dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní"

Transkript

1 01_OBALKA_4ciso11.qxd :18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní and socia affairs at regiona, nationa, and internationa úrovni formuovaný pode aktuáních potøeb orgánù státní eves, formuated in accordance with the current needs správy, popøípadì neziskových èi privátních subjektù. Ústav of the state administration, and in some cases the non- vykonává konzutantskou èinnost pro uživatee výsedkù profit sector and private cients. The Institute provides výzkumù a organizuje semináøe a konference. Výzkumné consutancy for the users of research resuts and organizes projekty se každý rok pøipravují ve spoupráci se seminars zainteresovanými subjekty s ohedem na kontinuitu vývoje prepared each year in coaboration with interested vìdy a výzkumu v pøedmìtných obastech. Mezi havní parties, with regard to the continuity of science and výzkumné zájmy ústavu patøí: research in the areas in question. The Institute s main and conferences. Research projects are research interests incude: trh práce a zamìstnanost, sociání diaog a pracovní vztahy, abour market and empoyment, sociání ochrana, socia diaogue and abour reations, rodinná poitika, socia security, pøíjmová a mzdová poitika, famiy poicy, rovné pøíežitosti, wages and income poicy, teorie sociání poitiky. equa opportunities, socia poicy theory. Významnou èinností ústavu je poskytování kompexních knihovnických a informaèních sužeb z obasti práce a sociáních An important activity of the Institute, essentia for carrying out vìcí, které zajiš uje oddìení knihovnicko-informaèních sužeb. its research objectives, is the provision of comprehensive V rámci jeho èinnosti je kontinuánì budován a zpracováván ibrary and information services in the fied of abour and socia fond domácích a zahranièních informaèních pramenù z uvedené affairs. This is done by RILSA's ibrary and information services obasti, ae i z pøíbuzných oborù a prùøezových vìdních discipín. department. dvouměsíčník/ročník

2 Obsah Editoria 1 Stati, studie, úvahy a anaýzy Rekvaifikace a jejich viv na zaměstnanost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov 2 Iva Karásková Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České repubice 12 Eiška Pešová, Viém Kahoun Využití Booeho přístupu v komparativní anaýze: příkad srovnání 27 zemí EU z hediska zaměstnanosti žen 17 Mirosav Suchanec Statistiky a anaýzy Interkuturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České repubice 20 Zdravotní postižení a jeho modey se zaměřením na suchové postižení 24 Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září Poznatky z praxe Informační systém o průměrném výděku aneb případ (ne)povedených odhadů 28 Co přineso setkání idí se zkušeností s chudobou a sociáním vyoučením 30 Informační servis čtenářům Novinky v knižním fondu 31 Z domácího tisku 32 Ze zahraničního tisku 32 For summaries of seected artices see the 3 rd page of the cover. Obsahové zaměření časopisu Sociání probematika v nejširším vymezení, zejména tyto tematické okruhy: sociání teorie, sociání poitika, sociání sužby, státní sociání podpora, hmotná nouze, posudková sužba, zdravotní postižení, rodina, sociáně-právní ochrana dětí, rovné příežitosti, pojistné systémy, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění, příjmová poitika, zaměstnanost, poitika zaměstnanosti, sužby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, mzdová poitika, mzdové a patové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, pracovní podmínky, organizace práce, sociání diaog a koektivní vyjednávání, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spoupráce v obasti sociáního zabezpečení, egisativa upravující všechny tyto obasti, daší příbuzná tematika. Informace pro autory Časopis se skádá ze dvou částí, v první, tvořené rubrikou Stati, studie, úvahy a anaýzy, jsou uveřejňovány pouze recenzované příspěvky. O zařazení do recenzované části časopisu rozhoduje redakční rada na zákadě výsedků recenzního řízení, které je oboustranně anonymní. Redakce v tomto směru provádí potřebné kroky. Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které. Redakce přijímá pouze dosud nepubikované příspěvky v eektronické podobě. Autor by mě připojit úpnou kontaktní adresu včetně teefonního čísa a e-maiové adresy. Příspěvky zasíejte v eektronické podobě na e-maiovou adresu: Uveřejněné příspěvky jsou honorovány. Formání požadavky Rukopis příspěvku do recenzované části (nejépe v čenění souhrn /resumé, abstrakt/, úvod, současný stav poznání a odkazy na odbornou iteraturu, zkoumaná probematika a použité metody, výsedky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 25 tisíc znaků včetně mezer v editoru Word musí vede vastního textu obsahovat cca 20řádkové resumé a kíčová sova v češtině. Citace a bibiografické odkazy musí být úpné a v souadu s přísušnou normou, příkady viz Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobíému provedení (ve formátu exce skupinový soupcový, ne prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

3 Editoria FÓRUM sociání poitiky odborný recenzovaný časopis 4/2011 Vydává Výzkumný ústav práce a sociáních věcí, v. v. i. Paackého nám Praha 2 IČO Šéfredaktorka: Mgr. Heena Lisá kontakt: te Redakce: Dagmar Maičká kontakt: te Tisk: Vydavateství KUFR, s. r. o. Naskové 3, Praha 5 Distribuce a předpatné: Postservis Poděbradská 39, Praha 9 Kontakt: e-mai fax: te.: (bezpatná infoinka ČP) Prodej za hotové: Knihkupectví Karoinum Ceetná 18, Praha 1 Cena jednotivého čísa: 50 Kč Vychází: 6krát ročně Dáno do tisku: Registrace MK ČR E ISSN tištěná verze ISSN eektronická verze VÚPSV Redakční rada: Doc. Ing. Ladisav Průša, CSc. (předseda - VÚPSV) Doc. Ing. Marie Dohnaová, CSc. (FHS UK) Prof. JUDr. Viém Kahoun, Ph.D. (ČSSZ, ZSF JČU) Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠFS) Mgr. Aeš Kroupa (VÚPSV) PhDr. Věra Kuchařová (VÚPSV) Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU) Ing. Martin Veber (MÚ Litoměřice) Doc. JUDr. Iva Chvátaová, CSc (MUP, o. p. s., VŠE) Vážení čtenáři, dění první pooviny roku 2011 přineso v některých sektorech ekonomické oživení, které se příznivě odrazio v mírném růstu HDP, v pokesu míry nezaměstnanosti, stoupajícím počtu voných pracovních míst a v určitých oborech ve zvyšování mezd, tedy pozitivní vývoj. Za negativní ze naopak považovat skutečnost, že vádou schváené návrhy změn v důchodovém a zdravotním systému vyvoay nesouhas odborů a vyústiy v jednodenní stávku, zejména v obasti dopravy, a protestní pochod odborářů Prahou. Proti podobě zdravotní reformy protestovay rovněž osoby se zdravotním postižením. Ani pánované změny v zákoníku práce se u odborů nesetkay s příznivým hodnocením. Tzv. maou důchodovou reformu Senát odmít a vráti Posanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, ta však zákon znovu odsouhasia v původním znění. Prezident repubiky svůj nesouhas s přijatým řešením vyjádři tím, že svůj podpis pod zákon nepřipoji. Ani navrhované úpravy v sociáních systémech a pánované postupné zvýšení DPH nebyy veřejností přijaty s pochopením. Úsporná rozpočtová opatření však přijímá většina evropských zemí, které se během hospodářské krize zadužiy, a to zváště s vidinou řeckého příkadu toho, jak příišné zadužení státu může skončit. Důežité však je, aby tato opatření nedopada nejhůře na chudobou nejohroženější segment obyvatestva a aby se sociání ochrana nezaměřia jen na ty nejchudší, ae i na středněpříjmové skupiny obyvatestva. Do rubriky Stati, studie, úvahy a anaýzy, v níž jsou uveřejňovány recenzované čánky, jsou zařazeny tři příspěvky. Cíem autorky prvního příspěvku Rekvaifikace a jejich viv na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov je odpovědět na otázku, jak účast v rekvaifikačních programech v etech 2008 a 2009 ovivnia zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov. Využia k tomu sumativní evauace ex-post se zaměřením na zepšení výsedku, a to v podobě kombinace anaýzy kvantitativních a kvaitativních dat. Vycházea přitom z konceptu zaměstnatenosti, přičemž naznačia, jak ze viv rekvaifikací na zaměstnatenost vysvětit prostřednictvím teorie idského kapitáu, teorie jednání, capabiities, konceptu fexibiity a teorie fronty. Na zákadě těchto teorií vybraa důežité prvky zaměstnatenosti, tj. hedání zaměstnání, změnu kvaifikace, kvaitu zaměstnání a sociání kapitá, jejichž optikou hodnotí viv rekvaifikací na zaměstnatenost. Anaýza kvantitativních dat ukázaa jen vemi maý viv rekvaifikací na zaměstnatenost v daném okrese. Autoři druhého čánku Případy mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů: možnosti prevence v České repubice se zabývají možnostmi, jak účinně tomuto jevu předcházet. K tomu je zapotřebí přísušná egisativa a odpovídající přístup rodičů i přísušných institucí. Cíem autorů je poskytnout přehed vhodných preventivních opatření. Autor čánku Využití Booeho přístupu v komparativní anaýze: příkad srovnání 27 zemí EU z hediska zaměstnanosti žen prezentuje v převážně metodoogickém materiáu aternativní způsob provedení komparativní anaýzy - tzv. Booeho (též Booeův) přístup. Nejprve osvětuje havní charakteristiky tohoto přístupu a poté iustruje metodu na příkadu srovnání 27 zemí EU z hediska úrovně zaměstnanosti žen. Anaýza ukazuje na kompexní charakter kauzáních podmínek, které mohou být postiženy kasickými statistickými metodami jen vemi obtížně. Data také naznačují, že jediný faktor, který je nezbytně spojen s vysokou úrovní ženské zaměstnanosti, je vysoká úroveň participace mužů na domácí práci. Nerecenzovaná část a rubrika Statistiky a anaýzy začíná příspěvkem zabývajícím se interkuturní otevřeností institucí trhu práce a zaměstnanosti v ČR, pokračuje čánkem o zdravotním znevýhodnění a jeho modeech a končí anaýzou přijatého zákona o maé důchodové reformě. Rubrika Poznatky z praxe obsahuje čánek o Informačním systému o průměrném výděku a možnostech jeho vyepšení a o zkušenostech idí s chudobou a sociáním vyoučením. Informační servis čtenářům obsahuje ukázky z přírůstků a databáze odd. knihovnicko-informačních sužeb a krátké informace o dění v oboru. Heena Lisá šéfredaktorka FÓRUM sociání poitiky 4/2011 1

4 Stati, studie, úvahy a anaýzy Rekvaifikace a jejich viv na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno-venkov Iva Karásková Práce si kade za cí odpovědět na otázku, jak ovivnia účast v rekvaifikačních programech v etech 2008 a 2009 zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno venkov. K zodpovězení této otázky bya použita sumativní evauace ex-post se zaměřením na zepšení výsedku, a to v podobě kombinace anaýzy kvantitativních a kvaitativních dat. Autorka vychází z konceptu zaměstnatenosti. Naznačuje, jak ze viv rekvaifikací na zaměstnatenost vysvětit prostřednictvím teorie idského kapitáu, teorie jednání, capabiities, konceptu fexibiity a teorie fronty. Na zákadě těchto teorií seektuje důežité prvky zaměstnatenosti, kterými jsou hedání zaměstnání, změna kvaifikace, kvaita zaměstnání a sociání kapitá. Optikou těchto prvků hodnotí viv rekvaifikací na zaměstnatenost. Na zákadě výsedků anaýz kvantitativních dat ze viv rekvaifikací na zaměstnatenost v okrese Brno-venkov považovat za vemi nízký. Projevuje se vysoký podí mrtvé váhy a creaming efekt. Na druhou stranu anaýza kvaitativních dat prokazuje, že uchazeči o zaměstnání z okresu Brno-venkov považují viv rekvaifikací na vastní zaměstnatenost za významný, a to i při změněných podmínkách na trhu práce, ke kterým došo mezi roky 2008 a V závěru autorka navrhuje možné úpravy, které mohou vést ke zvýšení vivu programu na zaměstnatenost. Úvod Tento čánek se zabývá rekvaifikacemi uchazečů o zaměstnání reaizovanými prostřednictvím Úřadu práce Brno-venkov v prvním pooetí et 2008 a Při pravideném půročním hodnocení se seduje podí rekvaifikovaných uchazečů o zaměstnání na všech uchazečích o zaměstnání a déka doby, po kterou absoventi po ukončení rekvaifikace setrvávají v evidenci (viz např. Úřad práce Brno-venkov, 2009). Zaměstnancům úřadu práce tak chybí zpětná vazba o účincích rekvaifikačních programů na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání. Tato práce si kade za cí poskytnout hubší vhed do probematiky účinků rekvaifikací prostřednictvím odpovědi na otázku, jak ovivnia účast v rekvaifikačních programech v etech 2008 a 2009 zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání z okresu Brno-venkov. Jde o období ovivněné světovou finanční krizí, která bya doprovázena hospodářskou recesí. De OECD (2009) se jednao o nejhorší finanční a hospodářskou krizi za posedních 50 et. Situace na trhu práce v etech 2008 a 2009 měa tedy odišný kontext. V první části čánku je představen koncept zaměstnatenosti a daší koncepty, které jsou s ním spojeny. Navazuje část věnovaná rekvaifikacím a jejich místu v aktivní poitice zaměstnanosti. Z těchto teoretických východisek vychází navazující část zabývající se vivem rekvaifikací na uchazeče o zaměstnání na okáním trhu práce. Vzhedem k tomu, že výzkum by prováděn v určitém čase za určitých podmínek, je nejprve charakterizován trh práce, účastníci programu a rekvaifikační programy. Náseduje zhodnocení vivu rekvaifikací na zaměstnatenost z hediska hedání zaměstnání, změny kvaifikace, kvaity zaměstnání a sociáního kapitáu. Zákadem práce je kvaitativní výzkum reaizovaný v prvním pooetí roku 2010, jehož respondenty byi uchazeči o zaměstnání, kteří úspěšně absovovai některý z rekvaifikačních programů v prvním pooetí et 2008 nebo Závěr přináší shrnutí získaných poznatků a nastiňuje možná opatření, která by moha vést ke zvýšení vivu rekvaifikací na zaměstnatenost uchazečů o zaměstnání. Zaměstnatenost Zaměstnatenost je považována za jednu z nejdůežitějších součástí strategie zaměstnanosti. V evropském prostředí je definována jako způsobiost začenit se do pracovního života (Weinert, 2001, s. 51, vastní překad) či jako schopnost získat první zaměstnání, udržet si zaměstnání nebo v případě potřeby získat nové zaměstnání (Brown et a., 2003). Lze rozišit sedm různých pohedů na zaměstnatenost. Nejstarší, dichotomický pohed 1, pochází z první pooviny 20. stoetí. Jedinec bu by, nebo neby práceschopný. Za zaměstnateného by považován, pokud náeže do věkové kategorie et, neby fyzicky nebo mentáně postižený a nemě rodinné závazky ve smysu péče o dítě. V současné době je podobná definice užívána k určení veikosti pracovní síy. V 50. a 60. etech 20. stoetí se v angosaském prostředí vyvinuy tři daší pohedy. Sociáně zdravotní pojetí 2 souží k určení míry práceschopnosti jedince a všímá si schopností jedince v různých obastech (např. zrak, such, motorika, schopnost abstrakce, iniciativa). Výsedkem je náprava či kompenzace handicapů a sestavení programu činností, které mohou jedince vrátit na trh práce (Weinert, 2001). V našich podmínkách je tento přístup používán zejména v posudkovém ékařství při posuzování pracovní způsobiosti handicapovaných. V pořadí třetím pohedem je mode poitiky idských zdrojů 3, který vychází z konceptu idského kapitáu (ibid). Zabývá se měřením vzdáenosti mezi charakteristikami jedince a požadavky trhu práce. Na zákadě toho je možné zvoit vhodný program, který by jedinci umožni začenění na trh práce. Čtvrtý přístup se zabývá měřením průtoku nezaměstnaností 4. Měří rychost, s jakou určitá skupina nezaměstnaných naézá práci, a to prostřednictvím poměru mezi cekovým počtem nezaměstnaných v dané skupině a těmi, kdo jsou nezaměstnaní dée než jeden rok (ibid). Pro posední třetinu 20. stoetí jsou charakteristické statistické definice zaměstnatenosti. První z nich je zaměřena na výkon jedince na trhu práce 5. Vychází z individuání dráhy zaměstnanosti a v čase zkoumá pravděpodobnost šance na získání zaměstnání, pravděpodobnou déku trvání zaměstnání vyjádřenou v hodinách práce a pravděpodobný příjem. Novinkou tohoto přístupu je, že se jako první nezaměřuje pouze na šance na získání zaměstnání, ae všímá si i kvaity získaného zaměstnání vyjádřeného dékou trvání a výší výděku. Je vhodný pro retrospektivní evauace programu. Nevýhodou je, že se zabývá pouze způsobiostí jednotivce a nezabývá se vztahem mezi jedincem, koektivní situací, ekonomickou a sociání poitikou a výsedky na trhu práce. Daší, tzv. iniciační pohed, 6 zdůrazňuje individuání odpovědnost a osobní kapacitu uvést do pohybu proces akumuace idského a sociáního kapitáu pro svůj projekt (Weinert, 2001, s. 9, vastní překad) a zabývá se prodejností nahromaděných schopností jedince. K měření využívá šíři potenciáu nebo právě získaného idského kapitáu a veikost a kvaitu sociání sítě, kterou jedinec může ve svůj prospěch mobiizovat nebo v ní pomáhat. Výhodou tohoto pohedu je jeho dynamičnost, na druhé straně zvýhodňuje ty, kdo ze znaostí a známostí nejvíce těží. Posedním pohedem na zaměstnatenost je pohed interak- 2 FÓRUM sociání poitiky 4/2011

5 Stati, studie, úvahy a anaýzy tivní 7. Spojuje vastnosti jedince a způsoby jeho jednání s okonostmi a podmínkami trhu práce. Zaměstnatenost je reativní kapacita jedince dosáhnout smysupné zaměstnanosti dané vztahem mezi osobními charakteristikami a trhem práce (ibid). Zaměstnatenost je tedy možné chápat jako schopnost jednotivce najít takové zaměstnání, které je jak v souadu s jeho individuáními charakteristikami, tak s objektivními požadavky trhu práce (Kuchař, 2007, s. 113.). Tato definice umožňuje nazírat na zaměstnatenost jako na výsedek individuáních vastností uchazeče o zaměstnání a prostředí trhu práce, ve kterém se jedinec pohybuje. Zaměstnatenost v užším sova smysu je pak možné chápat jako vastnost pracovní síy, jako schopnost jedince najít a udržet si práci. Důežité není pouze to, zda absovent kursu práci naezne, ae i to, jak douho si ji udrží, jaké charakteristiky má získané pracovní místo (Sirovátka et a., 2003; srv. Weinert, 2001). Brown et a. (2003) upozorňují, že zaměstnatenost je spíše než schopnostmi jedince podmíněna trhem práce, proměňuje se v závisosti na ekonomických podmínkách. De Kuchaře (2007) je zákadním předpokadem zaměstnatenosti jedince jeho ochota vyrovnat se s požadavky trhu práce. Pokud tuto ochotu postrádá, stává se nezaměstnateným a zpravida upadá do pasti nezaměstnanosti. Takováto definice pojmu impikuje odpovědnost jedince za svoji vastní adaptaci na změny na trhu práce. Svoji roi ve vnímání odpovědnosti za zaměstnatenost hraje typ režimu sociáního státu. Jiné pohedy jdou dá a odpovědnost kadou i na sociání partnery a vádu. Závisí přitom na situaci na trhu práce. Čím více je na trhu práce pracovních příežitostí a čím vyšší je pravděpodobnost, že nezaměstnaný najde práci, tím spíše mají poitiky pracovního trhu tendenci chápat zaměstnatenost jednostranně, jako záežitost jedince (Weinert, 2001). Koncept zaměstnatenosti se neustáe proměňuje. Je využíván ke dvěma účeům. Je prostředkem anaýzy a porozumění procesu výběru uchazečů o zaměstnání při obsazování voných pracovních míst. Přitom operuje s pravděpodobností začenění na pracovní trh postavenou na věku, genderu, zkušenostech, kvaifikaci, sociáních a zdravotních handicapech. Zároveň je prvkem používaným při vnitřním řízení idských zdrojů v podnicích, zde vystupuje do popředí hodnocení znaostí a dovedností zaměstnanců při pnění pracovních úkoů (ibid.) K probematice zaměstnatenosti ze přistoupit z někoika hedisek. Ekonomické hedisko reprezentují teorie idského kapitáu a teorie jednání zabývající se konceptem kuturního a sociáního kapitáu. Z hediska socioogického může být na zaměstnatenost nahíženo prostřednictvím konceptů capabiities a fexibiity. Průsečík ekonomického a socioogického pohedu pak představuje teorie fronty. Lidský kapitá je specifická vastnost jedince, neodděitená od jeho osoby. Jde o zásobu dovedností, vědomostí, zdraví, peněžních a psychických příjmů, jejíž objem se v průběhu života proměňuje v závisosti na investicích. Existují různé formy investování do idského kapitáu, např. vzděávání, výcvik a škoení v průběhu zaměstnání, zdravotní péče, migrace, vyhedávání informací o cenách a příjmech (Becker, 1993). Tyto formy investic vytvářejí idský kapitá. Neze jej odděit od konkrétní osoby. Lidský kapitá je ekonomickou kategorií, umožňuje pohed na jednání a rozhodování idí v termínech výnosů z investic do jednotivých sožek idského kapitáu. De Beckera (ibid) se idé při různých příežitostech rozhodují stejným způsobem jako při nákupu zboží. Vždy zvažují své budoucí zisky a výnosy, nemusí přitom vždy jít o investice a zisky čistě finančního charakteru. Na výnosy z investic ze nahížet též ze sociání perspektivy. Investice do idí jsou zákadním faktorem růstu produktivity a rovněž nástrojem k dosažení sociání koheze (De a Fuente, Ciccone, 2002). Brožová (2003) uvádí, že pokud se déka vzděávání prodouží o rok, dochází ke zvýšení výkonnosti ve střednědobém horizontu až o 6 %. V Evropě se zvýšení produktivity pohybuje okoo 5 % a o daších 5 % v douhodobém horizontu. Pozorovaný růst produktivity mezi roky 1960 a 1990 je z 22 % přičítán právě idskému kapitáu (De a Fuente, Ciccone, 2002). Becker později rozšíři koncept idského kapitáu o koncept kapitáu osobního a sociáního (Becker, 1997). Osobním kapitáem se rozumí kapitá zvykový a imaginační. Zvykový kapitá představují zejména minué zkušenosti a minuá spotřeba statků. Imaginační kapitá je schopnost imaginace, schopnost představit si na zákadě dosud nabytých zkušeností a úrovně spotřeby možné výnosy z investic jak finančních, tak časových, z odožené spotřeby apod. Sociáním kapitáem Becker (ibid) rozumí vastnosti jedince ovivněné sociáním prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje, tzv. referenční skupinou, nebo sociání kontroou, které dávají jednání a uvažování jedince rámec. Veikost sociáního kapitáu nezávisí primárně na daném jedinci, ae na preferencích jeho referenční skupiny, sociání kapitá je majetkem skupiny. Z teorie idského kapitáu vycházejí angosaské definice zaměstnatenosti vzniké v poovině 20. st., a to sociáně zdravotní pojetí a pojetí poitiky idských zdrojů, a dáe iniciační pojetí z konce 20. st. (Weinert, 2001). Prostřednictvím teorie idského kapitáu je možné vysvětit neúspěchy ohrožených skupin na trhu práce. Zaměstnavateé mají o jedince z těchto skupin menší zájem, protože se obávají nižšího užitku v případě investic do jejich idského kapitáu. Nezaměstnanost idský kapitá devavuje. Protože nezaměstnaný nepracuje, nemůže mzdu investovat do idského kapitáu a v budoucnu inkasovat výnosy. S dékou nezaměstnanosti se snižuje i motivace pro případné investice do idského kapitáu ze dvou důvodů. Nezaměstnaný jednak vidí, že z minuých investic momentáně nemá žádné výnosy, a jednak kakuuje, že s produžující se dékou nezaměstnanosti by potřebova stáe vyšší investice, aby idský kapitá moh zhodnotit. V krajním případě může být výsedkem takové kakuace akceptace života na sociáních dávkách (Brožová, 2003). Prevencí proti nezaměstnanosti je vzděání. Důvodem je nejen skutečnost, že idé s vyšším vzděáním se épe pohybují na pracovním trhu díky schopnosti přijímat a zvádat nové poznatky a požadavky. Významným prvkem zaměstnatenosti je tedy změna kvaifikace. Vzděání působí pozitivně na imaginační kapitá, má dopad i do jiných sfér než pouze do sféry pracovní. Zejména významný viv má na péči o zdraví a na způsob trávení voného času. Posun ve vnímání významu vzděání je dán rovněž tím, jak nabývá na významu koncept ceoživotního vzděávání (ibid). Své místo v systému ceoživotního vzděávání mají též rekvaifikace. Rekvaifikace jako investice do idského kapitáu je výhodná, působí preventivně proti nezaměstnanosti (Karpíšek, 1999.) Čím nižší je dosavadní vzděání jedince, tím vyšší je výnos z investice do rekvaifikace. Tedy mezní užitek z rekvaifikací se snižuje při zvyšující se úrovni dosavadního vzděání a kvaifikace, nejvyšších efektů rekvaifikace dosahují u osob s nízkou kvaifikací a nízkým stupněm dosaženého vzděání (Sirovátka, 1995). Teorie idského kapitáu chápe sociání kapitá jako produkt a vastnost sociání skupiny. Zásoba sociáního kapitáu jako součásti idského kapitáu závisí na cekovém sociáním kapitáu referenční skupiny, rozhodování skupiny má viv na sociání kapitá jednotivce a jedinec může mobiizovat svoje osobní zdroje k tomu, aby zepši svoji sociání pozici (Becker, 1997). K sociánímu kapitáu ze přistupovat rovněž z druhé strany, jako k produktu a vastnosti jednotivce, což činí teorie jednání. De P. Bourdieu (1998) dochází v sociáním prostoru k hromadění různých typů kapitáu, které jsou od sebe neodděitené. Objem a poměr jednotivých typů kapitáu pak určuje sociání pozici jednotivce. Každé sociání pozici je vastní určitý habitus, dispozice diferencovat mezi činnostmi a statky jedinců. Habitus strukturuje pohed na svět a jednání jedince. Lidé nejednají za účeem co nejvyššího ekonomického zisku, nýbrž tak, aby ve výsedku zaujai co nejepší pozici na poi, ve kterém se jedná 8. Habitus umožňuje vědět a pochopit, o co v daném poi jde. Je tedy nejen produktem určité pozice v sociáním prostoru 9, ae zároveň sociání pozici reprodukuje 10. Za dva nejdůežitější typy kapitáu považuje Bourdieu (ibid) kapitá ekonomický 11 a kuturní. Kuturní kapitá je obecné ku- FÓRUM sociání poitiky 4/2011 3

6 Stati, studie, úvahy a anaýzy turní povědomí, je to soubor dovedností a schopností, které si jedinec osvojuje během sociaizace (kapitá vtěený), koekce knih, uměeckých předmětů, přístrojů (kapitá objektivizovaný) a vědecké tituy a dokady o vzděání (kapitá institucionaizovaný). Struktura kuturního kapitáu se reprodukuje prostřednictvím strategií rodin a vzděání. Vzděávací systém reprodukuje stávající sociání řád tak, že mezi jedinci jsou zachovávány odstupy pode objemu kuturního kapitáu, dáe vytváří hranici mezi žáky různých ško 12. Výsedkem procesu vzděávání je institucionaizovaný kuturní kapitá v podobě dipomu, osvědčení, který je znakem přísušnosti jedince. Zdánivě technická funkce vzděávání (předání technických kompetencí) je jen maskou pro skutečnou funkci vzděávání, kterou je funkce sociání. Vzděávání ve skutečnosti posvěcuje právo madé generace vádnout. Kapitá objektivizovaný hraje spíše podpůrnou úohu, na jedince působí v průběhu sociaizace to, jakými knihami, předměty je obkopen. Zároveň je objektivizovaný kapitá rozišovacím znakem poskytuje (návštěvníkům) informaci o vastnostech kuturního kapitáu 13. Na vastnictví kapitáu ekonomického a kuturního je závisý kapitá sociání. Bourdieu (ibid) si pod tímto pojmem představuje sí vztahů, které je jedinec schopen mobiizovat ve svůj prospěch. Jedná se tedy o vastnost jedince, o objem a kvaitu sociáních kontaktů, které může využít ve svůj prospěch. Svoji sociání sí si jedinec buduje v průběhu ceého života. To, jakým sociáním kapitáem disponuje, tedy závisí na jeho investicích kuturního a ekonomického kapitáu a na tom, jaké známé je schopen ve své síti mít. Přístup do sociání sítě je totiž mimo jiné podmíněn tím, jaké kontakty je jedinec při svém vstupu schopen nabídnout. Vzděávání hraje dominantní roi, nebo právě v jeho procesu je jedinec schopen navázat takové kontakty, které později může využívat ve svůj prospěch 14. Koncept sociáního a kuturního kapitáu se tak nejépe odráží v iniciační definici zaměstnatenosti (Weinert, 2001), která za jeden z aspektů zaměstnatenosti považuje schopnost aktivovat vastní sociání sí ve svůj prospěch. Sociání kapitá je tedy daším prvkem zaměstnatenosti. Teorie jednání nabízí vysvětení motivace zúčastnit se rekvaifikace a vysvětení možných efektů rekvaifikací. Motivace zúčastnit se rekvaifikace bude tím vyšší, čím vyšší bude dosažené vzděání. Za důežité efekty rekvaifikací ze považovat získání osvědčení o absovovaném kursu, které opravňuje jedince vykonávat určitou činnost, a získání nových sociáních kontaktů. Havní funkcí osvědčení je nikoi být znakem technické kompetence pro výkon určité činnosti, nýbrž být znakem přísušnosti k určité sociání pozici. Může signaizovat marginání pozici na poi trhu práce. Otázkou je i kvaita nových sociáních kontaktů. Teorie jednání totiž považuje za hodnotné pro zhodnocení sociáního kapitáu především kontakty s jedinci s vysokým objemem kuturního a ekonomického kapitáu. Pokud se rekvaifikačního kursu zúčastní jedinci s obdobným habitem, rozšíří svoji sociání sí o kontakty s idmi na obdobných sociáních pozicích kvantitativně, tyto kontakty však budou mít stejnou kvaitu jako již existující kontakty. I rekvaifikace je tedy nutné považovat za nástroj reprodukce kuturního a sociáního kapitáu. Vzděání jako jedna z důežitých proměnných při výzkumu pracovního trhu je tedy chápáno rozdíně. Zatímco pro teorii idského kapitáu jej ze definovat jako technické dovednosti, pro teorii jednání je především prostředkem zajiš ujícím rozděení do sociáních pozic 15. Teorie idského kapitáu předpokádá existenci perfektního konkurenčního trhu, tendenci k efektivnímu ekonomickému ekviibriu a maximání otevřenost v zaměstnaneckých vztazích, kdy zaměstnanci s nižším idským kapitáem mohou být bez překážek nahrazováni produktivnějšími. Přičemž produktivnějšími zaměstnanci se rozumí více vzděaní, protože pode teorie idského kapitáu má vzděání zajistit vyšší technické dovednosti. Naopak teorie jednání patří k teoriím, které předpokádají uzavřené zaměstnanecké vztahy, tj. nemožnost okamžitě uvoňovat pracovní pozice (Soga, Diewad, 2001). Koncept capabiities vychází z teorie chudoby a sociání exkuze. Zaměřuje se na vstupy, na možnosti voby, které jedinec má (Sen, 1995). Kombinace vstupů určují, čeho čověk může dosáhnout. Vede vstupů existuje ještě tzv. capabiity set, který je dán způsobem života a který představuje vše, co má pro jedince nějakou hodnotu. Protože se hodnoty i vstupy v průběhu života mění, nejsou capabiities jednou provždy dané. Capabiities představují voný přístup, možnost voeb, které jedinec v daném okamžiku může provést. Jde v podstatě o škáu možností, které se jedinci nabízejí. Capabiities zahrnují jak zákadní statky, o kterých se předpokádá, že racionání jedinec poci uje potřebu je mít (příjem, zdraví, zákadní svobody, svoboda pohybu, názoru, moc, sužební výsady, sebeúcta ), tak úspěchy, včetně kombinací vstupů, ze kterých jedinec momentáně těží, včetně již reaizovaných výsedků (ibid). Ve výsedku se tedy může stát, že jedinec má sice dostatek zákadních statků, ae má nízké capabiities v důsedku nějakého handicapu. Je pro něho mnohem sožitější převést zákadní statky na capabiities. Na druhou stranu může existovat situace, kdy dva jedinci mají stejné capabiities, přesto voí různou kombinaci vstupů ve shodě s vastními specifickými cíi a směřují každý jinam, nebo dva jedinci se stejnými capabiities a stejnými cíi mohou dosáhnout různých výsedků, protože používají rozdíné strategie a taktiky (ibid). Existují tedy dva pohedy na capabiities. Prvním je pohed na capabiities jako na proces, kdy se jedinec rozhoduje pro určitou vobu, druhým je pohed na capabiities jako na příežitost provést určitou vobu, i když ve výsedku se jedinec rozhodne pro vobu jinou. Nejde o dosažení rovnosti ve výsedcích, ae v příežitostech. Rekvaifikace jsou prostředkem ke zvyšování capabiities. Samotné absovování rekvaifikace ještě neznamená záruku získání zaměstnání. Znamená ae rozšíření možností voeb, které může nezaměstnaný na trhu práce provést. Jakou vobu nakonec provede, záeží na jeho hodnotách. Důežitým přínosem rekvaifikací je tedy kromě získání technických kompetencí snížení bariér bránících vstupu na trh práce tím, že se zvýší potenciání možnosti participace jedince. Pro koncept capabiities je charakteristická dynamičnost chápání zaměstnatenosti v různých časových okamžicích života jedince. Touto dynamičností se bíží interaktivnímu pohedu na zaměstnatenost (Weinert, 2001), nebo ten spojuje soubor vastností jedince s poměry a trendy na trhu práce. Koncept fexibiity rovněž vychází z konceptu sociání exkuze a marginaizace. Fexibiitou se nejčastěji rozumí rozsah a rychost adaptace na tržní šoky, přičemž institucionání strnuost a strnuost v chování na pracovních trzích a ve firmách vede k pomaým změnám v cenách a kvantitě (Standing, 1999, s. 49, vastní překad). Na fexibiitu je možné pohížet z perspektivy zaměstnance nebo z perspektivy zaměstnavatee, přičemž v současnosti je používána převážně první možnost pohedu. Přesto má asi nejbíže k chápání zaměstnatenosti z hediska poitiky idských zdrojů (Weinert, 2001), protože se nevyhýbá definování požadavků zaměstnavateů na pracovní síu. Zároveň se diskutuje o pozitivní a negativní pracovní fexibiitě. Existuje někoik typů fexibiity, z nichž pro účey této práce je důežitá funkční fexibiita, dáe pak vnitřní numerická fexibiita a fexibiita mobiity mezi profesemi (Standing, 1999). Funkční fexibiitou se rozumí schopnost zaměstnanců a zaměstnavateů přizpůsobovat se potřebám vypývajícím z pracovněprávního vztahu. V praxi je prostředkem k dosažení funkční fexibiity zvyšování a rozšiřování kvaifikace a dovedností potřebných k výkonu práce včetně rekvaifikací. Vnitřní numerickou fexibiitou se rozumí možnost využívat fexibiních forem práce. Zejména s ní souvisí daší z možných prvků zaměstnatenosti, kvaita zaměstnání. S funkční fexibiitou souvisí mobiita mezi profesemi. Čím více kvaifikačních předpokadů jedinec má, tím je mobinější. Souvisí rovněž s externí numerickou fexibiitou, umožňuje zaměstnavateům pružněji manipuovat s počtem zaměstnanců. Čím jsou zaměstnavateé v tomto ohedu fexibinější, tím se zvětšuje prostor pro mobiitu zaměstnanců mezi profesemi (Sirovátka, 2007). Z hediska fexibiity pracovníků je tedy třeba rekvaifikace zacíit především na nezaměstnané s nízkou kvaifikací. Méně 4 FÓRUM sociání poitiky 4/2011

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE.

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. První Sports Activity Coupé na světě, BMW X6, je již někoik et vemi úspěšným modeem. Ačkoi byo na trh uvedeno teprve před třemi a pů ety,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Couloumbuv zákon stejne jako vetsina zakonu elektrostatiky jsou velmi podobna zakonum gravitacniho pole.

Couloumbuv zákon stejne jako vetsina zakonu elektrostatiky jsou velmi podobna zakonum gravitacniho pole. 1) Eektrostaticke poe, Cooumbuv zákon, Permitivita kazde dve teesa nabite eektrickym nabojem Q na sebe pusobi vzajemnou siou. Ta je vysise pomoci Couombovyho zákona: F = 1 4 Q Q 1 2 r r 2 0 kde první cast

Více