ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA U AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E TROMBOLÝZA A MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA U AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E TROMBOLÝZA A MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E"

Transkript

1 ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA U AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E TROMBOLÝZA A MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E M. LOJÍK, D. KRAJÍČKOVÁ, A. KRAJINA, J. RA UPACH, V. CHOVANEC, Z. ŠPRIŇAR, P. RYŠKA SO UHRN Trombolytická léčba ischemické cévní mozkové příhody je založena na rekanalizační hypotéze, že obnovení průtoku mozkovo u tepno u vede k reperfuzi ischemické tkáně a ke zlepšení klinického stavu. Limitací intravenózního podání trombolytika jso u časová kritéri a a uzávěry velkých cév. Cílem endovaskulární léčby je snaha dosáhno ut účinější rekanalizace uzavřených mozkových tepen. KLÍČOVÁ SLOVA akutní cévní mozková příhoda trombolýza mechanická embolektomi e ABSTRACT Endovascular tre atment in acute stroke thrombolysis and mechanical embolectomy. Thrombolytic stroke therapy is based on the recanalizati on hypothesis, i.e, that re opening of occluded vessels improves clinical o utcome in acute ischemic stroke thro ugh regi onal reperfusi on and salvage of thre atened tissues. Thrombus within large vessels is relatively resistant to dissoluti on from plasminogen activators delivered intraveno usly providing a re ason to pursue direct endovascular technique to open a vessel. KEYWORDS acute stroke thrombolysis mechanical embolectomy ÚVOD Cévní mozková příhoda (CMP) je třetí nejčastější příčino u úmrtí (za onemocněním srdce a zho ubnými nádory), ale so učasně patří k nejčastější příčině těžké invalidizace nemocného. Roční výskyt ischemického iktu se v České Republice pohybuje v rozmezí / obyvatel, roční úmrtnost je 70 80/ obyvatel. V roce 2007 bylo v ČR provedeno 582 intravenózních trombolýz pomocí tkáňového aktivátoru plazminogenu (tissue Plasminogen Activator tpa) (cca 1 % všech CMP) a po uze 20 intraarteri álních intervenčních rekanalizací. Základní podmínko u klinického zlepšení je u ischemické cévní mozkové příhody (ICMP) úspěšná rekanalizace uzavřené tepny. Intravenózní podání tpa se pro rekanalizaci velkých tepen (např. M1 úseku a. cerebri medi a nebo a. basilaris) ukázalo jako nedostatečné, proto se v uvažování o dalším zlepšení efektu léčby ICMP nabízela kombinace intravenózního a intraarteri álního podání trombolytika (vysoká koncentrace, rozmělnění trombu), ale i po užití instrumentári a pro mechanicko u rekanalizaci mozkových tepen (balónky, stenty a extrakční zařízení). Intervenční radi ologi e se v rámci prevence CMP významně podílí na léčbě stenóz tepen zásobujících mozek pomocí perkutánní transluminální angi oplastiky se zavedením stentu. V oblasti léčby akutní ICMP ovlivňuje po uze velmi úzko u skupinu paci entů (zhruba 0,05 % nemocných s CMP). Cílem tohoto sdělení je po ukázat na terape utické možnosti endovaskulární léčby akutní CMP a ně kte ré di agnostické, logistické a terape utické problémy. INDIKACE, DI AGNOSTIKA Hlavním ko ordinátorem léčby akutní ischemické CMP je speci alizovaný ne urolog, který spolupracuje s lékaři RZP, akutního příjmu, di agnostického zobrazování, event. ne urochirurgi e, ARO a intervenční radi ologi e. Po základním ne urologickém vyšetření, stanovení závažnosti klinického ČES GER REV 2009; 7(2):

2 a c b Obr letá žena s akutní levostranno u hemiparézo u. CT vyšetření 4 hod od vzniku příznaků vylo učilo krvácení, na perfuzním CT prokázána penumbra (není na obrázku). a) Angi ogram pravé karotické tepny zobrazil emboligenní T uzávěr terminálního úseku a. carotis interna dx. b) Kontrolní angi ogram po opakované extrakci embolu Merci zařízením ukázal úplno u rekanalizaci s průchodnými mozkovými tepnami. c) Vytažený Merci katétr se zachyceným embolem. Nemocná tři měsíce po léčbě bez ne urologického deficitu (mrs 0). stavu pomocí NIHSS [1] a laboratorních odběrech se provádí nativní CT vyšetření mozku k vylo učení mozkového krvácení. U nemocných nesplňující časová kritéri a pro intravenózní trombolýzu [2] je nutné stanovit rozsah poškození mozkové tkáně, tzn. určit rozsah ireverzibilní mozkové nekrózy a oblast s hraničně uchovano u metabolicko u aktivito u a perfuzí tzv. penumbru ischemický polostín. K tomu se využívají CT a MRI vyšetření, v našich podmínkách, ale i ve světě nejčastěji perfuzní CT s navazujícím CT vyšetřením tepen zásobujících mozek. Při středně těžkém ne urologickém deficitu, malé nebo žádné nekróze a dostatečném polostínu lze u nemocných nesplňujících časová kritéri a i. v. trombolýzy provést mechanicko u extrakci embolu buď samostatně, nebo spojeno u s lokální i. a. trombolýzo u. Další indikací k endovaskulární léčbě jso u uzávěry velkých tepen (kromě obliterace celé a. carotis interna), nezlepšení klinického stavu v prvních hodinách po i. v. trombolýze, nebo ischemi e v zadní cirkulaci, kde jso u k endovaskulární léčbě indikováni i nemocní v těžkém klinickém stavu nebo s časovým oknem přesahujícím limity pro přední cirkulaci. Postupy při rekanalizaci ve vertebrobazilárním řečišti se poněkud liší od postupu v přední cirkulaci. Lze zde rozeznat dvě různé klinické manifestace. První je náhlý nástup ne urologických příznaků spojených obvykle s porucho u vědomí. Druho u možností je postupně progredující symptomatologi e, a to dokonce i během dnů. Časové okno pro trombolyticko u léčbu je delší než u uzávěrů v karotické cirkulaci a u prvního typu může být i 12 hod, u druhého až 48 hod (postup je však individu ální, výsledky po 12 hod od příznaků jso u horší). Celkově platí, že čím dříve je léčba provedena, tím je větší naděje na lepší ne urologický výsledek. DŮVODY PRO INTERVENČNÍ REKANALIZACI Trombolytická léčba CMP je založena na rekanalizační hypotéze, že obnovení průtoku mozkovo u tepno u vede ke zlepšení klinického stavu u akutní mozkové mrtvice. Limitací intravenózního podání trombolytika jso u arbitrážně stanovené časové kritéri um 4,5 hod od vzniku příznaků a uzávěr velkých cév. Tento fakt podporuje skutečnost, že po uze 1 % nemocných s ICMP v ČR dostane i. v. terapii. Důvodem jso u informační, technické 64 ČES GER REV 2009; 7(2): 63 67

3 a c b d Obr letý muž a akutní vertebrobazilární ischemi í, kvadruparézo u, devi ací bulbů, artefici álně ventilován. a) Angi ogram levé vertebrální tepny ukázal uzávěr jejího intrakrani álního úseku a neplnění a. basilaris (a. vertebralis dx. intrakrani álně uzavřena není na obrázku). b) Angi ogram levé karotické tepny zobrazil plnění distálního úseku a. basilaris, aa. cerebri post. a aa. cerebelli post. přes a. comm. posteri or. c) Rozvinutá spirálka Merci zařízení v oblasti embolu a. basilaris. d) Angi ogram levé vertebrální tepny po extrakci embolu ukázal průchodné vertebrobazilární řečiště. Nemocný tři měsíce po léčbě mrs 2. ČES GER REV 2009; 7(2):

4 i organizační nedostatky. U uzávěrů velkých cév (a. cerebri medi a ACM, a. basilaris, terminální konec a. carotis interna) je pravděpodobnost rekanalizace významně nižší, než u obliterace větví M2 ACM [3]. Rovněž příznak syté tepny na CT při uzávěru M1 ACM, který bývá často spojen s horším klinickým stavem a vyšším NIHSS, je predikátorem špatného klinického i grafického výsledku po i. v. trombolýze [4]. Při sledování procesu rekanalizace v průběhu intravenózní trombolýzy pomocí transkrani álního dopplerovského ultrazvuku (Transcranial Doppler TCD) bylo zjištěno, že většina rekanalizací nastane během první hodiny podávání trombolytika [5], proto je na zvážení, zda neindikovat intervenční techniky, pokud není zlepšení toku po nitrožilním podání tkáňového aktivátoru plazminogenu. INTRAARTERI ÁLNÍ TROMBOLÝZA Snaho u o dosažení vyššího stupně rekanalizace a rozšíření časového okna pro podání trombolytika bylo přímé podání léku do trombu, čímž lze dosáhno ut vyšší koncentrace při celkově nižší dávce trombolytika. Podmínko u je angi ografické zobrazení místa uzávěru a katetrizace příslušné tepny mikrokatétrem, které jso u technicky, časově i organizačně náročnější. Výsledky randomizované, multicentrické studi e PROACT II [6] prokázaly při i. a. trombolýze dosažení lepšího stupně rekanalizace TIMI 3 a 2 [7] u 66 % nemocných než při po užití samotného he pa rinu (18 %). Mortalita byla v obo u skupinách srovnatelná, 25 % vs 27 %. I přes vyšší frekvenci krvácivých komplikací v trombolyzované skupině (10 % vs 2 %) bylo dosaženo signifikantně lepšího klinického výsledku 90. den po léčbě (podle modifikované Rankinovy škály (mrs) mělo skóre 2 a lepší 40 % vs 25 % nemocných v kontrolní skupině) [8]. KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY V uvažování o dalším zlepšení efektu léčby ischemických CMP se logicky nabízelo kombinovat intravenózní a intraarteri ální léčbu s optimalizací lokálního účinku trombolytika (vysoká koncentrace, rozmělnění trombu a tím zvětšení jeho povrchu), ale i po užití mechanické rekanalizace (balónky, stenty a extrakce embolu). Po užití tohoto kombinovaného podání tpa při uzávěru M1 a M2 ve 3 hodinách prokázalo lepší rekanalizaci než po užití po uze intraarteri ální trombolýzy, ale tento lepší anatomický výsledek nebyl spojen s lepším ne urologickým výsledkem [9]. Kombinované i. v. podávání tpa do tří hodin s následným intraarteri álním podáním během dalších dvo u hodin [10] prokázalo významně lepší klinické výsledky ve třech měsících ve srovnání se skupino u nemocných léčených placebem ve studii NINDS [11]. Byly publikovány kazuistiky úspěšné léčby nemocných, kde se podařilo extrahovat embolus z intrakrani álního řečiště pomocí zařízení na vytahování cizích těles z koronárního nebo mozkového řečiště [12,13]. Tento trend vyústil ve vývoj zařízení MERCI. MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E, MERCI Nejpo užívanější a v so učasnosti nepropracovanější metodo u mechanického odstranění embolu z mozkových cév u akutní ischemi e mozku je po užití speci álního zařízení MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemi a MERCI, Concentric Medical Inc, Mo untain Vi ew, CA), které je v České republice po užíváno od roku Po užití tohoto zařízení předpokládá mozkovo u panangi ografii k zobrazení místa uzávěru, zavedení vodícího katétru s okluzním balónkem do extrakrani álního úseku karotické nebo vertebrální tepny, katetrizaci intrakrani álních tepen pomocí mikrokatetru, zachycení embolu do pružné spirály, vytažení embolu z mozkové tepny a jeho vtažení do pracovního katétru. K prevenci uvolnění zachyceného embolu krevním pro udem, je tok krve po dobu stahování zastaven balónkem upevněným na konci pracovního katétru. Při neúspěšném odstranění embolu lze tuto extrakci v průběhu výkonu několikrát opakovat nebo kombinovat s lokální trombolýzo u. Během vlastního zákroku je nemocnému podán bolus jednotek he pa rinu. Endovaskulární výkon je nutné provádět za dohledu anestezi ologa, většino u v celkové anestézii. Po výkonu provádíme kontrolní CT vyšetření k vylo učení krvácení a zjištění rozsahu event. ischemi e. Ve studii Multi MERCI Tri al [14], kde byli léčeni nemocní do 8 hod od počátku vzniku CMP, s uzávěrem velkých cév, bez věkového limitu a s průměrným NIHSS 19, bylo částečné nebo úplné rekanalizace dosaženo u pomocí MERCI zařízení v 55 %, s po užitím adjuvantní trombolytické léčby u 66 % nemocných. Příznivého klinického výsledku (modifikovaná Rankinova škála 0 2) bylo dosaženo ve 36 %, symptomatická intracerebrální hemorhagi e se vyskytla v 9,8 %, do 90 dnů zemřelo celkem 34 % nemocných. Ve skupině nemocných s úspěšno u rekanalizací došlo ke klinickému zlepšení ve 49 %, u nerekanalizovaných po uze v 9,6 % (mortalita 25 % vs 52 %). V České Republice je toto zařízení po užíváno zhruba tři roky, počty výkonů a výsledky jso u registrovány Pracovní skupino u intervenční ne uroradi ologi e (PSINR, / uroradi ologi e.cz). První zkušenosti s mechanicko u embolektomi í pomocí MERCI v České republice publikoval Charvát a kolektiv [15]. ZÁVĚR Cílem léčby u akutní mozkové ischemi e je zprůchodnění uzavřené mozkové tepny dříve než dojde ke smrti mozkových buněk a trvalému ne urologickému deficitu. I přes ně kte ré limitace rekanalizační léčby (perzistující distální embolizace při rekanalizaci velké tepny, reperfuzní poranění, excesivní edém mozku, hemorhagická transformace) je časná rekanalizace tepny úzce spojena s lepším konečným klinickým výsledkem [16]. Výhodo u intravenózní trombolýzy je relativní jednoduchost a možnost provádění tam, kde je CT přístroj a ne urologická JIP. Limitacemi jso u časová kritéri a a obliterace velkých cév. Při využití perfuzního vyšetření mozku s ozřejmením minimální nebo žádné nekrózy a dostatečné penumbry lze pomocí endovaskulárních technik rozšířit časová okna v přední 66 ČES GER REV 2009; 7(2): 63 67

5 cirkulaci na 8 hod, ve vertebrobazilárním řečišti i déle. Intraarteri ální trombolýzu s mechanicko u embolektomi í z mozkových tepen je nutné a možné provádět po uze v centrech, protože vyžaduje nepřetržito u dostupnost zkušeného intervenčního ne uroradi ologa. Nevýhodou je relativní finanční náročnost a časová prodleva mezi di agnostikovaným uzávěrem mozkové tepny na CT a její katetrizací na angi ografickém sále. Možným řešením je kombinovaný přístup i. v. trombolýzy s následno u angi ografi í a event. rekanalizací (zejména u uzávěru velkých cév M1, distální konec karotické tepny, vertebrobazilární řečiště). V so učasnosti lze mechanicko u embolektomii považovat za účinno u metodu v rekanalizaci velkých mozkových tepen u akutních CMP, zvláště u nemocných nevhodných k trombolýze, nebo u nemocných, kde tato léčba selhala. Hodnocení dalších klinických výsledků mechanické embolektomi e je předmětem probíhajících randomizovaných studi í MR RE- SCUE a IMS- III. LITERATURA 1. Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP et al. Me asurements of acute cerebral infarcti on: a clinical examinati on scale. Stroke 1989; 20 (70): Školo udík D, Bar M, Mikulík R et al. Standard pro podání systémové trombolýzy paci entům s akutním mozkovým infarktem. Ne urol pro praxi 2006; 1: Saqqur M, Uchino K, Demchuk AM et al. Site of arteri al occlusi on identifi ed by transcrani al Doppler predicts the response to intraveno us thrombolysis for stroke. Stroke 2007; 38 (3): Tomsick T, Brott T, Barsan W et al. Prognostic value of the hyperdense middle cerebral artery sign and stroke scale score before ultrae arly thrombolytic therapy. Am J Ne uroradi ol 1996; 17 (1): Ribo M, Alvarez- Sabín J, Montaner J et al. Temporal profile of recanalizati on after intraveno us tissue plasminogen activator: selecting pati ents for rescue reperfusi on techniques. Stroke 2006; 37 (4): Furlan A, Higashida R, Wechsler L et al. Intra- arteri al pro urokinase for acute ischemic stroke. The PROACT II study: a randomized controlled tri al. Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism. JAMA 1999; 282 (21): TIMI Study Gro up. Speci al Report: the Thrombolysis in Myocardi al Infarcti on (TIMI) tri al. N Engl J Med 1985; 312: van Swi eten JC, Ko udstaal PJ, Visser MC et al. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke pati ents. Stroke 1988; 19 (5): Lewandowski CA, Frankel M, Tomsick TA et al. Combined intraveno us and intra- arteri al r- TPA versus intra- arteri al therapy of acute ischemic stroke. Emergency Management of Stroke (EMS) bridging tri al. Stroke 1999; 30 (12): IMS Study Investigators. Combined intraveno us and intra- arteri al recanalizati on for acute ischemic stroke: the Interventi onal Management of Stroke Study. Stroke 2004; 35(4): The NINDS t- PA Stroke Study Gro up. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995; 333: Krajina A, Krajíčková D, Špriňar Z et al. Mechanická perkutánní extrakce embolu při akutní cévní mozkové příhodě: kazuistika a přehled literatury. Čes a Slov Ne urol N 2005; 68/ 101 (1): Chopko BW, Kerber CH, Wong W et al. Transcatheter snare removal of acute middle cerebral artery thrombembolism: technical case report. Ne urosurgery 2000; 46 (6): Smith WS, Sung G, Saver JL et al. Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: final results of the Multi MERCI tri al. Stroke 2008; 39 (4): Charvát F, Lacman J, Mašková J. Mechanická embolektomi e pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen. Čes a Slov Ne urol Ne urochir 2008; 71/ 107 (1): Rha JH, Saver JL. The impact of recanalizati on on ischemic stroke o utcome: a meta-analysis. Stroke 2007; 38 (3): Doručeno do redakce Schváleno k publikování MU DR. MIROSLAV LOJÍK 1 MU DR. DAGMAR KRAJÍČKOVÁ, CSC. 2 PROF. MUDR. ANTONÍN KRAJINA, CSC. 1 MUDR. JAN RAUPACH, PH.D. 1 MUDR. VENDELÍN CHOVANEC, PH.D. 1 MUDR. ZDENĚK ŠPRIŇAR 1 MUDR. PAVEL RYŠKA, PH.D. 1 1 RADI OLOGICKÁ KLINIKA FN A LF HRADEC KRÁLOVÉ 2 NE UROLOGICKÁ KLINIKA LF A FN HRADEC KRÁLOVÉ MU DR. MIROSLAV LOJÍK (1965) V letech 1983 až 1991 absolvoval Fakultu vše obecného lékařství v Hradci Králové. Atestaci I. stupně z oboru radi odi agnostika složil v roce 1994, atestaci II. stupně z téhož oboru v roce V roce 1994 absolvoval měsíční stáž ve Stanford Hospital, Sao Palo, Californi a. V roce 2003 mu bylo uděleno oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radi ační ochrany. V roce 2007 atestoval z oboru intervenční radi ologi e. Je členem České radi ologické společnosti JEP a výboru CSIR při ČLS JEP. Je a utorem nebo spolu a utorem 10 publikací v odborných peri odicích. Oblasti jeho hlavního zájmu jso u endovaskulární léčba onemocnění hrudní a břišní aorty pomocí stentgraftů, léčba portální hypertenze pomocí transjugulární intrahepatické portosy stémové spojky TIPS, PTA stenóz karotických tepen s po užitím protektivních filtrů, léčba mozkových ane uryzmat spirálkami, revaskularizace u akutní ischemi e mozku. ČES GER REV 2009; 7(2):

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Trombolytická terapie mozkového infarktu

Trombolytická terapie mozkového infarktu Trombolytická terapie mozkového infarktu D. Goldemund, R. Mikulík, M. Reif So uhrn Trombolytická terapi e má za cíl dosáhno ut rekanalizace mozkové tepny uzavřené trombem nebo embolem. Standardní terapi

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

akutní ischemické cévní mozkové příhody

akutní ischemické cévní mozkové příhody Současné možnosti diagnostiky a léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody Recent possibilities of the diagnostics and treatment of the acute brain ischemia přehledový článek Jiří Lacman 1 Ladislava

Více

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Bezpečnost a efektivita mechanické

Bezpečnost a efektivita mechanické Bezpečnost a efektivita mechanické trombektomie pomocí stentu Solitaire AB provedené co nejdříve po iniciální intravenózní trombolýze u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou The safety

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 %

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých 1 Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých I. Úvod Mezi endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku prováděné na RDG oddělení NNH patří zejména: - lokální intraarteriální

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Akutní mezenteriální ischemie

Akutní mezenteriální ischemie Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Jiří Páral Jiří Páral Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Autor i nakladatelství

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Přehled anatomie

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD. MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013

ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD. MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013 ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013 ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD 2013 Doporučení

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření I. Úvod Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Hynek Mírka Jiří Ferda Multidetektorová výpočetní tomografie Perfuzní vyšetření Autoři: as. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 9.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza).

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Bc. Martina

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody diagnostika, léčba, prevence

Více

ISSN 0042-773X Ročník 51 S2/červen 2005. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

ISSN 0042-773X Ročník 51 S2/červen 2005. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti ISSN 0042-773X Ročník 51 S2/červen 2005 Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti 6. celostátní diabetologické sympozium Diabetes a neuropsychická

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

IV. NEUROSONOLOGICKÉ DNY

IV. NEUROSONOLOGICKÉ DNY IV. NEUROSONOLOGICKÉ DNY Odborné sympozium IV. neurosonologické dny proběhlo v prostorách Hotelu Rekrea v Pelhřimově ve dnech 7. a 8. února 004. Tato akce, která navazuje na předcházející neurosonologické

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Angiografické stanovení mozkové smrti historický přehled a současný stav

Angiografické stanovení mozkové smrti historický přehled a současný stav ANGIOGRAFICKÉ STANOVENÍ MOZKOVÉ SMRTI (metodický pokyn) Angiografické stanovení smrti mozku Změna legislativy související s "Transplantačním zákonem" si vynucuje i přehodnocení stávající metodiky angiografického

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava CMP v ČR současný stav (Bruthans J. et al., 2009) CMP 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR V roce 2007 zemřelo ř na CMP 4666

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka MUDr. Markéta Sližová MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel Václavík Vítkovická nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v rámci projektu Vzdělávací síť

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem KKCVS0001

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem KKCVS0001 Příloha 4 - Výchozí rešerše vývoje klinických standardů v zahraničí Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem KKCVS0001 Vypracoval autorský tým Cerebrovaskulární sekce České neurologické

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Management. D. Krajíčková 1, A. Krajina 2. Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové

Management. D. Krajíčková 1, A. Krajina 2. Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Management neprasklých aneuryzmat D. Krajíčková 1, A. Krajina 2 1 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Neprasklá aneuryzmata Nehomogenní skupina - z hlediska aneuryzmatu

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové 1 E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové Management AS stenózy extrakraniální karotidy - ACCH/AHA guidelines 2011 1. Diagnostika 2. Primární prevence icmp

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až

Více

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012 Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Zdraví bez hranic Gesundheit ohne grenzen Břeclav 7.11.2012 Hlavní zásady a cíle Cévní mozková příhoda,

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více