WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE. http://www.svod.cz"

Transkript

1 WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka

2 WEBOVÝ PORTÁL EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDOR V ESKÉ REPUBLICE Uživatelská píruka 2006 Centrum biostatistiky a analýz LF MU, Brno 2006 Masarykv onkologický ústav, Brno Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná z ástí tohoto díla nesmí být reprodukována jakýmkoliv zpsobem (graficky, elektronicky nebo mechanicky vetn fotokopírování a nahrávání) bez souhlasu vydavatele. Produkty uvádné v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými znakami píslušných vlastník. Vydavatel a autoi neuplatují na tyto znaky nárok. Pestože pi píprav tohoto dokumentu byla provedena všechna bezpenostní opatení, nepebírá vydavatel ani autoi zodpovdnost za chyby nebo opomenutí, nebo za škody vyplývající z použití informací obsažených v tomto dokumentu, nebo z použití piloženého programu a zdrojového kódu. Vydavatel a autoi dále v žádném pípad neruí za jakékoliv ztráty zisku nebo jiné obchodní újmy zpsobené nebo údajn zpsobené pímo nebo nepímo tímto dokumentem. Tisk: erven 2006 v Brn

3 1 Obsah Obsah Úvod Struktura portálu a základní informace Struktura webového portálu Technické ešení webového portálu Systémové požadavky Epidemiologické analýzy Obecné základy práce s analýzami Výbr diagnózy Nastavení analýzy Výbr skupiny pacient Incidence a mortalita asové trendy Vk pacient Regionální pehledy Klinická stadia Srovnávací analýzy Srovnání se zahraniím Souhrnná prezentace Report Slovník odborných pojm... 29

4 2 1. Úvod Projekt na vytvoení webového portálu o epidemiologii nádor eské republiky je primárn motivován snahou zpístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatel a zájemc. Vycházíme z pedpokladu, že obecné informace o epidemiologii tchto závažných onemocnní a s nimi souvisejících populaních rizicích by mly být voln pístupné všem obanm R. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádor R do zahranií a z tohoto dvodu byl portál vytvoen v anglickém jazyce. Informaní služby webového portálu jsou v zásad trojího druhu: 1) Aktuality a zpravodajství: pravideln aktualizované informace o dní v oblasti hodnocení populaních rizik a epidemiologie nádor; 2) Interaktivní analýzy umožující uživateli pímo zkoumat epidemiologické trendy jím vybraných onkologických diagnóz a 3) Automatizované pipravené prezentace zpracovávající nkterá významná témata (forma autorského informaního servisu). Všechny tyto služby jsou pístupné všem pistupujícím uživatelm. V pípad nejasností nebo problém je možno dále komunikovat se správcem webového portálu zde. Webový portál tedy pedstavujeme jako dynamickou informaní platformu, která bude pravideln aktualizována a která umožní zájemcm i provádní ady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpístupnné analýzy obsahují bezpená a publikovatelná data o epidemiologii nádor, bez jakýchkoli osobních dat pacient. Projekt na vytvoení webového portálu Epidemiologie zhoubných nádor v eské republice navazuje na dlouholetý vývoj analytického software pro data Národního onkologického registru (NOR). V letech byl vytvoen analytický a prezentaní software SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat, nyní ve verzi 5), který v ad automatizovaných analýz zpístupuje všechna data z databáze NOR. Souástí portálu je i samostatná internetová prezentace software SVOD. Zde prezentovaný web portál pak eší všechny problémy spojené s distribuci, provozem a aktualizací samostatného software SVOD a velmi efektivní cestou zpístupuje všechny podstatné epidemiologické analýzy neomezenému potu uživatel. Pidaná hodnota webového portálu proti software je dále i v možnosti plošné komunikace a centrální správy analýz - z tohoto dvodu je souástí portálu i zpravodajský servis. Webový portál pracuje pedevším s daty Národního onkologického registru (NOR), který je spravován Ústav zdravotnických informací a statistiky R (ÚZIS R). K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období , což je minimáln v evropském mítku unikátn reprezentativní soubor (aktuáln jde o databázi obsahující více než 1,3 milionu záznam). ÚZIS R je tedy jako správce dat citován ve všech výstupech portálu a je rovnž zastoupen mezi odbornými garanty projektu. Epidemiologické trendy nelze zpracovávat bez relevantních demografických dat o zkoumané populaci. Tato data byla pro projekt poskytnuta eským statistickým úadem (SÚ) na základ rámcové smlouvy o spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Masarykovou univerzitou. Webový portál vytvoil kolektiv autor Lékaské fakulty Masarykovy univerzity (Centrum biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu. Vytvoení portálu je zásadn podporováno Ministerstvem zdravotnictví R v rámci Národního programu kvality zdravotní pée - projekty podpory kvality zdravotní pée. Vývoj je dále podporován Výzkumným zámrem Masarykova onkologického ústavu (Funkní diagnostika nádor, MZO ) a Výzkumným zámrem Pírodovdecké fakulty Masarykovy univerzity (projekt INCHEMBIOL - RECETOX, projekt ). Tyto grantové projekty jsou zárukou dlouhodobé životaschopnosti webového portálu a zajišují také prbžné aktualizace a další vývoj pod kontrolou správc a administrátor. Informaní služby webového portálu budou i nadále obohacovány a vyvíjeny, mimo jiné také na základ pipomínek a pání uživatel. Velmi zásadním cílem je rozšíit informaní servis více do

5 3 oblasti analýzy populaních rizik, a to i ve vazb na dostupná data o životním prostedí a dalších externích rizikových faktorech (spolupráce s výše jmenovaným projektem INCHEMBIOL). Stávající verze webového portálu zpístupuje výhradn epidemiologická data, avšak databáze Národního onkologického registru umožuje i analýzu dat o diagnostice a léb onkologických pacient a rovnž analýzu celkového pežití pacient - a to i v relaci na konkrétní zdravotnická zaízení. Tyto analýzy jsou pipraveny pro komunikace v rámci Onkologické spolenosti LS JEP a jsou pipraveny v zón webového portálu s omezeným pístupem. Webový portál tak bude sloužit i jako informaní zdroj pro management eského zdravotnictví a napomže k nastavení referenních standard pro výsledky léebné pée v onkologii. Na tvorb a rozvoji webového portálu epidemiologie zhoubných nádor v eské republice se podílí tyto instituce: Centrum biostatistiky a analýz, Lékaská fakulta, Masarykova univerzita, Brno (CBA LF MU) Masarykv onkologický ústav, Brno (MOÚ) Univerzitní onkologické centrum, Lékaská fakulta, Masarykova univerzita, Brno (UOC LF MU) Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zdravotnictví R (ÚZIS R) Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví, Státní zdravotní ústav (SZÚ) eský statistický úad (SÚ)

6 4 Koordinace a odborná garance projektu: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., CBA LF MU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., MOÚ a UOC LF MU doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., MOÚ Autorský kolektiv: Ing. Petr Brabec, CBA LF MU Mgr. Jana Koptíková, Ph.D., CBA LF MU Mgr. Miroslav Kubásek, CBA LF MU Mgr. Jan Mužík, CBA LF MU RNDr. Petr Pavliš, CBA LF MU

7 5 2. Struktura portálu a základní informace Webový portál epidemiologie zhoubných nádor v eské republice se nachází na adrese 2.1 Struktura webového portálu Portál se skládá z tchto hlavních ástí: O projektu: obsahuje základní informace o projektu, jeho cílech a ešitelském kolektivu. Aktuality: aktuální sdlení pro uživatele portálu pedevším z oblasti epidemiologie nádor a dní v projektu SVOD, tato ást je pravideln aktualizována Publikace, zprávy: tato ást obsahuje elektronické publikace a zprávy z oblasti epidemiologie zhoubných nádor. Tyto práce jsou zameny na konkrétní diagnózy nebo skupiny diagnóz a popisují danou problematiku do vtší hloubky. Epidemiologické analýzy: hlavní ást portálu, která uživateli zpístupuje epidemiologická data v rzných pohledech prostednictvím peddefinovaných analytických nástroj. Forma a obsah výstup jednotlivých analýz je pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných parametr, forma zobrazení v grafech, tabulkách, mapách atp.) Odborné akce: obsahuje seznam plánovaných domácích i zahraniních odborných akcí, které se týkají problematiky epidemiologie zhoubných nádoru. WWW odkazy: odkazy na další stránky zabývající se nejen problematikou zhoubných nádor Software SVOD: informace o software SVOD, informace o stavu ešení projektu, materiály k programu SVOD, podpora uživatelm, diskusní klub a pod. Prvodce analýzami: obsahuje prvodce (manuál) pro uživatele portálu, ve kterém jsou metodicky zpracovány hlavní postupy pro práci s epidemiologickými analýzami a slovník odborných pojm Další ástí webového portálu je administrace. Tento modul je uren pro správce portálu a umožuje správu celého portálu (vyvšování aktualit, zveejování publikací a zpráv, celkové nastavení portálu). Pístup do této ásti je chránn pihlašovacím jménem a heslem. Souástí webového portálu je také fulltextové prohledávání archivu zpráv, publikací a aktualit a dalších ástí portálu. Webový portál je k dispozici ve dvou jazykových mutacích a to v eštin a anglitin.

8 6 2.2 Technické ešení webového portálu Webový portál je fyzicky provozován na dvou strojích: databázový server (OS Linux se systémem systém ízení báze dat MySQL v.4.0) a webový server (OS Linux s podprnými skriptovacími moduly v jazyce PHP). Oba stroje jsou propojeny pes vyhrazená síová rozhraní s neveejnými IP adresami, ímž je zajištno fyzické oddlení databázového serveru od okolního Internetu. Komunikace mezi jednotlivými logickými moduly webového portálu je realizována na technologiích webových služeb (standardy XML, SOAP a WSDL). Komunikace mezi webovým portálem a koncovým uživatelem, která obsahuje dvrná data pístupná pouze po pihlášení, je realizována pomocí zabezpeeného komunikaního protokolu SSL. Uživatelské rozhraní pro práci s analýzami je vytvoeno pomocí skriptovacího jazyka JavaScript v kombinaci s technologiemi kaskádových styl a DHTML, modul pro pístup k datm, který zajišuje komunikaci mezi databází a modulem pro generování graf, je vytvoen v jazyce PHP za použití knihovny NuSOAP. Modul pro generování graf umožuje generování graf ve formátu GIF a je naprogramován v jazyce PHP za použití knihovny JpGraph. Souástí modulu je i možnost zobrazení zdrojových dat v tabulkové podob ve formátu HTML. Souástí technického ešení webového portálu je i zabezpeené zálohování zpracovávaných dat a skript, které zajistí rychlou obnovu potebných dat po pípadné technické havárii. Webový portál SVOD je vytváen dle pravidel tvorby pístupného webu dle Best practice - Pravidla pro tvorbu pístupného webu Verze 1.0 a bezpenostní strategie se bude ídit podle Metodické píruky zabezpeování produkt a systém budovaných na bázi informaních technologií. Celý projekt se pak bude ídit standardy bezpenosti IS dle normy SN ISO/IEC 17799:2000 a rizika budou analyzována podle metodiky normy SN ISO/IEC TR Systémové požadavky Pro práci s webovým portálem je poteba poíta s pipojením do sít Internet a webový prohlíže podporující HTML 4.01 a JavaScript. Vhodné operaní systémy: o Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP) o UNIX / Linux Vhodné nastaveni grafické karty: o Rozlišení: 1024 x 768 (možné i 800 x 600, mén komfortní) o Barevná hloubka: 32 tis. / 64 tis. barev Další potebné programové vybavení: o Adobe Acrobat Reader (voln k dispozici)

9 7 Podporované webové prohlížee: o Internet Explorer 6 Service Pack 1 o Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 o Mozilla 1.6 a vyšší o Firefox 0.8 a vyšší o Netscape 7 a vyšší o Opera 7 a vyšší

10 8 3. Epidemiologické analýzy Epidemiologické analýzy jsou úvodní a hlavní ástí webového portálu epidemiologie zhoubných nádor v eské republice. Jedná se o peddefinované analytické nástroje, které zpístupují uživateli epidemiologická data v rzných pohledech. Forma a obsah výstup jednotlivých analýz je pak pln volitelná uživatelem (volba diagnózy, volba cílové skupiny pacient dle dostupných parametr, zobrazení v grafech, tabulkách, mapách atp.) Analýzy se spouštjí kliknutím na píslušný nadpis nebo ikonu, každá nov spuštná analýza se pak oteve v samostatném okn prohlížee. K dispozici jsou tyto analytické nástroje: INCIDENCE A MORTALITA - asový vývoj incidence a mortality zhoubných nádor v R. ASOVÉ TRENDY - Zmny ve vývoji incidence a mortality zhoubných nádor v ase (index rstu a mezironí zmny). VK PACIENT - Vková struktura populace pacient a zemelých na zhoubné nádory. REGIONÁLNÍ PEHLEDY - Srovnání incidence a mortality zhoubných nádor v krajích R. SROVNÁVACÍ ANALÝZY - asový vývoj epidemiologických parametr v krajích R ve srovnání s referenními hodnotami. KLINICKÁ STADIA - asový vývoj zastoupení klinických stadií. SROVNÁNÍ SE ZAHRANIÍM - Srovnání epidemiologie zhoubných nádor v R a ve svt (zdroj: IARC - GLOBOCAN 2002). SOUHRNNÁ PREZENTACE - Komplexní prezentace základních analýz k jednotlivým diagnózám. Spuštní analýzy - kliknutím na ikonu nebo nadpis

11 9 Struktura analytického okna: Výbr skupiny pacient pro analýzu dle dostupných parametr Oteve okno další analýzy se stejným nastavením (diagnóza, skupina pacient) Nadpis grafu s popisem analyzované skupiny pacient Legenda grafu Velikost analyzované skupiny pacient Výbr diagnózy Nastavení analýzy (zobrazené hodnoty, zpsob výpotu jednotky...) Oteve okno reportu vybrané diagnózy Zobrazí okno s tabulkou hodnot zobrazených v grafu

12 Obecné základy práce s analýzami Výbr diagnózy Prvním krokem po spuštní každé analýzy pímo z hlavní stránky portálu je výbr požadované diagnózy. V již oteveném analytickém okn lze diagnózu zmnit kliknutím na tlaítko Zmnit diagnózu v dolní ásti. Jednotlivé diagnózy jsou rozdleny do skupin, požadovaná skupina diagnóz se zobrazí v pravé ásti okna po umístnní kurzoru a kliknutí nad píslušnou ástí schématického obrázku tla lovka. Kliknutím na Pímo zobrazit všechny diagnostické skupiny se pípadn místo obrázku zobrazí seznam skupin diagnóz. Volba požadované skupiny diagnóz Požadovaná skupina diagnóz Pepnutí zobrazení schematického obrázku nebo seznamu skupin diagnóz Po zobrazení skupiny diagnóz zvolíme požadovanou diagnózu kliknutím na píslušnou položku v seznamu. V pípad, že spouštíme novou analýzu z hlavní stránky webového portálu, oteve se okno analýzy s grafem v základním nastavení. V pípad, že pouze mníme diagnózu v již spuštném a nastaveném okn analýzy, zobrazí se graf dle pvodního nastavení s hodnotami pro nov zvolenou diagnózu.

13 Nastavení analýzy Parametry nastavení analýzy jsou specifické pro každý typ analýzy a budou popsány v píslušných kapitolách. Obecn se nastavení analýzy týká zobrazených hodnot v grafu (incidence, mortalita atp.) a zpsobu výpotu hodnot, tedy zobrazených jednotek (nap. absolutní poty, pepoet na osob, pepoet na evropský standard (ASR-E), pepoet na svtový standard (ASR-W) atp.) Režim Nastavení analýzy se spustí kliknutím na píslušné tlaítko v dolní ásti okna, pepnutí zpt do zobrazení grafu se provede kliknutím na tlaítko Zobrazit graf nad náhledem grafu. ; Píklad voleb v režimu nastavení analýzy Pepnutí do režimu zobrazení grafu Náhled grafu pekresluje se dle provedených zmn nastavení Pepnutí do režimu nastavení analýzy

14 Výbr skupiny pacient Každou analýzu je možné provést na skupin pacient vybrané dle uritých parametr. Dle typu analýzy mohou být nkteré údaje nepístupné, obecn jsou však dostupné tyto parametry: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...) Možnost výbru dle dalších parametr (histologie, diagnostika, léba...) bude zpístupnna pouze oprávnným uživatelm. Režim výbru skupiny pacient se spustí kliknutím na tlaítko požadovaného parametru v horní ásti okna, pepnutí zpt do zobrazení grafu se provede kliknutím na tlaítko Zobrazit graf nad náhledem grafu. Pepnutí do režimu výbru skupiny pacient dle požadovaného parametru Pepnutí do režimu zobrazení grafu Náhled grafu pekresluje se dle provedených zmn nastavení

15 13 a) Pohlaví, Vk Pi volb pohlaví lze dle zvolené diagnózy vybrat hodnoty muži, ženy nebo ob pohlaví. Vk lze zvolit dle hranic ptiletých vkových interval, v levé ásti u píslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba všechny vkové kategorie vybere všechny pacienty. b) Region (kraj) Parametr kraj vychází z údaje o míst trvalého bydlišt pacienta. Požadovaný kraj pak zvolíme kliknutím na oblast v map nebo na položku seznamu vpravo. Výbr všech pacient bez ohledu na kraj provedeme kliknutím na odkaz eská republika vpravo nahoe. Zobrazení popisk kraj v map mžeme zapnout a vypnout kliknutím na odkaz legenda

16 14 c) Období Parametr období vychází v pípad incidence z údaje o roku stanovení diagnózy a v pípad mortality pak z roku úmrtí na diagnózu. Požadované období lze zvolit dle hranic dvouletých interval, v levé ásti u píslušné hodnoty se volí dolní hranice intervalu, v pravé ásti pak horní hranice intervalu. Volba Celé dostupné období vybere pacienty za celé dostupné období. d) Klinické stadium Parametr klinické stadium vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost metodik TNM klasifikace v datech NOR: II. vydání; III. vydání 1978; IV. vydání, 2. revize; V. vydání). Je možno zvolit jednotlivá stadia I-IV a neznámo, pípadn skupinu asných stadií I-II nebo pokroilých stadií III-IV. Volba vše vybere všechny pacienty.

17 15 e) TNM klasifikace Parametr TNM klasifikace vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Hodnoty pak odpovídají metodice TNM klasifikace nádor platné v dob stanovení diagnózy (platnost metodik TNM klasifikace v datech NOR: II. vydání; III. vydání 1978; IV. vydání, 2. revize; V. vydání). K dispozici je výbr dle výsledného TNM, které je stanoveno na základ pedléebného (klinického) TNM a pooperaního (histopatologického) TNM. Jednotlivé složky TNM pak znamenají: T kategorie - rozsah primárního nádoru N kategorie - nepítomnost i pítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách M kategorie - nepítomnost i pítomnost vzdálených metastáz f) Další parametry Parametr stav pacienta znamená stav pacienta k poslednímu dostupnému datu celé databáze. Lze volit hodnoty žije (žijící pacienti), nežije (pacienti, kteí zemeli) nebo vše (všichni pacienti). Parametr úmrtí na diagnózu je dostupný pouze pi volb nežije ve stavu pacienta. Lze volit hodnoty ano (bezprostední píina úmrtí nebo hlavní nemoc - prvotní píina úmrtí pacient byla zvolená diagnóza nádorového onemocnní), ne (pacienti zemeli z jiných píin) nebo vše (všichni pacienti). Dalších parametry (histologie, diagnostika, léba...) budou dostupné pouze oprávnným uživatelm portálu.

18 Incidence a mortalita Tato analýza umožuje zobrazit asový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (hrubá incidence, hrubá mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Hodnoty pro incidenci a mortalitu je možno v grafu zobrazit souasn. Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence a mortality (lze obojí) Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení grafu

19 asové trendy Tato analýza umožuje zobrazit zmny v asovém vývoji incidence nebo mortality zvolené diagnózy. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - index rstu v absolutních potech (poítaný k uživatelem zvolenému roku) - index rstu v procentech (poítaný k uživatelem zvolenému roku) - mezironí zmny v absolutních potech - mezironí zmny v procentech Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Volba roku pro výpoet indexu rstu Zobrazení grafu

20 Vk pacient Tato analýza umožuje zobrazit vkovou strukturu populace pacient nebo zemelých na diagnózu. Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - vková struktura v % Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení pacient nebo zemelých na diagnózu Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení grafu

21 Regionální pehledy Tato analýza umožuje zobrazit srovnání incidence nebo mortality v krajích R pro zvolenou diagnózu. Výsledek je možno zobrazit v map nebo ve sloupcovém grafu. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) Zobrazení v map Zobrazení v grafu Volba zobrazení mapy nebo sloupcového grafu

22 Klinická stadia Tato analýza umožuje zobrazit asový vývoj zastoupení klinických stadií zvolené diagnózy. Výsledek je možno zobrazit v páskovém, spojnicovém nebo koláovém grafu.. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - zastoupení klinických stadií v absolutních potech - zastoupení klinických stadií v procentech - zastoupení klinických stadií v pepotu na obyvatel (hrubá incidence) Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Hodnoty klinického stadia pacient vychází z pvodních primárních dat zaznamenaných v databázi NOR. Zobrazené výsledky pak odráží vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvar a její postupné zavádní do Národního onkologického registru. V datech NOR docházelo v TNM klasifikaci k tmto zmnám: : TNM klasifikace II. vydání : TNM klasifikace III. vydání : TNM klasifikace IV. vydání, 2. revize a dále: TNM klasifikace V. vydání 2000 Pi interpretaci výstup je pak nutno brát na tyto skutenosti ohled!

23 21 Volba zpsobu výpotu (jednotky) Nastavení analýzy Zobrazení v páskovém grafu Zobrazení ve spojnicovém grafu Zobrazení v koláovém grafu Volba zobrazení v páskovém, spojnicovém nebo koláovém grafu

24 Srovnávací analýzy Tato analýza umožuje pro danou diagnózu zobrazit srovnání situace ve zvoleném kraji v porovnání s celkovou situací v eské republice a ve srovnání s maximálními a minimálními hodnotami, které byly zjištny v krajích R. Analýza umožuje srovnání ve dvou pohledech: A) asový vývoj incidence nebo mortality B) vková struktura pacient nebo zemelých na diagnózu Hodnoty lze zobrazit v tchto jednotkách: A) asový vývoj - pepoet na osob (hrubá incidence, hrubá mortalita) - pepoet na evropský standard (ASR-E) - pepoet na svtový standard (ASR-W) B) Vková struktura - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - vková struktura v % Požadovaný kraj pro srovnání lze vybrat v nabídce "Výbr skupiny pacient - Region" nebo kliknutím na mapku pod legendou. Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví, vk, region (kraj), období, klinické stadium, TNM klasifikace a další parametry (stav pacienta, úmrtí na diagnózu...). Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient.

25 23 Volba zobrazení: - incidence nebo mortalita - pacienti nebo zemelí na diagnózu Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky) a volba typu analýzy: - asový vývoj - vková struktura asový vývoj Vková struktura Volba srovnávaného kraje

26 Srovnání se zahraniím Tato analýza umožuje pro danou diagnózu zobrazit incidenci nebo mortalitu v eské republice ve srovnání s ostatními zemmi svta. Hodnoty mohou být v tchto jednotkách: - absolutní poty - pepoet na osob (vkov specifická incidence nebo mortalita) - pepoet na svtový standard (ASR-W) Hodnoty R lze srovnat se všemi zemmi svta, pouze s Evropskými zemmi nebo se svtovými regiony. V grafu je zobrazena vždy hodnota R a hodnoty 15 zemí s nejvyšší incidencí. Tabulka hodnot pak obsahuje hodnoty všech zemí zahrnutých do analýzy (vetn nezobrazených v grafu). Analýzu je dále možno provést na skupin pacient vybrané podle tchto parametr: pohlaví (muži nebo ženy) a vk. Obecný postup sestavení analýzy je popsán v podkapitolách Nastavení analýzy a Výbr skupiny pacient. Zdrojem dat pro tuto analýzu je databáze GLOBOCAN 2002 (J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin: GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004, Rozsah diagnóz nabízených v této analýze neodpovídá úpln rozsahu databáze NOR, což je dáno omezenými možnostmi zdroje. Výbr skupiny pacient dle pohlaví a vku Volba oblasti pro srovnání s R Volba zobrazení incidence nebo mortality Nastavení analýzy Volba zpsobu výpotu (jednotky)

27 25 Zobrazení grafu Tabulka hodnot

28 Souhrnná prezentace Obsahuje komplexní prezentaci základních epidemiologických analýz k vybrané diagnóze. Jednotlivé snímky v prezentaci jsou okomentovány a nabízí pístup k odpovídajícím analytickým nástrojm. Souhrnná prezentace obsahuje tyto analýzy: 1) asový vývoj hrubé incidence a mortality 2) asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen 3) asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen 4) asový vývoj indexu mortalita/incidence - srovnání muž a žen 5) Vková struktura pacient a zemelých na diagnózu 6) Vkov specifická incidence a mortalita 7) Regionální pehled - Hrubá incidence (mapa) 8) Regionální pehled - Hrubá mortalita (mapa) 9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase Popis okna souhrnné prezentace Popis analýzy, komentá Nabídka odpovídajících analytických nástroj Upozornní, varování Pedchozí analýza prezentace posun zpt Pímá volba analýzy v prezentaci Následující analýza prezentace posun vped

29 27 1) asový vývoj hrubé incidence a mortality 2) asový vývoj hrubé incidence - srovnání muž a žen 3) asový vývoj hrubé mortality - srovnání muž a žen 4) asový vývoj indexu mortalita/incidence - muži a ženy 5) Vková struktura pacient a zemelých na diagnózu 6) Vkov specifická incidence a mortalita 7) Regionální pehled - Hrubá incidence 8) Regionální pehled - Hrubá mortalita 9) Zastoupení klinických stadií - vývoj v ase

30 Report Z okna vtšiny analýz je možno zobrazit report zvolené diagnózy kliknutím na tlaítko Zobrazit report. Report obsahuje stejné komentované výstupy jako souhrnná prezentace, avšak bez pístupu k souvisejícím analýzám. Okno reportu dále nabízí funkci exportu do formátu pdf. Okno reportu s komentovanými analýzami Export reportu do pdf Komentovaný report ve formátu pdf s tabulkami hodnot pro každou analýzu

31 29 Slovník odborných pojm ASR Age Standardized Rate viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace evropský vkový standard viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace hrubá incidence/mortalita (též Crude Rate, CR) poet pípad na osob v dané populaci; podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy incidence míra etnosti onemocnní na uritou diagnózu v populaci mortalita míra etnosti úmrtí na uritou diagnózu v populaci SIR Standardized Incidence Ratio viz vkov nepímo standardizovaná incidence svtový vkový standard viz vkov standardizovaná incidence pímá standardizace vkov specifická incidence/mortalita (též age-specific rate) poet pípad v dané vkové kategorii na osob ve stejné vkové kategorii populace; podle použití se osobami rozumí celá populace, pouze muži nebo pouze ženy vkov nepímo standardizovaná incidence/mortalita též Standardized Incidence Ratio (SIR) udává se v procentech a vyjaduje, jak se skutený poet pípad ve sledované populaci liší od potu pípad ve standardu. Výpoet je založen na porovnávání skuteného a oekávaného potu pípad ve sledované populaci, oekávaný poet je odvozen ze standardu. Standardem je poet pípad v populaci celé eské republiky, hodnota SIR pro eskou republiku je pak vždy 100%. Takto vypoítaná hodnota SIR je pouze odhadem skutené hodnoty v populaci. Pesnost tohoto odhadu pak vyjadujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s uritou pravdpodobností (standardn 95%) obsahuje tuto skutenou populaní hodnotu. Navíc zde interval spolehlivosti slouží k posouzení, zda se hodnota SIR statisticky významn (standardn je hladina významnosti 5%) liší od standardu (celá R). Tento pípad nastává, jestliže hodnota 100% neleží v intervalu spolehlivosti. vkov standardizovaná incidence/mortalita pímá standardizace též Age Standardized Rate (ASR) je váženým prmrem hrubých incidencí ve vkových kategoriích (tedy vkov specifických incidencí), kde váhy hrubých incidencí ve vkových kategoriích jsou úmrné potu osob v populaním standardu. Vyjaduje, jaký by byl poet pípad na osob, kdyby zkoumaná populace mla stejnou vkovou strukturu jako populace standardu. Pi výpotech se požívá evropský (E) nebo svtový (W) standard teoretická populace pibližn odpovídající pomrem pot osob ve vkových kategoriích píslušné reálné populaci. Takto vypoítaná hodnota ASR je pouze odhadem skutené populaní hodnoty, pesnost tohoto odhadu pak vyjadujeme intervalem spolehlivosti. Ten pak s uritou pravdpodobností (standardn 95%) obsahuje tuto skutenou populaní hodnotu.

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument

Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel: 222 866 150-1 fax: 222 866 190 Email: info@eidentity.cz Copyright 2005 e-identity

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více