Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006"

Transkript

1 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) Návrh usnesení : Zastupitelstvo msta schvaluje celoroní hospodaení msta a závrený úet msta za rok 2006 vetn zprávy nezávislého auditora o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2006, a to bez výhrad. 1

2 1. Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2006 (v tis.k) Schválený Rozpotová Upravený Plnní % plnní Ukazatel rozpoet opatení rozpoet k k upravenému rozpotu Tída 1 - Daové píjmy , , , ,2 103,40 Tída 2 - Nedaové píjmy , , , ,1 123,99 Tída 3 - Kapitálové píjmy ,0 322, , ,2 56,61 Tída 4 - Pijaté dotace , , , ,2 95,82 Píjmy celkem , , , ,7 99,84 Tída 5 - Bžné výdaje , , , ,3 93,49 Tída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,9 85,80 Výdaje celkem , , , ,2 90,97 Saldo: Pímy - Výdaje , , , ,5 56,53 Tída 8 - Financování Pijaté úvry a pjky 5 500, , , ,4 83,83 Splátky úvr ,0 0, , ,5 80,88 Prostedky na ZBÚ min.let 5 530, , , ,4 ** Financování celkem 2 967, , , ,5 56,53 Pebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpotové hospodaení msta za rok 2006 skonilo ztrátou v ástce ,32 K. Podrobné údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou obsaženy v píloze. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finanním mstského úadu (výkaz FIN 2-12). Daové píjmy byly vyšší ve skutenosti proti rozpotu o tis.k, na navýšení se podílely jednotlivé dan a poplatky takto : - výnos na dani z píjmu právnických osob 477 tis.k, - výnos na dani z pidané hodnoty tis.k, - výnos na dani z píjmu fyzických osob tis.k, - výnos dan z nemovitostí 280 tis.k, - výbr místních poplatk 553 tis.k, - výbr správních a ostatních poplatk tis.k. Nedaové píjmy byly ve skutenost proti rozpotu vyšší o 4 465,9 tis.k, a to pevážn v následujících oblastech : - pronájem pozemk s lesními porosty 550 tis.k, - pronájem tepelného hospodáství tis.k, - výbr sankních plateb 778 tis.k. Kapitálové píjmy se nepodailo naplnit podle rozpotu o tis.k, a to z dvodu neuskutenných pedpokládaných prodej nemovitostí (smlouvy s nájemci U Sloup). Bžné výdaje - nevyerpaná ástka v celkové výši 8 881,2 tis.k vznikla úsporou finanních prostedk tém ve všech oblastech innosti msta. Nejvtší ástky vznikly v následujících oblastech : - platba daní za msta tis.k, - sociální pée tis.k, - úroky z pjek, úvr 930 tis.k, 2

3 - místní správa 827 tis.k, - komunikace (ZSS) 350 tis.k, - komunální služby 325 tis.k, - zstatek rezerv tis.k. Kapitálové výdaje nevyerpaná ástka na investice v celkové výši 9 450,6 tis.k se skládá pevážn z tchto položek : - bytové domy (pevedeno do roku 2007) tis.k, - kanalizace 153 tis.k, - ZS asomíra (pevedeno do roku 2007) 138 tis.k, - kašna v Pivovarské ulici (pevod do roku 2007) 64 tis.k, - nákup pozemk tis.k. 2. Hospodáská innost msta Msto vede hospodáskou innost na tyto výnosy a související náklady : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veejnost innost parkovacích automat propaganí innost v oblasti ubytovacích služeb inzertní innost ve Vimperských novinách pronájem majetku msta, jehož správu provádjí na základ mandátních smluv Mstská správa dom, s.r.o. Vimperk a Mstské služby vimperk, s.r.o. Hospodáská innost msta skonila v roce 2006 ziskem ve výši tis.k rozpis uveden v píloze Úelové fondy msta 3.1 Fond rozvoje bydlení stav k ,96 K Píjmy fondu tvoí splátky pjek poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou pjky poskytnuté obanm na opravy opláštní budov. V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné pjky. 3.2 Fond sociální stav k ,49 K Tvorba a erpání fondu se ídí rozpotem sociálního fondu a zásadami pro použití sociálního fondu schválenými dne usnesením RM Cizí finanní prostedky Msto eviduje cizí finanní prostedky na zvláštním útu, jeho stav k inil ,92 K - mzdové prostedky za období 12/ ,-- - pijaté kauce ,-- - úroky 8 777,92 5. Hospodaení píspvkových organizací zízených mstem Finanní vypoádání a rozdlení výsledku hospodaení za rok 2006 bylo pro jednotlivé píspvkové organizace schváleno usneseními Rady msta Vimperk ze dne

4 Celkové píjmy tchto organizací inily v roce 2006 ástku ,19 tis.k. Celkové výdaje dosáhly ástky ,04 tis.k. Hospodaení píspvkových organizací skonilo pevahou píjm nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1 000,15 tis.k pehledy podle jednotlivých píspvkových organizací jsou uvedeny v píloze. 3 a Hospodaení organizací založených mstem Hospodaení založených obchodních spoleností /pehled v píloze. 5/ skonilo v roce 2006 takto : KVINT s.r.o., Vimperk tis.k Mstské lesy s.r.o., Vimperk - 57 tis.k Mstská správa dom s.r.o., Vimperk tis.k Mstské služby s.r.o., Vimperk tis.k Celkov skonilo hospodaení založených obchodních spoleností z t r á t o u ve výši 638 tis.k. 7. Vyútování finanních vztah k veejným rozpotm Msto získalo v roce 2006 dotace v celkové výši 56,2 mil. K. Rozpis pijatých dotací a jejich erpání je uveden v tabulce. Dotace byly ádn vyútované, pi finanním vypoádání za rok 2006 byly nevyerpané finanní prostedky z dotace na sociální dávky v ástce K, z dotace na volby do PS v ástce ,33 K a z dotace pro ÚSP Hrabice v ástce 160 K vráceny do státního rozpotu dne Dotace na volby do zastupitelstev obcí nepokryla související náklady, rozdíl ve výši K byl pipsán na úet msta poskytovatel ÚZ Úel položka píjem erpání % MV - VPS Program prevence kriminality , ,00 100,00 MF - VPS Volby do Poslanecké snmovny , ,67 83,27 MV - VPS Biometrie , ,00 100,00 MV - VPS Agenda idi , ,00 100,00 MF - VPS Volby do zastupitelstev obcí , ,00 138,32 MF - VPS Souhrnný dotaní vztah , ,00 100,00 MF - VPS Sociální dávky , ,00 94,91 MPO Registr živnostenského podnikání , ,00 100,00 MZe Odmny lesním hospodám , ,00 100,00 MK Program regenerace kulturních památek , ,00 100,00 MZe Výsadba melioraních devin , ,00 100,00 MK MKS - festival "žes" , ,00 100,00 MSVZ Aktivní politika zamstnanosti , ,00 100,00 Nár.fondy Infocentrum - vyútování z r , ,54 100,00 Nár.fondy NaturVision - vyútování z r , ,43 100,00 KÚ - JK 92 Sbor dobrovolných hasi , ,00 100,00 KÚ - JK 92 NaturVision , ,00 100,00 KÚ - JK Administrace POV , ,00 100,00 KÚ - JK 91 Grant - Nemovité kulturní památky , ,00 100,00 KÚ - JK 125 ZŠ - na pomcky a uebnice , ,00 100,00 KÚ - JK 93 NaturVision záštita hejtmana , ,00 100,00 KÚ - JK MKS - "Vimperský Kašpárek" , ,00 100,00 KÚ - JK Sbor dobrovolných hasi , ,00 100,00 KÚ - JK Sbor dobrov.hasi - vyútování r , ,61 100,00 4

5 SFŽP Tepelné hospodáství-vyútování z r , ,00 100,00 MZe Lesní hospodáské osnovy , ,00 100,00 KÚ - JK Hišt u ZŠ T.G.M. - vyútování r , ,00 100,00 KÚ - JK 89 Skiareál - zasnžování , ,00 100,00 KÚ - JK 89 Zimní stadion - asomíra , ,00 100,00 obce dojíždjící žáci, pestupky podle smluv , ,00 100,00 c e l k e m , ,25 97,93 Krom uvedených dotací msto pevedlo v prbhu roku 2006 z nerozdleného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodáské innosti, do rozpotu msta ástku 2 654,4 tis.k. Dále ze státního rozpotu prostednictvím tzv.út limit (mimorozpotové píjmy) erpalo msto dotace v celkové ástce K, a to : K - investiní dotace od MV na vybudování kamerového systému msta K - investiní dotace od MMR na výstavbu bytových dom 20 BJ K - investiní dotace od SFRB na výstavbu bytových dom 2x14 BJ K - neinvestiní dotace od MMR na opravy komunikací 8. Závazky msta K datu eviduje msto následující dlouhodobé závazky : Úvry v celkové ástce ,57 K, z toho : ,50 K - úvr od SOB z pelomu let na opravy po povodni a na investici do vodovodu a Zimního stadionu, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši tis.k, bude doplaceno v roce 2008, ,- K úvr od eské spoitelny na rekonstrukci tepelného hospodáství, splácení ve tvrtletních splátkách od roku 2005, roní splátka ve výši 3 466,8 tis.k je kryta roní ástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, ,- K úvr od SOB erpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši 733,4 tis.k, bude doplaceno v roce 2013, ,07 K - úvr od SOB erpaný v roce 2006 na výstavbu bytových dom, msto bude tento úvr erpat ješt v roce 2007, celková výše úvru bude tis.k, splácen bude od tetího tvrtletí 2007, roní splátka tis.k, bude splaceno v roce Ostatní dlouhodobé závazky v celkové ástce ,-- K zahrnují pedplacené nájemné na pronájem byt a nebytových prostor. Závazky z leasingu osobních automobil v celkové ástce ,65 K, z toho : - Škoda FABIA od 2/ ,29 K - Škoda FABIA od 4/ ,50 K - NISSAN TERRANO od 8/ ,88 K - Škoda FABIA od 7/ ,98 K Tyto závazky nejsou uvedeny v úetní závrce msta, jsou evidovány podle platných úetních standard na podrozvahových útech. Objem dlouhodobých závazk se proti roku 2005 zvýšil o tis.k. 5

6 K má msto krátkodobé závazky vi dodavatelm v ástce ,48 K, z toho : - 1,6 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstských služeb, ,8 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstské správy dom, - 4,5 tis.k z hospodáské innosti msta, ,5 tis.k z rozpotového hospodaení msta. Po lht splatnosti jsou tyto závazky v ástce 1 561,5 tis.k. Objem krátkodobých závazk se proti roku 2005 snížil o tis K. 9. Pohledávky msta K jsou v úetnictví msta vykázány pohledávky na útech 311 a 315 v celkové ástce ,46 K, z toho : Pohledávky z hospodáské innosti v celkové ástce tis. K tis.k - hospodáská innost provozovaná mstem ( tis.k za KVINT s.r.o., pohledávka je ve skutenosti o 100 tis.k nižší, uhrazeno mstu koncem roku 2006 chybn na úet hlavní innosti) tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskou správou dom - neuhrazené nájemné a vyútování služeb z byt a nebytových prostor, úroky z prodlení tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskými službami neuhrazené nájemné z nebytových prostor, z pozemk, úroky z prodlení z toho - pohledávky do lhty splatnosti 846 tis.k - pohledávky po lht splatnosti tis.k Pohledávky z hlavní inosti - rozpotové píjmy v celkové ástce tis. K ,- K - místní poplatky ,- K - stavební povolení, poplatek za zneištní ovzduší ,- K - správní poplatky za povolení provozu VHP (50% odvod do státního rozpotu, pevedeno v lednu 2007) ,- K - % výtžek z provozu VHP ,- K - svoz a likvidace odpad podnikatelé ,- K - nájemné za tepelné hospodáství MS za rok ,- K - nájemné z pozemk, hrobových míst, reklamních ploch ,- K - nájemné z nebytových prostor - 560,- K - nájemné z kontejner pro rekreaní chalupy ,- K - píspvek na výživu ,- K - pokuty ,- K - exekuní náklady a náklady soudního ízení ,- K - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení (315 tis.k Vašíek), chybné platby (-100 tis.k KVINT) ,- K - prodej nemovitostí z toho - pohledávky do lhty splatnosti tis.k - pohledávky po lht splatnosti tis.k - peplatky 289 tis.k Celkový objem pohledávek msta se proti roku 2005 snížil o 906 tis.k. 6

7 10. Zástava majetku Ke dni má msto provedenou zástavu majetku ve výši ,60 K, tj. úetní hodnota zastavených nemovitostí : - ve prospch Státního fondu životního prostedí R ástka K zástava vybraných lesních pozemk s píslušnými porosty v k.ú.vimperk a Kesánov proti pjce ve výši tis.k, kterou msto pijalo v roce 2002 na poízení tepelného erpadla pro Zimní stadion; pjka byla splacena k , zástava bude zrušena v roce 2007, - ve prospch MMR R ástka ,60 K zástava domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku vetn pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši tis.k na opravu domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do , - ve prospch SOB ástka 5 450,- K zástava pozemku p /59 v k.ú.vimperk, jedná se o první ást zástavy proti úvru ve výši tis.k, v roce 2007 bude provedena zástava bytových dom, ukonení zástavy po splacení úvru v roce lenství Msta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Msto Vimperk je lenem nkolika dobrovolných svazk obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoron poskytuje píspvky : Název píspvek za rok Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) ,- K - Nadace pro jihoeské cyklostezky SMOJK ,- K - Sdružení historických sídel 8 102,- K - Euroregion Šumava jihozápadní echy ,- K Podle závreného útu DSO skonilo hospodaení Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko v roce 2006 ztrátou v ástce K, která byla kryta finanními prostedky na bžném útu. Ztráta vznikla z toho dvodu, že nebyly ke konci roku dokoneny nkteré dotaní projekty (nap.údržba lyžaských tras), nedošlo k jejich vyútování v roce 2006, výsledná dotace bude piznána a doplacena DSO až v roce Pehled AKTIV a PASIV Msta Vimperk k Pehled je uveden v píloze. 6 rozvaha k Podstatné rozdíly stavu jednotlivých út v rozvaze k proti poátením stavm k vznikly z tchto dvod : Úet 013-Software nárst v prbhu roku 2006 ve výši 938 tis.k vznikl nákupem licencí programu VERA, licencí programu Microsoft office, poízením digitální mapy pro mstský úad Úet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nárst v prbhu roku 2006 ve výši 440 tis.k vznikl rozšíením územního plánu (372 tis.k) a poízením plánu odpadového hospodáství (67 tis.k) Úet 041-Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek v prbhu roku 2006 uhradilo msto ástku 853 tis.k na poízení lesních hospodáských osnov ve zizovacím obvodu Vimperk, které by mly být dokoneny podle uzavené smlouvy v roce 2007 (hrazeny z dotace od MZe) 7

8 Úet 031-Pozemky nárst v prbhu roku 2006 o tis.k obsahuje nákup pozemk v celkové ástce tis.k, bezúplatný pevod pozemk historického majetku msta v ástce 244 tis.k, dar od J kraje v k.ú.pravtín ve výši 46 tis.k prodej pozemk v ástce tis.k. Úet 021-Stavby nárst v prbhu roku 2006 o tis.k pedstavuje : zaazení ukonených investic do užívání, a to - rozšíení separaního dvora (249 tis.), - bytové domy Pod Pekárnou ( tis.), - zhodnocení budov MÚ (951 tis.), - zhodnocení bytových a nebytových prostor (899 tis.), - parkovišt Luní (1 686 tis.), - parkovišt Mírová (2 257 tis.), - pístešek pro cyklisty (100 tis.), - vybudované cyklotrasy (376 tis.), - plynová pípojka (549 tis.), - sportovišt u ZŠ T.G.M. (702 tis.), - skiareál (396 tis.), - ZTV Pod Pekárnou (5 990 tis.), - ZTV Purkártova (4 125 tis.), - rekonstrukce komunikací a ostatní zpevnné plochy (5 768 tis.), - nové vodovodní pípojky (202 tis.) - veejné osvtlení Pod Pekárnou (42 tis.) nákup budovy Nad Stadionem 199 (8 788 tis.) umístna ást mstského úadu, získání budovy p. 47 v ulici Špidrova za pohledávku u firmy B-DaS (3 796 tis.), zaazení vodárny Lipka (4 085 tis.) smna za pozemky s Lesy R, s.p., vyazení centrální kotelny v poizovací cen ( tis.) z dvodu zvýšení vkladu základního kapitálu do Mstských služeb Vimperk, s.r.o., vyazení prodaných bytových dom v ástce (7 682 tis.), vyazení prodaných staveb U Sloup (8 987 tis.), vyazení zabudované technologie z centrální kotelny ( tis.) Úet 022-Samostatné movité vci a soubory movitých vcí snížení v prbhu roku 2006 o tis.k zahrnuje : poízení nových souástí technologie tepelného hospodáství (2 914 tis.), poízení dlouhodobého hmotného majetku (155 tis.-prolézaky na dtské hišt, orientaní tabule s mapou, mobilní oplocení), zaízení kuchyn MŠ 1. máje (644 tis.), kamerový systém (2 201 tis.), nové zaízení úpravny vody (780 tis.), zmna vytápní OV (382 tis.), nákup Multicar (244 tis.), dar od J kraje cisterna pro SDH (298 tis.), vyazení vozidel v poizovacích cenách z dvodu prodeje (433 tis.), vyazení majetku v poizovacích cenách na základ inventarizace (230 tis.), vyazení majetku v poizovacích cenách na základ inventarizace majetku likvidace nepotebné a nevyužívané technologie po rekonstrukci tepelného hospodáství ( tis.) 8

9 Úet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nárst v prbhu roku 2006 o 625 tis.k vznikl pevážn z dvodu nákupu vybavení pro kuchyni MŠ 1. máje (474 tis.), poízení vybavení dtských hiš (172 tis.) a ostatního vybavení veejného prostranství (202 tis.), doplnní inventáe a zaízení výpoetní techniky pro kanceláe mstského úadu a pro organizaní složky msta (835 tis.), nákupu zaízení pro vodovod a tepelné hospodáství (116 tis.), vyazení porouchaného zaízení a PC na základ inventarizace majetku (1 174 tis.) Úet 042-Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek ke snížení v prbhu roku 2006 o tis.k došlo na jedné stran zvýšením tohoto útu pi poízení nových investic v roce 2006 v celkové ástce tis.k, z toho nap. výstavba bytových dom ( tis.), ZTV (6 030 tis.), projektová dokumentace k ÚSP Hrabice (1 266 tis.), nákup budov ( tis.), kamerový systém (2 201 tis.), na druhé stran snížením tohoto útu zaazením nových investic do užívání v celkové ástce tis.k (viz úty 021, 022, 031). Úet 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k poklesu bhem roku 2006 o tis.k došlo vyútováním záloh z roku 2005 na nákup TKB (970 tis.k), na nákup pozemk ( 2 x 500 tis.) a na poízení vodovodní pípojky (45 tis.), nové zálohy byly poskytnuty na vybudování asomíry na ZS (100 tis.) a na dva projekty na dotace pro MŠ (20 tis.) Úet 061-Majetkové úasti v osobách s rozhodujícím vlivem msto bhem roku 2006 navýšilo základní kapitál spolenosti Mstské služby Vimperk s.r.o. vkladem nemovitosti (bývalé centrální kotelny) v poizovací cen vedené v úetnictví msta, tj v ástce tis.k, podle znaleckého posudku byla nemovitost ocenna ástkou tis.k Úet 069-Ostatní dlouhodobý finanní majetek msto vyadilo v roce 2006 z majetku akcie Jihoeské plynárenské, a.s. v celkové jmenovité hodnot tis.k (1914 ks po 1000,- K) z dvodu jejich pevodu firm Global Brokers, a.s., které msto prodalo práva k pedmtným akciím v roce 1999 Úet 112-Materiál na sklad ke snížení o tis.k došlo v prbhu roku pedevším vyazením zásob v kasárnách v poizovacích cenách návrh k vyazení pi inventarizaci v roce 2005 (1 836 tis.) Úet 314-Poskytnuté provozní zálohy zvýšení v prbhu roku 2006 o tis.k vzniklo pevážn zvýšením poskytnutých záloh na plyn a energie pro byty a nebytové prostory spravované Mstskou správou dom a zvýšením poskytnutých záloh na elektrickou energii; zálohy nebyly do konce roku vyútované Úet 378-Jiné pohledávky ke zvýšení v prbhu roku 2006 o tis.k došlo v hospodáské innosti provádné MSD z dvodu vyútování záloh na teplo a teplou vodu 9

10 Úet 324-Pijaté zálohy snížení v prbhu roku 2006 o tis.k pedstavuje vyútování pijaté zálohy na prodaná práva k akciím P, a.s. (7 656 tis.k), zvýšení pijatých záloh Mstskou správou dom na služby, energie a nájmy (2 711 tis.) Úet 951-Dlouhodobé bankovní úvry zvýšení bhem roku 2006 o tis.k se skládá s pijetí úvr v celkové výši tis.k a splátek úvr v ástce tis.k Vimperk, Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finanního odboru Pílohy. 1 Plnní rozpotu za rok 2006 píjmy a výdaje. 2 Hospodáská innost msta za rok Hospodaení píspvkových organizací k Zkrácená rozvaha píspvkových organizací k Pehled hospodaení založených obchodních spoleností k Roní úetní závrka k výkazy v.pílohy. 7 Zpráva o pezkoumání hospodaení msta za rok

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Závěrečný účet Města Vimperk. za rok 2008

Závěrečný účet Města Vimperk. za rok 2008 Závěrečný účet Města Vimperk za rok 2008 K o m e n t á ř 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis.kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění Ukazatel rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

Závěrečný účet Města. za rok Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet Města. za rok Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet Města za rok 2007 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1 K o m e n t á ř 1.

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Ing. Jana Králová

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2 U s n e s e n í ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne 02.07.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje vyazení usnesení zastupitelstva obce.: - 118/08, 160/08, 10/09, 60/09, 61/09, 62/09,

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK v tis. K R E K A P I T U L A C E Schválený rozpoet k 31.7. 1. Upravený rozpoet k 31.10. 2. Upravený rozpoet k 31.12.2012 % plnní Píjmy 385,5 521,7 2 456,5 1 812,5 2 456,5 2 253,9 92%

Více

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2006

Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 v tis. K I.PÍJMY CELKEM 113 066,8 z toho daové 58 780,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 792,0 kapitálové 1 760,0 dotace neinvestiní 38 734,8 II. VÝDAJE CELKEM 114 506,8 z tohocelkem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K

Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 1 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K Pstební innost: lesní hospodáství materiál (sazenice,ochrana,oplocení) 231030 1031 5139 260 000,00 K les.iinosti (t+,ba,p.ibli,.,odvoz,úklid apod.) 231030 1031 5169 146 500,00

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 30. 5. 2012 v kancelái

Více

'#! ! "! #$%$ &' "( '#$%$ ) * +$, "($& 3* &, "( (*. & &"( !* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & "* & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :'; <=26< &# $ %$ 20 6! "!

'#! ! ! #$%$ &' ( '#$%$ ) * +$, ($& 3* &, ( (*. & &( !* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & * & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :'; <=26< &# $ %$ 20 6! ! !"##$ %&'&()(*+ '#!! "! #$%$ &' "( '#$%$ ) * +$, "($& * -&&./$0,* 1#&-$2"( 3* &, "( (*. & &"(!* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & "* & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :';

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

U S N E S E N Í ze 7.zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í ze 7.zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í ze 7.zasedání Rady msta Jirkov ze dne 6.4.2005 Usnesení.195/05 Kontrola plnní usnesení 1) Usnesení splnná splnná usnesení.690-1/04, 156-2/05, 156-4/05, 158/05, 162-3/05, 163-6e/05, 163-6f/05,

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května

Více

Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad )

Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad ) únor 2007 ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. SÚ AÚ Org. K K K K 1 Výnosy z nájemného

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Schválený rozpoet na rok 2005

Schválený rozpoet na rok 2005 Schválený rozpoet na rok 2005 v tis. K I. PÍJMY CELKEM 107 869,3 z toho daové 57 759,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 555,0 kapitálové 1 100,0 dotace neinvestiní 35 455,3 II. VÝDAJE CELKEM 121 983,3 z toho CELKEM

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více