Cévní mozkové příhody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní mozkové příhody"

Transkript

1 Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika

2 Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 % 2. Cévní mozkové příhody 9,9 % 3. Onemocnění trachey, bronchů, rakovina plic 5,8 % 4. Infekce respiračního traktu 4,4 % 5. Chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc 3,8 % 6. Rakovina střev a konečníku 3,3 % 7. Alzheimerova nemoc a jiné demence 2,6 % 8. Diabetes mellitus 2,6 % 9. Rakovinu prsu 2,0 % 10. Rakovina žaludku 1,9 %

3 Důsledky pro společnost 10 nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých a rozvojových zemích Lopez et al. Lancet 2006

4 Důsledky pro společnost 2010 World Update Incidence USA Každoročně pacientů postiženo CMP (první atakou nebo recidivou). Přibližně případů tvoří první ataka CMP, zbývajících představují recidivy CMP. Prevalence USA Odhadem pacientů ve věku 20 let bylo postiženo CMP. Celková prevalence od roku 2003 je odhadována na 2.9% Podle údajů CDC 2.7% mužů a 2.5% žen ve věku 18 let prodělalo CMP. Heart Disease and Stroke Statistics Update: A Report From the American Heart Association, Circulation. 2010;121:e46-e215

5 Důsledky pro společnost Evropa Příčiny úmrtí standardizovaná úmrtnost, EU-27, 2009 (na obyvatel)

6 Důsledky pro společnost Muži Evropa Příčiny úmrtí standardizovaná úmrtnost, EU-27, (na obyvatel) Ženy

7 Důsledky pro společnost Evropa Úmrtnost na obyvatel

8 Důsledky pro společnost Evropa Standardizovaná úmrtnost mužů na obyvatel

9 Důsledky pro společnost Evropa Standardizovaná úmrtnost mužů na cerebrovaskulární onemocnění na obyvatel

10 Důsledky pro společnost Evropa Standardizovaná úmrtnost žen na cerebrovaskulární onemocnění na obyvatel

11 Důsledky pro společnost Evropa

12 Mezinárodní srovnání standardizované úmrtnosti rok 2004 (na osob) Důsledky pro společnost Evropa

13 Mezinárodní srovnání standardizované úmrtnosti rok 2009 (na osob) Důsledky pro společnost Evropa

14 Důsledky pro společnost Česká republika

15

16 Důsledky pro společnost Hospitalizovaní v ČR podle okresu bydliště na obyvatel v roce 2010

17 Rozdělení CMP Mozkový infarkt 75-80% Intracerebrální krvácení 10-15% Trombóza mozkových splavů Subarachnoidální krvácení 5-8%

18

19

20

21

22 Mozkový infarkt Klasifikace - Rozsah a časový průběh - Charakter infarktového ložiska - Etiologe

23 Mozkový infarkt Fokální TIA Completed stroke Celkové Synkopy Hypoxicko-ischemická encefalopatie

24 Etiopatogeneza CMP Atherosklerosa Thrombosis ACS Ischemic stroke/tia Vascular death ACS=acute coronary syndrome; TIA=transient ischemic attack 1. Adapted from Libby P. Circulation 2001;104: Drouet L. Cerebrovasc Dis 2002;13(Suppl 1):1 6.

25 Ischemie Polostín Norma CBF ml/100g/min < >18 EEG 0 oploštěné až vymizelé norma SSEP 0 snížené zachované histologie infarkt výpad neuronů normální membrán. potenciál 0 0-reverzibilně normální vitalita žádná zachovaná normální

26

27 Klasifikace CMP Ischemické ikty jsou etiologicky heterogenní skupinou. Mohou se rozlišovat více způsoby. Například podle vztahu k tepennému řečišti, podle etiologie, nebo doby trvání. A) Podle vztahu k tepennému povodí: 1) infarkty teritoriální (v povodí, teritoriu některé mozkové tepny) 2) interteritoriální (na rozhraní povodí jednotlivých tepen) 3) lakunární (postižení malých perforujících arterií)

28 Teritoriální infarkty - postihují kortex a subkortikální bílou hmotu - vznikají embolickým nebo místním trombotickým uzávěrem terminální větve nebo hlavního kmene větší mozkové tepny

29

30 Lakunární infarkty - vznikají poruchou oběhu v arteriolách zásobujících bazální ganglia, talamus a mozkový kmen nebo v oblasti kortikálních penetrujících arteriol - do 1,5 cm průněru - nejčastější etiopategenetickou příčinou je arteriolopatie

31

32

33 B) Podle etiologie: Toto dělení je často používané a důležité jak pro terapii v akutní fázi, tak i pro terapii v sekundární prevenci recidivy iktů. Toto dělení bylo vytvořeno pro studii TOAST (Trial of Org in Acute Stroke Treatment) v roce Podle hlavní příčiny ikty rozdělujeme na 6 podskupin: 1) Kardioembolizační 25,5% 2) Makroangiopatie 20,9% 3) Onemocnění malých tepen (mikroangiopatie, lakunární ikty) 20,5% 4) Ikty se vzácnou, ale známou etiologií 6,9% 5) Hemodynamický iktus 3,5% 6) Neznámá etiologie 22,7% V roce 2009 vznikla nová klasifikace ASCO, která je založena na průkazu 4 základních chorob a jejich pravděpodobnosti, jako příčina 1. jistá, 2. nejistá a za 3. nepravděpodobná. ( A= atherosclerosis, S = small vessel disease, C = cardioembolism, O = other). Tento systém nebývá v praxi používán. Oba klasifikační systémy spojuje klasifikace CCS (Causative Classification of Stroke systém).

34 1) Makroangiopatie onemocnění velkých tepen: se týká poškození tepen o kalibru 0,8mm a více. Hlavní příčinou postižení těchto cév je ateroskleróza. Porušený povrch aterosklerotických plátů je trombogenní, zachycují se na něm krevní destičky, které tvoří trombus. Dochází ke stenóze až obliteraci cévního lumen s následnou poruchou perfuze v teritoriu postižené tepny. Část plátu se může uvolnit a embolizovat. Rizikovými faktory pro tento typ iktu jsou diabetes mellitus, hypertenze, hyperlipidémie, nikotinismus a věk nad 50 let.

35 2) Kardioembolické ikty: Spolu s makroangiopatickými ikty jsou nejčastější příčinou ischemických příhod. Při tomuto typu se tromby vznikající v srdci dostávají do mozkového řečiště. Tromby se v srdci tvoří v důsledku nejrůznějších patologických procesů, např. při poruchách rytmu (fibrilace a flutter síní). K embolizaci může docházet opakovaně v čase, tudíž v zobrazovacím vyšetření často pozorujeme ložiska různého stáří. Opakované embolizace intrakardiálních trombů jsou příčinou mnohočetných mikroinfarktů, zejména v bílé hmotě při postranních komorách a subkortikálně Z tohoto postižení často pramení multiinfarktová demence. Fibrilace síní je příčinou až 80% všech kardioembolizačních iktů.

36 3) Mikroangiopatie (lakunární ikty): Ischemické projevy v důsledku stenóz a uzávěrů malých perforujících arteriol se projeví vznikem solitárních nebo vícečetných malých infarktů do velikosti 15 mm v subkortikální nebo kmenové lokalizaci. Postižení cév vzniká na terénu aterosklerosy malých tepen nebo lipohyalinosy, při které dochází ke ztluštění cévní stěny. K zařazení do této skupiny musí být vyloučena příčina makroangiopatická a kardioembolizační. Mnoho lakunárních infarktů je klinicky němých a mohou být příčinou pozvolna progredujícího kognitivního deficitu.

37 4) Ikty se známou etiologií: Ikty s málo obvyklým až vzácným onemocněním, např. neaterosklerotické vaskulopatie, hyperkoagulační stavy, hematologická onemocnění, arteriální disekce, fibromuskulární dysplazie, mozková žilní trombóza, imunomplexové vaskulitidy, traumatické nebo postiradiační postižení cévní stěny

38 5) Hemodynamický iktus: Mechanizmem této skupiny iktů je neobstrukční porucha perfúze mozkové tkáně. Tyto ischemické mozkové příhody vznikají při hypoxii nebo anoxii z extracerebrálních příčin nebo systémových hypoperfuzích. V těchto případech dochází často k interteritoriálním infarktům a postižení bazálních ganglií. Pravděpodobně jsou preferenčně postiženy více metabolicky aktivní oblasti, které zahrnují hlavně putamen, ncl. caudatus, thalamus, parahippokampální gyrus, hippokampus, cerebelární hemisféry, jádra mozkového kmene a bílou hmotu. Hypoperfuzní infarkty vznikají též při změněných hemoreologických parametrech krve (zvýšení viskozity při dehydrataci, polycytémie, zvýšená rigidita krvinek).

39 6) Ikty neznámé etiologie: U poměrně rozsáhlé skupiny se ani komplexním vyšetřením nepodaří zjistit žádnou možnou příčinu mozkové příhody (tzv. kryptogenní iktus).

40 ??? Diagnostika CMP Akutní neurologický deficit

41 CT protokol u akutní mozkové příhody

42 CT u akutní mozkové příhody

43

44

45

46 CT perfúze

47 CT perfuze

48

49 CT angiografie

50

51 MR vyšetření u CMP

52

53

54

55

56 Ultrazvukové vyšetření extrakraniálních tepen

57 Ultrazvukové vyšetření extrakraniálních tepen

58 Hodnocení stenózy

59 Transkraniální sonografie

60 Transkraniální sonografie Hodnocení okluze

61 Hodnocení okluze a rekanalizace TIBI kriteria (Thrombolysis In Brain Ischemia ) Transkraniální sonografie

62 Transkraniální sonografie Hodnocení okluze a rekanalizace

63 TCCD a vazospasmy

64 Akutní neurologický deficit Pacient s akutní CMP Hospitalizace na IKTOVÉ JEDNOTCE Snížení mortality a morbidity o 9% Terapie Časná sekundární prevence Trombolytická léčba Snížení mortality a morbidity o 13%

65 R. Mikulik et al. The Ability of Serial NIH Stroke Scale scores to Identify Complete Recanalization in Acute Ischemic Stroke. Circulation, 2007

66 Možné koncepty terapie akutního mozkového infarktu Modified, Polak, NEJM,2004

67 Protokol léčby CMP Neurologická klinika FN u svaté Anny v Brně RZP kontaktuje iktovou jednotku, domluven transport pacienta přímo na CT Rychlé zhodnocení neurologického nálezu, laboratorní odběry a provedení CT vyšetření. Dle indikace doplněno MR vyšetření (DWI,PWI,MRA,GRE). Dle klinického nálezu, nálezu CT a doby od vzniku CMP INFARKT < 4,5 hod INFARKT < 6 hod INFARKT <8 hod I.v.TL kontraindikována a jde u uzávěr velké tepny zvážit: Okluze bazilární tepny Výzkumné protokoly, tpa+ Léčba: i.v. trombolýza Není rekanalizace Interveční terapie: primárně mechanická versus primárně i.a. trombolýza Mechanická rekanalizace

68 Děkuji za pozornost

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno Cévní mozkové příhody (CMP) představují skupinu

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové XXII. POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE 22. - 24. 4. 2015 SBORNÍK ABSTRAKT! Abstrakta

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 9.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod Kraniotrauma Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno Úvod Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku.

Více

Bezpečnost a efektivita mechanické

Bezpečnost a efektivita mechanické Bezpečnost a efektivita mechanické trombektomie pomocí stentu Solitaire AB provedené co nejdříve po iniciální intravenózní trombolýze u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou The safety

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin DOPORUČENÍ PRO Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání PRŮVODCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání OBSAH PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 3 Histopatologie Definice Aktualizovaná klinická klasifikace plicní hypertenze (2008) Klasifikace závažnosti onemocnění

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe.

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. Jiří Beneš 1, Pavel Gregor 2, Aleš Mokráček 3 1 Infekční klinika 3. LF UK, FN Bulovka, Praha 2 3.Interní-kardiologická

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Cévní mozkov{ příhoda

Cévní mozkov{ příhoda Cévní mozkov{ příhoda Co dělat když přijde? Edukační příručka MUDr. Markéta Sližov{ MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel V{clavík Vítkovick{ nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v r{mci projektu Vzděl{vací síť

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROTRAUMATOLOGII 1. - 3. 4. 2009 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více