Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006"

Transkript

1 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) Návrh usnesení : Zastupitelstvo msta schvaluje celoroní hospodaení msta a závrený úet msta za rok 2006 vetn zprávy nezávislého auditora o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2006, a to bez výhrad. 1

2 1. Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2006 (v tis.k) Schválený Rozpotová Upravený Plnní % plnní Ukazatel rozpoet opatení rozpoet k k upravenému rozpotu Tída 1 - Daové píjmy , , , ,2 103,40 Tída 2 - Nedaové píjmy , , , ,1 123,99 Tída 3 - Kapitálové píjmy ,0 322, , ,2 56,61 Tída 4 - Pijaté dotace , , , ,2 95,82 Píjmy celkem , , , ,7 99,84 Tída 5 - Bžné výdaje , , , ,3 93,49 Tída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,9 85,80 Výdaje celkem , , , ,2 90,97 Saldo: Pímy - Výdaje , , , ,5 56,53 Tída 8 - Financování Pijaté úvry a pjky 5 500, , , ,4 83,83 Splátky úvr ,0 0, , ,5 80,88 Prostedky na ZBÚ min.let 5 530, , , ,4 ** Financování celkem 2 967, , , ,5 56,53 Pebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpotové hospodaení msta za rok 2006 skonilo ztrátou v ástce ,32 K. Podrobné údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou obsaženy v píloze. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finanním mstského úadu (výkaz FIN 2-12). Daové píjmy byly vyšší ve skutenosti proti rozpotu o tis.k, na navýšení se podílely jednotlivé dan a poplatky takto : - výnos na dani z píjmu právnických osob 477 tis.k, - výnos na dani z pidané hodnoty tis.k, - výnos na dani z píjmu fyzických osob tis.k, - výnos dan z nemovitostí 280 tis.k, - výbr místních poplatk 553 tis.k, - výbr správních a ostatních poplatk tis.k. Nedaové píjmy byly ve skutenost proti rozpotu vyšší o 4 465,9 tis.k, a to pevážn v následujících oblastech : - pronájem pozemk s lesními porosty 550 tis.k, - pronájem tepelného hospodáství tis.k, - výbr sankních plateb 778 tis.k. Kapitálové píjmy se nepodailo naplnit podle rozpotu o tis.k, a to z dvodu neuskutenných pedpokládaných prodej nemovitostí (smlouvy s nájemci U Sloup). Bžné výdaje - nevyerpaná ástka v celkové výši 8 881,2 tis.k vznikla úsporou finanních prostedk tém ve všech oblastech innosti msta. Nejvtší ástky vznikly v následujících oblastech : - platba daní za msta tis.k, - sociální pée tis.k, - úroky z pjek, úvr 930 tis.k, 2

3 - místní správa 827 tis.k, - komunikace (ZSS) 350 tis.k, - komunální služby 325 tis.k, - zstatek rezerv tis.k. Kapitálové výdaje nevyerpaná ástka na investice v celkové výši 9 450,6 tis.k se skládá pevážn z tchto položek : - bytové domy (pevedeno do roku 2007) tis.k, - kanalizace 153 tis.k, - ZS asomíra (pevedeno do roku 2007) 138 tis.k, - kašna v Pivovarské ulici (pevod do roku 2007) 64 tis.k, - nákup pozemk tis.k. 2. Hospodáská innost msta Msto vede hospodáskou innost na tyto výnosy a související náklady : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veejnost innost parkovacích automat propaganí innost v oblasti ubytovacích služeb inzertní innost ve Vimperských novinách pronájem majetku msta, jehož správu provádjí na základ mandátních smluv Mstská správa dom, s.r.o. Vimperk a Mstské služby vimperk, s.r.o. Hospodáská innost msta skonila v roce 2006 ziskem ve výši tis.k rozpis uveden v píloze Úelové fondy msta 3.1 Fond rozvoje bydlení stav k ,96 K Píjmy fondu tvoí splátky pjek poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou pjky poskytnuté obanm na opravy opláštní budov. V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné pjky. 3.2 Fond sociální stav k ,49 K Tvorba a erpání fondu se ídí rozpotem sociálního fondu a zásadami pro použití sociálního fondu schválenými dne usnesením RM Cizí finanní prostedky Msto eviduje cizí finanní prostedky na zvláštním útu, jeho stav k inil ,92 K - mzdové prostedky za období 12/ ,-- - pijaté kauce ,-- - úroky 8 777,92 5. Hospodaení píspvkových organizací zízených mstem Finanní vypoádání a rozdlení výsledku hospodaení za rok 2006 bylo pro jednotlivé píspvkové organizace schváleno usneseními Rady msta Vimperk ze dne

4 Celkové píjmy tchto organizací inily v roce 2006 ástku ,19 tis.k. Celkové výdaje dosáhly ástky ,04 tis.k. Hospodaení píspvkových organizací skonilo pevahou píjm nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1 000,15 tis.k pehledy podle jednotlivých píspvkových organizací jsou uvedeny v píloze. 3 a Hospodaení organizací založených mstem Hospodaení založených obchodních spoleností /pehled v píloze. 5/ skonilo v roce 2006 takto : KVINT s.r.o., Vimperk tis.k Mstské lesy s.r.o., Vimperk - 57 tis.k Mstská správa dom s.r.o., Vimperk tis.k Mstské služby s.r.o., Vimperk tis.k Celkov skonilo hospodaení založených obchodních spoleností z t r á t o u ve výši 638 tis.k. 7. Vyútování finanních vztah k veejným rozpotm Msto získalo v roce 2006 dotace v celkové výši 56,2 mil. K. Rozpis pijatých dotací a jejich erpání je uveden v tabulce. Dotace byly ádn vyútované, pi finanním vypoádání za rok 2006 byly nevyerpané finanní prostedky z dotace na sociální dávky v ástce K, z dotace na volby do PS v ástce ,33 K a z dotace pro ÚSP Hrabice v ástce 160 K vráceny do státního rozpotu dne Dotace na volby do zastupitelstev obcí nepokryla související náklady, rozdíl ve výši K byl pipsán na úet msta poskytovatel ÚZ Úel položka píjem erpání % MV - VPS Program prevence kriminality , ,00 100,00 MF - VPS Volby do Poslanecké snmovny , ,67 83,27 MV - VPS Biometrie , ,00 100,00 MV - VPS Agenda idi , ,00 100,00 MF - VPS Volby do zastupitelstev obcí , ,00 138,32 MF - VPS Souhrnný dotaní vztah , ,00 100,00 MF - VPS Sociální dávky , ,00 94,91 MPO Registr živnostenského podnikání , ,00 100,00 MZe Odmny lesním hospodám , ,00 100,00 MK Program regenerace kulturních památek , ,00 100,00 MZe Výsadba melioraních devin , ,00 100,00 MK MKS - festival "žes" , ,00 100,00 MSVZ Aktivní politika zamstnanosti , ,00 100,00 Nár.fondy Infocentrum - vyútování z r , ,54 100,00 Nár.fondy NaturVision - vyútování z r , ,43 100,00 KÚ - JK 92 Sbor dobrovolných hasi , ,00 100,00 KÚ - JK 92 NaturVision , ,00 100,00 KÚ - JK Administrace POV , ,00 100,00 KÚ - JK 91 Grant - Nemovité kulturní památky , ,00 100,00 KÚ - JK 125 ZŠ - na pomcky a uebnice , ,00 100,00 KÚ - JK 93 NaturVision záštita hejtmana , ,00 100,00 KÚ - JK MKS - "Vimperský Kašpárek" , ,00 100,00 KÚ - JK Sbor dobrovolných hasi , ,00 100,00 KÚ - JK Sbor dobrov.hasi - vyútování r , ,61 100,00 4

5 SFŽP Tepelné hospodáství-vyútování z r , ,00 100,00 MZe Lesní hospodáské osnovy , ,00 100,00 KÚ - JK Hišt u ZŠ T.G.M. - vyútování r , ,00 100,00 KÚ - JK 89 Skiareál - zasnžování , ,00 100,00 KÚ - JK 89 Zimní stadion - asomíra , ,00 100,00 obce dojíždjící žáci, pestupky podle smluv , ,00 100,00 c e l k e m , ,25 97,93 Krom uvedených dotací msto pevedlo v prbhu roku 2006 z nerozdleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodáské innosti, do rozpotu msta ástku 2 654,4 tis.k. Dále ze státního rozpotu prostednictvím tzv.út limit (mimorozpotové píjmy) erpalo msto dotace v celkové ástce K, a to : K - investiní dotace od MV na vybudování kamerového systému msta K - investiní dotace od MMR na výstavbu bytových dom 20 BJ K - investiní dotace od SFRB na výstavbu bytových dom 2x14 BJ K - neinvestiní dotace od MMR na opravy komunikací 8. Závazky msta K datu eviduje msto následující dlouhodobé závazky : Úvry v celkové ástce ,57 K, z toho : ,50 K - úvr od SOB z pelomu let na opravy po povodni a na investici do vodovodu a Zimního stadionu, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši tis.k, bude doplaceno v roce 2008, ,- K úvr od eské spoitelny na rekonstrukci tepelného hospodáství, splácení ve tvrtletních splátkách od roku 2005, roní splátka ve výši 3 466,8 tis.k je kryta roní ástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, ,- K úvr od SOB erpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši 733,4 tis.k, bude doplaceno v roce 2013, ,07 K - úvr od SOB erpaný v roce 2006 na výstavbu bytových dom, msto bude tento úvr erpat ješt v roce 2007, celková výše úvru bude tis.k, splácen bude od tetího tvrtletí 2007, roní splátka tis.k, bude splaceno v roce Ostatní dlouhodobé závazky v celkové ástce ,-- K zahrnují pedplacené nájemné na pronájem byt a nebytových prostor. Závazky z leasingu osobních automobil v celkové ástce ,65 K, z toho : - Škoda FABIA od 2/ ,29 K - Škoda FABIA od 4/ ,50 K - NISSAN TERRANO od 8/ ,88 K - Škoda FABIA od 7/ ,98 K Tyto závazky nejsou uvedeny v úetní závrce msta, jsou evidovány podle platných úetních standard na podrozvahových útech. Objem dlouhodobých závazk se proti roku 2005 zvýšil o tis.k. 5

6 K má msto krátkodobé závazky vi dodavatelm v ástce ,48 K, z toho : - 1,6 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstských služeb, ,8 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstské správy dom, - 4,5 tis.k z hospodáské innosti msta, ,5 tis.k z rozpotového hospodaení msta. Po lht splatnosti jsou tyto závazky v ástce 1 561,5 tis.k. Objem krátkodobých závazk se proti roku 2005 snížil o tis K. 9. Pohledávky msta K jsou v úetnictví msta vykázány pohledávky na útech 311 a 315 v celkové ástce ,46 K, z toho : Pohledávky z hospodáské innosti v celkové ástce tis. K tis.k - hospodáská innost provozovaná mstem ( tis.k za KVINT s.r.o., pohledávka je ve skutenosti o 100 tis.k nižší, uhrazeno mstu koncem roku 2006 chybn na úet hlavní innosti) tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskou správou dom - neuhrazené nájemné a vyútování služeb z byt a nebytových prostor, úroky z prodlení tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskými službami neuhrazené nájemné z nebytových prostor, z pozemk, úroky z prodlení z toho - pohledávky do lhty splatnosti 846 tis.k - pohledávky po lht splatnosti tis.k Pohledávky z hlavní inosti - rozpotové píjmy v celkové ástce tis. K ,- K - místní poplatky ,- K - stavební povolení, poplatek za zneištní ovzduší ,- K - správní poplatky za povolení provozu VHP (50% odvod do státního rozpotu, pevedeno v lednu 2007) ,- K - % výtžek z provozu VHP ,- K - svoz a likvidace odpad podnikatelé ,- K - nájemné za tepelné hospodáství MS za rok ,- K - nájemné z pozemk, hrobových míst, reklamních ploch ,- K - nájemné z nebytových prostor - 560,- K - nájemné z kontejner pro rekreaní chalupy ,- K - píspvek na výživu ,- K - pokuty ,- K - exekuní náklady a náklady soudního ízení ,- K - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení (315 tis.k Vašíek), chybné platby (-100 tis.k KVINT) ,- K - prodej nemovitostí z toho - pohledávky do lhty splatnosti tis.k - pohledávky po lht splatnosti tis.k - peplatky 289 tis.k Celkový objem pohledávek msta se proti roku 2005 snížil o 906 tis.k. 6

7 10. Zástava majetku Ke dni má msto provedenou zástavu majetku ve výši ,60 K, tj. úetní hodnota zastavených nemovitostí : - ve prospch Státního fondu životního prostedí R ástka K zástava vybraných lesních pozemk s píslušnými porosty v k.ú.vimperk a Kesánov proti pjce ve výši tis.k, kterou msto pijalo v roce 2002 na poízení tepelného erpadla pro Zimní stadion; pjka byla splacena k , zástava bude zrušena v roce 2007, - ve prospch MMR R ástka ,60 K zástava domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku vetn pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši tis.k na opravu domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do , - ve prospch SOB ástka 5 450,- K zástava pozemku p /59 v k.ú.vimperk, jedná se o první ást zástavy proti úvru ve výši tis.k, v roce 2007 bude provedena zástava bytových dom, ukonení zástavy po splacení úvru v roce lenství Msta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Msto Vimperk je lenem nkolika dobrovolných svazk obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoron poskytuje píspvky : Název píspvek za rok Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) ,- K - Nadace pro jihoeské cyklostezky SMOJK ,- K - Sdružení historických sídel 8 102,- K - Euroregion Šumava jihozápadní echy ,- K Podle závreného útu DSO skonilo hospodaení Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2006 ztrátou v ástce K, která byla kryta finanními prostedky na bžném útu. Ztráta vznikla z toho dvodu, že nebyly ke konci roku dokoneny nkteré dotaní projekty (nap.údržba lyžaských tras), nedošlo k jejich vyútování v roce 2006, výsledná dotace bude piznána a doplacena DSO až v roce Pehled AKTIV a PASIV Msta Vimperk k Pehled je uveden v píloze. 6 rozvaha k Podstatné rozdíly stavu jednotlivých út v rozvaze k proti poátením stavm k vznikly z tchto dvod : Úet 013-Software nárst v prbhu roku 2006 ve výši 938 tis.k vznikl nákupem licencí programu VERA, licencí programu Microsoft office, poízením digitální mapy pro mstský úad Úet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nárst v prbhu roku 2006 ve výši 440 tis.k vznikl rozšíením územního plánu (372 tis.k) a poízením plánu odpadového hospodáství (67 tis.k) Úet 041-Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek v prbhu roku 2006 uhradilo msto ástku 853 tis.k na poízení lesních hospodáských osnov ve zizovacím obvodu Vimperk, které by mly být dokoneny podle uzavené smlouvy v roce 2007 (hrazeny z dotace od MZe) 7

8 Úet 031-Pozemky nárst v prbhu roku 2006 o tis.k obsahuje nákup pozemk v celkové ástce tis.k, bezúplatný pevod pozemk historického majetku msta v ástce 244 tis.k, dar od J kraje v k.ú.pravtín ve výši 46 tis.k prodej pozemk v ástce tis.k. Úet 021-Stavby nárst v prbhu roku 2006 o tis.k pedstavuje : zaazení ukonených investic do užívání, a to - rozšíení separaního dvora (249 tis.), - bytové domy Pod Pekárnou ( tis.), - zhodnocení budov MÚ (951 tis.), - zhodnocení bytových a nebytových prostor (899 tis.), - parkovišt Luní (1 686 tis.), - parkovišt Mírová (2 257 tis.), - pístešek pro cyklisty (100 tis.), - vybudované cyklotrasy (376 tis.), - plynová pípojka (549 tis.), - sportovišt u ZŠ T.G.M. (702 tis.), - skiareál (396 tis.), - ZTV Pod Pekárnou (5 990 tis.), - ZTV Purkártova (4 125 tis.), - rekonstrukce komunikací a ostatní zpevnné plochy (5 768 tis.), - nové vodovodní pípojky (202 tis.) - veejné osvtlení Pod Pekárnou (42 tis.) nákup budovy Nad Stadionem 199 (8 788 tis.) umístna ást mstského úadu, získání budovy p. 47 v ulici Špidrova za pohledávku u firmy B-DaS (3 796 tis.), zaazení vodárny Lipka (4 085 tis.) smna za pozemky s Lesy R, s.p., vyazení centrální kotelny v poizovací cen ( tis.) z dvodu zvýšení vkladu základního kapitálu do Mstských služeb Vimperk, s.r.o., vyazení prodaných bytových dom v ástce (7 682 tis.), vyazení prodaných staveb U Sloup (8 987 tis.), vyazení zabudované technologie z centrální kotelny ( tis.) Úet 022-Samostatné movité vci a soubory movitých vcí snížení v prbhu roku 2006 o tis.k zahrnuje : poízení nových souástí technologie tepelného hospodáství (2 914 tis.), poízení dlouhodobého hmotného majetku (155 tis.-prolézaky na dtské hišt, orientaní tabule s mapou, mobilní oplocení), zaízení kuchyn MŠ 1. máje (644 tis.), kamerový systém (2 201 tis.), nové zaízení úpravny vody (780 tis.), zmna vytápní OV (382 tis.), nákup Multicar (244 tis.), dar od J kraje cisterna pro SDH (298 tis.), vyazení vozidel v poizovacích cenách z dvodu prodeje (433 tis.), vyazení majetku v poizovacích cenách na základ inventarizace (230 tis.), vyazení majetku v poizovacích cenách na základ inventarizace majetku likvidace nepotebné a nevyužívané technologie po rekonstrukci tepelného hospodáství ( tis.) 8

9 Úet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárst v prbhu roku 2006 o 625 tis.k vznikl pevážn z dvodu nákupu vybavení pro kuchyni MŠ 1. máje (474 tis.), poízení vybavení dtských hiš (172 tis.) a ostatního vybavení veejného prostranství (202 tis.), doplnní inventáe a zaízení výpoetní techniky pro kanceláe mstského úadu a pro organizaní složky msta (835 tis.), nákupu zaízení pro vodovod a tepelné hospodáství (116 tis.), vyazení porouchaného zaízení a PC na základ inventarizace majetku (1 174 tis.) Úet 042-Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek ke snížení v prbhu roku 2006 o tis.k došlo na jedné stran zvýšením tohoto útu pi poízení nových investic v roce 2006 v celkové ástce tis.k, z toho nap. výstavba bytových dom ( tis.), ZTV (6 030 tis.), projektová dokumentace k ÚSP Hrabice (1 266 tis.), nákup budov ( tis.), kamerový systém (2 201 tis.), na druhé stran snížením tohoto útu zaazením nových investic do užívání v celkové ástce tis.k (viz úty 021, 022, 031). Úet 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k poklesu bhem roku 2006 o tis.k došlo vyútováním záloh z roku 2005 na nákup TKB (970 tis.k), na nákup pozemk ( 2 x 500 tis.) a na poízení vodovodní pípojky (45 tis.), nové zálohy byly poskytnuty na vybudování asomíry na ZS (100 tis.) a na dva projekty na dotace pro MŠ (20 tis.) Úet 061-Majetkové úasti v osobách s rozhodujícím vlivem msto bhem roku 2006 navýšilo základní kapitál spolenosti Mstské služby Vimperk s.r.o. vkladem nemovitosti (bývalé centrální kotelny) v poizovací cen vedené v úetnictví msta, tj v ástce tis.k, podle znaleckého posudku byla nemovitost ocenna ástkou tis.k Úet 069-Ostatní dlouhodobý finanní majetek msto vyadilo v roce 2006 z majetku akcie Jihoeské plynárenské, a.s. v celkové jmenovité hodnot tis.k (1914 ks po 1000,- K) z dvodu jejich pevodu firm Global Brokers, a.s., které msto prodalo práva k pedmtným akciím v roce 1999 Úet 112-Materiál na sklad ke snížení o tis.k došlo v prbhu roku pedevším vyazením zásob v kasárnách v poizovacích cenách návrh k vyazení pi inventarizaci v roce 2005 (1 836 tis.) Úet 314-Poskytnuté provozní zálohy zvýšení v prbhu roku 2006 o tis.k vzniklo pevážn zvýšením poskytnutých záloh na plyn a energie pro byty a nebytové prostory spravované Mstskou správou dom a zvýšením poskytnutých záloh na elektrickou energii; zálohy nebyly do konce roku vyútované Úet 378-Jiné pohledávky ke zvýšení v prbhu roku 2006 o tis.k došlo v hospodáské innosti provádné MSD z dvodu vyútování záloh na teplo a teplou vodu 9

10 Úet 324-Pijaté zálohy snížení v prbhu roku 2006 o tis.k pedstavuje vyútování pijaté zálohy na prodaná práva k akciím P, a.s. (7 656 tis.k), zvýšení pijatých záloh Mstskou správou dom na služby, energie a nájmy (2 711 tis.) Úet 951-Dlouhodobé bankovní úvry zvýšení bhem roku 2006 o tis.k se skládá s pijetí úvr v celkové výši tis.k a splátek úvr v ástce tis.k Vimperk, Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finanního odboru Pílohy. 1 Plnní rozpotu za rok 2006 píjmy a výdaje. 2 Hospodáská innost msta za rok Hospodaení píspvkových organizací k Zkrácená rozvaha píspvkových organizací k Pehled hospodaení založených obchodních spoleností k Roní úetní závrka k výkazy v.pílohy. 7 Zpráva o pezkoumání hospodaení msta za rok

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001.

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001. Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroní zpráva za rok 2013

Výroní zpráva za rok 2013 Vodovody a kanalizace Trutnov, akciová spolenost Výroní zpráva za rok 2013 Výroní zpráva je zpracována podle zákona. 563/1991 Sb. a zákona. 513/1991 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Výroní zpráva je uložena

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu. Města Staré Město za rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu. Města Staré Město za rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 - návrh závěrečného účtu Města Staré Město za rok 2009 Adresa: Město Staré Město, nám. Osvobození č. 166, 788 32 Staré Město Tel.: 583 239 222 Fax: 583 285

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Město Dubňany. Závěrečný účet města

Město Dubňany. Závěrečný účet města ÚSC: Město Dubňany Rozpočtový rok : 2013 Závěrečný účet města 1. Plnění rozpočtu příjmů výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hlavní a hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více