i psacích písmen : pracovní sešit s úkoly pro dti od 5 do 7 let / Jií Nevný, Alena Nevná] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: VI 10237V1 poátení psaní ; grafomotorika ; cviení ; eština ; roník 1 ; vk 5-7 Sešit obsahuje pracovní listy, které se sousteují na procviení psaní tiskacích a psacích písmen celé eské abecedy. Úkoly nejprve zábavnou formou uvolní ruku, tím se rozvíjí její jemná motorika, a zárove si procvií správné vedení ar a jednotlivé tahy písmen. 14. Metodika pro podporu tvorby školního vzdlávacího programu ve školských zaízeních pro zájmové vzdlávání / [Jana Hemanová, Milan Macek] Praha : esko., s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36799V1 školní vzdlávací program ; mimoškolní vzdlávání ; legislativa ; metodika ; hodnocení ; zpsobilost Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zaízeních pro zájmové vzdlávání reaguje na potebu vyplývající ze Zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání. Jednotlivé díly této metodiky jsou námty pro tvorbu školního vzdlávacího programu pro zájmové vzdlávání ve ŠD, ŠK a SV.

8 15. Naše malá Anika : knížka pro dti o kojení, pikrmování, hraní a o prvních zoubcích / Regina Masaracchiová, Ute Taschnerová ; [peložila Bora Berlinger] Praha : DharmaGaia, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22667V1 pée o dít ; kojenec ; rodinná výchova Tato knížka dtem názorn a srozumiteln ukazuje, jaké to je, mít doma miminko. 16. Orientace v ase. 1. díl / [Jiina Bednáová, Richard Šmarda] Praha : DYS-centrum Praha, [23] obr. l. :. -- eština. ISBN (volné listy v deskách) Sign.: VI 10222/1V1 pedškolní výchova ; rozvoj osobnosti ; vnímání asu Obsah 1. dílu je zamen na organizaci bžného dne. Obsahuje aktivity, se kterými se dít pravideln setkává doma i v mateské škole v prbhu všedního dne.

9 17. Písemné jazykové provrky z eštiny : pro 2. stupe základních škol ve dvou variantách : varianta A : varianta B / František Vejvoda Praha : Fortuna, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36774V1 eština ; pravopis ; písemná zkouška ; cviení Uitelé mohou prostednictvím pipravených písemných provrek ovovat stupe zvládnutí probrané látky. Dv varianty (A, B) každé písemné práce umožují, aby rzné skupiny ve tíd mly odlišná zadání. Souástí knihy je klí ke kontrole správnosti. 18. Pro jaké povolání se hodím? : jak si vybrat stední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání / Antonín Mezera Brno : Computer Press, viii, 296 s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 volba povolání ; profesní poradenství ; psychologie osobnosti ; pechod ze základní na stední školu ; test ; informace ; sebepoznání Píruka pomže rozpoznat, k emu budoucí student inklinuje, jaké jsou jeho silné stránky a jaké má pedpoklady i vlohy pro rzná povolání. Pomocníkem v tchto úvahách je také množství test, které o osobnosti dítte mnohé napoví. V knize nalezneme napíklad testy studijních pedpoklad, zájmové dotazníky v poradenské praxi výchovného poradce, obrázkový test profesní orientace, dotazník profesní a studijní orientace pro žáky 8. a 9. roník ZŠ.

10 19. Rozvoj grafomotoriky v projektech / Jana Doležalová Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 grafomotorika ; pedškolní výchova ; vzdlávací projekt ; rozvoj osobnosti ; cviení Kniha se zamuje na specifické rysy grafomotoriky u dtí pedškolního vku a na zaátku školní docházky a charakterizuje vhodné podmínky a prostedky k jejímu úspšnému utváení. Nabízí metodické postupy k rozvíjení grafomotorických dovedností. Kniha je urena uitelkám mateských škol, ale informace a inspiraci zde mohou nalézt i uitelky a uitelé žák prvních tíd základních škol. 20. Srdce táty / Osvaldo Poli ; [z italského originálu... peložila Markéta Štpánková] Kostelní Vydí : Karmelitánské nakladatelství, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33909V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; vztah rodie-dít ; vývojová psychologie ; otec Kniha vychází z pedpokladu, že muži a ženy se od sebe v zásad liší, a to v oblasti tlesné, duševní i duchovní a poskytuje praktický návod, jak se stát dobrým otcem. Znovuobjevit mužský zpsob výchovy musí pedevším sami otcové, kteí dnes asto trpí pocity méncennosti, že výchovu nezvládají tak dobe jako ženy.

11 21. Taktika transakní analýzy / Rosemary Napper, Trudi Newton ; [z anglického originálu... peložila Helena Hartlová] Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 komunikace ; uení ; skupinová práce ; pedagogika dosplých ; transakní analýza ; sociální interakce Kniha byla sestavena na základ komplexní teorie komunikace a osobnosti, transakní analýze. Je koncipována jako pracovní sešit s adou obrázk, pehled a cviení. Jejím cílem je pomoci tm, kteí uí nebo vedou rzné vzdlávací programy, zlepšit kvalitu jejich výuky a usnadnit jim též další sebevzdlávání. 22. Vzdlávání dosplých : prvodce pro lektory, úastníky a zadavatele / Jií Plamínek Praha : Grada, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 vzdlávání dosplých ; uení ; vzdlávací program ; forma výuky ; metodika Publikace se komplexn a prakticky vnuje problematice vzdlávání dosplých. tivý text dopluje pes 100 obrázk a mnoho píklad. Dílo shrnuje zkušenosti, které uznávaný autor získal v prbhu ticeti let praxe jako vysokoškolský uitel, tvrce interaktivních tréninkových program a nezávislý lektor a konzultant.

12 23. Who gets a degree? : access to tertiary education in Europe / Jan Koucký, Aleš Bartušek and Jan Kovaovic Prague : Charles University, s. :. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: VI 10226V1 vysokoškolské studium ; vysoké školství ; srovnávací pedagogika ; analýza ; projekt ; Evropa ; Publika vznikla v rámci ešení projektu Nerovnosti v pístupu k terciárnímu vzdlávání, zameného na zjišování vývoje a úrovn tchto nerovností. 24. Zrakové vnímání. I., Optická diferenciace / [Jiina Bednáová] Praha : DYS-centrum Praha, obr. l. :. -- eština. ISBN (volné listy v deskách) Sign.: VI 10202/1V1 pedškolní výchova ; mladší školní vk ; rozvoj osobnosti ; vizuální vnímání ; roník 1-2 Dobré zrakové vnímání je jedním z pedpoklad úspšného zvládnutí tení a psaní písmen, slabik, slov i íslic a ísel. Pracovní listy je možno použít k rozvoji optické diferenciace, oních pohyb, uvdomování si posloupnosti, koncentrace pozornosti, slovní zásoby, pojmenování, zevšeobecování, i pedíselných pedstav.

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika 1. Cvičení dětí s rodiči / Radomíra Uhrová ; [ilustrace Jana Černá] Praha : Grada, 2010 -- 112 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3446-0 (brož.) Sign.: II 107949V1 pohybové

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více