Agrární WWW portál AGRIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agrární WWW portál AGRIS"

Transkript

1 Agrární WWW portál AGRIS Ing. Pavel Šimek, Ing. Jan Jarolímek Abstract Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoení jednotného on-line informaního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemdlství, potravináství, lesnictví, vodohospodáství) a venkova. Cílovou skupinou uživatel jsou ídící pracovníci podnik, státní správa, místní samosprávy, studenti a všichni konzumenti potravin a obyvatelé venkovských region. Projekt je realizován ve spolupráci eské zemdlské univerzity v Praze a Ministerstva zemdlství R. Portál AGRIS nabízí své služby již od roku V roce 2000 byl ocenn na výstav Zem živitelka v eských Budjovicích prestižním ocenním "Zlatý klas" a získal adu dalších ocenní. Pružn reaguje na informaní požadavky agrárního sektoru i rozvoj informaních a komunikaních technologií (ICT) - v souasné dob se jedná o již tetí programovou verzi (1999, 2001, 2003). Klíová slova portál, WWW, Internet, sdílení dat, sí, informace, server, XML Abstract The aim of a project of Agrarian WWW portal AGRIS is creating of a unified on-line information site on the Internet for the Agrarian sector area (agriculture, food industry, forestry, water management) and countryside. A target group of users are managers of enterprises, state administration, local self-government, students and all food consumers and citizens of rural regions. The project is realized in cooperation of the Czech Univerzity of Agriculture in Prague and the Ministry of Agricuture CR, The portal AGRIS has offered its services since In 2000 it was rewarded by a prestigious assessment Gold spike at the exhibition Zem živitelka (Earth breadwinner) in eské Budjovice and obtains many other assessments. It lively reacts to information demands of the agrarian sector and development of information and communication technologies (ICT) at present it is dealt with the third program version (1999, 2001, 2003). Key words portal, WWW, Internet, data sharing, net, information, server, XML

2 Úvod V eské republice se také s rozvojem informaních technologií a v souladu se svtovými trendy postupn zaaly na Internetu objevovat informaní servery (web site) ady institucí a firem. Výjimkou nebyl ani agrární sektor. V souvislosti s agrárním sektorem lze konstatovat, že obecné charakteristiky a principy využití ICT, samozejm platí a budou platit. Projevují se zde ale uritá specifika charakterizující toto prostedí a samozejm asové zpoždní rozvoje dané podmínkami. Pojem portál je skloován v nejrznjších tvarech tém na všech stránkách internetových e-zin, jakožto nejvhodnjší nástroj pro zpístupnní informací urité skupin uživatel. Pesnou definice portálu není možné sestavit, protože vždy existuje uritý pohled na konkrétní internetovou aplikaci, který ji mže oznait za portál. Nejobecnjší definice portálu íká, že je to vstupní brána k informacím, které jsou ureny rzn široké skupin uživatel. AGRIS Projekt agrárního WWW portálu AGRIS si od poátku klade za cíl vytvoit platformu pro poskytování informací z oblasti zemdlství, potravináství, lesnictví a z dalších navazujících odvtví zahrnujících venkovský prostor. Cílem je zpístupovat již existující informaní zdroje, vytváet vlastní zpravodajství a napomáhat zveejnní informací od subjekt, které mají omezené podmínky pro elektronické (internetové) prezentování. To vede k vytvoení jednotného bloku informací z daného oboru, a tím ke zlepšení jejich dostupnosti pro ídící pracovníky podnik, státní správu, studenty, pedagogy, poradce a všechny další uživatele. Celé ešení je dsledn budované na obecných principech, je modulární a otevené. Proto je možná jeho bezproblémová implementace v jakémkoliv jiném sektoru a oboru. Portálové ešení pedstavuje tetí, ze souasného pohledu nejvyšší vrstvu struktury internetových služeb. K tomuto cílovému stavu byl také od poátku smován výzkum a vývoj agrárního informaního systému.

3 Agris portálová architektura prezentace personalizace spolupráce zpracování publikování vyhledávání kategorizace integrace zabezpeení aplikaní logika, dynamické generování výstupu databáze Obrázek. 1: Koncepce portálového ešení AGRIS, integrace služeb Cílem ešení je tedy vytvoit pro poteby agrárního sektoru specializovaný informaní systém, který zabezpeí zvýšení konkurenceschopnosti zemdlských a potravináských firem. Obrázek. 2: Agrární WWW portál AGRIS Celý agrární WWW portál AGRIS zabezpeuje dv základní roviny, kterými jsou integrace zdroj a integrace služeb.

4 Informace dostupné v agrárním WWW portálu: aktuální zpravodajství - vlastní zpravodajství, servis TK, monitoring celostátního a regionálního tisku, pipravované akce, informace MZe tržní informace - aktuální ceny, grafické zpracování, pepoet jednotek a kurz, asové ady od roku 1995 Obrázek. 3: Tržní informace v grafu odborné lánky - možnost fulltextového a oborového vyhledávání, archiv databáze firem - jedinená databáze zemdlských firem odkazy na specializované servery - oborové lenní, možnost zaazení odkaz, hodnocení nejlepších server - TOP AGRIS Služby dostupné v agrárním WWW portálu: AGRIS Info - zasílání objednaných informací z portálu AGRIS em Distribuce informací (portace) - vkládání informací na www stránky partnerských organizací A - web - aplikace pro tvorbu prezentaních WWW stránek zemdlských podnik, jednoduchá obsluha, rychlá aktualizace, propojení na centrální databáze Tvorba WWW - výhodná tvorba WWW stránek firem Vzdlávání - poítaové kurzy (zaáteníci >> pokroilí >> profesionálové), odborná školení

5 Poradenství v oblasti využití informaních a komunikaních technologií Anketní systém šetení veejného mínní agrárního sektoru k uritým problematikám. Poasí aktuální pedpov poasí Sdílení dat V dnešním globálním svt není možné pro výmnu dat používat njaké proprietární formáty, které jsou svázány s konkrétním softwarem nebo hardwarem. Proto by každý portál ml svá rozsáhlá data uchovávat v uritém, snadno rozšiitelném, standardu, který lze velmi lehce distribuovat do rzných koncových zobrazení. Jako nejlepší pro uchovávání strukturovaných a semistrukturovaných dat se jeví formát XML (extensible Markup Language - rozšiitelný znakovací jazyk). Práci s XML usnaduje i to, že celý formát je založen na obyejném textu. XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) je mechanismus pro transformaci XML dokument a manipulaci s nimi. Jazyk XML umožuje strukturovat data uložená v jednotlivých dokumentech. XSLT ovšem umožuje s obsahem tchto dokument pracovat manipulovat s ním a na jeho základ vytváet další dokumenty. Naprostá vtšina zpravodajského materiálu, který je nabízen agrárním WWW portálem AGRIS je uložena ve formátu XML. K tomuto formátu bylo pistoupeno nejen kvli snadné manipulace s dokumenty, ale hlavn z dvodu možnosti snadné výmny dokument mezi aplikacemi a uchovávání dat ve strukturované a semistrukturované form. V databázi jsou uložena pouze data, která jsou pro daný dokument (text) klíová, jako je titulek, perex, datum poízení, jméno autora, datum zveejnní, identifikaní íslo dokumentu, krátká charakteristika obsahu lánku, data pro fulltextové vyhledávání, apod. Samotné XML dokumenty jsou uloženy na disku pod unikátním identifikátorem. Díky univerzálnímu uložení strukturovaných dat je možné je použít v rzných dalších projektech. Navazující projekty pak nemusí být na jednotné platform, nemusí využívat stejné prostedí, i prostedky pro transformaci. Data tedy mohou být využita nap. jiným portálem, tekami XML, jako modulární souást informaních systém, souást klasických windows aplikací, apod. XML formát mže být naten a používán produkty rzných výrobc. Vhodnost použití formátu XML dokládá i jeho úspšné nasazení v projektech Asociace soukromých zemdlc, Šance pro jihozápad, Klub zemdlských noviná a publicist. Všechny tyto webové projekty pebírají data z portálu AGRIS a pomocí vhodných XSLT transformací se upravují do vzhledu konkrétního webu. Dalším zpsobem využití XML

6 v agrárním www portálu AGRIS je RSS 1. Z AGRISu je možné stáhnout hlavní zprávy aktuálního dne ve formátu RSS/XML a potom je pomocí vlastní šablony pidat do jiného webu, nebo rzn transformovat do uživatelem požadovaných formát. AGRIS RSS je vytváeno ve verzi 2.0 a je možné si jej stáhnout z adresy: Nkteré další portály pebírají tuto formu zpravodajství a integrují tak rzné, takto získané informace, do jednoho souhrnného zdroje informací, i když se ve skutenosti jedná pouze o jakýsi zpravodajský rozcestník, jelikož formát RSS neobsahuje plné texty, ale pouze perexy (anotace) jednotlivých lánk a odkaz na jejich plné znní. Píkladem portálu integrujícího zprávy z formátu RSS je Uvnit portálu je RSS/XML využíváno pro postranní lištu využitelnou v prohlížeích Mozilla. Je to uživatelsky nastavitelný rám v levé ásti uživatelova prohlížee, kde lze v rzných panelech pistupovat k aktuálním informacím. Výhody, které postranní lišta v prohlížei poskytuje jsou: novinky agrárního WWW portálu AGRIS má uživatel neustále aktualizované kdykoliv k dispozici uživatel tedy nemusí stále otevírat kompletní stránky a ekat na jejich natení uživatel mže prohlížet rzné rubriky portálu a aktuality má neustále na oích na postranní lišt jsou všechny novinky z AGRISu a pouhým kliknutím se uživatel dostane na požadovanou rubriku, i konkrétní lánek. každých 10 minut jsou k dispozici nové aktuální informace postranní lišta nezpomaluje ani nijak neomezuje uživatelovo prohlížení internetu Návštvnost Agrární WWW portál AGRIS dnes pedstavuje nejnavštvovanjší informaní zdroj v resortu. V souasné dob dlouhodobá prmrná denní návštvnost iní více jak 600 unikátních pístup, piemž 20% jsou pístupy zahraniní 2. Zárove nejvtší návštvnost, jak dokazuje následující graf, pedstavují pracovní dny pondlí tvrtek. 1 RSS je zkratka z RDF Site Summary, kde zkratka RDF znamená Resource Description Format. V principu jde o XML vyjádení obsahu (povtšinou) zpravodajských zdroj - mže ale jít o vyjádení jakýchkoliv jiných libovolných "dat". 2 Zdroj counter.cnw.cz.

7 Návštvnost v % 25,00 20,00 % 15,00 10,00 5,00 0,00 Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek Sobota Nedle Den Obrázek. 4: Týdenní statistika návštvnosti agrárního portálu AGRIS Závr Na poátek roku 2003 byla spuštna zcela nové verze portálu AGRIS. Tato verze vychází z dlouhodobého výzkumu dané problematiky, poznatk a osvdených princip. Z pohledu vývoje se jedná o novou generaci ešení Agrárního WWW portálu AGRIS. Krom zcela nového designu, je rozšíen celkový zábr portálu, modernizována a optimalizována struktura rubrik, celé ešení se opírá o využití XML a je vytvoeno zcela nové programové ešení u kterého je pedpoklad, že obstojí v nkolika píštích letech. V souasné dob se celý agrární portál AGRIS pipravuje na zmny, které budou korespondovat s novými globálními požadavky na portál zemdlského resortu. Literatura 1. Peterka, J. Od distribuce informací po podnikové portály. Softwarové noviny: píloha Za tajemstvím portálu,. 5 (kvten 2002), ro. XIII, strana Tapscott, D. Digitální ekonomika Nadje a hrozby vku informaní spolenosti. Brno: Computer Presss, Vank, J., Havlíek, Z., Jarolímek, J., Šilerová E. AGRIS.CZ New Agrarian Web Portal. Mezinárodní konference EFITA Montpellier: erven Vank, J., Jarolímek, J. Integrace moderních internetových a komunikaních služeb Agrární WWW portál AGRIS. Mezinárodní konference Firma a konkurenní prostedí. Brno: bezen Bureš, Jií. RSS? RSS!. [online]. c2003 [cit ]. <http://interval.cz/clanek.asp?article=2050>. 6. Šimek, P., ermák, V., Uložení, distribuce a sdílení dat internetovými portály. Sborník z mezinárodní konference Agrární perspektivy XIII, strana Praha: ISBN

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies.

Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies. MPRA Munich Personal RePEc Archive Organizational and psychological aspects of sales force automation deployment in business companies. Vymetal, Dominik Silesian University, School of Business Administration

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Sít GSM. Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb

Sít GSM. Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb Sít GSM Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb Téma: 1 - Principy penosu, další rozvoj zejména datových technologií HSCSD, GPRS (jejich teoretická i praktická omezení v R - vetn kvantifikace,

Více

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396 Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: Kurz: IT_396 Zpracoval: Jií Horník Duben 2004 E-mail: xhorj37@vse.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Legislativa... 4 Legislativa EU... 4 Legislativa

Více