P r o s i n e c

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o s i n e c 2 0 0 4 5"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c

2 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " "", 2,( "8 9 * : ; $,! <! " " #$

3 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Drazí tenái, pedkládáme Vám v tomto roce již poslední íslo asopisu Pikrytí. Naším zámrem i modlitbou je, abyste na jeho stránkách i tentokrát nalezli Slovo a Ducha, kteí Vás povzbudí a potší. Máme-li osobní vztah s Bohem a Jeho slovem, pak nezídka zjišujeme, že se nám nedostává Boží spravedlnosti. Bh nás však obdail schopností Ho hledat a vložil do nás touhu nauit se chodit, tak jako chodil On, když byl mezi námi. Všimli jste si, jak jsou malé dti dychtivé napodobovat mámu a tátu? Už se Vám nkdy stalo, že se Vaše holika nebo klouek obuli do Vašich bot a zcela vážn v nich zkoušeli chodit? Stvoitel nás stvoil k následování. A ani tolik nevadí, že nkdy padáme. On dává schopnost povstat. Nevadí, že nkdy bojujeme o víru. On je vrný a naši víru obnovuje a rozhojuje. Tm z nás, kdo jsme byli obdarováni dtmi, to Hospodin pipomíná o to více. Máme být našim malikým dobrým píkladem, tmi, v kom budou spatovat autoritu a koho budou následovat v dobrých vcech. A také tmi, kteí jim budou otvírat cestu k životu a založí v nich základ spravedlnosti a víry. Jako stely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné. Blahoslavený muž, který by jimi naplnil toul svj (Ž 127:4) Vypusme tedy naše šípy správným smrem. Bume tmi, kdo následují prvorozeného mezi bratími. On šel tou cestou ped námi. Pak se jist povede dobe nám i tm, kteí nás následují. Roman Oulický 1

4 (pokraování 5. ást)! "# $! %!# &! ' % ( ' %)#*%!% &%"# + )! % % #, &) + -. /0 )1.23 4,5# 6 &) " #7%&)%# 0 " # 8 ) % (*! 8! &)!#, %" % # 0 %! #,! % % % #8( 6&) #7 &) ) "!# 9 #'" #! "! # : " % %%. %! " 2

5 ! # # ) -.!% " % "! %! ;# "!.! ;% "%! # " )%%!#9 ) ) " % # + < ) =! +! )!! >!%% #, &)% " &) ) " %>" %!(0"!%!!( 8! &)# 6! % ) % " ) #?%%# &). /0 4,5# 0! ) " % % #7 %! ) = )=% # & ) %" B % #8! % # 8 % #0!,6#7 % ) % : - "! # 7!!% % " %! C # 0 # 9 )!%) )# D %# 7 ) % )( # + " E )! %# 0 > % %%!!%#0 4! ) % >!!! "#7 ";# )% > % 4"%! # 4! %! #7 3

6 E % 6! # ' % &% 6 )!( 0 ; FEG! 4! % &% 6# & ) 4 " "! # ) )% " 4% )! &%!# 8 =!#,4! ))# &) )%! 4 "# & 4"% )# 7! # ) # 2#! "!#$# # 4,5 7!% % 4%!!, "# I# %$ #$& "#'( $& " #)$& /2#&"J.II 4,5K %4% )# J# *##$$ #' +,/&!L.JCL 4,5 &) % ) 4"% %! )% - )" # # /&! L.1! 4,5 9).F+!%GF9 #G 8 % %# "! # 4"% %)) #& %!%! #7% 4% % % )!% )> % % #&! )!)"D #&%! %)%. 2# % $$"('. /MI3.H5 I# 0!$&&' //NB 2.L 4,5 4

7 J# )( $"0' 1 $"/I#, H.2 4,5 L# 2 #' 3 &*/?" 2I.2L5 ).F+" "! "! " Pokud se náš duchovní život rok za rokem pohybuje ve vyježdných kolejích, i když zkoušíme metodu za metodou, modlitbu za modlitbou, pomže jen jedna cesta: hledat svatost srdce, mysli, duše a pedstav. $ % # #G ) % " "! " %#! ( +)% %! %% )!! ". % ) C # 4"% C 4 % % %! %!% E % % # 0% ) % % + # 8! )!% %!!! + # 9)-!! ) # 4! 4%!% % )#9 %!% " # 6 ) - )%% %% % %( 6>" #0 % ) % % ) >. % B (&! )%# NKO68P0QRMNS$'6T9T'*D$9S0$*,8NU$0T0N0S8#6 %)!% " =)"D # & >", % % # 5

8 ) >" ( 6! &) &% #K %% %%! % # & #+! % # 0 ' %%)#+!%!% % ) #7 %# 0 + 4"%% '%&% '% % # 0 ) 6%%)"D #,) V % % ) # 6! % >"# 7! )!% 4"% # 7! B('% % #& C%% 6 Když se jednotliví kesané nechají promnit do obrazu Krista, uvidíme v naší zemi psobení Ducha svatého. 0 ) % $ % 4 ")%%#!! #, > %!, ) "! ' % %# 4! ) % " ) 4! % % % '%# : C%4%"! ) "&% 6 D E # 4!! )%' % % % % E!% )> %# +, )! % ) ;!!!# 8 % " %# : 4"% ) O # L33 ( 7! %) # 9 "%;%>"7#0 % ) = = >%

9 ! > - &) % #+ #74"%!# 8% % ) ))%#! 4"%% #,!!.F4"%% % " #G % %# $ #6 4"%%!&% )!D %# + % )% %! % ># 7! )#0 4"%! "!)C #,!) 07?NM,Q?! ) ) ) #7 (9 %% % #+! ) % "! % )% )# &! #0!-. F8!!(G7!!W #0! % ) %#9! % # +! )! %! #!! % %%#& ) "!# 07?NMP 0! # + % ")%% "#0%!) 7

10 ) # 9 % % # +! ) % ) % "! )!!# &! ) "! % # 0 C! % #, %! %! ) #, %!! )% 8 Pokud víte, že nemáte cizoložit nebo smilnit, a pesto máte zalíbení v žádostivých myšlenkách této povahy, jste v nebezpeí, že nebudete schopni dostát tomu, emu víte. #6! % % %# 69$4$'S + /< %XC!5! /< %!!5!% )%%! C! % # +! A.2 % % # +! % % ) - #7! ;# &<)+ 44"% # ' ' %! % %#& 7(9) "!!,! #8% ) D )% ) # +! % % %!! F G# + )!% % 4"# 9 % %#6 < % % " # 0 > ) % % (

11 4C 6%4"'% " )%(4! X%!% )%,# + 4"% %!# + &% "! "!%(! #+ B 4"% &), #:. 2# 4"% % #0% 4%!#, %)%% %# J# &) % 7 # :! )%!( ) ) )%F ))G( 7). 2# 0 % ) %# I#? % ) % # 7.F?W #G N.FD #G M % % #, )% %# M! #& 6"! %! ) # 0 ) ) # + )! ) #0.F& W G!.F& W G 9

12 Pimlouvej moudrému, a bude t milovat Písloví 9:8 Dnes Millerovi probírali devátou kapitolu Písloví. Celá tato kapitola je o moudrosti a o tom, jak být moudí, ekl tatínek své rodin. Verš deset nám íká, jak mžeme najít poátek moudrosti tím, že budeme brát na vdomí, co po nás Bh chce, a budeme se snažit Ho potšit. Poátek moudrosti jest báze Hospodinova, peetl drazn a nahlas, a umní svatých rozumnost. Te bych chtl, ekl tatínek, abyste dávali zvláš dobrý pozor na osmý verš. Pete, prosím peti nám ho. Petrv sndý prst se rychle pohyboval nahoru a dol po stránce v jeho Bibli, dokud verš nenašel: Nedomlouvej posmvai, aby t nevzal v nenávist; pimlouvej moudrému, a bude t milovati. Co to znamená, tati? zeptal se zvdav Timmy. Tak tedy, odpovdl tatínek, ta dv slova,domlouvat a,pimlouvat mluví o tomtéž. Když ti budu domlouvat, budu mluvit o njaké vci, kterou dláš špatn.,pimlouvat znamená,vytýkat chyby nebo,pokárat. Všichni obas potebujeme domluvit a pokárat, když nedláme to, co bychom mli. Tento verš mluví o rozdílu mezi moudrým lovkem a hlupákem. Hlupák je posmva, který nemá rád toho, kdo ho pokáral, ale moudrý lovk pijímá pokárání dobe a má rád toho, kdo mu ukázal, v em chybuje. Chci vám te vyprávt dva píbhy z Bible, pokraoval tatínek, které mluví o tom, co se stane, když je pokárán moudrý lovk a hlupák. Nalistoval v Bibli 4. knihu Mojžíšovu. Oba píbhy jsou o lidech, kteí udlali úpln stejnou chybu. Vzbouili se proti Mojžíšovi, vdci, kterého zvolil Bh. Nejprve vám povím, co se stalo Chóremu, Dátanovi a Abironovi. J, ten si pamatuji! zašeptal Timmy. Oi otevel dokoán, protože tušil tu dsivou vc, která se v píbhu stala. Ano, ekl tatínek, tenhle píbh už jsi slyšel, ale je moc dležité se z nj pouit. Chóremu a jeho kamarádm Dátanovi a Abironovi pipadalo, že jejich vdce si o sob moc myslí. Zkrátka si mysleli, že je píliš panovaný, a neradi se mu v tichosti poddávali. Tak se proti Mojžíšovi spolen postavili a ekli mu:,pro si myslíš, že nám mžeš pikazovat, co máme dlat? Všichni jsme svatý Boží lid! Mojžíš ve skutenosti nebyl vbec pyšný nebo panovaný. Když mu to ekli, nerozzlobil se, ale padl na tvá ped Hospodinem a pokorn Jej poprosil, aby ukázal, kdo má být vdcem. Pak jen velmi mírn pokáral Chóreho a jeho muže za vzpurné chování a ekl jim, že mají pedstoupit ped Hospodina, aby vidli znamení, které jim ukáže. Ale Dátan a Abiron jen odpovdli:,chceš nad námi jen vládnout! Nikam nejdeme! Vidíte, to byli posmvai, kteí nesnesli pokárání. A kdykoliv nkdo odmítne vyslechnout pokárání, vystavuje se nebezpeí trestu. 10

13 Hospodin ekl Mojžíšovi:,ekni celému spoleenství, a se postaví dál od stan Chóre, Dátana a Abirona, protože je potrestám. Lidé odstoupili od stan povstalc práv vas, protože jakmile to Mojžíš doekl, pišlo obrovské zemtesení. Zem se otevela pímo pod nohama Chóre, Dátana a Abirona a tito muži, kteí se postavili proti svému vdci, spadli zaživa do jámy. Bible íká, že se zem zavela a pohltila je se vším, co jim patilo, a nikdo je nikdy víc nespatil. Je to hrozný trest, ale mluví o tom, co si Bh myslí o tch, kteí se vzpírají a neposlouchají napomenutí. Který je ten druhý píbh? zeptala se Sharon. Není to o Áronovi a Miriam? Je to on, odpovdl tatínek souhlasn. Knz Áron a prorokyn Miriam byli starší sourozenci Mojžíše. Pesto nebylo správné, když neustále proti nmu mluvili, tak jak to dlali. Opovrhovali jeho etiopskou ženou a íkali:,co je na Mojžíšovi tak skvlého? Vždy Hospodin mluví i skrze nás! Bible íká, že Bh to slyšel a rozpálil se proti nim hnvem. Protože byli také vdci lidu, mli si dávat velký pozor, aby byli dobrým píkladem. Bh mluvil souasn k Mojžíšovi, Áronovi i Miriam, a ekl jim, aby pišli do stánku. Tam pišel Bh v oblakovém sloupu a promluvil pímo k Áronovi a Miriam. Pokáral je za jejich neúctu. Když oblak ze stánku zmizel, podívali se na Miriam a hle, celá zblala od malomocenství! Avšak Áron a Miriam byli dost moudí, aby pijali pokárání. Pipustili, že jednali špatn. Áron piznal svj hích a pokorn poprosil Mojžíše, aby jim odpustil a uzdravil Miriam. A tak Mojžíš volal k Bohu, a Miriam byla uzdravena. Mžete si být jisti, že Aron a Miriam se pouili a už to víckrát neudlali. Každý z nás se mže rozhodnout, ekla maminka, jestli bude moudrý nebo hloupý. Doma, ve škole, když rodie nebo uitelé napomínají dti, mžete vidt, kdo z nich je moudrý, a kdo ne. Hloupé dti trucují a íkají teba:,ona si na m zasedla!,je tak panovaná!,poád mi íká, abych dával pozor. Vzpírají se a nesnaží se poslouchat, proto vtšinou dlají dál všechno po svém, a dostávají se do problém. Moudré dti pijmou pokárání klidn a omluví se za to, co udlaly. Budou mít své rodie a uitele ješt radji, protože jim ekli, jak dlat vci správn. Doufám, dti, že vy budete vždycky patit mezi ty moudré. Já budu taky moudlá, prohlásila malá Laura slavnostn a ostatní se zasmáli. %&%'( " % 11

14 Radosti a zodpovdnosti babiek Jaká je to výsada být matkou a babikou, které Bh svil úkol vychovávat a vyuovat dti Jeho cestám! Vím, že jako babika mám dvojnásobné privilegium. Nejenže mohu povzbuzovat své dcery, ale mohu také sloužit spravedlností svým vnouátkm. Podíváme-li se do Starého zákona na místa, kde se mluví o poátku vlády jakéhokoli nového krále, je tam vždy eeno, zda dlal to, co se líbilo Hospodinu, nebo ne. Je tam však zmínno i jméno jeho matky. To ukazuje na velmi dležitou roli matky vzhledem k budoucnosti jejích syn, ale také vzhledem k budoucnosti celého království. Pemýšleli jste nkdy o tom, že když vychováváte své dti v Pánu po všech stránkách uíte je slušnému chování, poslušnosti, víe, laskavosti, lásce atd., formujete nejen jejich budoucnost, ale i budoucnost jiných? Zkuste se nad tím chvíli zamyslet. Uvdomila jsem si, že jako babika mám obrovskou píležitost být pro své dcery a vnouata požehnáním. Nkdy píliš dobe nerozumíme, jak svým dtem požehnat. Pokud je napíklad neuíme, jak ctít ty, kteí jsou pro n autoritou, nebo je neuíme dobrému a slušnému chování, jsme pro n opravdu požehnáním? A chceme snad tyto chyby dlat i jako babiky? Myslím, že ne. Když vidím nkteré ze špatných postoj u svých vnouat, je mou zodpovdností vysvtlit jim, pro je tak dležité ctít maminku i tatínka. Aby jim bylo dobe, a hlavn, aby se nauily mít v úct i Hospodina. My, babiky, svá vnouátka nkdy rozmazlujeme: Hlavn, aby z toho nebylo smutné! Jen a si dlá co chce, vždy je tak roztomilé! Ano, naše vnouátka jsou opravdu poklad. Pro však Pavel zmioval Timoteovu babiku a maminku, když si pipomínal jeho upímnou a nefalšovanou víru, která byla nejprve v jeho babice a potom i v jeho mamince? Ano, ta pevná, upímná a istá víra, pramenící ze srdce, byla nejprve v jeho babice. To ke mn velice jasn a zeteln mluví. Jakou láskou miluji své dti já? Je to láska, která má na prvním míst uspokojit m samotnou a dti, nebo je to láska k Bohu a Božím cestám, která mi dává moudrost, tak potebnou k tomu, abych svým dcerám i vnouátkm mohla požehnat Božím zpsobem? Jako babika mohu své dcery povzbuzovat pi jejich každodenních úkolech. Povzbuzovat, aby neochabovaly v konání dobra skrze výchovu a budování svých malikých. Když jsou vnouata se mnou, není to pouze as na hraní. Mluvíme spolu o Bohu a máme chvilky nad Biblí. Povídáme si o tom, co pro Boha dláme, a nkdy je musím i napravit, aby vdly, že nemají správný postoj. Jsem babikou mnoha vnouátek a každé z nich mám velice ráda. Modlím se však, aby tato láska nebránila Božím zámrm 12

15 v jejich životech. Mám na mysli to, aby mi má láska a také roztomilost dtí nebránily vidt zpsoby, jak povzbudit jejich víru v Boha. eknme napíklad, že jedno z mých vnouat má sklon k fukání a kourání a já o tom dobe vím. Je u m zrovna na návštv a peeme spolu koláky, abychom mli njakou dobrtku po obd. Vím, že když dti sndí moc sladkostí ped obdem, nebudou schopny jídlo dojíst. Proto každému dovolím sníst ped jídlem jen jeden koláek. Moje vnouátko však zane fukat a kiet. Jak se mám v tu chvíli zachovat? Nechám se strhnout jeho nespravedlivým záchvatem, nebo budu stát skrze lásku ve víe, nepoddám se jeho požadavkm a posloužím mu radji Božím slovem, a pomohu mu tak nauit se trplivosti a sebeovládání? V Písloví 14:17 je napsáno, že ten, kdo se rychle rozhnvá, dlá bláznivé vci. Náhlý (rychlý k hnvu) se dopouští bláznovství Mohu svým vnouatm pomoci porozumt tomu, že kourání, fukání a hysterické scény jsou bláznivé a koní jen trápením a smutkem. Pamatujte! Jako babiky máme výsadu pomoci našim malikým pozorn naslouchat Hospodinu, aby když budou chodit po Jeho cestách, mohli být požehnaní. Písloví 8:32: A tak tedy, synové, poslechnte mne, nebo blahoslavení jsou ostíhající cest mých. Když pomáhám svým vnouatm, pomáhám zárove i jejich rodim, což je také jeden ze zpsob, jak jim požehnat. Jestliže nauím vnouata špatnému chování, jak jim to pomže? A jak to pomže jejich rodim? Písloví 14:1 íká, že moudrá žena vzdlává dm svj, bláznice pak rukama svýma boí jej. Tady jasn vidím, že mám dv možnosti. Buto si vyberu cesty spravedlnosti, nebo ne. Jestliže si vyberu spravedlnost, mohu ve svém dom vybudovat dobrý základ a pomoci budovat tento základ i ve svých vnouatech. V Titovi 2:3-6 teme: Tak také i staré ženy a chodí zbožn, v odvu píslušném a a nejsou pevrhlé, ani mnoho vína pijící, dobrým vcem uící, aby mladice vyuovaly, kterak by muže své i dítky ádn milovaly, a byly šlechetné, istotné, netoulavé, dobrotivé, mužm svým poddané, aby nebylo dáno v porouhání slovo Boží. Tady vidíme, na em má být postaven dobrý vztah mezi matkou a dcerou. Dcery mají mít úctu a respekt ke svým zbožným matkám a touhu uit se od nich. Babiky mají být naopak schopny respektovat, že jejich dcery mají už svj vlastní domov a potebují mít prostor ho budovat. Jako mladé ženy nkdy nevidíme, jak je dležité naslouchat radám a mou- drosti našich maminek vyzrálých v Pánu. Bhem let jsem se nauila spoustu vcí, které mohou být nkdy pro mé dcery užitené. Ony samy však musí chtít tyto rady pijmout. Já musím být naopak velmi citlivá ohledn jejich pání a tužeb pro jejich domovy. Bh do svého 13

16 Tla vložil ád, který opravdu funguje, jsme-li ochotní. Proto tak siln vím, že je nezbytné a nesmírn dležité zaít vyuovat dti úct a respektu ke svým rodim již v útlém vku. Opravdu m velice zaujalo, že v 2. Timoteovi Pavel uvedl i jména Timoteovy maminky a babiky. Práv ony hluboce ovlivnily jeho život. Timoteus ml upímnou víru, která byla nejprve v jeho babice Loid a potom i v jeho matce Eunice. Jakou víru vkládáme do našich dtí? Je to víra, která íká, že s Bohem jsou všechny vci možné? Víra, která v sob má hluboký respekt a úctu k Bohu? Nebo necháváme dny jen tak ubíhat a nebudujeme víru v Boha ani svou, ani našich dtí? Bume tmi Božími ženami, které nebudují svj dm na principech lidských uení, ale na Božích základech a principech, které uí naše dti milovat Hospodina celým srdcem. Moc ráda bych také povzbudila Vás, mladé ženy a maminky, abyste si stádaly moudré rady od svých zbožných matek. A Vás, starší ženy, bych chtla povzbudit, abyste svým dcerám pedaly ddictví skrze Boží slovo, které se nenavrátí prázdné. Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. (Iz 55:11) Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. (P 22:6) Ale ty zstávej v tom, emužs se nauil a což jest sveno, vda, od kohos se nauil. A že hned od dtinství svatá Písma znáš, kteráž t mohou moudrého uiniti k spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši. (2.Tim 3:14-15) Kéž vám Bh požehná a dá vám milost usilovn bžet k tomu vysokému povolání v Kristu Ježíši. Nancy K. Asbill 14

17 ? 2' $,% 4 ' % & #0$= <") / 0, (( )* + (pokraování 5. ást),- = > Možná si vbec poprvé zaínáte uvdomovat, že jste to vy, kdo má svým dtem vládnout, a že k tomu máte plné právo. Ponvadž vás Bh do této role postavil, mli byste se jí ujmout. Vaše dti si musí být vdomé toho, že je máte pod palcem. To znamená, že nikoli vaše dti, ale vy rozhodujete. Vy urujete, kdy je as jít spát, kdy je as k jídlu a jaké aktivity jsou povoleny. Tato rozhodnutí náležejí rodim do té doby, než jsou dti vychované natolik, aby byly schopné init správná rozhodnutí samy. Ve svém postavení rodi dokonce rozhoduje i o tom, kdy a v jakých oblastech mže dít init svá vlastní rozhodnutí. Dti nad sebou nutn potebují autoritu. Pokud rodie, zvlášt otcové, neposkytují vedení, dti je budou hledat jinde. Zoufale totiž potebují nkoho, koho by mohly následovat a komu by byly loajální. Bh stvoil jejich duše tak, že tíhnou k autoritám. A proto, pokud se rodie svého postavení zeknou, najdou si dti náhradu jinde. Nedostává-li se jim doma pevného vedení, najdou si (dti) nkoho jiného mimo rodinu. Nkoho, kdo jim bude íkat, co mají dlat. Nemlo by být pekvapením, že dti, které vedení postrádají, se snadno zapojují do rzných kult (jako nap. moonisté), pouliních part a revoluních hnutí. Všechny tyto protispoleenské skupiny mají jednoho spoleného jmenovatele 15

18 vyžadují striktní následování. Poskytují silné vedení, vyuují, vynucují dodržování pravidel a urují smysl života svých stoupenc. Mžeme se my jakožto rodie spokojit s nabídkou neho menšího? Vaše dít potebuje vdce což je v rozporu s bžn pijímaným uením dtské psychologie nikoli jen kamaráda, pítele nebo staršího bratra i sestru. Rodie ztlesují autoritu a nemohou tudíž být kamarády dtí, které se mají jejich vlád podizovat. Pokud rodie dobe vládnou v období, kdy jejich dít dorstá, mže se mezi nimi a dosplým díttem rozvinout celoživotní pátelství. I k tomu však mže dojít pouze tehdy, jestliže se dít naped nauilo dodržovat rodiovské standardy. Rodie, kteí selhali ve výchov svých dtí, asto svalují vinu na rzné faktory, které jejich dti negativn ovlivnily. Viní uitele, jiné dti, televizi, nebo dokonce i církev. Bh nicmén iní zodpovdnými za výchovu dtí výhradn rodie. Proto je zodpovdností rodi, aby vlivy, které jejich dti formují, mli pod kontrolou. Ve škole se mohou dti uit vcem, které jsou v rozporu s tím, co jim vštpují rodie. Je však zodpovdností rodi urit, zda dti budou do školy chodit a emu budou vyuovány. Dti mohou být ovlivovány svými vrstevníky, ale je zodpovdností rodi, aby urovali, s kým se budou stýkat. Dti jsou bezesporu ovlivovány televizí a ostatními médii, ale v koneném dsledku je na rodiích, aby urovali, jakým vlivm budou jejich dti vystaveny. Dti mohou ignorovat vyuování v církvi, ale jsou to rodie, kdo jsou ped Bohem zodpovdní za výuku Božího slova. Další zpsob, jak se rodie vyhýbají své zodpovdnosti, spoívá v tom, že ji svalí na Boha. Nechce-li dít poslouchat, eknou mu, že ho Bh za jeho neposlušnost potrestá. Rodie jsou Bohem zvolení reprezentanti autority a mají dti vyuovat spravedlivosti a sami ji vykonávat. Nemohou ji pesouvat zpt na Boha. Boží slovo rodim íká, že mají svým dtem nejen íkat, co mají dlat, ale také mají dohlížet na to, aby to dti skuten udlaly. To je úkol rodi, nikoli Boha. Tím, že se dít uí poslouchat rodie, pipravuje se na to, aby umlo poslouchat Boha. Rodie jsou pro své dti symbolem a ztlesnním Boží autority. Jakým zpsobem rodie dtem vládnou, takovým zpsobem budou dti uvažovat o Bohu samotném i o všech autoritách, které ustanovil. Rodie tedy mají v životech svých dtí naprosto rozhodující postavení. Podívejme se, jak dít uvažuje. Pokud vidí, že jeho rodie jsou spravedliví, bude mít za to, že i Bh je spravedlivý. Pokud ho rodie trestají za konání zla, pak i Bh bude trestat za konání zla. Starají-li se o nj, pak se i Bh bude starat. Mají-li rodie úctu k Božímu slovu a poslouchají-li ho, pak i dít bude mít úctu k Bohu a poslouchat ho. Pokud rodie myslí vážn, co íkají, pak i Bh bude myslet vážn své slovo. Jako rodie máte píležitost formovat názor dtí na Boha, vládu i budoucí manželský vztah. Dít, od nhož se vyžaduje poslušnost, se nauí 16

19 mít v úct autoritu rodi, a bude tak pipraveno podídit se dalším autoritám, vetn Božího slova. Co plyne z rodiovství shrnutí Ukázali jsme si, že Bible jasn vymezuje postavení rodi i dtí a popisuje dsledky plynoucí z poslušnosti nebo vzpoury vi Božím standardm. Zopakujme si nyní hlavní principy rodiovství: Požehnání, radost a uspokojení ekají na otce i matku, kteí dobe vychovají své dti; zloeenství a zármutek naopak sklidí ti, kdo své dti nevychovají. Každé dít, každá duše je Božím stvoením a Bh má se vším, co stvoil, plán a zámr. Božím zámrem je, aby rodie vychovali své dti podle Jeho princip. Výchova dítte je závislá na jeho úct k autorit rodi. Princip autority Bh zídil pro ádné uskutenní svého plánu s lidstvem a je pevn v Jeho rukou. Rodiovská autorita disponuje nejrozsáhlejší pravomocí a obsahuje právo vyžadovat od dtí poslušnost. Slovo rodi je pro dti zákonem. Rodie mají zodpovdnost vychovat poslušné a uctivé dti. Rodie jsou za to, jak vládnou, odpovdni pouze Bohu. Dti, které ctí své rodie, docházejí požehnání ve form materiální prosperity. Naopak ty, které jsou ve vzpoue a oteven projevují neúctu, pijímají zloeenství tím, že bu žijí ve smrti, nebo má jejich život násilný konec, pípadn oboje. Rodie musí svým dtem poskytnout silné vedení a jsou zodpovdní za faktory, které je ovlivují zvení. Rodie jsou pro své dti symbolem a reprezentanty Boží autority. Možná si v této chvíli nejste jisti, jak u svých dtí dosáhnete poslušnosti a úcty nebo jak je budete vyuovat. Mli byste však chápat, že jste povinni svým dtem vládnout, a vi Bohu máte zodpovdnost, jak se svými povinnostmi naložíte. Možná také zaínáte vidt, že dti skuten vaši vládu potebují, aby se mohly cítit bezpen. Rodie si musí uvdomit, že naplnní rodiovské zodpovdnosti je výrazem jejich lásky k dtem. Jinými slovy, pokud své dti milujete, vládnte jim. S tímto Božím náhledem na rodiovskou autoritu se zakrátko podíváme, co nám o dtech, které máme vychovat, zjevuje Boží slovo. 17

20 Dodatené úvahy Pílišná dvrnost Rodi pedstavuje osobnost autority, a nemže tedy být kamarádem dítte, které se musí podizovat jeho roli. Rodie si musí dávat pozor na to, aby svoji autoritu sami nepodkopávali. Když jsou rodie ke svým dtem píliš familiární (nap. s nimi pi rozhodování jednají jako rovný s rovným, dovolují, aby je dti oslovovaly kestním jménem, i dopouštjí, aby skákaly dosplým do ei), stane se, že ztratí vi dosplým patiný respekt. U nevyzrálých dtí se z pílišné dvrnosti zrodí pohrdání. Hlas nevychovaných dtí nemže mít v rodin stejnou váhu jako hlas rodie. A to ani v pípad, kdy jde o jejich vlastní životy. Rodie jsou ti, kdo mají mít hlavní slovo v otázce stravování a oblékání, navštvování církve, chování, pijatelných kamarád a forem zábavy a ve stovkách dalších záležitostí. Nemusí se z nás samozejm stát generálové, kteí si s obyejnými vojáky nezadají. Je rozhodn prospšné, aby oba rodie trávili se svými dtmi as aby si spolu povídali, hráli si a mazlili se. Dti potebují blízkost obou rodi, rodie však musí umt rozeznávat, kdy je pekraována hranice mezi hrou a pílišnou dvrností. V moment, kdy vám dti zaínají dávat rozkazy, vyžadovat všechnu vaši pozornost nebo odmlouvat, je nejvyšší as se stáhnout a obnovit svoje rodiovské postavení. Rodie, kteí na své dti nahlížejí jako na sted domova spíše než jako na úastníka, který má svoji zodpovdnost, jsou k nim v podstat velmi nespravedliví. Dti se pak domnívají, že jsou dležitjší než všichni ostatní. Zanou si myslet, že jejich názory, výkony a sny mají exkluzivní nárok na pozornost a as dosplých, a to i za cenu vyrušování. Dti se tak nauí chlubit sebou samými a svými schopnostmi, by jakkoli triviálními. Takto sobstedné dti se rozhodn neuí pokládat jedni druhé za pednjší než sami sebe (Filipenským 2:3). Vyrostou s postojem já na prvním míst, jak to vidíme u nkolika posledních generací. Zachovávat rodiovskou autoritu neznamená, že byste dti vylouili z rozhodovacích proces. To platí zvlášt tehdy, jedná-li se o rozhodnutí, která se jich osobn týkají. Kupíkladu se na návštvu chystají pijet prarodie a je nutné se dohodnout, kde kdo bude spát a kdo které domácí práce provede. Je to dobrá píležitost, jak se nauit plánovat a spolupracovat. Pro takové situace jsme s Virginií zídili hlasovací systém, který dtem vštpoval posloupnost velení v rodin. Svolali jsme rodinnou radu a já pednesl záležitost, ve které bylo nutno uinit rozhodnutí. Povzbuzovali jsme dti, aby pednesli své návrhy, a potom jsme hlasovali. Volební hlasy urit nebyly rovnocenné: ti dti mly každé po jednom hlasu, maminka mla tyi hlasy a tatínek osm (zachování rodinné posloupnosti). Dti se tak mohly zapojit, pedkládat návrhy a nabídnout pomoc. Tato hra se jim líbila, a i když teba byly pehlasovány, nikdy netrply pocitem, že by jejich hlasy nebyly 18

21 vyslyšeny. Navíc, vzhledem k tomu, že naše hlasování obvykle skonilo shodou, žádnému z dtí nebylo zatžko penechat prarodim svj pokoj nebo zvládnout mimoádné povinnosti, když na nj pišla ada. V dnešní rodin by to spíš vypadalo tak, že matka by mla dva hlasy, dti po jednom a otec by se zeptal, jestli mu nakonec sdlí své rozhodnutí. Pesouvání zodpovdnosti Ani nevím, kolikrát jsem z úst vících rodi slyšel, jak se pokoušeli zastrašit malé dít tím, že se na n dívá Bh a že ho mže za špatné chování ihned potrestat. Pokud to rodie dlají, snaží se tím uniknout zodpovdnosti rodiovství. Nechce se jim jejich dít vychovávat nebo trestat. Je to obdoba hrozby, kterou k náprav chování svých dtí používají nevící rodie, s tím rozdílem, že oni se v pohržce dovolávají teba Mikuláše a erta. Používat k pohržce Boha je však ješt horší. Nikdy Boha nevydávejte za rozhnvanou píšeru! Užití strachu k ovládání dtí Nkteí rodie proti dtem zneužívají jejich pocit nejistoty nebo strachu: Neopovažuj se v noci vylézat z postele, nebo t sežere obluda, která je pod ní schovaná. Jestli okamžit nepjdeš, nechám t v obchod a odejdu. Jestli se nebudeš slušn chovat, zavolám policii a zavou t do vzení. Jestli nezaneš poslouchat, dáme t do dcáku. Pedstavte si takovou hrozbu použitou proti nedosplému dítti, které potebuje, aby mu pevná ruka rodi pomohla vyzrát. Od dtí, se kterými se takto zachází, se vlastn oekává, že se vychovají samy. Je to stejné, jako kdyby se mly za vlastní kšandy vytáhnout z bláta. Nezní to absurdn? Mají se dti svých rodi bát? Rozhodn by mly mít zdravou báze ped jejich autoritou. Také obava z nástroje trestu, je-li správn používán, je na míst. Zdravá báze slouží k vlastní ochran ped ublížením nebezpeím na silnici, výškami, nebezpenými zvíaty a hmyzem a nebezpenými ástmi msta. A iní-li dít nepravost, také ped autoritami (Bohem, rodii, policií, vedoucími, trenéry, šéfy atd.) Pokud dti vyrostou bez zdravé bázn ped autoritami, stanou se z nich pouliní výtržníci, kteí neuznávají nic a nikoho a respektují jen hrubou sílu. Úloha otce a matky Rodiovská výchova je úlohou otce i matky. Efezským 6:2a Cti svého otce i matku. (draz pidán) Koloským 3:20a Dti, poslouchejte ve všem své rodie. (draz pidán) 19

22 Otec má v rodin poskytovat vedení tím, že uruje pravidla, povuje matku dohledem nad jejich uplatováním a varuje dti ped trestem. Muži obecn zbhli od své role vedení v dom, zvlášt od role otcovství. Tento postoj významn poškodil vývoj dtí nkolika posledních generací. Vývoj dívek i chlapc je vážn poznamenán padesátiletou absencí otc, kteí by si byli jistí svou vdí mužskou rolí ve smyslu vedení, zabezpeení a ochrany rodiny. Následkem toho vyrostli bhem posledních tí, ty generací muži, kteí jsou bu zmkilí (zženštilí), nebo naopak k ženám zcela necitliví. Matka hraje klíovou roli ve správné výchov dtí. Dohlíží, aby byly dodržovány standardy nastavené otcem, když otec není pítomen, udržuje pokoj a trestá zlo konané v její pítomnosti. Uruje svá vlastní pravidla (Písloví 1:8), ne však taková, která by byla v rozporu s manželovou vlí, a dsledn dbá na jejich dodržování. Naneštstí, pokud se otec neujme vd- ího postavení v rodin a neuruje a neprosazuje domácí zákony, je to matka, kdo musí pravidla urit a spravedlnost mezi dtmi vykonávat (nikoli však ped svým manželem). Nikdy by nemla tlait, manipulovat, rýpat nebo zahanbovat svého manžela s cílem, aby se své zodpovdnosti ujal. 1. Petrova 3:1 Podobn vy ženy, bute poddány svým manželm, aby když nkteí neposlouchají slovo, byli získáni beze slov jednáním svých žen. Nemla by ustávat v modlitb za to, aby Bh jejímu manželovi otevel oi, aby si uvdomil svoji roli a ujal se zodpovdnosti pro dobro svých dtí. Znám adu manželek, které se vrn modlily, protože jejich manžel svoji roli zanedbával. Nkteré z nich mohou nyní vydávat svdectví o zázraku, který se stal s jejich novými manžely a otci jejich dtí. Neztrácejte nadji v Boha! 20

23 Maminky slavných muž Vliv matky je nesmírný. Má schopnost vychovat a pipravit velké Boží muže. Má schopnost rozhodovat o osudech národ. Má moc ovlivnit budoucí generace. Následující citáty jsou o tom, co ekli slavní muži o svých matkách. Dwight L. Moody napsal o své matce: Je pro m velkou ctí, že mohu být synem takové ženy. Nevím jak ji dostaten pochválit. Na prvním míst byla moje matka velmi moudrou ženou. V jedné vci byla dokonce moudejší než Šalamoun. Vdla, jak vychovávat své dti. Mla devt dtí a všechny svj domov milovaly. Získala si jejich srdce a jejich lásku, mohla s nimi dlat cokoliv. Kdykoli jsem poteboval skutenou radu, vždy jsem šel za svou matkou. Dti jí byly tak oddány, že bylo tém neštstí, když byl nkdo nucen odejít z domu. Vzpomínám, že když George dostal práci, ptali jsme se, kdo bude dojit krávy. Maminka odpovdla, že to udlá ona. Také šila a tkala naše obleení, sama pletla provazy, látala naše punocháe, a za celá ta léta si ani jednou nepostžovala. Ten milý obliej! Na svt snad nebyl milejší Mám starou Bibli rodinnou Bibli ta byla zdrojem toho všeho. Byla to asi jediná kniha, kterou jsme mli doma po smrti našeho otce. Z této knihy nás vyuovala. A jestli moje matka byla požehnáním pro tento svt, bylo to proto, že pila z této fontány. John Wesley napsal o Susannah Wesley: Moje matka byla zdrojem, ze kterého jsem erpal principy, které ídily celý mj život. 21

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více