Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k xx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k 1. 9. 20xx"

Transkript

1 1. Finanční účty Obsah kapitoly: pokladna, ceniny bankovní účty, bankovní úvěry krátkodobé cenné papíry hotovostní a bezhotovostní platební styk syntetická a analytická evidence účetní doklady a jiné písemnosti inventarizace (pokladník, hmotná odpovědnost) Firma PRINTER, s. r. o., provozuje tiskárnu (tiskne knihy, brožury, letáky a jiné materiály dle zakázek přijatých od fyzických nebo právnických osob) a vlastní maloobchodní prodejnu (knihkupectví zaměřené na prodej zeměpisných publikací, map a tištěných průvodců). Poskytuje rovněž kopírovací služby firmám i jednotlivcům. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: PRINTER, s. r. o. sídlo: Kostelecká 450, Beroun IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: /8500 bankovní účet v Kč /8500 bankovní účet v EUR /8500 bankovní účet v USD CT banka, a. s., pobočka Beroun Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví - pokladník nese plnou hmotnou odpovědnost za svěřenou hotovost a ceniny - manko v pokladně je hrazeno srážkou ze mzdy - manko u cenin je hrazeno v hotovosti - inventarizace pokladny a cenin se provádí 1x za měsíc - po skončení pracovního dne se hotovost převyšující částku Kč ,-- odvádí do banky - valutová pokladna se vede v EUR a v USD - po skončení pracovního dne se valuty převyšující částku EUR 1 000,-- a USD 1 000,-- odvádějí do banky na příslušné devizové účty - pro přepočet valut na Kč se používá denní kurz ČNB - zahraniční pracovní cesty (poskytnuté zálohy, cestovní výdaje a zúčtování zálohy) se přepočítávají kurzem ČNB platným v den poskytnutí zálohy na služební cestu - oceňování zásob (materiál, zboží) se provádí metodou FIFO - za dlouhodobý majetek (DM) se považuje majetek s dobou používání delší než jeden rok a vstupní cenou převyšující Kč ,-- u samostatných hmotných movitých věcí nebo Kč ,-- u DM nehmotného; je-li vstupní cena nižší než uvedené limity, účtuje se pořízený DM přímo do nákladů 1

2 Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k xx Účet 211 Pokladna Analytický účet Měna Stav hotovosti Kurz ČNB Přepočet na Kč 211/100 CZK 3 500,-- xxx 211/200 EUR 700,-- 25, /300 USD 500,-- 19,012 Celkem xxx xxx xxx Účet 213 Ceniny Analytický účet Cenina Počet ks Částka za 1 ks Hodnota v Kč 213/100 pošt. známky 40 13,-- 213/200 kolky 2 50,-- 213/300 stravenky ,-- Celkem xxx xxx xxx Účet 221 Bankovní účty Analytický účet Měna Částka na BÚ Kurz ČNB Přepočet na Kč 221/100 CZK ,-- xxx 221/200 EUR ,-- 25, /300 USD ,-- 19,012 Celkem xxx xxx xxx Kniha vystavených faktur (tuzemské, v Kč) Č. Doklad Zákazník Text Částka Vystav. Splatno Uhrazeno 1. OFA314 HRAD, a. s. tisk knih , OFA315 LUNA, s. r. o. tisk brožur , OFA316 KOUBA, k. s. tisk letáků , , PPD Kniha doručených faktur (tuzemské, v Kč) Č. Doklad Věřitel Text Částka Přijato Splatno Uhrazeno 1. DFA220 KARTO, a. s. mapy ČR 9 200, DFA221 VaK, s. r. o. průvodce EU 3 100, ,VPD DFA222 E-trans, s. r. o. doprava 6 850, Zúčtovací a výplatní listina srpen 20xx Jméno zaměstnance Hrubá mzda SP 6,5 % ZP 4,5 % Záloha na DPFO Nemoc Částka k výplatě Kučerová , , , , ,-- Ostatní , , , , ,-- Celkem , , , , ,-- Hrazené soc. pojištění 25 % = Hrazené zdrav. pojištění 9 % =... 2

3 Následující účetní případy zaúčtujte v deníku a v knihách analytické evidence: Č. Doklad Text Kč MD D 1. VÚD Počáteční zůstatky na vybraných synt. účtech: a)... b).. c)... d).. e)... f)... g).. h).. 2. VPD Záloha zaměstnanci na nákup toneru 1 000,-- 3. PPD Výběr hotovosti z bankovního účtu na výplatu mzdy p. Kučerové úkol 1 4. VPD Výplata mzdy p. Kučerové 5. VÚD Výdej všech stravenek zaměstnancům: a) zákonná část hrazená zaměstnavatelem b) příspěvek zaměstnavatele nad rámec zákona 6 970,-- c) předpis částky hrazené zaměstnanci 6. DFA Nákup 20 ks tištěných průvodců Evropa 5 600,-- DPH 15 % celkem (dodavatel: MILO, s. r. o., Karlovy Vary; faktura přijata 8. 9., splatnost ) 7. PPD Kopírovací služby - úkol 2 smluvní cena DPH 21 % celkem 9 680,-- 8. VÚD Paragon z nákupu - úkol 3 a). b). c) Vypořádání zálohy 10. VÚD Vylepeno 5 ks poštovních známek 11. PPD Prodej 2 ks map ČR za Kč 190,--/1 ks DPH 15 % celkem 12. VÝD Vyskladnění prodaných 2 ks map 300, VÚD Doprava 20 ks tištěných průvodců Evropa 400, VPD Oprava kopírky úkol 4 DPH 21 % celkem 750,-- 158,-- 908, VÚD Použití 1 kolku 16. VPD Nákup pohonných hmot u čerpací stanice DPH 21 % celkem 3 992,-- 208, , PŘÍ 20 ks tištěných průvodců Evropa (pořizovací cena za 1 ks =.) 18. VÚÚ Banka poskytla firmě krátkodobý úvěr ,--

4 19. PPD Tisk reklamních letáků a vizitek smluvní cena DPH 21 % celkem , , , VPD Záloha zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu USD 150,-- (kurz Kč 19,086/1 USD) 21. PPD Nákup EUR 200,-- (kurz Kč 25,590/1 EUR) 22. VPD Výměna Kč na EUR 200,-- (kurz Kč 25,630). Poplatek za výměnu 80, VBÚ Nákup 5 ks akcií k obchodování: a) tržní cena Kč 800,--/1 ks b) provize makléři 500, VÚD Akcie zařazeny do krátkodobého fin. majetku (pořizovací cena za 1 ks =..) 25. Úkol VÚD Cestovné USD 120, Vypořádání zálohy z pracovní cesty 28. VPD Na poště: a) zaplaceno poštovné b) nakoupeno 20 ks známek za Kč 13,--/1 ks 170, DFA Nákup stravenek pro zaměstnance 300 ks za Kč 90,--/1 ks (dodavatel: Gastroservis, s. r. o., Praha; faktura přijata , splatnost ) 30. VPD Správní poplatky 100, DFA Nákup řezacího plotru USD 3 100,-- (kurz Kč 19,050) 32. JSD Clo (řezací plotr) Přiznaná DPH 21 % 3 315,-- Nárok na odpočet DPH 21 % v plné výši 33. PPD Prodej 1 ks tištěného průvodce Evropa smluvní cena DPH 15 % celkem 449, DFA Nákup papíru pro knihtisk v Rakousku EUR 800,-- (kurz Kč 25,600/1 EUR) Přiznaná DPH 21 % Nárok na odpočet DPH 21 % v plné výši 36. VBÚ Úhrada OFA314 HRAD, a. s. Úhrada DFA220 Karto, a. s. Odvod zálohy na DPFO finančnímu úřadu Odvod sociálního a zdravotního pojištění Připsání krátkodobého bankovního úvěru Výběr hotovosti na mzdu p. Kučerové Výplata mezd ostatním zaměstnancům

5 Úhrada celního dluhu Úroky z bankovního účtu Bankovní poplatky 70,-- 300, VBÚ Prodej 3 ks krátk. akcií za Kč 1 000,--/1 ks VBÚ Platby na devizových účtech: a) úhrada DFA z op. č. 31 (kurz Kč 19,075/1 USD). b) úhrada DFA z op. č. 35 (kurz Kč 25,590/1 EUR). 40. VPD Odvod hotovosti na bankovní účet úkol , VÚD Doprava papíru pro knihtisk z Rakouska 3 220, PŘÍ Papír pro knihtisk 43. VÚD Výsledky inventarizace k xx úkol 7 a) pokladna - b) ceniny VÚD Předpis schodku k náhradě pokladníkovi 45. DFA Doprava řezacího plotru DPH 21 % celkem (dopravce: ADS, a. s., Kladno; faktura přijata , splatnost ) 46. ZOZ Řezací plotr Náhrada schodku pokladníkem 7 630, , ,-- Kniha cenin Poznámky: do sloupce text uveďte: nákup nebo výdej do sloupce Kč uveďte: souhrnnou částku nákupu nebo výdeje cenin v Kč u jednotlivých druhů cenin uveďte přijaté (P) nebo vydané (V) množství v ks a doplňte zůstatek (Z) v ks Č. Dok. Text Kč 1. VÚD PZ Pošt. známky 13,-- / kus Kolky 50,-- / kus Stravenky 90,-- / kus P V Z P V Z P V Z 5

6 Pokladní kniha Kč Č. Doklad Text Příjmy Výdaje Zůstatek 1. VÚD Počáteční zůstatek k xx Pokladní kniha EUR Č. Doklad Text 1. VÚD Poč. stav k xx Příjmy Výdaje Zůstatek EUR Kč EUR Kč EUR Kč Pokladní kniha USD Č. Doklad Text 1. VÚD Poč. stav k xx Příjmy Výdaje Zůstatek USD Kč USD Kč USD Kč 6

7 Úkol 1 K operaci č. 3 vystavuje pokladní Eva Soukupová (RČ /1144) dne xx výběrní lístek pro banku. Vychází přitom ze zúčtovací a výplatní listiny a volí vhodnou strukturu požadované hotovosti. Variabilní symbol = IČ firmy. Konstantní symbol = CT banka Výběrní lístek Withdrawal Form.. Měna účtu Account currency / Na vrub účtu číslo To be debited to account no Kód banky Bank Code.. Měna hotovosti Cash currency... Částka/Amount Jméno a příjmení příjemce hotovosti First name and surname of withdrawer Počet ks No.of units Hodnota Value Částka Amount Rodné číslo/u cizinců datum narození Personal No./for foreigners date of birth Variabilní/Variable symbol *... Konstantní/Constant symbol * Specificky/Specific symbol * Vyplňuje se při výběru Kč z účtu vedeného v Kč. To be completed when withdrawing CZK from the CZK account. Podpis(y) příkazce/signature(s) of withdrawer Pro potřeby banky/bank use only Celkem Total 5000, , ,-- 500,-- 200,-- 100,-- 50,-- 20,-- 10,-- 5,-- 2,-- 1,-- TRN 3310 Ostatní TRN.. Kód služby Razítko banky Úkol 2 K účetní operaci č. 7 ze dne xx vyhotovte příjmový pokladní doklad č. 526/20xx. Vycházejte z obecných údajů o účetní jednotce, z deníku a následujících informací: zákazník: BERIVA, s. r. o., Trojská 619, Beroun schválil: Jana Krejčí pokladník: Eva Soukupová zaúčtoval: Vaše jméno Organizace - firma: Doklad číslo... Datum vystavení: Přijato od: Celkem Kč: Přílohy: Slovy Kč: PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Účel: Schválil: Pokladník: Text Účt. předpis - Dal Kč DPH % DPH Kč Bez daně Kč Převzal: Dne Zaúčtoval: Dne 7

8 Úkol 3 Na základě paragonu z nákupu, který předložil zaměstnanec pokladníkovi, zaúčtujte operaci č. 8 v deníku a vypořádejte zálohu v operaci č. 9. PARAGON zjednodušený daňový doklad č. 129 Dodavatel: Náplně.cz, s. r. o. Preslova Praha 5 DIČ: CZ Název zboží (druh, rozměr) Toner Q2612A do tiskárny HP Počet Odběratel: PRINTER, s. r. o. Kostelecká Beroun DIČ: CZ Cena/ks DPH % Cena Kč s DPH Datum: xx L. S. Jarkovská DPH % 21 Celkem s DPH K úhradě: ==956,-- DPH Kč bez DPH Kč Razítko + podpis Úkol 4 K operaci č. 14 ze dne xx vyhotovte výdajový pokladní doklad č. 644/20xx. Vycházejte z obecných údajů o účetní jednotce, z deníku a úkolu č. 2. Dodavatel: Jirous a syn, Nádražní 150, Loděnice. Přezkoušel: Ing. Sýček Organizace firma: VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD číslo. ze dne Přílohy: Vyplaceno: (jméno a adresa) Průkaz totožnosti Celkem Kč Slovy Účel výplaty Schválil Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účt. předpis - MD Kč DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel dne Zaúčtoval dne 8

9 Úkol 5 Na základě faktury zaúčtujte operaci č. 25 v deníku. Dále vyhotovte příkaz k úhradě, na jehož základě banka provede úhradu splatné faktury. Dodavatel: Smart-phone, a. s. Husovo náměstí Beroun Peněžní ústav: ASB, a. s., pobočka Beroun Číslo bankovního účtu: /3700 Datum vystavení: xx IČ: DIČ: CZ Odběratel: IČ: Datum splatnosti: xx FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD PRINTER, s. r. o. Kostelecká Beroun Faktura číslo: 711 KS: 0008 VS: 711 Úhrada: bezhotovostní DIČ: CZ Fakturujeme Vám dodávku mobilního telefonu Samsung Galaxy S III (i9300) Marble White: Cena bez DPH DPH 21 % K úhradě Kč ,-- Kč 2 308,-- Kč ,-- ======== Jirásková Smart-phone, a. s. Husobo náměstí Beroun Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %. Fakturoval: Jirásková, tel CT banka Příkaz k úhradě Payment order Datum splatnosti/due date Na vrub účtu číslo/to be debited to account no. Kód banky/bank Code Ve prospěch účtu číslo/to be credited to account no. Kód banky/bank Code Měna/Curr. Částka/Amount Datum a podpis(y) příkazce/ Date of issue, signature(s) of payer Variabilní/Variable symbol (VS) Konstantní/Constant symbol (KS) Specifický/Specific symbol (SS) 9

10 Úkol 6 K operaci č. 40 v deníku vyhotovuje dne xx pokladník (trvalý pobyt: Benešova 86, Beroun) pokladní složenku pro banku. Variabilní symbol = IČ firmy. Konstantní symbol = CT banka Pokladní složenka Deposit Form.. Měna účtu Account currency / Ve prospěch účtu číslo To be credited to account no Kód banky Bank Code Jméno a příjmení složitele hotovosti/first name and surname of depositor Adresa trvalého pobytu/permanent address.. Měna hotovosti Cash currency Počet ks No.of units Hodnota Value 5000,--... Částka/Amount Částka Amount Rodné číslo/u cizinců datum narození, druh a č. dokladu totožnosti Personal No./for foreigners date of birth, type and No. identity document Vklad jménem (název podniku, provozovny atd. max. 26 znaků) Deposit on behalf of (name of company, place of business etc. max. 26 characters) Variabilní/Variable symbol *... Konstantní/Constant symbol * Specificky/Specific symbol * Vyplňuje se při vkladu Kč na účet vedený v Kč. To be completed when depositing CZK to the CZK account. Pro případ žádosti příjemce peněžní úhrady o identifikaci složitele hotovosti souhlasím s předáním mých výše uvedených identifikačních údajů příjemci peněžní úhrady, a to za účelem shora uvedeným./in case the payee requests the cash payor to be identified, I agree to have my information divulged to the payee for purpose specified above. Podpis složitele/signature of depositor Pro potřeby banky/bank use only Celkem Total 2000, ,-- 500,-- 200,-- 100,-- 50,-- 20,-- 10,-- 5,-- 2,-- 1,-- TRN 3311 Ostatní TRN.. Kód služby Razítko banky Úkol 7 Výsledky inventarizace pokladny a cenin k xx: Pokladna Kč Ceniny Nominále Počet ks Kč Druh Počet ks Kč 2 000,-- 5 Pošt. známky ,-- 6 Kolky 1 500,-- 1 Stravenky ,-- 1 Celkem 50, , ,-- 2 2,-- 5 Celkem 10

11 Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Při účtování v pokladní knize a na účtu pokladna se vychází z: a) vnitřních účetních dokladů (VÚD) b) pokladních dokladů (PPD, VPD) c) výpisů z účtů (VBÚ, VÚÚ) 2) Pokladní skontro (výčetka platidel) je: a) výsledek fyzické inventury pokladny b) výsledek dokladové inventury pokladny c) výsledek inventarizace pokladny 3) Pokladní kniha představuje: a) syntetickou evidenci hotovosti b) analytickou evidenci hotovosti c) podrozvahovou evidenci hotovosti 4) Pokladník podepsal dohodu o plné hmotné odpovědnosti. Schodek v pokladně uhradí: a) pokladník v plné výši b) částečně pokladník, částečně vedoucí organizace c) nebude se hradit, protože bude odepsán do nákladů 5) Pojem valuty vyjadřuje: a) peněžní prostředky v cizí měně v podobě bankovek a mincí b) peněžní prostředky v cizí měně uložené na bankovním účtu c) peněžní prostředky v cizí měně investované do cenných papírů 6) Ceniny jsou: a) kolky, peníze v hotovosti, šeky b) telefonní karty, poštovní známky, cenné papíry c) stravenky, dálniční známky, poštovní známky, telefonní karty 7) Přebytek cenin vznikne, jestliže: a) skutečný stav cenin je vyšší než stav účetní b) skutečný stav cenin je nižší než stav účetní c) skutečný stav cenin je stejný jako stav účetní 8) Schodek v pokladně a manko u cenin je pro účetní jednotku: a) provozní náklad b) finanční náklad c) mimořádný náklad 9) Jakými způsoby může zaměstnanec nahradit vzniklé manko v pokladně (na ceninách):... 10) Co vyjadřuje pojem devizy :... 11) K čemu slouží účet 261 Peníze na cestě:... 11

12 12) Výpis z bankovního účtu informuje o: a) vkladech a výběrech z účtu b) počátečním zůstatku a konečném zůstatku peněz na účtu za určité období c) počátečním zůstatku, vkladech a výběrech z účtu, konečném zůstatku za určité období 13) Zůstatek na syntetickém účtu bankovní účty je: a) vždy aktivní b) vždy pasivní c) aktivní, popř. pasivní 14) Poplatky za vedení bankovního účtu a uskutečněné převody jsou pro účetní jednotku: a) provozním nákladem b) finančním nákladem c) finančním výnosem 15) Stav valut a deviz se na konci účetního období přepočítává: a) pevným kurzem, který si určila účetní jednotka na začátku účetního období b) kurzem ČNB c) nepřepočítává se 16) Syntetický účet pro zaúčtování bankovního úvěru (231 nebo 461) volíme podle: a) účelu, na který byl úvěr poskytnut b) doby splatnosti úvěru c) úpravy této problematiky ve vnitřních směrnicích účetní jednotky 17) Úroky z úvěru se účtují podle: a) vnitřního účetního dokladu (VÚD) b) výpisu z úvěrového účtu (VÚÚ) c) výpisu z bankovního účtu (VBÚ) 18) Mezi majetkové cenné papíry patří: a) dluhopisy b) akcie c) směnky 19) Výnosem z akcie je: a) úrok b) šek c) podíl na zisku 20) Mezi cenné papíry nepatří: a) stravenky b) směnky c) dluhopisy 21) Nakoupené cenné papíry se oceňují: a) jmenovitou hodnotou b) pořizovací cenou c) tržní cenou 12

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více