Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7"

Transkript

1 - 1 -

2 Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období aktualizace. 1 9 Volby! 12 Volby do Evropského parlamentu výsledky v okrsku eské Hemanice 13 Chráníme úrodu 14 Krize okolo nás i v nás 15 Základní a Mateská škola v eských Hemanicích v jarních msících 16 Poslání Linky dvry v Ústí nad Orlicí 17 Životní osudy 18 Zpráviky ze sportu, Nco o hemanských hasiích, Pozvání na Modeláský den

3 Informace z obecního úadu : ZELENÁ ÚSPORÁM obec pipravuje ve spolupráci se sdružením odborník v oblasti zateplení a vytápní budov, které se nazývá Zelená pomoc bezplatné informaní setkání s obany, kde bude podrobn pedstaven dotaní titul z programu Ministerstva životního prostedí zelená úsporám. Na míst se dozvíte, jak získat dotaci na zateplení stechy nebo fasády, výmnu oken a dveí a jaké jsou možnosti poídit si nový kotel, tepelné erpadlo nebo solární kolektory a také jaké jsou potebné náležitosti k vyplnní žádosti o dotaci. Informaní schzka se koná dne od 18 hod. v místním pohostinství. DEN OTEVENÉHO HIŠT obecní úad a firma STAPO spol. s r.o. Vás srden zvou na prohlídku nov vzniklého víceúelového hišt u základní školy dne od 14 hod. do 19 hod. Na realizaci akce Revitalizace volnoasových aktivit eské Hemanice byla poskytnuta dotace ve výši ,26 K z Regionálního operaního programu NUTS II Severovýchod, což je 92,5% z uznatelných náklad. SBR PAPÍRU A OBJEMOVÉHO ODPADU tímto informujeme obany, že obec pipravuje v msíci ervnu nebo ervenci opt sbr papíru a objemového odpadu. O termínu tchto sbr budete vas informováni letáky a místním rozhlasem. UPOZORNNÍ - místní poplatek za provoz systému shromaždování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské Hemanice. 1/2008, l. 5, odst. (1), je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozdji do 28. února a do 30. záí nebo je splatný jednorázov nejpozdji do 30. ervna. Sazba poplatku na rok 2009 iní 360,- K. Dále OÚ také upozoruje na splatnost místního poplatku ze psa dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské Hemanice. 1/2003, l. 6, odst. (2) nejpozdji do 30. ervna. Sazba poplatku iní : a) za prvního psa 100,-K, b) za druhého psa a každého dalšího 150,-K. -pe

4 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce : Dne : ZO schválilo schodkový Rozpoet obce pro rok 2009 v paragrafovém znní, jak byl vyvšen na úední desce. Píjmy: ,- K a výdaje: ,- K. Schodek ve výši ,- K bude financován úsporami z minulých let a dlouhodobým investiním úvrem ve výši ,- K. ZO schválilo Závrený úet Obce eské Hemanice za rok 2008 bez výhrad a výsledek hospodáské innosti za rok Ztráta ve výši ,40 K bude kryta z výnosu hospodáské innosti z minulých let. ZO schválilo pedloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí eské Hemanice a firmou Jafis s.r.o., Moravská 786, Litomyšl na zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci Revitalizace veejných prostor eské Hemanice ve výši ,- K. Akce zahrnuje kompletní revitalizaci zelen a pístupových chodník k veejným prostranstvím, oživení centra a pilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnní tchto prostor o patiné osvtlení a mobiliáe to vše v k.ú. eské Hemanice a Chotšiny. Pi realizaci akce bude též ešeno poízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nov vzniklé veejné zelen v obci. ZO schválilo pedloženou Smlouvu. 56/1082/900/81/2009 o podmínkách zízení stavby mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice a Obcí eské Hemanice, jejímž pedmtem je zvláštní užívání silniního pozemku pro umístní inženýrských sítí kanalizace v silniním pozemku silnic II/317 a III/3179. ZO schválilo píspvek na innost Územní organizaci svazu diabetik v Litomyšli ve výši 500,- K. ZO schválilo podmínky Rozhodnutí o udlení dotace na upgrade pracovišt Czech POINT. ZO souhlasilo s použitím píspvku pro vítané obánky ve výši 1.000,- K jako vklad na úet Postžiro Mini u Poštovní spoitelny. ZO jednalo o poškozené stn vodotee (Betlémský potok) v Chotšinách. Oprava bude ešena ve spolupráci se správcem toku. Starosta informoval ZO o provedeném energetickém auditu pro budovu ZŠ, který bude podkladem pro projektovou dokumentaci a následnou žádost o dotaci z Operaního programu životního prostedí (EU)

5 Dne : ZO schválilo podání žádosti o podporu z programu pée o krajinu z Ministerstva životního prostedí na výsadbu zelen podél místní komunikace p.p /1 v k.ú. eské Hemanice (Neteby Sloupnice). Jedná se o výsadbu sazenic o obvodu 8-10 cm v potu 48 ks lip, 32 ks javor a 30 ks jeáb v celkové hodnot 252 tis. K. Dne : ZO schválilo Smlouvu o zízení vcného bemena mezi obcí eské Hemanice a firmou Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 o uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení na p.p.. 9/2 a 9/3 v k.ú. eské Hemanice (peložka na hišti u ZŠ). ZO schválilo nájemné ve výši 35,- K za m 2 podlahové plochy pro obecní byty v p. 75, toto platí i pro nové vstupní pdní byty, na které byla poskytnuta dotace z MMR. Výše nájemného bude platit od ZO po tajné volb schválilo dva nájemce v obecních vstupních pdních bytech v p. 75: Kvtoslavu Kašparovou, bytem Chotšiny a Ladu Dokalovou, bytem Neteby. ZO schválilo nabídku firmy JAFIS s.r.o., Litomyšl na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci Chodník k hišti ZŠ eské Hemanice ve výši ,- bez DPH. ZO schválilo cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, Cestmistrovsví Bstovice na frézování paez v katastrálním území eské Hemanice ve výši ,- K bez DPH. ZO rozhodlo prezentovat obec v publikaci Msta a obce Pardubického kraje firmy PIP s.r.o., Hradec Králové ve finanní výši 4 760,- K. ZO schválilo cenovou kalkulaci firmy ODYSEA P&P s.r.o., Litomyšl na poízení dtských herních prvk k hišti u základní školy ve výši ,- K. Dne : ZO schválilo nabídku firmy VIS spol. s r.o., Hradec Králové na zmnu projektové dokumentace pro realizaci stavby eské Hemanice kanalizace a OV ve výši ,- K bez DPH. Jedná se o zmnu trasy pípojky NN k erpací stanici S 3 a novou S 4 s výtlaným adem a pípojkou NN. Tímto se nebude realizovat cca 110 m Stoky C s problémovým protlakem pod Sloupnickým potokem

6 ZO schválilo Aktualizaci. 1 Místního programu obnovy venkova obce eské Hemanice na období Program v tomto období eší rozvoj obce, ochranu životního prostedí, krajinného rázu a kulturního ddictví, opravy a rekonstrukce majetku obce. ZO schválilo píspvek ve výši 500,- K Centru pro zdravotn postižené Pardubického kraje, detašované pracovišt Ústí nad Orlicí na 33. roník sportovních her pro zdravotn postižené obany a dti. ZO schválilo zahájení geodetických prácí firmy Ing. Michal Kadlec, Geodezie eská Tebová pro projekt Revitalizace veejných prostor eské Hemanice ve výši 8 000,- K bez DPH. ZO schválilo cenovou nabídku firmy STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na opravu pívodu vody do obecního bytu. 2 v p. 75 ve výši ,- K bez DPH. ZO schválilo nabídku firmy KOVO - ELEKTRO, Ústí nad Orlicí na výmnu plynového kotle a odkouení v obecním byt. 2 v p. 75 ve výši ,- K bez DPH. Dne : ZO schválilo indikativní nabídku Komerní banky, a.s., na poskytnutí municipálního revolvingového úvru na 5 msíc ve výši ,- K. Jedná se prbžné financování akce Revitalizace centra volnoasových aktivit eské Hemanice (hišt u ZŠ). ZO schválilo nabídku firmy EVT SVITAVY s.r.o., Svitavy na realizaci vodovodní pípojky pro místní knihovnu v cen ,- K. ZO schválilo nabídku firmy Tomáš Posel, Sloupnice na rozšíení veejného osvtlení o 3 sv. body u chodníku vedle hišt ZŠ položení kabel v cen ,- K. Dne : ZO schválilo Dodatek. 1 k nájemní smlouv VS 12 ze dne o nájmu pozemk v katastrálním území eské Hemanice a Chotšiny mezi Obcí eské Hemanice a ZOD Zálší. Celkové roní nájemné iní ,- K za 16,9135 ha pronajatých pozemk. MVDr. J. Cacek poukázal na vymizení krajinotvorných strom v katastru obce i v intravilánu výbr lokalit pro novou výsadbu provede Bedná P., Jeábek St. a MVDr. J. Cacek. - pe

7 Závrený úet obce eské Hemanice za rok Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2008 ( údaje jsou v tis. K) Schválený Upravený Plnní rozpoet rozpoet k tída 1 - Daové píjmy tída 2 - Nedaové píjmy tída 3 - Kapitálové píjmy tída 4 - Pijaté dotace Píjmy celkem po konsolidaci tída 5 - Bžné výdaje tída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Píjmy - výdaje Tída 8 financování (prostedky minulých let) Financování celkem Údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úad u úetní úadu (výkaz FIN 2-12). 2. Úelové fondy Obec netvoí úelové fondy. 3. Hospodáská innost obce Obec vede hospodáskou innost na tyto výnosy a související náklady: - lesní hospodáství - kulturní dm - pronájmy byt, nebytových prostor, pozemk - kanalizace - pohostinství Hospodáský výsledek hospodáské innosti k inil: ztráta 18 tis

8 4. Hospodaení píspvkové organizace zízené obcí Základní škola a Mateská škola eské Hemanice - výsledek hospodaení inil: 0 5. Vyútování finanních vztah ke státnímu rozpotu a ostatním rozpotm veejné úrovn Dotace do rozpotu obce za rok 2008 inily celkem ,- K. Rozpis pijatých dotací a jejich erpání v prbhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly ádn vyútovány. Poskyt. Úel ÚZ Položka Rozpoet erpání % MPSV Aktivní politika zamst. - VPP MPSV Aktivní politika zamst.-vpp MPSV Aktivní politika zamst.-vpp MVR Czech POINT MMR 2 TI.Hemanice MMR B.j. 2 pdní byty MZ Kanalizace a OV MF Volby do zastupitelstva Pardubického kraje MF Výkon stát. správy KÚPK Oprava komunikace KÚPK Dotace JSDHO KÚPK POV-rozhlas ve.osvtlení KÚPK Kanalizace a OV Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 2008 Pezkoumání hospodaení provedla pracovní skupina Krajského úadu Pardubického kraje. Pezkoumání hospodaení bylo provedeno v souladu se zákonem. 420/2004 v termínu a Závr zprávy: pi pezkoumání hospodaení obce za rok 2008 nebyly zjištny chyby a nedostatky. Plné znní zprávy o provedeném pezkoumání hospodaení obce za rok 2008 je pílohou k závrenému útu. Závrený úet v plném znní a rozsahu schválilo ZO na svém zasedání dne

9 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ESKÉ HEMANICE NA OBDOBÍ AKTUALIZACE. 1 Pedkladatel : Pavel Eliáš starosta, eské Hemanice dne 20. dubna 2009 Hlavní cíle tohoto programu : rozvoj obce - kvalitní možnosti pro bydlení, rekreaci a sport, obanskou vybavenost, služby, výrobu a novou výstavbu veejn prospšných staveb, budov, veejného osvtlení a rozhlasu, místních komunikací, chodník, parkoviš a odstavných ploch ochrana životního prostedí - výraznou roli v rozvoji obce bude hrát istota životního prostedí a ochrana zdraví oban, kanalizace, plynofikace, zizování a údržba veejné zelen, kvalitní odpadové hospodáství ochrana krajinného rázu - zachování pírodních, krajinných a estetických hodnot na území obce ochrana kulturního ddictví - zachování kulturních památek, hbitov, sakrálních a pietních staveb opravy a rekonstrukce majetku obce - budov, staveb, veejného osvtlení a rozhlasu, místních komunikací, chodník, parkoviš a odstavných ploch Rozvoj obce : Rekonstrukce areálu ZŠ Revitalizace centra volnoasových aktivit eské Hemanice jedná se o rekonstrukci stávajícího hišt. Vznikne nový umlý povrch na hišti a bžecké dráze, cviná tenisová a horolezecká stna, doskoišt, altán pro odpolední výuku a chodník spojující severní ást obce s obchodem, poštou a obecním úadem. Obec uzavela smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod o poskytnutí dotace z Regionálního operaního programu NUTS II Severovýchod. Akce je již realizována firmou STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. Dokonení stavby kvten Pedpokládaná investice : poskytnutá dotace 92,5% ,26 K vlastní zdroje 7,5% ,74 K celkové zpsobilé výdaje projektu ,00 K Revitalizace Sloupnického potoka s retenní nádrží a poldrem nad obcí eské Hemanice jedná se o veejn prospšnou stavbu se temi významy: 1) protipovodové opatení obce eské Hemanice a Tisová, 2) revitalizace regulovaného Sloupnického potoka se dvmi tnmi, 3) vznik nové víceúelové vodní nádrže. Tato akce se mže velkou mrou také adit do kategorií tohoto - 9 -

10 programu - ochrana životního prostedí a ochrana krajinného rázu, nebo vznikne ekologicky významné prostedí s vytvoením litorálního pásma pro rozšíené druhové rozmanitosti fauny a flory, které bude mít významný krajinotvorný úinek a retenní prostor. Územní rozhodnutí nabylo právní moci Akce je posuzována na MZE, zda je možné tuto akci zaadit do programu "Prevence ped povodnmi II." Pedpokládaná investice (dle projektu): ,- K Bytová výstavba v územním plánu obce je urená lokalita pro výstavbu dvou bytových dom. Na tuto lokalitu byly zhotoveny 2 studie potencionálních investor (developerská výstavba a bytová družstva). V souasnosti není zájem ani o jednu z variant, proto neexistuje žádná projektová dokumentace. Garáže jedná se výstavbu garáží v H pro budoucí bytovou výstavbu a pro souasnou poptávku. Potencionálním investorem budou majitelé. Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou BKN spol. s r.o. Stavební povolení na garáže a komunikaci nabylo dne právní moci a dne bylo prodlouženo. Stavební povolení na peložku kanalizace nabylo dne právní moci (nebylo prodlouženo). Pedpokládaná investice (dle skutenosti): 14 adových garáží (stavebn a elektro) ,- K peložka kanalizace ,- K komunikace ke garážím a bytovkám ,- K celkem ,- K Spoleenský sál pístavba sociálního zaízení, šaten a místnosti na stoly a židle Pedpokládaná investice : cca ,- K Chodník ke katolickému a evangelickému hbitovu výstavba nového chodníku ke katolickému a evangelickému hbitovu (POV) Pedpokládaná investice : cca ,- K Chodník k hišti ZŠ eské Hemanice výstavba nového chodníku pro budoucí bytové domy, který navazuje na chodník u hišt ZŠ a který bude spojovat severní ást obce s obanskou vybaveností (KONZUM, POŠTA a OÚ) Pedpokládaná investice : cca ,- K Technické a sociální zázemí u hišt ZŠ vznik potebných prostor k provozu sportovního zaízení (POV) Pedpokládaná investice : cca ,- K Rozšíení veejného rozhlasu a osvtlení (POV) ,- K Nákup pozemk pro rozvoj obce cca ,- K Projektové dokumentace pro rozvoj obce cca ,- K Ochrana životního prostedí : eské Hemanice kanalizace a OV jedná se o odkanalizování celé místní ásti eské Hemanice s istním odpadních vod na OV. Akce je realizována firmou EVT Svitavy s.r.o. Dokonení stavby záí Poskytnuta dotace z MZE a Pardubického kraje

11 Dotace z MZE ,- K Dotace Pardubický kraj ,- K Vlastní zdroje ,- K Pedpokládaná investice (dle VZ): ,- K Plynofikace Chotšiny stavební povolení nabylo právní moci a dne bylo prodlouženo. Prozatím není dotaní titul. Pedpokládaná investice (dle projektu): ,- K Revitalizace veejných prostor eské Hemanice projekt bude ešit kompletní revitalizaci zelen a pístupových chodník k veejným prostranstvím, oživení centra a pilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnní tchto prostor o patiné osvtlení a mobiliáe to vše v k.ú. eské Hemanice a Chotšiny. Pi realizaci akce bude též ešeno poízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nov vzniklé veejné zelen v obci. Tato akce se mže také adit do kategorie tohoto programu rozvoj obce. Pedpokládaná investice: ,- K Studie Borová vytvoení studie na možnou kanalizaci a plynofikaci Pedpokládaná investice : cca ,- K Kanalizace Neteby vytvoení studie na možnost kanalizace Pedpokládaná investice : cca ,- K Ochrana krajinného rázu : Lesní hospodáství, zachování krajinotvorných prvk Pedpokládaná investice ron : cca ,- K Ochrana kulturního ddictví : Kostel sv. Jakuba cca Oprava zdi na evangelickém hbitov cca (POV) Klidová zóna u katolického hbitova cca (POV) Pomník a hrob padlých cca Drobné sakrální a pietní stavby (ron) ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K Opravy a rekonstrukce majetku obce : Zateplení ZŠ eské Hemanice zateplení budovy, výmna oken a dveí, ale také výmna topného média ze stávajících akumulaních kamen na ústední vytápní z alternativních zdroj energie (tepelná erpadla nebo biomasa) Pedpokládaná investice: ,- K Oprava místních komunikací (POV) ,- K Stavební úpravy domu p. 75 v eských Hemanicích pemístní obecního úadu do pízemí a obecního bytu do 1. poschodí vetn stavebních úprav (POV) Pedpokládaná investice: ,- K Oprava chodník eské Hemanice a Neteby (POV) ,- K Budova p. 75 v eských Hemanicích výmna stešní krytiny (POV) Pedpokládaná investice: ,- K ZŠ oprava stechy, žlab a svod cca (POV) ,- K

12 Hasiská zbrojnice Chotšiny oprava stechy cca ,- K CEKEM cca ,- K Závr : Aktualizaci. 1 Místního programu obnovy venkova Obce eské Hemanice schválilo zastupitelstvo obce dne Usnesením. 58/2009 a tento program mže být nadále aktualizován, mnn i doplován pouze s jeho souhlasem. Volby! Staí ekové mli polis - spolek oban rozhodujících o vnitní i vnjší politice urité oblasti na základ práva a zákona. V Aténách pozdji byla lidová shromáždní ekklésia s vysokým stupnm demokracie. Každý Atéan ml možnost úastnit se správy státu s omezenou dobou své funkce 1 rok. Pro ímany bylo píznané oddlení vcí veejných res publika od vcí soukromých. Také zde byli do vysokých funkcí jedenkrát ron voleni lidovým shromáždním úedníci, piemž bylo zakázáno zastávat najednou více úad. Z tchto princip dodnes erpá námty a zkušenosti správa stát celého svta s rzným stupnm demokracie. Žádná doba ani žádný stát však nenalezl za 2,5 tisíce let recept, jak trvale spravovat lidská spoleenství k všeobecné spokojenosti. Proto se ve všech dobách dnešní nevyjímaje stále lká nad tím, jak to ve stát chodí, jak jsou politici odtržení od života bžného obana, jak ve veejné správ kvete protekce, korupce a je obtížné domoci se práva. Je pravda, že mnozí z tch, kteí zastávají významné úady už notnou dávku let by ecké principy správy státu každoron novelizovali a co do délky funkního období, tak do množství funkcí. Pesto musíme piznat, že a má dnešní správa vcí veejných mnoho nedostatk, má dležitá pravidla pojišující demokracii. Svobodné volby, shromaž ovací právo, stejn jako právo projevu i vyznání jsou dnes považovány za bžnou souást života, která nebyla vždy samozejmostí. Výsadou souasného obana je svobodná vle v rozhodnutí, zda využije možností spolupodílet se na veejné správ. A už formou pímé úasti nebo projevením své vle, kdo jej má zastupovat. Neúast ve volbách dává vtší šanci jiným stranám a názorm, než které preferujeme. Staráme-li se trvale o své zdraví, nemli bychom zapomínat na péi o zdraví spolenosti. A tou nejjednodušší formou zdravotní prevence spolenosti je naše úast u voleb. jc

13 íslo Volby do Evropského parlamentu konané dne ervna 2009 Okrsek eské Hemanice Název Poet hlas eské Hemanice R 1 Libertas.cz Kesanská a demokratická unie eskoslovenská strana lidová Vci veejné Obanská demokratická strana Suverenita Volte Pravý Blok Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska eská strana národn socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokrat Demokratická Strana Zelených eská strana národn sociální Národní strana SDŽ-Strana dstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté Sdružení nezávislých Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen hasii a živnostníci s uiteli do Evropy Komunistická strana ech a Moravy "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" Strana svobodných oban SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna eská (monarchistická strana ech, Moravy a Slezska) Lidé a Politika "Strana soukromník eské republiky" Zelení Dlnická strana NEZÁVISLÍ eská strana sociáln demokrattická CELKEM Volební úast % 29,29% 28,22% Poet evroposlanc

14 Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro rok 2009 obec zveejuje v msíci ervnu následující lánek: Chráníme úrodu Snad nejnebezpenjším obdobím pro zemdlce i pro hasie je období senosee a žní. Bhem nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkm na požární bezpenost. Pitme k tomu ješt sluncem vysušené lány i ostatní porosty a máme pohromad všechny faktory, psobící nárst potu požár v tomto období. Co mžeme dlat pro to, abychom nevídali zábry v televizi, které nám ukazují velké požáry v rámci celé naší republiky, jejichž škody jdou do milion. Základním pedpokladem je dodržování všech pravidel požární prevence a pizpsobení jednání vnjším podmínkám. Jestliže v lese je kouení a rozdlávání oh jednoznan zakázáno, zvlášt za suchého a teplého poasí platí tento požadavek i v polích, na loukách a všude tam, kde by mohlo takové poínání skonit požárem. Odhozený nedopalek cigarety je spolehlivým iniciátorem požáru, za mimoádn suchého poasí však postaí k zapálení vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou travou projíždl. Samostatnou kapitolou jednou z nejsmutnjších jsou dti. Bhem prázdnin mají dostatek volného asu pro vymýšlení nejrznjších her, k nimž obas potebují také zápalky. První kuácké pokusy a hry se velmi asto odehrávají nkolik krok za vesnicí tam stojí pkný stoh, kde si budeme hrát, nebo ten seník je zajímavý, mžeme ho prozkoumat poté se stane, že z nevinné hry se stane požár, který napáchá velké materiální škody, ale nkdy i tato nevinná hra mže skonit tragédií, když se dti nedostanou vas z dosahu niivých plamen. Samostatnou kapitolu vzniklých požár má na svdomí technika. Vlastní boj proti požárm zavinných technikou zaíná ješt ped jejím nasazením do žových prací. Pelivá píprava a kontrola technického stavu by mla zahrnout elektroinstalaci a palivovou soustavu motorových vozidel a kombajn, prohlídku a promazání tecích ploch, kde by tením mohlo dojít k nadmrnému zahívání souástí a k požáru. Samozejmostí je požadavek na lapae jisker u tch stroj, které je ješt nemají zabudovány v tlumiích výfuku nebo nejsou vybaveny turbodmychadly. Souástí kontroly je i prohlídka hasicích pístroj. Pokud prohlídka dopadla dobe, neznamená to ješt, že bhem celého prbhu žní už technice nemusíme vnovat pozornost. Pravidelné prohlídky mohou vas a v zárodku odhalit drobné závady, které by se pozdji mohly vymstít práv vznikem požáru. Bývá to práv elektroinstalace, kde zkrat nemusí vést ke vzniku požáru vozidla, ale postaí k zapálení vyschlého obilí. U kombajn je teba dávat pozor na žací lišty. Cizí pedmt obyejn kámen ve styku s kovem psobí jako kesadlo, jehož jiskry k podpálení obilí mnoho nepotebují. Toto nebezpeí hrozí i u pásových dopravník, zvlášt v suchém a prašném prostedí. Nezapomete, že i obilný prach vytváí se vzduchem výbušnou sms, jejíž energie nemá daleko k prmyslovým výbušninám

15 Velkým problémem se mže stát i cizí pedmt, který se dostane do senometu, který nám dopravuje seno do pdního prostoru. Kousek kovu i kámen pivezený spolu se senem mže zavinit požár kravínu i skladovací haly. Jestliže dbáme o dobrý stav u pohyblivé techniky, nesmí zstat stranou ani stav objekt, ve kterých se úroda zpracovává a skladuje. I zde hrozí nejvtší nebezpeí od elektroinstalace, je-li provedena v rozporu s pedpisy, má-li poškozenou izolaci nebo používá spotebie, jejichž stav odporuje požadavkm požární bezpenosti. Jsou to žárovky bez kryt, nejrznjší neodborné pipojení nouzového a provizorního osvtlení a další závady. Snad ani nemusíme pipomínat, že otevený ohe v prostorách plných obilného prachu nemá co dlat. Pi kontrolách asto vychází najevo, jak malá pée je vnována uskladnní vlhkého obilí, pícnin i slámy. Ne všude patí mení vnitní teploty uskladnných produkt k prostedkm pedcházejícím samovznícení, které si pipsalo na konto ztrát pkn vysokou sumu. Ale to patí spíše do skupiny požár, které vlastn zpsobila lidská nedbalost. -pe- Krize okolo nás i v nás Za posledních dvacet let jsme si zvykli, že nkteí lidé u nás nepracují. Bu nemají chu do práce, nebo neberou práci, která se jim nabízí jako odpovídající jejich pedstavám a ambicím. Nyní ale o práci picházejí i lidé, kteí svou práci dlají rádi, dobe a jsou spolehliví.celosvtový problém zvlášt západní civilizace známe, ale dopady jsme netušili. Co dlat, když nkdo z rodiny práci ztratí? Nezoufat! Každý z nás má njaké mimoádné schopnosti a mže být užitený i jinde. Práce je sice velmi dležitá, ale v posledních desetiletích jsme nenápadn ztráceli i jiné hodnoty života, které nejsou tak viditelné, ale život bez nich je prázdný a plochý. Je dležité se zastavit, zjistit co pro m práce znamená, co pro m znamená rodina, pátelství, vci kolem nás. Práce se totiž pro mnohé z nás stala otroinou a jediným smyslem života. Najdme v sob lovinu, která voní i ním jiným než prací.v krizi jsou totiž i jiné hodnoty nejen práce. Návod, co s tím sice neznám, ale píklad jsem v minulých dnech potkala. Naše dobrá známá pracující v automobilovém odvtví, maminka dvou dospívajících dcer pišla o práci náhle, zrovna ped poutí. Nemohla to vstebat. Když se vrátila dom, dvata ji rozebrala špatnou náladu. Mami, v život vždycky nco koní, ale zrovna i nco zaíná. Zanme s ním hned. Teba koláe. Udláme je úpln jinak, a se nám na zmny leheji dívá. A tak se i stalo. Doma je te nálada radostnjší a celá rodina drží psti k novému zaátku. A se daí i vám, pokud máte podobné zážitky s prací. mc

16 Základní a Mateská škola eské Hemanice v jarních msících Msíc duben patil dtem. Spolené Velikononí peení a tvoení pipomenulo všem zúastnným velikononí tradice a tak jsme spolen upekli a ozdobili velikononího beránka, pipravili slavnostní velikononí stl a jednohubky. Všichni zúastnní byli spokojeni a dom odcházeli s dobrým pocitem, že mají za sebou generálku na skutené velikononí svátky. Mezi další dv zajímavé akce, kterých se zúastnili i žáci ze ZŠ patí Minicirkus a Den Zem. Velký úspch slavila i pipravená Show, kde dti shlédly cviené pejsky a seznámily se s roztomilou opikou. Msíc kvten byl msícem školních výlet. Pro dti byl pipraven polodenní výlet do Litomyšle, kde na dti z MŠ ekalo divadelní pedstavení žák ZŠ. Starší dti se zúastnily výletu do ZOO Dvr Králové a mladší do Vysokého Mýta. Jedním z nejkrásnjších zážitk byla oslava Dne matek, která se konala v místním KD. Besídka pro maminky se vydaila a pestrý program dtí z MŠ a ZŠ byl odmnn velkým potleskem. erven, poslední msíc školního roku zahájí svým programem pro MŠ i ZŠ kouzelník, který s námi zárove oslaví Den dtí. Potom bude následovat další školní výlet do Litomyšlské ZOO, ztvárnné dtmi ze ZŠ. Poslední, závrenou akcí bude spolené odpoledne s rodii, na které eká dti soutžení a opékání špekák. Veer, po odchodu rodi, bude pokraovat další zábava dtí a uitelek, který vyvrcholí pespáním v naší MŠ. Tento krásný den bude jist plný zážitk, na které dti budou jist dlouho vzpomínat.... další akce našich školák Jak jsem se již zmínila, na nkterých akcích nechybla úast našich kamarád ze ZŠ. Akcí, které byly jen pro školáky byla celá ada a tak se zmíním alespo o tch nejdležitjších: školní kolo pírodovdné soutže - Žáci soutžili ve dvou vkových kategoriích v poznávání rostlin, živoich a minerál. Mladší žáci si prošli pipravené exponáty zatím jen mimo soutž. Své znalosti si porovnávali spolen. Na prvním míst v poznávání rostlin a minerál se umístila Kateina Bednáová, druhý byl Dominik Šimek a tetí skonil Dominik Pachl. Stejná trojice se umístila i v druhé ásti soutže. V poznávání živoich zvítzil Dominik Šimek, ped Katkou Bednáovou a Dominikem Pachlem pírodovdná soutž v eské Tebové - V pondlí 4. kvtna se vítzové školního kola pírodovdné soutže vypravili do eské Tebové, kde reprezentovali naši školu v poznávání rostlin, živoich a minerál. Konkurence byla veliká a naši soutžící si vedli takto: Jan Pánek v poznávání rostlin obsadil 11. místo a v poznávání živoich 14. místo. V kategorii roník si nejlépe vedla Katka Bednáová, která v kategorii poznávání rostlin obsadila krásné 5. místo, Dominik Šimek obsadil 19. místo a Andrea Voleská 20. místo. V poznávání rostlin Dominik Šimek 19. místo,

17 Dominik Pachl 24. místo a Michal Dokal 27. místo. Všem soutžícím gratulujeme a dkujeme za reprezentaci naší školy návštva letišt aeroklubu Vysoké Mýto Varhany v kostele sv. Jakuba Ve Vysokém Mýt se konal 9. roník Školympiády. Na atletických závodech soutžilo 9 dtí z naší školy a v hodu míkem vybojovala Markétka Benešová krásné 2. místo výkonem 26, 30m návštva kouzelníka dvoudenní výlet do Prahy slavnostní ukonení školního roku pedávání vysvdení ********************************************************** Pokud máte zájem o fotografie a dní v MŠ a ZŠ, podívejte se na naše internetové stránky: V letošním školním roce se s Vámi louíme, dtem pejeme bezstarostné prázdniny plné krásných zážitk a všem tenám Hemánku pak krásnou slunenou dovolenou. Kolektiv MŠ a ZŠ Poslání Linky dvry Ústí nad Orlicí Jsou chvíle, kdy si lovk neví rady, potebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy obtžovat. V takových situacích nám mžete zavolat na linku dvry Ústí nad Orlicí na telefonní íslo: Linka dvry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteí se ocitli v tžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci ešit vlastními silami. Pracovník linky dvry poskytuje pomoc v hledání ešení pro klienta, podává kontakt na další organizace i odborníky, nkdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpoit klienta v nalezeném ešení daného problému. Tato služba je anonymní a pracovníci linky dvry zachovávají naprostou mlenlivost. Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz Mgr. Lucie Motlová vedoucí Linky dvry Ústí nad Orlicí

18 Životní osudy... Tato dv slova v mnohých z nás vzbuzují respekt a strach, jak skoní. Je pravda, že se to v pevážné vtšin týká lidských osud. Co ale takové životní osudy fauny, tedy zvíat a pták? Zaátkem dubna, pi výstav modeláské techniky v eských Hemanicích se mi dostalo té cti si popovídat s lovkem - panem ing. Houdkem z Ústí nad Orlicí, který velkou ást svého života vnoval ornitologii. Shodou okolností po adu let sledoval pohyb pták i v okolí eských Hemanic vetn áp. Jejich osudy lze sledovat díky kroužkování a celosvtové evidenci a systému zptného hlášení v pípad náhodného odchytu, i v tom horším pípad - nálezu uhynulého, i jinak usmrceného okroužkovaného jedince. Slovo dalo slovo a p. Houdek m poskytl nkolik kopií hlášenek o odchytu, nebo nálezu nkolika jedinc kroužkovaných v eských Hemanicích i blízkém okolí. Zde je nkolik informací a osud: áp bílý okroužkován v eských Hemanicích kroužkem. B12463 N.MUSEUM PRAHA byl nalezen u Kroonsstadu (Jižní Afrika) neschopen letu, vyléen a následn vypuštn zpt do pírody. áp bílý okroužkován v eských Hemanicích kroužkem. PRAHA B12468 byl nalezen v ervenci 1977 mrtev po nárazu na elektrické vedení v Líp nad Orlicí okr. Rychnov nad Knžnou. áp bílý okroužkován v eských Hemanicích kroužkem. PRAHA byl nalezen v íjnu 1972 mrtvý v Sharam-el-Shek, Sinai, Egypt. Lyska erná okroužkovaná v eských Hemanicích kroužkem PRAHA D byla odstelena pi lovu u Albufera de Pollensa ve Španlsku. Kopivka obecná (kachna) okroužkovaná u eských Hemanic kroužkem. PRAHA D byla zastelená u Nordenu v Holansku. Pi psaní tchto ádk se mi na mysl vkrádá jedna otázka: Jaký osud asi eká nová ti apí mlá ata narozená na pelomu kvtna a ervna na hnízd v eských Hemanicích?... - JR

19 ZPRÁVIKY ZE SPORTU 3 kola ped koncem fotbalové sezóny je družstvo muž na 2. míst za 1. Tchonínem se ztrátou jednoho bodu a na tetím míst jsou Rudoltice, které ztrácejí na naše borce tyi body. V sobotu probhl na hišti v Tisové turnaj ve vybíjené žen. Poasí sice nebylo moc píznivé, ale bojovná nálada vládla mezi všemi zúastnnými družstvy. Po vzájemných bojích první místo obsadily ženy ze Sedliš, druhé a tvrté místo patí domácím hrákám. Naše ženy vybojovaly tetí místo a páté skonily dvata ze Sedliš. Pro dti, které chodí na pátení cviení a vystupovaly na besídce ke dni matek, naplánovaly Tereza a Katka tajný výlet do Brna. Je to odmna za celoroní snahu pi cviení tch nejmenších. Výlet hradí TJ Sokol. Hemanice. V sobotu se trojice nohejbalist Kafka J., Souek J.a Vera M. zúastnila turnaje ve Slatin. Ve velké konkurenci obhájili 1. místo. 21. ervna v probhne na místním hišti dtské sportovní odpoledne. Pipraveny jsou soutže pro dti, oberstvení pro dosplé. Odpoledne bude ukoneno posledním fotbalovým zápasem muž, ve kterém se rozhodne o postupujícím do vyšší soutže. NCO O HEMANSKÝCH HASIÍCH V sobotu probhla v Tisové okrsková soutž v požárním sportu. Hemanští hasii pivezli pohár za 3. místo a ženy obsadily druhé místo. Oslava svátku sv. Floriána se konala v pátek ped hasiárnou. Ani ne tak poasí, jako Hudekovy bramboráky pilákaly asi stovku místních i pespolních. Koncem prázdnin plánují hasii tradiní opékání krt na místním hišti. Tímto jste všichni srden zváni. - JK- A ješt jedno pozvání: RC Team Vysoké Mýto v souinnosti s Pilotklubem Choce a MÚ Vysoké Mýto si dovoluje Vás pozvat na již druhé Setkání modelá na Dvoisku, které poádá v sobotu 13. ervna 2009 od 10:00 hodin. Oberstvení je zajištno, vstupné dobrovolné. Letišt je pístupné z obce Dvoisko po asfaltované cest Zde budou k vidní v akci mnohé, ale i další úastníci Výstavy modeláské techniky v eských Hemanicích. Více informací na

20 Hemánek (tvrtletník) vydává Obec eské Hemanice, eské Hemanice 75, eské Hemanice, I: , telefon , evidován u MK R pod evid.. MK R E 18307, redakce: Redaktoi: MVDr. Cacek Josef, Eliáš Pavel, Jirsáková Eva, Kafková Jaroslava, Kuerová Alena, Ivana Vašíková, Rensa Jan st. Náklad 230 výtisk. Bezplatné. Podepsané píspvky vyjadují názory dopisovatel a nemusí být vždy totožné s názory redakce. Neprošlo redakní jazykovou úpravou. Uzávrka píštího ísla bude 3. záí 2009 Redaktoi velice rádi uvítají rozšíení r.r. o zástupce z místních ástí Borová, Chotšiny. Najdou se dobrovolníci?

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více