Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7"

Transkript

1 - 1 -

2 Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období aktualizace. 1 9 Volby! 12 Volby do Evropského parlamentu výsledky v okrsku eské Hemanice 13 Chráníme úrodu 14 Krize okolo nás i v nás 15 Základní a Mateská škola v eských Hemanicích v jarních msících 16 Poslání Linky dvry v Ústí nad Orlicí 17 Životní osudy 18 Zpráviky ze sportu, Nco o hemanských hasiích, Pozvání na Modeláský den

3 Informace z obecního úadu : ZELENÁ ÚSPORÁM obec pipravuje ve spolupráci se sdružením odborník v oblasti zateplení a vytápní budov, které se nazývá Zelená pomoc bezplatné informaní setkání s obany, kde bude podrobn pedstaven dotaní titul z programu Ministerstva životního prostedí zelená úsporám. Na míst se dozvíte, jak získat dotaci na zateplení stechy nebo fasády, výmnu oken a dveí a jaké jsou možnosti poídit si nový kotel, tepelné erpadlo nebo solární kolektory a také jaké jsou potebné náležitosti k vyplnní žádosti o dotaci. Informaní schzka se koná dne od 18 hod. v místním pohostinství. DEN OTEVENÉHO HIŠT obecní úad a firma STAPO spol. s r.o. Vás srden zvou na prohlídku nov vzniklého víceúelového hišt u základní školy dne od 14 hod. do 19 hod. Na realizaci akce Revitalizace volnoasových aktivit eské Hemanice byla poskytnuta dotace ve výši ,26 K z Regionálního operaního programu NUTS II Severovýchod, což je 92,5% z uznatelných náklad. SBR PAPÍRU A OBJEMOVÉHO ODPADU tímto informujeme obany, že obec pipravuje v msíci ervnu nebo ervenci opt sbr papíru a objemového odpadu. O termínu tchto sbr budete vas informováni letáky a místním rozhlasem. UPOZORNNÍ - místní poplatek za provoz systému shromaždování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské Hemanice. 1/2008, l. 5, odst. (1), je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozdji do 28. února a do 30. záí nebo je splatný jednorázov nejpozdji do 30. ervna. Sazba poplatku na rok 2009 iní 360,- K. Dále OÚ také upozoruje na splatnost místního poplatku ze psa dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské Hemanice. 1/2003, l. 6, odst. (2) nejpozdji do 30. ervna. Sazba poplatku iní : a) za prvního psa 100,-K, b) za druhého psa a každého dalšího 150,-K. -pe

4 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce : Dne : ZO schválilo schodkový Rozpoet obce pro rok 2009 v paragrafovém znní, jak byl vyvšen na úední desce. Píjmy: ,- K a výdaje: ,- K. Schodek ve výši ,- K bude financován úsporami z minulých let a dlouhodobým investiním úvrem ve výši ,- K. ZO schválilo Závrený úet Obce eské Hemanice za rok 2008 bez výhrad a výsledek hospodáské innosti za rok Ztráta ve výši ,40 K bude kryta z výnosu hospodáské innosti z minulých let. ZO schválilo pedloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí eské Hemanice a firmou Jafis s.r.o., Moravská 786, Litomyšl na zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci Revitalizace veejných prostor eské Hemanice ve výši ,- K. Akce zahrnuje kompletní revitalizaci zelen a pístupových chodník k veejným prostranstvím, oživení centra a pilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnní tchto prostor o patiné osvtlení a mobiliáe to vše v k.ú. eské Hemanice a Chotšiny. Pi realizaci akce bude též ešeno poízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nov vzniklé veejné zelen v obci. ZO schválilo pedloženou Smlouvu. 56/1082/900/81/2009 o podmínkách zízení stavby mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice a Obcí eské Hemanice, jejímž pedmtem je zvláštní užívání silniního pozemku pro umístní inženýrských sítí kanalizace v silniním pozemku silnic II/317 a III/3179. ZO schválilo píspvek na innost Územní organizaci svazu diabetik v Litomyšli ve výši 500,- K. ZO schválilo podmínky Rozhodnutí o udlení dotace na upgrade pracovišt Czech POINT. ZO souhlasilo s použitím píspvku pro vítané obánky ve výši 1.000,- K jako vklad na úet Postžiro Mini u Poštovní spoitelny. ZO jednalo o poškozené stn vodotee (Betlémský potok) v Chotšinách. Oprava bude ešena ve spolupráci se správcem toku. Starosta informoval ZO o provedeném energetickém auditu pro budovu ZŠ, který bude podkladem pro projektovou dokumentaci a následnou žádost o dotaci z Operaního programu životního prostedí (EU)

5 Dne : ZO schválilo podání žádosti o podporu z programu pée o krajinu z Ministerstva životního prostedí na výsadbu zelen podél místní komunikace p.p /1 v k.ú. eské Hemanice (Neteby Sloupnice). Jedná se o výsadbu sazenic o obvodu 8-10 cm v potu 48 ks lip, 32 ks javor a 30 ks jeáb v celkové hodnot 252 tis. K. Dne : ZO schválilo Smlouvu o zízení vcného bemena mezi obcí eské Hemanice a firmou Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 o uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení na p.p.. 9/2 a 9/3 v k.ú. eské Hemanice (peložka na hišti u ZŠ). ZO schválilo nájemné ve výši 35,- K za m 2 podlahové plochy pro obecní byty v p. 75, toto platí i pro nové vstupní pdní byty, na které byla poskytnuta dotace z MMR. Výše nájemného bude platit od ZO po tajné volb schválilo dva nájemce v obecních vstupních pdních bytech v p. 75: Kvtoslavu Kašparovou, bytem Chotšiny a Ladu Dokalovou, bytem Neteby. ZO schválilo nabídku firmy JAFIS s.r.o., Litomyšl na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci Chodník k hišti ZŠ eské Hemanice ve výši ,- bez DPH. ZO schválilo cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, Cestmistrovsví Bstovice na frézování paez v katastrálním území eské Hemanice ve výši ,- K bez DPH. ZO rozhodlo prezentovat obec v publikaci Msta a obce Pardubického kraje firmy PIP s.r.o., Hradec Králové ve finanní výši 4 760,- K. ZO schválilo cenovou kalkulaci firmy ODYSEA P&P s.r.o., Litomyšl na poízení dtských herních prvk k hišti u základní školy ve výši ,- K. Dne : ZO schválilo nabídku firmy VIS spol. s r.o., Hradec Králové na zmnu projektové dokumentace pro realizaci stavby eské Hemanice kanalizace a OV ve výši ,- K bez DPH. Jedná se o zmnu trasy pípojky NN k erpací stanici S 3 a novou S 4 s výtlaným adem a pípojkou NN. Tímto se nebude realizovat cca 110 m Stoky C s problémovým protlakem pod Sloupnickým potokem

6 ZO schválilo Aktualizaci. 1 Místního programu obnovy venkova obce eské Hemanice na období Program v tomto období eší rozvoj obce, ochranu životního prostedí, krajinného rázu a kulturního ddictví, opravy a rekonstrukce majetku obce. ZO schválilo píspvek ve výši 500,- K Centru pro zdravotn postižené Pardubického kraje, detašované pracovišt Ústí nad Orlicí na 33. roník sportovních her pro zdravotn postižené obany a dti. ZO schválilo zahájení geodetických prácí firmy Ing. Michal Kadlec, Geodezie eská Tebová pro projekt Revitalizace veejných prostor eské Hemanice ve výši 8 000,- K bez DPH. ZO schválilo cenovou nabídku firmy STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na opravu pívodu vody do obecního bytu. 2 v p. 75 ve výši ,- K bez DPH. ZO schválilo nabídku firmy KOVO - ELEKTRO, Ústí nad Orlicí na výmnu plynového kotle a odkouení v obecním byt. 2 v p. 75 ve výši ,- K bez DPH. Dne : ZO schválilo indikativní nabídku Komerní banky, a.s., na poskytnutí municipálního revolvingového úvru na 5 msíc ve výši ,- K. Jedná se prbžné financování akce Revitalizace centra volnoasových aktivit eské Hemanice (hišt u ZŠ). ZO schválilo nabídku firmy EVT SVITAVY s.r.o., Svitavy na realizaci vodovodní pípojky pro místní knihovnu v cen ,- K. ZO schválilo nabídku firmy Tomáš Posel, Sloupnice na rozšíení veejného osvtlení o 3 sv. body u chodníku vedle hišt ZŠ položení kabel v cen ,- K. Dne : ZO schválilo Dodatek. 1 k nájemní smlouv VS 12 ze dne o nájmu pozemk v katastrálním území eské Hemanice a Chotšiny mezi Obcí eské Hemanice a ZOD Zálší. Celkové roní nájemné iní ,- K za 16,9135 ha pronajatých pozemk. MVDr. J. Cacek poukázal na vymizení krajinotvorných strom v katastru obce i v intravilánu výbr lokalit pro novou výsadbu provede Bedná P., Jeábek St. a MVDr. J. Cacek. - pe

7 Závrený úet obce eské Hemanice za rok Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2008 ( údaje jsou v tis. K) Schválený Upravený Plnní rozpoet rozpoet k tída 1 - Daové píjmy tída 2 - Nedaové píjmy tída 3 - Kapitálové píjmy tída 4 - Pijaté dotace Píjmy celkem po konsolidaci tída 5 - Bžné výdaje tída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Píjmy - výdaje Tída 8 financování (prostedky minulých let) Financování celkem Údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úad u úetní úadu (výkaz FIN 2-12). 2. Úelové fondy Obec netvoí úelové fondy. 3. Hospodáská innost obce Obec vede hospodáskou innost na tyto výnosy a související náklady: - lesní hospodáství - kulturní dm - pronájmy byt, nebytových prostor, pozemk - kanalizace - pohostinství Hospodáský výsledek hospodáské innosti k inil: ztráta 18 tis

8 4. Hospodaení píspvkové organizace zízené obcí Základní škola a Mateská škola eské Hemanice - výsledek hospodaení inil: 0 5. Vyútování finanních vztah ke státnímu rozpotu a ostatním rozpotm veejné úrovn Dotace do rozpotu obce za rok 2008 inily celkem ,- K. Rozpis pijatých dotací a jejich erpání v prbhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly ádn vyútovány. Poskyt. Úel ÚZ Položka Rozpoet erpání % MPSV Aktivní politika zamst. - VPP MPSV Aktivní politika zamst.-vpp MPSV Aktivní politika zamst.-vpp MVR Czech POINT MMR 2 TI.Hemanice MMR B.j. 2 pdní byty MZ Kanalizace a OV MF Volby do zastupitelstva Pardubického kraje MF Výkon stát. správy KÚPK Oprava komunikace KÚPK Dotace JSDHO KÚPK POV-rozhlas ve.osvtlení KÚPK Kanalizace a OV Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 2008 Pezkoumání hospodaení provedla pracovní skupina Krajského úadu Pardubického kraje. Pezkoumání hospodaení bylo provedeno v souladu se zákonem. 420/2004 v termínu a Závr zprávy: pi pezkoumání hospodaení obce za rok 2008 nebyly zjištny chyby a nedostatky. Plné znní zprávy o provedeném pezkoumání hospodaení obce za rok 2008 je pílohou k závrenému útu. Závrený úet v plném znní a rozsahu schválilo ZO na svém zasedání dne

9 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ESKÉ HEMANICE NA OBDOBÍ AKTUALIZACE. 1 Pedkladatel : Pavel Eliáš starosta, eské Hemanice dne 20. dubna 2009 Hlavní cíle tohoto programu : rozvoj obce - kvalitní možnosti pro bydlení, rekreaci a sport, obanskou vybavenost, služby, výrobu a novou výstavbu veejn prospšných staveb, budov, veejného osvtlení a rozhlasu, místních komunikací, chodník, parkoviš a odstavných ploch ochrana životního prostedí - výraznou roli v rozvoji obce bude hrát istota životního prostedí a ochrana zdraví oban, kanalizace, plynofikace, zizování a údržba veejné zelen, kvalitní odpadové hospodáství ochrana krajinného rázu - zachování pírodních, krajinných a estetických hodnot na území obce ochrana kulturního ddictví - zachování kulturních památek, hbitov, sakrálních a pietních staveb opravy a rekonstrukce majetku obce - budov, staveb, veejného osvtlení a rozhlasu, místních komunikací, chodník, parkoviš a odstavných ploch Rozvoj obce : Rekonstrukce areálu ZŠ Revitalizace centra volnoasových aktivit eské Hemanice jedná se o rekonstrukci stávajícího hišt. Vznikne nový umlý povrch na hišti a bžecké dráze, cviná tenisová a horolezecká stna, doskoišt, altán pro odpolední výuku a chodník spojující severní ást obce s obchodem, poštou a obecním úadem. Obec uzavela smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod o poskytnutí dotace z Regionálního operaního programu NUTS II Severovýchod. Akce je již realizována firmou STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. Dokonení stavby kvten Pedpokládaná investice : poskytnutá dotace 92,5% ,26 K vlastní zdroje 7,5% ,74 K celkové zpsobilé výdaje projektu ,00 K Revitalizace Sloupnického potoka s retenní nádrží a poldrem nad obcí eské Hemanice jedná se o veejn prospšnou stavbu se temi významy: 1) protipovodové opatení obce eské Hemanice a Tisová, 2) revitalizace regulovaného Sloupnického potoka se dvmi tnmi, 3) vznik nové víceúelové vodní nádrže. Tato akce se mže velkou mrou také adit do kategorií tohoto - 9 -

10 programu - ochrana životního prostedí a ochrana krajinného rázu, nebo vznikne ekologicky významné prostedí s vytvoením litorálního pásma pro rozšíené druhové rozmanitosti fauny a flory, které bude mít významný krajinotvorný úinek a retenní prostor. Územní rozhodnutí nabylo právní moci Akce je posuzována na MZE, zda je možné tuto akci zaadit do programu "Prevence ped povodnmi II." Pedpokládaná investice (dle projektu): ,- K Bytová výstavba v územním plánu obce je urená lokalita pro výstavbu dvou bytových dom. Na tuto lokalitu byly zhotoveny 2 studie potencionálních investor (developerská výstavba a bytová družstva). V souasnosti není zájem ani o jednu z variant, proto neexistuje žádná projektová dokumentace. Garáže jedná se výstavbu garáží v H pro budoucí bytovou výstavbu a pro souasnou poptávku. Potencionálním investorem budou majitelé. Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou BKN spol. s r.o. Stavební povolení na garáže a komunikaci nabylo dne právní moci a dne bylo prodlouženo. Stavební povolení na peložku kanalizace nabylo dne právní moci (nebylo prodlouženo). Pedpokládaná investice (dle skutenosti): 14 adových garáží (stavebn a elektro) ,- K peložka kanalizace ,- K komunikace ke garážím a bytovkám ,- K celkem ,- K Spoleenský sál pístavba sociálního zaízení, šaten a místnosti na stoly a židle Pedpokládaná investice : cca ,- K Chodník ke katolickému a evangelickému hbitovu výstavba nového chodníku ke katolickému a evangelickému hbitovu (POV) Pedpokládaná investice : cca ,- K Chodník k hišti ZŠ eské Hemanice výstavba nového chodníku pro budoucí bytové domy, který navazuje na chodník u hišt ZŠ a který bude spojovat severní ást obce s obanskou vybaveností (KONZUM, POŠTA a OÚ) Pedpokládaná investice : cca ,- K Technické a sociální zázemí u hišt ZŠ vznik potebných prostor k provozu sportovního zaízení (POV) Pedpokládaná investice : cca ,- K Rozšíení veejného rozhlasu a osvtlení (POV) ,- K Nákup pozemk pro rozvoj obce cca ,- K Projektové dokumentace pro rozvoj obce cca ,- K Ochrana životního prostedí : eské Hemanice kanalizace a OV jedná se o odkanalizování celé místní ásti eské Hemanice s istním odpadních vod na OV. Akce je realizována firmou EVT Svitavy s.r.o. Dokonení stavby záí Poskytnuta dotace z MZE a Pardubického kraje

11 Dotace z MZE ,- K Dotace Pardubický kraj ,- K Vlastní zdroje ,- K Pedpokládaná investice (dle VZ): ,- K Plynofikace Chotšiny stavební povolení nabylo právní moci a dne bylo prodlouženo. Prozatím není dotaní titul. Pedpokládaná investice (dle projektu): ,- K Revitalizace veejných prostor eské Hemanice projekt bude ešit kompletní revitalizaci zelen a pístupových chodník k veejným prostranstvím, oživení centra a pilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnní tchto prostor o patiné osvtlení a mobiliáe to vše v k.ú. eské Hemanice a Chotšiny. Pi realizaci akce bude též ešeno poízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nov vzniklé veejné zelen v obci. Tato akce se mže také adit do kategorie tohoto programu rozvoj obce. Pedpokládaná investice: ,- K Studie Borová vytvoení studie na možnou kanalizaci a plynofikaci Pedpokládaná investice : cca ,- K Kanalizace Neteby vytvoení studie na možnost kanalizace Pedpokládaná investice : cca ,- K Ochrana krajinného rázu : Lesní hospodáství, zachování krajinotvorných prvk Pedpokládaná investice ron : cca ,- K Ochrana kulturního ddictví : Kostel sv. Jakuba cca Oprava zdi na evangelickém hbitov cca (POV) Klidová zóna u katolického hbitova cca (POV) Pomník a hrob padlých cca Drobné sakrální a pietní stavby (ron) ,- K ,- K ,- K ,- K ,- K Opravy a rekonstrukce majetku obce : Zateplení ZŠ eské Hemanice zateplení budovy, výmna oken a dveí, ale také výmna topného média ze stávajících akumulaních kamen na ústední vytápní z alternativních zdroj energie (tepelná erpadla nebo biomasa) Pedpokládaná investice: ,- K Oprava místních komunikací (POV) ,- K Stavební úpravy domu p. 75 v eských Hemanicích pemístní obecního úadu do pízemí a obecního bytu do 1. poschodí vetn stavebních úprav (POV) Pedpokládaná investice: ,- K Oprava chodník eské Hemanice a Neteby (POV) ,- K Budova p. 75 v eských Hemanicích výmna stešní krytiny (POV) Pedpokládaná investice: ,- K ZŠ oprava stechy, žlab a svod cca (POV) ,- K

12 Hasiská zbrojnice Chotšiny oprava stechy cca ,- K CEKEM cca ,- K Závr : Aktualizaci. 1 Místního programu obnovy venkova Obce eské Hemanice schválilo zastupitelstvo obce dne Usnesením. 58/2009 a tento program mže být nadále aktualizován, mnn i doplován pouze s jeho souhlasem. Volby! Staí ekové mli polis - spolek oban rozhodujících o vnitní i vnjší politice urité oblasti na základ práva a zákona. V Aténách pozdji byla lidová shromáždní ekklésia s vysokým stupnm demokracie. Každý Atéan ml možnost úastnit se správy státu s omezenou dobou své funkce 1 rok. Pro ímany bylo píznané oddlení vcí veejných res publika od vcí soukromých. Také zde byli do vysokých funkcí jedenkrát ron voleni lidovým shromáždním úedníci, piemž bylo zakázáno zastávat najednou více úad. Z tchto princip dodnes erpá námty a zkušenosti správa stát celého svta s rzným stupnm demokracie. Žádná doba ani žádný stát však nenalezl za 2,5 tisíce let recept, jak trvale spravovat lidská spoleenství k všeobecné spokojenosti. Proto se ve všech dobách dnešní nevyjímaje stále lká nad tím, jak to ve stát chodí, jak jsou politici odtržení od života bžného obana, jak ve veejné správ kvete protekce, korupce a je obtížné domoci se práva. Je pravda, že mnozí z tch, kteí zastávají významné úady už notnou dávku let by ecké principy správy státu každoron novelizovali a co do délky funkního období, tak do množství funkcí. Pesto musíme piznat, že a má dnešní správa vcí veejných mnoho nedostatk, má dležitá pravidla pojišující demokracii. Svobodné volby, shromaž ovací právo, stejn jako právo projevu i vyznání jsou dnes považovány za bžnou souást života, která nebyla vždy samozejmostí. Výsadou souasného obana je svobodná vle v rozhodnutí, zda využije možností spolupodílet se na veejné správ. A už formou pímé úasti nebo projevením své vle, kdo jej má zastupovat. Neúast ve volbách dává vtší šanci jiným stranám a názorm, než které preferujeme. Staráme-li se trvale o své zdraví, nemli bychom zapomínat na péi o zdraví spolenosti. A tou nejjednodušší formou zdravotní prevence spolenosti je naše úast u voleb. jc

13 íslo Volby do Evropského parlamentu konané dne ervna 2009 Okrsek eské Hemanice Název Poet hlas eské Hemanice R 1 Libertas.cz Kesanská a demokratická unie eskoslovenská strana lidová Vci veejné Obanská demokratická strana Suverenita Volte Pravý Blok Sdružení pro republiku Republikánská strana eskoslovenska eská strana národn socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokrat Demokratická Strana Zelených eská strana národn sociální Národní strana SDŽ-Strana dstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté Sdružení nezávislých Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen hasii a živnostníci s uiteli do Evropy Komunistická strana ech a Moravy "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" Strana svobodných oban SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna eská (monarchistická strana ech, Moravy a Slezska) Lidé a Politika "Strana soukromník eské republiky" Zelení Dlnická strana NEZÁVISLÍ eská strana sociáln demokrattická CELKEM Volební úast % 29,29% 28,22% Poet evroposlanc

14 Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro rok 2009 obec zveejuje v msíci ervnu následující lánek: Chráníme úrodu Snad nejnebezpenjším obdobím pro zemdlce i pro hasie je období senosee a žní. Bhem nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkm na požární bezpenost. Pitme k tomu ješt sluncem vysušené lány i ostatní porosty a máme pohromad všechny faktory, psobící nárst potu požár v tomto období. Co mžeme dlat pro to, abychom nevídali zábry v televizi, které nám ukazují velké požáry v rámci celé naší republiky, jejichž škody jdou do milion. Základním pedpokladem je dodržování všech pravidel požární prevence a pizpsobení jednání vnjším podmínkám. Jestliže v lese je kouení a rozdlávání oh jednoznan zakázáno, zvlášt za suchého a teplého poasí platí tento požadavek i v polích, na loukách a všude tam, kde by mohlo takové poínání skonit požárem. Odhozený nedopalek cigarety je spolehlivým iniciátorem požáru, za mimoádn suchého poasí však postaí k zapálení vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou travou projíždl. Samostatnou kapitolou jednou z nejsmutnjších jsou dti. Bhem prázdnin mají dostatek volného asu pro vymýšlení nejrznjších her, k nimž obas potebují také zápalky. První kuácké pokusy a hry se velmi asto odehrávají nkolik krok za vesnicí tam stojí pkný stoh, kde si budeme hrát, nebo ten seník je zajímavý, mžeme ho prozkoumat poté se stane, že z nevinné hry se stane požár, který napáchá velké materiální škody, ale nkdy i tato nevinná hra mže skonit tragédií, když se dti nedostanou vas z dosahu niivých plamen. Samostatnou kapitolu vzniklých požár má na svdomí technika. Vlastní boj proti požárm zavinných technikou zaíná ješt ped jejím nasazením do žových prací. Pelivá píprava a kontrola technického stavu by mla zahrnout elektroinstalaci a palivovou soustavu motorových vozidel a kombajn, prohlídku a promazání tecích ploch, kde by tením mohlo dojít k nadmrnému zahívání souástí a k požáru. Samozejmostí je požadavek na lapae jisker u tch stroj, které je ješt nemají zabudovány v tlumiích výfuku nebo nejsou vybaveny turbodmychadly. Souástí kontroly je i prohlídka hasicích pístroj. Pokud prohlídka dopadla dobe, neznamená to ješt, že bhem celého prbhu žní už technice nemusíme vnovat pozornost. Pravidelné prohlídky mohou vas a v zárodku odhalit drobné závady, které by se pozdji mohly vymstít práv vznikem požáru. Bývá to práv elektroinstalace, kde zkrat nemusí vést ke vzniku požáru vozidla, ale postaí k zapálení vyschlého obilí. U kombajn je teba dávat pozor na žací lišty. Cizí pedmt obyejn kámen ve styku s kovem psobí jako kesadlo, jehož jiskry k podpálení obilí mnoho nepotebují. Toto nebezpeí hrozí i u pásových dopravník, zvlášt v suchém a prašném prostedí. Nezapomete, že i obilný prach vytváí se vzduchem výbušnou sms, jejíž energie nemá daleko k prmyslovým výbušninám

15 Velkým problémem se mže stát i cizí pedmt, který se dostane do senometu, který nám dopravuje seno do pdního prostoru. Kousek kovu i kámen pivezený spolu se senem mže zavinit požár kravínu i skladovací haly. Jestliže dbáme o dobrý stav u pohyblivé techniky, nesmí zstat stranou ani stav objekt, ve kterých se úroda zpracovává a skladuje. I zde hrozí nejvtší nebezpeí od elektroinstalace, je-li provedena v rozporu s pedpisy, má-li poškozenou izolaci nebo používá spotebie, jejichž stav odporuje požadavkm požární bezpenosti. Jsou to žárovky bez kryt, nejrznjší neodborné pipojení nouzového a provizorního osvtlení a další závady. Snad ani nemusíme pipomínat, že otevený ohe v prostorách plných obilného prachu nemá co dlat. Pi kontrolách asto vychází najevo, jak malá pée je vnována uskladnní vlhkého obilí, pícnin i slámy. Ne všude patí mení vnitní teploty uskladnných produkt k prostedkm pedcházejícím samovznícení, které si pipsalo na konto ztrát pkn vysokou sumu. Ale to patí spíše do skupiny požár, které vlastn zpsobila lidská nedbalost. -pe- Krize okolo nás i v nás Za posledních dvacet let jsme si zvykli, že nkteí lidé u nás nepracují. Bu nemají chu do práce, nebo neberou práci, která se jim nabízí jako odpovídající jejich pedstavám a ambicím. Nyní ale o práci picházejí i lidé, kteí svou práci dlají rádi, dobe a jsou spolehliví.celosvtový problém zvlášt západní civilizace známe, ale dopady jsme netušili. Co dlat, když nkdo z rodiny práci ztratí? Nezoufat! Každý z nás má njaké mimoádné schopnosti a mže být užitený i jinde. Práce je sice velmi dležitá, ale v posledních desetiletích jsme nenápadn ztráceli i jiné hodnoty života, které nejsou tak viditelné, ale život bez nich je prázdný a plochý. Je dležité se zastavit, zjistit co pro m práce znamená, co pro m znamená rodina, pátelství, vci kolem nás. Práce se totiž pro mnohé z nás stala otroinou a jediným smyslem života. Najdme v sob lovinu, která voní i ním jiným než prací.v krizi jsou totiž i jiné hodnoty nejen práce. Návod, co s tím sice neznám, ale píklad jsem v minulých dnech potkala. Naše dobrá známá pracující v automobilovém odvtví, maminka dvou dospívajících dcer pišla o práci náhle, zrovna ped poutí. Nemohla to vstebat. Když se vrátila dom, dvata ji rozebrala špatnou náladu. Mami, v život vždycky nco koní, ale zrovna i nco zaíná. Zanme s ním hned. Teba koláe. Udláme je úpln jinak, a se nám na zmny leheji dívá. A tak se i stalo. Doma je te nálada radostnjší a celá rodina drží psti k novému zaátku. A se daí i vám, pokud máte podobné zážitky s prací. mc

16 Základní a Mateská škola eské Hemanice v jarních msících Msíc duben patil dtem. Spolené Velikononí peení a tvoení pipomenulo všem zúastnným velikononí tradice a tak jsme spolen upekli a ozdobili velikononího beránka, pipravili slavnostní velikononí stl a jednohubky. Všichni zúastnní byli spokojeni a dom odcházeli s dobrým pocitem, že mají za sebou generálku na skutené velikononí svátky. Mezi další dv zajímavé akce, kterých se zúastnili i žáci ze ZŠ patí Minicirkus a Den Zem. Velký úspch slavila i pipravená Show, kde dti shlédly cviené pejsky a seznámily se s roztomilou opikou. Msíc kvten byl msícem školních výlet. Pro dti byl pipraven polodenní výlet do Litomyšle, kde na dti z MŠ ekalo divadelní pedstavení žák ZŠ. Starší dti se zúastnily výletu do ZOO Dvr Králové a mladší do Vysokého Mýta. Jedním z nejkrásnjších zážitk byla oslava Dne matek, která se konala v místním KD. Besídka pro maminky se vydaila a pestrý program dtí z MŠ a ZŠ byl odmnn velkým potleskem. erven, poslední msíc školního roku zahájí svým programem pro MŠ i ZŠ kouzelník, který s námi zárove oslaví Den dtí. Potom bude následovat další školní výlet do Litomyšlské ZOO, ztvárnné dtmi ze ZŠ. Poslední, závrenou akcí bude spolené odpoledne s rodii, na které eká dti soutžení a opékání špekák. Veer, po odchodu rodi, bude pokraovat další zábava dtí a uitelek, který vyvrcholí pespáním v naší MŠ. Tento krásný den bude jist plný zážitk, na které dti budou jist dlouho vzpomínat.... další akce našich školák Jak jsem se již zmínila, na nkterých akcích nechybla úast našich kamarád ze ZŠ. Akcí, které byly jen pro školáky byla celá ada a tak se zmíním alespo o tch nejdležitjších: školní kolo pírodovdné soutže - Žáci soutžili ve dvou vkových kategoriích v poznávání rostlin, živoich a minerál. Mladší žáci si prošli pipravené exponáty zatím jen mimo soutž. Své znalosti si porovnávali spolen. Na prvním míst v poznávání rostlin a minerál se umístila Kateina Bednáová, druhý byl Dominik Šimek a tetí skonil Dominik Pachl. Stejná trojice se umístila i v druhé ásti soutže. V poznávání živoich zvítzil Dominik Šimek, ped Katkou Bednáovou a Dominikem Pachlem pírodovdná soutž v eské Tebové - V pondlí 4. kvtna se vítzové školního kola pírodovdné soutže vypravili do eské Tebové, kde reprezentovali naši školu v poznávání rostlin, živoich a minerál. Konkurence byla veliká a naši soutžící si vedli takto: Jan Pánek v poznávání rostlin obsadil 11. místo a v poznávání živoich 14. místo. V kategorii roník si nejlépe vedla Katka Bednáová, která v kategorii poznávání rostlin obsadila krásné 5. místo, Dominik Šimek obsadil 19. místo a Andrea Voleská 20. místo. V poznávání rostlin Dominik Šimek 19. místo,

17 Dominik Pachl 24. místo a Michal Dokal 27. místo. Všem soutžícím gratulujeme a dkujeme za reprezentaci naší školy návštva letišt aeroklubu Vysoké Mýto Varhany v kostele sv. Jakuba Ve Vysokém Mýt se konal 9. roník Školympiády. Na atletických závodech soutžilo 9 dtí z naší školy a v hodu míkem vybojovala Markétka Benešová krásné 2. místo výkonem 26, 30m návštva kouzelníka dvoudenní výlet do Prahy slavnostní ukonení školního roku pedávání vysvdení ********************************************************** Pokud máte zájem o fotografie a dní v MŠ a ZŠ, podívejte se na naše internetové stránky: V letošním školním roce se s Vámi louíme, dtem pejeme bezstarostné prázdniny plné krásných zážitk a všem tenám Hemánku pak krásnou slunenou dovolenou. Kolektiv MŠ a ZŠ Poslání Linky dvry Ústí nad Orlicí Jsou chvíle, kdy si lovk neví rady, potebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy obtžovat. V takových situacích nám mžete zavolat na linku dvry Ústí nad Orlicí na telefonní íslo: Linka dvry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteí se ocitli v tžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci ešit vlastními silami. Pracovník linky dvry poskytuje pomoc v hledání ešení pro klienta, podává kontakt na další organizace i odborníky, nkdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpoit klienta v nalezeném ešení daného problému. Tato služba je anonymní a pracovníci linky dvry zachovávají naprostou mlenlivost. Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz Mgr. Lucie Motlová vedoucí Linky dvry Ústí nad Orlicí

18 Životní osudy... Tato dv slova v mnohých z nás vzbuzují respekt a strach, jak skoní. Je pravda, že se to v pevážné vtšin týká lidských osud. Co ale takové životní osudy fauny, tedy zvíat a pták? Zaátkem dubna, pi výstav modeláské techniky v eských Hemanicích se mi dostalo té cti si popovídat s lovkem - panem ing. Houdkem z Ústí nad Orlicí, který velkou ást svého života vnoval ornitologii. Shodou okolností po adu let sledoval pohyb pták i v okolí eských Hemanic vetn áp. Jejich osudy lze sledovat díky kroužkování a celosvtové evidenci a systému zptného hlášení v pípad náhodného odchytu, i v tom horším pípad - nálezu uhynulého, i jinak usmrceného okroužkovaného jedince. Slovo dalo slovo a p. Houdek m poskytl nkolik kopií hlášenek o odchytu, nebo nálezu nkolika jedinc kroužkovaných v eských Hemanicích i blízkém okolí. Zde je nkolik informací a osud: áp bílý okroužkován v eských Hemanicích kroužkem. B12463 N.MUSEUM PRAHA byl nalezen u Kroonsstadu (Jižní Afrika) neschopen letu, vyléen a následn vypuštn zpt do pírody. áp bílý okroužkován v eských Hemanicích kroužkem. PRAHA B12468 byl nalezen v ervenci 1977 mrtev po nárazu na elektrické vedení v Líp nad Orlicí okr. Rychnov nad Knžnou. áp bílý okroužkován v eských Hemanicích kroužkem. PRAHA byl nalezen v íjnu 1972 mrtvý v Sharam-el-Shek, Sinai, Egypt. Lyska erná okroužkovaná v eských Hemanicích kroužkem PRAHA D byla odstelena pi lovu u Albufera de Pollensa ve Španlsku. Kopivka obecná (kachna) okroužkovaná u eských Hemanic kroužkem. PRAHA D byla zastelená u Nordenu v Holansku. Pi psaní tchto ádk se mi na mysl vkrádá jedna otázka: Jaký osud asi eká nová ti apí mlá ata narozená na pelomu kvtna a ervna na hnízd v eských Hemanicích?... - JR

19 ZPRÁVIKY ZE SPORTU 3 kola ped koncem fotbalové sezóny je družstvo muž na 2. míst za 1. Tchonínem se ztrátou jednoho bodu a na tetím míst jsou Rudoltice, které ztrácejí na naše borce tyi body. V sobotu probhl na hišti v Tisové turnaj ve vybíjené žen. Poasí sice nebylo moc píznivé, ale bojovná nálada vládla mezi všemi zúastnnými družstvy. Po vzájemných bojích první místo obsadily ženy ze Sedliš, druhé a tvrté místo patí domácím hrákám. Naše ženy vybojovaly tetí místo a páté skonily dvata ze Sedliš. Pro dti, které chodí na pátení cviení a vystupovaly na besídce ke dni matek, naplánovaly Tereza a Katka tajný výlet do Brna. Je to odmna za celoroní snahu pi cviení tch nejmenších. Výlet hradí TJ Sokol. Hemanice. V sobotu se trojice nohejbalist Kafka J., Souek J.a Vera M. zúastnila turnaje ve Slatin. Ve velké konkurenci obhájili 1. místo. 21. ervna v probhne na místním hišti dtské sportovní odpoledne. Pipraveny jsou soutže pro dti, oberstvení pro dosplé. Odpoledne bude ukoneno posledním fotbalovým zápasem muž, ve kterém se rozhodne o postupujícím do vyšší soutže. NCO O HEMANSKÝCH HASIÍCH V sobotu probhla v Tisové okrsková soutž v požárním sportu. Hemanští hasii pivezli pohár za 3. místo a ženy obsadily druhé místo. Oslava svátku sv. Floriána se konala v pátek ped hasiárnou. Ani ne tak poasí, jako Hudekovy bramboráky pilákaly asi stovku místních i pespolních. Koncem prázdnin plánují hasii tradiní opékání krt na místním hišti. Tímto jste všichni srden zváni. - JK- A ješt jedno pozvání: RC Team Vysoké Mýto v souinnosti s Pilotklubem Choce a MÚ Vysoké Mýto si dovoluje Vás pozvat na již druhé Setkání modelá na Dvoisku, které poádá v sobotu 13. ervna 2009 od 10:00 hodin. Oberstvení je zajištno, vstupné dobrovolné. Letišt je pístupné z obce Dvoisko po asfaltované cest Zde budou k vidní v akci mnohé, ale i další úastníci Výstavy modeláské techniky v eských Hemanicích. Více informací na

20 Hemánek (tvrtletník) vydává Obec eské Hemanice, eské Hemanice 75, eské Hemanice, I: , telefon , evidován u MK R pod evid.. MK R E 18307, redakce: Redaktoi: MVDr. Cacek Josef, Eliáš Pavel, Jirsáková Eva, Kafková Jaroslava, Kuerová Alena, Ivana Vašíková, Rensa Jan st. Náklad 230 výtisk. Bezplatné. Podepsané píspvky vyjadují názory dopisovatel a nemusí být vždy totožné s názory redakce. Neprošlo redakní jazykovou úpravou. Uzávrka píštího ísla bude 3. záí 2009 Redaktoi velice rádi uvítají rozšíení r.r. o zástupce z místních ástí Borová, Chotšiny. Najdou se dobrovolníci?

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010)

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) (Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) V prbhu volebního období 2006 2010 stálo v ele obce Spojil devítilenné zastupitelstvo obce Spojil, které od ustavujícího zasedání dne

Více

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 3. 10. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Schválený rozpoet na rok 2002

Schválený rozpoet na rok 2002 PÍLOHA. 2 z 31. zasedání zastupitelstva Msta Stíbra dne 31.01.2002 Schválený rozpoet na rok 2002 I.PÍJMY CELKEM 81 810 Píjmy 80 410 z toho: daové 41 955 nedaové 13 304 kapitálové 3 200 dotace neinvestiní

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

!"#$%"& '( #)*&*!"#$ + $%!&&', "()*+*)* -. ++,-,+*") ".** /0121 12 345 6( 0* 7 8 7 (

!#$%& '( #)*&*!#$ + $%!&&', ()*+*)* -. ++,-,+*) .** /0121 12 345 6( 0* 7 8 7 ( "#$%"& '( #)*&*"#$ + $%&&', "()*+*)* -. ++,-,+*") ".** /0121 / 0 -( /0121 5607 % '8 /0:6 &1 '1 1 9 9 '0

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více