ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA U AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E TROMBOLÝZA A MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA U AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E TROMBOLÝZA A MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E"

Transkript

1 ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA U AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E TROMBOLÝZA A MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E M. LOJÍK, D. KRAJÍČKOVÁ, A. KRAJINA, J. RA UPACH, V. CHOVANEC, Z. ŠPRIŇAR, P. RYŠKA SO UHRN Trombolytická léčba ischemické cévní mozkové příhody je založena na rekanalizační hypotéze, že obnovení průtoku mozkovo u tepno u vede k reperfuzi ischemické tkáně a ke zlepšení klinického stavu. Limitací intravenózního podání trombolytika jso u časová kritéri a a uzávěry velkých cév. Cílem endovaskulární léčby je snaha dosáhno ut účinější rekanalizace uzavřených mozkových tepen. KLÍČOVÁ SLOVA akutní cévní mozková příhoda trombolýza mechanická embolektomi e ABSTRACT Endovascular tre atment in acute stroke thrombolysis and mechanical embolectomy. Thrombolytic stroke therapy is based on the recanalizati on hypothesis, i.e, that re opening of occluded vessels improves clinical o utcome in acute ischemic stroke thro ugh regi onal reperfusi on and salvage of thre atened tissues. Thrombus within large vessels is relatively resistant to dissoluti on from plasminogen activators delivered intraveno usly providing a re ason to pursue direct endovascular technique to open a vessel. KEYWORDS acute stroke thrombolysis mechanical embolectomy ÚVOD Cévní mozková příhoda (CMP) je třetí nejčastější příčino u úmrtí (za onemocněním srdce a zho ubnými nádory), ale so učasně patří k nejčastější příčině těžké invalidizace nemocného. Roční výskyt ischemického iktu se v České Republice pohybuje v rozmezí / obyvatel, roční úmrtnost je 70 80/ obyvatel. V roce 2007 bylo v ČR provedeno 582 intravenózních trombolýz pomocí tkáňového aktivátoru plazminogenu (tissue Plasminogen Activator tpa) (cca 1 % všech CMP) a po uze 20 intraarteri álních intervenčních rekanalizací. Základní podmínko u klinického zlepšení je u ischemické cévní mozkové příhody (ICMP) úspěšná rekanalizace uzavřené tepny. Intravenózní podání tpa se pro rekanalizaci velkých tepen (např. M1 úseku a. cerebri medi a nebo a. basilaris) ukázalo jako nedostatečné, proto se v uvažování o dalším zlepšení efektu léčby ICMP nabízela kombinace intravenózního a intraarteri álního podání trombolytika (vysoká koncentrace, rozmělnění trombu), ale i po užití instrumentári a pro mechanicko u rekanalizaci mozkových tepen (balónky, stenty a extrakční zařízení). Intervenční radi ologi e se v rámci prevence CMP významně podílí na léčbě stenóz tepen zásobujících mozek pomocí perkutánní transluminální angi oplastiky se zavedením stentu. V oblasti léčby akutní ICMP ovlivňuje po uze velmi úzko u skupinu paci entů (zhruba 0,05 % nemocných s CMP). Cílem tohoto sdělení je po ukázat na terape utické možnosti endovaskulární léčby akutní CMP a ně kte ré di agnostické, logistické a terape utické problémy. INDIKACE, DI AGNOSTIKA Hlavním ko ordinátorem léčby akutní ischemické CMP je speci alizovaný ne urolog, který spolupracuje s lékaři RZP, akutního příjmu, di agnostického zobrazování, event. ne urochirurgi e, ARO a intervenční radi ologi e. Po základním ne urologickém vyšetření, stanovení závažnosti klinického ČES GER REV 2009; 7(2):

2 a c b Obr letá žena s akutní levostranno u hemiparézo u. CT vyšetření 4 hod od vzniku příznaků vylo učilo krvácení, na perfuzním CT prokázána penumbra (není na obrázku). a) Angi ogram pravé karotické tepny zobrazil emboligenní T uzávěr terminálního úseku a. carotis interna dx. b) Kontrolní angi ogram po opakované extrakci embolu Merci zařízením ukázal úplno u rekanalizaci s průchodnými mozkovými tepnami. c) Vytažený Merci katétr se zachyceným embolem. Nemocná tři měsíce po léčbě bez ne urologického deficitu (mrs 0). stavu pomocí NIHSS [1] a laboratorních odběrech se provádí nativní CT vyšetření mozku k vylo učení mozkového krvácení. U nemocných nesplňující časová kritéri a pro intravenózní trombolýzu [2] je nutné stanovit rozsah poškození mozkové tkáně, tzn. určit rozsah ireverzibilní mozkové nekrózy a oblast s hraničně uchovano u metabolicko u aktivito u a perfuzí tzv. penumbru ischemický polostín. K tomu se využívají CT a MRI vyšetření, v našich podmínkách, ale i ve světě nejčastěji perfuzní CT s navazujícím CT vyšetřením tepen zásobujících mozek. Při středně těžkém ne urologickém deficitu, malé nebo žádné nekróze a dostatečném polostínu lze u nemocných nesplňujících časová kritéri a i. v. trombolýzy provést mechanicko u extrakci embolu buď samostatně, nebo spojeno u s lokální i. a. trombolýzo u. Další indikací k endovaskulární léčbě jso u uzávěry velkých tepen (kromě obliterace celé a. carotis interna), nezlepšení klinického stavu v prvních hodinách po i. v. trombolýze, nebo ischemi e v zadní cirkulaci, kde jso u k endovaskulární léčbě indikováni i nemocní v těžkém klinickém stavu nebo s časovým oknem přesahujícím limity pro přední cirkulaci. Postupy při rekanalizaci ve vertebrobazilárním řečišti se poněkud liší od postupu v přední cirkulaci. Lze zde rozeznat dvě různé klinické manifestace. První je náhlý nástup ne urologických příznaků spojených obvykle s porucho u vědomí. Druho u možností je postupně progredující symptomatologi e, a to dokonce i během dnů. Časové okno pro trombolyticko u léčbu je delší než u uzávěrů v karotické cirkulaci a u prvního typu může být i 12 hod, u druhého až 48 hod (postup je však individu ální, výsledky po 12 hod od příznaků jso u horší). Celkově platí, že čím dříve je léčba provedena, tím je větší naděje na lepší ne urologický výsledek. DŮVODY PRO INTERVENČNÍ REKANALIZACI Trombolytická léčba CMP je založena na rekanalizační hypotéze, že obnovení průtoku mozkovo u tepno u vede ke zlepšení klinického stavu u akutní mozkové mrtvice. Limitací intravenózního podání trombolytika jso u arbitrážně stanovené časové kritéri um 4,5 hod od vzniku příznaků a uzávěr velkých cév. Tento fakt podporuje skutečnost, že po uze 1 % nemocných s ICMP v ČR dostane i. v. terapii. Důvodem jso u informační, technické 64 ČES GER REV 2009; 7(2): 63 67

3 a c b d Obr letý muž a akutní vertebrobazilární ischemi í, kvadruparézo u, devi ací bulbů, artefici álně ventilován. a) Angi ogram levé vertebrální tepny ukázal uzávěr jejího intrakrani álního úseku a neplnění a. basilaris (a. vertebralis dx. intrakrani álně uzavřena není na obrázku). b) Angi ogram levé karotické tepny zobrazil plnění distálního úseku a. basilaris, aa. cerebri post. a aa. cerebelli post. přes a. comm. posteri or. c) Rozvinutá spirálka Merci zařízení v oblasti embolu a. basilaris. d) Angi ogram levé vertebrální tepny po extrakci embolu ukázal průchodné vertebrobazilární řečiště. Nemocný tři měsíce po léčbě mrs 2. ČES GER REV 2009; 7(2):

4 i organizační nedostatky. U uzávěrů velkých cév (a. cerebri medi a ACM, a. basilaris, terminální konec a. carotis interna) je pravděpodobnost rekanalizace významně nižší, než u obliterace větví M2 ACM [3]. Rovněž příznak syté tepny na CT při uzávěru M1 ACM, který bývá často spojen s horším klinickým stavem a vyšším NIHSS, je predikátorem špatného klinického i grafického výsledku po i. v. trombolýze [4]. Při sledování procesu rekanalizace v průběhu intravenózní trombolýzy pomocí transkrani álního dopplerovského ultrazvuku (Transcranial Doppler TCD) bylo zjištěno, že většina rekanalizací nastane během první hodiny podávání trombolytika [5], proto je na zvážení, zda neindikovat intervenční techniky, pokud není zlepšení toku po nitrožilním podání tkáňového aktivátoru plazminogenu. INTRAARTERI ÁLNÍ TROMBOLÝZA Snaho u o dosažení vyššího stupně rekanalizace a rozšíření časového okna pro podání trombolytika bylo přímé podání léku do trombu, čímž lze dosáhno ut vyšší koncentrace při celkově nižší dávce trombolytika. Podmínko u je angi ografické zobrazení místa uzávěru a katetrizace příslušné tepny mikrokatétrem, které jso u technicky, časově i organizačně náročnější. Výsledky randomizované, multicentrické studi e PROACT II [6] prokázaly při i. a. trombolýze dosažení lepšího stupně rekanalizace TIMI 3 a 2 [7] u 66 % nemocných než při po užití samotného he pa rinu (18 %). Mortalita byla v obo u skupinách srovnatelná, 25 % vs 27 %. I přes vyšší frekvenci krvácivých komplikací v trombolyzované skupině (10 % vs 2 %) bylo dosaženo signifikantně lepšího klinického výsledku 90. den po léčbě (podle modifikované Rankinovy škály (mrs) mělo skóre 2 a lepší 40 % vs 25 % nemocných v kontrolní skupině) [8]. KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY V uvažování o dalším zlepšení efektu léčby ischemických CMP se logicky nabízelo kombinovat intravenózní a intraarteri ální léčbu s optimalizací lokálního účinku trombolytika (vysoká koncentrace, rozmělnění trombu a tím zvětšení jeho povrchu), ale i po užití mechanické rekanalizace (balónky, stenty a extrakce embolu). Po užití tohoto kombinovaného podání tpa při uzávěru M1 a M2 ve 3 hodinách prokázalo lepší rekanalizaci než po užití po uze intraarteri ální trombolýzy, ale tento lepší anatomický výsledek nebyl spojen s lepším ne urologickým výsledkem [9]. Kombinované i. v. podávání tpa do tří hodin s následným intraarteri álním podáním během dalších dvo u hodin [10] prokázalo významně lepší klinické výsledky ve třech měsících ve srovnání se skupino u nemocných léčených placebem ve studii NINDS [11]. Byly publikovány kazuistiky úspěšné léčby nemocných, kde se podařilo extrahovat embolus z intrakrani álního řečiště pomocí zařízení na vytahování cizích těles z koronárního nebo mozkového řečiště [12,13]. Tento trend vyústil ve vývoj zařízení MERCI. MECHANICKÁ EMBOLEKTOMI E, MERCI Nejpo užívanější a v so učasnosti nepropracovanější metodo u mechanického odstranění embolu z mozkových cév u akutní ischemi e mozku je po užití speci álního zařízení MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemi a MERCI, Concentric Medical Inc, Mo untain Vi ew, CA), které je v České republice po užíváno od roku Po užití tohoto zařízení předpokládá mozkovo u panangi ografii k zobrazení místa uzávěru, zavedení vodícího katétru s okluzním balónkem do extrakrani álního úseku karotické nebo vertebrální tepny, katetrizaci intrakrani álních tepen pomocí mikrokatetru, zachycení embolu do pružné spirály, vytažení embolu z mozkové tepny a jeho vtažení do pracovního katétru. K prevenci uvolnění zachyceného embolu krevním pro udem, je tok krve po dobu stahování zastaven balónkem upevněným na konci pracovního katétru. Při neúspěšném odstranění embolu lze tuto extrakci v průběhu výkonu několikrát opakovat nebo kombinovat s lokální trombolýzo u. Během vlastního zákroku je nemocnému podán bolus jednotek he pa rinu. Endovaskulární výkon je nutné provádět za dohledu anestezi ologa, většino u v celkové anestézii. Po výkonu provádíme kontrolní CT vyšetření k vylo učení krvácení a zjištění rozsahu event. ischemi e. Ve studii Multi MERCI Tri al [14], kde byli léčeni nemocní do 8 hod od počátku vzniku CMP, s uzávěrem velkých cév, bez věkového limitu a s průměrným NIHSS 19, bylo částečné nebo úplné rekanalizace dosaženo u pomocí MERCI zařízení v 55 %, s po užitím adjuvantní trombolytické léčby u 66 % nemocných. Příznivého klinického výsledku (modifikovaná Rankinova škála 0 2) bylo dosaženo ve 36 %, symptomatická intracerebrální hemorhagi e se vyskytla v 9,8 %, do 90 dnů zemřelo celkem 34 % nemocných. Ve skupině nemocných s úspěšno u rekanalizací došlo ke klinickému zlepšení ve 49 %, u nerekanalizovaných po uze v 9,6 % (mortalita 25 % vs 52 %). V České Republice je toto zařízení po užíváno zhruba tři roky, počty výkonů a výsledky jso u registrovány Pracovní skupino u intervenční ne uroradi ologi e (PSINR, / uroradi ologi e.cz). První zkušenosti s mechanicko u embolektomi í pomocí MERCI v České republice publikoval Charvát a kolektiv [15]. ZÁVĚR Cílem léčby u akutní mozkové ischemi e je zprůchodnění uzavřené mozkové tepny dříve než dojde ke smrti mozkových buněk a trvalému ne urologickému deficitu. I přes ně kte ré limitace rekanalizační léčby (perzistující distální embolizace při rekanalizaci velké tepny, reperfuzní poranění, excesivní edém mozku, hemorhagická transformace) je časná rekanalizace tepny úzce spojena s lepším konečným klinickým výsledkem [16]. Výhodo u intravenózní trombolýzy je relativní jednoduchost a možnost provádění tam, kde je CT přístroj a ne urologická JIP. Limitacemi jso u časová kritéri a a obliterace velkých cév. Při využití perfuzního vyšetření mozku s ozřejmením minimální nebo žádné nekrózy a dostatečné penumbry lze pomocí endovaskulárních technik rozšířit časová okna v přední 66 ČES GER REV 2009; 7(2): 63 67

5 cirkulaci na 8 hod, ve vertebrobazilárním řečišti i déle. Intraarteri ální trombolýzu s mechanicko u embolektomi í z mozkových tepen je nutné a možné provádět po uze v centrech, protože vyžaduje nepřetržito u dostupnost zkušeného intervenčního ne uroradi ologa. Nevýhodou je relativní finanční náročnost a časová prodleva mezi di agnostikovaným uzávěrem mozkové tepny na CT a její katetrizací na angi ografickém sále. Možným řešením je kombinovaný přístup i. v. trombolýzy s následno u angi ografi í a event. rekanalizací (zejména u uzávěru velkých cév M1, distální konec karotické tepny, vertebrobazilární řečiště). V so učasnosti lze mechanicko u embolektomii považovat za účinno u metodu v rekanalizaci velkých mozkových tepen u akutních CMP, zvláště u nemocných nevhodných k trombolýze, nebo u nemocných, kde tato léčba selhala. Hodnocení dalších klinických výsledků mechanické embolektomi e je předmětem probíhajících randomizovaných studi í MR RE- SCUE a IMS- III. LITERATURA 1. Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP et al. Me asurements of acute cerebral infarcti on: a clinical examinati on scale. Stroke 1989; 20 (70): Školo udík D, Bar M, Mikulík R et al. Standard pro podání systémové trombolýzy paci entům s akutním mozkovým infarktem. Ne urol pro praxi 2006; 1: Saqqur M, Uchino K, Demchuk AM et al. Site of arteri al occlusi on identifi ed by transcrani al Doppler predicts the response to intraveno us thrombolysis for stroke. Stroke 2007; 38 (3): Tomsick T, Brott T, Barsan W et al. Prognostic value of the hyperdense middle cerebral artery sign and stroke scale score before ultrae arly thrombolytic therapy. Am J Ne uroradi ol 1996; 17 (1): Ribo M, Alvarez- Sabín J, Montaner J et al. Temporal profile of recanalizati on after intraveno us tissue plasminogen activator: selecting pati ents for rescue reperfusi on techniques. Stroke 2006; 37 (4): Furlan A, Higashida R, Wechsler L et al. Intra- arteri al pro urokinase for acute ischemic stroke. The PROACT II study: a randomized controlled tri al. Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism. JAMA 1999; 282 (21): TIMI Study Gro up. Speci al Report: the Thrombolysis in Myocardi al Infarcti on (TIMI) tri al. N Engl J Med 1985; 312: van Swi eten JC, Ko udstaal PJ, Visser MC et al. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke pati ents. Stroke 1988; 19 (5): Lewandowski CA, Frankel M, Tomsick TA et al. Combined intraveno us and intra- arteri al r- TPA versus intra- arteri al therapy of acute ischemic stroke. Emergency Management of Stroke (EMS) bridging tri al. Stroke 1999; 30 (12): IMS Study Investigators. Combined intraveno us and intra- arteri al recanalizati on for acute ischemic stroke: the Interventi onal Management of Stroke Study. Stroke 2004; 35(4): The NINDS t- PA Stroke Study Gro up. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995; 333: Krajina A, Krajíčková D, Špriňar Z et al. Mechanická perkutánní extrakce embolu při akutní cévní mozkové příhodě: kazuistika a přehled literatury. Čes a Slov Ne urol N 2005; 68/ 101 (1): Chopko BW, Kerber CH, Wong W et al. Transcatheter snare removal of acute middle cerebral artery thrombembolism: technical case report. Ne urosurgery 2000; 46 (6): Smith WS, Sung G, Saver JL et al. Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: final results of the Multi MERCI tri al. Stroke 2008; 39 (4): Charvát F, Lacman J, Mašková J. Mechanická embolektomi e pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen. Čes a Slov Ne urol Ne urochir 2008; 71/ 107 (1): Rha JH, Saver JL. The impact of recanalizati on on ischemic stroke o utcome: a meta-analysis. Stroke 2007; 38 (3): Doručeno do redakce Schváleno k publikování MU DR. MIROSLAV LOJÍK 1 MU DR. DAGMAR KRAJÍČKOVÁ, CSC. 2 PROF. MUDR. ANTONÍN KRAJINA, CSC. 1 MUDR. JAN RAUPACH, PH.D. 1 MUDR. VENDELÍN CHOVANEC, PH.D. 1 MUDR. ZDENĚK ŠPRIŇAR 1 MUDR. PAVEL RYŠKA, PH.D. 1 1 RADI OLOGICKÁ KLINIKA FN A LF HRADEC KRÁLOVÉ 2 NE UROLOGICKÁ KLINIKA LF A FN HRADEC KRÁLOVÉ MU DR. MIROSLAV LOJÍK (1965) V letech 1983 až 1991 absolvoval Fakultu vše obecného lékařství v Hradci Králové. Atestaci I. stupně z oboru radi odi agnostika složil v roce 1994, atestaci II. stupně z téhož oboru v roce V roce 1994 absolvoval měsíční stáž ve Stanford Hospital, Sao Palo, Californi a. V roce 2003 mu bylo uděleno oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radi ační ochrany. V roce 2007 atestoval z oboru intervenční radi ologi e. Je členem České radi ologické společnosti JEP a výboru CSIR při ČLS JEP. Je a utorem nebo spolu a utorem 10 publikací v odborných peri odicích. Oblasti jeho hlavního zájmu jso u endovaskulární léčba onemocnění hrudní a břišní aorty pomocí stentgraftů, léčba portální hypertenze pomocí transjugulární intrahepatické portosy stémové spojky TIPS, PTA stenóz karotických tepen s po užitím protektivních filtrů, léčba mozkových ane uryzmat spirálkami, revaskularizace u akutní ischemi e mozku. ČES GER REV 2009; 7(2):

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

Úvod I CMP jsou nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity ( 85% ischemie, 15% hemoragie) Ischemické mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou s

Úvod I CMP jsou nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity ( 85% ischemie, 15% hemoragie) Ischemické mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou s Mechanická intrakraniální niální trombektomie mi Hustý Jakub, Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno Úvod I CMP jsou nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity ( 85% ischemie,

Více

Mechanická intrakraniální trombektomie

Mechanická intrakraniální trombektomie Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno Základní informace I Mechanical clot retrieval has the potential to minimise brain damage in many patients who currently respond

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Invazivní terapie ischemických cévních mozkových příhod A. Krajina, D. Krajíčková, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec, O. Renc,

Více

Hyperglykémie. negativní prediktor. Krajíčková D 1, Kopecká L 1, Krajina A 2, Lojík M 2, Raupach J 2, Chovanec V 2

Hyperglykémie. negativní prediktor. Krajíčková D 1, Kopecká L 1, Krajina A 2, Lojík M 2, Raupach J 2, Chovanec V 2 Hyperglykémie negativní prediktor výsledku akutní mozkové ischémie Krajíčková D 1, Kopecká L 1, Krajina A 2, Lojík M 2, Raupach J 2, Chovanec V 2 1 Neurologická klinika a 2 Radiologická klinika LF UK a

Více

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC Možnosti akutní terapie icmp ve FN Olomouc Michal Král, Daniel Šaňák Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc Cévní mozková příhoda Stále vážný medicínský a socioekonomický problém - celosvětově

Více

Trombolytická terapie mozkového infarktu

Trombolytická terapie mozkového infarktu Trombolytická terapie mozkového infarktu D. Goldemund, R. Mikulík, M. Reif So uhrn Trombolytická terapi e má za cíl dosáhno ut rekanalizace mozkové tepny uzavřené trombem nebo embolem. Standardní terapi

Více

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Time management cévních mozkových příhod Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Definice mozkového infarktu Mozkový infarkt je podle kritérií Světové zdravotnické

Více

INDIKACE A MOŽNOSTI REKANALIZAČNÍ LÉČBY AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E, INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZA

INDIKACE A MOŽNOSTI REKANALIZAČNÍ LÉČBY AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E, INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZA INDIKACE A MOŽNOSTI REKANALIZAČNÍ LÉČBY AKUTNÍ MOZKOVÉ ISCHEMI E, INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZA D. KRAJÍČKOVÁ SO UHRN Reperfuzní léčba představuje nejúčinnější léčbu akutní mozkové ischemi e. Zachraňuje ohroženo

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Holek R., Vaňková E., Nagyová G., Kovaříková D. Neurologie JIP, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava CMP CMP akutní neurologická dysfunkce vaskulárního původu

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Co nového v rekanalizační léčbě. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Co nového v rekanalizační léčbě. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Co nového v rekanalizační léčbě D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Synopse Efektivita IVT při akutním uzávěru ACI Efektivita různých typů rekanalizační léčby u akutní okluze bazilární

Více

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze 25.1.2012 MUDr. Lukáš Klečka Za spolupráce: Proč je třeba mluvit o mrtvicíc h? Rok Počet CMP Muži ženy Ischemie Krvácení+ SAK Trom bolýz a Rekanali zace + LIT.

Více

Současná léčba akutní mozkové ischémie rekanalizační léčba. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Současná léčba akutní mozkové ischémie rekanalizační léčba. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Současná léčba akutní mozkové ischémie rekanalizační léčba D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Akutní mozková ischémie Akutní mozková ischémie je v naprosté většině výsledkem tromboembolické

Více

TROMBOLÝZA MOZKOVÉHO INFARKTU

TROMBOLÝZA MOZKOVÉHO INFARKTU TROMBOLÝZA MOZKOVÉHO INFARKTU MUDr. Robert Mikulík, MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno Princip trombolytické terapie spočívá v rekanalizaci

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno Rekanalizační terapie akutního iktu René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP ZÁVAŽNÝ PROBLÉM SOUČASNÉ MEDICÍNY CMP- jedna z hlavních příčin morbidity a mortality na celém světě 3. nejčastější

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

akutní ischemické cévní mozkové příhody

akutní ischemické cévní mozkové příhody Současné možnosti diagnostiky a léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody Recent possibilities of the diagnostics and treatment of the acute brain ischemia přehledový článek Jiří Lacman 1 Ladislava

Více

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce:

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce: MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení Za spolupráce: Přednemocniční: test tvář-ruka-řeč Nemocniční: Časná diagnostika Časná stabilizace Definitivní diagnostika Definitivní terapie Jednoduchými dotazy

Více

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín CMP Pod pojem CMP zahrnujeme onemocnění mozku způsobené - poruchou cévního zásobení mozkové tkáně

Více

strokes D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

strokes D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Wake-up strokes D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Léčba IVT a její výsledky V r. 1996 na základě výsledků studie NINDS a při dodržení jejích kritérií byla v USA a v Evropě v

Více

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc Přehled výsledků rekanalizační terapie akutního stádia ischemického iktu v letech 2005-2010 Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické

Více

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Cerebrovaskulární seminář, Kunětická Hora, 23-24.9.2011 Intravenózní trombolýza

Více

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Martin Kuliha 1, David Školoudík 1,2, Martin Roubec 1, Goldírová Andrea 1, Roman Herzig 2,

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

Mechanická embolektomie pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen

Mechanická embolektomie pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen KRÁTKÉ SDĚLENÍ Mechanická embolektomie pomocí Merci katétru u nemocných s akutním uzávěrem mozkových tepen Mechanical embolectomy by means of the Merci retriever in patients with acute occlusion of brain

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Intervenční výkony v ČR za rok kurz PTA Praha, 2010

Intervenční výkony v ČR za rok kurz PTA Praha, 2010 Intervenční výkony v ČR za rok 2009 21. kurz PTA Praha, 2010 Statistické údaje o počtu PTA a cévních intervencí v ČR r. 2003 26 pracovišť r. 2004 31 pracoviště r. 2005 33 pracovišť r. 2006 34 pracovišť

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod

Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod 342 Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod MUDr. Radek Ampapa Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava Intravenózní trombolýza je v současnosti standardní účinnou

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Bezpečnost a efektivita mechanické

Bezpečnost a efektivita mechanické Bezpečnost a efektivita mechanické trombektomie pomocí stentu Solitaire AB provedené co nejdříve po iniciální intravenózní trombolýze u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou The safety

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Použi& mechanické rekanalizace a intraarteriální trombolýzy při distální embolizaci během karo>ckého sten>ngu symptoma>cké stenózy vnitřní karo>dy

Použi& mechanické rekanalizace a intraarteriální trombolýzy při distální embolizaci během karo>ckého sten>ngu symptoma>cké stenózy vnitřní karo>dy Použi& mechanické rekanalizace a intraarteriální trombolýzy při distální embolizaci během karo>ckého sten>ngu symptoma>cké stenózy vnitřní karo>dy kazuis>cké sdělení D.Václavík 1, M.Sližová 1,O.Pavlík

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty Guňka I. 1, Raupach J. 2, Vojáček J. 3, Leško M. 1, Lojík M. 2, Malý R. 4 1 Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec

Více

Okluze karotidy Roman Herzig

Okluze karotidy Roman Herzig Okluze karotidy Roman Herzig Akutní karotická okluze ultrazvuková diagnostika ÚVOD akutní mozkový infarkt na podkladě akutního uzávěru a. carotis interna (ACI) je obvykle spojen s těžkým a často i přetrvávajícím

Více

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Epidemiologie ICH Ø 15% všech CMP Ø 30% u asiatů

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 MUDr. Eva Hurtíková Národní registr CMP

Více

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát NEUROSONOLOGIE Intimomediáln lní šíře e a Aterosklerotický plát J. Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Vzdělávac vací síť iktových center 1.Neurosonologický interaktivní

Více

Atestační práce. Návrh změny managementu léčby ischemického iktu u okluze precerebrálních a intrakraniálních tepen velkého kalibru

Atestační práce. Návrh změny managementu léčby ischemického iktu u okluze precerebrálních a intrakraniálních tepen velkého kalibru Atestační práce Návrh změny managementu léčby ischemického iktu u okluze precerebrálních a intrakraniálních tepen velkého kalibru MUDr. Roman Havlíček Neurologické oddělení Ústřední vojenská nemocnice

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP V IKTOVÉM CENTRU David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP Iktus, mozková mrtvice, mozkový infarkt Akutní stav vyžadující neodkladnou

Více

Cíl: Uzávěr bazilární tepny jako příčina akutní ischemické cévní mozkové příhody je relativně

Cíl: Uzávěr bazilární tepny jako příčina akutní ischemické cévní mozkové příhody je relativně Endovaskulární léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody na podkladě uzávěru arteria basilaris Endovascular treatment of ischemic stroke in vertebrobasilar territory původní práce Martin Köcher 1 Tomáš

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

MUDr. Jan Bartoník, Neurologické oddělení KNTB, a. s. Zlín

MUDr. Jan Bartoník, Neurologické oddělení KNTB, a. s. Zlín MUDr. Jan Bartoník, Neurologické oddělení KNTB, a. s. Zlín Cévní mozková příhoda CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími klinickými známkami ložiskového mozkového

Více

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Vedoucí iktového programu I. Neurologické kliniky FN u svaté Anny v Brně Tato přednáška nevyjadřuje můj politický názor Tato

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Kardioemboligenní ischemické CMP Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Určení subtypu icmp Určení subtypu, tj. v podstatě příčiny iktu na základě: zhodnocení klinického obrazu

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Neurosonologie proč? Dagmar Sváčková, Ján Macko. Seminář, 21.12.2011, Chomutov

Neurosonologie proč? Dagmar Sváčková, Ján Macko. Seminář, 21.12.2011, Chomutov Neurosonologie proč? Dagmar Sváčková, Ján Macko Seminář, 21.12.2011, Chomutov Neurosonologie Vznikla z potřeby neurologů využít UZ pro podrobnější a rychlou diagnostiku v korelaci s klinickým nálezem Velký

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou. Návrh k oponentuře a veřejné diskuzi

Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou. Návrh k oponentuře a veřejné diskuzi Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou Návrh aktualizace DP Návrh k oponentuře a veřejné diskuzi

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 %

Více

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno 1 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do specializovaného ZZ.

Více

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN Fakultní nemocnice Ostrava Ústřední vojenská nemocnice Praha

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN Fakultní nemocnice Ostrava Ústřední vojenská nemocnice Praha Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a karotického stentingu pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním

Více

Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013

Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013 Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013 Jiří Widimský, Klinika kardiologie IKEM Praha Česká a evropská klasifikace akutní plicní embolie (APE) Masivní plicní embolie stejná klasifikace

Více

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Fatální koronární trombóza spontánní Koronární trombóza při vysazení

Více

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2, M. Mulačová 1 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Intrakraniální aterosklerotické

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2. 4. 6. 2016 Pořádají: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP Radiologická klinika LF a FN Olomouc Nadace prof. Rösche

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Karotický stenting a endarterektomie v sekundární prevenci CMP

Karotický stenting a endarterektomie v sekundární prevenci CMP Karotický stenting a endarterektomie v sekundární prevenci CMP MUDr.D.Václavík, MUDr.M.Kubošová,MUDr.K. Blejchařová, MUDr.D.Kučera, MUDr.M.Válka Iktové centrum Vítkovická nemocnice Ostrava Počet léčených

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM NADACÍ PROF. RÖSCHE

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM NADACÍ PROF. RÖSCHE ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP ve spolupráci s PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM a NADACÍ PROF. RÖSCHE pořádají 27. kurz PTA Belánovy dny 22. 23. 11. 2016 Vídeňská

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM NADACÍ PROF. RÖSCHE

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM NADACÍ PROF. RÖSCHE ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP ve spolupráci s PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM a NADACÍ PROF. RÖSCHE pořádají 26. kurz PTA Belánovy dny 24. 25. 11. 2015 Vídeňská

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny PŮVODNÍ PRÁCE Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny The Efficacy of Sonothrombotripsy and Sonothrombolysis on Accelerated Recanalization of the Middle Cerebral

Více

David Goldemund. Akutní léčba mozkového infarktu

David Goldemund. Akutní léčba mozkového infarktu David Goldemund Akutní léčba mozkového infarktu NIHSS National Institute of Health Stroke Scale mrs 0 žádné symptomy 1 bez zřetelnz etelného omezení,, schopen běžb ěžných denních aktivit 2 3 4 5 lehké

Více

Krajina A, Krajíčková D. Role of neuroradiologist. v léčbě ischemických cévních mozkových

Krajina A, Krajíčková D. Role of neuroradiologist. v léčbě ischemických cévních mozkových Role neuroradiologa v léčbě ischemických cévních mozkových příhod Role of neuroradiologist in the treatment of ischemic stroke přehledový článek Antonín Krajina Dagmar Krajíčková Radiologická klinika a

Více

Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinu álního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků

Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinu álního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků Původní práce Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinu álního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků Changes in Fibrinolytic System after Continual Doppler Monitoring in Healthy Volunteers

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Maligní mozkový infarkt. Miroslav Kalina Nemocnice Na Homolce

Maligní mozkový infarkt. Miroslav Kalina Nemocnice Na Homolce Maligní mozkový infarkt Miroslav Kalina Nemocnice Na Homolce Čísla uznávaný klinický syndrom rozsáhlé teritoriální infarkty v povodí ACM = 10 15 % všech infarktů v povodí ACM Z nich 40 50 % probíhá jako

Více

Embolizace větví a. mesenterica superi or jako komplikace direktní angi oplastiky řešená lokální trombolýzo u

Embolizace větví a. mesenterica superi or jako komplikace direktní angi oplastiky řešená lokální trombolýzo u Kazuistika Embolizace větví a. mesenterica superi or jako komplikace direktní angi oplastiky řešená lokální trombolýzo u R. Miklík 1, J. Maňo ušek 1, P. Kala 1, J. Sedmík 2, J. Pařenica 1, M. Poloczek

Více

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku Miroslav Heřman Eva Čecháková Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE RADIOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU Michal Král, Roman Herzig, Daniel Šaňák, David Školoudík, Andrea Bártková, Tomáš Veverka, Lucie Šefčíková, Jana Zapletalová,

Více

Výduť podkolenní tepny (aneuryzma popliteální arterie)

Výduť podkolenní tepny (aneuryzma popliteální arterie) Výduť podkolenní tepny (aneuryzma popliteální arterie) Autor: Ondřej Hrbáček, Školitel: doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D. Aneuryzma podkolenní tepny je definováno jako rozšíření tepny alespoň o 1,5 násobek

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

PFO a ischemický iktus. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

PFO a ischemický iktus. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové PFO a ischemický iktus Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové PFO a ischemický iktus PFO je řazeno do kategorie onemocnění srdce s nízkým či nejistým rizikem embolizace do mozku

Více