BV51 - PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BV51 - PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Alena Tichá, Ph.D. Ing. Lucie Kristiánová BV51 - PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY

2 PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

3 Autoi: Ing. Alena Tichá, Ph.D. vedoucí autorka Ing. Lucie Kristiánová, kapitola 10.8 Ing. Alena Tichá, Ph.D. Ing. Lucie Kristiánová

4 OBSAH 1 ÚVOD CÍLE POŽADOVANÉ ZNALOSTI DOBA POTEBNÁ KE STUDIU KLÍOVÁ SLOVA METODICKÝ NÁVOD NA PRÁCI S TEXTEM STATISTICKÉ KLASIFIKACE A ÍSELNÍKY. TÍDNÍ STAVEBNÍ PRODUKCE VÝZNAM KLASIFIKACÍ A TÍDNÍK Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova VÝVOJ V ESKÉ REPUBLICE STANDARDNÍ KLASIFIKACE PRODUKCE (SKP) KLÍ TÍDNÍKY A KLASIFIKACE VE STAVEBNICTVÍ ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova JEDNOTNÁ KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKT (JSKO) TÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ (TSKP) EVIDENNÍ ÍSLA MATERIÁL (EM) KLASIFIKACE ZAMSTNÁNÍ (KZAM) SBORNÍK PRACOVNÍCH INNOSTÍ STAVEBNÍ VÝROBY ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ PRÁCE. METODY PRZKUMNÉ ÚVOD - ZÁKLADNÍ POJMY Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova LENNÍ VÝROBNÍHO PROCESU SPOTEBA A LENNÍ ASU METODY NORMOVÁNÍ SPOTEBY ASU PRÁCE ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ PRÁCE. METODY VÝPOTOVÉ ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova NORMATIVY SPOTEBY ASU VÝKONOVÉ NORMY Složky norem asu a jejich vyjádení Sborníky základních výkonových norem ROZBOROVÉ LISTY VÝPOET PLNNÍ VÝKONOVÝCH NOREM ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ SPOTEBY MATERIÁLU ÚVOD... 47

5 6.1.1 Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova METODY NORMOVÁNÍ SPOTEBY MATERIÁLU NORMY SPOTEBY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU NORMOVÁNÍ POMOCNÉHO MATERIÁLU SBORNÍKY NOREM SPOTEBY MATERIÁLU ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ SPOTEBY PALIV ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Spoteba paliv ZÁVR Shrnutí NORMOVÁNÍ SPOTEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova ZÁVR Shrnutí NORMOVÁNÍ PRÁCE A KAPACITY STROJ ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova KAPACITNÍ NORMY VÝKON STROJE A NORMY VÝROBNOSTI ZÁVR Shrnutí KLÍ ODMOVÁNÍ. MZDY. PLATY ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova PRACOVNPRÁVNÍ PEDPISY PRACOVNPRÁVNÍ VZTAHY MZDY A ZPRACOVÁNÍ MEZD Mzda Plat Zpracování mezd DRUHY MEZD POHYBLIVÁ SLOŽKA MEZD Prémie Odmny Osobní ohodnocení Další mzda (plat) MZDOVÉ NÁKLADY ORGANIZACE VÝPOET ISTÉ MZDY ZAMSTNANCE Schéma výpotu isté msíní mzdy ZÁVR Shrnutí... 82

6 11 STUDIJNÍ PRAMENY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ODKAZY NA DALŠÍ STUDIJNÍ ZDROJE A PRAMENY... 83

7 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Tato studijní opora pedmtem Pracovní inženýrství Vám bude nápomocen v získání znalostí z pomrn rozsáhlé teoretické a praktické problematiky normování práce, normování materiálu, normování stroj a odm ování pracovník. Tento prvodce je lenn do 10 kapitol, které obsahují výkladovou ást a kontrolní otázky a korespondenní úkoly pro zopakování uiva. 1.2 Požadované znalosti Pedpokládá se úspšné absolvování pedmtu Technologie stavebních prací I., II.. a základní ekonomické znalosti. 1.3 Doba potebná ke studiu Pro nastudování pedmtu Pracovní inženýrství budete potebovat asi 62 hodin. V tomto ase není zahrnuto vypracování korespondenních úkol, které mohou být vtšího rozsahu. 1.4 Klíová slova Jsou uvedena v každé kapitole zvláš. 1.5 Metodický návod na práci s textem Tento studijní text Vás bude provázet pedmtem Pracovní inženýrství pestavující souhrn teoretických statí a praktických píklad a cviení. Ve studijním textu naleznete odkazy na jednotlivá studijní témata, na kapitoly a stránky vysvtlující a procviující danou uební látku. ešení jednotlivých cviení a úkol je v Klíi, který naleznete v závru každé kapitoly. Korespondenní úkoly budou zasílány vyuujícímu a ten bude provádt kontrolu správnosti a jejich vyhodnocení. - 7 (83) -

8 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce 2.1 Význam klasifikací a tídník V eském stavebnictví se využívají klasifikace tídící pímo stavební produkci, ale také klasifikace a tídníky, které se stavebnictvím souvisejí. Umož ují využívání výpoetní techniky, zabezpeují vazbu na systémy kalkulací a tvorby cen a na ostatní ekonomické nástroje. Pedstavují jednotný dorozumívací jazyk v informaních systémech v rámci podniku, státu i na mezinárodní úrovni. Tvorba klasifikací a tídník probíhá nejen na úrovni státu, ale také i na úrovni vnitropodnikové. Na úrovni státu jsou to statistické úady (eský statistický úad), stejn i tak na mezinárodní úrovni (EUROSTAT v Evropské unii). Klasifikace a tídníky: jsou vyerpávajícím dlením pojm založeném na poznání souvislostí a vztah mezi jejich druhy. íselník: je systém íselných kód piazený ke klasifikacím a tídníkm Cíle Po prostudování této kapitoly student získá základní orientaci o klasifikacích, tídnících a íselnících Doba potebná ke studiu Pro nastudování této kapitoly budete potebovat 2 hodiny Klíová slova Klasifikace, tídníky, íselníky, Standardní klasifikace produkce 2.2 Vývoj v eské republice Do roku 1993 platila v eské republice soustava klasifikací, která obsahovala produkní a neprodukní klasifikace. Hlavním tídícím znakem byl obor ozna- ovaný trojmístným íselným znakem. - 8 (83) -

9 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Produkní klasifikace: JKVLVH Jednotná klasifikace výrobk v lesním a vodním hospodáství JKPOV Jednotná klasifikace prmyslových obor a výrobk JKPPV Jednotná klasifikace prmyslových prací výrobní povahy JKSO Jednotná klasifikace stavebních objekt a stavebních prací výrobní povahy JKV Jednotná klasifikace výkon Neprodukní klasifikace: JKONH JKOV JKZ JKÚ Jednotná klasifikace odvtví národního hospodáství Jednotná klasifikace obor vzdlávání Jednotná klasifikace zamstnání Jednotná klasifikace území Ostatní klasifikace zde neuvedené. Po roce 1990 zaala probíhat transformace dosavadních eských klasifikací a jejich harmonizace s klasifikacemi Evropské unie. Garantem je eský statistický úad. Statistické klasifikace platné po roce 1993 jsou rozdleny na klasifikace: ekonomické sociální funkní ostatní. Ekonomické klasifikace byly transformovány mezi prvními. Vznikla tak: OKE Odvtvová klasifikace ekonomických inností (nahradila JKONH od roku 1993) SKP Standardní klasifikace produkce (nahradila od roku 1994 všechny staré produkní klasifikace) Ve skupin sociálních klasifikací byla nejprve nahrazena klasifikace zamstnání: KZAM Klasifikace zamstnání (nahradila JKZ od roku 1994) K funkním klasifikacím patí ty, které pomáhají sledovat výdaje domácností, vládních institucí a podobn (CZ-COICOP, CZ-COFOG). - 9 (83) -

10 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Do ostatních klasifikací patí napíklad: CZ-NUTS Klasifikace územních statistických jednotek ZEM íselník zemí KPOZ Klasifikace pozemk Další klasifikace neuvádíme. 2.3 Standardní klasifikace produkce (SKP) Standardní klasifikace produkce v rozsahu 6 míst je pevzatou klasifikací CPA (Classification of Product by Activities klasifikace produkce na úrovni EU) s nepatrnými úpravami. Pedmtem klasifikace SKP jsou: Výrobky hmotné (zboží prmyslové, zemdlské, lesnické a jiné výrobky, které pedává výrobce k dalšímu použití) Práce výrobní povahy (pracovní innosti tj. práce, které smují k výrob nového hmotného majetku nebo jeho ásti) Služby (aktivity, které nesmují k vytváení nových hmotných výrobk jako služby, oprava, údržba). Základním tídícím prvkem SKP je oddíl, který je oznaen dvoumístným íselným kódem, následuje dvma ísly oznaený pododdíl, dalšími dvma skupina, podskupina, tída atd. Schéma základního íselného kódu: stupe oddíl 2. stupe pododdíl 3. stupe skupina 4. stupe podskupina 5. stupe tída V souasné dob je SKP zpracována pro 8 tídících míst. SKP navazuje na OKE (Odvtvová klasifikace ekonomických inností), kde je stavebnictví oznaeno jako kategorie F (83) -

11 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Kategorie Název Oddíly A Zemdlství B Rybolov 05 C Dobývání surovin D Zpracovatelský prmysl E Výroba a rozvod elektiny, plynu, vody F Stavebnictví G Obchod H Pohostinství a ubytování 55 I Doprava, spoje J Penžnictví, pojišovnictví K Nemovitosti, služby, výzkum, vývoj L Veejná správa, obrana, povinné sociální zabezpeení 75 M Školství 80 N Zdravotnictví, veterinární a sociální innosti 85 O Ostatní veejné a osobní služby Q Exteritoriální organizace a spolky 99 Pro klasifikování stavební produkce jsou v SKP ureny dv ásti: oddíl 45 Stavební práce práce pi novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, rozšíení stavebních úpravách, opravách a údržb, oddíl 46 Klasifikace stavebních dl (KSD) navazující na oddíl 45 a klasifikaci OSN CPC (Central Product Classification klasifikace produkce na úrovni OSN), divizi 52 Stavby. Samostatná klasifikace stavebních dl v rámci EU CC (Classification of Types of Constructions) byla dokonena teprve v roce Pedpokládá se, že SÚ zpracuje také samostatnou klasifikaci, která nahradí KSD. Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební výroby, tvoící prostorov ucelenou nebo alespo technicky samostatnou ást stavby. Stavební díla jsou pevn vázána na místo výroby (83) -

12 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Oddíl 45 Stavebnictví je lenn takto: 45.1 Pípravné práce pro stavbu 45.2 Pozemní a inženýrské stavby 45.3 Stavební instalace 45.4 Vnitní stavební práce 45.5 Pronájem stroj a zaízení s personálem Stavba budov Neobsazeno Stavba komunikací a letiš Vodní stavby Ostatní pozemní a inženýrské stavby Štukatérské a omítkáské práce Stavební zámenictví a truhláství Obkládání stn a pokládání podlahových krytin Malování, lakování a sklenáské práce Ostatní vnitní práce Oddíl 46 Klasifikace stavebních dl (KSD) je lenn takto: 46.2 Stavební a inženýrská díla 46.3 Ostatní stavební díla Budovy a inženýrská díla Komunikace Díla vodní Jímání vody a prmyslové komíny Kontrolní otázky 1. Vysvtlete pojmy klasifikace, tídníky a íselník. Jak spolu souvisí? 2. Vyjmenujte klasifikace používané v R do roku 1993? 3. Vyjmenujte ekonomické klasifikace používané v souasné dob v R? 4. Které dva oddíly Standardní klasifikace produkce se vnují stavebnictví? 5. Která klasifikace nahradila po roce 2004 oddíl 46 Standardní klasifikace produkce? 2.4 Klí ešení Cviení ke kapitole klasifikace a tídníky dlení pojm, založené na souvislostech a vztazích mezi jejich druhy, íselník íselný kód piazený ke klasifikacím a tídníkm 2. Jednotná klasifikace výrobk v lesním a vodním hospodáství, Jednotná kla (83) -

13 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. sifikace prmyslových obor a výrobk, Jednotná klasifikace prmyslových prací výrobní povahy, Jednotná klasifikace stavebních objekt a stavebních prací, Jednotní klasifikace výkon, Jednotná klasifikace odvtví národního hospodáství, Jednotná klasifikace obor vzdlávání, Jednotná klasifikace zamstnání, Jednotná klasifikace území 3. Odvtvová klasifikace ekonomických inností (OKE), Standardní klasifikace produkce (SKP) 4. oddíl 45 Stavební práce, oddíl 46 CZ-CC (Classification of Types of Constructions) (83) -

14 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví 3.1 Úvod Tídníky a klasifikace ve stavebnictví mají v eské republice dlouholetou tradici, jsou vcn a metodicky propracovány a uznávány odbornou veejností. Velkým krokem k dosažení kompatibility mezi klasifikacemi eskými a klasifikacemi EU a OSN bylo zavedení Standardní klasifikace produkce SKP. Tato klasifikace nemže ovšem zatím pln nahradit dosavadní Jednotnou klasifikaci stavebních objekt a stavebních prací výrobní povahy JSKO. Jednotná klasifikace stavebních objekt se nadále spolu s Tídníkem stavebních konstrukcí a prací (TSKP) používá v normativních základnách pro oce ování ve stavebnictví, nebo je podrobnjší a má vtší vypovídací schopnost. Je pochopitelné, že pro rozliné úely je zaveden pevodník mezi SKP a JKSO s TSKP Cíle Cílem je získat vdomosti o používaných a existujících tídnících a klasifikacích, o jejich vlastnostech a použití Doba potebná ke studiu Pro nastudování této kapitoly budete potebovat 4 hodiny Klíová slova Jednotná klasifikace stavebních objekt a stavebních prací výrobní povahy, Tídník stavebních konstrukcí a prací, Evidenní ísla materiál, Klasifikace zamstnání, Sborník pracovních inností stavební výroby 3.2 Jednotná klasifikace stavebních objekt (JSKO) Tídí finální produkci stavební výroby stavební objekty a stavební práce výrobní povahy. Pedmtem JSKO nejsou opravy, údržba, demolice a likvidace stavebních objekt. Tyto práce se klasifikovaly pomocí Jednotné klasifikace výkon (JKV), nov podle SKP. Identifikaní íselné oznaení stavebních objekt a prací výrobní povahy díve obsahovalo 12 míst íselného kódu, v souasné dob se používá pouze 7 míst. Klasifikace v první ásti je ptistup ová a tvoí sedmimístný identifikaní kód (83) -

15 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Místo v identifikaním kódu: stupe obor 2. stupe skupina 3. stupe podskupina 4. stupe konstrukn materiálová charakteristika 5. stupe druh stavební akce KÓD NÁZEV OBORY STAVEBNÍCH OBJEKT 801 Budovy obanské výstavby 802 Haly obanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Vže, stožáry, komíny 813 Vže, stožáry, komíny 814 Nádrže, jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže,jímky, jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zaízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letišt 823 Plochy a úpravy 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo dlní) 826 Objekty podzemní dlní 827 Vedení trubní dálková a pípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy tok a kanály Na druhém a tetím stupni kódu se uvádí skupina stavebních objekt podle stavebn technické podobnosti a úelu (funkce), který stavební objekt sám o - 15 (83) -

16 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. sob plní. Stavebn technická podobnost je pak charakterizována názvy jako budova, vž, stožár, most, trubní vedení apod. Úel je charakterizován názvy jako pro bydlení, pro obanské úely, pro výrobní úely apod. Pi klasifikaci na druhém a tetím stupni platí, že objekt se zatídí podle pevažujícího úelu (objemového podílu). tvrtý stupe klasifikace uvádí hlavní konstrukn materiálovou charakteristiku objektu (použitý druh konstrukce, materiálu nebo zpsobu provádní pevažující ásti objektu). Pátý stupe uruje druh stavební akce, novosti nebo stavební zmny. Pehled konstrukn materiálové charakteristiky: 6.místo kódu SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JKSO 1. Zdná s cihel a blok 2. Monolitická betonová tyová 3. Monolitická betonová plošná 4. Montovaná z dílc betonových tyových 5. Montovaných z dílc plošných 6. Montovaná z prostorových bunk 7. Kovová 8. Devná a na bázi devní hmoty 9. Z jiných materiál Pehled druhu stavební akce: 7. místo DRUH STAVEBNÍ AKCE kódu JKSO 1. Novostavba objektu 2. Rekonstrukce a modernizace objektu prostá 3. Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 4. Nástavba, pístavba apod. (rozšíení objektu) 5. Rekonstrukce a modernizace objektu s rozšíením 6. Rekonstrukce a modernizace objektu s rozšíením a opravou 7. Neobsazeno 8. Neobsazeno 9. Ostatní stavební akce U stavebních prací výrobní povahy (obor 839) se neuruje 4. stupe konstrukn materiálová charakteristika (83) -

17 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Souástí klasifikace s podrobnjším tídním stavební produkce bývaly oborové íselníky, které obsahovaly podrobnjší tídní stavebních objekt a prací až do konkrétních položek sortimentu nutných pro úplné oznaování pedmtu samostatných dodávek. Obsahovaly místo identifikaního kódu. Píklady ke kapitole budovy pro bydlení 7 domky rodinné dvoubytové 2 dvojdomky 1 svislá nosná konstrukce zdná z cihel, tvárnic nebo blok 1 novostavba objektu Tlocvina, zdná z cihel, rekonstrukce 802 haly obanské výstavby 2 haly pro tlovýchovu 1 haly tlocvien 1 zdná z cihel, tvárnic a blok 2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá Kontrolní otázky 1. K emu slouží Jednotná klasifikace stavebních objekt? 2. Co obsahují jednotlivá místa v íselném identifikaním kódu Jednotné klasifikace stavebních objekt? 3.3 Tídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) Tídí dílí výsledky stavební výroby do podrobnosti umož ující návaznost v normativních podkladech (sbornících výkonových norem, norem spoteby materiál, cenících stavebních prací). Za základ tídní stavebních konstrukcí a prací byl zvolen stavební díl jako úelov a funkn vymezená ást stavebního objektu, zahrnující soubor konstrukcí a prací provedených rznými technologiemi a z rzných materiál. Vyšším agregátem jsou skupiny stavebních díl, vytvoené tak, aby umož ovaly rozlišení podle konstrukcí a prací hlavní stavební výroby (HSV) a pomocné stavební výroby (PSV). Tídník má k položkám pipojen údaj o mrné jednotce. Kód TSKP obsahuje 5 významových míst (83) -

18 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Místo v identifikaním kódu: Skupina stavebních díl Stavební díl Druh konstrukce nebo práce Zpodrob ující charakteristiky íslo NÁZEV SKUPINY STAVEBNÍCH DÍL 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce 2 Základy, zvláštní zakládání, zpev ování hornin 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 6 Úprava povrch, podlahy a osazování výplní otvor 7 Práce pomocné stavební výroby (PSV) 8 Trubní vedení 9 Dokonovací práce, demolice emesla PSV jsou oznaena podle TSKP takto: 711 Izolace proti vod 771 Podlahy keramické 712 Izolace povlakové 772 Podlahy pírodního kamene 713 Izolace tepelné 773 Podlahy teracové 714 Izolace akustické a protiotesové 775 Podlahy vlysové a parketové 715 Izolace chemické 776 Podlahy povlakové 721 Zdravotn technická instalace 777 Podlahy syntetické 731 Ústední topení 781 Obklady keramické 761 Konstrukce sklobetonové 782 Obklady z pírodního kamene 762 Konstrukce tesaské 783 Nátry 763 Devostavby 784 Malby 764 Konstrukce klempíské 786 alounické práce 765 Krytiny tvrdé 787 Zasklívání 766 Konstrukce truhláské 791 Zaízení velkokuchyní 767 Konstrukce zámenické - 18 (83) -

19 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Píklady ke kapitole zemní práce 11 pípravné a pidružené práce 111 odstranní travin a kovin 3 sejmutí drnu 5 strojn Bourání zdiva z cihel 9 dokonovací práce, demolice 96 bourání konstrukcí 962 bourání konstrukcí zdiva a pilí Kontrolní otázky 3. K emu slouží Tídník stavebních konstrukcí a prací? 4. Vyjmenujte emeslné obory Tídníku stavebních konstrukcí a prací, do nichž byste zatídili tyto stavební práce: - kanalizaní potrubí vnitní z trub kameninových, kyselinovzdorných - podlahy z PVC 5. Zatite dle Tídníku stavebních konstrukcí a prací do skupin stavebních díl: - základové pasy z betonu - stropy z desek HURDIS - sejmutí ornice t Evidenní ísla materiál (EM) Pro materiály používané ve stavebnictví bylo zavedeno evidenní íslování tzv.evidenní íslo materiál (EM). Navazuje na íslování Jednotné klasifikace prmyslových obor a výrobk (JKPOV) respektive na Jednotnou Klasifikaci výrobk v lesním a vodním hospodáství (JKVLVH). Identifikaní znak JKPOV má 8 znak, piemž první 3 místa znaí íslo obru a dalších 5 míst je dopl ováno podle individuálního íselného klíe. Pod evidenním íslem je materiál uvádn ve vnitropodnikové evidenci, sborníku plánovaných cen vydávaném ÚRS, v datových souborech a softwaru pro rozpotování a kalkulace (83) -

20 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Struktura kódu evidenního ísla materiálu: obor JKPOV evidenní íslo Zatídní obor materiál a výrobk podle JK obory zemdlské (JKVLVH) obory lesnictví (JKVLVH) obory paliva a výrobky z uhlí a ropy (JKPOV) obory pro výrobu tepla a elektiny (JKPOV) obory hutnictví železa (JKPOV) obory hutnictví neželezných kov (JKPOV) obory chemická a gumárenská osinková výroba (JKPOV) (nap. 284 obor podlahoviny, dopravní pásy a emeny z plast) obory strojírenská a kovodlná výroba (JKPOV) obory pro výrobu stavebních hmot (JKPOV) (nap. 596 obor výrobky cihláské pálené) obory devozpracující výroba (JKPOV) obory pro výrobu celulózy a papíru (JKPOV) obory pro výrobu skla, keramiky a porcelánu (JKPOV) obory výroby textilní (JKPOV) obory výroby konfekní (JKPOV) obory pro výrobu polygrafickou a výrobky kulturní spoteby (JKPOV) obory pro výrobu potravin a pochutin (JKPOV) Píklad ke kapitole 3.4 Zatite dle EM cihlu pálenou plnou CP o rozmru 29 x 14 x 6,5 cm, P 10 ešení: Podlahoviny z polvinylchloridu bez podkladu, Komfort tl.1,7 mm - 20 (83) -

21 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. ešení: Kontrolní otázky 6. Na kterou pvodní klasifikaci navazuje klasifikace Evidenní ísla materiál? 7. Zatite do jakého oboru (název) patí tyto produkty: Klasifikace zamstnání (KZAM) Tídí zamstnání v celém národním hospodáství ve vazb na úrove vzdlání. íselný kód klasifikace je ptimístný. Stavební dlníci jsou zaazeni do hlavní tídy 7. Struktura identifikaního kódu: hlavní tída zamstnání tída zamstnání skupina zamstnání podskupina zamstnání položka zamstnání (volné místo) 1. místo oznauje hlavní tídu zamstnání: 1 Zákonodárci, vedoucí a ídící pracovníci 2 Vdetí a odborní duševní pracovníci 3 Technití, zdravotnití, pedagogití pracovníci v píbuzných oborech 4 Nižší administrativní pracovníci (úedníci) 5 Provozní pracovníci ve službách a obchod 6 Kvalifikovaní dlníci v zemdlství, lesnictví a v píbuzných oborech (krom obsluhy stroj a zaízení) 7 emeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opravái 8 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9 Osoby bez pracovního zaazení - 21 (83) -

22 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Stavební dlníci jsou zaazeni do hlavní tídy 7: Stavební dlníci hlavní stavební výroby a pracovníci v píbuzných oborech Kvalifikovaní dlníci zajišující dokonovací stavební práce a pracovníci v píbuzných oborech K jednotlivým zamstnáním je v KZAM vypracovaná krátká charakteristika. Tyto charakteristiky jsou základem pro tvorbu kvalifikaních katalog na úrovni státu i na úrovni firem a institucí. Stavební dlníci hlavní stavební výroby a pracovníci v píbuzných oborech: zedníci, kameníci, omítkái betonái, dlníci specializovaní na pokládání betonových povrch a teraca tesai a truhlái lešenái stavební montážníci asfaltéi, dlaždii ostatní stavební dlníci hlavní stavební výroby a pracovníci v píbuzných oborech jinde neuvedení Kvalifikovaní dlníci zajiš ující dokonovací stavební práce a pracovníci v píbuzných oborech: stavební pokrývai stavební podlahái, parketái a obkladai stavební štukatéi izolatéi sklenái instalatéi, potrubái, stavební zámeníci, klempíi stavební a provozní elektrikái ostatní dlníci zajišující dokonovací stavební práce a dlníci v píbuzných oborech jinde neuvedení Malíi, lakýrníci, tapetái, istii, kominíci a pracovníci v píbuzných oborech: malíi a tapetái lakýrníci a pracovníci v píbuzných oborech kominíci, istii budov (v. výškových) Kontrolní otázky 8. Do jaké hlavní tídy v Klasifikaci zamstnání jsou zaazeni stavební dlníci? - 22 (83) -

23 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. 3.5 Sborník pracovních inností stavební výroby Sborník pracovních inností je metodická pomcka, která mže sloužit stavebnímu podniku jako podklad pro sestavení vlastního kvalifikaního katalogu. Sborník je podkladem pro rozlišování složitosti, odpovdnosti a namáhavosti dlnických pracovních inností a tím i pro diferenciaci tarifních mezd. Lze jej uplatnit ve všech organizacích, kde pro hodnocení prací dlnických povolání vyhovuje 7 tarifních tíd. Sborník vypracoval ÚRS a.s. ve spolupráci s Ministerstvem prmyslu již v roce 1982 a v pvodní podob dosud slouží svému úelu. 3.6 Závr Shrnutí V této kapitole jsme se seznámili s oblastí tídník a klasifikací ve stavebnictví, jejich použitím a jejich skladbou. 3.7 Klí ešení Cviení ke kapitole 3 1. slouží k tídní finální produkce stavební výroby stavební objekty, stavební práce výrobní povahy stupe obor, 2. stupe skupina, 3. stupe podskupina, 4. stupe konstrukn materiálová charakteristika, 5.stupe druh stavební akce 3. tídí dílí výsledky stavební výroby do podrobností, které umož ují návaznost v normativních podkladech 4. zdravotn technická instalace, podlahy syntetické 5. 2 základy, zvláštní zakládání, zpev ování hornin, 4 vodorovné konstrukce 6. Jednotnou klasifikaci výrobk v lesním a vodním hospodáství, Jednotnou klasifikaci prmyslových obor a výrobk 7. obor podlahoviny, obory výroby textilní 8.do tídy 7-23 (83) -

24 4 Normování práce. Metody przkumné. 4 Normování práce. Metody pr zkumné 4.1 Úvod - Základní pojmy Definice Norma je všeobecný pedpis, pravidlo nebo zákon, vytyující uritý cíl toho co je nutné nebo žádoucí, a to v rzných oblastech lidské innosti. Normy vydává stát nebo jím povené orgány jako normy s celostátní psobností a dále podnik nebo instituce jako vnitropodnikové normy. Normování je metody zkoumání výrobního procesu a je nezbytným initelem pro ekonomické ízení a plánování a organizace práce. Normování práce je nauka o spoteb pracovního asu lovka a spoteb práce ve výrob, a to o spoteb materiál, paliv a energií a o spoteb pracovního asu a kapacity stroj. P sobnost norem Psobnost normy je dána asem, místem a vymezením subjekt, na které se vztahuje. Je tedy dána: 1. schválením okamžikem, kdy byly splnny veškeré náležitosti normotvorného procesu 2. platností existencí normy v tištné nebo elektronické podob 3. úinností datem uvedeným v platné norm, od kterého nabývá úinnosti, pípadn také datem, kdy norma pozbude úinnosti (omezená úinnost) 4. závazností vymezením, v jakém míst a pro jaké subjekty je závazná nebo doporuená 5. zánikem uplynutím asu, na njž byla norma vydána, zrušení normy nebo zmna ustanovení právní normy. Práce je rozumová innost lovka. Je zdrojem všech spoleenských, duchovních a materiálních hodnot. Ekonomika práce zabývá se adou dílích vdních disciplín: Normování práce Odm ování práce Ergonomie Bezpenost práce Vdy o práci postupn vznikaly a vyvíjely se. Nejprve se nauka o lidské práci zabývala schopností výjimených jedinc organizovat práci (pyramidy v Egypt). Na pelomu 19. a 20. století zaaly být systematicky poznávány spoleenské jevy související s ízením a organizací práce (teorie ízení, teorie organizace). Zaíná se rozvíjet nová vda, která zkoumá profesionální ízení - management. Ke klasickému managementu patí vdecké ízení (taylorismus (83) -

25 4 Normování práce. Metody przkumné. odvozeno od zakladatele F. W. Taylora), správní ízení (Henri Fayol), byrokratické ízení (Max Weber). Racionalizace znamená rozumový pístup k pracovní innosti. Je to cílevdomé, trvalé užívání poznatk,které poskytuje vda, technika a praxe ke zvyšování výkonnosti, hospodárnosti a kultury práce. Pracovní inženýrství aplikuje vdy o práci do praktické innosti. Ergonomie je vda, která se zabývá studiem podmínek ovliv ujících množství a kvalitu vykonané práce z hlediska pracovníka. Pispívá ke sladní vztah mezi nároky techniky, technologie a organizace práce na lovka a možnostmi lovka tyto nároky splnit. Ergonomie nemá vlastní metody analýzy. Využívá poznatky z takových vdních disciplín jako: Fyziologie práce Psychologie práce Sociologie práce Hygiena práce Cíle Cílem kapitoly je získat vdomosti o normování, o výrobním procesu, o spoteb asu a o normování spoteby asu Doba potebná ke studiu Pro nastudování této kapitoly budete potebovat 15 hodin Klíová slova Norma. Normování. Výrobní proces. Spoteba asu. lenní asu. Kontrolní otázky 1. Co je norma? 2. ím je dána psobnost norem? 3. Vysvtlete pojem normování. 4. Vysvtlete pojem normování práce. 5. Co je to práce? 6. Jak se vyvíjely vdy o práci? - 25 (83) -

26 4 Normování práce. Metody przkumné. 4.2 lenní výrobního procesu Definice Výrobní proces je souhrn po sob následujících inností, v jejichž prbhu se pracovní pedmt pem uje na výrobek. Základní prvky výrobního procesu jsou práce lovka, pracovní pedmt a pracovní prostedek. Pracovní postup je plynulý asový sled, v jakém zasahuje do výrobního procesu pracovník nebo pracovníci svou prací. Pracovní prvky. Pracovní operace je základní ucelená pracovní innost v pracovním postupu, kterou koná dlník nebo pracovní skupina na uritém pracovišti na jedné jednotce zpracovávaného množství, pop. na nkolika souasn zpracovávaných jednotkách a která se koná nepetržit, tj. není perušena jinou prací. Pracovní operace je základní jednotkou pi normování výkonu, uruje se pro ni zpravidla samostatná norma asu. Z hlediska složitosti je mono pracovní operace rozdlit na: a) Jednoduché pro jeden vymezený okruh práce, jež je asov, technologicky a organizan spojen (nap.výroba betonové smsi v míchace) b) Složité vznikly slouením organizan souvisejících jednoduchých pracovních operací (nap. zdní zdiva vetn výroby a dopravy malty, dopravy cihel atd.) Podle povahy rozlišujeme pracovní operace na: a) Runí b) Strojní c) Strojn runí Podle množství pracovník jde o pracovní operaci: a) Individuální b) Skupinovou Z hlediska asomrného pozorování je dležité rozlišovat pracovní operace na: a) Cyklické uskute ují se opakovan v pravidelných cyklech b) Necyklické sled pracovních úkon není v prbhu operace ustálen (nap. nátr okna) Pracovní prvky jsou innosti, z nichž se skládá pracovní operace. Nejhrubším prvkem je pracovní úsek, ten se lení na pracovní úkony. Nejpodrobnjším prvkem je pracovní pohyb. Píklad lenní pracovní operace Pracovní operace: výroba betonové smsi - 26 (83) -

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Stavební ekonomika Klasifikace stavební produkce Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Klasifikace ve stavebnictví a) Objekty : JKSO, CZ CC, CZ CPA, CPV,

Více

SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Model ProfiKROS Model pro firmy a organizace specializující se na určitý obor stavebnictví Model pro řemeslníky ve stavebnictví ProfiKROS I Model je

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Klasifikace Kalkulace Rozpočty

Klasifikace Kalkulace Rozpočty Klasifikace Kalkulace Rozpočty EKONOMIKA A MANAGEMENT (EKMN) ING. PETR KALČEV, PH.D. LISTOPAD 2015 Stanovení ceny stavebního objektu Studie, dokumentace k územnímu řízení Dokumentace pro výběr dodavatele

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Pedmt: Technologické projekty a manipulace 3. roník, bakaláský Technologické projekty 4. roník, magisterský 3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Kapacitním propotem kovárny zjistíme v závislosti na zadaném výrobním

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro montáže na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech")

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více