(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky."

Transkript

1 VÝPIS ZE ZÁPISU ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY č. 46 z Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. (Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky.) 1. ZAHÁJENÍ SCHŮZE RADY MĚSTA V 13:00 hod. zahájila starostka města, Mgr. Eliška Olšáková jednání schůze rady v malé zasedací místnosti Městského úřadu Val. Klobouky. Přítomno 5 členů rady města. Svou nepřítomnost na zasedání rady města omluvil Ing. Ivan Kovalčík. Ing. Jaroslav Baloušek nahlásil pozdní příchod. Usnesení č. 46/494/2016 URČUJE 1. zapisovatelku: Věru Hudkovou, 2. ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Balouška a Mgr. Tomáše Kratochvíla 3. sčitatele hlasů: Ing. Martina Janíka. Usnesení č. 46/495/2016 program schůze rady města takto: 1. Zahájení schůze rady města 2. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 3. Projednání majetkových záležitostí Ing. M. Šerý 4. Zpráva o činnosti Policie ČR Val. Klobouky 5. Projednání žádostí a stížností 6. Různé (cenová mapa, oprava dlažby v sauně, brány oplocení hřbitova, studie hospodaření s dešťovou vodou, zpráva VaK Zlín, směna pozemků Ing. Bařinka) 2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉ SCHŮZE RADY MĚSTA Usnesení č. 46/496/2016 plnění úkolů rady dle přílohy. Stránka 1 z 10

2 3. PROJEDNÁNÍ MAJETKOVÝCH ZÁLĚŽITOSTÍ Usnesení č. 46/497/2016 výsledky e-aukce na zhotovitele kanalizační přípojky k objektu č. p. 60 v Lipině. Uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou Kč s DPH se stala firma Jaroslav Kubík (sídlo: Nádražní 506, Valašské Klobouky, IČ ). Usnesení č. 46/498/2016 zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi městem Valašské Klobouky (prodávající) někým viz příloha. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku parc. č. 1094/1 v k. ú. Smolina (LV 10001) o výměře cca 135 m². Přesnou výměru určí geometrický plán na rozdělení pozemku. Cena uvedeného pozemku činí 200 Kč/m². Náklady spojené se zaměřením geometrického plánu, s vyhotovením příslušné smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Usnesení č. 46/499/2016 zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 2/228/2014 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Valašské Klobouky schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 4379/8, 4379/11, 4379/12, 4379/13, 4379/14 a 4379/15 v k.ú. Valašské Klobouky (LV 10001) společnosti Lesy České republiky s.p. (sídlo: Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ ), a to za cenu 55,- Kč/m Usnesení č. 46/500/2016 zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu mezi městem Valašské Klobouky (prodávající) a společností Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ: (kupující) viz příloha. Předmětem smlouvy je prodej pozemků parc. č. 4379/8, 4379/11, 4379/12, 4379/13, 4379/14 a 4379/15 v k.ú. Valašské Klobouky (LV 10001) za cenu 30,- Kč/m². Náklady spojené s vyhotovením příslušné smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Usnesení č. 46/501/2016 ROZHODLA vypovědět nájem pozemků parc. č. st a části parc. č. 2100/4 v katastrálním území Valašské Klobouky, vzniklý na základě nájemní smlouvy z (včetně dodatku č. 1) mezi městem (jako pronajímatelem) a někým. Usnesení č. 46/502/2016 s rozšířením pasportu zeleně v k. ú. Valašské Klobouky o : část parcely 19/2 jedná se o cca 140m2 3seče (květen, červenec, září) parcela 3508/14 jedná se o 103m2 dvě seče (červen, srpen) část parcely 4390/6 jedná se o cca 70m2 dvě seče (červen, srpen) část parcely 367/5 jedná se o cca 95m2 pás pod živým plotem dvě seče (červen, srpen) Usnesení č. 46/503/2016 Stránka 2 z 10

3 s odebráním položky č. 92 v pasportu zeleně, jedná se o pozemky v areálu mateřské školky Valašské Klobouky části parcel 2155/3 a 2155/6 v k. ú. Valašské Klobouky. Usnesení č. 46/504/2016 s vyvěšením moravské vlajky dne na budově městského úřadu (budova č. p. 189, Masarykovo nám. ve Val. Kloboukách) při příležitosti státního svátku Dne příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a pověřuje odbor vnitřních věcí MěÚ Val. Klobouky zakoupením moravské vlajky. Usnesení č. 46/505/2016 RUŠÍ své usnesení ze dne č. 45/472/2016 ve znění: / Rada města bere na vědomí návrh stálé pracovní skupiny pro přidělování obecních bytů s tím, že schvaluje nájemní smlouvu mezi městem (pronajímatel) a někým (nájemce) viz příloha. Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 1 v domě č. p. 1052, ulice Luční ve Val. Kloboukách na dobu určitou, a to od do Pokud vybraný uchazeč byt odmítne, bude následně přidělen prvnímu náhradníkovi. Usnesení č. 46/506/2016 návrh stálé pracovní skupiny pro přidělování obecních bytů s tím, že schvaluje nájemní smlouvu mezi městem (pronajímatel) a někým viz příloha. Předmětem smlouvy je nájem bytu č. 1 v domě č. p. 1052, ulice Luční ve Val. Kloboukách na dobu určitou, a to od do Pokud vybraný uchazeč byt odmítne, bude následně přidělen dalšímu náhradníkovi. Usnesení č. 46/507/2016 s realizací akce Turci jdou pořádanou spolkem Jižní Valašsko (sídlo: Cyrilometodějská 686, Valašské Klobouky, IČ ) ve dnech na pozemcích parc. č. 2597/1, parc. č. 2597/2, parc. č. 2597/3, parc. č. 2599/2, parc.č. 2577/1, parc.č. 4337/2, parc. č. 2576/2 a parc. č. 4342/1 v k. ú. Valašské Klobouky a zároveň nad touto akcí bere město Valašské Klobouky záštitu. Dále rada města povoluje využití loga města k propagaci akce a souhlasí s další podporou akce, kdy město zajistí: instalace mobilních WC, zapůjčení kontejnerů a popelnic (zabezpečí Valašskokloboucké služby, s.r.o.) ozvučení s přenosnými mikrofony, trhové stánky (zabezpečí Kulturní a vzdělávací středisko) lavičky a stoly (zabezpečí odbor vnitřních věcí MěÚ) palivové dříví (zabezpečí odbor vnitřních věcí MěÚ) asistenci městské policie (zabezpečí starostka města) hasičské hlídky (zabezpečí starostka města) cisternu na pitnou vodu (zabezpečí Valašskokloboucké služby s. r. o.) povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace na pozemcích parc. č. 4342/1 v k.ú. Valašské Klobouky a parc. č. 2315/1 v k.ú. Poteč (odbor dopravy a SH/ MěÚ) Usnesení č. 46/508/2016 informaci o tom, že stavba plotu na pozemku parc. č. 3508/14 v k.ú. Valašské Klobouky nebyla ke dni odstraněna tak, jak byly usnesením č. 33/1307/2015 ze dne vyzvány někdo. Jmenované se odvolali ke Krajskému úřadu Zlínského kraje odboru územního plánování a stavebního řádu proti Rozhodnutí č.5/2016 nařízení odstranění stavby plotu, vydaného Stavebním úřadem Brumov-Bylnice. Stránka 3 z 10

4 Usnesení č. 46/509/2016 s realizací akce Zábavné odpoledne pro děti a dospělé pořádanou Pizzerií Rockstar (sídlo: Cyrilometodějská 301, Val. Klobouky) ve dne v odpoledních hodinách na pozemku parc. č. 233/2 v k. ú. Valašské Klobouky (LV 10001). Valašskokloboucké služby s. r. o. zajistí na předmětnou akci výpůjčku 15 ks stolů a lavic. 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI POLICIE ČR VAL. KLOBOUKY Usnesení č. 46/510/2016 zprávu o činnosti Policie ČR Valašské Klobouky, přednesenou Bc. Pavlem Káňou. 5. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ Usnesení č. 46/511/2016 s poskytnutím finančního daru ve výši Kč pro Myslivecký spolek SMOLINA (sídlo: Smolina 61, Valašské Klobouky, IČ ) na VIII. Ročník Memoriálu Vojtěcha Bednáře, který se koná v červnu Finanční dar bude poskytnut v hotovosti. Usnesení č. 46/512/2016 s poskytnutím finančního daru ve výši Kč pro spolek Přátelé houslí, z. s. (sídlo: Cyrilometodějská 885, Valašské Klobouky, IČ ) na realizaci soutěže Klobucké husličky, která se koná Finanční dar bude poskytnut v hotovosti. Usnesení č. 46/513/2016 s poskytnutím finančního daru ve výši Kč pro spolek Středisko rané péče Educo Zlín z. s. (sídlo: tř. T. Bati 385, PSČ Zlín, IČ ) jako provozní dotaci na činnost v roce Usnesení č. 46/514/2016 s poskytnutím finanční dotace ve výši Kč na 7. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem (sídlo: Na hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ ), který se koná ve dnech června Přes naše město bude peloton cyklistů projíždět Zároveň rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy, viz příloha. Tyto prostředky budou poskytnuty na účet veřejné sbírky. Usnesení č. 46/515/2016 v působnosti valné hromady Valašskoklobouckých služeb s. r. o. s poskytnutím finanční dotace ve výši Kč na 7. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem (sídlo: Na hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ ). Usnesení č. 46/516/2016 v působnosti valné hromady Výroby tepla s. r. o. Stránka 4 z 10

5 s poskytnutím finanční dotace ve výši Kč na 7. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem (sídlo: Na hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ ). Usnesení č. 46/517/2016 v působnosti valné hromady Městské lesy s. r. o. s poskytnutím finanční dotace ve výši Kč na 7. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem (sídlo: Na hrázi 244, Veselí nad Moravou, IČ ). 6. RŮZNÉ Usnesení č. 46/518/2016 s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2011, o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím virtuální aukční síně (pořizování majetku nad Kč bez DPH, formou E-aukce), pro výběrové řízení Rozšíření výjezdové základny ZZS ZK Valašské Klobouky. Usnesení č. 46/519/2016 komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Rozšíření výjezdové základny ZZS ZK, Valašské Klobouky, a to ve složení: - Ing. Jaroslav Baloušek - Ing. Martin Janík - Čestmír Sucháček - Mgr. Eliška Olšáková (náhradník) - Ing. Radek Bařinka (náhradník) Usnesení č. 46/520/2016 s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo (příloha) mezi městem Valašské Klobouky a Ing. Romanem Belžíkem (sídlo: Rudimov 62, Slavičín, IČ ) Předmětem dodatku je vypracování PD pro stavební povolení Stavební úpravy výjezdové základny ZZS ZK Valašské Klobouky, za cenu Kč. Usnesení č. 46/521/2016 se zveřejněním (podle 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.) záměru, kdy město Valašské Klobouky prodává někomu do jejich výlučného vlastnictví část pozemků parc. č. 4497/29 a 3728 o výměře asi 60 m 2 v kat. území Valašské Klobouky za cenu 70 Kč/m 2. Přesná část a výměra nově vytvořeného pozemku bude vymezena v geometrickém plánu, který bude pořízen po provedení stavby Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Valašské Klobouky-Brumov-Bylnice". Usnesení č. 46/522/2016 zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (viz příloha)mezi městem Valašské Klobouky (jako budoucí oprávněný) a někým (jako budoucí povinný). Předmětem smlouvy je umístění sloupu veřejného osvětlení na části pozemku par. č. st. 381, zapsaný na LV 853 v k. ú. Valašské Klobouky v přibližném celkovém rozsahu cca 1 m 2 za cenu 121 Kč/m 2 (osazení sloupu veřejné- Stránka 5 z 10

6 ho osvětlení) za účelem investiční akce Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky. Usnesení č. 46/523/2016 zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (viz příloha)mezi městem Valašské Klobouky (jako budoucí oprávněný) a někým (jako budoucí povinní). Předmětem smlouvy je umístění sloupů veřejného osvětlení na části pozemku par. č. st. 316/2, zapsaný na LV 229 v k.ú. Valašské Klobouky v přibližném celkovém rozsahu cca 2 m 2 za cenu 242 Kč/m 2 (osazení 2 kusů sloupů veřejného osvětlení) za účelem investiční akce Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky. Usnesení č. 46/524/2016 s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2011, o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím virtuální aukční síně (pořizování majetku nad Kč bez DPH, formou E-aukce) pro výběrové řízení Oprava místní komunikace, ulice U Váhy. Usnesení č. 46/525/2016 komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Oprava místní komunikace, ulice U Váhy, a to ve složení: - Mgr. Eliška Olšáková - Ing. Radek Bařinka - Ing. Jaroslav Baloušek - Čestmír Sucháček (náhradník) - Ing. Martin Janík (náhradník) Usnesení č. 46/526/2016 s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (příloha) mezi městem Valašské Klobouky a firmou HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a. s. (sídlo: 28. října 1495, Frýdek Místek, IČ ). Předmětem dodatku je vypracování PD pro akci ZTV DLOUHÁ VALAŠSKÉ KLOBOUKY za celkovou cenu Kč. Usnesení č. 46/527/2016 POVĚŘUJE stavební odbor, oddělení územního plánování zahájením poptávkového řízení na zpracovatele změny č. 1 Územního plánu Valašské Klobouky. Usnesení č. 46/528/2016 s vyhlášení XI. ročníku soutěže Město v květech 2016 a pověřuje stavební odbor zpracováním nových soutěžních podmínek, kdy se do soutěže bude moci přihlásit nejen občan sám, ale bude jej moci nominovat i jiný rodinný příslušník, soused nebo další osoba, které se květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů líbí. Stránka 6 z 10

7 Usnesení č. 46/529/2016 zápis ze schůze Osadního výboru ve Smolině, konané dne , viz příloha zde. Místostarosta města - zápis z Komise pro dopravu, cyklodopravu a cestovní ruch Usnesení č. 46/530/2016 zápis z Komise pro dopravu, cyklodopravu a cestovní ruch, konané dne , viz příloha zde. Usnesení č. 46/531/2016 POVĚŘUJE odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Val. Klobouky realizací dopravního opatření: - umístění zrcadla do areálu kompostárny za účelem bezpečnosti (dochází ke křížení s cyklostezkou, na kterou není vidět a je zde nebezpečí střetu s cyklistou - umístění značky slepá ulice při vjezdu ul. Koželužská u domu č. p. 225 (ulice je v tomto místě slepou ulicí a auta, která zde zajedou, se komplikovaně točí) Usnesení č. 46/532/2016 se zpracováním studie týkající se hospodaření s dešťovou vodou v organizacích zřízených městem předloženou firmou JV Projekt VH s.r.o. (sídlo: Kosmákova 1050/49, Brno, IČ ) a pověřuje odbor investic a strategického rozvoje realizací výše uvedeného. Usnesení č. 46/533/2016 nabídky na opravu dlažby v sauně a s realizací firmou Jaroslav Kubík (sídlo: Nádražní 506, Val. Klobouky, IČ ) a zároveň pověřuje finanční odbor MěÚ Val. Klobouky přípravou rozpočtového opatření na pokrytí těchto nákladů. Usnesení č. 46/534/2016 aktualizované připomínky k rekonstrukci Masarykova náměstí doplněné o body z kulatého stolu s občany a zastupiteli města ze dne a pověřuje odbor investic a strategického rozvoje jednáním bez uveřejnění s vítězi soutěže cena Petra Parléře, firmou Hlavatí architekti (sídlo: Šmeralova 18, Praha 7) o dalším postupu projekčních prací. Usnesení č. 46/535/2016 nabídku na vybudování kovaných vstupních bran a oplocení hřbitova a s realizací firmou Francmont (sídlo: Valašské Příkazy 98, Horní Lideč, IČ ) v rozsahu /dvojbrána Kč, dvojbrána Kč, brána č Kč, brána č Kč, brána č Kč, brána č Kč, cena celkem Kč bez DPH/ a pověřuje finanční odbor MěÚ Val. Klobouky přípravou rozpočtového opatření na pokrytí těchto nákladů. Zároveň rada města pověřuje odbor vnitřních věcí MěÚ Val. Klobouky zadáním zakázky firmě Franc-mont (sídlo: Valašské Příkazy 98, Horní Lideč, IČ ). Stránka 7 z 10

8 Usnesení č. 46/536/2016 zastupitelstvu města schválit Dodatek ke smlouvě o dispozičních právech majetku mezi Mateřskou školou Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvkovou organizací (sídlo: Školní 856, Val. Klobouky, ) a zřizovatelem městem Valašské Klobouky ze dne Usnesení č. 46/537/2016 odpověď VaK Zlín, a. s. na požadavky města, týkající se zkapacitnění kanalizace v ulici Cyrilometodějská, odkanalizování části ulice Nádražní, vybudování nového uličního řádu v ul. Brumovská (lokalita odbočka na Královec), zaokruhování a napojení vybudovaných RD Pod Dubovcem a součinnosti při rekonstrukci ulic U Váhy, Hodňov, Kramolišova a chodníků v ulici Brumovská. Usnesení č. 46/538/2016 POVĚŘUJE odbor vnitřních věcí MěÚ Val. Klobouky k přípravě variant návrhu na směnu pozemků: 1. dle návrhu někoho popřípadě vypořádáním 2. dle návrhu města Valašské Klobouky Usnesení č. 46/539/2016 POVĚŘUJE odbor vnitřních věcí MěÚ Val. Klobouky k zadání zpracování: - aktualizace cenové mapy nemovitostí města Valašské Klobouky - aktualizace úplaty za zřízení služebnosti na pozemcích města - aktualizace cen za pronájmy nemovitostí ve vlastnictví města Usnesení č. 46/540/2016 zastupitelstvu města schválit vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče z důvodu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče ve výši Kč, který je poskytován za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Účet Odd. Položka UZ ORJ ORG Text tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR -32 Příjmy celkem xxx Neinvestiční výdaje -32 Výdaje celkem -32 Usnesení č. 46/541/2016 zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kapitoly MPSV ČR na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2016 ve výši Kč Účet ODPA Položka UZ ORJ ORG Text tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Příjmy celkem xxx Osobní a věcné neinvestiční výdaje Stránka 8 z 10

9 Výdaje celkem Usnesení č. 46/542/2016 zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2015 ve výši Kč. Účet Odd. Položka ÚZ ORJ ORG Text tis. Kč Ostatní neinvestiční dotace ze SR 366 Příjmy celkem Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům 366 Výdaje celkem 366 Usnesení č. 46/543/2016 zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Úřadu práce na mzdy v rámci operačního programu Zaměstnanost ve výši Kč. Účet Odd. Položka UZ ORJ ORG Text tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze SR 436 Příjmy celkem xx Platy a podobné a související výdaje xx Platy o podobné a související výdaje 436 Výdaje celkem 529 Usnesení č. 46/544/2016 s vyřazením a se způsobem likvidace předmětů z evidence majetku Valašskokloboucké polikliniky (sídlo: Krátká 798, Valašské Klobouky; IČ ) dle přílohy. Usnesení č. 46/545/2016 přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou I, II (Školní 944, U Náhonu 1006, Valašské Klobouky) pro někoho. Usnesení č. 46/546/2016 konáním akce Klobucký Majales pořádaný dne Gymnáziem a obchodní akademií Valašské Klobouky a souhlasí: - se zapůjčením prostor náměstí a nádvoří Valašskoklobouckého podnikatelského centra - se zapůjčením laviček a stánků (OVV) - ozvučením akce (KVS) - elektrická přípojka (OVV) - povolení hudební produkce do 23:00 hod. Usnesení č. 46/547/2016 Stránka 9 z 10

10 komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na podlimitní veřejnou zakázku FZŠ město Valašské Klobouky, okr. Zlín cisternová automobilová cisterna. 1. Komise pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Eliška Olšáková Ing. Radomír Slovák Bc. Vlastimil Balcárek Náhradníci: Ing. Martin Janík Ing. Jaroslav Baloušek Ing. Josef Žajdlík 2. Hodnotící komise ve složení: Mgr. Eliška Olšáková Zdeněk Behanec Ing. Radomír Slovák Bc. Petr Štajner Bc. Vlastimil Balcárek Náhradníci: Ing. Martin Janík Stanislav Psota Ing. Jaroslav Baloušek Bc. Luděk Fojtík Bc. Vlastimil Balcárek Stránka 10 z 10

1. ZAHÁJENÍ SCHŮZE RADY MĚSTA

1. ZAHÁJENÍ SCHŮZE RADY MĚSTA USNESENÍ ZE DNE 9. 2. 2015 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

V 13:00 hod. zahájila starostka Mgr. Eliška Olšáková jednání schůze rady v malé zasedací místnosti Městského úřadu Val. Klobouky.

V 13:00 hod. zahájila starostka Mgr. Eliška Olšáková jednání schůze rady v malé zasedací místnosti Městského úřadu Val. Klobouky. USNESENÍ ZE DNE 23. 2. 2015 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 16. 11. 2009 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/39/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky.

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky. VÝPIS ZE ZÁPISU ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY č. 56 z 12. 9. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Město Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013 Ing. Andreas

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. května 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. května 2013 v 18.00 hod. Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. května 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Josef Adámek, Josef Karbaš (příchod v 18.55 hod), Hynek Čada,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

USNESENÍ. z 21. jednání zastupitelstva obce ze dne 19.6. 2013

USNESENÍ. z 21. jednání zastupitelstva obce ze dne 19.6. 2013 USNESENÍ z 21. jednání zastupitelstva obce ze dne 19.6. 2013 1. Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy ASANGEO a.s., která zpracuje a zadministruje žádost na získání finanční dotace ze SZIF na akci

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Z á p i s z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Přítomni: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Usnesení č. 1003 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2006. Usnesení č. 1004 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Zavedení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 38 z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Václav Kuneš, Ing.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008

Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008 Usnesení s termínem č.: 438 OD, ŘMěP 11. 06. 514 Taj. (ŠaK) 11. 06. 469 Star. 11. 06. 391 taj. 30. 06. 470 MTSB

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19)

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:12/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19 RM schvaluje

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

U S N E S E N Í z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.4.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.4.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.4.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více