Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k 1. 9. 20xx"

Transkript

1 1. Finanční účty Obsah kapitoly: pokladna, ceniny bankovní účty, bankovní úvěry krátkodobé cenné papíry hotovostní a bezhotovostní platební styk syntetická a analytická evidence účetní doklady a jiné písemnosti inventarizace (pokladník, hmotná odpovědnost) Firma PRINTER, s. r. o., provozuje tiskárnu (tiskne knihy, brožury, letáky a jiné materiály dle zakázek přijatých od fyzických nebo právnických osob) a vlastní maloobchodní prodejnu (knihkupectví zaměřené na prodej zeměpisných publikací, map a tištěných průvodců). Poskytuje rovněž kopírovací služby firmám i jednotlivcům. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: PRINTER, s. r. o. sídlo: Kostelecká 450, Beroun IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: /8500 bankovní účet v Kč /8500 bankovní účet v EUR /8500 bankovní účet v USD CT banka, a. s., pobočka Beroun Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví - pokladník nese plnou hmotnou odpovědnost za svěřenou hotovost a ceniny - manko v pokladně je hrazeno srážkou ze mzdy - manko u cenin je hrazeno v hotovosti - inventarizace pokladny a cenin se provádí 1x za měsíc - po skončení pracovního dne se hotovost převyšující částku Kč ,-- odvádí do banky - valutová pokladna se vede v EUR a v USD - po skončení pracovního dne se valuty převyšující částku EUR 1 000,-- a USD 1 000,-- odvádějí do banky na příslušné devizové účty - pro přepočet valut na Kč se používá denní kurz ČNB - zahraniční pracovní cesty (poskytnuté zálohy, cestovní výdaje a zúčtování zálohy) se přepočítávají kurzem ČNB platným v den poskytnutí zálohy na služební cestu - oceňování zásob (materiál, zboží) se provádí metodou FIFO - za dlouhodobý majetek (DM) se považuje majetek s dobou používání delší než jeden rok a vstupní cenou převyšující Kč ,-- u samostatných hmotných movitých věcí nebo Kč ,-- u DM nehmotného; je-li vstupní cena nižší než uvedené limity, účtuje se pořízený DM přímo do nákladů 1

2 Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k xx Účet 211 Pokladna Analytický účet Měna Stav hotovosti Kurz ČNB Přepočet na Kč 211/100 CZK 3 500,-- xxx 211/200 EUR 700,-- 25, /300 USD 500,-- 19,012 Celkem xxx xxx xxx Účet 213 Ceniny Analytický účet Cenina Počet ks Částka za 1 ks Hodnota v Kč 213/100 pošt. známky 40 13,-- 213/200 kolky 2 50,-- 213/300 stravenky ,-- Celkem xxx xxx xxx Účet 221 Bankovní účty Analytický účet Měna Částka na BÚ Kurz ČNB Přepočet na Kč 221/100 CZK ,-- xxx 221/200 EUR ,-- 25, /300 USD ,-- 19,012 Celkem xxx xxx xxx Kniha vystavených faktur (tuzemské, v Kč) Č. Doklad Zákazník Text Částka Vystav. Splatno Uhrazeno 1. OFA314 HRAD, a. s. tisk knih , OFA315 LUNA, s. r. o. tisk brožur , OFA316 KOUBA, k. s. tisk letáků , , PPD Kniha doručených faktur (tuzemské, v Kč) Č. Doklad Věřitel Text Částka Přijato Splatno Uhrazeno 1. DFA220 KARTO, a. s. mapy ČR 9 200, DFA221 VaK, s. r. o. průvodce EU 3 100, ,VPD DFA222 E-trans, s. r. o. doprava 6 850, Zúčtovací a výplatní listina srpen 20xx Jméno zaměstnance Hrubá mzda SP 6,5 % ZP 4,5 % Záloha na DPFO Nemoc Částka k výplatě Kučerová , , , , ,-- Ostatní , , , , ,-- Celkem , , , , ,-- Hrazené soc. pojištění 25 % = Hrazené zdrav. pojištění 9 % =... 2

3 Následující účetní případy zaúčtujte v deníku a v knihách analytické evidence: Č. Doklad Text Kč MD D 1. VÚD Počáteční zůstatky na vybraných synt. účtech: a)... b).. c)... d).. e)... f)... g).. h).. 2. VPD Záloha zaměstnanci na nákup toneru 1 000,-- 3. PPD Výběr hotovosti z bankovního účtu na výplatu mzdy p. Kučerové úkol 1 4. VPD Výplata mzdy p. Kučerové 5. VÚD Výdej všech stravenek zaměstnancům: a) zákonná část hrazená zaměstnavatelem b) příspěvek zaměstnavatele nad rámec zákona 6 970,-- c) předpis částky hrazené zaměstnanci 6. DFA Nákup 20 ks tištěných průvodců Evropa 5 600,-- DPH 15 % celkem (dodavatel: MILO, s. r. o., Karlovy Vary; faktura přijata 8. 9., splatnost ) 7. PPD Kopírovací služby - úkol 2 smluvní cena DPH 21 % celkem 9 680,-- 8. VÚD Paragon z nákupu - úkol 3 a). b). c) Vypořádání zálohy 10. VÚD Vylepeno 5 ks poštovních známek 11. PPD Prodej 2 ks map ČR za Kč 190,--/1 ks DPH 15 % celkem 12. VÝD Vyskladnění prodaných 2 ks map 300, VÚD Doprava 20 ks tištěných průvodců Evropa 400, VPD Oprava kopírky úkol 4 DPH 21 % celkem 750,-- 158,-- 908, VÚD Použití 1 kolku 16. VPD Nákup pohonných hmot u čerpací stanice DPH 21 % celkem 3 992,-- 208, , PŘÍ 20 ks tištěných průvodců Evropa (pořizovací cena za 1 ks =.) 18. VÚÚ Banka poskytla firmě krátkodobý úvěr ,--

4 19. PPD Tisk reklamních letáků a vizitek smluvní cena DPH 21 % celkem , , , VPD Záloha zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu USD 150,-- (kurz Kč 19,086/1 USD) 21. PPD Nákup EUR 200,-- (kurz Kč 25,590/1 EUR) 22. VPD Výměna Kč na EUR 200,-- (kurz Kč 25,630). Poplatek za výměnu 80, VBÚ Nákup 5 ks akcií k obchodování: a) tržní cena Kč 800,--/1 ks b) provize makléři 500, VÚD Akcie zařazeny do krátkodobého fin. majetku (pořizovací cena za 1 ks =..) 25. Úkol VÚD Cestovné USD 120, Vypořádání zálohy z pracovní cesty 28. VPD Na poště: a) zaplaceno poštovné b) nakoupeno 20 ks známek za Kč 13,--/1 ks 170, DFA Nákup stravenek pro zaměstnance 300 ks za Kč 90,--/1 ks (dodavatel: Gastroservis, s. r. o., Praha; faktura přijata , splatnost ) 30. VPD Správní poplatky 100, DFA Nákup řezacího plotru USD 3 100,-- (kurz Kč 19,050) 32. JSD Clo (řezací plotr) Přiznaná DPH 21 % 3 315,-- Nárok na odpočet DPH 21 % v plné výši 33. PPD Prodej 1 ks tištěného průvodce Evropa smluvní cena DPH 15 % celkem 449, DFA Nákup papíru pro knihtisk v Rakousku EUR 800,-- (kurz Kč 25,600/1 EUR) Přiznaná DPH 21 % Nárok na odpočet DPH 21 % v plné výši 36. VBÚ Úhrada OFA314 HRAD, a. s. Úhrada DFA220 Karto, a. s. Odvod zálohy na DPFO finančnímu úřadu Odvod sociálního a zdravotního pojištění Připsání krátkodobého bankovního úvěru Výběr hotovosti na mzdu p. Kučerové Výplata mezd ostatním zaměstnancům

5 Úhrada celního dluhu Úroky z bankovního účtu Bankovní poplatky 70,-- 300, VBÚ Prodej 3 ks krátk. akcií za Kč 1 000,--/1 ks VBÚ Platby na devizových účtech: a) úhrada DFA z op. č. 31 (kurz Kč 19,075/1 USD). b) úhrada DFA z op. č. 35 (kurz Kč 25,590/1 EUR). 40. VPD Odvod hotovosti na bankovní účet úkol , VÚD Doprava papíru pro knihtisk z Rakouska 3 220, PŘÍ Papír pro knihtisk 43. VÚD Výsledky inventarizace k xx úkol 7 a) pokladna - b) ceniny VÚD Předpis schodku k náhradě pokladníkovi 45. DFA Doprava řezacího plotru DPH 21 % celkem (dopravce: ADS, a. s., Kladno; faktura přijata , splatnost ) 46. ZOZ Řezací plotr Náhrada schodku pokladníkem 7 630, , ,-- Kniha cenin Poznámky: do sloupce text uveďte: nákup nebo výdej do sloupce Kč uveďte: souhrnnou částku nákupu nebo výdeje cenin v Kč u jednotlivých druhů cenin uveďte přijaté (P) nebo vydané (V) množství v ks a doplňte zůstatek (Z) v ks Č. Dok. Text Kč 1. VÚD PZ Pošt. známky 13,-- / kus Kolky 50,-- / kus Stravenky 90,-- / kus P V Z P V Z P V Z 5

6 Pokladní kniha Kč Č. Doklad Text Příjmy Výdaje Zůstatek 1. VÚD Počáteční zůstatek k xx Pokladní kniha EUR Č. Doklad Text 1. VÚD Poč. stav k xx Příjmy Výdaje Zůstatek EUR Kč EUR Kč EUR Kč Pokladní kniha USD Č. Doklad Text 1. VÚD Poč. stav k xx Příjmy Výdaje Zůstatek USD Kč USD Kč USD Kč 6

7 Úkol 1 K operaci č. 3 vystavuje pokladní Eva Soukupová (RČ /1144) dne xx výběrní lístek pro banku. Vychází přitom ze zúčtovací a výplatní listiny a volí vhodnou strukturu požadované hotovosti. Variabilní symbol = IČ firmy. Konstantní symbol = CT banka Výběrní lístek Withdrawal Form.. Měna účtu Account currency / Na vrub účtu číslo To be debited to account no Kód banky Bank Code.. Měna hotovosti Cash currency... Částka/Amount Jméno a příjmení příjemce hotovosti First name and surname of withdrawer Počet ks No.of units Hodnota Value Částka Amount Rodné číslo/u cizinců datum narození Personal No./for foreigners date of birth Variabilní/Variable symbol *... Konstantní/Constant symbol * Specificky/Specific symbol * Vyplňuje se při výběru Kč z účtu vedeného v Kč. To be completed when withdrawing CZK from the CZK account. Podpis(y) příkazce/signature(s) of withdrawer Pro potřeby banky/bank use only Celkem Total 5000, , ,-- 500,-- 200,-- 100,-- 50,-- 20,-- 10,-- 5,-- 2,-- 1,-- TRN 3310 Ostatní TRN.. Kód služby Razítko banky Úkol 2 K účetní operaci č. 7 ze dne xx vyhotovte příjmový pokladní doklad č. 526/20xx. Vycházejte z obecných údajů o účetní jednotce, z deníku a následujících informací: zákazník: BERIVA, s. r. o., Trojská 619, Beroun schválil: Jana Krejčí pokladník: Eva Soukupová zaúčtoval: Vaše jméno Organizace - firma: Doklad číslo... Datum vystavení: Přijato od: Celkem Kč: Přílohy: Slovy Kč: PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Účel: Schválil: Pokladník: Text Účt. předpis - Dal Kč DPH % DPH Kč Bez daně Kč Převzal: Dne Zaúčtoval: Dne 7

8 Úkol 3 Na základě paragonu z nákupu, který předložil zaměstnanec pokladníkovi, zaúčtujte operaci č. 8 v deníku a vypořádejte zálohu v operaci č. 9. PARAGON zjednodušený daňový doklad č. 129 Dodavatel: Náplně.cz, s. r. o. Preslova Praha 5 DIČ: CZ Název zboží (druh, rozměr) Toner Q2612A do tiskárny HP Počet Odběratel: PRINTER, s. r. o. Kostelecká Beroun DIČ: CZ Cena/ks DPH % Cena Kč s DPH Datum: xx L. S. Jarkovská DPH % 21 Celkem s DPH K úhradě: ==956,-- DPH Kč bez DPH Kč Razítko + podpis Úkol 4 K operaci č. 14 ze dne xx vyhotovte výdajový pokladní doklad č. 644/20xx. Vycházejte z obecných údajů o účetní jednotce, z deníku a úkolu č. 2. Dodavatel: Jirous a syn, Nádražní 150, Loděnice. Přezkoušel: Ing. Sýček Organizace firma: VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD číslo. ze dne Přílohy: Vyplaceno: (jméno a adresa) Průkaz totožnosti Celkem Kč Slovy Účel výplaty Schválil Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účt. předpis - MD Kč DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel dne Zaúčtoval dne 8

9 Úkol 5 Na základě faktury zaúčtujte operaci č. 25 v deníku. Dále vyhotovte příkaz k úhradě, na jehož základě banka provede úhradu splatné faktury. Dodavatel: Smart-phone, a. s. Husovo náměstí Beroun Peněžní ústav: ASB, a. s., pobočka Beroun Číslo bankovního účtu: /3700 Datum vystavení: xx IČ: DIČ: CZ Odběratel: IČ: Datum splatnosti: xx FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD PRINTER, s. r. o. Kostelecká Beroun Faktura číslo: 711 KS: 0008 VS: 711 Úhrada: bezhotovostní DIČ: CZ Fakturujeme Vám dodávku mobilního telefonu Samsung Galaxy S III (i9300) Marble White: Cena bez DPH DPH 21 % K úhradě Kč ,-- Kč 2 308,-- Kč ,-- ======== Jirásková Smart-phone, a. s. Husobo náměstí Beroun Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %. Fakturoval: Jirásková, tel CT banka Příkaz k úhradě Payment order Datum splatnosti/due date Na vrub účtu číslo/to be debited to account no. Kód banky/bank Code Ve prospěch účtu číslo/to be credited to account no. Kód banky/bank Code Měna/Curr. Částka/Amount Datum a podpis(y) příkazce/ Date of issue, signature(s) of payer Variabilní/Variable symbol (VS) Konstantní/Constant symbol (KS) Specifický/Specific symbol (SS) 9

10 Úkol 6 K operaci č. 40 v deníku vyhotovuje dne xx pokladník (trvalý pobyt: Benešova 86, Beroun) pokladní složenku pro banku. Variabilní symbol = IČ firmy. Konstantní symbol = CT banka Pokladní složenka Deposit Form.. Měna účtu Account currency / Ve prospěch účtu číslo To be credited to account no Kód banky Bank Code Jméno a příjmení složitele hotovosti/first name and surname of depositor Adresa trvalého pobytu/permanent address.. Měna hotovosti Cash currency Počet ks No.of units Hodnota Value 5000,--... Částka/Amount Částka Amount Rodné číslo/u cizinců datum narození, druh a č. dokladu totožnosti Personal No./for foreigners date of birth, type and No. identity document Vklad jménem (název podniku, provozovny atd. max. 26 znaků) Deposit on behalf of (name of company, place of business etc. max. 26 characters) Variabilní/Variable symbol *... Konstantní/Constant symbol * Specificky/Specific symbol * Vyplňuje se při vkladu Kč na účet vedený v Kč. To be completed when depositing CZK to the CZK account. Pro případ žádosti příjemce peněžní úhrady o identifikaci složitele hotovosti souhlasím s předáním mých výše uvedených identifikačních údajů příjemci peněžní úhrady, a to za účelem shora uvedeným./in case the payee requests the cash payor to be identified, I agree to have my information divulged to the payee for purpose specified above. Podpis složitele/signature of depositor Pro potřeby banky/bank use only Celkem Total 2000, ,-- 500,-- 200,-- 100,-- 50,-- 20,-- 10,-- 5,-- 2,-- 1,-- TRN 3311 Ostatní TRN.. Kód služby Razítko banky Úkol 7 Výsledky inventarizace pokladny a cenin k xx: Pokladna Kč Ceniny Nominále Počet ks Kč Druh Počet ks Kč 2 000,-- 5 Pošt. známky ,-- 6 Kolky 1 500,-- 1 Stravenky ,-- 1 Celkem 50, , ,-- 2 2,-- 5 Celkem 10

11 Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Při účtování v pokladní knize a na účtu pokladna se vychází z: a) vnitřních účetních dokladů (VÚD) b) pokladních dokladů (PPD, VPD) c) výpisů z účtů (VBÚ, VÚÚ) 2) Pokladní skontro (výčetka platidel) je: a) výsledek fyzické inventury pokladny b) výsledek dokladové inventury pokladny c) výsledek inventarizace pokladny 3) Pokladní kniha představuje: a) syntetickou evidenci hotovosti b) analytickou evidenci hotovosti c) podrozvahovou evidenci hotovosti 4) Pokladník podepsal dohodu o plné hmotné odpovědnosti. Schodek v pokladně uhradí: a) pokladník v plné výši b) částečně pokladník, částečně vedoucí organizace c) nebude se hradit, protože bude odepsán do nákladů 5) Pojem valuty vyjadřuje: a) peněžní prostředky v cizí měně v podobě bankovek a mincí b) peněžní prostředky v cizí měně uložené na bankovním účtu c) peněžní prostředky v cizí měně investované do cenných papírů 6) Ceniny jsou: a) kolky, peníze v hotovosti, šeky b) telefonní karty, poštovní známky, cenné papíry c) stravenky, dálniční známky, poštovní známky, telefonní karty 7) Přebytek cenin vznikne, jestliže: a) skutečný stav cenin je vyšší než stav účetní b) skutečný stav cenin je nižší než stav účetní c) skutečný stav cenin je stejný jako stav účetní 8) Schodek v pokladně a manko u cenin je pro účetní jednotku: a) provozní náklad b) finanční náklad c) mimořádný náklad 9) Jakými způsoby může zaměstnanec nahradit vzniklé manko v pokladně (na ceninách):... 10) Co vyjadřuje pojem devizy :... 11) K čemu slouží účet 261 Peníze na cestě:... 11

12 12) Výpis z bankovního účtu informuje o: a) vkladech a výběrech z účtu b) počátečním zůstatku a konečném zůstatku peněz na účtu za určité období c) počátečním zůstatku, vkladech a výběrech z účtu, konečném zůstatku za určité období 13) Zůstatek na syntetickém účtu bankovní účty je: a) vždy aktivní b) vždy pasivní c) aktivní, popř. pasivní 14) Poplatky za vedení bankovního účtu a uskutečněné převody jsou pro účetní jednotku: a) provozním nákladem b) finančním nákladem c) finančním výnosem 15) Stav valut a deviz se na konci účetního období přepočítává: a) pevným kurzem, který si určila účetní jednotka na začátku účetního období b) kurzem ČNB c) nepřepočítává se 16) Syntetický účet pro zaúčtování bankovního úvěru (231 nebo 461) volíme podle: a) účelu, na který byl úvěr poskytnut b) doby splatnosti úvěru c) úpravy této problematiky ve vnitřních směrnicích účetní jednotky 17) Úroky z úvěru se účtují podle: a) vnitřního účetního dokladu (VÚD) b) výpisu z úvěrového účtu (VÚÚ) c) výpisu z bankovního účtu (VBÚ) 18) Mezi majetkové cenné papíry patří: a) dluhopisy b) akcie c) směnky 19) Výnosem z akcie je: a) úrok b) šek c) podíl na zisku 20) Mezi cenné papíry nepatří: a) stravenky b) směnky c) dluhopisy 21) Nakoupené cenné papíry se oceňují: a) jmenovitou hodnotou b) pořizovací cenou c) tržní cenou 12

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 2. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Pokladna

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_008

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

ÚČETNICTVÍ. Poskytnuté zálohy výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Poskytnuté zálohy výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Poskytnuté

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_006

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více