EPIGENETIKA : rehabilitace kacířství? Boris Vyskot Laboratoř vývojové genetiky, Biofyzikální ústav AV ČR v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPIGENETIKA : rehabilitace kacířství? Boris Vyskot Laboratoř vývojové genetiky, Biofyzikální ústav AV ČR v Brně"

Transkript

1 EPIGENETIKA : rehabilitace kacířství? Boris Vyskot Laboratoř vývojové genetiky, Biofyzikální ústav AV ČR v Brně

2 Negeneticky kódovaná informace (tj. mimo sekvence nukleotidů) je přenášena mitoticky v průběhu ontogeneze a/nebo do (fenotypu( fenotypu) ) pohlavního potomstva.

3 Negeneticky kódovaná informace (tj. mimo sekvence nukleotidů) je s neurčitou pravděpodobností, tj. s neúplnou penetrancí a/nebo variabilní expresivitou přenášena mitoticky v průběhu ontogeneze a/nebo do (fenotypu( fenotypu) ) pohlavního potomstva.

4 EPIGENEZE EZE individuální vývoj organismů spočívá v postupném vzrůstu jejich komplexity Aristoteles ( př.kr Kr.) EPIGENETIKA kombinuje preformistickou genetiku (studium dědičného materiálu nacházejícího se v zygotě) a vývojovou biologii ii (studium změn, ke kterým dochází v postzygotickém období - epigeneze ze) Conrad Waddington ( )

5 EPIGENETICKÉ JEVY PŘEDSTAVUJÍ VÝJIMKY Z MENDELOVÝCH ZÁKONŮ Gregor Mendel John Maynard Smith ( ) ( ) Princip NEZÁVISLÉ SEGREGACE ALEL : dvě odlišné alely paternálního a maternálního původu v heterozygotu při meiose segregují a v nezměněné podobě se přenášejí do potomstva.... Alely se mohou podrobovat vzájemným interakcím, které mají za následek dědičnou změnu jejich exprese : PARAMUTACE Pravidlo IDENTITY RECIPROKÝCH KŘÍŽENÍ : pohlaví rodičů nemá vliv na dědičnost (expresi) genu.... Některé genomy, chromosomy či lokusy jsou v průběhu gametogeneze sex-specificky reverzibilně modifikovány, což vede k jejich umlčení ve filiální generaci : PARENTÁLNÍ IMPRINTING

6 Robin Holliday Nová teorie karcinogeneze (Brit J Cancer, 1979) Dědičnost epigenetických defektů a new definition of epigenetics (Science, 1987)

7 Andrew P. Feinberg and Bert Vogelstein (Nature, 1983) Hypometylace DNA rozlišují některé nádory člověka od normálních tkání

8 OBJEV ROKU 1984 GENOMOVÝ (PARENTÁLNÍ) IMPRINTING Davor Solter (Philadelphia) Azim Surani (Cambridge)

9 Richard B. Goldschmidt John Maynard Smith Evoluce spočívá ve zdědění změn individuálního vývoje Modely duálního systému dědičnosti the role of epigenetics in evolution

10 Dědictví Jean-Baptiste Lamarcka ( ) a jeho filosofie dědičnosti získaných znaků

11 Po selekci se dědí (přenáší) genotyp, selekce se však realizuje na bázi fenotypu (soma, fenotyp) ontogeneze, embryogeneze, vývojová biologie evoluce (genotyp, transmisní genetika, zárodečná dráha ) Weismannova bariéra (1889): somatické změny získané v průběhu života neovlivňují reprodukční buňky či potomstvo Rostliny a nižší živočichové tuto bariéru nemají!

12 Neslavní šiřitelé Lamarckových idejí Paul Kammerer ( ) Trofim D. Lysenko ( )

13 Craig Mello, Andrew Fire 2006: NOBELOVA CENA SELEKTIVNÍ UMLČOVÁNÍ GENŮ PROSTŘEDNICTVÍM dsrna INTERFERENCE červi Caenorhabditis tvořící Escherichia coli fluoreskující protein produkující dsrna

14 Prolog Genetika je podstatně složitejší než jsme si (Mendel, Watson, Crick ) mysleli. Současný pokrok v epigenetice oživuje filosofii zatracovaného Lamarcka. Bude rehabilitováno kacířství?

15 zygota časné embryo (Ne)náhodná heterochromatinisace jednoho chromosomu X u samic savců Murray Barr Mary Lyon X-vázaný gen pro pigment (1949) (1961) Barrovo tělísko

16 zygota časné embryo (Ne)náhodná heterochromatinisace jednoho chromosomu X u samic savců Murray Barr Mary Lyon X-vázaný gen pro pigment (1949) (1961) Barrovo tělísko

17 GENOMOVÝ (PARENTÁLNÍ) IMPRINTING pohlavně specifická modifikace genů v parentální generaci vede k funkčním rozdílům mezi paternálním a maternálním genomem (alelami) v potomstvu

18 Parentální imprinting je reversibilní umlčování genů ve filiální generaci způsobené modifikací chromatinu imprinting je závislý na pohlaví rodiče imprinting není závislý na pohlaví potomstva imprintový záznam je obvykle stabilní po celý život jedince maternální paternální imprintový záznam se vymaže před meiosou ou a znovunastaví dle pohlaví jedince

19 Teorie parentální álního konfliktu souboj mezi matkou a potomstvem in utero paternálně exprimované geny (Peg( Peg) podporují prenatální růst maternálně exprimované geny (Meg( Meg) jsou růstovými supresory David Haig (Harvard 1991) vítězná MATKA : vítězný OTEC : pohádka o Palečkovi pohádka o Otesánkovi

20 Chybný imprint P-alely (insulinový růstový faktor) či M-alely (růst suprimující H19-RNA) vede k Beckwith- Wiedemannově syndromu (aneb příběh Otesánka) P M normál P BWS M Igf2 H19

21 Russell-Silverův syndrom : maternální disomie chromosomu 7 - růstová retardace in utero - postnatální růstová deficience - asymetrický dwarfismus POTLAČUJE MATKA VÝVIN SVÝCH DĚTÍ? aneb příběh Palečka

22 Maternální Kaguya (Nature 428: 860, 2004): vyřazení imprintovaných genů může vést k vývinu plodné myši partenogenetického původu

23 Klonování savců vede k poruchám imprintingu Rudolf Jaenisch imprinting Severino Antinori klonování

24 Prader-Willi Parentální imprinting genového shluku (ch15) paternální delece Angelman maternální delece Martin-Bell X-chromosom vázané mentální retardace metylace CGG Rett mc-vazebný protein

25 Parentální imprinting u rostlin : maternální efekt genu MEDEA... příběh Otesánka wt Ueli Grossniklaus (Zurich 1998) wt wt-alela: kontrola (redukce) embryonální proliferace MM/- mm/-

26 Vznik a dědičnost rostlinných monster (epimutace) Carl Linnaeus Charles Darwin Enrico Coen (1744) (1868) (1999) Linnaeus pelorie u lnice, historicky první doložená mutace? Darwin křížení normálních a pelorických forem v F2 127:37 (Variation of Animals and Plants under Domestication) metylace? Coen hypermetylace homologu genu Cycloidea

27 retroelement eumelanin agouti phaeomelanin hair-cycle-specific Agouti coding exons non coding exons Agouti Viable Yellow - epigenetický mozaicismus : metylace retroelementu vede k umlčení ektopické exprese žlutá myš : tmavá myš : hypometylace hypermetylace alely Avy alely Avy ektopická umlčení agouti exprese = pseudoagouti agouti

28 Fenotypová (maternální) dědičnost Viable Yellow A vy /a x a/a výsledky reciprokých křížení s recesívním mutantem Emma Whitelaw (Sydney 1999)

29 standardní výživa A vy / a Nedostatečný CH 3 -metabolismus gravidní samičky nezajistí metylaci paternálního transposonu ektopická exprese Agouti retroelement žlutá srst

30 metylačně bohatá výživa A vy / a Maternální CH 3 metabolismus-podporující dieta zvyšuje metylaci paternálního genomu v potomstvu retroelement přirozená exprese genů hnědá srst

31 více jedinců s fenotypem pseudoagouti více žlutých myší Tyto dvě myši mají stejný genotyp (A vy /a) i fenotyp (pseudoagouti) ale odlišné potomstvo

32 Klasifikace epigenetických jevů podle (i) mediátoru přenosu informace - (m)dna, RNA, (m)histony, jiné proteiny? (ii) pravděpodobnosti jevu - obligatorní, stochastické (iii) vzdálenosti přenosu informace - mitotický bookmarking, meiotická transmise

33

34 5-azacytidin, butyrát dědičná pohlavní reverse sameček hermafrodit

35 PARAMUTACE = stabilně dědičné alelické interakce

36

37 Klasifikace epigenetických jevů podle (i) mediátoru přenosu informace - (m)dna, RNA, (m)histony, jiné proteiny? (ii) pravděpodobnosti jevu - variabilní penetrance a expresivita (iii) vzdálenosti přenosu informace - mitotický bookmarking, meiotická transmise

38 Neúplná penetrance a variabilní expresivita epi-lokusu vedou i k mozaikovému fenotypu

39 Stochastická epigenetická variabilita Příklad: divergence epigenotypu v průběhu stárnutí v somatických liniích buněk člověka

40 Klasifikace epigenetických jevů podle (i) mediátoru přenosu informace - (m)dna, RNA, (m)histony, jiné proteiny? (ii) pravděpodobnosti jevu - variabilní penetrance a expresivita (iii) vzdálenosti přenosu informace - mitotický bookmarking, meiotická transmise

41 Buněčná paměť Gene bookmarking je epigenetický proces, kterým mitoticky se dělící buňky přenášejí specifické stavy svých genových aktivit PcG -

42 Maternální programování epigenetických stavů Maternální péče jako model experience-dependent chromatin plasticity serotonin mozkový transmitter mateřská péče o novorozence (lízání a mazlení) DNA demetylázy cyklický adenosin monofosfát protein kináza A histon-acetyltransferázy mozkový transkripční faktor DOBRÁ MATEŘSKÁ PÉČE exprese genu kódujícího glukokortikoidní receptor - STABILNÍ PSYCHIKA POTOMSTVA DNA-metyltransferáza ŠPATNÁ MATEŘSKÁ PÉČE nízká exprese genu GR, STRESOVÁ PSYCHIKA DOSPĚLÉHO POTOMSTVA

43 Epigenetické intergenerační programování porodní váhy a rizika ke kardiovaskulárním chorobám původní environmentální vliv dítě nízká porodní váha permanentní programování funkcí v době těhotenství drogy, léky, choroby, výživa, chování matky, postnatální péče přenos epigenetického stavu do další generace vzrůst maternálního kortisolu, insulinu, maternálního krevního tlaku dospělec (matka) zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob, hormonální aktivita, stres další předávání epigenetického programu (DNA metylační záznam) dospělec progresivní udržování / stabilizace syndromu choroby

44 samičky hrotnatky Daphnia si po ataku predátora vytvářejí ochrannou přílbu, tento znak pak přenášejí do potomstva

45 rostliny ohnice Raphanus raphanistrum v reakci na požer housenkou Pieris rapae syntetizují odpudivé hořčičné látky, znak přetrvává minimálně do další generace

46 Meiotický přenos epigenetického stavu (fenotypu) aneb environmentální indukce dědičných změn - genotrofy u lnu (vliv podnebí a výživy na větvení) LIN specific sequence bez hnojení F 0 bez hnojení F 1, F 2, WT hnojení bez hnojení F 1, F 2, F 0

47 Vliv environmentálních faktorů - vývojové abnormality (teratogeneze) drosofily způsobené deficiencí heat-shock proteinů

48 Tepelný šok navozuje fenokopie vzorce zbarvení křídel motýlů (Aglais urticae) Richard B. Goldschmidt ( ) středoevropská heat-shock fenokopie Sardinská varianta připomínající formu ze Sardinie varianta

49 Waddington: Diferenciace je epigenetický proces ovlivňovaný prostředím možné výsledné fenotypy (kanalizace) adaptivnía změny genové exprese mohou být za určitých podmínek v ontogenezi stabilizovány (asimilovány) evoluce je fixace ontogenetických změn

50 ChR = remodelátory chromatinu DNMT = DNA metyltransferásy HAT = histon acetyltransferásy HDAC = histon deacetylásy HMT = histon metyltransferásy HDM = histon demetylásy DDM = DNA demetylásy TF = transkripční faktory

51 Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2007

52

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY HEALTH AND BEHAVIOUR II. GENES, BEHAVIOUR AND COMPLEX DISEASES ŠÁRKA KUNZOVÁ 1, 2, DRAHOSLAVA HRUBÁ 1 1 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

ší šířen CYTOGENETIKA

ší šířen CYTOGENETIKA CYTOGENETIKA V této kapitole se budeme zabývat genetickým álem lokalizovaným v buněčném jádře v útvarech zvaných chromosomy. Morfologie chromosomů se dynamicky mění během buněčného děl; v interfázi jsou

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Genetika Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Johann Gregor Mendel * 12.7.1822 Hynčice na Moravě + 9.1.1884 Brno Augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně 1856 zahájil své experimenty s křížením

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky GENETIKA SPINÁLNÍ SVALOVÉ ATROFIE poděkování hlavnímu autorovi: Louise Simard, Ph.D. Professor and Head Department of Biochemistry

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA Jan Šmarda Anotace: Humánní lékařství zná desítky lidských syndromů (většinou pojmenovaných podle jejich objevitelů) vyplývajících z numerických aberací

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 23 Květen 2001 OBSAH Zápis ze schůze výboru GSGM.... 1 Vyúčtování hospodaření GSGM za rok 2000... 2 Konference GSGM informace a pozvánka na konferenci

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více