MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice"

Transkript

1 MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2015

2 A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2015 Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města. Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2015 jsou stanoveny ve výši Kč. Celkové výdaje na rok 2015 jsou stanoveny ve výši Kč. Schodek rozpočtu Města Brumov-Bylnice Kč bude vypořádán změnou stavu krátkodobých prostředků Města Brumov-Bylnice a to ve výši Kč a aktivními dlouhodobými operacemi řízení likvidity, prodejem podílových listů Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporoinvest do výše Kč. Rozpočet města je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Součástí rozpočtu města je i rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 ze dne , byl schválen státní rozpočet na rok 2015, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2015 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši Kč. 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2015 U k a z a t e l Rozpočtové příjmy celkem (třída ) Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6) Saldo příjmů a výdajů Financování (třída 8) Návrh výše ukazatele Kč Kč Kč Kč 2. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2015 Návrh výše příjmů a Ukazatel výdajů 2015 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

3 3. Financování na rok 2015 U k a z a t e l Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (cenné papíry) Financování celkem (třída 8) Návrh výše ukazatele Kč Kč Kč Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k Základní běžný účet Česká spořitelna a.s. Základní běžný účet ČNB Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice Běžný účet Sociálního fondu Devizový účet (EUR) Kč Kč Kč Kč Kč Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporoinvest oceněné k reálnou cenou Počet podílových listů: ks x reálná cena kurz k ,8841 Kč, tj. celkem ,22 Kč. B. PŘÍJMY Příjmy ve výši Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby. 1. Rekapitulace příjmů Ukazatel příjmy 2015 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč 2. Komentář k příjmům Výše jednotlivých daní je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí Kč. Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

4 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Kč Položka Název položky Rozpočet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ) Kč 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Kč 1340 Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu Kč 1341 Poplatek ze psů Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč 1351 Odvod z výherních hracích přístrojů 1355 Odvod z provozování VHP Kč 1361 Správní poplatky Kč 1511 Daň z nemovitostí 2 Daňové příjmy celkem Kč TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Kč Oddíl 10, paragraf Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč Příjmy za pronájem pozemků 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč Příjmy z lesního hospodářství Oddíl 21, paragraf Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Kč 2142 Městská turistická ubytovna Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků Oddíl 22, paragraf Doprava Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Služby z poskytování služeb a výrobků - parkovné Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

5 Oddíl 23, paragraf Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Příjmy z pronájmu vodovodního zařízení Oddíl 33, paragraf Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Příjmy za čtenářské poplatky 3315 Činnosti muzeí a galerií Kč Příjmy ze vstupného a ostatních služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč Příjmy ze vstupného a z pronájmu na hradě Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje na hradě Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3341 Rozhlas a televize Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/ Kč Příjmy za reklamy, oznámení a vzpomínky v městském zpravodaji 3392 Zájmová činnost v kultuře kulturní dům Kč Příjmy ze vstupného, poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží za účelem dalšího prodeje Přijaté neinvestiční dary Oddíl 34, paragraf Tělovýchova a zájmová činnost Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč Příjmy ze vstupného ve sportovním a rekreačním areálu Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje ve sport. a rekreačním areálu Příjmy z půjčovného ve sportovním a rekreačním areálu Oddíl 35, paragraf Zdravotnictví Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč Příjmy za služby a výrobky přefakturace energií a ostatních služeb Příjmy z pronájmu nemovitosti Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

6 Oddíl 36, paragraf Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství Kč Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nebytových prostor 3632 Pohřebnictví Kč Příjmy z pronájmů hrobových míst 3639 Komunální služby a územní rozvoj Kč Příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku přísp. org. Služby města Brumov-Bylnice Oddíl 37, paragraf Ochrana životního prostředí Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu podnikatelským subjektům 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Kč Příjmy za třídění odpadu od společnosti EKOKOM Oddíl 53, paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Příjmy z uložených pokut přestupkovou komisí Oddíl 55, paragraf Požární ochrana a IZS Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část Kč Příjmy z pronájmu majetku Oddíl 61, paragraf Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Kč 6171 Činnost místní správy Kč Příjmy za poskytování služeb, nahodilé příjmy Oddíl 63, paragraf Finanční operace Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Příjmy z úroků na běžném účtu Příjmy z podílu na zisku a dividend položka 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů, od TJ SC MEZ Brumov Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

7 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Kč Oddíl 10, paragraf Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1 Příjmy z prodeje pozemků, finanční příspěvky na pořízení majetku Oddíl 22, paragraf Doprava Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Příjmy z prodeje majetku TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY návrh rozpočtu Kč Oddíl 41, položka Neinvestiční přijaté transfery Kč 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy) Kč Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy v rámci přenesené působnosti. Oddíl 42, položka Investiční přijaté transfery Kč Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování Zateplení Kulturního domu Sv. Štěpán Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - Zateplení Kulturního domu Sv. Štěpán Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování Zateplení občanské vybavenosti čp. 146 Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - Zateplení občanské vybavenosti čp. 146 Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - Turistická infrastruktura k hradu Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - Stavební úpravy a rozšíření místní komunikace v ul. Č. Kramoliše Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - Revitalizace a koncepce zeleně města Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - Cyklostezka Bečva- Vlára-Váh, úsek Brumov Bylnice, 1. etapa - projektová dokumentace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

8 Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2015 PŘÍJMY rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ) Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Kč Daň z příjmů právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za obce 1 Daň z přidané hodnoty Kč Poplatek za provoz, shromažď., a odstr. kom. odpadu Kč Poplatek ze psů Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z provozování VHP Kč Správní poplatky Kč Daň z nemovitostí 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč Ubytovna ZŠ Kč Doprava - parkovací automaty Kč Pitná voda Kč Činnosti knihovnické Kč Činnosti muzeí a galerií Kč Zachování a obnova kulturních památek Kč Rozhlas a televize Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Kč Zájmová činnost v kultuře Kč Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč Všeobecná ambulantní péče Kč Bytové hospodářství Kč Nebytové hospodářství Kč Pohřebnictví Kč Komunální služby a územní rozvoj Kč Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Požární ochrana dobrovolná část Kč Činnost místní správy Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Splátky návratných fiančních výpomocí Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Kč PŘIJATÉ TRANSFERY Kč Neinvestiční přijaté transfery ze SR Kč Investiční přijaté transfery Kč C E L K O V É P Ř Í J M Y Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

9 C. VÝDAJE Výdaje ve výši Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu. 1. Rekapitulace výdajů Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Ukazatel Návrh výše příjmů a výdajů Kč Kč Kč 2. Komentář k výdajům TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet Kč Oddíl 10, paragraf 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Kč 1014 Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Kč Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby) Oddíl 21, paragraf 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Kč 2142 Ubytování a stravování Kč Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny Oddíl 22, paragraf 22 Doprava Kč 2212 Silnice Kč Výdaje na opravy místních komunikací, závazek z ROP (údržba ul. Č. Kramoliše) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč Výdaje na opravy chodníků, závazek z ROP (údržba cyklostezky) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Kč Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Výdaje na opravy přívodu pitné vody v Sidonii, rozbory vody, hydrogeol. vyjádření 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Kč Výdaje na čištění vývařišť u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

10 Oddíl 24, paragraf 24 Spoje Kč 2419 Ostatní záležitosti spojů Kč Výdaje spojené s provozem kabelové televize v Sidonii Oddíl 31, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby Kč 3111 Předškolní zařízení Kč Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 3113 Základní školy Kč Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Kč Výdaje na dokončení oprav sociálního zařízení, zahájení oprav bazénu v ZŠ, oprava střechy budovy ZŠ Kč Oddíl 33, paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba Činnosti muzeí a galerií Kč Výdaje spojené s provozem muzea mzdy, odvody, energie, ostatní služby, nákup drobného majetku Kč Výdaje na opravu po zateplení budovy Muzea 3319 Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Kč Neinvestiční přísp. jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní a společenskou činnost Kč Výdaje spojené s vedením kroniky Kč Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní Kč památky) Výdaje na opravy střechy, okapu, schodů, nátěry palisád Kč, závazek z ROP Kč (údržba náměstí) Výdaje spojené s provozem hradu mzdy, odvody, energie, ostatní služby Kč 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství Neinv. příspěvek církvím a náboženským společnostem - malování kostela 3341 Rozhlas a televize Kč Provoz a servis rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Kč Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán) Kč Výdaje spojené s činností KD mzdy, odvody, energie, ostatní služby Kč Výdaje na opravy terasy (odvodnění), oprava elektroinstalace, malování KD Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

11 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kč Výdaje spojené s propagací města Výdaje na kulturní akce pořádané městem ples, SMBK, adventní slavnost, farmářské trhy, hodový koncert, rozsvěcování vánočního stromu, členský příspěvek MAS Ploština Výdaje spojené s činností SPOZ a peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků Oddíl 34, paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kč Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč Výdaje na akce pořádané sportovní komisí Neinvestiční transfer spolku FC TRIODYN BYLNICE Kč Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS Kč Kč Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kč Běžné provozní výdaje kontrola dětských hřišť, materiál na údržbu dětských hřišť Kč Neinvestiční příspěvek zřízené PO Dům dětí a mládeže Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (sportovní a rekreační areál) Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku Oddíl 35, paragraf 35 Zdravotnictví Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby Výdaje na běžné opravy ve zdravotním středisku Kč Kč 3522 Ostatní nemocnice Kč Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby Kč Výdaje na opravy a udržování: výměna rozvodů UT v domě čp měřáky tepla čp. 1220, 146, DPS Kč malba chodeb čp. 146, výměna spotřebičů v bytech, revize (komíny, spal. cesty, deratizace, tlakové zkoušky, elektroinstalace, hasící přístroje, hromosvody) výměna podružných vodoměrů v byt. domě č.p Družba Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

12 3613 Nebytové hospodářství Kč Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby Kč Výdaje na opravy střechy č.p Kč, běžné opravy nebytových domů Kč 3631 Veřejné osvětlení 1 Výdaje na spotřebu elektrické energie Kč Opravy a udržování 3632 Pohřebnictví Výdaje na dokončení oprav ve smuteční síni 3636 Územní rozvoj Kč Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Kč Výdaje na nákup materiálu, nájemné, poradenské a právní služby, ostatní služby Kč Členské příspěvky mikroregionům, ostatní transfery nezisk a podob. organizacím Kč Výdaje na platbu daně z převodu nemovitosti Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Služby města Brumov-Bylnice 5 Oddíl 37, paragraf 37 Ochrana životního prostředí Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu, rozšíření zpevněných ploch u stávajících stanovišť kontejnerů včetně ploch potřebných pro nově pořízené kontejnery Kč Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku - kontejnery Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky, studie Oddíl 43, paragraf 43 Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam Kč 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Kč Výdaje související se sociálními službami Kč Výdaje na opravy DPS Kč Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz DPS v Bylnici Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Kč Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby Neinvestiční příspěvky sociálním zařízením v regionu Kč Kč (z toho Malenka Kč) Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz stacionáře v Brumově 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Kč Výdaje na podporu činnosti klubu důchodců Oddíl 52, paragraf 52 Civilní připravenost na krizové stavy Kč 5212 Ochrana obyvatelstva Kč Výdaje na nespecifikované rezervy 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Kč Výdaje na nespecifikované rezervy Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

13 Oddíl 53, paragraf 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Výdaje na služby spojené s bezpečností a pořádkem ve městě Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Výdaje na výstroj, výzbroj, školení,opravy a údržbu hasičské techniky Rozpočet SDH Brumov Rozpočet SDH Bylnice Kč Rozpočet SDH Sv. Štěpán Kč 5521 Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému Kč Výdaje na materiál a služby související s IZS Kč Neinvestiční transfer občanskému sdružení SH ČMS OSH Zlín Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby 6171 Činnost místní správy Kč Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění Kč Výdaje na nákup materiálu, DDHM, ostatní služby Kč Výdaje na energie Kč Výdaje na opravy a udržování Výdaje na ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.) Kč Čerpání sociálního fondu zaměstnavatele Kč Oddíl 63, paragraf 63 Finanční operace Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč Výdaje na služby peněžních ústavů poplatky bankám 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Kč Výdaje na pojištění majetku města 6399 Ostatní finanční operace 1 Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH Oddíl 64, paragraf 64 Ostatní činnosti Kč Kč Vratka dotace na volby do poslanecké sněmovny a do zastupitelstva města Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

14 TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet Kč Oddíl 22, paragraf 22 Doprava Kč 2212 Silnice Kč Stavební úpravy a rozšíření MK v ul. Č. Kramoliše, Brumov-Bylnice - doplatek Kč Kruhový objezd u MEZu (invest. příprava, zah. realizace) Rekonstrukce MK Blizákovce (přeshraniční spolupráce) - vlastní zdroje, realizace za předpokladu získání dotace z možných zdrojů Vyhotovení "mostních listů" na obj. u místních komunikací Stavební úpravy ul. Fr. Louckého (šířk. uspořádání MK, asanace RD) Parkoviště Rozkvět - u garáží, zdravotn. střediska (rozšíření) Rozšíření parkoviště a chodníku v ul. Školní Kč Kč Kč Kč Kč Prodloužení MK Zahrádky Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komun Kč Cyklostezka B-V-V, 2. etapa (Pila Bylnice) - vlastní zdroje, realizace za předpokladu získání dotace z možných zdrojů Kč Autobusová zastávka Zápotočí u silnice III/ Kč Cyklostezka B-V-V, invest. příprava dalších etap (PD, výkupy pozemků) Kč Autobusový přístřešek u Traktorky a u Kulturního domu Kč Chodník Široká, invest. příprava (DUR, DSP, DPS) Oddíl 23, paragraf 23 Vodní hospodářství Kč 2310 Pitná voda Kč Úpravny vody v domě čp. 35 a čp. 9 v Sidonii Kč 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže Oddíl 33, paragraf 31 Vzdělávání a školské služby 3113 Základní školy Zabezpečovací systém budovy ZŠ 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti muzeí a galerií Kč Zateplení Muzea - vlastní zdroje, realizace v případě získání dotace z možných zdrojů , Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky) Kč Turistická infrastruktura k hradu Brumov ( ,- dotace z ROP, ,- vlastní zdroje) Kč 34 Tělovýchovná a zájmová činnost Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kč Dětská hřiště Kč Hřiště s umělým povrchem Rozkvět (Zátiší) - 1. etapa Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč Investiční transfer TJ SC MEZ Brumov na projekt "Údržba značených tras na Brumovsku - Bylnicku - zimní i letní turistické trasy regionem" ,- Bezúročná návratná zápůjčka TJ SC MEZ Brumov ,- Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

15 Oddíl 36, paragraf 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kč 3612 Bytové hospodářství Kč Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům ("Měšťanka") Kč 3613 Nebytové hospodářství 1 Zateplení fasády, střecha na veřejném WC na Podzámčí Klubovna v domě čp dokončení Zateplení čp Sadílkovo Přístavba skladu pro sekací techniku Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč Regulátory veřejného osvětlení Kč 3635 Územní plánování Kč Zpracování územních studií Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Kč Vybudování sítě pro výstavbu RD (ZTV Říky) Projektová dokumentace na inv. akce v příštím období Výkup pozemků Investiční transfer p.o. SM Brumov-Bylnice Kč Kč Oddíl 55, paragraf 55 Požární ochrana a IZS Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Nákup CAS Tatra SDH Brumov - dofinancování Kč Oddíl 61, paragraf 61 Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany Kč 6171 Činnost místní správy Kč Kamerový systém, hlasovací zařízení Multifunkční zařízení na leasing Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

16 Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2015 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Ozdravování hospodář. zvířat veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Ubytování a stravování Silnice Ostatní záležitosti PK Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Ostatní záležitosti spojů (kabelová TV v Sidonii) Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika) Zachování a obnova kulturních památek (Hrad) Činnost registrovaných církví a náboženských společenství Rozhlas a televize (TKR Sidonie) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště) Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců) Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz. řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let rozpočet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

17 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní školy Činnost muzeí a galerií Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Operační a informačního střediska integr. záchranného systému Činnost místní správy C E L K O V É V Ý D A J E Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč D. Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 Rozpoče t sociálního fondu zamě stnavate le pro zamě stnance na rok 2015 Název zdroje fondu Zůstatek na bankovním účtu k Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2015 Splátky návratných půjček Celkem zdroje Název výdaje Příspěvek na stravování Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd. Poskytnuté bezúročné návratné půjčky zaměstnancům Celkem výdaje Rezerva (zůstatek soc. fondu na sociální výpomoc) Částka Kč Kč Kč Kč Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV-BYLNICE NA ROK 2014 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice R O Z P O Č E T MĚSTA BRUMOV-BYLNICE NA ROK 2013 zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2013 A. Základní souhrnné

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. Pro zastupitele ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice NÁVRH ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2017 V Brumově-Bylnici, 24. 1. 2017 Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3

Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie 1 870 0999 0000 Bez ODPA 380 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 230 0999 0000 4121 0000003009 Nein.přijaté dotace od obcí 230 0999

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více