WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz"

Transkript

1 WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka

2 WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka 2006 Centrum biostatistiky a analýz LF MU, Brno 2006 Masarykv onkologický ústav, Brno Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná z ástí tohoto díla nesmí být reprodukována jakýmkoliv zpsobem (graficky, elektronicky nebo mechanicky vetn fotokopírování a nahrávání) bez souhlasu vydavatele. Produkty uvádné v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými znakami píslušných vlastník. Vydavatel a autoi neuplatují na tyto znaky nárok. Pestože pi píprav tohoto dokumentu byla provedena všechna bezpenostní opatení, nepebírá vydavatel ani autoi zodpovdnost za chyby nebo opomenutí, nebo za škody vyplývající z použití informací obsažených v tomto dokumentu, nebo z použití piloženého programu a zdrojového kódu. Vydavatel a autoi dále v žádném pípad neruí za jakékoliv ztráty zisku nebo jiné obchodní újmy zpsobené nebo údajn zpsobené pímo nebo nepímo tímto dokumentem. Tisk: erven 2006 v Brn

3 1 Obsah Obsah Úvod Struktura portálu a základní informace Struktura webového portálu Technické ešení webového portálu Systémové požadavky Epidemiologické analýzy Obecné základy práce s analýzami Výbr diagnózy Nastavení analýzy Výbr skupiny pacient Incidence a mortalita asové trendy Vk pacient Regionální pehledy Klinická stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraniím Souhrnná prezentace Report Slovník odborných pojm... 29

4 2 1. Úvod Projekt na vytvoení webového portálu o epidemiologii nádor eské republiky je primárn motivován snahou zpístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatel a zájemc. Vycházíme z pedpokladu, že obecné informace o epidemiologii tchto závažných onemocnní a s nimi souvisejících populaních rizicích by mly být voln pístupné všem obanm R. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádor R do zahranií a z tohoto dvodu byl portál vytvoen v anglickém jazyce. Informaní služby webového portálu jsou v zásad trojího druhu: 1) Aktuality a zpravodajství: pravideln aktualizované informace o dní v oblasti hodnocení populaních rizik a epidemiologie nádor; 2) Interaktivní analýzy umožující uživateli pímo zkoumat epidemiologické trendy jím vybraných onkologických diagnóz a 3) Automatizované pipravené prezentace zpracovávající nkterá významná témata (forma autorského informaního servisu). Všechny tyto služby jsou pístupné všem pistupujícím uživatelm. V pípad nejasností nebo problém je možno dále komunikovat se správcem webového portálu zde. Webový portál tedy pedstavujeme jako dynamickou informaní platformu, která bude pravideln aktualizována a která umožní zájemcm i provádní ady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpístupnné analýzy obsahují bezpená a publikovatelná data o epidemiologii nádor, bez jakýchkoli osobních dat pacient. Projekt na vytvoení webového portálu Epidemiologie zhoubných nádor v eské republice navazuje na dlouholetý vývoj analytického software pro data Národního onkologického registru (NOR). V letech byl vytvoen analytický a prezentaní software SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat, nyní ve verzi 5), který v ad automatizovaných analýz zpístupuje všechna data z databáze NOR. Souástí portálu je i samostatná internetová prezentace software SVOD. Zde prezentovaný web portál pak eší všechny problémy spojené s distribuci, provozem a aktualizací samostatného software SVOD a velmi efektivní cestou zpístupuje všechny podstatné epidemiologické analýzy neomezenému potu uživatel. Pidaná hodnota webového portálu proti software je dále i v možnosti plošné komunikace a centrální správy analýz - z tohoto dvodu je souástí portálu i zpravodajský servis. Webový portál pracuje pedevším s daty Národního onkologického registru (NOR), který je spravován Ústav zdravotnických informací a statistiky R (ÚZIS R). K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období , což je minimáln v evropském mítku unikátn reprezentativní soubor (aktuáln jde o databázi obsahující více než 1,3 milionu záznam). ÚZIS R je tedy jako správce dat citován ve všech výstupech portálu a je rovnž zastoupen mezi odbornými garanty projektu. Epidemiologické trendy nelze zpracovávat bez relevantních demografických dat o zkoumané populaci. Tato data byla pro projekt poskytnuta eským statistickým úadem (SÚ) na základ rámcové smlouvy o spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Masarykovou univerzitou. Webový portál vytvoil kolektiv autor Lékaské fakulty Masarykovy univerzity (Centrum biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu. Vytvoení portálu je zásadn podporováno Ministerstvem zdravotnictví R v rámci Národního programu kvality zdravotní pée - projekty podpory kvality zdravotní pée. Vývoj je dále podporován Výzkumným zámrem Masarykova onkologického ústavu (Funkní diagnostika nádor, MZO ) a Výzkumným zámrem Pírodovdecké fakulty Masarykovy univerzity (projekt INCHEMBIOL - RECETOX, projekt ). Tyto grantové projekty jsou zárukou dlouhodobé životaschopnosti webového portálu a zajišují také prbžné aktualizace a další vývoj pod kontrolou správc a administrátor. Informaní služby webového portálu budou i nadále obohacovány a vyvíjeny, mimo jiné také na základ pipomínek a pání uživatel. Velmi zásadním cílem je rozšíit informaní servis více do

5 3 oblasti analýzy populaních rizik, a to i ve vazb na dostupná data o životním prostedí a dalších externích rizikových faktorech (spolupráce s výše jmenovaným projektem INCHEMBIOL). Stávající verze webového portálu zpístupuje výhradn epidemiologická data, avšak databáze Národního onkologického registru umožuje i analýzu dat o diagnostice a léb onkologických pacient a rovnž analýzu celkového pežití pacient - a to i v relaci na konkrétní zdravotnická zaízení. Tyto analýzy jsou pipraveny pro komunikace v rámci Onkologické spolenosti LS JEP a jsou pipraveny v zón webového portálu s omezeným pístupem. Webový portál tak bude sloužit i jako informaní zdroj pro management eského zdravotnictví a napomže k nastavení referenních standard pro výsledky léebné pée v onkologii. Na tvorb a rozvoji webového portálu epidemiologie zhoubných nádor v eské republice se podílí tyto instituce: Centrum biostatistiky a analýz, Lékaská fakulta, Masarykova univerzita, Brno (CBA LF MU) Masarykv onkologický ústav, Brno (MOÚ) Univerzitní onkologické centrum, Lékaská fakulta, Masarykova univerzita, Brno (UOC LF MU) Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zdravotnictví R (ÚZIS R) Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví, Státní zdravotní ústav (SZÚ) eský statistický úad (SÚ)

6 4 Koordinace a odborná garance projektu: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., CBA LF MU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., MOÚ a UOC LF MU doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., MOÚ Autorský kolektiv: Ing. Petr Brabec, CBA LF MU Mgr. Jana Koptíková, Ph.D., CBA LF MU Mgr. Miroslav Kubásek, CBA LF MU Mgr. Jan Mužík, CBA LF MU RNDr. Petr Pavliš, CBA LF MU

7 5 2. Struktura portálu a základní informace Webový portál epidemiologie zhoubných nádor v eské republice se nachází na adrese Struktura webového portálu Portál se skládá z tchto hlavních ástí: O projektu: obsahuje základní informace o projektu, jeho cílech a ešitelském kolektivu. Aktuality: aktuální sdlení pro uživatele portálu pedevším z oblasti epidemiologie nádor a dní v projektu SVOD, tato ást je pravideln aktualizována Publikace, zprávy: tato ást obsahuje elektronické publikace a zprávy z oblasti epidemiologie zhoubných nádor. Tyto práce jsou zameny na konkrétní diagnózy nebo skupiny diagnóz a popisují danou problematiku do vtší hloubky. Epidemiologické analýzy: hlavní ást portálu, která uživateli zpístupuje epidemiologická data v rzných pohledech prostednictvím peddefinovaných analytických nástroj. Forma a obsah výstup jednotlivých analýz je pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných parametr, forma zobrazení v grafech, tabulkách, mapách atp.) Odborné akce: obsahuje seznam plánovaných domácích i zahraniních odborných akcí, které se týkají problematiky epidemiologie zhoubných nádoru. WWW odkazy: odkazy na další stránky zabývající se nejen problematikou zhoubných nádor Software SVOD: informace o software SVOD, informace o stavu ešení projektu, materiály k programu SVOD, podpora uživatelm, diskusní klub a pod. Prvodce analýzami: obsahuje prvodce (manuál) pro uživatele portálu, ve kterém jsou metodicky zpracovány hlavní postupy pro práci s epidemiologickými analýzami a slovník odborných pojm Další ástí webového portálu je administrace. Tento modul je uren pro správce portálu a umožuje správu celého portálu (vyvšování aktualit, zveejování publikací a zpráv, celkové nastavení portálu). Pístup do této ásti je chránn pihlašovacím jménem a heslem. Souástí webového portálu je také fulltextové prohledávání archivu zpráv, publikací a aktualit a dalších ástí portálu. Webový portál je k dispozici ve dvou jazykových mutacích a to v eštin a anglitin.

8 6 2.2 Technické ešení webového portálu Webový portál je fyzicky provozován na dvou strojích: databázový server (OS Linux se systémem systém ízení báze dat MySQL v.4.0) a webový server (OS Linux s podprnými skriptovacími moduly v jazyce PHP). Oba stroje jsou propojeny pes vyhrazená síová rozhraní s neveejnými IP adresami, ímž je zajištno fyzické oddlení databázového serveru od okolního Internetu. Komunikace mezi jednotlivými logickými moduly webového portálu je realizována na technologiích webových služeb (standardy XML, SOAP a WSDL). Komunikace mezi webovým portálem a koncovým uživatelem, která obsahuje dvrná data pístupná pouze po pihlášení, je realizována pomocí zabezpeeného komunikaního protokolu SSL. Uživatelské rozhraní pro práci s analýzami je vytvoeno pomocí skriptovacího jazyka JavaScript v kombinaci s technologiemi kaskádových styl a DHTML, modul pro pístup k datm, který zajišuje komunikaci mezi databází a modulem pro generování graf, je vytvoen v jazyce PHP za použití knihovny NuSOAP. Modul pro generování graf umožuje generování graf ve formátu GIF a je naprogramován v jazyce PHP za použití knihovny JpGraph. Souástí modulu je i možnost zobrazení zdrojových dat v tabulkové podob ve formátu HTML. Souástí technického ešení webového portálu je i zabezpeené zálohování zpracovávaných dat a skript, které zajistí rychlou obnovu potebných dat po pípadné technické havárii. Webový portál SVOD je vytváen dle pravidel tvorby pístupného webu dle Best practice - Pravidla pro tvorbu pístupného webu Verze 1.0 a bezpenostní strategie se bude ídit podle Metodické píruky zabezpeování produkt a systém budovaných na bázi informaních technologií. Celý projekt se pak bude ídit standardy bezpenosti IS dle normy SN ISO/IEC 17799:2000 a rizika budou analyzována podle metodiky normy SN ISO/IEC TR Systémové požadavky Pro práci s webovým portálem je poteba poíta s pipojením do sít Internet a webový prohlíže podporující HTML 4.01 a JavaScript. Vhodné operaní systémy: o Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP) o UNIX / Linux Vhodné nastaveni grafické karty: o Rozlišení: 1024 x 768 (možné i 800 x 600, mén komfortní) o Barevná hloubka: 32 tis. / 64 tis. barev Další potebné programové vybavení: o Adobe Acrobat Reader (voln k dispozici)

9 7 Podporované webové prohlížee: o Internet Explorer 6 Service Pack 1 o Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 o Mozilla 1.6 a vyšší o Firefox 0.8 a vyšší o Netscape 7 a vyšší o Opera 7 a vyšší

10 8 3. Epidemiologické analýzy Epidemiologické analýzy jsou úvodní a hlavní ástí webového portálu epidemiologie zhoubných nádor v eské republice. Jedná se o peddefinované analytické nástroje, které zpístupují uživateli epidemiologická data v rzných pohledech. Forma a obsah výstup jednotlivých analýz je pak pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných parametr, zobrazení v grafech, tabulkách, mapách atp.) Analýzy se spouštjí kliknutím na píslušný nadpis nebo ikonu, každá nov spuštná analýza se pak oteve v samostatném okn prohlížee. K dispozici jsou tyto analytické nástroje: INCIDENCE A MORTALITA - asový vývoj incidence a mortality zhoubných nádor v R. ASOVÉ TRENDY - Zmny ve vývoji incidence a mortality zhoubných nádor v ase (index rstu a mezironí zmny). VK PACIENT - Vková struktura populace pacient a zemelých na zhoubné nádory. REGIONÁLNÍ PEHLEDY - Srovnání incidence a mortality zhoubných nádor v krajích R. SROVNÁVACÍ ANALÝZY - asový vývoj epidemiologických parametr v krajích R ve srovnání s referenními hodnotami. KLINICKÁ STADIA - asový vývoj zastoupení klinických stadií. SROVNÁNÍ SE ZAHRANIÍM - Srovnání epidemiologie zhoubných nádor v R a ve svt (zdroj: IARC - GLOBOCAN 2002). SOUHRNNÁ PREZENTACE - Komplexní prezentace základních analýz k jednotlivým diagnózám. Spuštní analýzy - kliknutím na ikonu nebo nadpis

11 9 Struktura analytického okna: Výbr skupiny pacient pro analýzu dle dostupných parametr Oteve okno další analýzy se stejným nastavením (diagnóza, skupina pacient) Nadpis grafu s popisem analyzované skupiny pacient Legenda grafu Velikost analyzované skupiny pacient Výbr diagnózy Nastavení analýzy (zobrazené hodnoty, zpsob výpotu jednotky...) Oteve okno reportu vybrané diagnózy Zobrazí okno s tabulkou hodnot zobrazených v grafu

12 Obecné základy práce s analýzami Výbr diagnózy Prvním krokem po spuštní každé analýzy pímo z hlavní stránky portálu je výbr požadované diagnózy. V již oteveném analytickém okn lze diagnózu zmnit kliknutím na tlaítko Zmnit diagnózu v dolní ásti. Jednotlivé diagnózy jsou rozdleny do skupin, požadovaná skupina diagnóz se zobrazí v pravé ásti okna po umístnní kurzoru a kliknutí nad píslušnou ástí schématického obrázku tla lovka. Kliknutím na Pímo zobrazit všechny diagnostické skupiny se pípadn místo obrázku zobrazí seznam skupin diagnóz. Volba požadované skupiny diagnóz Požadovaná skupina diagnóz Pepnutí zobrazení schematického obrázku nebo seznamu skupin diagnóz Po zobrazení skupiny diagnóz zvolíme požadovanou diagnózu kliknutím na píslušnou položku v seznamu. V pípad, že spouštíme novou analýzu z hlavní stránky webového portálu, oteve se okno analýzy s grafem v základním nastavení. V pípad, že pouze mníme diagnózu v již spuštném a nastaveném okn analýzy, zobrazí se graf dle pvodního nastavení s hodnotami pro nov zvolenou diagnózu.

13 Nastavení analýzy Parametry nastavení analýzy jsou specifické pro každý typ analýzy a budou popsány v píslušných kapitolách. Obecn se nastavení analýzy týká zobrazených hodnot v grafu (incidence, mortalita atp.) a zpsobu výpotu hodnot, tedy zobrazených jednotek (nap. absolutní poty, pepoet na osob, pepoet na evropský standard (ASR-E), pepoet na svtový standard (ASR-W) atp.) Režim Nastavení analýzy se spustí kliknutím na píslušné tlaítko v dolní ásti okna, pepnutí zpt do zobrazení grafu se provede kliknutím na tlaítko Zobrazit graf nad náhledem grafu. ; Píklad voleb v režimu nastavení analýzy Pepnutí do režimu zobrazení grafu Náhled grafu pekresluje se dle provedených zmn nastavení Pepnutí do režimu nastavení analýzy

14 Výbr skupiny pacient Každou analýzu je možné provést na skupin pacient vybrané dle uritých parametr. Dle typu analýzy mohou být nkteré údaje nepístupné, obecn jsou však dostupné tyto parametry: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...) Možnost výbru dle dalších parametr (histologie, diagnostika, léba...) bude zpístupnna pouze oprávnným uživatelm. Režim výbru skupiny pacient se spustí kliknutím na tlaítko požadovaného parametru v horní ásti okna, pepnutí zpt do zobrazení grafu se provede kliknutím na tlaítko Zobrazit graf nad náhledem grafu. Pepnutí do režimu výbru skupiny pacient dle požadovaného parametru Pepnutí do režimu zobrazení grafu Náhled grafu pekresluje se dle provedených zmn nastavení

15 13 a) Pohlaví, Vk Pi volb pohlaví lze dle zvolené diagnózy vybrat hodnoty muži, ženy nebo ob pohlaví. Vk lze zvolit dle hranic ptiletých vkových interval, v levé ásti u píslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba všechny vkové kategorie vybere všechny pacienty. b) Region (kraj) Parametr kraj vychází z údaje o míst trvalého bydlišt pacienta. Požadovaný kraj pak zvolíme kliknutím na oblast v map nebo na položku seznamu vpravo. Výbr všech pacient bez ohledu na kraj provedeme kliknutím na odkaz eská republika vpravo nahoe. Zobrazení popisk kraj v map mžeme zapnout a vypnout kliknutím na odkaz legenda

16 14 c) Období Parametr období vychází v pípad incidence z údaje o roku stanovení diagnózy a v pípad mortality pak z roku úmrtí na diagnózu. Požadované období lze zvolit dle hranic dvouletých interval, v levé ásti u píslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba Celé dostupné období vybere pacienty za celé dostupné období. d) Klinické stadium Parametr klinické stadium vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost metodik TNM klasifikace v datech NOR: II. vydání; III. vydání 1978; IV. vydání, 2. revize; V. vydání). Je možno zvolit jednotlivá stadia I-IV a neznámo, pípadn skupinu asných stadií I-II nebo pokroilých stadií III-IV. Volba vše vybere všechny pacienty.

17 15 e) TNM klasifikace Parametr TNM klasifikace vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost metodik TNM klasifikace v datech NOR: II. vydání; III. vydání 1978; IV. vydání, 2. revize; V. vydání). K dispozici je výbr dle výsledného TNM, které je stanoveno na základ pedléebného (klinického) TNM a pooperaního (histopatologického) TNM. Jednotlivé složky TNM pak znamenají: T kategorie - rozsah primárního nádoru N kategorie - nepítomnost i pítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách M kategorie - nepítomnost i pítomnost vzdálených metastáz f) Další parametry Parametr stav pacienta znamená stav pacienta k poslednímu dostupnému datu celé databáze. Lze volit hodnoty žije (žijící pacienti), nežije (pacienti, kteí zemeli) nebo vše (všichni pacienti). Parametr úmrtí na diagnózu je dostupný pouze pi volb nežije ve stavu pacienta. Lze volit hodnoty ano (bezprostední píina úmrtí nebo hlavní nemoc - prvotní píina úmrtí pacient byla zvolená diagnóza nádorového onemocnní), ne (pacienti zemeli z jiných píin) nebo vše (všichni pacienti). Dalších parametry (histologie, diagnostika, léba...) budou dostupné pouze oprávnným uživatelm portálu.

18 Incidence a mortalita Tato analýza umožuje zobrazit asový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (hrubá incidence, hrubá mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Hodnoty pro incidenci a mortalitu je možno v grafu zobrazit souasn. Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence a mortality (lze obojí) Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení grafu

19 asové trendy Tato analýza umožuje zobrazit zmny v asovém vývoji incidence nebo mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - index rstu v absolutních potech (poítaný k uživatelem zvolenému roku) - index rstu v procentech (poítaný k uživatelem zvolenému roku) - mezironí zmny v absolutních potech - mezironí zmny v procentech Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Volba roku pro výpoet indexu rstu Zobrazení grafu

20 Vk pacient Tato analýza umožuje zobrazit vkovou strukturu populace pacient nebo zemelých na diagnózu. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - vková struktura v % Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení pacient nebo zemelých na diagnózu Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení grafu

21 Regionální pehledy Tato analýza umožuje zobrazit srovnání incidence nebo mortality v krajích R pro zvolenou diagnózu. Výsledek je možno zobrazit v map nebo ve sloupcovém grafu. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení v map Zobrazení v grafu Volba zobrazení mapy nebo sloupcového grafu

22 Klinická stadia Tato analýza umožuje zobrazit asový vývoj zastoupení klinických stadií zvolené diagnózy. Výsledek je možno zobrazit v páskovém, spojnicovém nebo koláovém grafu.. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - zastoupení klinických stadií v absolutních potech - zastoupení klinických stadií v procentech - zastoupení klinických stadií v pepotu na obyvatel (hrubá incidence) Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Hodnoty klinického stadia pacient vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Zobrazené výsledky pak odráží vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvar a její postupné zavádní do Národního onkologického registru. V datech NOR docházelo v TNM klasifikaci k tmto zmnám: : TNM klasifikace II. vydání : TNM klasifikace III. vydání : TNM klasifikace IV. vydání, 2. revize a dále: TNM klasifikace V. vydání 2000 Pi interpretaci výstup je pak nutno brát na tyto skutenosti ohled!

23 21 Volba zpsobu výpotu (jednotky) Nastavení analýzy Zobrazení v páskovém grafu Zobrazení ve spojnicovém grafu Zobrazení v koláovém grafu Volba zobrazení v páskovém, spojnicovém nebo koláovém grafu

24 Srovnávací analýzy Tato analýza umožuje pro danou diagnózu zobrazit srovnání situace ve zvoleném kraji v porovnání s celkovou situací v eské republice a ve srovnání s maximálními a minimálními hodnotami, které byly zjištny v krajích R. Analýza umožuje srovnání ve dvou pohledech: A) asový vývoj incidence nebo mortality B) vková struktura pacient nebo zemelých na diagnózu Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: A) asový vývoj - pepoet na osob (hrubá incidence, hrubá mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) B) Vková struktura - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - vková struktura v % Požadovaný kraj pro srovnání lze vybrat v nabídce "Výbr skupiny pacient - Region" nebo kliknutím na mapku pod legendou. Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient.

25 23 Volba zobrazení: - incidence nebo mortalita - pacienti nebo zemelí na diagnózu Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) a volba typu analýzy: - asový vývoj - vková struktura asový vývoj Vková struktura Volba srovnávaného kraje

26 Srovnání se zahraniím Tato analýza umožuje pro danou diagnózu zobrazit incidenci nebo mortalitu v eské republice ve srovnání s ostatními zemmi svta. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Hodnoty R lze srovnat se všemi zemmi svta, pouze s Evropskými zemmi nebo se svtovými regiony. V grafu je zobrazena vždy hodnota R a hodnoty 15 zemí s nejvyšší incidencí. Tabulka hodnot pak obsahuje hodnoty všech zemí zahrnutých do analýzy (vetn nezobrazených v grafu). Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví (muži nebo ženy) a vk. Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Zdrojem dat pro tuto analýzu je databáze GLOBOCAN 2002 (J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004, Rozsah diagnóz nabízených v této analýze neodpovídá úpln rozsahu databáze NOR, což je dáno omezenými možnostmi zdroje. Výbr skupiny pacient dle pohlaví a vku Volba oblasti pro srovnání s R Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky)

27 25 Zobrazení grafu Tabulka hodnot

28 Souhrnná prezentace Obsahuje komplexní prezentaci základních epidemiologických analýz k vybrané diagnóze. Jednotlivé snímky v prezentaci jsou okomentovány a nabízí pístup k odpovídajícím analytickým nástrojm. Souhrnná prezentace obsahuje tyto analýzy: 1) asový vývoj hrubé incidence a mortality 2) asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen 3) asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen 4) asový vývoj indexu mortalita/incidence - srovnání muž a žen 5) Vková struktura pacient a zemelých na diagnózu 6) Vkov specifická incidence a mortalita 7) Regionální pehled - Hrubá incidence (mapa) 8) Regionální pehled - Hrubá mortalita (mapa) 9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase Popis okna souhrnné prezentace Popis analýzy, komentá Nabídka odpovídajících analytických nástroj Upozornní, varování Pedchozí analýza prezentace posun zpt Pímá volba analýzy v prezentaci Následující analýza prezentace posun vped

29 27 1) asový vývoj hrubé incidence a mortality 2) asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen 3) asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen 4) asový vývoj indexu mortalita/incidence - muži a ženy 5) Vková struktura pacient a zemelých na diagnózu 6) Vkov specifická incidence a mortalita 7) Regionální pehled - Hrubá incidence 8) Regionální pehled - Hrubá mortalita 9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase

30 Report Z okna vtšiny analýz je možno zobrazit report zvolené diagnózy kliknutím na tlaítko Zobrazit report. Report obsahuje stejné komentované výstupy jako souhrnná prezentace, avšak bez pístupu k souvisejícím analýzám. Okno reportu dále nabízí funkci exportu do formátu pdf. Okno reportu s komentovanými analýzami Export reportu do pdf Komentovaný report ve formátu pdf s tabulkami hodnot pro každou analýzu

31 29 Slovník odborných pojm ASR Age Standardized Rate viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace evropský vkový standard viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace hrubá incidence/mortalita (též Crude Rate, CR) poet pípad na osob v dané populaci; podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy incidence míra etnosti onemocnní na uritou diagnózu v populaci mortalita míra etnosti úmrtí na uritou diagnózu v populaci SIR Standardized Incidence Ratio viz vkov nepímo standardizovaná incidence svtový vkový standard viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace vkov specifická incidence/mortalita (též age-specific rate) poet pípad v dané vkové kategorii na osob ve stejné vkové kategorii populace; podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy vkov nepímo standardizovaná incidence/mortalita též Standardized Incidence Ratio (SIR) udává se v procentech a vyjaduje, jak se skutený poet pípad ve sledované populaci liší od potu pípad ve standardu. Výpoet je založen na porovnávání skuteného a oekávaného potu pípad ve sledované populaci, oekávaný poet je odvozen ze standardu. Standardem je poet pípad v populaci celé eské republiky, hodnota SIR pro eskou republiku je pak vždy 100%. Takto vypoítaná hodnota SIR je pouze odhadem skutené hodnoty v populaci. Pesnost tohoto odhadu pak vyjadujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s uritou pravdpodobností (standardn 95%) obsahuje tuto skutenou populaní hodnotu. Navíc zde interval spolehlivosti slouží k posouzení, zda se hodnota SIR statisticky významn (standardn je hladina významnosti 5%) liší od standardu (celá R). Tento pípad nastává, jestliže hodnota 100% neleží v intervalu spolehlivosti. vkov standardizovaná incidence/mortalita pímá standardizace též Age Standardized Rate (ASR) je váženým prmrem hrubých incidencí ve vkových kategoriích (tedy vkov specifických incidencí), kde váhy hrubých incidencí ve vkových kategoriích jsou úmrné potu osob v populaním standardu. Vyjaduje, jaký by byl poet pípad na osob, kdyby zkoumaná populace mla stejnou vkovou strukturu jako populace standardu. Pi výpotech se požívá evropský (E) nebo svtový (W) standard teoretická populace pibližn odpovídající pomrem pot osob ve vkových kategoriích píslušné reálné populaci. Takto vypoítaná hodnota ASR je pouze odhadem skutené populaní hodnoty, pesnost tohoto odhadu pak vyjadujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s uritou pravdpodobností (standardn 95%) obsahuje tuto skutenou populaní hodnotu.

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Agrární WWW portál AGRIS

Agrární WWW portál AGRIS Agrární WWW portál AGRIS Ing. Pavel Šimek, Ing. Jan Jarolímek Abstract Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoení jednotného on-line informaního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled uživatele

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více