dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní"

Transkript

1 01_OBALKA_4ciso11.qxd :18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní and socia affairs at regiona, nationa, and internationa úrovni formuovaný pode aktuáních potøeb orgánù státní eves, formuated in accordance with the current needs správy, popøípadì neziskových èi privátních subjektù. Ústav of the state administration, and in some cases the non- vykonává konzutantskou èinnost pro uživatee výsedkù profit sector and private cients. The Institute provides výzkumù a organizuje semináøe a konference. Výzkumné consutancy for the users of research resuts and organizes projekty se každý rok pøipravují ve spoupráci se seminars zainteresovanými subjekty s ohedem na kontinuitu vývoje prepared each year in coaboration with interested vìdy a výzkumu v pøedmìtných obastech. Mezi havní parties, with regard to the continuity of science and výzkumné zájmy ústavu patøí: research in the areas in question. The Institute s main and conferences. Research projects are research interests incude: trh práce a zamìstnanost, sociání diaog a pracovní vztahy, abour market and empoyment, sociání ochrana, socia diaogue and abour reations, rodinná poitika, socia security, pøíjmová a mzdová poitika, famiy poicy, rovné pøíežitosti, wages and income poicy, teorie sociání poitiky. equa opportunities, socia poicy theory. Významnou èinností ústavu je poskytování kompexních knihovnických a informaèních sužeb z obasti práce a sociáních An important activity of the Institute, essentia for carrying out vìcí, které zajiš uje oddìení knihovnicko-informaèních sužeb. its research objectives, is the provision of comprehensive V rámci jeho èinnosti je kontinuánì budován a zpracováván ibrary and information services in the fied of abour and socia fond domácích a zahranièních informaèních pramenù z uvedené affairs. This is done by RILSA's ibrary and information services obasti, ae i z pøíbuzných oborù a prùøezových vìdních discipín. department. dvouměsíčník/ročník

2 Obsah Editoria 1 Stati, studie, úvahy a anaýzy Rekvaifikace a jejich viv na zaměstnanost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov 2 Iva Karásková Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České repubice 12 Eiška Pešová, Viém Kahoun Využití Booeho přístupu v komparativní anaýze: příkad srovnání 27 zemí EU z hediska zaměstnanosti žen 17 Mirosav Suchanec Statistiky a anaýzy Interkuturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České repubice 20 Zdravotní postižení a jeho modey se zaměřením na suchové postižení 24 Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září Poznatky z praxe Informační systém o průměrném výděku aneb případ (ne)povedených odhadů 28 Co přineso setkání idí se zkušeností s chudobou a sociáním vyoučením 30 Informační servis čtenářům Novinky v knižním fondu 31 Z domácího tisku 32 Ze zahraničního tisku 32 For summaries of seected artices see the 3 rd page of the cover. Obsahové zaměření časopisu Sociání probematika v nejširším vymezení, zejména tyto tematické okruhy: sociání teorie, sociání poitika, sociání sužby, státní sociání podpora, hmotná nouze, posudková sužba, zdravotní postižení, rodina, sociáně-právní ochrana dětí, rovné příežitosti, pojistné systémy, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění, příjmová poitika, zaměstnanost, poitika zaměstnanosti, sužby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, mzdová poitika, mzdové a patové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, pracovní podmínky, organizace práce, sociání diaog a koektivní vyjednávání, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spoupráce v obasti sociáního zabezpečení, egisativa upravující všechny tyto obasti, daší příbuzná tematika. Informace pro autory Časopis se skádá ze dvou částí, v první, tvořené rubrikou Stati, studie, úvahy a anaýzy, jsou uveřejňovány pouze recenzované příspěvky. O zařazení do recenzované části časopisu rozhoduje redakční rada na zákadě výsedků recenzního řízení, které je oboustranně anonymní. Redakce v tomto směru provádí potřebné kroky. Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které. Redakce přijímá pouze dosud nepubikované příspěvky v eektronické podobě. Autor by mě připojit úpnou kontaktní adresu včetně teefonního čísa a e-maiové adresy. Příspěvky zasíejte v eektronické podobě na e-maiovou adresu: Uveřejněné příspěvky jsou honorovány. Formání požadavky Rukopis příspěvku do recenzované části (nejépe v čenění souhrn /resumé, abstrakt/, úvod, současný stav poznání a odkazy na odbornou iteraturu, zkoumaná probematika a použité metody, výsedky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 25 tisíc znaků včetně mezer v editoru Word musí vede vastního textu obsahovat cca 20řádkové resumé a kíčová sova v češtině. Citace a bibiografické odkazy musí být úpné a v souadu s přísušnou normou, příkady viz Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobíému provedení (ve formátu exce skupinový soupcový, ne prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

3 Editoria FÓRUM sociání poitiky odborný recenzovaný časopis 4/2011 Vydává Výzkumný ústav práce a sociáních věcí, v. v. i. Paackého nám Praha 2 IČO Šéfredaktorka: Mgr. Heena Lisá kontakt: te Redakce: Dagmar Maičká kontakt: te Tisk: Vydavateství KUFR, s. r. o. Naskové 3, Praha 5 Distribuce a předpatné: Postservis Poděbradská 39, Praha 9 Kontakt: e-mai fax: te.: (bezpatná infoinka ČP) Prodej za hotové: Knihkupectví Karoinum Ceetná 18, Praha 1 Cena jednotivého čísa: 50 Kč Vychází: 6krát ročně Dáno do tisku: Registrace MK ČR E ISSN tištěná verze ISSN eektronická verze VÚPSV Redakční rada: Doc. Ing. Ladisav Průša, CSc. (předseda - VÚPSV) Doc. Ing. Marie Dohnaová, CSc. (FHS UK) Prof. JUDr. Viém Kahoun, Ph.D. (ČSSZ, ZSF JČU) Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠFS) Mgr. Aeš Kroupa (VÚPSV) PhDr. Věra Kuchařová (VÚPSV) Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU) Ing. Martin Veber (MÚ Litoměřice) Doc. JUDr. Iva Chvátaová, CSc (MUP, o. p. s., VŠE) Vážení čtenáři, dění první pooviny roku 2011 přineso v některých sektorech ekonomické oživení, které se příznivě odrazio v mírném růstu HDP, v pokesu míry nezaměstnanosti, stoupajícím počtu voných pracovních míst a v určitých oborech ve zvyšování mezd, tedy pozitivní vývoj. Za negativní ze naopak považovat skutečnost, že vádou schváené návrhy změn v důchodovém a zdravotním systému vyvoay nesouhas odborů a vyústiy v jednodenní stávku, zejména v obasti dopravy, a protestní pochod odborářů Prahou. Proti podobě zdravotní reformy protestovay rovněž osoby se zdravotním postižením. Ani pánované změny v zákoníku práce se u odborů nesetkay s příznivým hodnocením. Tzv. maou důchodovou reformu Senát odmít a vráti Posanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, ta však zákon znovu odsouhasia v původním znění. Prezident repubiky svůj nesouhas s přijatým řešením vyjádři tím, že svůj podpis pod zákon nepřipoji. Ani navrhované úpravy v sociáních systémech a pánované postupné zvýšení DPH nebyy veřejností přijaty s pochopením. Úsporná rozpočtová opatření však přijímá většina evropských zemí, které se během hospodářské krize zadužiy, a to zváště s vidinou řeckého příkadu toho, jak příišné zadužení státu může skončit. Důežité však je, aby tato opatření nedopada nejhůře na chudobou nejohroženější segment obyvatestva a aby se sociání ochrana nezaměřia jen na ty nejchudší, ae i na středněpříjmové skupiny obyvatestva. Do rubriky Stati, studie, úvahy a anaýzy, v níž jsou uveřejňovány recenzované čánky, jsou zařazeny tři příspěvky. Cíem autorky prvního příspěvku Rekvaifikace a jejich viv na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov je odpovědět na otázku, jak účast v rekvaifikačních programech v etech 2008 a 2009 ovivnia zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov. Využia k tomu sumativní evauace ex-post se zaměřením na zepšení výsedku, a to v podobě kombinace anaýzy kvantitativních a kvaitativních dat. Vycházea přitom z konceptu zaměstnatenosti, přičemž naznačia, jak ze viv rekvaifikací na zaměstnatenost vysvětit prostřednictvím teorie idského kapitáu, teorie jednání, capabiities, konceptu fexibiity a teorie fronty. Na zákadě těchto teorií vybraa důežité prvky zaměstnatenosti, tj. hedání zaměstnání, změnu kvaifikace, kvaitu zaměstnání a sociání kapitá, jejichž optikou hodnotí viv rekvaifikací na zaměstnatenost. Anaýza kvantitativních dat ukázaa jen vemi maý viv rekvaifikací na zaměstnatenost v daném okrese. Autoři druhého čánku Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České repubice se zabývají možnostmi, jak účinně tomuto jevu předcházet. K tomu je zapotřebí přísušná egisativa a odpovídající přístup rodičů i přísušných institucí. Cíem autorů je poskytnout přehed vhodných preventivních opatření. Autor čánku Využití Booeho přístupu v komparativní anaýze: příkad srovnání 27 zemí EU z hediska zaměstnanosti žen prezentuje v převážně metodoogickém materiáu aternativní způsob provedení komparativní anaýzy - tzv. Booeho (též Booeův) přístup. Nejprve osvětuje havní charakteristiky tohoto přístupu a poté iustruje metodu na příkadu srovnání 27 zemí EU z hediska úrovně zaměstnanosti žen. Anaýza ukazuje na kompexní charakter kauzáních podmínek, které mohou být postiženy kasickými statistickými metodami jen vemi obtížně. Data také naznačují, že jediný faktor, který je nezbytně spojen s vysokou úrovní ženské zaměstnanosti, je vysoká úroveň participace mužů na domácí práci. Nerecenzovaná část a rubrika Statistiky a anaýzy začíná příspěvkem zabývajícím se interkuturní otevřeností institucí trhu práce a zaměstnanosti v ČR, pokračuje čánkem o zdravotním znevýhodnění a jeho modeech a končí anaýzou přijatého zákona o maé důchodové reformě. Rubrika Poznatky z praxe obsahuje čánek o Informačním systému o průměrném výděku a možnostech jeho vyepšení a o zkušenostech idí s chudobou a sociáním vyoučením. Informační servis čtenářům obsahuje ukázky z přírůstků a databáze odd. knihovnicko-informačních sužeb a krátké informace o dění v oboru. Heena Lisá šéfredaktorka FÓRUM sociání poitiky 4/2011 1

4 Stati, studie, úvahy a anaýzy Rekvaifikace a jejich viv na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov Iva Karásková Práce si kade za cí odpovědět na otázku, jak ovivnia účast v rekvaifikačních programech v etech 2008 a 2009 zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno venkov. K zodpovězení této otázky bya použita sumativní evauace ex-post se zaměřením na zepšení výsedku, a to v podobě kombinace anaýzy kvantitativních a kvaitativních dat. Autorka vychází z konceptu zaměstnatenosti. Naznačuje, jak ze viv rekvaifikací na zaměstnatenost vysvětit prostřednictvím teorie idského kapitáu, teorie jednání, capabiities, konceptu fexibiity a teorie fronty. Na zákadě těchto teorií seektuje důežité prvky zaměstnatenosti, kterými jsou hedání zaměstnání, změna kvaifikace, kvaita zaměstnání a sociání kapitá. Optikou těchto prvků hodnotí viv rekvaifikací na zaměstnatenost. Na zákadě výsedků anaýz kvantitativních dat ze viv rekvaifikací na zaměstnatenost v okrese Brno-venkov považovat za vemi nízký. Projevuje se vysoký podí mrtvé váhy a creaming efekt. Na druhou stranu anaýza kvaitativních dat prokazuje, že uchazeči o zaměstnání z okresu Brno-venkov považují viv rekvaifikací na vastní zaměstnatenost za významný, a to i při změněných podmínkách na trhu práce, ke kterým došo mezi roky 2008 a V závěru autorka navrhuje možné úpravy, které mohou vést ke zvýšení vivu programu na zaměstnatenost. Úvod Tento čánek se zabývá rekvaifikacemi uchazečů o zaměstnání reaizovanými prostřednictvím Úřadu práce Brno-venkov v prvním pooetí et 2008 a Při pravideném půročním hodnocení se seduje podí rekvaifikovaných uchazečů o zaměstnání na všech uchazečích o zaměstnání a déka doby, po kterou absoventi po ukončení rekvaifikace setrvávají v evidenci (viz např. Úřad práce Brno-venkov, 2009). Zaměstnancům úřadu práce tak chybí zpětná vazba o účincích rekvaifikačních programů na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání. Tato práce si kade za cí poskytnout hubší vhed do probematiky účinků rekvaifikací prostřednictvím odpovědi na otázku, jak ovivnia účast v rekvaifikačních programech v etech 2008 a 2009 zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání z okresu Brno-venkov. Jde o období ovivněné světovou finanční krizí, která bya doprovázena hospodářskou recesí. De OECD (2009) se jednao o nejhorší finanční a hospodářskou krizi za posedních 50 et. Situace na trhu práce v etech 2008 a 2009 měa tedy odišný kontext. V první části čánku je představen koncept zaměstnatenosti a daší koncepty, které jsou s ním spojeny. Navazuje část věnovaná rekvaifikacím a jejich místu v aktivní poitice zaměstnanosti. Z těchto teoretických východisek vychází navazující část zabývající se vivem rekvaifikací na uchazeče o zaměstnání na okáním trhu práce. Vzhedem k tomu, že výzkum by prováděn v určitém čase za určitých podmínek, je nejprve charakterizován trh práce, účastníci programu a rekvaifikační programy. Náseduje zhodnocení vivu rekvaifikací na zaměstnatenost z hediska hedání zaměstnání, změny kvaifikace, kvaity zaměstnání a sociáního kapitáu. Zákadem práce je kvaitativní výzkum reaizovaný v prvním pooetí roku 2010, jehož respondenty byi uchazeči o zaměstnání, kteří úspěšně absovovai některý z rekvaifikačních programů v prvním pooetí et 2008 nebo Závěr přináší shrnutí získaných poznatků a nastiňuje možná opatření, která by moha vést ke zvýšení vivu rekvaifikací na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání. Zaměstnatenost Zaměstnatenost je považována za jednu z nejdůežitějších součástí strategie zaměstnanosti. V evropském prostředí je definována jako způsobiost začenit se do pracovního života (Weinert, 2001, s. 51, vastní překad) či jako schopnost získat první zaměstnání, udržet si zaměstnání nebo v případě potřeby získat nové zaměstnání (Brown et a., 2003). Lze rozišit sedm různých pohedů na zaměstnatenost. Nejstarší, dichotomický pohed 1, pochází z první pooviny 20. stoetí. Jedinec bu by, nebo neby práceschopný. Za zaměstnateného by považován, pokud náeže do věkové kategorie et, neby fyzicky nebo mentáně postižený a nemě rodinné závazky ve smysu péče o dítě. V současné době je podobná definice užívána k určení veikosti pracovní síy. V 50. a 60. etech 20. stoetí se v angosaském prostředí vyvinuy tři daší pohedy. Sociáně zdravotní pojetí 2 souží k určení míry práceschopnosti jedince a všímá si schopností jedince v různých obastech (např. zrak, such, motorika, schopnost abstrakce, iniciativa). Výsedkem je náprava či kompenzace handicapů a sestavení programu činností, které mohou jedince vrátit na trh práce (Weinert, 2001). V našich podmínkách je tento přístup používán zejména v posudkovém ékařství při posuzování pracovní způsobiosti handicapovaných. V pořadí třetím pohedem je mode poitiky idských zdrojů 3, který vychází z konceptu idského kapitáu (ibid). Zabývá se měřením vzdáenosti mezi charakteristikami jedince a požadavky trhu práce. Na zákadě toho je možné zvoit vhodný program, který by jedinci umožni začenění na trh práce. Čtvrtý přístup se zabývá měřením průtoku nezaměstnaností 4. Měří rychost, s jakou určitá skupina nezaměstnaných naézá práci, a to prostřednictvím poměru mezi cekovým počtem nezaměstnaných v dané skupině a těmi, kdo jsou nezaměstnaní dée než jeden rok (ibid). Pro posední třetinu 20. stoetí jsou charakteristické statistické definice zaměstnatenosti. První z nich je zaměřena na výkon jedince na trhu práce 5. Vychází z individuání dráhy zaměstnanosti a v čase zkoumá pravděpodobnost šance na získání zaměstnání, pravděpodobnou déku trvání zaměstnání vyjádřenou v hodinách práce a pravděpodobný příjem. Novinkou tohoto přístupu je, že se jako první nezaměřuje pouze na šance na získání zaměstnání, ae všímá si i kvaity získaného zaměstnání vyjádřeného dékou trvání a výší výděku. Je vhodný pro retrospektivní evauace programu. Nevýhodou je, že se zabývá pouze způsobiostí jednotivce a nezabývá se vztahem mezi jedincem, koektivní situací, ekonomickou a sociání poitikou a výsedky na trhu práce. Daší, tzv. iniciační pohed, 6 zdůrazňuje individuání odpovědnost a osobní kapacitu uvést do pohybu proces akumuace idského a sociáního kapitáu pro svůj projekt (Weinert, 2001, s. 9, vastní překad) a zabývá se prodejností nahromaděných schopností jedince. K měření využívá šíři potenciáu nebo právě získaného idského kapitáu a veikost a kvaitu sociání sítě, kterou jedinec může ve svůj prospěch mobiizovat nebo v ní pomáhat. Výhodou tohoto pohedu je jeho dynamičnost, na druhé straně zvýhodňuje ty, kdo ze znaostí a známostí nejvíce těží. Posedním pohedem na zaměstnatenost je pohed interak- 2 FÓRUM sociání poitiky 4/2011

5 Stati, studie, úvahy a anaýzy tivní 7. Spojuje vastnosti jedince a způsoby jeho jednání s okonostmi a podmínkami trhu práce. Zaměstnatenost je reativní kapacita jedince dosáhnout smysupné zaměstnanosti dané vztahem mezi osobními charakteristikami a trhem práce (ibid). Zaměstnatenost je tedy možné chápat jako schopnost jednotivce najít takové zaměstnání, které je jak v souadu s jeho individuáními charakteristikami, tak s objektivními požadavky trhu práce (Kuchař, 2007, s. 113.). Tato definice umožňuje nazírat na zaměstnatenost jako na výsedek individuáních vastností uchazeče o zaměstnání a prostředí trhu práce, ve kterém se jedinec pohybuje. Zaměstnatenost v užším sova smysu je pak možné chápat jako vastnost pracovní síy, jako schopnost jedince najít a udržet si práci. Důežité není pouze to, zda absovent kursu práci naezne, ae i to, jak douho si ji udrží, jaké charakteristiky má získané pracovní místo (Sirovátka et a., 2003; srv. Weinert, 2001). Brown et a. (2003) upozorňují, že zaměstnatenost je spíše než schopnostmi jedince podmíněna trhem práce, proměňuje se v závisosti na ekonomických podmínkách. De Kuchaře (2007) je zákadním předpokadem zaměstnatenosti jedince jeho ochota vyrovnat se s požadavky trhu práce. Pokud tuto ochotu postrádá, stává se nezaměstnateným a zpravida upadá do pasti nezaměstnanosti. Takováto definice pojmu impikuje odpovědnost jedince za svoji vastní adaptaci na změny na trhu práce. Svoji roi ve vnímání odpovědnosti za zaměstnatenost hraje typ režimu sociáního státu. Jiné pohedy jdou dá a odpovědnost kadou i na sociání partnery a vádu. Závisí přitom na situaci na trhu práce. Čím více je na trhu práce pracovních příežitostí a čím vyšší je pravděpodobnost, že nezaměstnaný najde práci, tím spíše mají poitiky pracovního trhu tendenci chápat zaměstnatenost jednostranně, jako záežitost jedince (Weinert, 2001). Koncept zaměstnatenosti se neustáe proměňuje. Je využíván ke dvěma účeům. Je prostředkem anaýzy a porozumění procesu výběru uchazečů o zaměstnání při obsazování voných pracovních míst. Přitom operuje s pravděpodobností začenění na pracovní trh postavenou na věku, genderu, zkušenostech, kvaifikaci, sociáních a zdravotních handicapech. Zároveň je prvkem používaným při vnitřním řízení idských zdrojů v podnicích, zde vystupuje do popředí hodnocení znaostí a dovedností zaměstnanců při pnění pracovních úkoů (ibid.) K probematice zaměstnatenosti ze přistoupit z někoika hedisek. Ekonomické hedisko reprezentují teorie idského kapitáu a teorie jednání zabývající se konceptem kuturního a sociáního kapitáu. Z hediska socioogického může být na zaměstnatenost nahíženo prostřednictvím konceptů capabiities a fexibiity. Průsečík ekonomického a socioogického pohedu pak představuje teorie fronty. Lidský kapitá je specifická vastnost jedince, neodděitená od jeho osoby. Jde o zásobu dovedností, vědomostí, zdraví, peněžních a psychických příjmů, jejíž objem se v průběhu života proměňuje v závisosti na investicích. Existují různé formy investování do idského kapitáu, např. vzděávání, výcvik a škoení v průběhu zaměstnání, zdravotní péče, migrace, vyhedávání informací o cenách a příjmech (Becker, 1993). Tyto formy investic vytvářejí idský kapitá. Neze jej odděit od konkrétní osoby. Lidský kapitá je ekonomickou kategorií, umožňuje pohed na jednání a rozhodování idí v termínech výnosů z investic do jednotivých sožek idského kapitáu. De Beckera (ibid) se idé při různých příežitostech rozhodují stejným způsobem jako při nákupu zboží. Vždy zvažují své budoucí zisky a výnosy, nemusí přitom vždy jít o investice a zisky čistě finančního charakteru. Na výnosy z investic ze nahížet též ze sociání perspektivy. Investice do idí jsou zákadním faktorem růstu produktivity a rovněž nástrojem k dosažení sociání koheze (De a Fuente, Ciccone, 2002). Brožová (2003) uvádí, že pokud se déka vzděávání prodouží o rok, dochází ke zvýšení výkonnosti ve střednědobém horizontu až o 6 %. V Evropě se zvýšení produktivity pohybuje okoo 5 % a o daších 5 % v douhodobém horizontu. Pozorovaný růst produktivity mezi roky 1960 a 1990 je z 22 % přičítán právě idskému kapitáu (De a Fuente, Ciccone, 2002). Becker později rozšíři koncept idského kapitáu o koncept kapitáu osobního a sociáního (Becker, 1997). Osobním kapitáem se rozumí kapitá zvykový a imaginační. Zvykový kapitá představují zejména minué zkušenosti a minuá spotřeba statků. Imaginační kapitá je schopnost imaginace, schopnost představit si na zákadě dosud nabytých zkušeností a úrovně spotřeby možné výnosy z investic jak finančních, tak časových, z odožené spotřeby apod. Sociáním kapitáem Becker (ibid) rozumí vastnosti jedince ovivněné sociáním prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje, tzv. referenční skupinou, nebo sociání kontroou, které dávají jednání a uvažování jedince rámec. Veikost sociáního kapitáu nezávisí primárně na daném jedinci, ae na preferencích jeho referenční skupiny, sociání kapitá je majetkem skupiny. Z teorie idského kapitáu vycházejí angosaské definice zaměstnatenosti vzniké v poovině 20. st., a to sociáně zdravotní pojetí a pojetí poitiky idských zdrojů, a dáe iniciační pojetí z konce 20. st. (Weinert, 2001). Prostřednictvím teorie idského kapitáu je možné vysvětit neúspěchy ohrožených skupin na trhu práce. Zaměstnavateé mají o jedince z těchto skupin menší zájem, protože se obávají nižšího užitku v případě investic do jejich idského kapitáu. Nezaměstnanost idský kapitá devavuje. Protože nezaměstnaný nepracuje, nemůže mzdu investovat do idského kapitáu a v budoucnu inkasovat výnosy. S dékou nezaměstnanosti se snižuje i motivace pro případné investice do idského kapitáu ze dvou důvodů. Nezaměstnaný jednak vidí, že z minuých investic momentáně nemá žádné výnosy, a jednak kakuuje, že s produžující se dékou nezaměstnanosti by potřebova stáe vyšší investice, aby idský kapitá moh zhodnotit. V krajním případě může být výsedkem takové kakuace akceptace života na sociáních dávkách (Brožová, 2003). Prevencí proti nezaměstnanosti je vzděání. Důvodem je nejen skutečnost, že idé s vyšším vzděáním se épe pohybují na pracovním trhu díky schopnosti přijímat a zvádat nové poznatky a požadavky. Významným prvkem zaměstnatenosti je tedy změna kvaifikace. Vzděání působí pozitivně na imaginační kapitá, má dopad i do jiných sfér než pouze do sféry pracovní. Zejména významný viv má na péči o zdraví a na způsob trávení voného času. Posun ve vnímání významu vzděání je dán rovněž tím, jak nabývá na významu koncept ceoživotního vzděávání (ibid). Své místo v systému ceoživotního vzděávání mají též rekvaifikace. Rekvaifikace jako investice do idského kapitáu je výhodná, působí preventivně proti nezaměstnanosti (Karpíšek, 1999.) Čím nižší je dosavadní vzděání jedince, tím vyšší je výnos z investice do rekvaifikace. Tedy mezní užitek z rekvaifikací se snižuje při zvyšující se úrovni dosavadního vzděání a kvaifikace, nejvyšších efektů rekvaifikace dosahují u osob s nízkou kvaifikací a nízkým stupněm dosaženého vzděání (Sirovátka, 1995). Teorie idského kapitáu chápe sociání kapitá jako produkt a vastnost sociání skupiny. Zásoba sociáního kapitáu jako součásti idského kapitáu závisí na cekovém sociáním kapitáu referenční skupiny, rozhodování skupiny má viv na sociání kapitá jednotivce a jedinec může mobiizovat svoje osobní zdroje k tomu, aby zepši svoji sociání pozici (Becker, 1997). K sociánímu kapitáu ze přistupovat rovněž z druhé strany, jako k produktu a vastnosti jednotivce, což činí teorie jednání. De P. Bourdieu (1998) dochází v sociáním prostoru k hromadění různých typů kapitáu, které jsou od sebe neodděitené. Objem a poměr jednotivých typů kapitáu pak určuje sociání pozici jednotivce. Každé sociání pozici je vastní určitý habitus, dispozice diferencovat mezi činnostmi a statky jedinců. Habitus strukturuje pohed na svět a jednání jedince. Lidé nejednají za účeem co nejvyššího ekonomického zisku, nýbrž tak, aby ve výsedku zaujai co nejepší pozici na poi, ve kterém se jedná 8. Habitus umožňuje vědět a pochopit, o co v daném poi jde. Je tedy nejen produktem určité pozice v sociáním prostoru 9, ae zároveň sociání pozici reprodukuje 10. Za dva nejdůežitější typy kapitáu považuje Bourdieu (ibid) kapitá ekonomický 11 a kuturní. Kuturní kapitá je obecné ku- FÓRUM sociání poitiky 4/2011 3

6 Stati, studie, úvahy a anaýzy turní povědomí, je to soubor dovedností a schopností, které si jedinec osvojuje během sociaizace (kapitá vtěený), koekce knih, uměeckých předmětů, přístrojů (kapitá objektivizovaný) a vědecké tituy a dokady o vzděání (kapitá institucionaizovaný). Struktura kuturního kapitáu se reprodukuje prostřednictvím strategií rodin a vzděání. Vzděávací systém reprodukuje stávající sociání řád tak, že mezi jedinci jsou zachovávány odstupy pode objemu kuturního kapitáu, dáe vytváří hranici mezi žáky různých ško 12. Výsedkem procesu vzděávání je institucionaizovaný kuturní kapitá v podobě dipomu, osvědčení, který je znakem přísušnosti jedince. Zdánivě technická funkce vzděávání (předání technických kompetencí) je jen maskou pro skutečnou funkci vzděávání, kterou je funkce sociání. Vzděávání ve skutečnosti posvěcuje právo madé generace vádnout. Kapitá objektivizovaný hraje spíše podpůrnou úohu, na jedince působí v průběhu sociaizace to, jakými knihami, předměty je obkopen. Zároveň je objektivizovaný kapitá rozišovacím znakem poskytuje (návštěvníkům) informaci o vastnostech kuturního kapitáu 13. Na vastnictví kapitáu ekonomického a kuturního je závisý kapitá sociání. Bourdieu (ibid) si pod tímto pojmem představuje sí vztahů, které je jedinec schopen mobiizovat ve svůj prospěch. Jedná se tedy o vastnost jedince, o objem a kvaitu sociáních kontaktů, které může využít ve svůj prospěch. Svoji sociání sí si jedinec buduje v průběhu ceého života. To, jakým sociáním kapitáem disponuje, tedy závisí na jeho investicích kuturního a ekonomického kapitáu a na tom, jaké známé je schopen ve své síti mít. Přístup do sociání sítě je totiž mimo jiné podmíněn tím, jaké kontakty je jedinec při svém vstupu schopen nabídnout. Vzděávání hraje dominantní roi, nebo právě v jeho procesu je jedinec schopen navázat takové kontakty, které později může využívat ve svůj prospěch 14. Koncept sociáního a kuturního kapitáu se tak nejépe odráží v iniciační definici zaměstnatenosti (Weinert, 2001), která za jeden z aspektů zaměstnatenosti považuje schopnost aktivovat vastní sociání sí ve svůj prospěch. Sociání kapitá je tedy daším prvkem zaměstnatenosti. Teorie jednání nabízí vysvětení motivace zúčastnit se rekvaifikace a vysvětení možných efektů rekvaifikací. Motivace zúčastnit se rekvaifikace bude tím vyšší, čím vyšší bude dosažené vzděání. Za důežité efekty rekvaifikací ze považovat získání osvědčení o absovovaném kursu, které opravňuje jedince vykonávat určitou činnost, a získání nových sociáních kontaktů. Havní funkcí osvědčení je nikoi být znakem technické kompetence pro výkon určité činnosti, nýbrž být znakem přísušnosti k určité sociání pozici. Může signaizovat marginání pozici na poi trhu práce. Otázkou je i kvaita nových sociáních kontaktů. Teorie jednání totiž považuje za hodnotné pro zhodnocení sociáního kapitáu především kontakty s jedinci s vysokým objemem kuturního a ekonomického kapitáu. Pokud se rekvaifikačního kursu zúčastní jedinci s obdobným habitem, rozšíří svoji sociání sí o kontakty s idmi na obdobných sociáních pozicích kvantitativně, tyto kontakty však budou mít stejnou kvaitu jako již existující kontakty. I rekvaifikace je tedy nutné považovat za nástroj reprodukce kuturního a sociáního kapitáu. Vzděání jako jedna z důežitých proměnných při výzkumu pracovního trhu je tedy chápáno rozdíně. Zatímco pro teorii idského kapitáu jej ze definovat jako technické dovednosti, pro teorii jednání je především prostředkem zajiš ujícím rozděení do sociáních pozic 15. Teorie idského kapitáu předpokádá existenci perfektního konkurenčního trhu, tendenci k efektivnímu ekonomickému ekviibriu a maximání otevřenost v zaměstnaneckých vztazích, kdy zaměstnanci s nižším idským kapitáem mohou být bez překážek nahrazováni produktivnějšími. Přičemž produktivnějšími zaměstnanci se rozumí více vzděaní, protože pode teorie idského kapitáu má vzděání zajistit vyšší technické dovednosti. Naopak teorie jednání patří k teoriím, které předpokádají uzavřené zaměstnanecké vztahy, tj. nemožnost okamžitě uvoňovat pracovní pozice (Soga, Diewad, 2001). Koncept capabiities vychází z teorie chudoby a sociání exkuze. Zaměřuje se na vstupy, na možnosti voby, které jedinec má (Sen, 1995). Kombinace vstupů určují, čeho čověk může dosáhnout. Vede vstupů existuje ještě tzv. capabiity set, který je dán způsobem života a který představuje vše, co má pro jedince nějakou hodnotu. Protože se hodnoty i vstupy v průběhu života mění, nejsou capabiities jednou provždy dané. Capabiities představují voný přístup, možnost voeb, které jedinec v daném okamžiku může provést. Jde v podstatě o škáu možností, které se jedinci nabízejí. Capabiities zahrnují jak zákadní statky, o kterých se předpokádá, že racionání jedinec poci uje potřebu je mít (příjem, zdraví, zákadní svobody, svoboda pohybu, názoru, moc, sužební výsady, sebeúcta ), tak úspěchy, včetně kombinací vstupů, ze kterých jedinec momentáně těží, včetně již reaizovaných výsedků (ibid). Ve výsedku se tedy může stát, že jedinec má sice dostatek zákadních statků, ae má nízké capabiities v důsedku nějakého handicapu. Je pro něho mnohem sožitější převést zákadní statky na capabiities. Na druhou stranu může existovat situace, kdy dva jedinci mají stejné capabiities, přesto voí různou kombinaci vstupů ve shodě s vastními specifickými cíi a směřují každý jinam, nebo dva jedinci se stejnými capabiities a stejnými cíi mohou dosáhnout různých výsedků, protože používají rozdíné strategie a taktiky (ibid). Existují tedy dva pohedy na capabiities. Prvním je pohed na capabiities jako na proces, kdy se jedinec rozhoduje pro určitou vobu, druhým je pohed na capabiities jako na příežitost provést určitou vobu, i když ve výsedku se jedinec rozhodne pro vobu jinou. Nejde o dosažení rovnosti ve výsedcích, ae v příežitostech. Rekvaifikace jsou prostředkem ke zvyšování capabiities. Samotné absovování rekvaifikace ještě neznamená záruku získání zaměstnání. Znamená ae rozšíření možností voeb, které může nezaměstnaný na trhu práce provést. Jakou vobu nakonec provede, záeží na jeho hodnotách. Důežitým přínosem rekvaifikací je tedy kromě získání technických kompetencí snížení bariér bránících vstupu na trh práce tím, že se zvýší potenciání možnosti participace jedince. Pro koncept capabiities je charakteristická dynamičnost chápání zaměstnatenosti v různých časových okamžicích života jedince. Touto dynamičností se bíží interaktivnímu pohedu na zaměstnatenost (Weinert, 2001), nebo ten spojuje soubor vastností jedince s poměry a trendy na trhu práce. Koncept fexibiity rovněž vychází z konceptu sociání exkuze a marginaizace. Fexibiitou se nejčastěji rozumí rozsah a rychost adaptace na tržní šoky, přičemž institucionání strnuost a strnuost v chování na pracovních trzích a ve firmách vede k pomaým změnám v cenách a kvantitě (Standing, 1999, s. 49, vastní překad). Na fexibiitu je možné pohížet z perspektivy zaměstnance nebo z perspektivy zaměstnavatee, přičemž v současnosti je používána převážně první možnost pohedu. Přesto má asi nejbíže k chápání zaměstnatenosti z hediska poitiky idských zdrojů (Weinert, 2001), protože se nevyhýbá definování požadavků zaměstnavateů na pracovní síu. Zároveň se diskutuje o pozitivní a negativní pracovní fexibiitě. Existuje někoik typů fexibiity, z nichž pro účey této práce je důežitá funkční fexibiita, dáe pak vnitřní numerická fexibiita a fexibiita mobiity mezi profesemi (Standing, 1999). Funkční fexibiitou se rozumí schopnost zaměstnanců a zaměstnavateů přizpůsobovat se potřebám vypývajícím z pracovněprávního vztahu. V praxi je prostředkem k dosažení funkční fexibiity zvyšování a rozšiřování kvaifikace a dovedností potřebných k výkonu práce včetně rekvaifikací. Vnitřní numerickou fexibiitou se rozumí možnost využívat fexibiních forem práce. Zejména s ní souvisí daší z možných prvků zaměstnatenosti, kvaita zaměstnání. S funkční fexibiitou souvisí mobiita mezi profesemi. Čím více kvaifikačních předpokadů jedinec má, tím je mobinější. Souvisí rovněž s externí numerickou fexibiitou, umožňuje zaměstnavateům pružněji manipuovat s počtem zaměstnanců. Čím jsou zaměstnavateé v tomto ohedu fexibinější, tím se zvětšuje prostor pro mobiitu zaměstnanců mezi profesemi (Sirovátka, 2007). Z hediska fexibiity pracovníků je tedy třeba rekvaifikace zacíit především na nezaměstnané s nízkou kvaifikací. Méně 4 FÓRUM sociání poitiky 4/2011

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_6ciso10.qxd 6.12.2010 9:15 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso12.qxd 9.2.2012 13:34 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso11_k tisku.qxd 6.12.2011 9:18 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso12.qxd 7.12.2012 7:44 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso14.qxd 5.2.2014 11:22 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zíně, Fakuta technoogická Ústav fyziky a materiáového inženýrství Jméno a příjmení Josef Novák Ročník / Skupina x Předmět Laboratorní cvičení z předmětu Datum měření xx. xx. xxxx

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Název: Studium kmitání matematického kyvadla

Název: Studium kmitání matematického kyvadla Název: Studium kmitání matematického kyvada Autor: Doc. RNDr. Mian Rojko, CSc. Název škoy: Gymnázium Jana Nerudy, škoa h. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biooie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ S KOVOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY Petr Kukík 1, Micha Grec 2, Aeš Tajbr 3 Abstrakt Timber trusses with punched meta pate

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 4 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku 2 Kamila Svobodová, Anna Šastná Vytváření

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

dvouměsíčník/ročník 9 Kontakt Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Czech Republic, tel ,

dvouměsíčník/ročník 9 Kontakt Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, Czech Republic, tel , OBALKA_5_2015.qxd 7.12.2015 10:21 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2

PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 PŘÍLOHA č. 8b) příruček pro žadatee a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY v rámci prioritní osy 2 Příoha č. 8b) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 2 Regionání

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem Odděení fyzikáních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem Pracova: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:16.10.2009 Odevzdadne: Možný počet

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Ekonomický rozměr diverzity

Ekonomický rozměr diverzity Ekonomický rozměr diverzity Karel Rychtář SČMVD ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM E ZDR POSTIŽEN Konference ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Praha 14. dubna 2011 O čem to

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

6.1.4 Kontrakce délek

6.1.4 Kontrakce délek 6..4 Kontrake déek Předpokady: 603 Existuje na Zemi jev, na kterém je diatae času opravdu vidět? Př. :Částie mion má poočas rozpadu (doba, za kterou se rozpadne přibižně poovina části) 2,2µs. Vysvěti,

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

dvouměsíčník/ročník3 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník3 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01 obaka3_ 2009_k tisku.qxd 3.6.2009 7:43 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Obsah přednášky. Důchodový a substituční efekt u daně ze mzdy. DWL u daně ze mzdy (Hicks) Odvození nabídky práce. Práce a paušální daň

Obsah přednášky. Důchodový a substituční efekt u daně ze mzdy. DWL u daně ze mzdy (Hicks) Odvození nabídky práce. Práce a paušální daň Distorzní účinky daní na nabídkovou stranu ekonomiky Makroekonomické důsledky zdanění Přednáška č. 4 Daně a nabídka práce Obsah přednášky Vliv zdanění na úspory soukromého sektoru Vliv zdanění na ochotu

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Tabulka. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2009) Graf. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2000-2009) Tabulka. Mzdová mezera ve vybraných zemích Vysvětlení mzdového rozdílu Jak vysvětlit,

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více...

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více... Vzduchové trysky Vzduchové trysky vzduchové cony ofukování a vyfukování čištění chazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více Vzduchové trysky V zásadě můžete každou trysku s pochým nebo s tenkým

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher

Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher 17. 10. 2013 Základní informace o projektu Název: Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1 Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE úvodní informace + cvičení 1 19. září 2013 Základní informace vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. cvičící: Mgr. Pavlína Zrůstová, Mgr. Martin Erlebach přednáška:

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Laserová barevná multifunkční zařízení Lexmark řady X548

Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Laserová barevná multifunkční zařízení Lexmark řady X548 Laserová barevná mutifunkční zařízení Lexmark řady X548 Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Řada Lexmark X548 Řada Lexmark X548 přináší středně vekým pracovním skupinám vynikající funkce barevného

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Trh práce. Obsah. Trh práce Dělba práce. Trh práce v DK. Práce je činnost jejímž nositelem je.. Primární výrobní faktor (jako půda)..

Trh práce. Obsah. Trh práce Dělba práce. Trh práce v DK. Práce je činnost jejímž nositelem je.. Primární výrobní faktor (jako půda).. Obsah Trh práce Dělba práce Trh práce Práce je činnost jejímž nositelem je.. Primární výrobní faktor (jako půda).. Je limitována mikroekonomicky do kvality do kvantity- Práci poptávají : A) Poptávka po

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více