WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz"

Transkript

1 WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka

2 WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka 2006 Centrum biostatistiky a analýz LF MU, Brno 2006 Masarykv onkologický ústav, Brno Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná z ástí tohoto díla nesmí být reprodukována jakýmkoliv zpsobem (graficky, elektronicky nebo mechanicky vetn fotokopírování a nahrávání) bez souhlasu vydavatele. Produkty uvádné v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými znakami píslušných vlastník. Vydavatel a autoi neuplatují na tyto znaky nárok. Pestože pi píprav tohoto dokumentu byla provedena všechna bezpenostní opatení, nepebírá vydavatel ani autoi zodpovdnost za chyby nebo opomenutí, nebo za škody vyplývající z použití informací obsažených v tomto dokumentu, nebo z použití piloženého programu a zdrojového kódu. Vydavatel a autoi dále v žádném pípad neruí za jakékoliv ztráty zisku nebo jiné obchodní újmy zpsobené nebo údajn zpsobené pímo nebo nepímo tímto dokumentem. Tisk: erven 2006 v Brn

3 1 Obsah Obsah Úvod Struktura portálu a základní informace Struktura webového portálu Technické ešení webového portálu Systémové požadavky Epidemiologické analýzy Obecné základy práce s analýzami Výbr diagnózy Nastavení analýzy Výbr skupiny pacient Incidence a mortalita asové trendy Vk pacient Regionální pehledy Klinická stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraniím Souhrnná prezentace Report Slovník odborných pojm... 29

4 2 1. Úvod Projekt na vytvoení webového portálu o epidemiologii nádor eské republiky je primárn motivován snahou zpístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatel a zájemc. Vycházíme z pedpokladu, že obecné informace o epidemiologii tchto závažných onemocnní a s nimi souvisejících populaních rizicích by mly být voln pístupné všem obanm R. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádor R do zahranií a z tohoto dvodu byl portál vytvoen v anglickém jazyce. Informaní služby webového portálu jsou v zásad trojího druhu: 1) Aktuality a zpravodajství: pravideln aktualizované informace o dní v oblasti hodnocení populaních rizik a epidemiologie nádor; 2) Interaktivní analýzy umožující uživateli pímo zkoumat epidemiologické trendy jím vybraných onkologických diagnóz a 3) Automatizované pipravené prezentace zpracovávající nkterá významná témata (forma autorského informaního servisu). Všechny tyto služby jsou pístupné všem pistupujícím uživatelm. V pípad nejasností nebo problém je možno dále komunikovat se správcem webového portálu zde. Webový portál tedy pedstavujeme jako dynamickou informaní platformu, která bude pravideln aktualizována a která umožní zájemcm i provádní ady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpístupnné analýzy obsahují bezpená a publikovatelná data o epidemiologii nádor, bez jakýchkoli osobních dat pacient. Projekt na vytvoení webového portálu Epidemiologie zhoubných nádor v eské republice navazuje na dlouholetý vývoj analytického software pro data Národního onkologického registru (NOR). V letech byl vytvoen analytický a prezentaní software SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat, nyní ve verzi 5), který v ad automatizovaných analýz zpístupuje všechna data z databáze NOR. Souástí portálu je i samostatná internetová prezentace software SVOD. Zde prezentovaný web portál pak eší všechny problémy spojené s distribuci, provozem a aktualizací samostatného software SVOD a velmi efektivní cestou zpístupuje všechny podstatné epidemiologické analýzy neomezenému potu uživatel. Pidaná hodnota webového portálu proti software je dále i v možnosti plošné komunikace a centrální správy analýz - z tohoto dvodu je souástí portálu i zpravodajský servis. Webový portál pracuje pedevším s daty Národního onkologického registru (NOR), který je spravován Ústav zdravotnických informací a statistiky R (ÚZIS R). K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období , což je minimáln v evropském mítku unikátn reprezentativní soubor (aktuáln jde o databázi obsahující více než 1,3 milionu záznam). ÚZIS R je tedy jako správce dat citován ve všech výstupech portálu a je rovnž zastoupen mezi odbornými garanty projektu. Epidemiologické trendy nelze zpracovávat bez relevantních demografických dat o zkoumané populaci. Tato data byla pro projekt poskytnuta eským statistickým úadem (SÚ) na základ rámcové smlouvy o spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Masarykovou univerzitou. Webový portál vytvoil kolektiv autor Lékaské fakulty Masarykovy univerzity (Centrum biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu. Vytvoení portálu je zásadn podporováno Ministerstvem zdravotnictví R v rámci Národního programu kvality zdravotní pée - projekty podpory kvality zdravotní pée. Vývoj je dále podporován Výzkumným zámrem Masarykova onkologického ústavu (Funkní diagnostika nádor, MZO ) a Výzkumným zámrem Pírodovdecké fakulty Masarykovy univerzity (projekt INCHEMBIOL - RECETOX, projekt ). Tyto grantové projekty jsou zárukou dlouhodobé životaschopnosti webového portálu a zajišují také prbžné aktualizace a další vývoj pod kontrolou správc a administrátor. Informaní služby webového portálu budou i nadále obohacovány a vyvíjeny, mimo jiné také na základ pipomínek a pání uživatel. Velmi zásadním cílem je rozšíit informaní servis více do

5 3 oblasti analýzy populaních rizik, a to i ve vazb na dostupná data o životním prostedí a dalších externích rizikových faktorech (spolupráce s výše jmenovaným projektem INCHEMBIOL). Stávající verze webového portálu zpístupuje výhradn epidemiologická data, avšak databáze Národního onkologického registru umožuje i analýzu dat o diagnostice a léb onkologických pacient a rovnž analýzu celkového pežití pacient - a to i v relaci na konkrétní zdravotnická zaízení. Tyto analýzy jsou pipraveny pro komunikace v rámci Onkologické spolenosti LS JEP a jsou pipraveny v zón webového portálu s omezeným pístupem. Webový portál tak bude sloužit i jako informaní zdroj pro management eského zdravotnictví a napomže k nastavení referenních standard pro výsledky léebné pée v onkologii. Na tvorb a rozvoji webového portálu epidemiologie zhoubných nádor v eské republice se podílí tyto instituce: Centrum biostatistiky a analýz, Lékaská fakulta, Masarykova univerzita, Brno (CBA LF MU) Masarykv onkologický ústav, Brno (MOÚ) Univerzitní onkologické centrum, Lékaská fakulta, Masarykova univerzita, Brno (UOC LF MU) Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zdravotnictví R (ÚZIS R) Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví, Státní zdravotní ústav (SZÚ) eský statistický úad (SÚ)

6 4 Koordinace a odborná garance projektu: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., CBA LF MU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., MOÚ a UOC LF MU doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., MOÚ Autorský kolektiv: Ing. Petr Brabec, CBA LF MU Mgr. Jana Koptíková, Ph.D., CBA LF MU Mgr. Miroslav Kubásek, CBA LF MU Mgr. Jan Mužík, CBA LF MU RNDr. Petr Pavliš, CBA LF MU

7 5 2. Struktura portálu a základní informace Webový portál epidemiologie zhoubných nádor v eské republice se nachází na adrese 2.1 Struktura webového portálu Portál se skládá z tchto hlavních ástí: O projektu: obsahuje základní informace o projektu, jeho cílech a ešitelském kolektivu. Aktuality: aktuální sdlení pro uživatele portálu pedevším z oblasti epidemiologie nádor a dní v projektu SVOD, tato ást je pravideln aktualizována Publikace, zprávy: tato ást obsahuje elektronické publikace a zprávy z oblasti epidemiologie zhoubných nádor. Tyto práce jsou zameny na konkrétní diagnózy nebo skupiny diagnóz a popisují danou problematiku do vtší hloubky. Epidemiologické analýzy: hlavní ást portálu, která uživateli zpístupuje epidemiologická data v rzných pohledech prostednictvím peddefinovaných analytických nástroj. Forma a obsah výstup jednotlivých analýz je pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných parametr, forma zobrazení v grafech, tabulkách, mapách atp.) Odborné akce: obsahuje seznam plánovaných domácích i zahraniních odborných akcí, které se týkají problematiky epidemiologie zhoubných nádoru. WWW odkazy: odkazy na další stránky zabývající se nejen problematikou zhoubných nádor Software SVOD: informace o software SVOD, informace o stavu ešení projektu, materiály k programu SVOD, podpora uživatelm, diskusní klub a pod. Prvodce analýzami: obsahuje prvodce (manuál) pro uživatele portálu, ve kterém jsou metodicky zpracovány hlavní postupy pro práci s epidemiologickými analýzami a slovník odborných pojm Další ástí webového portálu je administrace. Tento modul je uren pro správce portálu a umožuje správu celého portálu (vyvšování aktualit, zveejování publikací a zpráv, celkové nastavení portálu). Pístup do této ásti je chránn pihlašovacím jménem a heslem. Souástí webového portálu je také fulltextové prohledávání archivu zpráv, publikací a aktualit a dalších ástí portálu. Webový portál je k dispozici ve dvou jazykových mutacích a to v eštin a anglitin.

8 6 2.2 Technické ešení webového portálu Webový portál je fyzicky provozován na dvou strojích: databázový server (OS Linux se systémem systém ízení báze dat MySQL v.4.0) a webový server (OS Linux s podprnými skriptovacími moduly v jazyce PHP). Oba stroje jsou propojeny pes vyhrazená síová rozhraní s neveejnými IP adresami, ímž je zajištno fyzické oddlení databázového serveru od okolního Internetu. Komunikace mezi jednotlivými logickými moduly webového portálu je realizována na technologiích webových služeb (standardy XML, SOAP a WSDL). Komunikace mezi webovým portálem a koncovým uživatelem, která obsahuje dvrná data pístupná pouze po pihlášení, je realizována pomocí zabezpeeného komunikaního protokolu SSL. Uživatelské rozhraní pro práci s analýzami je vytvoeno pomocí skriptovacího jazyka JavaScript v kombinaci s technologiemi kaskádových styl a DHTML, modul pro pístup k datm, který zajišuje komunikaci mezi databází a modulem pro generování graf, je vytvoen v jazyce PHP za použití knihovny NuSOAP. Modul pro generování graf umožuje generování graf ve formátu GIF a je naprogramován v jazyce PHP za použití knihovny JpGraph. Souástí modulu je i možnost zobrazení zdrojových dat v tabulkové podob ve formátu HTML. Souástí technického ešení webového portálu je i zabezpeené zálohování zpracovávaných dat a skript, které zajistí rychlou obnovu potebných dat po pípadné technické havárii. Webový portál SVOD je vytváen dle pravidel tvorby pístupného webu dle Best practice - Pravidla pro tvorbu pístupného webu Verze 1.0 a bezpenostní strategie se bude ídit podle Metodické píruky zabezpeování produkt a systém budovaných na bázi informaních technologií. Celý projekt se pak bude ídit standardy bezpenosti IS dle normy SN ISO/IEC 17799:2000 a rizika budou analyzována podle metodiky normy SN ISO/IEC TR Systémové požadavky Pro práci s webovým portálem je poteba poíta s pipojením do sít Internet a webový prohlíže podporující HTML 4.01 a JavaScript. Vhodné operaní systémy: o Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP) o UNIX / Linux Vhodné nastaveni grafické karty: o Rozlišení: 1024 x 768 (možné i 800 x 600, mén komfortní) o Barevná hloubka: 32 tis. / 64 tis. barev Další potebné programové vybavení: o Adobe Acrobat Reader (voln k dispozici)

9 7 Podporované webové prohlížee: o Internet Explorer 6 Service Pack 1 o Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 o Mozilla 1.6 a vyšší o Firefox 0.8 a vyšší o Netscape 7 a vyšší o Opera 7 a vyšší

10 8 3. Epidemiologické analýzy Epidemiologické analýzy jsou úvodní a hlavní ástí webového portálu epidemiologie zhoubných nádor v eské republice. Jedná se o peddefinované analytické nástroje, které zpístupují uživateli epidemiologická data v rzných pohledech. Forma a obsah výstup jednotlivých analýz je pak pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných parametr, zobrazení v grafech, tabulkách, mapách atp.) Analýzy se spouštjí kliknutím na píslušný nadpis nebo ikonu, každá nov spuštná analýza se pak oteve v samostatném okn prohlížee. K dispozici jsou tyto analytické nástroje: INCIDENCE A MORTALITA - asový vývoj incidence a mortality zhoubných nádor v R. ASOVÉ TRENDY - Zmny ve vývoji incidence a mortality zhoubných nádor v ase (index rstu a mezironí zmny). VK PACIENT - Vková struktura populace pacient a zemelých na zhoubné nádory. REGIONÁLNÍ PEHLEDY - Srovnání incidence a mortality zhoubných nádor v krajích R. SROVNÁVACÍ ANALÝZY - asový vývoj epidemiologických parametr v krajích R ve srovnání s referenními hodnotami. KLINICKÁ STADIA - asový vývoj zastoupení klinických stadií. SROVNÁNÍ SE ZAHRANIÍM - Srovnání epidemiologie zhoubných nádor v R a ve svt (zdroj: IARC - GLOBOCAN 2002). SOUHRNNÁ PREZENTACE - Komplexní prezentace základních analýz k jednotlivým diagnózám. Spuštní analýzy - kliknutím na ikonu nebo nadpis

11 9 Struktura analytického okna: Výbr skupiny pacient pro analýzu dle dostupných parametr Oteve okno další analýzy se stejným nastavením (diagnóza, skupina pacient) Nadpis grafu s popisem analyzované skupiny pacient Legenda grafu Velikost analyzované skupiny pacient Výbr diagnózy Nastavení analýzy (zobrazené hodnoty, zpsob výpotu jednotky...) Oteve okno reportu vybrané diagnózy Zobrazí okno s tabulkou hodnot zobrazených v grafu

12 Obecné základy práce s analýzami Výbr diagnózy Prvním krokem po spuštní každé analýzy pímo z hlavní stránky portálu je výbr požadované diagnózy. V již oteveném analytickém okn lze diagnózu zmnit kliknutím na tlaítko Zmnit diagnózu v dolní ásti. Jednotlivé diagnózy jsou rozdleny do skupin, požadovaná skupina diagnóz se zobrazí v pravé ásti okna po umístnní kurzoru a kliknutí nad píslušnou ástí schématického obrázku tla lovka. Kliknutím na Pímo zobrazit všechny diagnostické skupiny se pípadn místo obrázku zobrazí seznam skupin diagnóz. Volba požadované skupiny diagnóz Požadovaná skupina diagnóz Pepnutí zobrazení schematického obrázku nebo seznamu skupin diagnóz Po zobrazení skupiny diagnóz zvolíme požadovanou diagnózu kliknutím na píslušnou položku v seznamu. V pípad, že spouštíme novou analýzu z hlavní stránky webového portálu, oteve se okno analýzy s grafem v základním nastavení. V pípad, že pouze mníme diagnózu v již spuštném a nastaveném okn analýzy, zobrazí se graf dle pvodního nastavení s hodnotami pro nov zvolenou diagnózu.

13 Nastavení analýzy Parametry nastavení analýzy jsou specifické pro každý typ analýzy a budou popsány v píslušných kapitolách. Obecn se nastavení analýzy týká zobrazených hodnot v grafu (incidence, mortalita atp.) a zpsobu výpotu hodnot, tedy zobrazených jednotek (nap. absolutní poty, pepoet na osob, pepoet na evropský standard (ASR-E), pepoet na svtový standard (ASR-W) atp.) Režim Nastavení analýzy se spustí kliknutím na píslušné tlaítko v dolní ásti okna, pepnutí zpt do zobrazení grafu se provede kliknutím na tlaítko Zobrazit graf nad náhledem grafu. ; Píklad voleb v režimu nastavení analýzy Pepnutí do režimu zobrazení grafu Náhled grafu pekresluje se dle provedených zmn nastavení Pepnutí do režimu nastavení analýzy

14 Výbr skupiny pacient Každou analýzu je možné provést na skupin pacient vybrané dle uritých parametr. Dle typu analýzy mohou být nkteré údaje nepístupné, obecn jsou však dostupné tyto parametry: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...) Možnost výbru dle dalších parametr (histologie, diagnostika, léba...) bude zpístupnna pouze oprávnným uživatelm. Režim výbru skupiny pacient se spustí kliknutím na tlaítko požadovaného parametru v horní ásti okna, pepnutí zpt do zobrazení grafu se provede kliknutím na tlaítko Zobrazit graf nad náhledem grafu. Pepnutí do režimu výbru skupiny pacient dle požadovaného parametru Pepnutí do režimu zobrazení grafu Náhled grafu pekresluje se dle provedených zmn nastavení

15 13 a) Pohlaví, Vk Pi volb pohlaví lze dle zvolené diagnózy vybrat hodnoty muži, ženy nebo ob pohlaví. Vk lze zvolit dle hranic ptiletých vkových interval, v levé ásti u píslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba všechny vkové kategorie vybere všechny pacienty. b) Region (kraj) Parametr kraj vychází z údaje o míst trvalého bydlišt pacienta. Požadovaný kraj pak zvolíme kliknutím na oblast v map nebo na položku seznamu vpravo. Výbr všech pacient bez ohledu na kraj provedeme kliknutím na odkaz eská republika vpravo nahoe. Zobrazení popisk kraj v map mžeme zapnout a vypnout kliknutím na odkaz legenda

16 14 c) Období Parametr období vychází v pípad incidence z údaje o roku stanovení diagnózy a v pípad mortality pak z roku úmrtí na diagnózu. Požadované období lze zvolit dle hranic dvouletých interval, v levé ásti u píslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba Celé dostupné období vybere pacienty za celé dostupné období. d) Klinické stadium Parametr klinické stadium vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost metodik TNM klasifikace v datech NOR: II. vydání; III. vydání 1978; IV. vydání, 2. revize; V. vydání). Je možno zvolit jednotlivá stadia I-IV a neznámo, pípadn skupinu asných stadií I-II nebo pokroilých stadií III-IV. Volba vše vybere všechny pacienty.

17 15 e) TNM klasifikace Parametr TNM klasifikace vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost metodik TNM klasifikace v datech NOR: II. vydání; III. vydání 1978; IV. vydání, 2. revize; V. vydání). K dispozici je výbr dle výsledného TNM, které je stanoveno na základ pedléebného (klinického) TNM a pooperaního (histopatologického) TNM. Jednotlivé složky TNM pak znamenají: T kategorie - rozsah primárního nádoru N kategorie - nepítomnost i pítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách M kategorie - nepítomnost i pítomnost vzdálených metastáz f) Další parametry Parametr stav pacienta znamená stav pacienta k poslednímu dostupnému datu celé databáze. Lze volit hodnoty žije (žijící pacienti), nežije (pacienti, kteí zemeli) nebo vše (všichni pacienti). Parametr úmrtí na diagnózu je dostupný pouze pi volb nežije ve stavu pacienta. Lze volit hodnoty ano (bezprostední píina úmrtí nebo hlavní nemoc - prvotní píina úmrtí pacient byla zvolená diagnóza nádorového onemocnní), ne (pacienti zemeli z jiných píin) nebo vše (všichni pacienti). Dalších parametry (histologie, diagnostika, léba...) budou dostupné pouze oprávnným uživatelm portálu.

18 Incidence a mortalita Tato analýza umožuje zobrazit asový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (hrubá incidence, hrubá mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Hodnoty pro incidenci a mortalitu je možno v grafu zobrazit souasn. Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence a mortality (lze obojí) Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení grafu

19 asové trendy Tato analýza umožuje zobrazit zmny v asovém vývoji incidence nebo mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - index rstu v absolutních potech (poítaný k uživatelem zvolenému roku) - index rstu v procentech (poítaný k uživatelem zvolenému roku) - mezironí zmny v absolutních potech - mezironí zmny v procentech Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Volba roku pro výpoet indexu rstu Zobrazení grafu

20 Vk pacient Tato analýza umožuje zobrazit vkovou strukturu populace pacient nebo zemelých na diagnózu. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - vková struktura v % Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení pacient nebo zemelých na diagnózu Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení grafu

21 Regionální pehledy Tato analýza umožuje zobrazit srovnání incidence nebo mortality v krajích R pro zvolenou diagnózu. Výsledek je možno zobrazit v map nebo ve sloupcovém grafu. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení v map Zobrazení v grafu Volba zobrazení mapy nebo sloupcového grafu

22 Klinická stadia Tato analýza umožuje zobrazit asový vývoj zastoupení klinických stadií zvolené diagnózy. Výsledek je možno zobrazit v páskovém, spojnicovém nebo koláovém grafu.. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - zastoupení klinických stadií v absolutních potech - zastoupení klinických stadií v procentech - zastoupení klinických stadií v pepotu na obyvatel (hrubá incidence) Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Hodnoty klinického stadia pacient vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Zobrazené výsledky pak odráží vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvar a její postupné zavádní do Národního onkologického registru. V datech NOR docházelo v TNM klasifikaci k tmto zmnám: : TNM klasifikace II. vydání : TNM klasifikace III. vydání : TNM klasifikace IV. vydání, 2. revize a dále: TNM klasifikace V. vydání 2000 Pi interpretaci výstup je pak nutno brát na tyto skutenosti ohled!

23 21 Volba zpsobu výpotu (jednotky) Nastavení analýzy Zobrazení v páskovém grafu Zobrazení ve spojnicovém grafu Zobrazení v koláovém grafu Volba zobrazení v páskovém, spojnicovém nebo koláovém grafu

24 Srovnávací analýzy Tato analýza umožuje pro danou diagnózu zobrazit srovnání situace ve zvoleném kraji v porovnání s celkovou situací v eské republice a ve srovnání s maximálními a minimálními hodnotami, které byly zjištny v krajích R. Analýza umožuje srovnání ve dvou pohledech: A) asový vývoj incidence nebo mortality B) vková struktura pacient nebo zemelých na diagnózu Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: A) asový vývoj - pepoet na osob (hrubá incidence, hrubá mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) B) Vková struktura - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - vková struktura v % Požadovaný kraj pro srovnání lze vybrat v nabídce "Výbr skupiny pacient - Region" nebo kliknutím na mapku pod legendou. Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient.

25 23 Volba zobrazení: - incidence nebo mortalita - pacienti nebo zemelí na diagnózu Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) a volba typu analýzy: - asový vývoj - vková struktura asový vývoj Vková struktura Volba srovnávaného kraje

26 Srovnání se zahraniím Tato analýza umožuje pro danou diagnózu zobrazit incidenci nebo mortalitu v eské republice ve srovnání s ostatními zemmi svta. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Hodnoty R lze srovnat se všemi zemmi svta, pouze s Evropskými zemmi nebo se svtovými regiony. V grafu je zobrazena vždy hodnota R a hodnoty 15 zemí s nejvyšší incidencí. Tabulka hodnot pak obsahuje hodnoty všech zemí zahrnutých do analýzy (vetn nezobrazených v grafu). Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví (muži nebo ženy) a vk. Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Zdrojem dat pro tuto analýzu je databáze GLOBOCAN 2002 (J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004, Rozsah diagnóz nabízených v této analýze neodpovídá úpln rozsahu databáze NOR, což je dáno omezenými možnostmi zdroje. Výbr skupiny pacient dle pohlaví a vku Volba oblasti pro srovnání s R Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky)

27 25 Zobrazení grafu Tabulka hodnot

28 Souhrnná prezentace Obsahuje komplexní prezentaci základních epidemiologických analýz k vybrané diagnóze. Jednotlivé snímky v prezentaci jsou okomentovány a nabízí pístup k odpovídajícím analytickým nástrojm. Souhrnná prezentace obsahuje tyto analýzy: 1) asový vývoj hrubé incidence a mortality 2) asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen 3) asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen 4) asový vývoj indexu mortalita/incidence - srovnání muž a žen 5) Vková struktura pacient a zemelých na diagnózu 6) Vkov specifická incidence a mortalita 7) Regionální pehled - Hrubá incidence (mapa) 8) Regionální pehled - Hrubá mortalita (mapa) 9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase Popis okna souhrnné prezentace Popis analýzy, komentá Nabídka odpovídajících analytických nástroj Upozornní, varování Pedchozí analýza prezentace posun zpt Pímá volba analýzy v prezentaci Následující analýza prezentace posun vped

29 27 1) asový vývoj hrubé incidence a mortality 2) asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen 3) asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen 4) asový vývoj indexu mortalita/incidence - muži a ženy 5) Vková struktura pacient a zemelých na diagnózu 6) Vkov specifická incidence a mortalita 7) Regionální pehled - Hrubá incidence 8) Regionální pehled - Hrubá mortalita 9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase

30 Report Z okna vtšiny analýz je možno zobrazit report zvolené diagnózy kliknutím na tlaítko Zobrazit report. Report obsahuje stejné komentované výstupy jako souhrnná prezentace, avšak bez pístupu k souvisejícím analýzám. Okno reportu dále nabízí funkci exportu do formátu pdf. Okno reportu s komentovanými analýzami Export reportu do pdf Komentovaný report ve formátu pdf s tabulkami hodnot pro každou analýzu

31 29 Slovník odborných pojm ASR Age Standardized Rate viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace evropský vkový standard viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace hrubá incidence/mortalita (též Crude Rate, CR) poet pípad na osob v dané populaci; podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy incidence míra etnosti onemocnní na uritou diagnózu v populaci mortalita míra etnosti úmrtí na uritou diagnózu v populaci SIR Standardized Incidence Ratio viz vkov nepímo standardizovaná incidence svtový vkový standard viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace vkov specifická incidence/mortalita (též age-specific rate) poet pípad v dané vkové kategorii na osob ve stejné vkové kategorii populace; podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy vkov nepímo standardizovaná incidence/mortalita též Standardized Incidence Ratio (SIR) udává se v procentech a vyjaduje, jak se skutený poet pípad ve sledované populaci liší od potu pípad ve standardu. Výpoet je založen na porovnávání skuteného a oekávaného potu pípad ve sledované populaci, oekávaný poet je odvozen ze standardu. Standardem je poet pípad v populaci celé eské republiky, hodnota SIR pro eskou republiku je pak vždy 100%. Takto vypoítaná hodnota SIR je pouze odhadem skutené hodnoty v populaci. Pesnost tohoto odhadu pak vyjadujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s uritou pravdpodobností (standardn 95%) obsahuje tuto skutenou populaní hodnotu. Navíc zde interval spolehlivosti slouží k posouzení, zda se hodnota SIR statisticky významn (standardn je hladina významnosti 5%) liší od standardu (celá R). Tento pípad nastává, jestliže hodnota 100% neleží v intervalu spolehlivosti. vkov standardizovaná incidence/mortalita pímá standardizace též Age Standardized Rate (ASR) je váženým prmrem hrubých incidencí ve vkových kategoriích (tedy vkov specifických incidencí), kde váhy hrubých incidencí ve vkových kategoriích jsou úmrné potu osob v populaním standardu. Vyjaduje, jaký by byl poet pípad na osob, kdyby zkoumaná populace mla stejnou vkovou strukturu jako populace standardu. Pi výpotech se požívá evropský (E) nebo svtový (W) standard teoretická populace pibližn odpovídající pomrem pot osob ve vkových kategoriích píslušné reálné populaci. Takto vypoítaná hodnota ASR je pouze odhadem skutené populaní hodnoty, pesnost tohoto odhadu pak vyjadujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s uritou pravdpodobností (standardn 95%) obsahuje tuto skutenou populaní hodnotu.

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Systém monitoringu návšt vnosti oficiálních turistických informa ních center

Systém monitoringu návšt vnosti oficiálních turistických informa ních center Uživatelská dokumentace Monitoring návštvnosti pro CzechTourism UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Systém monitoringu návštvnosti oficiálních turistických informaních center Identifikátor projektu: 10-01-29-618-

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah Jií Tobiík, Mojmír Macek Klíová slova: LPIS, ilpis, grafický informaní systém, GIS, Ministerstvo zemdlství Abstrakt V roce 1999 se R zavázala

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Národní onkologick! registr (NOR)

Národní onkologick! registr (NOR) Národní onkologick! registr (NOR) rodinné st!íbro "eské onkologie Prof. MUDr Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika 1. LF UK a TN p!edsedkyn# Celostátní rady NORu vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Publikace

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více