BV51 - PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BV51 - PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Alena Tichá, Ph.D. Ing. Lucie Kristiánová BV51 - PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY

2 PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

3 Autoi: Ing. Alena Tichá, Ph.D. vedoucí autorka Ing. Lucie Kristiánová, kapitola 10.8 Ing. Alena Tichá, Ph.D. Ing. Lucie Kristiánová

4 OBSAH 1 ÚVOD CÍLE POŽADOVANÉ ZNALOSTI DOBA POTEBNÁ KE STUDIU KLÍOVÁ SLOVA METODICKÝ NÁVOD NA PRÁCI S TEXTEM STATISTICKÉ KLASIFIKACE A ÍSELNÍKY. TÍDNÍ STAVEBNÍ PRODUKCE VÝZNAM KLASIFIKACÍ A TÍDNÍK Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova VÝVOJ V ESKÉ REPUBLICE STANDARDNÍ KLASIFIKACE PRODUKCE (SKP) KLÍ TÍDNÍKY A KLASIFIKACE VE STAVEBNICTVÍ ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova JEDNOTNÁ KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKT (JSKO) TÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ (TSKP) EVIDENNÍ ÍSLA MATERIÁL (EM) KLASIFIKACE ZAMSTNÁNÍ (KZAM) SBORNÍK PRACOVNÍCH INNOSTÍ STAVEBNÍ VÝROBY ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ PRÁCE. METODY PRZKUMNÉ ÚVOD - ZÁKLADNÍ POJMY Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova LENNÍ VÝROBNÍHO PROCESU SPOTEBA A LENNÍ ASU METODY NORMOVÁNÍ SPOTEBY ASU PRÁCE ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ PRÁCE. METODY VÝPOTOVÉ ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova NORMATIVY SPOTEBY ASU VÝKONOVÉ NORMY Složky norem asu a jejich vyjádení Sborníky základních výkonových norem ROZBOROVÉ LISTY VÝPOET PLNNÍ VÝKONOVÝCH NOREM ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ SPOTEBY MATERIÁLU ÚVOD... 47

5 6.1.1 Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova METODY NORMOVÁNÍ SPOTEBY MATERIÁLU NORMY SPOTEBY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU NORMOVÁNÍ POMOCNÉHO MATERIÁLU SBORNÍKY NOREM SPOTEBY MATERIÁLU ZÁVR Shrnutí KLÍ NORMOVÁNÍ SPOTEBY PALIV ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Spoteba paliv ZÁVR Shrnutí NORMOVÁNÍ SPOTEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova ZÁVR Shrnutí NORMOVÁNÍ PRÁCE A KAPACITY STROJ ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova KAPACITNÍ NORMY VÝKON STROJE A NORMY VÝROBNOSTI ZÁVR Shrnutí KLÍ ODMOVÁNÍ. MZDY. PLATY ÚVOD Cíle Doba potebná ke studiu Klíová slova PRACOVNPRÁVNÍ PEDPISY PRACOVNPRÁVNÍ VZTAHY MZDY A ZPRACOVÁNÍ MEZD Mzda Plat Zpracování mezd DRUHY MEZD POHYBLIVÁ SLOŽKA MEZD Prémie Odmny Osobní ohodnocení Další mzda (plat) MZDOVÉ NÁKLADY ORGANIZACE VÝPOET ISTÉ MZDY ZAMSTNANCE Schéma výpotu isté msíní mzdy ZÁVR Shrnutí... 82

6 11 STUDIJNÍ PRAMENY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ODKAZY NA DALŠÍ STUDIJNÍ ZDROJE A PRAMENY... 83

7 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Tato studijní opora pedmtem Pracovní inženýrství Vám bude nápomocen v získání znalostí z pomrn rozsáhlé teoretické a praktické problematiky normování práce, normování materiálu, normování stroj a odm ování pracovník. Tento prvodce je lenn do 10 kapitol, které obsahují výkladovou ást a kontrolní otázky a korespondenní úkoly pro zopakování uiva. 1.2 Požadované znalosti Pedpokládá se úspšné absolvování pedmtu Technologie stavebních prací I., II.. a základní ekonomické znalosti. 1.3 Doba potebná ke studiu Pro nastudování pedmtu Pracovní inženýrství budete potebovat asi 62 hodin. V tomto ase není zahrnuto vypracování korespondenních úkol, které mohou být vtšího rozsahu. 1.4 Klíová slova Jsou uvedena v každé kapitole zvláš. 1.5 Metodický návod na práci s textem Tento studijní text Vás bude provázet pedmtem Pracovní inženýrství pestavující souhrn teoretických statí a praktických píklad a cviení. Ve studijním textu naleznete odkazy na jednotlivá studijní témata, na kapitoly a stránky vysvtlující a procviující danou uební látku. ešení jednotlivých cviení a úkol je v Klíi, který naleznete v závru každé kapitoly. Korespondenní úkoly budou zasílány vyuujícímu a ten bude provádt kontrolu správnosti a jejich vyhodnocení. - 7 (83) -

8 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce 2.1 Význam klasifikací a tídník V eském stavebnictví se využívají klasifikace tídící pímo stavební produkci, ale také klasifikace a tídníky, které se stavebnictvím souvisejí. Umož ují využívání výpoetní techniky, zabezpeují vazbu na systémy kalkulací a tvorby cen a na ostatní ekonomické nástroje. Pedstavují jednotný dorozumívací jazyk v informaních systémech v rámci podniku, státu i na mezinárodní úrovni. Tvorba klasifikací a tídník probíhá nejen na úrovni státu, ale také i na úrovni vnitropodnikové. Na úrovni státu jsou to statistické úady (eský statistický úad), stejn i tak na mezinárodní úrovni (EUROSTAT v Evropské unii). Klasifikace a tídníky: jsou vyerpávajícím dlením pojm založeném na poznání souvislostí a vztah mezi jejich druhy. íselník: je systém íselných kód piazený ke klasifikacím a tídníkm Cíle Po prostudování této kapitoly student získá základní orientaci o klasifikacích, tídnících a íselnících Doba potebná ke studiu Pro nastudování této kapitoly budete potebovat 2 hodiny Klíová slova Klasifikace, tídníky, íselníky, Standardní klasifikace produkce 2.2 Vývoj v eské republice Do roku 1993 platila v eské republice soustava klasifikací, která obsahovala produkní a neprodukní klasifikace. Hlavním tídícím znakem byl obor ozna- ovaný trojmístným íselným znakem. - 8 (83) -

9 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Produkní klasifikace: JKVLVH Jednotná klasifikace výrobk v lesním a vodním hospodáství JKPOV Jednotná klasifikace prmyslových obor a výrobk JKPPV Jednotná klasifikace prmyslových prací výrobní povahy JKSO Jednotná klasifikace stavebních objekt a stavebních prací výrobní povahy JKV Jednotná klasifikace výkon Neprodukní klasifikace: JKONH JKOV JKZ JKÚ Jednotná klasifikace odvtví národního hospodáství Jednotná klasifikace obor vzdlávání Jednotná klasifikace zamstnání Jednotná klasifikace území Ostatní klasifikace zde neuvedené. Po roce 1990 zaala probíhat transformace dosavadních eských klasifikací a jejich harmonizace s klasifikacemi Evropské unie. Garantem je eský statistický úad. Statistické klasifikace platné po roce 1993 jsou rozdleny na klasifikace: ekonomické sociální funkní ostatní. Ekonomické klasifikace byly transformovány mezi prvními. Vznikla tak: OKE Odvtvová klasifikace ekonomických inností (nahradila JKONH od roku 1993) SKP Standardní klasifikace produkce (nahradila od roku 1994 všechny staré produkní klasifikace) Ve skupin sociálních klasifikací byla nejprve nahrazena klasifikace zamstnání: KZAM Klasifikace zamstnání (nahradila JKZ od roku 1994) K funkním klasifikacím patí ty, které pomáhají sledovat výdaje domácností, vládních institucí a podobn (CZ-COICOP, CZ-COFOG). - 9 (83) -

10 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Do ostatních klasifikací patí napíklad: CZ-NUTS Klasifikace územních statistických jednotek ZEM íselník zemí KPOZ Klasifikace pozemk Další klasifikace neuvádíme. 2.3 Standardní klasifikace produkce (SKP) Standardní klasifikace produkce v rozsahu 6 míst je pevzatou klasifikací CPA (Classification of Product by Activities klasifikace produkce na úrovni EU) s nepatrnými úpravami. Pedmtem klasifikace SKP jsou: Výrobky hmotné (zboží prmyslové, zemdlské, lesnické a jiné výrobky, které pedává výrobce k dalšímu použití) Práce výrobní povahy (pracovní innosti tj. práce, které smují k výrob nového hmotného majetku nebo jeho ásti) Služby (aktivity, které nesmují k vytváení nových hmotných výrobk jako služby, oprava, údržba). Základním tídícím prvkem SKP je oddíl, který je oznaen dvoumístným íselným kódem, následuje dvma ísly oznaený pododdíl, dalšími dvma skupina, podskupina, tída atd. Schéma základního íselného kódu: stupe oddíl 2. stupe pododdíl 3. stupe skupina 4. stupe podskupina 5. stupe tída V souasné dob je SKP zpracována pro 8 tídících míst. SKP navazuje na OKE (Odvtvová klasifikace ekonomických inností), kde je stavebnictví oznaeno jako kategorie F (83) -

11 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Kategorie Název Oddíly A Zemdlství B Rybolov 05 C Dobývání surovin D Zpracovatelský prmysl E Výroba a rozvod elektiny, plynu, vody F Stavebnictví G Obchod H Pohostinství a ubytování 55 I Doprava, spoje J Penžnictví, pojišovnictví K Nemovitosti, služby, výzkum, vývoj L Veejná správa, obrana, povinné sociální zabezpeení 75 M Školství 80 N Zdravotnictví, veterinární a sociální innosti 85 O Ostatní veejné a osobní služby Q Exteritoriální organizace a spolky 99 Pro klasifikování stavební produkce jsou v SKP ureny dv ásti: oddíl 45 Stavební práce práce pi novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, rozšíení stavebních úpravách, opravách a údržb, oddíl 46 Klasifikace stavebních dl (KSD) navazující na oddíl 45 a klasifikaci OSN CPC (Central Product Classification klasifikace produkce na úrovni OSN), divizi 52 Stavby. Samostatná klasifikace stavebních dl v rámci EU CC (Classification of Types of Constructions) byla dokonena teprve v roce Pedpokládá se, že SÚ zpracuje také samostatnou klasifikaci, která nahradí KSD. Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební výroby, tvoící prostorov ucelenou nebo alespo technicky samostatnou ást stavby. Stavební díla jsou pevn vázána na místo výroby (83) -

12 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. Oddíl 45 Stavebnictví je lenn takto: 45.1 Pípravné práce pro stavbu 45.2 Pozemní a inženýrské stavby 45.3 Stavební instalace 45.4 Vnitní stavební práce 45.5 Pronájem stroj a zaízení s personálem Stavba budov Neobsazeno Stavba komunikací a letiš Vodní stavby Ostatní pozemní a inženýrské stavby Štukatérské a omítkáské práce Stavební zámenictví a truhláství Obkládání stn a pokládání podlahových krytin Malování, lakování a sklenáské práce Ostatní vnitní práce Oddíl 46 Klasifikace stavebních dl (KSD) je lenn takto: 46.2 Stavební a inženýrská díla 46.3 Ostatní stavební díla Budovy a inženýrská díla Komunikace Díla vodní Jímání vody a prmyslové komíny Kontrolní otázky 1. Vysvtlete pojmy klasifikace, tídníky a íselník. Jak spolu souvisí? 2. Vyjmenujte klasifikace používané v R do roku 1993? 3. Vyjmenujte ekonomické klasifikace používané v souasné dob v R? 4. Které dva oddíly Standardní klasifikace produkce se vnují stavebnictví? 5. Která klasifikace nahradila po roce 2004 oddíl 46 Standardní klasifikace produkce? 2.4 Klí ešení Cviení ke kapitole klasifikace a tídníky dlení pojm, založené na souvislostech a vztazích mezi jejich druhy, íselník íselný kód piazený ke klasifikacím a tídníkm 2. Jednotná klasifikace výrobk v lesním a vodním hospodáství, Jednotná kla (83) -

13 2 Statistické klasifikace a íselníky. Tídní stavební produkce. sifikace prmyslových obor a výrobk, Jednotná klasifikace prmyslových prací výrobní povahy, Jednotná klasifikace stavebních objekt a stavebních prací, Jednotní klasifikace výkon, Jednotná klasifikace odvtví národního hospodáství, Jednotná klasifikace obor vzdlávání, Jednotná klasifikace zamstnání, Jednotná klasifikace území 3. Odvtvová klasifikace ekonomických inností (OKE), Standardní klasifikace produkce (SKP) 4. oddíl 45 Stavební práce, oddíl 46 CZ-CC (Classification of Types of Constructions) (83) -

14 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví 3.1 Úvod Tídníky a klasifikace ve stavebnictví mají v eské republice dlouholetou tradici, jsou vcn a metodicky propracovány a uznávány odbornou veejností. Velkým krokem k dosažení kompatibility mezi klasifikacemi eskými a klasifikacemi EU a OSN bylo zavedení Standardní klasifikace produkce SKP. Tato klasifikace nemže ovšem zatím pln nahradit dosavadní Jednotnou klasifikaci stavebních objekt a stavebních prací výrobní povahy JSKO. Jednotná klasifikace stavebních objekt se nadále spolu s Tídníkem stavebních konstrukcí a prací (TSKP) používá v normativních základnách pro oce ování ve stavebnictví, nebo je podrobnjší a má vtší vypovídací schopnost. Je pochopitelné, že pro rozliné úely je zaveden pevodník mezi SKP a JKSO s TSKP Cíle Cílem je získat vdomosti o používaných a existujících tídnících a klasifikacích, o jejich vlastnostech a použití Doba potebná ke studiu Pro nastudování této kapitoly budete potebovat 4 hodiny Klíová slova Jednotná klasifikace stavebních objekt a stavebních prací výrobní povahy, Tídník stavebních konstrukcí a prací, Evidenní ísla materiál, Klasifikace zamstnání, Sborník pracovních inností stavební výroby 3.2 Jednotná klasifikace stavebních objekt (JSKO) Tídí finální produkci stavební výroby stavební objekty a stavební práce výrobní povahy. Pedmtem JSKO nejsou opravy, údržba, demolice a likvidace stavebních objekt. Tyto práce se klasifikovaly pomocí Jednotné klasifikace výkon (JKV), nov podle SKP. Identifikaní íselné oznaení stavebních objekt a prací výrobní povahy díve obsahovalo 12 míst íselného kódu, v souasné dob se používá pouze 7 míst. Klasifikace v první ásti je ptistup ová a tvoí sedmimístný identifikaní kód (83) -

15 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Místo v identifikaním kódu: stupe obor 2. stupe skupina 3. stupe podskupina 4. stupe konstrukn materiálová charakteristika 5. stupe druh stavební akce KÓD NÁZEV OBORY STAVEBNÍCH OBJEKT 801 Budovy obanské výstavby 802 Haly obanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Vže, stožáry, komíny 813 Vže, stožáry, komíny 814 Nádrže, jímky istíren vod a ostatní pozemní nádrže,jímky, jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zaízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letišt 823 Plochy a úpravy 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo dlní) 826 Objekty podzemní dlní 827 Vedení trubní dálková a pípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy tok a kanály Na druhém a tetím stupni kódu se uvádí skupina stavebních objekt podle stavebn technické podobnosti a úelu (funkce), který stavební objekt sám o - 15 (83) -

16 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. sob plní. Stavebn technická podobnost je pak charakterizována názvy jako budova, vž, stožár, most, trubní vedení apod. Úel je charakterizován názvy jako pro bydlení, pro obanské úely, pro výrobní úely apod. Pi klasifikaci na druhém a tetím stupni platí, že objekt se zatídí podle pevažujícího úelu (objemového podílu). tvrtý stupe klasifikace uvádí hlavní konstrukn materiálovou charakteristiku objektu (použitý druh konstrukce, materiálu nebo zpsobu provádní pevažující ásti objektu). Pátý stupe uruje druh stavební akce, novosti nebo stavební zmny. Pehled konstrukn materiálové charakteristiky: 6.místo kódu SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JKSO 1. Zdná s cihel a blok 2. Monolitická betonová tyová 3. Monolitická betonová plošná 4. Montovaná z dílc betonových tyových 5. Montovaných z dílc plošných 6. Montovaná z prostorových bunk 7. Kovová 8. Devná a na bázi devní hmoty 9. Z jiných materiál Pehled druhu stavební akce: 7. místo DRUH STAVEBNÍ AKCE kódu JKSO 1. Novostavba objektu 2. Rekonstrukce a modernizace objektu prostá 3. Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 4. Nástavba, pístavba apod. (rozšíení objektu) 5. Rekonstrukce a modernizace objektu s rozšíením 6. Rekonstrukce a modernizace objektu s rozšíením a opravou 7. Neobsazeno 8. Neobsazeno 9. Ostatní stavební akce U stavebních prací výrobní povahy (obor 839) se neuruje 4. stupe konstrukn materiálová charakteristika (83) -

17 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Souástí klasifikace s podrobnjším tídním stavební produkce bývaly oborové íselníky, které obsahovaly podrobnjší tídní stavebních objekt a prací až do konkrétních položek sortimentu nutných pro úplné oznaování pedmtu samostatných dodávek. Obsahovaly místo identifikaního kódu. Píklady ke kapitole budovy pro bydlení 7 domky rodinné dvoubytové 2 dvojdomky 1 svislá nosná konstrukce zdná z cihel, tvárnic nebo blok 1 novostavba objektu Tlocvina, zdná z cihel, rekonstrukce 802 haly obanské výstavby 2 haly pro tlovýchovu 1 haly tlocvien 1 zdná z cihel, tvárnic a blok 2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá Kontrolní otázky 1. K emu slouží Jednotná klasifikace stavebních objekt? 2. Co obsahují jednotlivá místa v íselném identifikaním kódu Jednotné klasifikace stavebních objekt? 3.3 Tídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) Tídí dílí výsledky stavební výroby do podrobnosti umož ující návaznost v normativních podkladech (sbornících výkonových norem, norem spoteby materiál, cenících stavebních prací). Za základ tídní stavebních konstrukcí a prací byl zvolen stavební díl jako úelov a funkn vymezená ást stavebního objektu, zahrnující soubor konstrukcí a prací provedených rznými technologiemi a z rzných materiál. Vyšším agregátem jsou skupiny stavebních díl, vytvoené tak, aby umož ovaly rozlišení podle konstrukcí a prací hlavní stavební výroby (HSV) a pomocné stavební výroby (PSV). Tídník má k položkám pipojen údaj o mrné jednotce. Kód TSKP obsahuje 5 významových míst (83) -

18 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Místo v identifikaním kódu: Skupina stavebních díl Stavební díl Druh konstrukce nebo práce Zpodrob ující charakteristiky íslo NÁZEV SKUPINY STAVEBNÍCH DÍL 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce 2 Základy, zvláštní zakládání, zpev ování hornin 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 6 Úprava povrch, podlahy a osazování výplní otvor 7 Práce pomocné stavební výroby (PSV) 8 Trubní vedení 9 Dokonovací práce, demolice emesla PSV jsou oznaena podle TSKP takto: 711 Izolace proti vod 771 Podlahy keramické 712 Izolace povlakové 772 Podlahy pírodního kamene 713 Izolace tepelné 773 Podlahy teracové 714 Izolace akustické a protiotesové 775 Podlahy vlysové a parketové 715 Izolace chemické 776 Podlahy povlakové 721 Zdravotn technická instalace 777 Podlahy syntetické 731 Ústední topení 781 Obklady keramické 761 Konstrukce sklobetonové 782 Obklady z pírodního kamene 762 Konstrukce tesaské 783 Nátry 763 Devostavby 784 Malby 764 Konstrukce klempíské 786 alounické práce 765 Krytiny tvrdé 787 Zasklívání 766 Konstrukce truhláské 791 Zaízení velkokuchyní 767 Konstrukce zámenické - 18 (83) -

19 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Píklady ke kapitole zemní práce 11 pípravné a pidružené práce 111 odstranní travin a kovin 3 sejmutí drnu 5 strojn Bourání zdiva z cihel 9 dokonovací práce, demolice 96 bourání konstrukcí 962 bourání konstrukcí zdiva a pilí Kontrolní otázky 3. K emu slouží Tídník stavebních konstrukcí a prací? 4. Vyjmenujte emeslné obory Tídníku stavebních konstrukcí a prací, do nichž byste zatídili tyto stavební práce: - kanalizaní potrubí vnitní z trub kameninových, kyselinovzdorných - podlahy z PVC 5. Zatite dle Tídníku stavebních konstrukcí a prací do skupin stavebních díl: - základové pasy z betonu - stropy z desek HURDIS - sejmutí ornice t Evidenní ísla materiál (EM) Pro materiály používané ve stavebnictví bylo zavedeno evidenní íslování tzv.evidenní íslo materiál (EM). Navazuje na íslování Jednotné klasifikace prmyslových obor a výrobk (JKPOV) respektive na Jednotnou Klasifikaci výrobk v lesním a vodním hospodáství (JKVLVH). Identifikaní znak JKPOV má 8 znak, piemž první 3 místa znaí íslo obru a dalších 5 míst je dopl ováno podle individuálního íselného klíe. Pod evidenním íslem je materiál uvádn ve vnitropodnikové evidenci, sborníku plánovaných cen vydávaném ÚRS, v datových souborech a softwaru pro rozpotování a kalkulace (83) -

20 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Struktura kódu evidenního ísla materiálu: obor JKPOV evidenní íslo Zatídní obor materiál a výrobk podle JK obory zemdlské (JKVLVH) obory lesnictví (JKVLVH) obory paliva a výrobky z uhlí a ropy (JKPOV) obory pro výrobu tepla a elektiny (JKPOV) obory hutnictví železa (JKPOV) obory hutnictví neželezných kov (JKPOV) obory chemická a gumárenská osinková výroba (JKPOV) (nap. 284 obor podlahoviny, dopravní pásy a emeny z plast) obory strojírenská a kovodlná výroba (JKPOV) obory pro výrobu stavebních hmot (JKPOV) (nap. 596 obor výrobky cihláské pálené) obory devozpracující výroba (JKPOV) obory pro výrobu celulózy a papíru (JKPOV) obory pro výrobu skla, keramiky a porcelánu (JKPOV) obory výroby textilní (JKPOV) obory výroby konfekní (JKPOV) obory pro výrobu polygrafickou a výrobky kulturní spoteby (JKPOV) obory pro výrobu potravin a pochutin (JKPOV) Píklad ke kapitole 3.4 Zatite dle EM cihlu pálenou plnou CP o rozmru 29 x 14 x 6,5 cm, P 10 ešení: Podlahoviny z polvinylchloridu bez podkladu, Komfort tl.1,7 mm - 20 (83) -

21 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. ešení: Kontrolní otázky 6. Na kterou pvodní klasifikaci navazuje klasifikace Evidenní ísla materiál? 7. Zatite do jakého oboru (název) patí tyto produkty: Klasifikace zamstnání (KZAM) Tídí zamstnání v celém národním hospodáství ve vazb na úrove vzdlání. íselný kód klasifikace je ptimístný. Stavební dlníci jsou zaazeni do hlavní tídy 7. Struktura identifikaního kódu: hlavní tída zamstnání tída zamstnání skupina zamstnání podskupina zamstnání položka zamstnání (volné místo) 1. místo oznauje hlavní tídu zamstnání: 1 Zákonodárci, vedoucí a ídící pracovníci 2 Vdetí a odborní duševní pracovníci 3 Technití, zdravotnití, pedagogití pracovníci v píbuzných oborech 4 Nižší administrativní pracovníci (úedníci) 5 Provozní pracovníci ve službách a obchod 6 Kvalifikovaní dlníci v zemdlství, lesnictví a v píbuzných oborech (krom obsluhy stroj a zaízení) 7 emeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opravái 8 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9 Osoby bez pracovního zaazení - 21 (83) -

22 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. Stavební dlníci jsou zaazeni do hlavní tídy 7: Stavební dlníci hlavní stavební výroby a pracovníci v píbuzných oborech Kvalifikovaní dlníci zajišující dokonovací stavební práce a pracovníci v píbuzných oborech K jednotlivým zamstnáním je v KZAM vypracovaná krátká charakteristika. Tyto charakteristiky jsou základem pro tvorbu kvalifikaních katalog na úrovni státu i na úrovni firem a institucí. Stavební dlníci hlavní stavební výroby a pracovníci v píbuzných oborech: zedníci, kameníci, omítkái betonái, dlníci specializovaní na pokládání betonových povrch a teraca tesai a truhlái lešenái stavební montážníci asfaltéi, dlaždii ostatní stavební dlníci hlavní stavební výroby a pracovníci v píbuzných oborech jinde neuvedení Kvalifikovaní dlníci zajiš ující dokonovací stavební práce a pracovníci v píbuzných oborech: stavební pokrývai stavební podlahái, parketái a obkladai stavební štukatéi izolatéi sklenái instalatéi, potrubái, stavební zámeníci, klempíi stavební a provozní elektrikái ostatní dlníci zajišující dokonovací stavební práce a dlníci v píbuzných oborech jinde neuvedení Malíi, lakýrníci, tapetái, istii, kominíci a pracovníci v píbuzných oborech: malíi a tapetái lakýrníci a pracovníci v píbuzných oborech kominíci, istii budov (v. výškových) Kontrolní otázky 8. Do jaké hlavní tídy v Klasifikaci zamstnání jsou zaazeni stavební dlníci? - 22 (83) -

23 3 Tídníky a klasifikace ve stavebnictví. 3.5 Sborník pracovních inností stavební výroby Sborník pracovních inností je metodická pomcka, která mže sloužit stavebnímu podniku jako podklad pro sestavení vlastního kvalifikaního katalogu. Sborník je podkladem pro rozlišování složitosti, odpovdnosti a namáhavosti dlnických pracovních inností a tím i pro diferenciaci tarifních mezd. Lze jej uplatnit ve všech organizacích, kde pro hodnocení prací dlnických povolání vyhovuje 7 tarifních tíd. Sborník vypracoval ÚRS a.s. ve spolupráci s Ministerstvem prmyslu již v roce 1982 a v pvodní podob dosud slouží svému úelu. 3.6 Závr Shrnutí V této kapitole jsme se seznámili s oblastí tídník a klasifikací ve stavebnictví, jejich použitím a jejich skladbou. 3.7 Klí ešení Cviení ke kapitole 3 1. slouží k tídní finální produkce stavební výroby stavební objekty, stavební práce výrobní povahy stupe obor, 2. stupe skupina, 3. stupe podskupina, 4. stupe konstrukn materiálová charakteristika, 5.stupe druh stavební akce 3. tídí dílí výsledky stavební výroby do podrobností, které umož ují návaznost v normativních podkladech 4. zdravotn technická instalace, podlahy syntetické 5. 2 základy, zvláštní zakládání, zpev ování hornin, 4 vodorovné konstrukce 6. Jednotnou klasifikaci výrobk v lesním a vodním hospodáství, Jednotnou klasifikaci prmyslových obor a výrobk 7. obor podlahoviny, obory výroby textilní 8.do tídy 7-23 (83) -

24 4 Normování práce. Metody przkumné. 4 Normování práce. Metody pr zkumné 4.1 Úvod - Základní pojmy Definice Norma je všeobecný pedpis, pravidlo nebo zákon, vytyující uritý cíl toho co je nutné nebo žádoucí, a to v rzných oblastech lidské innosti. Normy vydává stát nebo jím povené orgány jako normy s celostátní psobností a dále podnik nebo instituce jako vnitropodnikové normy. Normování je metody zkoumání výrobního procesu a je nezbytným initelem pro ekonomické ízení a plánování a organizace práce. Normování práce je nauka o spoteb pracovního asu lovka a spoteb práce ve výrob, a to o spoteb materiál, paliv a energií a o spoteb pracovního asu a kapacity stroj. P sobnost norem Psobnost normy je dána asem, místem a vymezením subjekt, na které se vztahuje. Je tedy dána: 1. schválením okamžikem, kdy byly splnny veškeré náležitosti normotvorného procesu 2. platností existencí normy v tištné nebo elektronické podob 3. úinností datem uvedeným v platné norm, od kterého nabývá úinnosti, pípadn také datem, kdy norma pozbude úinnosti (omezená úinnost) 4. závazností vymezením, v jakém míst a pro jaké subjekty je závazná nebo doporuená 5. zánikem uplynutím asu, na njž byla norma vydána, zrušení normy nebo zmna ustanovení právní normy. Práce je rozumová innost lovka. Je zdrojem všech spoleenských, duchovních a materiálních hodnot. Ekonomika práce zabývá se adou dílích vdních disciplín: Normování práce Odm ování práce Ergonomie Bezpenost práce Vdy o práci postupn vznikaly a vyvíjely se. Nejprve se nauka o lidské práci zabývala schopností výjimených jedinc organizovat práci (pyramidy v Egypt). Na pelomu 19. a 20. století zaaly být systematicky poznávány spoleenské jevy související s ízením a organizací práce (teorie ízení, teorie organizace). Zaíná se rozvíjet nová vda, která zkoumá profesionální ízení - management. Ke klasickému managementu patí vdecké ízení (taylorismus (83) -

25 4 Normování práce. Metody przkumné. odvozeno od zakladatele F. W. Taylora), správní ízení (Henri Fayol), byrokratické ízení (Max Weber). Racionalizace znamená rozumový pístup k pracovní innosti. Je to cílevdomé, trvalé užívání poznatk,které poskytuje vda, technika a praxe ke zvyšování výkonnosti, hospodárnosti a kultury práce. Pracovní inženýrství aplikuje vdy o práci do praktické innosti. Ergonomie je vda, která se zabývá studiem podmínek ovliv ujících množství a kvalitu vykonané práce z hlediska pracovníka. Pispívá ke sladní vztah mezi nároky techniky, technologie a organizace práce na lovka a možnostmi lovka tyto nároky splnit. Ergonomie nemá vlastní metody analýzy. Využívá poznatky z takových vdních disciplín jako: Fyziologie práce Psychologie práce Sociologie práce Hygiena práce Cíle Cílem kapitoly je získat vdomosti o normování, o výrobním procesu, o spoteb asu a o normování spoteby asu Doba potebná ke studiu Pro nastudování této kapitoly budete potebovat 15 hodin Klíová slova Norma. Normování. Výrobní proces. Spoteba asu. lenní asu. Kontrolní otázky 1. Co je norma? 2. ím je dána psobnost norem? 3. Vysvtlete pojem normování. 4. Vysvtlete pojem normování práce. 5. Co je to práce? 6. Jak se vyvíjely vdy o práci? - 25 (83) -

26 4 Normování práce. Metody przkumné. 4.2 lenní výrobního procesu Definice Výrobní proces je souhrn po sob následujících inností, v jejichž prbhu se pracovní pedmt pem uje na výrobek. Základní prvky výrobního procesu jsou práce lovka, pracovní pedmt a pracovní prostedek. Pracovní postup je plynulý asový sled, v jakém zasahuje do výrobního procesu pracovník nebo pracovníci svou prací. Pracovní prvky. Pracovní operace je základní ucelená pracovní innost v pracovním postupu, kterou koná dlník nebo pracovní skupina na uritém pracovišti na jedné jednotce zpracovávaného množství, pop. na nkolika souasn zpracovávaných jednotkách a která se koná nepetržit, tj. není perušena jinou prací. Pracovní operace je základní jednotkou pi normování výkonu, uruje se pro ni zpravidla samostatná norma asu. Z hlediska složitosti je mono pracovní operace rozdlit na: a) Jednoduché pro jeden vymezený okruh práce, jež je asov, technologicky a organizan spojen (nap.výroba betonové smsi v míchace) b) Složité vznikly slouením organizan souvisejících jednoduchých pracovních operací (nap. zdní zdiva vetn výroby a dopravy malty, dopravy cihel atd.) Podle povahy rozlišujeme pracovní operace na: a) Runí b) Strojní c) Strojn runí Podle množství pracovník jde o pracovní operaci: a) Individuální b) Skupinovou Z hlediska asomrného pozorování je dležité rozlišovat pracovní operace na: a) Cyklické uskute ují se opakovan v pravidelných cyklech b) Necyklické sled pracovních úkon není v prbhu operace ustálen (nap. nátr okna) Pracovní prvky jsou innosti, z nichž se skládá pracovní operace. Nejhrubším prvkem je pracovní úsek, ten se lení na pracovní úkony. Nejpodrobnjším prvkem je pracovní pohyb. Píklad lenní pracovní operace Pracovní operace: výroba betonové smsi - 26 (83) -

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

CENA STAVEBNÍHO DÍLA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO UŽIVATELE

CENA STAVEBNÍHO DÍLA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO UŽIVATELE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENA STAVEBNÍHO

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV ŠASTNÍK TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ MODUL M02 ÚPRAVNICTVÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Tžba, lomaství a úpravnictví Modul M02 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více