PRIKAZNÍ SMLOUVA. KONTROLNÍ ČÍSLO: P19 V Stejnopis číslo: A. Hlavní město Praha STA VOKONTROL S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIKAZNÍ SMLOUVA. KONTROLNÍ ČÍSLO: P19 V Stejnopis číslo: A. Hlavní město Praha STA VOKONTROL S.R.O."

Transkript

1 II MHMPXPBWU5JP KONTROLNÍ ČÍSLO: P19 V Stejnpis čísl: A Hlavní měst Praha STA VOKONTROL S.R.O. PRIKAZNÍ SMLOUVA stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; PŘÍKAZNÍK čísl smluvy přikazce: PRK/21/04/006543/2019 Stránka 1 z 16

2 Stavba č VOŠ a SPS stavební. Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník 1. a II. část Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely Smluvní strany se sídlem: IČO: DIČ: bankvní spjení: čísl účtu: zastupené: Hlavní měst Praha Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Měst, PSČ CZ registrvané dle ustanvení 94 zákna č. 235/2004 Sb.ř dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů PPF banka a.s., Praha /6000 Ing. Karlem Prajerem, ředitelem dbru investičníh Magistrátu hlavníh města Prahy dále jen jak Příkazce" na straně jedné a STAVOKONTROL s.r.. splečnst vedená u Městskéh sudu v Praze pd sp.zn ddíl C vlžka se sídlem: ICO: DIČ: bankvní spjení: čísl účtu: zastupená: Kazimírva 1004/7, Praha CZ registrvaná/dle ustanvení 94 zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů Kmerční banka a.s /0100 Ing. Václav Nerad, jednatel splečnsti dále jen jak Příkazník'' na straně druhé Stránka 2 z 16

3 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník 1. a II. část tut PŘÍ KÁZNÍ SMLOUVU ke stavbě č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny ve smyslu ustanvení 2430 a násl zákna č. S9/2012 Sb., bčanskéh zákníku, " MfiteMtrení $ 752 dsl- 4 zák<>na č. 183/2006 Sb., územním plánváni n stavebním řádu (stavební zákn) dále jen jak Smluva" ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY Účel Smluvy Účelem tét Smluvy je zajištění kmplexních inženýrsk-investrských činnstí ke stavbě č VOŠ a SPŠ stavební, Dusní, PÍ - výstavba tělcvičny, a t jak I. části stavby (tělcvičny), lak II. části stavby (zázemí a gastrprvzu) (dále jen jak Stavba"), a t řádné a včas a včetně technickéh dzru stavebníka nad prváděním tét Stavby pdle zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) (dále jen jak stavební zákn"). Právní režim Smluvy a výklad jejich ustanvení Smluva je uzavřená pdle ustanveni 2430 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, ve znění pzdějších předpisů (dále jen jak bčanský zákník"), jakžt příkazní smluva Obsah tét Smluvy se vykládá pdle jazykvéh vyjádření jedntlivých ujednání. K úmyslu jednajícíh lze přihlédnut jen, není-li v rzpru s jazykvým vyjádřením. K tmu, c předcházel neb následval p uzavření Smluvy, se v takvém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasnstí hledně významu jazykvéh vyjádření jedntlivých ujednání Smluvy se 1.4. pužiji statní pravidla výkladu právních nrem, přičemž v takvém případě předcházel neb následval p uzavření Smluvy, přihlíží. Prhlášení Smluvních stran sc k tmu, c Smluvní strany prhlašují, že údaje uvedené v úvdu Smluvy jsu v suladu se skutečnstí v dbě uzavření Smluvy Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvdu Smluvy známí bez prdleni pačné Smluvní straně. Zhtvitel prhlašuje, že je držitelem platnéh právnění k pdnikání pdle zvláštních záknů, a t alespň v rzsahu ptřebném k realizaci předmětu Smluvy. Kmunikace mezi Smluvními stranami a dručvání Vzájemné kmunikace Smluvních stran bude prbíhat v českém jazyce. Nestanví-li Smluva výslvně jinak, prbíhá veškerá kmunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá známení, suhlasy i jiná sděleni prt musejí být učiněna vůči druhé Stránka 3 z 16

4 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní PÍ - výstavba tělcvičny; pnkazník I. a II. část Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prkazatelně hrzí nebezpečí z prdlení. V takvém případě lze prvést známení, suhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným dplněním, nejpzději však následující pracvní den. pvažují za dručené i v případě, že kterákliv ze Smluvních stran její dručení 1.9. Písemnsti se dmítne či jinak znemžní Adresu pr dručvání písemnsti Příkazri je: a) adresa datvé schránky: 48ia97h; b) vá adresa: pštvní adresa: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1. c) Adresu pr dručvání písemnstí Pnkazmkvi je: a) adresa datvé schránky: yqí4kg8; b) vá adresa: neb c) pštvní adresa: Pdbabská 81/17, Praha 6. právněn měnit pštvní adresu pr dručvání písemnstí puze v rámci Česke Přikazníkje republiky, přičemž tat změna musí í být písemně známena Příkazci nejméně 10 kalendářních dnu před účinnstí takvé změny JF.DNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY Identifikace zadávacíh řízení Smluva je uzavřena na základě veřejné zakázky maléh rzsahu čísl INV/MZ/0071/19 ve smyslu ustanvení 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění stavba č VOŠ a SPŠ stavební, pzdějších předpisů (dále jen jak ZZVZ") s názvem výstavba tělcvičny; pnkazník I. a 11. část", a rzhdnutí zadavatele výběru Dušní, PÍ - ddavatele č. j. MHMP /2019 ze dne Závazné pdklady pr uzavření Smluvy 2.2. Závaznými pdklady pr uzavření tét Smluvy a prvedeni jejíh předmětu (dále jen jak Závazné pdklady") jsu, a t s vzestupným přadím významnsti: a) zadávací pdmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smluvy; b) nabídka Příkazníka pdaná d Veřejné zakázky; c) splečné územní rzhdnutí a stavební pvlení č. j. UMCP /2017 ze dne d) 2017 vydané dbrem výstavby Úřadu městské části Praha 1 se sídlem Vdičkva 681/18, Praha 1 - Nvé Měst, PSČ , IČO ; rzhdnutí prdlužení platnsti splečnéh územníh rzhdnutí a stavebníh. UMCP /2019 ze dne vydané dbrem výstavby Úřadu pvlení č. j městské části Praha 1 se sídlem Vdičkva 681/18, Praha! - Nvé Měst, PSČ , IČO ; Stránka 4 z 16

5 Stavba č. 430TO VOŠ a SPŠ stavební, Dušní. PÍ - výstavba tělcvičny; přfkazník I. a D. část e) prjektvá dkumentace pr prvádění stavby zpracvaná splečnstí R2J Architects s.r.. se sídlem Mánesva 864/19, Praha 2 - Vinhrady, PSČ , IČO , zakázkvé čísl 0189 z 12/2017; 0 supis stavebních prací, ddávek a služeb zpracvaný splečnstí R21 Architects s.r. se sídlem Mánesva 864/19, Praha 2 - Vinhrady, PSČ , IČO , zakázkvé čísl 0189 z 01/2018]; g) známení rzhdnutí výběru ddavatele Č. j. MHMP / ze dne ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY 3. STAVBA 3.1. Základními identifikačními údaji Stavbě jsu: čísl Stavby: název Stavby: VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny PŘEDMĚT PLNĚNÍ Přfkazník se tut Smluvu zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalstí a náležitu pečlivstí (dbrnu péčí) a fádně a včas bstarat dále uvedené záležitsti a Příkazce se tut Smluvu za t zavazuje zaplatit Příkazníkvi dále sjednanu dměnu. Záležitstmi Příkazníka se rzumí a) činnsti při realizaci Stavby b) u. stavebně-technické pradenství při výběru zhtvitele Stavby; výkn trvaléh technickéh dzru stavebníka nad prváděním Stavby ve smyslu ustanvení 152 dsť. 4 stavebníh zákna (dále jen jak TDI") v blasti technické, finanční, časvé a administrativní správy Stavby; činnsti p dknčení Stavby v rzsahu příprava a zajištěni pdkladů k vyvedení Stavby d majetku příslušnéh dbru Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen jak MHMP") a předání Stavby uživateli, prvzvateli či správci předáním prstřednictvím Prtklu převdu hmtnéh majetku získanéh investiční výstavbu včetně předání a převzetí a následnéh předání d správy (dále jen jak Trjstranný prtkl"); n. výkn dčasné investrské péče d kamžiku předání Stavby d správy knečnému uživateli; a t vše ke stavbě Č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny, jejímž predmetem,e výstavba tělcvičny (I. část stavby) a zázemí a gastrprvzu (U. část stavby). Stránka 5 z 16

6 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkaz nik I. a II. část Stavba č Pdrbné pžadavky Příkazcc na předmět Smluvy jsu dále uvedeny v přílhách č. 1 a č. 2 tét Smluvy. MÍSTA PLNĚNÍ Míst)' plnění jsu dbr investiční Magistrátu hlavníh města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, a) Praha 2 - Nvé Měst, PSČ (zejm. sbní jednání Smluvních stran, předání výstupů)) b) rávních úřadů, dtčených rgánu státní správy, majitelů a správců technické sídla sp infrastruktury a majitelů dtčených pzemků; a c) míst Stavby. 5 2 Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smluvy ptřeba prvedeni plnění na jiném než výše uvedeném místě, má se za t, že se míst plnění sjednané pdle tét Smluvy jedná, je-li na územní hlavníh města Prahy, a dprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané dměně DOBA A L1IÚTY PLNĚNÍ Dba plnění Tat Smluva se uzavírá na dbu určitu, a t d dby pdpisu Trjstrannéh prtklu všemi jeh stranami. Lhůty plnění Příkazník se zavazuje předmět Smluvy prvést v následujících lhůtách a) činnsti při realizaci Stavby: i. ii. ni. p celu dbu výběru zhtvitele Stavby; p celu dbu výstavby; a zpracvání a pdání návrhu na zahájení klaudačníh řízení d 15 kalendářních dnů de dne dručení výzvy k jeh prjednání; b) činnsti p dknčení Stavby: příprava a zajištění pdkladů pr předání Stavby na základě Trjstrannéh i. prtklu d 15 kalendářních dnů de dručení výzvy k vyvedení Stavby; u. pskytvání sučinnsti při vyvádění Stavby a výkn dčasné investrské péče d předání Stavby na základě Trjstrannéh prtklu. Příkazník se zavazuje plnit předmět Smluvy, resp. veškerá dílčí plnění, pr případ, žc tat Smluva nestanví knkrétní určitu lhůtu, bez zbytečnéh dkladu. Lhůty pr převzetí Příkazcem se nezapčítávají d lhút plnění dle tht článku Smluvy. Stránka 6 z 16

7 Stavba č VOŠ a SPS stavební. Dušní, Pl - výstavba tělcvičny; příkaznik I. a II. část ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY ODMĚNA Celkvá dměna Celkvá dměna za prvedení předmětu Smluvy je stanvena v suladu s známením zadavatele výběru ddavatele veřejné zakázky č. j. MHMP /2019 ze dne jak cena nejvýše přípustná, a t ve výši: pzn čisl jednací a datum dplní zadavatel před uzavřením smluvy ZÁKLADNÍ CENA DPH CENA CELKEM VČETNĚ DPH ,-Kč ,- Kč ,- Kč Příkaznik je pvinen účtvat DPH v záknem stanvené výši v den uskutečnění zdanitelnéh plnění. Předpkládané celkvé investiční náklady zhtvitele Stavby bez DPH jsu ,00 Kč. Předpkládané investiční náklady L části - tělcvičny jsu ,00 Kč bez DPH. Předpkládané investiční náklady II. části zázemí a gastrprvzu jsu ,00 Kč bez DPH. Pnkaznik je pvinen uvádět na fakturách - daňvých dkladech za Oslem a názvem Stavby a event. číslem a názvem etapy, kntrlní čisl vyznačené na prvni straně tét Smluvy pd značením Kntrlní čísl". ~ Pkud ' faktura * nebude bsahvat kntrlní čísl, bude neuhrazená vrácena Příkazníkvi. Odměna a platební pdmínky 7.2. Celkvá dměna Příkazníka je rzdělena na dměnu za I. a II. část stavby takt: I. část stavby - tělcvična Cena I. části DPH Cena I. části celkem včetně DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odměna bez DPH za I. část stavby činí 3,14 % z předpkládaných investičních nákladů zhtvitele I. části stavby bez DPH. II. část stavby - zázemí a gastrprvz Cena H. části ,- Kč Stránka 7 z 16

8 d VOŠ a SP$ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník I. a II. část Stavba DPH Cena II. části celkem včetně DPH Odměna bez DPH za II. část stavby Sní 2,54 'X. z předpkládaných ,- Kč ,- Kč investičních nákladu zhtvitele II. části stavby bez DPH. Tyl dměny jsu dále rzděleny dle jedntlivých fázi činnsti a budu hrženy n základě dílčích faktur vystavených Příkaznikem. a t v návaznsti na časvé a věcné hledisk takt: Výkn činnsti pr prváděni Stavby a p dknčeni Stavby se sestává z díihch plněni: a) Výkn technickéh dzru stavebníka (TDI)- d 80 % z dměny, y.a tut fázi Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavvaných plletně k a k Výše dměny za příslušné plletí bude částka vypčtená jak shra uvedené prcent ze skutečnéh čerpání rzpčtu kapitálvých výdajů bez DPH na zhtvitele Stavby za příslušné plletí. Přílhu faktur bude kalkulace výše dměny a přehled úhrad zhtviteli Stavby. Dnem uskutečnění zdanitelnéh plnění bude pslední kalendářní den příslušnéh plletí. b) Zpracvání a předání kmplexních pdkladů pr vyvedení dluhdbéh hmtnéh majetku z účtu dbru investičníh M1IMP -10 % z dměny za lut fázi c) Přílhu faktury bude riginál Prtklu předáni a přezkumáni kmplexních Z účtu 1NV MHMP" ptvrzenéh příslušným pdkladů pr vyvedení DHM pracvníkem ddělení vyváděni majetku MHMP, s tim, že p prvedené kntrle nebyly shledány závady. Dnem uskutečněni zdanitelnéh plnění bude den pdpisu Prtklu předání a přezkumáni kmplexních pdkladů pr vyvedeni DHM z učtu INV MHMP". Předání Stavby na základě Trjstrannéh prtklu -10% z dměny zatutfazi faktura bude vystavena p pdpisu Trjstrannéh prtklu ". Přílhu Knečná faktun- bude kpie tht Trjstrannéh prtklu". Dnem uskutečnění zdanitelnéh plnění knečné faktury bude pslední datum pdpisu Trjstrannéh prtklu" u příslušnéh přejímajícíh či předávajícíh (ředitel dbru investičníh MHMP, ředitel dbru hspdařeni s majetkem MHMP neb dbru evidence majetku MHMP a buducí správce - prvzvatel). 7 3 Veškeré faktury budu vystaveny ve dvjím vyhtvení a deslány na adresu bjednatele: Hlavní měst Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1. Faktury je mžné dručit i sbně neb kurýrem d pdatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 neb Jungmannva 35/29, Praha Splatnst faktur dni 30 dní de dne jejíh dručení Příkazci. Termínem úhrady se rzumí den 7.5. dpisu platby z účtu Přikazníka. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitsti daňvéh dkladu ve smyslu zákna č. 235/2004 Sb. dani z přidané hdnty ve znění pzdějších předpisů i dalši náležitsti pžadvané bjednatelem. Musí tedy bsahvat tyt údaje: údaje Přikazce, sídl, IČO, DIČ,* Stránka 8 z 16

9 Stavba č VOS a SPŠ stavební. Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník I. a II. část 7.6. údaje Příkazníka, sídl, IČO, DIČ; evidenční čísl daňvéh dkladu; bankvní spjeni Příkazníka; datum výstavem daňvéh dkladu; datum uskutečnění zdanitelnéh plnění; rzsah a předmět fakturvanéh plnění; čísl Smluvy; kntrlní čísl (vyznačené vprav nahře na první straně Smluvy); čísl a název Stavby, ppř. čísl a název etapy; fakturvanu částku ve slžení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; zápis v bchdním rejstříku (čísl vlžky, ddíl); razítk a pdpis právněné sby, stvrzující právněnst, frmální a věcnu správnst faktur)- za Příkazníka. V případě, ze faktura nebude vystavena právněně, či nebude bsahvat náležitsti uvedené v tét smluvě, je příkazce právněn ji vrátit príkazníkvi k dplněni. V takvém případě se začne pčítat nvá Ihůta splatnsti dnem dručení pravené či právněné vystavené faktury Zjistí-li Pnkazce v průběhu plnění Smluvy její prušení neb další nedstatky v činnsti Příkazníka, je právněn jednstranně zapčíst smluvní pkuty prti částkám dměny Příkazníka, nebude-li v knkrétním případě výslvně dhdnut jinak V dměně nejsu zahrnuty bvyklé správní a jiné bdbné pplatky, dměna sudníh znalce a jiné bdbné výdaje suvisející s činnstí příkazníka dle tét smluvy, které je přfkazník právněn příkazci vyúčtvat, ani další náklady, které s předchzím suhlasem Příkazce navíc účelně vynalží při plnění svých závazků z tét Smluvy a které řádné a včas Příkazci vyúčtuje. ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 8.1. Příkazník se zavazuje prvést předmět Smluvy řádné, včas a s náležitu dbrnu péčí (se znalsti a pečlivstí, která je s jeh pvláním neb stavem spjena) a Pnkazce se mu k tmu zavazuje pskytnut náležitu sučinnst, kteru na něm lze spravedlivě pžadvat Plnění předmětu Smluvy bude na straně Příkazce prvádět realizační tým ve slžení 8.3. stanveném v přílze č. 3 tét Smluvy, přičemž pr dplnění Či změnu realizačníh týmu pstačí písemné známeni tét skutečnsti Príkazníkvi. Plnění předmětu Smluvy bude na straně Příkazníka prvádět realizační tým ve slženi stanveném v přílze č. 4 tét Smluvy. Změna člena realizačníh týmu je mžná puze sbu splňující ttžný neb kvalitativně vyšší frmu a br vzdělání a ttžnu neb kvalitativně vyšší dbrnu kvalifikaci, a zárveň p předchzím písemném schválení Příkazce. 8.4 Ke změně člena týmu realizačníh týmu není třeba uzavírat ddatek k tét Smluvě Práva a pvinnsti Smluvních stran stanví dále přílhy č. 1 a 2 tét Smluvy. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 9.1. Příkazník je pvinen jednat za Příkazce sbně. K výknu některých činnstí může Příkazník pužit třetí sby. Za prvedení těcht činnstí třetí sbu však dpvídá Příkazci Příkazník. Stránka 9 z 16

10 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník I. a 11. část 9.2. Příkazník je pvinen při výknu své činnsti dbát pkynů Příkazce, případné jej upzrnit na a) zřejmu nevhdnst jeh pkynů, které by mhly mít za následek vznik škdy v suladu s tut Smluvu; pvinen upzrnit Příkazce, že zjistil klnsti, které mhu mít vliv na změnu pkynů b) Příkazce; pvinen neprdleně infrmvat Příkazce, pkud zjistí, že při prvádění činnstí dle c) tét Smluvy je nutné přikrčit k prvedení změn, které jsu nezbytně nutné k dsazení suladu přípravy neb realizace Stavby se Smluvu, smluvu díl se zhtvitelem Stavby neb právními předpisy. Příkazník bude zajišťvat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rzsahu schválenéh 9.3. pčtu hlavníh města Prahy na příslušný rk, který mu Příkazce sdělí písemným rzpisem, rz pravenéh rzpčtu, který je uveden v Čerpání kapitálvých výdajů" předávanéh event. u Příkazníkvi. Příkazník není právněn bez předchzíh písemnéh suhlasu Příkazce jakýmkliv způsbem 9.4. měnit věcný rzsah Stavby prti pravmcným správním rzhdnutím včetne schválené prjektvé dkumentace, termíny realizace či akceptvat vícepráce neb či méněpráce zvyšující či snižující náklady Stavby prti uzavřené smluvě díl se zhtvitelem Stavby Příkazník je pvinen předat Příkazci bez zbytečnéh dkladu dklady a písemnsti, ktere pri plnění předmětu tét Smluvy za Příkazce bdrží (zejm. prjektvé dkumentace, správní rzhdnutí a patření). V suladu s Plnu mcí předkládá Příkazník Příkazci k ptvrzení Seznam zaměstnanců 9.6. zmcněných k dispzicím" (pdpisvé vzry). Příkazník je pvinen tent Seznam" vždy aktualizvat v případě změny sb. Příkazník je pvinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v suvislsti s přípravu a realizací Stavby uzavřít. Před uzavřením smluvy, případně ddatku smluvy díl se zhtvitelem Stavby, je Příkazník pvinen zkntrlvat přílhy tét Smluvy se zhtvitelem s hledem na nabídkvu cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny). 10. PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM Příkazce tut Smluvu zmcňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeh účet vyknával předmět Smluvy. Za tím účelem Příkazce vyhtví nejpzději d 15 kalendářních dnů de dne, kdy si t Příkazník pžádá, svědčení udělení plné mci neb prcesní plnu mc, je-li v dané věci ptřeba. ČÁST V. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE JAKOST DÍLA Příkazník pskytuje Příkazci záruku za řádné a včasné prvedení předmětu tét Smluvy. Stránka 10 z. 16

11 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník I. a II. část 12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOV1TELL Pvěříl-li Příkazník prvedením části předmětu Smluvy jinu sbu (dále jen jak Pdddavatel"), má Příkazník dpvědnst jak by předmět Smluvy prváděl sám. Příkazník je v takvém případě pvinen v pdddavatelské smluvě zajistit, aby byl Pdddavatel pvinen splupůsbit při prvádění kntrly plnění. Tat pvinnst se přiměřeně vztahuje i na Pdddavatele v dalších úrvni pdddavatelskéh řetězce. 13. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Záruka Předmět Smluvy prvedeny Příkazníkem má vady, jestliže jeh pžadavkům uvedeným v tét Smluvě (dále jen jak Vady"). Příkazník dpvídá za Vady, které se vyskytly v záruční dbě (dále jen jak Záruční dba"). Příkazník pskytuje na jím prvedený předmět Smluvy záruku v délce 24 měsíců. Záruční dba začíná plynut de dne předání a převzetí dílčíh výsledku prvádění předmětu Smluvy pdle jedntlivých fází plnění bez vad a neddělků. Záruční dba neběží p dbu, p kteru nemůže Příkazce výsledek pr Vadu řádně užívat. Reklamační pdmínky Vyskytne-li se v průběhu záruční dby Vada, je Příkazce pvinen bezdkladné známit Příkazníkvi její výskyt. Jakmile Příkazce deslal tt písemné známení, má se za t, že pžaduje bezplatné dstranění Vady. Zhtvitel zapčne s dstraněním Vady d 5 pracvních dnů de dne dručení známení Vadě, pkud se Smluvní strany nedhdnu jinak. Vada (její známení) bude Příkazcem uplatněna datvu schránku, em neb pštu. Oznámení vadě musí mj. bsahvat stručný ppis vzniklé Vady, závadě dšl a jak se prjevuje Příkazce je pvinen umžnit Příkazníkvi dstraněni Vady V případě, že Příkazník nezačne s dstraněním Vady dle tht článku, je Příkazce právněn bjednat dstranění Vady u třetí sby. Příkazník je pak pvinen uhradit náklady na dstranění Vady, a t d 14 dnů d předlžení jejich vyúčtvání Příkazcem. 14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU prvedení nedpvídá míst a způsb, jakým k Odpvědnst za Škdu vzniklu při prváděni předmětu tét Smluvy neb v jejím důsledku nese Příkazník v plném rzsahu Příkazník je pvinen nahradit Příkazci škdu v plné výši Škdu je Příkazce právněn zapčíst prti phledávce Prikazníka. V případě. Že takvá phledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkvi nenahradí škdu, která mu vznikla v su vislsti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanvení 2437 bčanskéh zákníku). Stránka 11 z 16

12 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební. Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkaznik 1. a n. cast ČÁST VI. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY POJIŠTĚNÍ příkazníka Pjištění becné dpvědnsti Příkazníka Příkaznik se zavazuje mít sjednán pjištění dpvědnsti za újmu z výknu pdnikatelské činnsti způsbenu třeli sbě s limitem pjistnéh plnění ve výši alespň ,- Kč (dále jen jak Pjištění becné dpvědnsti"). musí zahrnvat pjištění dpvědnsti Příkazníka Pjištěni becné dpvědnsti za majetkvu a nemajetkvu újmu vzniklu jinému (Příkazci či třetí sbě) z výknu pdnikatelské Činnsti. zavazuje udržval Pjištěni becné dpvědnsti v platnsti de dne účinnstí Příkaznik se tét Smluvy d alespň 14 dnů p pdpi1su Trjstrannéh prtklu" Originál neb úředně věřenu kpii pjistné smluvy zahrnující Pjištění becné Odpvědnsti se zavazuje Příkaznik předat Příkazci nejpzději ke dni uzavření tét Smluvy. Předlženi pjistné smluvy lze nahradit riginálem neb úředně věřenu kpii pj.stky vydané pjistitelem Pjištěni prfesní dpvědnsti Přikaznik se dále zavazuje mít sjednán pjištění prfesní dpvědnsti za vady plnění předmětu tét Smluvy způsbené výknem dbrné činnsti v rzsahu zakna č. 360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektu a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků Činných ve výstavbě, ve zněni pzdějších předpisů (dále jen jak Pjištěni prfesní dpvědnsti"). Minimální limit pjistnéh plnění činí alespň ,- Kč z jedne pjistné událsti (dále jen jak minimální výše pjistnéh plněni"). ;ri zahrnvat pjištění dpvědnsti Příkazníka Pjištěni prfesní dpvědnsti musí za majetkvu a nemajetkvu újmu vzniklu jinému (Příkazci či třeli sbě) z výknu dbrné činnsti pdle zákna č. 360/1992 Sb., výknu pvláni autrizvaných architektů a a techniků činných ve výstavbě, ve zněni výknu pvláni autrizvaných inženýrů pzdějších předpisů. Příkaznik se zavazuje udržvat Pjištěni prfesní dpvědnsti v platnsti de dne účinnsti tét Smluvy d alespň 14 dnů p pdpisu Trjstrannéh prtklu". Originál neb úředně věřenu kpii pjistné smluvy zahrnující Pjištění prfesni dpvědnsti se zavazuje Příkaznik předat Přikazci nejpzději ke dni uzavření tét Smluvy. Předlženi pjistné smluvy lze nahradit riginálem neb úředně věřenu kpií pjistky vydané pjistitelem. Pjištění křížvé dpvědnsti i zahrnvat pjištění křížvé dpvědnsti (krytí dpvědnsti za Pjištění Příkazníka musi sbu prvádějící činnsti pdddavatelsky na základě újmu způsbenu právněnu písemné smluvy uzavřené s Příkazníkem). pjištěni křížvé dpvědnsti je splněna také v případě, že pjistné pdmínky Pdmínka pjištěni Příkazníka pdle tét Smluvy nevylučují takvé plnění pjistitelem (tj. plněn, z Stránka 12 z 16

13 Stavba Č VOS a SPŠ stavební, Dušní, PÍ výstavba tělcvičny; prikaznik I. a n. Část křížvé dpvědnsti pjistitelem za Příkaznika není bsažen pdmínek). ve výlukách pjistných SMLUVNÍ SANKCE Uplatnění práva na smluvní pkutu neb úrk z prdlení Je-Ii pdle Smluvy sjednána smluvní pkuta neb úrk z prdleni, je jejich uplatnění í na vůli právněné Smluvní strany. Uplatněním smluvní pkuty neb úrku z prdlení nejsu dtčena práva zdpvědnsti za způsbenu újmu neb z dpvědnsti za Vadu. Smluvní pkuty je Příkazce právněn zapčíst prti phledávce Příkaznika. takvá phledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura. Smluvní pkuty Příkazník je pvinen Příkazci zaplatit V případě, že a) b) smluvní pkutu vc výší 2.500,- Kč za každý i zapíatý den prdlení s plněním, a t i dílčí záležitsti Příkaznika; smluvní pkutu ve výši 5.000,- Kč za každý i zapčatý den prdlení s dstraněním Vady; c) smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každu změnu realizačníh týmu Příkaznika d) e) prvedenu bez předchzíh schválení Příkazcem; smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každu změnu věcnéh rzsahu Stavby, terminu realizace Stavby či akceptace vicepráce neb méněpráce bez předchzíh písemnéh suhlasu Příkazce; smluvní pkutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné prušení tét Smluvy, není-li pr dané stanvena zvláštní smluvní pkuta Smluvní pkuty je Příkazce právněn jednstranné zapčíst prti phledávkám Příkaznika. V případě, že takvá phledávka neexistuje, bude Příkazcem bezdkladně uhrazena faktura. vystavena a Příkazníkem Sankčními ujednáními pdle Smluvy nejsu dtčena jiná práva Příkazce a Příkaznika (zejm. práv na náhradu újmy). ČÁST \OI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ OSTATNÍ USTANOVENÍ Závazek k řešení sprů ze Smluvy a Salvátrská klauzule Smluvní Strany se zavazují řešit případné spry vzniklé z tét Smluvy zásadně smírnu cestu. Všechny spry vyplývající z tét Smluvy a s tut Smluvu suvisející, a t včetně spru týkajících se její platnsti, se budu řešit u věcně a místě příslušnéh sudu v České republice. Stránka 13 z 16

14 Stavba L VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník L a li. část tm, že v rzsahu, ve kterém t připuští právní předpisy, je Smluvní strany se dhdly na -ístně mi příslušným sudem ve všech případech sud Příkazce. Neplatnst některéh ustanvení tét Smluvy nemá za následek neplatnst cele Smluvy Pkud jakýkliv závazek vyplývající z lét Smluvy, avšak netvřící její pdstatnu náležitst, je neb se stane neplatným neb nevymahatelným jak celek neb jeh část, je plné ddělitelným d statních ustanvení tét Smluvy a takvá neplatnst neb nevymahatelnst nemá neb nebude mít žádný vliv na platnst a vymahatelnst jakýchkliv statních závazků z tét Smluvy. Smluvní strany se zavazují v rámci tét Smluvy nahradit frmu ddatku k tét Smluvě tent neplatný neb nevymahatelný ddělitelný závazek takvým nvým vymahatelným závazkem, jehž předmět bude v nejvyšší mžné míře dpvídat platným a předmětu půvdníh ddělitelnéh závazku Změny Smluvy Příkazník nemůže bez předchzíh suhlasu Příkazce pstupit svá práva a pvinnsti plynucí z tét Smluvy třetí sbě. Smluvu mhu Smluvní -strany změnil puze frmu písemných ddatků, které budu vzestupně číslvány, výslvně prhlášeny za ddatek tét Smluvy a pdepsány právněnými zástupci Smluvních stran, nestanví-li tat Smluva výslvně, že není třeba ddatek uzavřít Uknčení Smluvy Smluvní strany mhu uknčit smluvní vzlah vzájemnu písemnu dhdu Smluvní vztah lze také uknčit a) písemnu výpvědi Příkazce s 1 měsíční výpvědní dbu, a t i bez uvedeni důvdu; b) neb písemnu výpvědí Příkaznika s 1 měsíční výpvědní dbu, a t v případě, že Příkazník nebdrží d Příkazce pkyn k byť dílčímu plněni ze Smluvy- nejméně p rku d kamžiku uknčení psledníh plnění neb uzavření Smluvy, pkud dbu 1 nebyl plněn ze Smluvy vůbec. Výpvědní dba začíná běžet dnem následujícím p dni dručení výpvědi druhé Smluvní straně. Při zániku Smluvníh vztahu Příkazník zařídí vše, c nesnese dkladu, dkud Příkazce neprjeví jinu vůli. Smluvní strany se v případě výpvědi zavazují k vzájemnému vyúčtváni nákladů, které jsu tímt způsbem uknčeni smluvníh vztahu způsbeny. Platí, že při uknčení Smluvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez hledu na způsb účinnsti ustanvení Smluvy, na jejichž zachvání leží jejíh uknčení, v platnsti a právněný zájem Příkazce (zejm. záruční pdmínky, náhrada škdy) Ostatní ustanveni Smluvní strany si sdělily všechny skutkvé a právní klnsti, nichž ke dni uzavření Smluvy věděly neb vědět musely, a které jsu relevantní ve vztahu k uzavřeni Smluvy. Krmě ujištění, která si Smluvní strany pskytly ve Smluvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a pvinnsti v suvislsti s jakýmkliv skutečnstmi, které vyjdu najev a kterých nepskytla prtější Smluvní strana infrmace při jednání Smluvě. Výjimku budu Stránka 14 z 16

15 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; přikazník I. a II. část případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla prtější Smluvní stranu hledně předmětu Smluvy Smluvní strany shdně prhlašují, že si Smluvu před jejím pdpisem přečetly a že byla uzavřena p vzájemném prjednáni pdle jejich pravé a svbdné vůle určitě, vážné a srzumitelně, nikliv v tísni neb za nápadně nevýhdných pdmínek, a že se dhdly celém jejím bsahu, cž stvrzují svými pdpisy. Práva Smluvních stran vyplývající z tét Smluvy či jejíh prušeni se prmlčuji ve lhůtě 10 let de dne, kdy práv mhl být uplatněn pprvé. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ochrana sbních údajů (GDPR) Smluvní strany beru na vědmí, že tat Smluva bsahuje jejich sbní údaje, a ujednávajid si, že s jejich uvedením suhlasí. Smluvní strany beru taktéž na vědmí, že chranu sbních údajů upravuje Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679, chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (becné nařízení chraně sbních údajů), ve znění pzdějších předpisů. Ochrana sbních údajů v tét Smluvě bsažených se řídí tímt nařízením. Pskytvání Smluvy a sučinnst při kntrle Smluvní strany ve smyslu zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů, beru na vědmi, že Příkazcc je pvinným subjektem ve smyslu tht zákna, a pr tent účel si sjednávající, : že bě suhlasí s pskytváním veškerých infrmací bsažených v tét Smluvě žadatelům. Smluvní strany výslvně suhlasí, aby Smluva byla uvedena v Centrální evidencí smluv (CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která bsahuje údaje Smluvních stranách, předmětu Smluvy, číselném značení Smluvy, datech jejíh pdpisu a plný text Smluvy. Smluvní strany výslvně prhlašují, že skutečnsti uvedené ve Smluvě nepvažují za bchdní tajemství ve smyslu ustanvení 504 bčanskéh zákníku, a udělují svlení k jejich užití a zveřejněni bez stanvení jakýchkliv dalších pdmínek. Platnst, účinnst a uveřejnění Smluvy Smluva nabývá platnsti dnem připjení vlastnručních pdpisů bu Smluvních jejich zástupců, k tét Smluvě, a t dnem připjení psledníh z nich. ve skutkvý myl stran, příp. Smluva nabývá účinnsti dnem jejíh uveřejnění v registru smluv pdle zákna č. 340/2015 Sb., zvláštních pdmínkách účinnsti některých smluv, uveřejňvání těcht smluv a registru smluv (zákn registru smluv), ve zněm pzdějších předpisů, přičemž tt uveřejnění prvede Příkazce. Smluvu je právněn uveřejnit v registru smluv též Přikazník, přičemž v takvém případě je tm pvinen Příkazce bez zbytečnéh dkladu uvědmit. Na důkaz svéh suhlasu s bsahem Smluvy k ní Smluvní strany připjily své vlastnruční pdpisy pdle bčanskéh zákníku a určily, že tímt způsbem uzavřely Smluvu. Stránka 15 z 16

16 43010 VOŠ a SPS stavební. Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; pfíkazník I. a II. část Stavba Pčet stejnpisů Smluvy Smluva je vyhtvena v 7 listinných číslvaných stejnpisech s platnstí riginálu, přičemž Příkazce bdrží 5 z nich a Příkazník bdrží 2 z nich Dlžka svěření pravmci k uzavřeni Smluvy Pravmc k uzavřeni tét Smluvy bez předchzíh schválení Radu hlavníh města Prahy je zalžena usnesením Rady hlavníh města Prahy č. 887 ze dne , kterým se svěřují některé nevyhrazené pravmci Rady hlavníh města Prahy. Přílhy Smluvy Sučástí tét Smluvy jsu následující přílhy: přílha č. 1: Specifikace činnsti vyknávaných v rámci plnění předmětu Smluvy přílha č. 2: Seznam pdkladů pr převd dluhdbéh hmtnéh majetku přílha č. 3: Realizační tým Příkazce přílha č. 4: Realizační tým Príkazníka V Praze dne V Praze dne za Příkazce: Příkazník / za Príkazníka: / lng. Karel Pr^er ředitel dbru investičníh lng. Václav Nerad jednatel splečnsti Magistrátu hlavníh města Prahy Stránka 16 z 16

17 Stavba č VOš a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příka/.ník 1. a II. část přílha č. 1 Smluvy: Specifikace činnstí vyknávaných v rámci plnění předmětu Smluvy Specifikace činnstí VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ Příkazník prvádí předmět Smluvy pctivě a pečlivě, pdle svých schpnstí a se znalstí a náležitu pečlivstí - dbrnu péčí při prvádění předmětu Smluvy musí Příkazník zajišťvat svu Činnst (plnění příkazu) tak, aby byla mim jiné plně v suladu s těmit právními či jinými předpisy zákn č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (stavební zákn) zákn č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (ZZVZ) technické kvalitativní pdmínky staveb (TKP), technické pdmínky (TP) a nrmy pravidla příslušnéh pskytvatele dtace, jeli Stavba splufinancvána i z jiných finančních zdrjů archivace dkladů a písemnstí suvisejících s přípravu, realizací i vyvedením Stavby p dbu alespň 5 let d vydání klaudačníh suhlasu, resp. 75 let u staveb splufinancvaných i z jiných finančních zdrjů B. PŘÍPRAVA STAVBY stavebně-technické pradenství při přípravě Stavby prjednání a pdrbné bjasnění účelů a cílů předmětu Smluvy bstarání vstupních údajů pr umístění Stavby zabezpečení výběru staveniště krdinace architektu, inženýrů a pradců za účelem vypracvání ptřebných pdkladů pr přípravu Stavby prjednání a příprava smluv na stavbu vynucené překládky sítí a zabezpečení majetkprávní agendy suvisející s realizací Stavby v bu prjektvých stupních uvedených dále dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí (DÚR) a územní rzhdnutí (ÚR) Stavby zajištění pdkladů pr výběr ddavatele dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí ve smyslu ustanvení 86 stavebníh zákna, vč. sestavení předběžnéh (rientačníh) rzpčtu Stavby

18 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník I. a II. část krdinace zadání a zpracvání studií a průzkumu ptřebných pr vypracvání DUR a zajištění a příprava dalších ptřebných pdkladů dle pkynů Příkazce pr tent účel zajištění majetkprávních pdkladů pr Stavbu a výkupů nemvitstí, jejich prjednání, ppřípadě vyvlastnění, návrh na převd nemvitstí a vklad d katastru nemvitstí krdinace vypracvání DUR kntrla suladu DÚR se zadáním pr její zpracvání (zejm. stavebním prgramem, pdkladvu studií a pkyny Příkazce) zajištění (bstarání) prjednání DÚR s dtčenými rgány státní správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dtčených pzemků za účelem zahájení veřejnprávníh prjednání DUR vypracvání a pdání návrhu na vydání ÚR včetně zajištění všech pžadvaných náležitstí k vydání ÚR až d jeh právní mci a zajištění splnění jeh pdmínek při zpracvání následujících stupňů prjektvé dkumentace a zhtvení Stavby dkumentace pr vydání stavebníh pvlení (DSP) a stavební pvlení (SP) Stavby zajištění pdkladů pr výběr ddavatele prjektvé dkumentace pr vydání stavebníh pvlení ve smyslu ustanvení 110 stavebníh zákna krdinace zadání a zpracvání studií a průzkumů ptřebných pr vypracvání DSP a zajištění a příprava dalších ptřebných pdkladů dle pkynů Příkazce pr tent účel zajištění majetkprávních pdkladů pr Stavbu a výkupů nemvitstí, jejich prjednání, ppřípadě vyvlastnění, návrh na převd nemvitstí a vklad d katastru nemvitstí krdinace vypracvání DSP kntrla suladu s DSP se zadáním pr její zpracvání (zejm. stavebním prgramem, pdkladvu studií, DÚR a pdmínkami ÚR a pkyny Příkazce) zajištění (bstarání) prjednání DSP s dtčenými rgány státní správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dtčených pzemků za účelem zahájení veřejnprávníh prjednání DSP vypracvání a pdání návrhu na vydání SP včetně zajištění všech pžadvaných náležitstí k vydání SP až d jeh právní mci a zajištění splnění jeh pdmínek při zpracvání následujících stupňů prjektvé dkumentace a zhtvení Stavby další činnsti, které s přípravu Stavby ve smyslu investrsk-inženýrské přípravy suvisejí, a které lze p Příkazníkvi spravedlivě pžadvat C. REALIZACE STAVBY stavebně-technické pradenství při výběru zhtvitele Stavby zajištění pdkladů pr výběr ddavatele dkumentace pr prvádění stavby v rzsahu dkumentace pr zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanvení 92

19 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební. Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník 1. a II. část dst. 1 písm. a) ZZVZ a supisu stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanvení 92 dst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ) krdinace zadání a zpracvání studií a průzkumů ptřebných pr vypracvání DVZ a zajištění a příprava dalších ptřebných pdkladů dle pkynů Příkazce pr tent účel krdinace vypracvání DVZ kntrla DVZ z phledu její věcné úplnsti (zejm. úplnsti prjektvé dkumentace a supisu stavebních prací, ddávek a služeb), suladu sdúra DSP a pdmínkami ÚR a SP a suladu se stavebním záknem a jeh prváděcími právními předpisy (zejm. pžadavky na bsah DVZ) a ZZVZ a jeh prváděcími právními předpisy (zejm. pžadavky na bsah DVZ, zákaz příméh i nepříméh zvýhdnění určitých ddavatelů neb výrků, uvádění kmpletů, aktuální úrvně cenění) revize návrhu zadávacích pdmínek veřejné zakázky na výběr zhtvitele Stavby, a t z hlediska stavcbně-technickéh (zejm. terminlgie, nastavení kritérií kvalifikace, Ihůt plnění, dílčích milníků, vyvážensti smluvníh závazku) účast na jednání kmisí, tnjžádá-li si t Příkazce, prvedení kntrly suladu nabídek účastníků zadávacíh řízení (stavebně-technických částí - zejm. supisů stavebních prací, ddávek a služeb) a dbrná sučinnst při psuzení mimřádně nízkc nabídkvé ceny výkn trvaléh technickéh dzru stavebníka nad prváděním Stavby ve smyslu ustanvení 152 dst. 4 stavebníh zákna (TD1), v tmt rzsahu: technická správa Stavby sučinnst při vypracvání a implementaci kntrlníh a zkušebníh plánu zhtvitele Stavby průběžná kntrla pstupu stavebních prací, ddávek a služeb p celu dbu realizace Stavby a jejich shdy s dkumentací pr výběr zhtvitele (DVZ) a pdrbnu dkumentací zhtvitele Stavby kntrla pužitých materiál a výrbků a jejich shda s DVZ a pdrbnu dkumentací zhtvitele Stavby kntrla a přebírání veškerých knstrukcí, které budu v průběhu prací zakryty kntrla a přebírání dknčených stavebních prací, ddávek a služeb včetně kntrly supisů stavebních prací, ddávek a služeb a jejich vyhtvení ve frmátu XC4 a patřičných dkumentací přizvání ftdkumentace Stavby kntrla ddržvání technlgických pstupů, technlgických přestávek a kntrlníh a zkušebníh plánu kntrla ddržvání patření k zajištění čistty, přádku a chrany živtníh prstředí kntrla ddržvání pdmínek stanvených územním rzhdnutím a stavebním pvlením, příp. splečným pvlením Stavby

20 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník 1. a II. část splupráce při řešení knstrukčních detailů s autrským dzrem (prjektantem) Objednatele a Zhtvitelem, příp. zpracvatelem pdrbné prjektvé dkumentace Zhtvitele kntrla zajišťvání nezbytných patření k dvrácení škd při hržení Stavby vč. zajištění havarijních prav zhtvitelem Stavby zajištění a prjednání příslušnéh pvlení pr případný zkušební prvz či předčasné užívání Stavby, pskytvání služeb technickéh dzru p dbu trvání takvéh zkušebníh prvzu či předčasnéh užívání Stavby a účast na jeh uknčení a klaudaci finanční správa Stavby výkn činnsti cenvéh manažera Stavby kntrla fakturace, agenda změnvých listů a finální vyúčtvání Stavby kntrla zjišťvacích prtklů, daňvých dkladů a faktur vystavených ddavatelem Stavby Příkazník plně dpvídá za frmální, číselnu, věcnu a cenvu správnst zhtvitelem vystavených a Příkazníkem ptvrzených faktur Příkazník je pvinen při kntrle faktur sledvat, zda jsu vystaveny zhtvitelem v členění bjektvé skladby v návaznsti na prjektvu dkumentaci a v členění a zatřídění jedntlivých ddílů stavebních prací dle jedntnéh klasifikačníh systému pr účely veřejných zakázek CPV Příkazník je dále pvinen kntrlvat, zda jsu jedntlivé ceníkvé plžky uváděné pd ddílem stavebních prací značeny devítimístným číselným kódem dle specifikačníh systému stavebních knstrukcí a prací, sustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se vymezují ddací a kvalitativní pdmínky díla kntrla čerpání finančních prstředků dle smluvy díl na zhtvení Stavby kntrla čerpání finančních prstředků dle skutečnéh stavu prvedených stavebních prací, ddávek a služeb a stavu Stavby zpracvání pdkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťvané Stavbě, pr přípravu návrhu rzpčtu kapitálvých a běžných výdajů Příkazce na příslušný rk a jejich předání v jím stanveném rzsahu a termínu sestavení střednědbéh a dluhdbéh výhledu investiční výstavby Příkazníka v jím stanveném rzsahu a termínu zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhtvitele Stavby u Příkazce, a t i prstřednictvím pravidelnéh styku s Příkazcem je-li sučástí Stavby nezabudvaný drbný hmtný dluhdbý majetek d hdnty 40 tis. Kč, musí být na něj zhtvitelem Stavby vystavena samstatná faktura - daňvý dklad (úhrada z běžných výdajů)

21 Stavba č VOŠa SPŠ stavební, l>ušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník I. a II. část jde-ii Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje dpčet DPI I na vstupu, musí být sučástí daňvých dkladů Prhlášení, že práce a činnsti bsažené ve faktuře - daňvém dkladu budu p dknčení a vydání klaudačníh suhlasu sučástí vyčíslení přizvací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a sučasně převedena d správy a nájmu rganizace, se kteru hlavní měst Praha uzavřel nájemní smluvu, dle které je nájemné zdaňván na výstupu zpracvání písemné infrmace přípravě a průběhu výstavby jedntlivých staveb frmu kmentáře pr účely zpracvání zprávy čerpáni rzpčtu d Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a t pravidelně plletně vždy nejpzději d 5. dne měsíce následujícíh p danéh bdbí (tj. d 5. dne Července a ledna) prvedení inventarizace majetku a závazků zajišťvané investiční výstavby ve smyslu ustanvení 29 zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví psuzení bjemu víceprací a méněprací, jejich nárků dle smluvy díl na zhtvení Stavby, právněnsti a pžadvané ceny kntrla a ptvrzení zpracvání změn smluvníh závazku pdle smluvy díl na zhtvení Stavby věcná správnst návrhu supisu stavebních prací, ddávek a služeb změn, a t včetně zatřídění jedntlivých plžek správnst finančníh cenění návrhu supisu stavebních prací, ddávek a služeb změn v suladu se smluvu díl na zhtvení Stavby zpracvání pdkladů pr dpis nepužitých prjektvých dkumentací Stavby na základě výsledků inventarizace, djde-li k němu časvá (temprální) správa Stavby kntrla pstupu stavebních prací, ddávek a služeb z hlediska časvéh plánu stavby a uzavřené smluvy díl na zhtvení Stavby - harmngramu prací známení předpkládaných termínů dknčení Stavby Příkazci, a t alespň jeden měsíc předem upzrnění Příkazce na neplnění harmngramu prací zhtvitelem Stavby, příprava návrhu patření na dstranění takvých nedstatků administrativní správa Stavby rganizace a účast při předání staveniště zhtviteli Stavby - vyhtvení předávacíh prtklu předání a převzetí staveniště rganizace a účast na kntrlních dnech Stavby kntrla řádnéh vedení stavebníh deníku a prvádění zápisů d něj splupráce s autrským dzrem Stavby (prjektantem) kntrla ddržvání pdmínek stanvených územním rzhdnutím, stavebním pvlením, příp. splečným pvlením Stavby kntrla udržvání vytyčvacích sítí

22 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; přikazník I. a II. část kntrla a účast při předepsaných zkuškách materiálů, rzvdů, zařízení a knstrukcí kntrla revizních zpráv ddaných zhtvitelem Stavby včasné a pravidelné infrmvání Příkazce průběhu realizace Stavby, a t skutečnstech významných pr sledvání a řízení průběhu prvádění Stavby, jakž i ddržvání pvinnstí Zhtvitele při plnění smluvy díl na zhtvení Stavby vedení a řízení agendy smluvních vztahů vedení perativní evidence vykupených pzemků, budv, staveb a prstu a evidence materiálů suvisejících s investiční výstavbu příprava a zajištění patření k sistaci závazků a ke zrušení a dstupení d smluv dle pkynů Příkazce příprava a zajištění patření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle pkynů Příkazce uplatňvání práv ze závazkvých vztahů v rzsahu prváděných činnstí u všech správních rgánů a právních subjektů, krmě zastupvání ve sprech před příslušnými sudy; zastupvání příkazce ve správních řízeních suvisejících s investiční výstavbu psuzvání pžadavků zhtvitele Stavby na změny smluvy díl na zhtvení Stavby (cena, termín, technické řešení) sučinnst při psuzení změn závazků ze smluvy díl na zhtvení Stavby a sučinnst při jejich prvádění zabezpečení návrhu aktualizace harmngramu Stavby za účelem krdinace ddávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy ddatků) kntrla úplnsti dkladů při převzetí zhtvené Stavby kntrla dkumentace skutečnéh prvedení Stavby rganizace a účast na převzetí zhtvené Stavby, a t včetně případnéh zajištění účasti sb stanvených Příkazcem přízení supisu vad a neddělků se zápisem d prtklu převzetí zhtvené Stavby zajištění pstupu se zhtvitelem veducímu k dstranění všech vad a neddělků kntrla dstraněných vad a neddělků zajištění a účast při klaudačním řízení neb závěrečné prhlídce Stavby stavebním úřadem převzetí věřené dkumentace skutečnéh prvedení Stavby a riginálu stavebníh deníku d zhtvitele Stavby a jejich předání Příkazci uplatňvání případných reklamací Příkazce (bjednatele Stavby - stavebníka) v záruční dbě a dsuhlasení uvlnění pzastávek sučinnst při vyřízení zábru veřejných prstranství

23 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkazník 1. a U. část pvlení změn Stavby před jejím dknčením krdinace vypracvání prjektvé dkumentace změn Stavby (DZS) zajištění (bstarání) prjednání DZS s dtčenými rgány státní správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dtčených pzemků za účelem zahájení veřejnprávníh prjednání D7S vypracvání a pdání návrhu na vydání pvlení změn Stavby před jejím dknčením včetně zajištění všech pžadvaných náležitstí k jeh vydání až d jeh právní mci další Činnsti, které s realizací Stavby ve smyslu investrsk-inženýrské kntrly a sučinnsti suvisejí, a které lze p Příkazníkvi spravedlivě pžadvat D. VYVKDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ příprava a zajištění pdkladů pr předání Stavby přílha č. 2 Smluvy) na základě Trjstrannéh prtklu (viz pskytvání sučinnsti při vyvádění Stavby z majetku dbru investičníh Magistrátu hlavníh města Prahy včetně zajištění dpracvání pdkladů pr předání Stavby, jejich aktualizace či pravy chyb v nich výkn dčasné investrské péče d předání Stavby na základě Trjstrannéh prtklu

24 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; přikazník 1. a II. část přílha č. 2 Smluvy: Seznam pdkladů pr převd dluhdbéh hmtnéh majetku Seznam pdkladů PRO PŘEVOD DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 1) Vyčíslení přizvací hdnty (VPH), které musí bsahvat následující údaje (4x riginál): a) čísl a název Stavby, příp. bjektu (bjektu); b) kód fáze výstavby, v jaké sc Stavba, resp. jedntlivé bjekty, nacházejí; c) pdrbný ppis bjektu (bjektů) - v případě veřejnéh světlení (VO) je třeba pstupvat pdle Pdkladů k vyvedení VO; d) přizvací cenu rzdělenu na vlastní a případně cizí zdrje (dtace České republiky či Evrpské unie), a t v členění pdle bjektů na vzvky, chdníky, dpravní značení, veřejné světlení, světelná signalizační zařízení, tunely, msty, dvdnění kmunikací, zdi, bjekty pr telematiku, speciální bjekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vdvdní a kanalizační řady pdle ulic a další bjekty pdle charakteru stavby, případně pdle právněnéh pžadavku buducíh správce; e) katastrální území a parcelní čísla pzemků, na kterých se bjekt nachází; f) kód klasifikace stavebních děl (CZ-CC), kód CZ-CPA (u mvitéh majetku); g) čísl jedntné evidence staveb (JES) u bjektů v buducí správě Technické správy kmunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK); h) čísl stavebníh pvlení neb splečnéh pvlení; i) datum přejímacíh řízení; j) infrmaci případném zkušebním prvzu neb předčasném užívání; k) čísl a datum klaudačníh rzhdnutí s datem nabytím právní mci (klaudačníh suhlasu), kterým je bjekt klaudván; l) název buducíh správce; m) infrmaci předání dkumentace - ptvrzení převzetí správcem; n) pdrbný supis mvitéh majetku {v případě, ze se. tyt údaje nevejdu na předepsaný frmulář, je třeba zpracvat přílhu VPH, která bude jeh nedílnu sučástí); ) infrmaci majetkprávním vypřádání všech pzemků, na kterých je Stavba trvale umístěna, tj. infrmaci : i) uzavřených smluvách buducí smluvě zřízení služebnsti (věcnéh břemene) a uzavřených smluvách zřízení služebnsti (věcnéh břemene), ii) platných nájemních smluvách,

25 Stavba č VOŠ a SPŠ stavební. Dušní, PÍ - výstavba tělcvičny; příkaz nik I. a I!. část iii) uzavřených smluvách buducí kupní smluvě, a iv) právu stavby; p) jmén a příjmení zpracvatele, sby právněné pdepsat VPH za Příkazníka, pdpis, razítk splečnsti; 2) stavební pvlení (Ix); 3) zápis předání a převzetí bjektu dsuhlasený a pdepsaný Příkazníkem a buducím sprá (buducími správci) s uvedením, ze buducí správce převezme Stavbu bez vad d správy; 4) klaudační rzhdnutí (klaudační suhlas) - riginál / úředně věřená kpie; 5) dklad předání dkumentace správci, pkud mu byla předána; 6) gedetické zaměření skutečnéh prvedení Stavby, zaměření skutečnéh prvedeni Stavby na základě katastrální mapy, gemetrický plán pr rzdělení pzemku a pr změnu hranic pzemků v případě stavebních úprav kmunikací a sdělení příslušnéh stavebníh úřadu schválení dělení a scelvání pzemků (riginál / úředně věřená kpie), ptvrzení předání gedetické dkumentace Institutu plánvání a rzvje hlavníh města Prahy, příspěvkvé rganizaci zřízené hl. m. Prahu; 7) smluva díl na zhtvení Stavby vč. přílhy specifikace díla a kalkulace ceny pdle buducích správců a všech uzavřených ddatku k ní; 8) dhda narvnání, byla-li uzavřena; 9) smluvy buducí smluvě zřízení služebnsti (věcnéh břemene), smluvy zřízení služebnsti (věcnéh břemene), platné nájemní smluvy, smluvy buducí kupní smluvě, smluva právu prvést Stavbu, pkud je stavba na cizích pzemcích; vcem 10) dklad přidělení čísla ppisnéh u nvě vzniklých budv (riginál) vyznačení budv/y (2x riginál); gemetrický plán pr 11) příkazní smluva/mandátní smluva/bjednávka. Pdklady k vyvedení veřejnéh světlení (VO) Pr evidenci majetkvu budu evidvány slupy veřejnéh světlení (VO), jak celky, tzn. veškeré sučásti slupu, které se nalézají nad pvrchem a jsu k němu upevněny, budu evidvány, jak jeden ucelený bjekt -»jeden slup. Další nedílnu sučástí sustavy VO jsu zapínací místa (ZM) a kabelvá vedení. ZM je elektrický rzvaděč, který zpravidla služí pr měření elektrické energie, spínání veřejnéh světleni a pdružný rzvd elektrické energie d jedntlivých kabelvých směru vedení VO. Kabelvé vedení tvří prpjenu funkční síť napájení prvků definvaných jednznačnu plhpisnu suřadnicí světelnéh místa. Tat prpjená funkční síť je jedním subrem prvků, které jsu vždy jednznačně vázány na míst napjení, tedy na ZM. Takt definvaný subr vedení je jedním samstatným celkem, a tedy samstatnu stavbu, jejíž sučástí je míst napjení ZM.

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

SMLOUVA. ke stavbě č Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.; projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

SMLOUVA. ke stavbě č Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.; projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor Přílha č. 3: Závazný návrh smluvy na plnění Veřejné zakázky Kntrlní čísl (KČ): [kntrlní čísl] pzn. údaj dplní zadavatel před pdpisem smluvy Stejnpis čísl: [čísl stejnpisu] pzn. údaj dplní zadavatel před

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ve ve STATUTÁRNÍ MĚST PAVA MMPP00GGM6U Smluva výknu autrskéh dzru Zakázka: Zlatníky a Milstvice kanalizace Článek I. Smluvní strany Stavebník: se sídlem: zastupen: IČ: DIČ: datvá schránka: bankvní spjení:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany Čísl smluvy bjednatele: PM /2016-504 Čísl smluvy zhtvitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 2586 a následujícími ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanvení 269 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník) č. smluvy bjednatele: S 640 085 300 13 č. smluvy zhtvitele:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

objednatele:s 7886/2013-OI zhotovitele: SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany

objednatele:s 7886/2013-OI zhotovitele: SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany Zakázkvé čísl Zakázkvé čísl bjednatele:s 7886/2013-OI zhtvitele: 13-0011-002 SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany (1) Objednatel: Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, se sídlem Praha 1, Nvé Měst,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

µ#13365/a/2016-sov@& 13365/A/2016-SOV Č.j.: UZSVM/A/7945/2016-SOV Přílha č. 1 k Výzvě k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Závazný vzr návrhu smluvy Zpracvání prjektvé dkumentace reknstrukce

Více

28. hjna 117, Ostrava /éa rr ÍL/ / v i/ žešrfžčt/č^ W/ 'e$3aié<s žr&sščyďm 7 &/&&nč

28. hjna 117, Ostrava /éa rr ÍL/ / v i/ žešrfžčt/č^ W/ 'e$3aié<s žr&sščyďm 7 &/&&nč EVRPSKÁ UNIE Evrpský fnd pr reginální rzvj integrvaný reginální perační prgram KUÍ1SP80RL2LK Se sídiem: Zastupen: IČ: DIČ: Bankvní spjení: Čřsf účtu: 28. hjna 117,702 18 strava /éa rr ÍL/ / v i/ žešrfžčt/č^

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcvé smluvě na pskytvání služeb ze dne 10. 11. 2016 Český rzhlas zřízený záknem č. 484/1991 Sb., Českém rzhlasu nezapisuje se d bchdníh rejstříku se sídlem: Vinhradská 12, 120 99

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č../2019

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č../2019 Přílha č. 3 SMLOUVA O DÍLO UZSVM č../2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský zákník ), na veřejnu zakázku: Zpracvání

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více