Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006"

Transkript

1 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) Návrh usnesení : Zastupitelstvo msta schvaluje celoroní hospodaení msta a závrený úet msta za rok 2006 vetn zprávy nezávislého auditora o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2006, a to bez výhrad. 1

2 1. Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2006 (v tis.k) Schválený Rozpotová Upravený Plnní % plnní Ukazatel rozpoet opatení rozpoet k k upravenému rozpotu Tída 1 - Daové píjmy , , , ,2 103,40 Tída 2 - Nedaové píjmy , , , ,1 123,99 Tída 3 - Kapitálové píjmy ,0 322, , ,2 56,61 Tída 4 - Pijaté dotace , , , ,2 95,82 Píjmy celkem , , , ,7 99,84 Tída 5 - Bžné výdaje , , , ,3 93,49 Tída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,9 85,80 Výdaje celkem , , , ,2 90,97 Saldo: Pímy - Výdaje , , , ,5 56,53 Tída 8 - Financování Pijaté úvry a pjky 5 500, , , ,4 83,83 Splátky úvr ,0 0, , ,5 80,88 Prostedky na ZBÚ min.let 5 530, , , ,4 ** Financování celkem 2 967, , , ,5 56,53 Pebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpotové hospodaení msta za rok 2006 skonilo ztrátou v ástce ,32 K. Podrobné údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou obsaženy v píloze. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finanním mstského úadu (výkaz FIN 2-12). Daové píjmy byly vyšší ve skutenosti proti rozpotu o tis.k, na navýšení se podílely jednotlivé dan a poplatky takto : - výnos na dani z píjmu právnických osob 477 tis.k, - výnos na dani z pidané hodnoty tis.k, - výnos na dani z píjmu fyzických osob tis.k, - výnos dan z nemovitostí 280 tis.k, - výbr místních poplatk 553 tis.k, - výbr správních a ostatních poplatk tis.k. Nedaové píjmy byly ve skutenost proti rozpotu vyšší o 4 465,9 tis.k, a to pevážn v následujících oblastech : - pronájem pozemk s lesními porosty 550 tis.k, - pronájem tepelného hospodáství tis.k, - výbr sankních plateb 778 tis.k. Kapitálové píjmy se nepodailo naplnit podle rozpotu o tis.k, a to z dvodu neuskutenných pedpokládaných prodej nemovitostí (smlouvy s nájemci U Sloup). Bžné výdaje - nevyerpaná ástka v celkové výši 8 881,2 tis.k vznikla úsporou finanních prostedk tém ve všech oblastech innosti msta. Nejvtší ástky vznikly v následujících oblastech : - platba daní za msta tis.k, - sociální pée tis.k, - úroky z pjek, úvr 930 tis.k, 2

3 - místní správa 827 tis.k, - komunikace (ZSS) 350 tis.k, - komunální služby 325 tis.k, - zstatek rezerv tis.k. Kapitálové výdaje nevyerpaná ástka na investice v celkové výši 9 450,6 tis.k se skládá pevážn z tchto položek : - bytové domy (pevedeno do roku 2007) tis.k, - kanalizace 153 tis.k, - ZS asomíra (pevedeno do roku 2007) 138 tis.k, - kašna v Pivovarské ulici (pevod do roku 2007) 64 tis.k, - nákup pozemk tis.k. 2. Hospodáská innost msta Msto vede hospodáskou innost na tyto výnosy a související náklady : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veejnost innost parkovacích automat propaganí innost v oblasti ubytovacích služeb inzertní innost ve Vimperských novinách pronájem majetku msta, jehož správu provádjí na základ mandátních smluv Mstská správa dom, s.r.o. Vimperk a Mstské služby vimperk, s.r.o. Hospodáská innost msta skonila v roce 2006 ziskem ve výši tis.k rozpis uveden v píloze Úelové fondy msta 3.1 Fond rozvoje bydlení stav k ,96 K Píjmy fondu tvoí splátky pjek poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou pjky poskytnuté obanm na opravy opláštní budov. V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné pjky. 3.2 Fond sociální stav k ,49 K Tvorba a erpání fondu se ídí rozpotem sociálního fondu a zásadami pro použití sociálního fondu schválenými dne usnesením RM Cizí finanní prostedky Msto eviduje cizí finanní prostedky na zvláštním útu, jeho stav k inil ,92 K - mzdové prostedky za období 12/ ,-- - pijaté kauce ,-- - úroky 8 777,92 5. Hospodaení píspvkových organizací zízených mstem Finanní vypoádání a rozdlení výsledku hospodaení za rok 2006 bylo pro jednotlivé píspvkové organizace schváleno usneseními Rady msta Vimperk ze dne

4 Celkové píjmy tchto organizací inily v roce 2006 ástku ,19 tis.k. Celkové výdaje dosáhly ástky ,04 tis.k. Hospodaení píspvkových organizací skonilo pevahou píjm nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1 000,15 tis.k pehledy podle jednotlivých píspvkových organizací jsou uvedeny v píloze. 3 a Hospodaení organizací založených mstem Hospodaení založených obchodních spoleností /pehled v píloze. 5/ skonilo v roce 2006 takto : KVINT s.r.o., Vimperk tis.k Mstské lesy s.r.o., Vimperk - 57 tis.k Mstská správa dom s.r.o., Vimperk tis.k Mstské služby s.r.o., Vimperk tis.k Celkov skonilo hospodaení založených obchodních spoleností z t r á t o u ve výši 638 tis.k. 7. Vyútování finanních vztah k veejným rozpotm Msto získalo v roce 2006 dotace v celkové výši 56,2 mil. K. Rozpis pijatých dotací a jejich erpání je uveden v tabulce. Dotace byly ádn vyútované, pi finanním vypoádání za rok 2006 byly nevyerpané finanní prostedky z dotace na sociální dávky v ástce K, z dotace na volby do PS v ástce ,33 K a z dotace pro ÚSP Hrabice v ástce 160 K vráceny do státního rozpotu dne Dotace na volby do zastupitelstev obcí nepokryla související náklady, rozdíl ve výši K byl pipsán na úet msta poskytovatel ÚZ Úel položka píjem erpání % MV - VPS Program prevence kriminality , ,00 100,00 MF - VPS Volby do Poslanecké snmovny , ,67 83,27 MV - VPS Biometrie , ,00 100,00 MV - VPS Agenda idi , ,00 100,00 MF - VPS Volby do zastupitelstev obcí , ,00 138,32 MF - VPS Souhrnný dotaní vztah , ,00 100,00 MF - VPS Sociální dávky , ,00 94,91 MPO Registr živnostenského podnikání , ,00 100,00 MZe Odmny lesním hospodám , ,00 100,00 MK Program regenerace kulturních památek , ,00 100,00 MZe Výsadba melioraních devin , ,00 100,00 MK MKS - festival "žes" , ,00 100,00 MSVZ Aktivní politika zamstnanosti , ,00 100,00 Nár.fondy Infocentrum - vyútování z r , ,54 100,00 Nár.fondy NaturVision - vyútování z r , ,43 100,00 KÚ - JK 92 Sbor dobrovolných hasi , ,00 100,00 KÚ - JK 92 NaturVision , ,00 100,00 KÚ - JK Administrace POV , ,00 100,00 KÚ - JK 91 Grant - Nemovité kulturní památky , ,00 100,00 KÚ - JK 125 ZŠ - na pomcky a uebnice , ,00 100,00 KÚ - JK 93 NaturVision záštita hejtmana , ,00 100,00 KÚ - JK MKS - "Vimperský Kašpárek" , ,00 100,00 KÚ - JK Sbor dobrovolných hasi , ,00 100,00 KÚ - JK Sbor dobrov.hasi - vyútování r , ,61 100,00 4

5 SFŽP Tepelné hospodáství-vyútování z r , ,00 100,00 MZe Lesní hospodáské osnovy , ,00 100,00 KÚ - JK Hišt u ZŠ T.G.M. - vyútování r , ,00 100,00 KÚ - JK 89 Skiareál - zasnžování , ,00 100,00 KÚ - JK 89 Zimní stadion - asomíra , ,00 100,00 obce dojíždjící žáci, pestupky podle smluv , ,00 100,00 c e l k e m , ,25 97,93 Krom uvedených dotací msto pevedlo v prbhu roku 2006 z nerozdleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodáské innosti, do rozpotu msta ástku 2 654,4 tis.k. Dále ze státního rozpotu prostednictvím tzv.út limit (mimorozpotové píjmy) erpalo msto dotace v celkové ástce K, a to : K - investiní dotace od MV na vybudování kamerového systému msta K - investiní dotace od MMR na výstavbu bytových dom 20 BJ K - investiní dotace od SFRB na výstavbu bytových dom 2x14 BJ K - neinvestiní dotace od MMR na opravy komunikací 8. Závazky msta K datu eviduje msto následující dlouhodobé závazky : Úvry v celkové ástce ,57 K, z toho : ,50 K - úvr od SOB z pelomu let na opravy po povodni a na investici do vodovodu a Zimního stadionu, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši tis.k, bude doplaceno v roce 2008, ,- K úvr od eské spoitelny na rekonstrukci tepelného hospodáství, splácení ve tvrtletních splátkách od roku 2005, roní splátka ve výši 3 466,8 tis.k je kryta roní ástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, ,- K úvr od SOB erpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši 733,4 tis.k, bude doplaceno v roce 2013, ,07 K - úvr od SOB erpaný v roce 2006 na výstavbu bytových dom, msto bude tento úvr erpat ješt v roce 2007, celková výše úvru bude tis.k, splácen bude od tetího tvrtletí 2007, roní splátka tis.k, bude splaceno v roce Ostatní dlouhodobé závazky v celkové ástce ,-- K zahrnují pedplacené nájemné na pronájem byt a nebytových prostor. Závazky z leasingu osobních automobil v celkové ástce ,65 K, z toho : - Škoda FABIA od 2/ ,29 K - Škoda FABIA od 4/ ,50 K - NISSAN TERRANO od 8/ ,88 K - Škoda FABIA od 7/ ,98 K Tyto závazky nejsou uvedeny v úetní závrce msta, jsou evidovány podle platných úetních standard na podrozvahových útech. Objem dlouhodobých závazk se proti roku 2005 zvýšil o tis.k. 5

6 K má msto krátkodobé závazky vi dodavatelm v ástce ,48 K, z toho : - 1,6 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstských služeb, ,8 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstské správy dom, - 4,5 tis.k z hospodáské innosti msta, ,5 tis.k z rozpotového hospodaení msta. Po lht splatnosti jsou tyto závazky v ástce 1 561,5 tis.k. Objem krátkodobých závazk se proti roku 2005 snížil o tis K. 9. Pohledávky msta K jsou v úetnictví msta vykázány pohledávky na útech 311 a 315 v celkové ástce ,46 K, z toho : Pohledávky z hospodáské innosti v celkové ástce tis. K tis.k - hospodáská innost provozovaná mstem ( tis.k za KVINT s.r.o., pohledávka je ve skutenosti o 100 tis.k nižší, uhrazeno mstu koncem roku 2006 chybn na úet hlavní innosti) tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskou správou dom - neuhrazené nájemné a vyútování služeb z byt a nebytových prostor, úroky z prodlení tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskými službami neuhrazené nájemné z nebytových prostor, z pozemk, úroky z prodlení z toho - pohledávky do lhty splatnosti 846 tis.k - pohledávky po lht splatnosti tis.k Pohledávky z hlavní inosti - rozpotové píjmy v celkové ástce tis. K ,- K - místní poplatky ,- K - stavební povolení, poplatek za zneištní ovzduší ,- K - správní poplatky za povolení provozu VHP (50% odvod do státního rozpotu, pevedeno v lednu 2007) ,- K - % výtžek z provozu VHP ,- K - svoz a likvidace odpad podnikatelé ,- K - nájemné za tepelné hospodáství MS za rok ,- K - nájemné z pozemk, hrobových míst, reklamních ploch ,- K - nájemné z nebytových prostor - 560,- K - nájemné z kontejner pro rekreaní chalupy ,- K - píspvek na výživu ,- K - pokuty ,- K - exekuní náklady a náklady soudního ízení ,- K - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení (315 tis.k Vašíek), chybné platby (-100 tis.k KVINT) ,- K - prodej nemovitostí z toho - pohledávky do lhty splatnosti tis.k - pohledávky po lht splatnosti tis.k - peplatky 289 tis.k Celkový objem pohledávek msta se proti roku 2005 snížil o 906 tis.k. 6

7 10. Zástava majetku Ke dni má msto provedenou zástavu majetku ve výši ,60 K, tj. úetní hodnota zastavených nemovitostí : - ve prospch Státního fondu životního prostedí R ástka K zástava vybraných lesních pozemk s píslušnými porosty v k.ú.vimperk a Kesánov proti pjce ve výši tis.k, kterou msto pijalo v roce 2002 na poízení tepelného erpadla pro Zimní stadion; pjka byla splacena k , zástava bude zrušena v roce 2007, - ve prospch MMR R ástka ,60 K zástava domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku vetn pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši tis.k na opravu domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do , - ve prospch SOB ástka 5 450,- K zástava pozemku p /59 v k.ú.vimperk, jedná se o první ást zástavy proti úvru ve výši tis.k, v roce 2007 bude provedena zástava bytových dom, ukonení zástavy po splacení úvru v roce lenství Msta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Msto Vimperk je lenem nkolika dobrovolných svazk obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoron poskytuje píspvky : Název píspvek za rok Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) ,- K - Nadace pro jihoeské cyklostezky SMOJK ,- K - Sdružení historických sídel 8 102,- K - Euroregion Šumava jihozápadní echy ,- K Podle závreného útu DSO skonilo hospodaení Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2006 ztrátou v ástce K, která byla kryta finanními prostedky na bžném útu. Ztráta vznikla z toho dvodu, že nebyly ke konci roku dokoneny nkteré dotaní projekty (nap.údržba lyžaských tras), nedošlo k jejich vyútování v roce 2006, výsledná dotace bude piznána a doplacena DSO až v roce Pehled AKTIV a PASIV Msta Vimperk k Pehled je uveden v píloze. 6 rozvaha k Podstatné rozdíly stavu jednotlivých út v rozvaze k proti poátením stavm k vznikly z tchto dvod : Úet 013-Software nárst v prbhu roku 2006 ve výši 938 tis.k vznikl nákupem licencí programu VERA, licencí programu Microsoft office, poízením digitální mapy pro mstský úad Úet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nárst v prbhu roku 2006 ve výši 440 tis.k vznikl rozšíením územního plánu (372 tis.k) a poízením plánu odpadového hospodáství (67 tis.k) Úet 041-Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek v prbhu roku 2006 uhradilo msto ástku 853 tis.k na poízení lesních hospodáských osnov ve zizovacím obvodu Vimperk, které by mly být dokoneny podle uzavené smlouvy v roce 2007 (hrazeny z dotace od MZe) 7

8 Úet 031-Pozemky nárst v prbhu roku 2006 o tis.k obsahuje nákup pozemk v celkové ástce tis.k, bezúplatný pevod pozemk historického majetku msta v ástce 244 tis.k, dar od J kraje v k.ú.pravtín ve výši 46 tis.k prodej pozemk v ástce tis.k. Úet 021-Stavby nárst v prbhu roku 2006 o tis.k pedstavuje : zaazení ukonených investic do užívání, a to - rozšíení separaního dvora (249 tis.), - bytové domy Pod Pekárnou ( tis.), - zhodnocení budov MÚ (951 tis.), - zhodnocení bytových a nebytových prostor (899 tis.), - parkovišt Luní (1 686 tis.), - parkovišt Mírová (2 257 tis.), - pístešek pro cyklisty (100 tis.), - vybudované cyklotrasy (376 tis.), - plynová pípojka (549 tis.), - sportovišt u ZŠ T.G.M. (702 tis.), - skiareál (396 tis.), - ZTV Pod Pekárnou (5 990 tis.), - ZTV Purkártova (4 125 tis.), - rekonstrukce komunikací a ostatní zpevnné plochy (5 768 tis.), - nové vodovodní pípojky (202 tis.) - veejné osvtlení Pod Pekárnou (42 tis.) nákup budovy Nad Stadionem 199 (8 788 tis.) umístna ást mstského úadu, získání budovy p. 47 v ulici Špidrova za pohledávku u firmy B-DaS (3 796 tis.), zaazení vodárny Lipka (4 085 tis.) smna za pozemky s Lesy R, s.p., vyazení centrální kotelny v poizovací cen ( tis.) z dvodu zvýšení vkladu základního kapitálu do Mstských služeb Vimperk, s.r.o., vyazení prodaných bytových dom v ástce (7 682 tis.), vyazení prodaných staveb U Sloup (8 987 tis.), vyazení zabudované technologie z centrální kotelny ( tis.) Úet 022-Samostatné movité vci a soubory movitých vcí snížení v prbhu roku 2006 o tis.k zahrnuje : poízení nových souástí technologie tepelného hospodáství (2 914 tis.), poízení dlouhodobého hmotného majetku (155 tis.-prolézaky na dtské hišt, orientaní tabule s mapou, mobilní oplocení), zaízení kuchyn MŠ 1. máje (644 tis.), kamerový systém (2 201 tis.), nové zaízení úpravny vody (780 tis.), zmna vytápní OV (382 tis.), nákup Multicar (244 tis.), dar od J kraje cisterna pro SDH (298 tis.), vyazení vozidel v poizovacích cenách z dvodu prodeje (433 tis.), vyazení majetku v poizovacích cenách na základ inventarizace (230 tis.), vyazení majetku v poizovacích cenách na základ inventarizace majetku likvidace nepotebné a nevyužívané technologie po rekonstrukci tepelného hospodáství ( tis.) 8

9 Úet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárst v prbhu roku 2006 o 625 tis.k vznikl pevážn z dvodu nákupu vybavení pro kuchyni MŠ 1. máje (474 tis.), poízení vybavení dtských hiš (172 tis.) a ostatního vybavení veejného prostranství (202 tis.), doplnní inventáe a zaízení výpoetní techniky pro kanceláe mstského úadu a pro organizaní složky msta (835 tis.), nákupu zaízení pro vodovod a tepelné hospodáství (116 tis.), vyazení porouchaného zaízení a PC na základ inventarizace majetku (1 174 tis.) Úet 042-Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek ke snížení v prbhu roku 2006 o tis.k došlo na jedné stran zvýšením tohoto útu pi poízení nových investic v roce 2006 v celkové ástce tis.k, z toho nap. výstavba bytových dom ( tis.), ZTV (6 030 tis.), projektová dokumentace k ÚSP Hrabice (1 266 tis.), nákup budov ( tis.), kamerový systém (2 201 tis.), na druhé stran snížením tohoto útu zaazením nových investic do užívání v celkové ástce tis.k (viz úty 021, 022, 031). Úet 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k poklesu bhem roku 2006 o tis.k došlo vyútováním záloh z roku 2005 na nákup TKB (970 tis.k), na nákup pozemk ( 2 x 500 tis.) a na poízení vodovodní pípojky (45 tis.), nové zálohy byly poskytnuty na vybudování asomíry na ZS (100 tis.) a na dva projekty na dotace pro MŠ (20 tis.) Úet 061-Majetkové úasti v osobách s rozhodujícím vlivem msto bhem roku 2006 navýšilo základní kapitál spolenosti Mstské služby Vimperk s.r.o. vkladem nemovitosti (bývalé centrální kotelny) v poizovací cen vedené v úetnictví msta, tj v ástce tis.k, podle znaleckého posudku byla nemovitost ocenna ástkou tis.k Úet 069-Ostatní dlouhodobý finanní majetek msto vyadilo v roce 2006 z majetku akcie Jihoeské plynárenské, a.s. v celkové jmenovité hodnot tis.k (1914 ks po 1000,- K) z dvodu jejich pevodu firm Global Brokers, a.s., které msto prodalo práva k pedmtným akciím v roce 1999 Úet 112-Materiál na sklad ke snížení o tis.k došlo v prbhu roku pedevším vyazením zásob v kasárnách v poizovacích cenách návrh k vyazení pi inventarizaci v roce 2005 (1 836 tis.) Úet 314-Poskytnuté provozní zálohy zvýšení v prbhu roku 2006 o tis.k vzniklo pevážn zvýšením poskytnutých záloh na plyn a energie pro byty a nebytové prostory spravované Mstskou správou dom a zvýšením poskytnutých záloh na elektrickou energii; zálohy nebyly do konce roku vyútované Úet 378-Jiné pohledávky ke zvýšení v prbhu roku 2006 o tis.k došlo v hospodáské innosti provádné MSD z dvodu vyútování záloh na teplo a teplou vodu 9

10 Úet 324-Pijaté zálohy snížení v prbhu roku 2006 o tis.k pedstavuje vyútování pijaté zálohy na prodaná práva k akciím P, a.s. (7 656 tis.k), zvýšení pijatých záloh Mstskou správou dom na služby, energie a nájmy (2 711 tis.) Úet 951-Dlouhodobé bankovní úvry zvýšení bhem roku 2006 o tis.k se skládá s pijetí úvr v celkové výši tis.k a splátek úvr v ástce tis.k Vimperk, Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finanního odboru Pílohy. 1 Plnní rozpotu za rok 2006 píjmy a výdaje. 2 Hospodáská innost msta za rok Hospodaení píspvkových organizací k Zkrácená rozvaha píspvkových organizací k Pehled hospodaení založených obchodních spoleností k Roní úetní závrka k výkazy v.pílohy. 7 Zpráva o pezkoumání hospodaení msta za rok

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více