Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vzdlávání ; zamstnanec ; podnikové vzdlávání ; pracovní síla ; personální ízení Kniha nabízí nejaktuálnjší myšlenky a pístupy pro stanovení poteb vzdlávání a pro návrh, realizaci a vyhodnocování vzdlávacích aktivit. 2. Gramatická cviení z eštiny : [zadání] / Eva Tinková... [et al.] Kralice na Hané : Computer Media (nakladatelství a vydavatelství), s. -- eština. ISBN (kroužková vazba) Sign.: III 36991/ZV1 eština ; gramatika ; cviení Titul obsahuje stovky cviení, která pokrývají prakticky všechny slovní druhy i problematiku interpunkce. Kniha je rozdlená na dv ásti, v první ásti se otestujete formou doplovacích cviení, ve druhé ásti zase prostednictvím text obsahujících nejrznjší typy chyb.

2 Gramatická cviení z eštiny : ešení / Eva Tinková, Lenka Kuerová Kralice na Hané : Computer Media (nakladatelství a vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36991/V1 eština ; gramatika ; cviení ; ešení Titul obsahuje všechna vyešená cviení z knihy Gramatická cviení z eštiny - zadání. ešení jsou zde vyznaena ervenou barvou pro lepší orientaci a pehlednost. 3. Informaní a komunikaní technologie ve škole : pro vedení škol a ICT metodiky : [metodická píruka / autoi Boivoj Brdika... et al.] Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: V 22771V1 školství ; informaní technologie ; výuka ; ekonomické podmínky ; personál Praktická metodická píruka, která je urena vedoucím pracovníkm ve školách a ICT metodikm. I když je publikace urena pevážn základním školám, inspiraci a pouení z ní mohou erpat i pedagogové jiných typ škol a školských zaízení.

3 4. Jak vychovat dti a nepijít o rozum : principy, jež uí sám život / Kevin Leman ; [peklad Dan Drápal] Praha : Návrat dom, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; káze ; kesanská výchova ; vztah rodiedít ; interpersonální vztahy ; sourozenec Autor knihy, psycholog a otec pti dtí, uvádí sedm princip, které uí sám život, a ukáže jak pimt dti, aby dlaly to, co po nich chcete, jak zklidnit vášnivé výbuchy hnvu a minimalizovat sourozenecké potyky, projevit autoritu a rozhodnost, jak opt pevzít vedení ve vlastní rodin apod. 5. Jana Amosa Komenského Všenáprava : (Panorthosie) : všeobecné porady o náprav vcí lidských. ást šestá / peložil Josef Hendrich ; [editor Miroslav Sedláek] [Brno] : Soliton, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 filozofie ; humanismus ; kesanství ; spolenost ; výchova ; pansofie Úplné znní klíového díla Komenského nápravných spis, na nmž pracoval desítky let a jímž vzbudil ihned po vydání ohlas vzdlanc v celé Evrop.

4 6. Kainova výchova : jak ochránit emoní život chlapc / Dan Kindlon, Michael Thompson [s Terezou Barkerovou ; z anglického originálu... peložila Kateina Drewsová] Praha : Triton, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; chlapec ; afektivní vývoj ; vztah rodie-dít ; interpersonální vztahy Kniha se zabývá výchovou dospívajících chlapc. Autoi hned v úvodu upozorují na rostoucí násilí v amerických školách a na skutenost, že násilníky a vrahy jsou tém výhradn chlapci. Koeny problému vidí v chybné výchov, která vede k emoní negramotnosti dospívajících chlapc a k jejich neschopnosti rozpoznat vlastní a cizí pocity a porozumt jim. 7. Kam se ztrácí snhuláci? / Milada Motlová ; kreslila Dagmar Ježková V Praze : Knižní klub, s. -- eština. ISBN X (brož.) Sign.: VI 10354V1 pedškolní vk ; mladší školní vk ; rozvoj osobnosti ; tvoivost ; grafomotorika ; myšlení Knížka proti nud pro pedškoláky i pro prváky. Nabízí píbhy a pohádky k vyprávní, vci k poítání, nápady k pemýšlení, hádanky k hádání, íkanky k íkání a spoustu obrázk.

5 8. Kokík Benda / Aleš V. Poledne ; ilustrovala Vendula Hegerová Havlíkv Brod : Fragment, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: VI 10353V1 poátení tení ; porozumní textu ; genetická metoda ; literatura pro dti Genetická metoda výuky tení se používá ve školách stále astji. Dti se nejprve blíže seznamují s velkými tiskacími písmeny, s nimiž se ped nástupem do školy už setkaly. Uí se íst celá slova po jednotlivých písmenkách a velký draz je kladen na porozumní textu. To, co tou, si dti zárove zapisují. Vty nepesahují délku jednoho ádku a texty mají jednoduchou slovní zásobu. 9. Maturita 2011 AJ : základní úrove : [píprava na spolenou ást maturitní zkoušky z anglického jazyka / autorsky zpracoval Juraj Belán] Brno : Didaktis, c s. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: VI 10352V1 anglitina ; cizí jazyk ; cviení ; maturita ; test Titul z edice Odmaturuj!, který je tentokrát zamen na pípravu ke státní maturit z anglického jazyka v základní úrovni obtížnosti. S jeho pomocí se letošní maturanti snadno zorientují v požadavcích na všechny ásti spolené zkoušky z anglitiny a budou si moci zkusit vypracovat cviné didaktické testy zamené na tení a jazykovou kompetenci.

6 10. Oxford Maturita Excellence : píprava k maturit základní úrovn / Eva Paulerová... [et al.] Oxford : Oxford University Press, s. -- anglitina. ISBN (brož.) Sign.: III 36999V1 anglitina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; zkouška ; maturita Kompletní výukový kurz pro studenty stedních škol, kteí se pipravují na základní úrove maturity z anglického jazyka. 11. Pedagogika / Dagmar ábalová Praha : Grada Publishing, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogika ; pedagogický výzkum ; pedagogická diagnostika ; sociální pedagogika ; výchova ; inovace ve vzdlávání Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vd. Je koncipována jako uebnice základ pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdlávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování.

7 12. Pehled judikatury z oblasti školství / sestavil Milan Podhrázký Praha : Wolters Kluwer, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 školství ; legislativa ; esko ; judikatura ; správní ízení Publikace je koncipována jako komplexní pomcka, která na právní aspekty školství nazírá z rzných úhl, vetn souvislostí mezinárodnprávních i vztah k dalším právním odvtvím, k právu správnímu, trestnímu, pracovnímu, rodinnému, právu sociálního zabezpeení atd. tená zde najde rovnž kapitoly vnované jednotlivým druhm a výkonu státní správy a samosprávy v oblasti školství. 13. Psychologie ve vzdlávání a její psychodidaktické aspekty / Vra Kosíková Praha : Grada Publishing, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vzdlávání ; pedagogická psychologie ; cíl výuky ; hodnocení výuky ; školní úspšnost ; pedagogická diagnostika ; psychodidaktika Publikace se zamuje zejména na oblast pojetí psychologie, na to, jakým zpsobem reaguje na souasné požadavky kurikulární reformy. Hlavní draz je kladen na psychologické porozumní didaktickým otázkám, na oblast, která je velmi zajímavá nejen pro studenty psychologie, pedagogiky, ale i jiných humanitních pedmt.

8 14. Rozvoj a vzdlávání pracovník / František Hroník Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pracovní síla ; personální ízení ; rozvoj osobnosti ; podnikové vzdlávání ; hodnocení ; e-learning ; innosti v pírod Publikace obsahuje teorii a praxi personalistiky. Teorie zahrnuje pedevším strategický rozvoj lidských zdroj a vliv firemní kultury na rozvoj lidí. Praktické kroky pak podrobn vysvtlují celý cyklus existence zamstnance v organizaci, od výbru pes hodnocení, vzdlávání až k jeho efektivit na pracovním míst. 15. Strategie a metody výuky dtí s autismem a dalšími vývojovými poruchami : píruka pro uitele i rodie / Eric Schopler, Robert J. Reichler, Margaret Lansing ; [z anglického originálu... peložily Miroslava Jelínková a Vra Pokorná] Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 autismus ; výchova dítte ; výuka ; vzdlávací program ; vývojová porucha Publikace obsahuje nezbytné informace, uební strategie, metody a píklady výukových program pro pedagogy a psychology, kteí se zabývají dtmi s autismem nebo jinými vývojovými poruchami. Tyto dti bývají asto vyluovány z bžných vyuovacích zaízení, kam svým intelektem nesporn patí.