P r o s i n e c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o s i n e c 2 0 0 4 5"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c

2 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " "", 2,( "8 9 * : ; $,! <! " " #$

3 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Drazí tenái, pedkládáme Vám v tomto roce již poslední íslo asopisu Pikrytí. Naším zámrem i modlitbou je, abyste na jeho stránkách i tentokrát nalezli Slovo a Ducha, kteí Vás povzbudí a potší. Máme-li osobní vztah s Bohem a Jeho slovem, pak nezídka zjišujeme, že se nám nedostává Boží spravedlnosti. Bh nás však obdail schopností Ho hledat a vložil do nás touhu nauit se chodit, tak jako chodil On, když byl mezi námi. Všimli jste si, jak jsou malé dti dychtivé napodobovat mámu a tátu? Už se Vám nkdy stalo, že se Vaše holika nebo klouek obuli do Vašich bot a zcela vážn v nich zkoušeli chodit? Stvoitel nás stvoil k následování. A ani tolik nevadí, že nkdy padáme. On dává schopnost povstat. Nevadí, že nkdy bojujeme o víru. On je vrný a naši víru obnovuje a rozhojuje. Tm z nás, kdo jsme byli obdarováni dtmi, to Hospodin pipomíná o to více. Máme být našim malikým dobrým píkladem, tmi, v kom budou spatovat autoritu a koho budou následovat v dobrých vcech. A také tmi, kteí jim budou otvírat cestu k životu a založí v nich základ spravedlnosti a víry. Jako stely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné. Blahoslavený muž, který by jimi naplnil toul svj (Ž 127:4) Vypusme tedy naše šípy správným smrem. Bume tmi, kdo následují prvorozeného mezi bratími. On šel tou cestou ped námi. Pak se jist povede dobe nám i tm, kteí nás následují. Roman Oulický 1

4 (pokraování 5. ást)! "# $! %!# &! ' % ( ' %)#*%!% &%"# + )! % % #, &) + -. /0 )1.23 4,5# 6 &) " #7%&)%# 0 " # 8 ) % (*! 8! &)!#, %" % # 0 %! #,! % % % #8( 6&) #7 &) ) "!# 9 #'" #! "! # : " % %%. %! " 2

5 ! # # ) -.!% " % "! %! ;# "!.! ;% "%! # " )%%!#9 ) ) " % # + < ) =! +! )!! >!%% #, &)% " &) ) " %>" %!(0"!%!!( 8! &)# 6! % ) % " ) #?%%# &). /0 4,5# 0! ) " % % #7 %! ) = )=% # & ) %" B % #8! % # 8 % #0!,6#7 % ) % : - "! # 7!!% % " %! C # 0 # 9 )!%) )# D %# 7 ) % )( # + " E )! %# 0 > % %%!!%#0 4! ) % >!!! "#7 ";# )% > % 4"%! # 4! %! #7 3

6 E % 6! # ' % &% 6 )!( 0 ; FEG! 4! % &% 6# & ) 4 " "! # ) )% " 4% )! &%!# 8 =!#,4! ))# &) )%! 4 "# & 4"% )# 7! # ) # 2#! "!#$# # 4,5 7!% % 4%!!, "# I# %$ #$& "#'( $& " #)$& /2#&"J.II 4,5K %4% )# J# *##$$ #' +,/&!L.JCL 4,5 &) % ) 4"% %! )% - )" # # /&! L.1! 4,5 9).F+!%GF9 #G 8 % %# "! # 4"% %)) #& %!%! #7% 4% % % )!% )> % % #&! )!)"D #&%! %)%. 2# % $$"('. /MI3.H5 I# 0!$&&' //NB 2.L 4,5 4

7 J# )( $"0' 1 $"/I#, H.2 4,5 L# 2 #' 3 &*/?" 2I.2L5 ).F+" "! "! " Pokud se náš duchovní život rok za rokem pohybuje ve vyježdných kolejích, i když zkoušíme metodu za metodou, modlitbu za modlitbou, pomže jen jedna cesta: hledat svatost srdce, mysli, duše a pedstav. $ % # #G ) % " "! " %#! ( +)% %! %% )!! ". % ) C # 4"% C 4 % % %! %!% E % % # 0% ) % % + # 8! )!% %!!! + # 9)-!! ) # 4! 4%!% % )#9 %!% " # 6 ) - )%% %% % %( 6>" #0 % ) % % ) >. % B (&! )%# NKO68P0QRMNS$'6T9T'*D$9S0$*,8NU$0T0N0S8#6 %)!% " =)"D # & >", % % # 5

8 ) >" ( 6! &) &% #K %% %%! % # & #+! % # 0 ' %%)#+!%!% % ) #7 %# 0 + 4"%% '%&% '% % # 0 ) 6%%)"D #,) V % % ) # 6! % >"# 7! )!% 4"% # 7! B('% % #& C%% 6 Když se jednotliví kesané nechají promnit do obrazu Krista, uvidíme v naší zemi psobení Ducha svatého. 0 ) % $ % 4 ")%%#!! #, > %!, ) "! ' % %# 4! ) % " ) 4! % % % '%# : C%4%"! ) "&% 6 D E # 4!! )%' % % % % E!% )> %# +, )! % ) ;!!!# 8 % " %# : 4"% ) O # L33 ( 7! %) # 9 "%;%>"7#0 % ) = = >%

9 ! > - &) % #+ #74"%!# 8% % ) ))%#! 4"%% #,!!.F4"%% % " #G % %# $ #6 4"%%!&% )!D %# + % )% %! % ># 7! )#0 4"%! "!)C #,!) 07?NM,Q?! ) ) ) #7 (9 %% % #+! ) % "! % )% )# &! #0!-. F8!!(G7!!W #0! % ) %#9! % # +! )! %! #!! % %%#& ) "!# 07?NMP 0! # + % ")%% "#0%!) 7

10 ) # 9 % % # +! ) % ) % "! )!!# &! ) "! % # 0 C! % #, %! %! ) #, %!! )% 8 Pokud víte, že nemáte cizoložit nebo smilnit, a pesto máte zalíbení v žádostivých myšlenkách této povahy, jste v nebezpeí, že nebudete schopni dostát tomu, emu víte. #6! % % %# 69$4$'S + /< %XC!5! /< %!!5!% )%%! C! % # +! A.2 % % # +! % % ) - #7! ;# &<)+ 44"% # ' ' %! % %#& 7(9) "!!,! #8% ) D )% ) # +! % % %!! F G# + )!% % 4"# 9 % %#6 < % % " # 0 > ) % % (

11 4C 6%4"'% " )%(4! X%!% )%,# + 4"% %!# + &% "! "!%(! #+ B 4"% &), #:. 2# 4"% % #0% 4%!#, %)%% %# J# &) % 7 # :! )%!( ) ) )%F ))G( 7). 2# 0 % ) %# I#? % ) % # 7.F?W #G N.FD #G M % % #, )% %# M! #& 6"! %! ) # 0 ) ) # + )! ) #0.F& W G!.F& W G 9

12 Pimlouvej moudrému, a bude t milovat Písloví 9:8 Dnes Millerovi probírali devátou kapitolu Písloví. Celá tato kapitola je o moudrosti a o tom, jak být moudí, ekl tatínek své rodin. Verš deset nám íká, jak mžeme najít poátek moudrosti tím, že budeme brát na vdomí, co po nás Bh chce, a budeme se snažit Ho potšit. Poátek moudrosti jest báze Hospodinova, peetl drazn a nahlas, a umní svatých rozumnost. Te bych chtl, ekl tatínek, abyste dávali zvláš dobrý pozor na osmý verš. Pete, prosím peti nám ho. Petrv sndý prst se rychle pohyboval nahoru a dol po stránce v jeho Bibli, dokud verš nenašel: Nedomlouvej posmvai, aby t nevzal v nenávist; pimlouvej moudrému, a bude t milovati. Co to znamená, tati? zeptal se zvdav Timmy. Tak tedy, odpovdl tatínek, ta dv slova,domlouvat a,pimlouvat mluví o tomtéž. Když ti budu domlouvat, budu mluvit o njaké vci, kterou dláš špatn.,pimlouvat znamená,vytýkat chyby nebo,pokárat. Všichni obas potebujeme domluvit a pokárat, když nedláme to, co bychom mli. Tento verš mluví o rozdílu mezi moudrým lovkem a hlupákem. Hlupák je posmva, který nemá rád toho, kdo ho pokáral, ale moudrý lovk pijímá pokárání dobe a má rád toho, kdo mu ukázal, v em chybuje. Chci vám te vyprávt dva píbhy z Bible, pokraoval tatínek, které mluví o tom, co se stane, když je pokárán moudrý lovk a hlupák. Nalistoval v Bibli 4. knihu Mojžíšovu. Oba píbhy jsou o lidech, kteí udlali úpln stejnou chybu. Vzbouili se proti Mojžíšovi, vdci, kterého zvolil Bh. Nejprve vám povím, co se stalo Chóremu, Dátanovi a Abironovi. J, ten si pamatuji! zašeptal Timmy. Oi otevel dokoán, protože tušil tu dsivou vc, která se v píbhu stala. Ano, ekl tatínek, tenhle píbh už jsi slyšel, ale je moc dležité se z nj pouit. Chóremu a jeho kamarádm Dátanovi a Abironovi pipadalo, že jejich vdce si o sob moc myslí. Zkrátka si mysleli, že je píliš panovaný, a neradi se mu v tichosti poddávali. Tak se proti Mojžíšovi spolen postavili a ekli mu:,pro si myslíš, že nám mžeš pikazovat, co máme dlat? Všichni jsme svatý Boží lid! Mojžíš ve skutenosti nebyl vbec pyšný nebo panovaný. Když mu to ekli, nerozzlobil se, ale padl na tvá ped Hospodinem a pokorn Jej poprosil, aby ukázal, kdo má být vdcem. Pak jen velmi mírn pokáral Chóreho a jeho muže za vzpurné chování a ekl jim, že mají pedstoupit ped Hospodina, aby vidli znamení, které jim ukáže. Ale Dátan a Abiron jen odpovdli:,chceš nad námi jen vládnout! Nikam nejdeme! Vidíte, to byli posmvai, kteí nesnesli pokárání. A kdykoliv nkdo odmítne vyslechnout pokárání, vystavuje se nebezpeí trestu. 10

13 Hospodin ekl Mojžíšovi:,ekni celému spoleenství, a se postaví dál od stan Chóre, Dátana a Abirona, protože je potrestám. Lidé odstoupili od stan povstalc práv vas, protože jakmile to Mojžíš doekl, pišlo obrovské zemtesení. Zem se otevela pímo pod nohama Chóre, Dátana a Abirona a tito muži, kteí se postavili proti svému vdci, spadli zaživa do jámy. Bible íká, že se zem zavela a pohltila je se vším, co jim patilo, a nikdo je nikdy víc nespatil. Je to hrozný trest, ale mluví o tom, co si Bh myslí o tch, kteí se vzpírají a neposlouchají napomenutí. Který je ten druhý píbh? zeptala se Sharon. Není to o Áronovi a Miriam? Je to on, odpovdl tatínek souhlasn. Knz Áron a prorokyn Miriam byli starší sourozenci Mojžíše. Pesto nebylo správné, když neustále proti nmu mluvili, tak jak to dlali. Opovrhovali jeho etiopskou ženou a íkali:,co je na Mojžíšovi tak skvlého? Vždy Hospodin mluví i skrze nás! Bible íká, že Bh to slyšel a rozpálil se proti nim hnvem. Protože byli také vdci lidu, mli si dávat velký pozor, aby byli dobrým píkladem. Bh mluvil souasn k Mojžíšovi, Áronovi i Miriam, a ekl jim, aby pišli do stánku. Tam pišel Bh v oblakovém sloupu a promluvil pímo k Áronovi a Miriam. Pokáral je za jejich neúctu. Když oblak ze stánku zmizel, podívali se na Miriam a hle, celá zblala od malomocenství! Avšak Áron a Miriam byli dost moudí, aby pijali pokárání. Pipustili, že jednali špatn. Áron piznal svj hích a pokorn poprosil Mojžíše, aby jim odpustil a uzdravil Miriam. A tak Mojžíš volal k Bohu, a Miriam byla uzdravena. Mžete si být jisti, že Aron a Miriam se pouili a už to víckrát neudlali. Každý z nás se mže rozhodnout, ekla maminka, jestli bude moudrý nebo hloupý. Doma, ve škole, když rodie nebo uitelé napomínají dti, mžete vidt, kdo z nich je moudrý, a kdo ne. Hloupé dti trucují a íkají teba:,ona si na m zasedla!,je tak panovaná!,poád mi íká, abych dával pozor. Vzpírají se a nesnaží se poslouchat, proto vtšinou dlají dál všechno po svém, a dostávají se do problém. Moudré dti pijmou pokárání klidn a omluví se za to, co udlaly. Budou mít své rodie a uitele ješt radji, protože jim ekli, jak dlat vci správn. Doufám, dti, že vy budete vždycky patit mezi ty moudré. Já budu taky moudlá, prohlásila malá Laura slavnostn a ostatní se zasmáli. %&%'( " % 11

14 Radosti a zodpovdnosti babiek Jaká je to výsada být matkou a babikou, které Bh svil úkol vychovávat a vyuovat dti Jeho cestám! Vím, že jako babika mám dvojnásobné privilegium. Nejenže mohu povzbuzovat své dcery, ale mohu také sloužit spravedlností svým vnouátkm. Podíváme-li se do Starého zákona na místa, kde se mluví o poátku vlády jakéhokoli nového krále, je tam vždy eeno, zda dlal to, co se líbilo Hospodinu, nebo ne. Je tam však zmínno i jméno jeho matky. To ukazuje na velmi dležitou roli matky vzhledem k budoucnosti jejích syn, ale také vzhledem k budoucnosti celého království. Pemýšleli jste nkdy o tom, že když vychováváte své dti v Pánu po všech stránkách uíte je slušnému chování, poslušnosti, víe, laskavosti, lásce atd., formujete nejen jejich budoucnost, ale i budoucnost jiných? Zkuste se nad tím chvíli zamyslet. Uvdomila jsem si, že jako babika mám obrovskou píležitost být pro své dcery a vnouata požehnáním. Nkdy píliš dobe nerozumíme, jak svým dtem požehnat. Pokud je napíklad neuíme, jak ctít ty, kteí jsou pro n autoritou, nebo je neuíme dobrému a slušnému chování, jsme pro n opravdu požehnáním? A chceme snad tyto chyby dlat i jako babiky? Myslím, že ne. Když vidím nkteré ze špatných postoj u svých vnouat, je mou zodpovdností vysvtlit jim, pro je tak dležité ctít maminku i tatínka. Aby jim bylo dobe, a hlavn, aby se nauily mít v úct i Hospodina. My, babiky, svá vnouátka nkdy rozmazlujeme: Hlavn, aby z toho nebylo smutné! Jen a si dlá co chce, vždy je tak roztomilé! Ano, naše vnouátka jsou opravdu poklad. Pro však Pavel zmioval Timoteovu babiku a maminku, když si pipomínal jeho upímnou a nefalšovanou víru, která byla nejprve v jeho babice a potom i v jeho mamince? Ano, ta pevná, upímná a istá víra, pramenící ze srdce, byla nejprve v jeho babice. To ke mn velice jasn a zeteln mluví. Jakou láskou miluji své dti já? Je to láska, která má na prvním míst uspokojit m samotnou a dti, nebo je to láska k Bohu a Božím cestám, která mi dává moudrost, tak potebnou k tomu, abych svým dcerám i vnouátkm mohla požehnat Božím zpsobem? Jako babika mohu své dcery povzbuzovat pi jejich každodenních úkolech. Povzbuzovat, aby neochabovaly v konání dobra skrze výchovu a budování svých malikých. Když jsou vnouata se mnou, není to pouze as na hraní. Mluvíme spolu o Bohu a máme chvilky nad Biblí. Povídáme si o tom, co pro Boha dláme, a nkdy je musím i napravit, aby vdly, že nemají správný postoj. Jsem babikou mnoha vnouátek a každé z nich mám velice ráda. Modlím se však, aby tato láska nebránila Božím zámrm 12

15 v jejich životech. Mám na mysli to, aby mi má láska a také roztomilost dtí nebránily vidt zpsoby, jak povzbudit jejich víru v Boha. eknme napíklad, že jedno z mých vnouat má sklon k fukání a kourání a já o tom dobe vím. Je u m zrovna na návštv a peeme spolu koláky, abychom mli njakou dobrtku po obd. Vím, že když dti sndí moc sladkostí ped obdem, nebudou schopny jídlo dojíst. Proto každému dovolím sníst ped jídlem jen jeden koláek. Moje vnouátko však zane fukat a kiet. Jak se mám v tu chvíli zachovat? Nechám se strhnout jeho nespravedlivým záchvatem, nebo budu stát skrze lásku ve víe, nepoddám se jeho požadavkm a posloužím mu radji Božím slovem, a pomohu mu tak nauit se trplivosti a sebeovládání? V Písloví 14:17 je napsáno, že ten, kdo se rychle rozhnvá, dlá bláznivé vci. Náhlý (rychlý k hnvu) se dopouští bláznovství Mohu svým vnouatm pomoci porozumt tomu, že kourání, fukání a hysterické scény jsou bláznivé a koní jen trápením a smutkem. Pamatujte! Jako babiky máme výsadu pomoci našim malikým pozorn naslouchat Hospodinu, aby když budou chodit po Jeho cestách, mohli být požehnaní. Písloví 8:32: A tak tedy, synové, poslechnte mne, nebo blahoslavení jsou ostíhající cest mých. Když pomáhám svým vnouatm, pomáhám zárove i jejich rodim, což je také jeden ze zpsob, jak jim požehnat. Jestliže nauím vnouata špatnému chování, jak jim to pomže? A jak to pomže jejich rodim? Písloví 14:1 íká, že moudrá žena vzdlává dm svj, bláznice pak rukama svýma boí jej. Tady jasn vidím, že mám dv možnosti. Buto si vyberu cesty spravedlnosti, nebo ne. Jestliže si vyberu spravedlnost, mohu ve svém dom vybudovat dobrý základ a pomoci budovat tento základ i ve svých vnouatech. V Titovi 2:3-6 teme: Tak také i staré ženy a chodí zbožn, v odvu píslušném a a nejsou pevrhlé, ani mnoho vína pijící, dobrým vcem uící, aby mladice vyuovaly, kterak by muže své i dítky ádn milovaly, a byly šlechetné, istotné, netoulavé, dobrotivé, mužm svým poddané, aby nebylo dáno v porouhání slovo Boží. Tady vidíme, na em má být postaven dobrý vztah mezi matkou a dcerou. Dcery mají mít úctu a respekt ke svým zbožným matkám a touhu uit se od nich. Babiky mají být naopak schopny respektovat, že jejich dcery mají už svj vlastní domov a potebují mít prostor ho budovat. Jako mladé ženy nkdy nevidíme, jak je dležité naslouchat radám a mou- drosti našich maminek vyzrálých v Pánu. Bhem let jsem se nauila spoustu vcí, které mohou být nkdy pro mé dcery užitené. Ony samy však musí chtít tyto rady pijmout. Já musím být naopak velmi citlivá ohledn jejich pání a tužeb pro jejich domovy. Bh do svého 13

16 Tla vložil ád, který opravdu funguje, jsme-li ochotní. Proto tak siln vím, že je nezbytné a nesmírn dležité zaít vyuovat dti úct a respektu ke svým rodim již v útlém vku. Opravdu m velice zaujalo, že v 2. Timoteovi Pavel uvedl i jména Timoteovy maminky a babiky. Práv ony hluboce ovlivnily jeho život. Timoteus ml upímnou víru, která byla nejprve v jeho babice Loid a potom i v jeho matce Eunice. Jakou víru vkládáme do našich dtí? Je to víra, která íká, že s Bohem jsou všechny vci možné? Víra, která v sob má hluboký respekt a úctu k Bohu? Nebo necháváme dny jen tak ubíhat a nebudujeme víru v Boha ani svou, ani našich dtí? Bume tmi Božími ženami, které nebudují svj dm na principech lidských uení, ale na Božích základech a principech, které uí naše dti milovat Hospodina celým srdcem. Moc ráda bych také povzbudila Vás, mladé ženy a maminky, abyste si stádaly moudré rady od svých zbožných matek. A Vás, starší ženy, bych chtla povzbudit, abyste svým dcerám pedaly ddictví skrze Boží slovo, které se nenavrátí prázdné. Tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. (Iz 55:11) Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. (P 22:6) Ale ty zstávej v tom, emužs se nauil a což jest sveno, vda, od kohos se nauil. A že hned od dtinství svatá Písma znáš, kteráž t mohou moudrého uiniti k spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši. (2.Tim 3:14-15) Kéž vám Bh požehná a dá vám milost usilovn bžet k tomu vysokému povolání v Kristu Ježíši. Nancy K. Asbill 14

17 ? 2' $,% 4 ' % & #0$= <") / 0, (( )* + (pokraování 5. ást),- = > Možná si vbec poprvé zaínáte uvdomovat, že jste to vy, kdo má svým dtem vládnout, a že k tomu máte plné právo. Ponvadž vás Bh do této role postavil, mli byste se jí ujmout. Vaše dti si musí být vdomé toho, že je máte pod palcem. To znamená, že nikoli vaše dti, ale vy rozhodujete. Vy urujete, kdy je as jít spát, kdy je as k jídlu a jaké aktivity jsou povoleny. Tato rozhodnutí náležejí rodim do té doby, než jsou dti vychované natolik, aby byly schopné init správná rozhodnutí samy. Ve svém postavení rodi dokonce rozhoduje i o tom, kdy a v jakých oblastech mže dít init svá vlastní rozhodnutí. Dti nad sebou nutn potebují autoritu. Pokud rodie, zvlášt otcové, neposkytují vedení, dti je budou hledat jinde. Zoufale totiž potebují nkoho, koho by mohly následovat a komu by byly loajální. Bh stvoil jejich duše tak, že tíhnou k autoritám. A proto, pokud se rodie svého postavení zeknou, najdou si dti náhradu jinde. Nedostává-li se jim doma pevného vedení, najdou si (dti) nkoho jiného mimo rodinu. Nkoho, kdo jim bude íkat, co mají dlat. Nemlo by být pekvapením, že dti, které vedení postrádají, se snadno zapojují do rzných kult (jako nap. moonisté), pouliních part a revoluních hnutí. Všechny tyto protispoleenské skupiny mají jednoho spoleného jmenovatele 15

18 vyžadují striktní následování. Poskytují silné vedení, vyuují, vynucují dodržování pravidel a urují smysl života svých stoupenc. Mžeme se my jakožto rodie spokojit s nabídkou neho menšího? Vaše dít potebuje vdce což je v rozporu s bžn pijímaným uením dtské psychologie nikoli jen kamaráda, pítele nebo staršího bratra i sestru. Rodie ztlesují autoritu a nemohou tudíž být kamarády dtí, které se mají jejich vlád podizovat. Pokud rodie dobe vládnou v období, kdy jejich dít dorstá, mže se mezi nimi a dosplým díttem rozvinout celoživotní pátelství. I k tomu však mže dojít pouze tehdy, jestliže se dít naped nauilo dodržovat rodiovské standardy. Rodie, kteí selhali ve výchov svých dtí, asto svalují vinu na rzné faktory, které jejich dti negativn ovlivnily. Viní uitele, jiné dti, televizi, nebo dokonce i církev. Bh nicmén iní zodpovdnými za výchovu dtí výhradn rodie. Proto je zodpovdností rodi, aby vlivy, které jejich dti formují, mli pod kontrolou. Ve škole se mohou dti uit vcem, které jsou v rozporu s tím, co jim vštpují rodie. Je však zodpovdností rodi urit, zda dti budou do školy chodit a emu budou vyuovány. Dti mohou být ovlivovány svými vrstevníky, ale je zodpovdností rodi, aby urovali, s kým se budou stýkat. Dti jsou bezesporu ovlivovány televizí a ostatními médii, ale v koneném dsledku je na rodiích, aby urovali, jakým vlivm budou jejich dti vystaveny. Dti mohou ignorovat vyuování v církvi, ale jsou to rodie, kdo jsou ped Bohem zodpovdní za výuku Božího slova. Další zpsob, jak se rodie vyhýbají své zodpovdnosti, spoívá v tom, že ji svalí na Boha. Nechce-li dít poslouchat, eknou mu, že ho Bh za jeho neposlušnost potrestá. Rodie jsou Bohem zvolení reprezentanti autority a mají dti vyuovat spravedlivosti a sami ji vykonávat. Nemohou ji pesouvat zpt na Boha. Boží slovo rodim íká, že mají svým dtem nejen íkat, co mají dlat, ale také mají dohlížet na to, aby to dti skuten udlaly. To je úkol rodi, nikoli Boha. Tím, že se dít uí poslouchat rodie, pipravuje se na to, aby umlo poslouchat Boha. Rodie jsou pro své dti symbolem a ztlesnním Boží autority. Jakým zpsobem rodie dtem vládnou, takovým zpsobem budou dti uvažovat o Bohu samotném i o všech autoritách, které ustanovil. Rodie tedy mají v životech svých dtí naprosto rozhodující postavení. Podívejme se, jak dít uvažuje. Pokud vidí, že jeho rodie jsou spravedliví, bude mít za to, že i Bh je spravedlivý. Pokud ho rodie trestají za konání zla, pak i Bh bude trestat za konání zla. Starají-li se o nj, pak se i Bh bude starat. Mají-li rodie úctu k Božímu slovu a poslouchají-li ho, pak i dít bude mít úctu k Bohu a poslouchat ho. Pokud rodie myslí vážn, co íkají, pak i Bh bude myslet vážn své slovo. Jako rodie máte píležitost formovat názor dtí na Boha, vládu i budoucí manželský vztah. Dít, od nhož se vyžaduje poslušnost, se nauí 16

19 mít v úct autoritu rodi, a bude tak pipraveno podídit se dalším autoritám, vetn Božího slova. Co plyne z rodiovství shrnutí Ukázali jsme si, že Bible jasn vymezuje postavení rodi i dtí a popisuje dsledky plynoucí z poslušnosti nebo vzpoury vi Božím standardm. Zopakujme si nyní hlavní principy rodiovství: Požehnání, radost a uspokojení ekají na otce i matku, kteí dobe vychovají své dti; zloeenství a zármutek naopak sklidí ti, kdo své dti nevychovají. Každé dít, každá duše je Božím stvoením a Bh má se vším, co stvoil, plán a zámr. Božím zámrem je, aby rodie vychovali své dti podle Jeho princip. Výchova dítte je závislá na jeho úct k autorit rodi. Princip autority Bh zídil pro ádné uskutenní svého plánu s lidstvem a je pevn v Jeho rukou. Rodiovská autorita disponuje nejrozsáhlejší pravomocí a obsahuje právo vyžadovat od dtí poslušnost. Slovo rodi je pro dti zákonem. Rodie mají zodpovdnost vychovat poslušné a uctivé dti. Rodie jsou za to, jak vládnou, odpovdni pouze Bohu. Dti, které ctí své rodie, docházejí požehnání ve form materiální prosperity. Naopak ty, které jsou ve vzpoue a oteven projevují neúctu, pijímají zloeenství tím, že bu žijí ve smrti, nebo má jejich život násilný konec, pípadn oboje. Rodie musí svým dtem poskytnout silné vedení a jsou zodpovdní za faktory, které je ovlivují zvení. Rodie jsou pro své dti symbolem a reprezentanty Boží autority. Možná si v této chvíli nejste jisti, jak u svých dtí dosáhnete poslušnosti a úcty nebo jak je budete vyuovat. Mli byste však chápat, že jste povinni svým dtem vládnout, a vi Bohu máte zodpovdnost, jak se svými povinnostmi naložíte. Možná také zaínáte vidt, že dti skuten vaši vládu potebují, aby se mohly cítit bezpen. Rodie si musí uvdomit, že naplnní rodiovské zodpovdnosti je výrazem jejich lásky k dtem. Jinými slovy, pokud své dti milujete, vládnte jim. S tímto Božím náhledem na rodiovskou autoritu se zakrátko podíváme, co nám o dtech, které máme vychovat, zjevuje Boží slovo. 17

20 Dodatené úvahy Pílišná dvrnost Rodi pedstavuje osobnost autority, a nemže tedy být kamarádem dítte, které se musí podizovat jeho roli. Rodie si musí dávat pozor na to, aby svoji autoritu sami nepodkopávali. Když jsou rodie ke svým dtem píliš familiární (nap. s nimi pi rozhodování jednají jako rovný s rovným, dovolují, aby je dti oslovovaly kestním jménem, i dopouštjí, aby skákaly dosplým do ei), stane se, že ztratí vi dosplým patiný respekt. U nevyzrálých dtí se z pílišné dvrnosti zrodí pohrdání. Hlas nevychovaných dtí nemže mít v rodin stejnou váhu jako hlas rodie. A to ani v pípad, kdy jde o jejich vlastní životy. Rodie jsou ti, kdo mají mít hlavní slovo v otázce stravování a oblékání, navštvování církve, chování, pijatelných kamarád a forem zábavy a ve stovkách dalších záležitostí. Nemusí se z nás samozejm stát generálové, kteí si s obyejnými vojáky nezadají. Je rozhodn prospšné, aby oba rodie trávili se svými dtmi as aby si spolu povídali, hráli si a mazlili se. Dti potebují blízkost obou rodi, rodie však musí umt rozeznávat, kdy je pekraována hranice mezi hrou a pílišnou dvrností. V moment, kdy vám dti zaínají dávat rozkazy, vyžadovat všechnu vaši pozornost nebo odmlouvat, je nejvyšší as se stáhnout a obnovit svoje rodiovské postavení. Rodie, kteí na své dti nahlížejí jako na sted domova spíše než jako na úastníka, který má svoji zodpovdnost, jsou k nim v podstat velmi nespravedliví. Dti se pak domnívají, že jsou dležitjší než všichni ostatní. Zanou si myslet, že jejich názory, výkony a sny mají exkluzivní nárok na pozornost a as dosplých, a to i za cenu vyrušování. Dti se tak nauí chlubit sebou samými a svými schopnostmi, by jakkoli triviálními. Takto sobstedné dti se rozhodn neuí pokládat jedni druhé za pednjší než sami sebe (Filipenským 2:3). Vyrostou s postojem já na prvním míst, jak to vidíme u nkolika posledních generací. Zachovávat rodiovskou autoritu neznamená, že byste dti vylouili z rozhodovacích proces. To platí zvlášt tehdy, jedná-li se o rozhodnutí, která se jich osobn týkají. Kupíkladu se na návštvu chystají pijet prarodie a je nutné se dohodnout, kde kdo bude spát a kdo které domácí práce provede. Je to dobrá píležitost, jak se nauit plánovat a spolupracovat. Pro takové situace jsme s Virginií zídili hlasovací systém, který dtem vštpoval posloupnost velení v rodin. Svolali jsme rodinnou radu a já pednesl záležitost, ve které bylo nutno uinit rozhodnutí. Povzbuzovali jsme dti, aby pednesli své návrhy, a potom jsme hlasovali. Volební hlasy urit nebyly rovnocenné: ti dti mly každé po jednom hlasu, maminka mla tyi hlasy a tatínek osm (zachování rodinné posloupnosti). Dti se tak mohly zapojit, pedkládat návrhy a nabídnout pomoc. Tato hra se jim líbila, a i když teba byly pehlasovány, nikdy netrply pocitem, že by jejich hlasy nebyly 18

21 vyslyšeny. Navíc, vzhledem k tomu, že naše hlasování obvykle skonilo shodou, žádnému z dtí nebylo zatžko penechat prarodim svj pokoj nebo zvládnout mimoádné povinnosti, když na nj pišla ada. V dnešní rodin by to spíš vypadalo tak, že matka by mla dva hlasy, dti po jednom a otec by se zeptal, jestli mu nakonec sdlí své rozhodnutí. Pesouvání zodpovdnosti Ani nevím, kolikrát jsem z úst vících rodi slyšel, jak se pokoušeli zastrašit malé dít tím, že se na n dívá Bh a že ho mže za špatné chování ihned potrestat. Pokud to rodie dlají, snaží se tím uniknout zodpovdnosti rodiovství. Nechce se jim jejich dít vychovávat nebo trestat. Je to obdoba hrozby, kterou k náprav chování svých dtí používají nevící rodie, s tím rozdílem, že oni se v pohržce dovolávají teba Mikuláše a erta. Používat k pohržce Boha je však ješt horší. Nikdy Boha nevydávejte za rozhnvanou píšeru! Užití strachu k ovládání dtí Nkteí rodie proti dtem zneužívají jejich pocit nejistoty nebo strachu: Neopovažuj se v noci vylézat z postele, nebo t sežere obluda, která je pod ní schovaná. Jestli okamžit nepjdeš, nechám t v obchod a odejdu. Jestli se nebudeš slušn chovat, zavolám policii a zavou t do vzení. Jestli nezaneš poslouchat, dáme t do dcáku. Pedstavte si takovou hrozbu použitou proti nedosplému dítti, které potebuje, aby mu pevná ruka rodi pomohla vyzrát. Od dtí, se kterými se takto zachází, se vlastn oekává, že se vychovají samy. Je to stejné, jako kdyby se mly za vlastní kšandy vytáhnout z bláta. Nezní to absurdn? Mají se dti svých rodi bát? Rozhodn by mly mít zdravou báze ped jejich autoritou. Také obava z nástroje trestu, je-li správn používán, je na míst. Zdravá báze slouží k vlastní ochran ped ublížením nebezpeím na silnici, výškami, nebezpenými zvíaty a hmyzem a nebezpenými ástmi msta. A iní-li dít nepravost, také ped autoritami (Bohem, rodii, policií, vedoucími, trenéry, šéfy atd.) Pokud dti vyrostou bez zdravé bázn ped autoritami, stanou se z nich pouliní výtržníci, kteí neuznávají nic a nikoho a respektují jen hrubou sílu. Úloha otce a matky Rodiovská výchova je úlohou otce i matky. Efezským 6:2a Cti svého otce i matku. (draz pidán) Koloským 3:20a Dti, poslouchejte ve všem své rodie. (draz pidán) 19

22 Otec má v rodin poskytovat vedení tím, že uruje pravidla, povuje matku dohledem nad jejich uplatováním a varuje dti ped trestem. Muži obecn zbhli od své role vedení v dom, zvlášt od role otcovství. Tento postoj významn poškodil vývoj dtí nkolika posledních generací. Vývoj dívek i chlapc je vážn poznamenán padesátiletou absencí otc, kteí by si byli jistí svou vdí mužskou rolí ve smyslu vedení, zabezpeení a ochrany rodiny. Následkem toho vyrostli bhem posledních tí, ty generací muži, kteí jsou bu zmkilí (zženštilí), nebo naopak k ženám zcela necitliví. Matka hraje klíovou roli ve správné výchov dtí. Dohlíží, aby byly dodržovány standardy nastavené otcem, když otec není pítomen, udržuje pokoj a trestá zlo konané v její pítomnosti. Uruje svá vlastní pravidla (Písloví 1:8), ne však taková, která by byla v rozporu s manželovou vlí, a dsledn dbá na jejich dodržování. Naneštstí, pokud se otec neujme vd- ího postavení v rodin a neuruje a neprosazuje domácí zákony, je to matka, kdo musí pravidla urit a spravedlnost mezi dtmi vykonávat (nikoli však ped svým manželem). Nikdy by nemla tlait, manipulovat, rýpat nebo zahanbovat svého manžela s cílem, aby se své zodpovdnosti ujal. 1. Petrova 3:1 Podobn vy ženy, bute poddány svým manželm, aby když nkteí neposlouchají slovo, byli získáni beze slov jednáním svých žen. Nemla by ustávat v modlitb za to, aby Bh jejímu manželovi otevel oi, aby si uvdomil svoji roli a ujal se zodpovdnosti pro dobro svých dtí. Znám adu manželek, které se vrn modlily, protože jejich manžel svoji roli zanedbával. Nkteré z nich mohou nyní vydávat svdectví o zázraku, který se stal s jejich novými manžely a otci jejich dtí. Neztrácejte nadji v Boha! 20

23 Maminky slavných muž Vliv matky je nesmírný. Má schopnost vychovat a pipravit velké Boží muže. Má schopnost rozhodovat o osudech národ. Má moc ovlivnit budoucí generace. Následující citáty jsou o tom, co ekli slavní muži o svých matkách. Dwight L. Moody napsal o své matce: Je pro m velkou ctí, že mohu být synem takové ženy. Nevím jak ji dostaten pochválit. Na prvním míst byla moje matka velmi moudrou ženou. V jedné vci byla dokonce moudejší než Šalamoun. Vdla, jak vychovávat své dti. Mla devt dtí a všechny svj domov milovaly. Získala si jejich srdce a jejich lásku, mohla s nimi dlat cokoliv. Kdykoli jsem poteboval skutenou radu, vždy jsem šel za svou matkou. Dti jí byly tak oddány, že bylo tém neštstí, když byl nkdo nucen odejít z domu. Vzpomínám, že když George dostal práci, ptali jsme se, kdo bude dojit krávy. Maminka odpovdla, že to udlá ona. Také šila a tkala naše obleení, sama pletla provazy, látala naše punocháe, a za celá ta léta si ani jednou nepostžovala. Ten milý obliej! Na svt snad nebyl milejší Mám starou Bibli rodinnou Bibli ta byla zdrojem toho všeho. Byla to asi jediná kniha, kterou jsme mli doma po smrti našeho otce. Z této knihy nás vyuovala. A jestli moje matka byla požehnáním pro tento svt, bylo to proto, že pila z této fontány. John Wesley napsal o Susannah Wesley: Moje matka byla zdrojem, ze kterého jsem erpal principy, které ídily celý mj život. 21

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 ! " #$ %&'( ) *+#,-. / 0#0 1 20 3 4# 5, 6 7 #, !" #$%&' Vážení pátelé, v poslední dob jsem astokrát pemítal o tom, kolik energie je teba vynakládat na

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N S r p e n 2 0 0 3 1

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N S r p e n 2 0 0 3 1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN S r p e n 2 0 0 3 1 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Úvodník!" #$" " % & '(! &% #$" ()"("(%( ( )"*"!)"(

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N Z á í 2 0 0 6 1 2

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N Z á í 2 0 0 6 1 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2006 1 2 ! " # $ % & ' ( ) *+,-./ 0 1!"# 2#. 3 4 # 556 7 8 # /! 9.# : !" #$%&' Milí tenái, Pedkládáme Vám další íslo asopisu Pikrytí a doufáme, že Vám pinese požehnání a povzbudí

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více