Číslo a název modulu: 5. Soubor dokumentů EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo a název modulu: 5. Soubor dokumentů EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností"

Transkript

1 Čísl a název mdulu: 5. Subr dkumentů EUROPASS jak nástrj pr zviditelnění zkušenstí, znalstí a dvednstí V Praze Tent písemný materiál služí jak pdklad pr vytvření e-learningvéh vzdělávacíh kurzu. Materiál nepršel jazykvu krekturu.

2 SOUBOR DOKUMENTŮ EUROPASS JAKO NÁSTROJ PRO ZVIDITELNĚNÍ ZKUŠENOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Antace Cílem mdulu je zrientvat kariérvéh pradce v prblematice jedntnéh evrpskéh prtflia sbních dkumentů Eurpass. Mdul vysvětluje smysl a cíle prtflia Eurpass, seznamuje s jeh strukturu a detailněji se věnuje kaţdému z pěti dkumentů Eurpassu. Prtfli Eurpass, neb-li jedntný evrpský rámec pr transparentnst kvalifikací a kmpetencí, se stává významným pdpůrným nástrjem kariérvéh pradenství v celé Evrpě. Tat jeh funkce je v mdulu zdůrazněna. PROFIL ABSOLVENTA Abslvent tht mdulu získá základní přehled v blasti evrpských nástrjů pr transparentnst a přensitelnst kvalifikací, zkušenstí, znalstí a dvednstí. Abslvent se rientuje ve struktuře prtflia dkumentů Eurpass a umí definvat smysl jedntlivých sučástí tht prtflia. Abslvent tht mdulu získá přehled těch aspektech sbníh prfilu jedntlivce, které jsu relevantní pr trh práce či další vzdělávání. Dvede tyt infrmace uspřádat d přehlednéh systému pmcí dkumentů Eurpass. Abslvent zná základní pravidla sestavvání strukturvanéh ţivtpisu. Dvede vyhdntit a rzlišit různé typy ţivtpisných infrmací a uspřádat tyt infrmace d lgickéh celku. Abslvent rzumí evrpskému systému hdncení jazykvých dvednstí. Pmcí tht systému umí určit svu jazykvu úrveň na škále d A1 d C2 v něklika aspektech práce s jazykem (pslech, ústní interakce, čtení, psaní, atd.). Abslvent získá základní vhled d prblematiky studijní a pracvní mbility v rámci Evrpy. Je beznámen s mţnstmi zhlednění zahraniční zkušensti v sbním prtfliu. Abslvent získá infrmace ddatcích k výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení či diplmu z VOŠ neb VŠ, které sluţí k pdpře abslventů tuzemských brů středníh či vyššíh vzdělání při vstupu na trhy práce v zahraničí. 2

3 OBSAH MODULU Úvd Osbní prtfli Eurpass Základní infrmace mdulu Pět dkumentů Eurpassu Nárdní centrum Eurpass Česká republika Obsah a rzsah ţivtpisu Ţivtpis Struktura Ţivtpisu Eurpass Cvičné zpracvání ţivtpisu nline Funkce Jazykvéh pasu Jazykvý pas Evrpské úrvně stupnice pr sebehdncení Struktura Jazykvéh pasu Pznámky k principu sebehdncení, úkl Mbilita Přínsy mbility, evrpské pdpra mbility Kmunitární prgramy Systém vydávání a struktura dkumentu, úkl Ddatek k svědčení Funkce a význam dkumentu Struktura Ddatku k svědčení Způsby získání dkumentu Ddatek k diplmu Závěr Funkce a struktura Ddatku k diplmu VŠ a VOŠ principy vydávání dkumentu Shrnutí a hdncení dkumentů - úkl 3

4 KLÍČOVÉ POJMY Eurpass Transparentnst kvalifikací Přensitelnst kvalifikací Mbilita Znalsti Dvednsti Kmpetence Uplatnění na trhu práce Mezinárdní uznávání kvalifikací Vlný phyb na trhu práce a vzdělávání Ţivtpis Jazykvý pas Ddatek k svědčení Ddatek k diplmu ZKRATKY CV curriculum vitae, ţivtpis CEDEFOP Evrpské centrum pr rzvj dbrnéh vzdělávání a přípravy ČR Česká republika EK Evrpská kmise EU Evrpská unie MŠMT Ministerstv šklství, mládeţe a tělvýchvy NCE ČR Nárdní centrum Eurpass Česká republika NÚOV Nárdní ústav dbrnéh vzdělávání ZŠ základní škla SŠ střední škla SOU střední dbrné učiliště 4

5 VOŠ vyšší dbrná škla VŠ vyská škla INFORMAČNÍ ZDROJE ÚVOD Naše znalsti, dvednsti a zkušensti, kterými dispnujeme jak jedntlivci, představují pměrně rzsáhlý a mimřádně různrdý subr infrmací. Jedntlivé prvky, které splečně tvří náš sbní kmpetenční prfil, se mhu navzájem velmi lišit c d typu, půvdu či významu. Ptřeba identifikvat, pjmenvat a třídit jedntlivé části th, c víme, dvedeme a s čím máme zkušensti, nás nutí k téměř knceptuálním úvahám a rzhdnutím (byť čast spíše nereflektvaně). Pr ţivější ilustraci tht prblému si představme učnici ve třetím rčníku kuchařskéh učebníh bru krátce před slţením závěrečné zkušky. Mezi její důleţité znalsti bychm patrně zařadili přehled recepturách většiny běţných jídel. V případě dvednstí bychm pak hvřili schpnsti aplikvat tyt znalsti v praktických pstupech a zhtvit dané pkrmy. C se týká zkušenstí, jmenvali bychm tříletu dbrnu praxi v prvzu veřejnéh stravvání. Výše naznačené úvahy začnu být aktuální, je-li naše mdelvá učnice pstavena před nutnst utřídit a lgicky frmulvat svůj prfil tak, aby byl výstiţný, kmplexní a mhl c nejefektivněji sluţit při vstupu na trh práce neb dalšíh vzdělávání. Je ttiţ mţné, ţe krmě tradičních receptur zná také zásady zdravé výţivy a dietlgie, prtţe ji tat blast zajímá i mim šklní prstředí. Mţná dknce spluvytváří webvu stránku kvalitním stravvání a mezi své kmpetence tak můţe pčítat nadstandardní znalst práce s internetem a infrmačními technlgiemi. Není také vylučen, ţe pr tut stránku bčas píše vlastní hdncení úrvně restaurací a má prt určitu zkušenst s kmpzicí textu. Krmě th si letních prázdninách přivydělává brigádami v blasti gastrnmických sluţeb v zahraničí. Významně si tím zlepšuje kmunikaci v cizím jazyce, ale také psiluje svu schpnst adaptace na cizí prstředí a trénuje samstatné rzhdvání v nvých ţivtních situacích. Tent ilustrativní příklad naznačuje, ţe infrmace sbním prfilu kaţdéh jedntlivce nabývají při kmplexnějším pjetí velmi hetergenní pvahy a zahrnují prvky, které se navzájem d vyské míry liší svu pdstatu, půvdem či vyuţitelnstí. Tent fakt je 5

6 univerzální na principu uvedenéh příkladu by se nic nezměnil ani v případě, ţe bychm míst mladé učnice przkumali prfil státníh úředníka v předdůchdvém věku. I v takvém případě bychm nepchybně identifikvali celu škálu různrdých, ale relevantních znalstí, dvednstí a zkušenstí, které je třeba brát v úvahu při důkladném zhdncení prfilu jedntlivce. Subr dkumentů Eurpass, jemuţ je věnván tent vzdělávací mdul, vznikl jak dpvěď na rstucí pptávku p kvalitním nástrji, který by pmhl utřídit relevantní infrmace jedntlivci d lgickéh a kmplexníh celku. Jedná se subr pěti víceméně nezávislých dkumentů, které nahlíţejí prfil jedntlivce z různých úhlů a pskytují mu tak pestru škálu prstředků k sebehdncení a identifikaci zásadních kmpetenčních blastí. Dkumenty Eurpassu jsu: Ţivtpis, Jazykvý pas, Mbilita, Ddatek k svědčení a Ddatek k diplmu. Jedinečnst Eurpassu spčívá v jeh celevrpském rzměru. Eurpass je splečným prjektem všech zemí Evrpské unie (a něklika dalších), dkumenty mají tedy shdnu strukturu a platnst napříč Evrpu. Od rku 2005, kdy Eurpass vznikl, tak Evrpská kmise pdpruje vyuţívání tht sbníh prtflia jak prvníh splečnéh evrpskéh subru dkumentů, které srzumitelně ppisují znalsti, dvednsti, zkušensti a kmpetence bčanů v celé Evrpě. OSOBNÍ PORTFOLIO EUROPASS POZOR! Eurpass není cestvní dklad. V jeh názvu sice slyšíme termín pas, jedná se však symblické vyjádření pslání Eurpassu: usnadnit pracvní a vzdělávací mbilitu napříč Evrpu. Nikliv ale ve smyslu snadnějšíh jednání s celní správu neb cizinecku plicií! Eurpass tevírá dveře ke studiu a práci jinými způsby. ZAPAMATUJTE SI Eurpass se skládá z pěti částí: 1. Ţivtpis (Curriculum Vitae CV) 2. Jazykvý pas 3. Mbilita 4. Ddatek k svědčení 5. Ddatek k diplmu 6

7 Jmenvané dkumenty splečně přinášejí suhrnné infrmace jedntlivci. Zárveň ale plní své úlhy také samstatně kaţdý nahlíţí na určitý aspekt drţitelva prfilu. Schéma Eurpassu a základní definice jedntlivých částí: INFORMAČNÍ ZDROJE Tat struktura Eurpassu byla stanvena Rzhdnutím Evrpskéh parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne jedntném rámci Splečenství pr transparentnst kvalifikací a kmpetencí. Text tht Rzhdnutí je k dispzici na webvých stránkách Evrpské unie: DF Jedná se rzhdnutí, jímţ prjekt Eurpassu vstupil d fáze realizace a které zárveň určil další aspekty jeh fungvání, jak např. zřízení Nárdních center Eurpassu ve všech dvaceti sedmi zemích Evrpské unie, v zemích Evrpskéh hspdářskéh prstru, které nejsu členy EU (Švýcarsk, Nrsk, Lichtenštejnsk), a v některých přistupujících či kandidátských zemích (Island, Chrvatsk, Tureck). Správu, pskytvání a vydávání dkumentů Eurpassu má v kaţdé zemi na starsti Nárdní centrum Eurpass. V tuzemsku vznikl Nárdní centrum Eurpass Česká republika (NCE ČR) v rámci Nárdníh ústavu dbrnéh vzdělávání (NÚOV). Svu činnst vyvíjí d března rku Internetvé stránky NCE ČR: EUROPASS Ţivtpis Jazykvý pas Mbilita Ddatek k svědčení Ddatek k diplmu Evrpský frmát Nástrj pr strukturvanéh infrmvání ţivtpisu; znalsti cizích bsahuje záznam jazyků, vzdělání a praxe, dvednstech, ale také abslvvaných jazykvých zkuškách a úrvní, technických, praktických zkušenstech s sciálních a puţíváním dalších schpnstí jazyků Záznam abslvvané zahraniční studijní stáţe, dbrné praxe či dbrvlnické aktivity, ppis nabytých schpnstí a dvednstí Ppis znalstí a dvednstí získaných abslvváním danéh bru středníh vzdělání, přikládaný k maturitnímu vysvědčení neb výučnímu listu Ppis znalstí a dvednstí získaných abslvváním danéh bru vyskšklskéh neb dbrnéh vzdělání, přikládaný diplmu vyššíh k 7

8 POZOR! Skutečnst, ţe kncepci Eurpassu upravuje právní akt Evrpské unie, v ţádném případě neznamená, ţe bychm tut iniciativu měli pvaţvat za nějaký druh evrpské direktivy. Puţívání Eurpassu je zcela dbrvlné. Přídit si dkument(y) Eurpassu je uţitečné rzhdnutí, nikliv pvinnst. ZAPAMATUJTE SI Víme tedy, ţe máme na výběr z prtflia pěti samstatných dkumentů Eurpassu. Víme také, ţe prvním krkem k Eurpassu je návštěva internetvých stránek Nárdníh centra Eurpass Česká republika, kde se dzvíme vše pstupech jejich získání. Všechny sluţby Nárdníh centra Eurpass, tedy včetně pskytvání či vydávání samtných dkumentů, jsu pr veřejnst bezplatné. Náklady na jeh činnst pkrývá kaţdrčně grant, jehţ plvinu pskytuje Evrpská kmise a druhu plvinu hradí ze svéh rzpčtu Ministerstv šklství, mládeţe a tělvýchvy ČR. Je důleţité rzlišit ty dkumenty prtflia Eurpass, které NCE ČR puze pskytuje, d těch, které přím vydává či se na jejich vydání zásadně pdílí. 1) V případě pskytvání dkumentů spčívá úlha NCE ČR ve zpřístupnění frmulářů cestu staţení a vyplnění elektrnické šablny uţivatelem, neb v pskytnutí přístupu d nline aplikace, která umţňuje vyplnění danéh dkumentu v pstupných krcích a následný tisk. Jedná se sebehdntící dkumenty, u nichţ není vlastní bsah vázán na frmální věření. 8

9 2) Na vydávání dkumentů se NCE ČR pdílí buď zprstředkváním frmulářů a metdiky pr jejich zpracvání rganizacím, které psléze dkumenty za určitých pdmínek vydávají, neb NCE ČR sam dkumenty vydává jedntlivcům a rganizacím pdle stanvených pravidel. Tt platí pr dkumenty, jejichţ bsah pdléhá frmálnímu věření. Pstupy získání jedntlivých částí Eurpassu pdrbně przkumáme v kapitlách věnvaných příslušným dkumentům, zde prt puze nastíníme základní fakta: dkument způsb získání c t znamená Ţivtpis Jazykvý pas Mbilita Ddatek k svědčení Ddatek k diplmu NCE ČR pskytuje veřejnsti frmuláře a metdiku bez mezení NCE ČR pskytuje veřejnsti frmuláře a metdiku bez mezení vydávají třetí strany, NCE ČR pskytuje frmuláře a metdiku rganizacím, které splní stanvené pdmínky vydává NCE ČR jedntlivcům a rganizacím p splnění pdmínek vydávají vyské škly (neb VOŠ), NCE ČR pskytuje metdiku a frmuláře dkument vyplňuje uţivatel, není věřván ani ptvrzván prstřednictvím NCE ČR neb třetí strany dkument vyplňuje uţivatel, není věřván ani ptvrzván prstřednictvím NCE ČR neb třetí strany vysílající rganizace dkládají knání studijní stáţe neb dbrné praxe, jménem účastníků ţádají NCE ČR číslvané frmuláře a metdiku jedntlivec získá dkument prstřednictvím ţádsti a dlţení maturitníh vysvědčení neb výučníh listu; vzdělávací instituce ţádají dkumenty pr své abslventy pmcí nline databáze dkument vydávají VŠ jak přílhu k diplmu pvinně ze zákna (d r. 2005), VOŠ dbrvlně 9

10 KONTROLNÍ OTÁZKY Rzhdne-li se bčan získat Eurpass, klik za něj zaplatí? a) ceny se aktualizují měsíčně pdle směnnéh kurzu EUR/CZK vypsanéh Česku nárdní banku b) pdle pčtu a druhu pţadvaných dkumentů d 99,- d 2999,- Kč c) pdle th, ţádá-li jedntlivec neb rganizace, d 99,- d 5999,- Kč d) bčané státu, ve kterém je pdána ţádst, získávají dkumenty bezplatně; cizinci hradí správní pplatek 500,- Kč e) získání dkumentů Eurpassu je pr všechny ţadatele vţdy bezplatné Správná dpvěď je e). POZOR! Dkumenty Eurpassu mají mnh c d činění se vzděláváním a uplatněním na trhu práce. T všem neznamená, ţe by výhradními uţivateli prtflia Eurpassu byli puze studenti a čerství abslventi. Právě napak. Smyslem dkumentů Eurpass je pskytnut pru všem věkvým, vzdělanstním a sciálním skupinám. Způsb, jak zviditelnit své znalsti, dvednsti a zkušensti prstřednictvím jedntlivých sučástí Eurpassu, najde jak abslvent VŠ bez praxe, tak například bčan s nízkým vzděláním, ale rzsáhlými pracvními zkušenstmi. ZAPAMATUJTE SI Vzhledem k mezinárdnímu charakteru Eurpassu jsu jeh dkumenty k dispzici ve všech jazycích Evrpské unie (a dalších zapjených zemí). Z th vyplývá, ţe pkud český bčan uvaţuje například práci ve Španělsku, najde na stránkách Nárdníh centra Eurpass Česká republika krmě jinéh také frmulář Ţivtpisu neb Jazykvéh pasu ve španělštině. CVIČNÝ ÚKOL Navštivte internetvé stránky Nárdníh centra Eurpass Česká republika (http://www.eurpass.cz) a pkuste se vyhledat dpvědi na následující tázky. Úkl bsahuje snadné tázky (značené ţlutě) a pněkud slţitější tázky (značené mdře), jejichţ zdpvězení vyţaduje pečlivější průzkum webu NCE ČR. 10

11 tázka Vaše dpvěď správná dpvěď V rámci které výzkumné rganizace funguje NCE ČR? Na jaké adrese sídlí NCE ČR? Kdy prbíhají knzultační hdiny pr veřejnst? Jak se jmenuje pradenská sluţba, kteru pskytuje Ministerstv práce a sciálních věcí uchazečům práci v Evrpské unii? Jaké hdnty dsáhl v říjnu 2010 celkvý pčet vyplněných ţivtpisů Eurpass v rámci celé Evrpy? Se kterým významným svazem zaměstnavatelů splupracuje NCE ČR? Nárdní ústav dbrnéh vzdělávání Weilva 1271/ Praha 10 - Hstivař Kaţdý všední den d 9:00 d 15:00 (p telefnické dmluvě). EURES 10 milinů Hspdářská kmra ČR 11

12 SHRNUTÍ Důleţité infrmace bsaţené v tét kapitle: - Eurpass je první jedntný evrpský subr dkumentů, které zachycují znalsti, dvednsti, zkušensti a kmpetence bčanů pmcí frmátu, jenţ je splečný a platný v celé EU; - Eurpass sestává z pěti dkumentů: Ţivtpis, Jazykvý pas, Mbilita, Ddatek k svědčení, Ddatek k diplmu; - dkumenty zprstředkvává Nárdní centrum Eurpass ČR (http://www.eurpass.cz). - získání Eurpassu je dbrvlné a bezplatné; - Eurpass je určen všem věkvým, vzdělanstním a sciálním skupinám; - dkumenty jsu k dispzici ve všech evrpských jazycích. EUROPASS - ŢIVOTOPIS POZOR! Sučasné pjetí ţivtpisu jak základníh dkumentu pr identifikaci sbních kmpetencí a zkušenstí se téměř výhradně týká strukturvanéh ţivtpisu. Klasické nestrukturvané, narativní ţivtpisy ( Nardil jsem se v Brně prvmájvé nci rku jak druhé dítě učitelky hudby a stavebníh inţenýra ) se puţívají velmi výjimečně, např. jak pdklad pr graflgicku analýzu rukpisu, vyţaduje-li t specifické přijímací řízení. Pr velku většinu bvyklých účelů je ţáducí puţít ţivtpis strukturvaný. strukturvaný ţivtpis nestrukturvaný ţivtpis (narativní) heslvitst členění d tematických ddílů (vzdělání, pracvní zkušensti, jazykvé kmpetence, pčítačvé dvednsti atd.) literární frma - vypravvání uţívání první sby jedntnéh čísla suvislý text sbnější tón dnes puţíván velmi zřídka absence rzsáhlých vět či suvětí infrmativní tón dnes zcela běţný typ ţivtpisu 12

13 ZAPAMATUJTE SI OBSAH ŢIVOTOPISU Závazná či nrmativní pravidla pr bsah ţivtpisu neexistují. Nejdůleţitějším kritériem při sestavvání strukturvanéh ţivtpisu a výběru relevantních údajů je účel, pr který chceme ţivtpis puţít. Pdbu ţivtpisu je vţdy vhdné přizpůsbit aktuálnímu kntextu a vzít v úvahu zejména: - druh zaměstnání, které ţádáme - pţadavky na uchazeče - br činnsti slvenéh zaměstnavatele - pvahu nabízené pzice a vyknávané práce - infrmace, jeţ mhu být knkurenční výhdu před statními uchazeči - další specifické infrmace, které jsu pr danu pzici relevantní Přest, ţe bsah ţivtpisu záleţí hlavně na kntextu jeh puţití, můţeme se pkusit pjmenvat alespň rientační pravidla pr vlbu uváděných infrmací. Následující tabulka uvádí vhdné a nevhdné pstupy při vlbě bsahu becných částí strukturvanéh ţivtpisu: blast infrmací pracvní zkušensti ANO řazení pracvních zkušenstí d časvě nejaktuálnější p časvě nejvzdálenější pracvní zkušensti puze v relevantním časvém bdbí zkušensti významnějšíh rzsahu přesně identifikvané pzice a náplně práce přesně identifikvaní zaměstnavatelé (celé jmén, nejlépe také adresa) NE pačné řazení pracvní zkušenst před třiceti lety jedndenní brigáda - rznášení letáků infrmace typu "kancelářská práce" infrmace typu "mntvna náhradních dílů v Plzni" přesné bdbí pracvní zkušensti, např. ve frmátu "7/ infrmace typu "cca 3 a půl rku" 13

14 11/2009" vzdělání další infrmace ANO řazení abslvvanéh vzdělání d nejvyššíh p nejniţší z uváděných terciární a sekundární úrveň frmálníh vzdělání (vyská škla, vyšší dbrná škla, maturitní br, výuční br) abslvvané kurzy a šklení přesně identifikvaný br studia či frmální název kurzu/šklení přesně identifikvaní pskytvatelé vzdělání (celé jmén, nejlépe také adresa) různrdé, ale relevantní druhy vzdělávacích aktivit ANO úrvně jazykvých schpnstí a dvednstí ve srzumitelném frmátu (viz níţe), abslvvané jazykvé zkušky (druh zkušky, datum, testující rganizace) knkrétní infrmace pčítačvých znalstech a dvednstech (např. vá kmunikace, MS Office, účetní prgram Phda, internetvé bchdvání, grafické prgramy Adbe, prgramvací jazyk C++, údrţba hardwaru atp.) klíčvé kmpetence, zdůvdnit (např. smysl pr týmvu práci: půsbení v redakci šklníh časpisu; rganizační schpnsti: přádání tematických diskuzí pr veřejnst, atp.) NE pačné řazení pvinná šklní dcházka na ZŠ pminutí dalšíh vzdělávání infrmace typu "šklení pr dealery" mezení infrmace na typ škly, např. "dbrné učiliště", neb prstředí kurzu, např. "šklení v rámci zaměstnání" "čtení knih" neb "zájem plitiku" sice můţe vést k rzšíření vzdělání, uvádíme je ale v ddílu Vlnčasvé aktivity, nikliv ve výčtu abslvvanéh vzdělání NE puţívání infrmačně slabéh hdncení "aktivní/pasívní znalst jazyka" infrmace typu "uţivatelská znalst PC" flskule jak "týmvý hráč", "přirzený vůdce" či "analytický typ" 14

15 sbnstní charakteristiky v míře dpvídající účelu ţivtpisu stručný ddíl pr vlnčasvé zájmy, kníčky, aktivity (sprt, hudba, literatura, turistika, histrie atp.) - specifikvat (neuvádět puze becný termín "sprt") další vhdné infrmace (řidičský průkaz, výčet přílh) psychlgizující fráze jak "pvaha s prvky sangvinika rzsáhlé stati sbních zájmech a zálibách, sluţící jak kmpenzace nedstatku faktických infrmací POZOR! ROZSAH ŢIVOTOPISU C se týká rzsahu ţivtpisu, ani v tét blasti nepanuje všebecná shda. Délka strukturvanéh ţivtpisu pvaţvaná za ptimální se v různých zemích a různých kntextech liší. V tuzemském prstředí se becně dpručuje, aby ţivtpis nepřesahval 2 aţ 2,5 strany A4. U dluhých, mnhastránkvých ţivtpisů hrzí, ţe příjemce ztratí rientaci v přílišném mnţství infrmací či nebude s t dlišit pdstatné údaje d vedlejších. Je třeba také vzít v úvahu, ţe lidé, kteří mají na starsti prčítání a primární třídění ţivtpisů ve firmách a na úřadech, jsu těmit dkumenty bhatě zásbváni, a nemusí být prt chtni trávit příliš mnh času studiem rzsáhléh materiálu. I pr vlbu délky ţivtpisu však platí, ţe se řídíme především účelem ţivtpisu a klnstmi jeh puţití. KONTROLNÍ OTÁZKY Která z následujících mţnstí svým frmátem nejvhdněji vymezuje bdbí pracvní zkušensti uváděné v ţivtpisu? a) 5 a půl rku b) 2001 aţ 2003 c) 5/ /2006 d) Nástup d zaměstnání: , uknčení pracvníh pměru: Správná dpvěď je c). 15

16 Pracvní zkušensti v ţivtpisu řadíme: a) d časvě nejvzdálenější p časvě nejbliţší b) d časvě nejbliţší p časvě nejvzdálenější c) d nejdelší p nejkratší d) d nejvýznamnější zastávané pzice p nejméně významné zaměstnání Správná dpvěď je b). Který údaj vzdělání d ţivtpisu v principu nepatří? a) 9/1990 6/1999: Základní škla Růţvý Vrch, Karlvy Vary b) 9/1999 6/2003: Obchdní akademie Tmáš Bati, Zlín c) 9/2003 6/2006: Vyská škla eknmická v Praze, Fakulta mezinárdníh bchdu d) 5/2008: kurz Jak připravit prjekt z evrpských fndů, NÚOV, Praha e) 2/2009: seminář Pravidla bchdní krespndence, Best Jbs, s.r.., Ostrava Správná dpvěď je a). Stručně vysvětlete, prč se nedpručuje uvádět údaj jazykvých schpnstech a dvednstech pmcí frmulace anglický jazyk aktivní, německý jazyk pasívní?... Mţné dpvědi: téměř nulvá infrmační hdnta; nevystihuje úrveň pkrčilsti; příliš všebecné příjemce nezíská představu skutečné úrvni; zejména hdncení pasívní evkuje spíše nízku aţ ţádnu znalst jazyka. INFORMAČNÍ ZDROJE Ţivtpis ve frmátu Eurpass je splečným evrpským frmátem strukturvanéh ţivtpisu. Jedná se uznávaný standard v kvalitě zpracvání CV. Získat a zpracvat Eurpass Ţivtpis lze v zásadě dvěma způsby: 1) internetvé stránky NCE ČR nabízejí šablnu frmuláře ke staţení a následnému dplnění údajů v textvém editru (např. MS Wrd); k dispzici jsu frmuláře ve všech jazycích EU: 2) internetvé stránky Cedefpu (Evrpské centrum pr rzvj dbrnéh vzdělávání a přípravy) bsahuje nline průvdce, který umţňuje vyplnit tentýţ Eurpass 16

17 Ţivtpis metdu pstupných krků, dplněných uţitečné metdické rady, a následné ulţení neb vytištění připravenéh dkumentu: https://eurpass.cedefp.eurpa.eu/eurpass/hme/vernav/eurpass+dcument s/eurpass+cv.csp;jsessinid=0c87fdde91531bb9f5242a22dbd7a097.wpc2 Výsledný ţivtpis má na knci prvníh i druhéh pstupu stejnu, standardní pdbu. Uţivatel se prt na začátku puze rzhduje, zda preferuje práci ffline v prgramu MS Wrd (předpkládá se znalst práce s dkumenty a jejich frmátvání v tmt prgramu), neb raději pracuje v nline prstředí pmcí návdnéh průvdce. ZAPAMATUJTE SI Eurpass Ţivtpis je standardně členěn d následujících ddílů a pdddílů: - Osbní údaje - Pţadvané zaměstnání/prfese - Pracvní zkušensti - Vzdělání, dbrná příprava a šklení - Schpnsti, znalsti a dvednsti Jazykvé znalsti a dvednsti Sciální schpnsti a dvednsti Organizační schpnsti a dvednsti Technické znalsti a dvednsti Pčítačvé znalsti a dvednsti Umělecké schpnsti a dvednsti Další schpnsti, znalsti a dvednsti Řidičský průkaz - Dplňující infrmace - Přílhy 17

18 Náhled struktury dkumentu Eurpass - Ţivtpis: 18

19 POZOR! Struktura Eurpass Ţivtpisu je flexibilní. Výše jmenvané schéma ddílů či pdddílů představuje standardní výchzí frmu dkumentu, záleţí však na individuálních ptřebách uţivatele, zda vyuţije všechny ddíly, neb puze některé. Kaţdý ddíl je mţn v případě ptřeby rzšiřvat (např. při uvádění mnţství pracvních zkušenstí neb abslvvaných škl, kurzů, dalšíh vzdělávání). Nevyuţité ddíly je napak vhdné dstranit z dkumentu úplně pkud například nepvaţujeme za nutné uvádět umělecké schpnsti a dvednsti, stačí tent ddíl vymazat (v případě práce se staţenu šablnu), neb přeskčit (v případě nline průvdce). CVIČNÝ ÚKOL Nyní máte představu základních aspektech tvrby strukturvanéh ţivtpisu. Víte také, jaká je becná struktura Eurpass Ţivtpisu. V rámci strategie learning by ding prt nyní navštivte nline průvdce tvrbu Eurpass Ţivtpisu a pkuste se zpracvat svůj strukturvaný ţivtpis: ss+cv.csp Na tét stránce zvlte dkaz Vytvřte si Eurpass - Ţivtpis nyní. Průvdce Vám pskytne metdicku pdpru a praktické rady pr kaţdý krk. P zpracvání si ţivtpis ulţte na disk pčítače a dplňte následující vyhdncení: 1) Vytvření Eurpass Ţivtpisu pmcí nline průvdce byl: a) velmi snadné b) spíše snadné c) spíše nárčné d) velmi nárčné 2) Největší ptíţe mi činil:... 19

20 3) Frmát (pdbu) Eurpass Ţivtpisu pvaţuji pr sebe sbně za: a) velmi vhdný b) spíše vhdný c) spíše nevhdný d) velmi nevhdný 4) Pznámky, kmentáře pstřehy:... EUROPASS JAZYKOVÝ PAS POZOR! Eurpass Jazykvý pas je ze své pdstaty zalţen na principu sebehdncení. Nejedná se tedy jazykvý certifikát a není vydáván na základě vyknané zkušky či jazykvéh testvání. Jeh funkce je trjí: - pmci drţiteli psudit, zhdntit a správně zařadit úrvně svých jazykvých znalstí a dvednstí - sluţit jak nástrj pr kherentní a přehlednu prezentaci infrmací jazykvých znalstech a dvednstech drţitele - pskytnut platfrmu pr zaznamenání frmálních i nefrmálních zkušenstí s puţíváním jazyka (např. abslvvané jazykvé zkušky, ale také zkušensti s necertifikvaným puţíváním cizíh jazyka např. během pbytu v zahraničí, v mezinárdním pracvním prstředí, v rámci vlnčasvých aktivit atd.) ZAPAMATUJTE SI Eurpass Jazykvý pas je nástrj vyvinutý Radu Evrpy jak sučást Evrpskéh jazykvéh prtflia ještě před vznikem samtnéh subru Eurpass a psléze d tht subru začleněný. Princip sebehdncení v cizích jazycích, na němţ je tent nástrj zalţen, se pírá systém tzv. Splečnéh evrpskéh referenčníh rámce pr jazyky, čast také nazývanéh Evrpské úrvně stupnice pr sebehdncení. 20

21 Jedná se škálu šesti úrvní pkrčilsti (A1, A2, B1, B2, C1, C2), vztahující se na následující kategrie a pdkategrie práce s jazykem: - przumění pslech čtení - mluvení ústní interakce samstatný ústní prjev - psaní písemný prjev Kaţdé spjení určité kategrie s určitu úrvní pkrčilsti (např. pslech:b1; písemný prjev:a2) je definván standardním deskriptrem, tj. becným ppisem jazykvých znalstí a dvednstí typických pr danu úrveň pkrčilsti v dané kategrii práce s jazykem. Výsledkem je následující evrpská stupnice pr sebehdncení: 21

22 A1 A2 B1 B2 C1 C2 P O R O Z U M Ě N Í Pslech Rzumím známým slvům a zcela základním frázím týkajícím se mé sby, mé rdiny a bezprstředníh knkrétníh klí, pkud lidé hvří pmalu a zřetelně. Rzumím frázím a nejběţnější slvní zásbě vztahující se k blastem, které se mě bezprstředně týkají (např. základní infrmace mně a mé rdině, nakupvání, místpisu, zaměstnání). Dkáţu pchpit smysl krátkých jasných jednduchých zpráv a hlášení. Rzumím hlavním myšlenkám vyslveným spisvným jazykem běţných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škle, ve vlném čase, atd. Rzumím smyslu mnha rzhlasvých a televizních prgramů týkajících se sučasných událstí neb témat suvisejících s blastmi méh sbníh či pracvníh zájmu, pkud jsu vyslveny pměrně pmalu a zřetelně. Rzumím delším prmluvám a přednáškám a dkáţu sledvat i slţitu výměnu názrů, pkud téma dstatečně znám. Rzumím většině televizních zpráv a prgramů týkajících se aktuálních témat. Rzumím většině filmů ve spisvném jazyce. Rzumím delším prmluvám, i kdyţ nemají jasnu stavbu a vztahy jsu vyjádřeny puze v náznacích. Bez větší námahy rzumím televizním prgramům a filmům. Bez ptíţí rzumím jakémukli druhu mluvenéh prjevu, ţivéh či vysílanéh. Pkud mám trchu času zvyknut si na specifické rysy výslvnsti rdiléh mluvčíh, nemám ptíţe przumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. 22

23 Čtení Rzumím známým jménům, slvům a velmi jednduchým větám, například na vývěskách, plakátech neb v katalzích. Umím číst krátké jednduché texty. Umím vyhledat knkrétní předvídatelné infrmace v jednduchých kaţddenních materiálech, např. v inzerátech, prspektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rzumím krátkým jednduchým sbním dpisům. Rzumím textům, které bsahují slvní zásbu čast uţívanu v kaţddenním ţivtě neb které se vztahují k mé práci. Rzumím ppisům událstí, pcitů a přáním v sbních dpisech. Rzumím článkům a zprávám zabývajícím se sučasnými prblémy, v nichţ autři zaujímají knkrétní pstje či stanviska. Rzumím textům sučasné prózy. Rzumím dluhým slţitým textům, a t jak faktgrafickým, tak beletristickým a jsem schpen/ schpna cenit rzdíly v jejich stylu. Rzumím dbrným článkům a delším technickým instrukcím, a t i tehdy, kdyţ se nevztahují k mému bru. Snadn čtu všechny frmy písemnéh prjevu, včetně abstraktních textů nárčných svu stavbu i jazykem, jak jsu např. příručky, dbrné články a krásná literatura. 23

24 M L U V E N Í Ústní interakc e Umím se jednduchým způsbem dmluvit, je-li můj partner chten zpakvat pmaleji svu výpvěď neb ji přefrmulvat a pmci mi frmulvat, c se snaţím říci. Umím klást jednduché tázky a na pdbné tázky dpvídat, pkud se týkají mých základních ptřeb, neb jde-li věci, jeţ jsu mi důvěrně známé. Umím kmunikvat v jednduchých běţných situacích vyţadujících jednduchu přímu výměnu infrmací známých tématech a činnstech. Zvládnu velmi krátku splečensku knverzaci, i kdyţ bvykle nerzumím natlik, abych knverzaci sám/sama dkázal(a) udrţet. Umím si pradit s většinu situací, které mhu nastat při cestvání v blasti, kde se tímt jazykem mluví. Dkáţu se bez přípravy zapjit d hvru tématech, která jsu mi známá, něţ se zajímám neb která se týkají kaţddenníh ţivta (např. rdiny, kníčků, práce, cestvání a aktuálních událstí). Dkáţu se účastnit rzhvru natlik plynule a spntánně, ţe mhu vést běţný rzhvr s rdilými mluvčími. Dkáţu se aktivně zapjit d diskuse známých tématech, vysvětlvat a bhajvat své názry. Umím se vyjadřvat plynule a phtvě bez příliš zjevnéh hledání výrazů. Umím puţívat jazyk pruţně a efektivně pr splečenské a pracvní účely. Umím přesně frmulvat své myšlenky a názry a vhdně navazvat na příspěvky statních mluvčích. Dkáţu se zapjit d jakékli knverzace neb diskuse. Znám dbře idimatické a hvrvé výrazy. Umím se plynule vyjadřvat a přesně sdělvat jemnější významvé dstíny. Narazím-li při vyjadřvání na nějaký prblém, dkáţu svu výpvěď přefrmulvat tak hladce, ţe t statní ani nepstřehnu. 24

25 Samst atný ústní prjev Umím jednduchými frázemi a větami ppsat míst, kde ţiji, a lidi, které znám. Umím puţít řadu frází a vět, abych jednduchým způsbem ppsal(a) vlastní rdinu a další lidi, ţivtní pdmínky, dsaţené vzdělání a své sučasné neb předchzí zaměstnání. Umím jednduchým způsbem spjvat fráze, abych ppsal(a) své záţitky a událsti, své sny, naděje a cíle. Umím stručně důvdnit a vysvětlit své názry a plány. Umím vyprávět příběh neb přiblíţit bsah knihy neb filmu a vylíčit své reakce. Dkáţu se srzumitelně a pdrbně vyjadřvat k širké škále témat, která se vztahují k blasti méh zájmu. Umím vysvětlit své stanvisk k aktuálním tázkám a uvést výhdy a nevýhdy různých řešení. Umím jasně a pdrbně ppsat slţitá témata, rzšiřvat je témata vedlejší, rzvíjet knkrétní bdy a zaknčit svu řeč vhdným závěrem. Umím pdat jasný plynulý ppis neb zdůvdnění stylem vhdným pr daný kntext a pírajícím se efektivní lgicku strukturu, která pmáhá psluchači všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je. P S A N Í Písemný prjev Umím napsat stručný jednduchý text na phlednici, například pzdrav z dvlené. Umím vyplnit frmuláře bsahující sbní údaje, například své jmén, nárdnst a adresu při přihlašvání v htelu. Umím napsat krátké jednduché pznámky a zprávy týkající se mých základních ptřeb. Umím napsat velmi jednduchý sbní dpis, například pděkvání. Umím napsat jednduché suvislé texty na témata, která dbře znám neb která mě sbně zajímají. Umím psát sbní dpisy ppisující záţitky a djmy. Umím napsat srzumitelné pdrbné texty na širku škálu témat suvisejících s mými zájmy. Umím napsat pjednání neb zprávy, předávat infrmace, bhajvat neb vyvracet určitý názr. V dpise dvedu zdůraznit, čím jsu pr mě událsti a záţitky sbně důleţité. Umím se jasně vyjádřit, dbře uspřádat text a pdrbně vysvětlit svá stanviska. Umím psát pdrbné dpisy, pjednání neb zprávy slţitých tématech a zdůraznit t, c pvaţuji za nejdůleţitější. Umím zvlit styl textu pdle th, jakému typu čtenáře je určen. Umím napsat jasný plynulý text vhdným stylem. Dkáţu napsat slţité dpisy, zprávy neb články a vystavět text lgicky tak, aby pmáhal čtenáři všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je. Umím psát resumé a recenze dbrných neb literárních prací. 25

26 INFORMAČNÍ ZDROJE Uvedenu tabulku stupnici pr sebehdncení najdete na internetvé adrese: Pstup vyplnění Jazykvéh pasu je ttţný jak u Ţivtpisu. Uţivatel má tedy pět dvě cesty k získání dkumentu: 1) stáhnut šablnu frmuláře dkumentu a vyplnit ffline ve Wrdu: 2) neb vyuţít nline průvdce na internetvých stránkách centra Cedefp: Eurpass+Language+Passprt.csp;jsessinid=4D79692C FF D.wpc1 KONTROLNÍ OTÁZKY Pdle stupnice sebehdncení zjistěte, jaku úrvní pkrčilsti se můţe pyšnit mluvčí, který v cizím jazyce umí vysvětlit své stanvisk k aktuálním tázkám a uvést výhdy a nevýhdy různých řešení. a) B1 b) B2 c) C1 Správná dpvěď je b). Můţe uţivatel/ka Jazykvéh pasu zaznamenat v tmt dkumentu svu zkušenst s kmunikací v anglickém jazyce během au-pair pbytu v britské rdině, aniţ by na t měl/a ptvrzení? a) Ne. b) Puze v případě, ţe pdstupí jazykvý test v Nárdním centru Eurpass ČR. c) An, Jazykvý pas umţňuje infrmvat také nefrmálních zkušenstech s puţíváním jazyka. Správná dpvěď je c). 26

27 Náhled struktury dkumentu Eurpass - Jazykvý pas: Osbní údaje Cizí jazyk Sebehdncení pdle evrpských úrvní Jazykvá zkuška Nefrmální zkušensti s puţíváním jazyka 27

28 POZOR! Princip sebehdncení ve spjení s jazykvými znalstmi vyvlává jisté tázky: - Hdntím-li sám sebe, kd mi zabrání účelvě nadhdntit své jazykvé znalsti a schpnsti? - Neztrácí Jazykvý pas výpvědní hdntu, je-li tak snadné uvést v něm nepravdivé údaje? Odpvědět lze jednak dkazem na infrmativní charakter Jazykvéh pasu, jednak pukazem na nepměr mezi ziskem plynucím z uvedení nepravdivých údajů, snadnstí dhalení takvéh pdvdu a závaţnstí následků. Prt: - Jazykvý pas nemá ţádnu certifikační neb dknce právní závaznst. Sluţí výhradně ke kmplexnímu infrmvání jazykvých znalstech a dvednstech drţitele, nikliv k jejich prkazvání. - Odhalení nadhdncených kmpetencí je pr zkušenéh persnalistu či mentra tázku velmi krátké dby. Negativní důsledky takvéh pdvdu na zaměstnavateli či vzdělávací instituci pak bvykle nestjí za krátku knkurenční výhdu získanu uvedením nepravdivých údajů. CVIČNÝ ÚKOL Plynulé vládání vlastníh mateřskéh jazyka pvaţujeme za samzřejmý fakt. Na hdntící škále bychm tedy pr ppis své pkrčilsti v mateřském jazyce autmaticky vlili nejvyšší úrveň C2. Je všem naše zvládání mateřskéh jazyka pravdu tak samzřejmé? Nahlédněte d stupnice pr sebehdncení a prstudujte deskriptry pr nejvyšší úrveň C2. Zamyslete se, zda je vládání mateřskéh jazyka na úrvni C2 skutečně zcela běţné Např.: Umím se plynule vyjadřvat a přesně sdělvat jemnější významvé dstíny? Umím pdat jasný plynulý ppis neb zdůvdnění stylem vhdným pr daný kntext a pírajícím se efektivní lgicku strukturu, která pmáhá psluchači všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je? Dkáţu napsat slţité dpisy, zprávy neb články a vystavět text lgicky tak, aby pmáhal čtenáři všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je? Umím psát resumé a recenze dbrných neb literárních prací? 28

29 SHRNUTÍ V předchzích dvu kapitlách jste se seznámili se dvěma dkumenty Eurpassu, - Ţivtpis - Jazykvý pas pr které je typické, ţe za jejich bsah (a d jisté míry i frmu) plně zdpvídá sám uţivatel. Jedná se tedy dkumenty zalţené na principu sebehdncení. Oba dkumenty lze získat buď jak šablny frmulářů pr vyplnění ffline, neb zpracvat pmcí nline průvdce. Ţivtpis představuje standardní evrpský frmát strukturvanéh ţivtpisu a umţňuje flexibilně uvádět infrmace pracvních zkušenstech, vzdělání, jazykvých znalstech a dvednstech, sciálních, rganizačních, technických, pčítačvých, uměleckých a dalších kmpetencích. V kapitle věnvané Ţivtpisu jste získali becný přehled vhdných a nevhdných pstupech při kncipvání strukturvanéh ţivtpisu. Vyzkušeli jste si také tvrbu vlastníh ţivtpisu pmcí internetvéh průvdce. Jazykvý pas umţňuje zhdntit vlastní jazykvé znalsti a dvednsti pmcí evrpských úrvní na škále d A1 d C2 pdle jedntlivých aspektů práce s jazykem (przumění, mluvení, psaní). Navíc pskytuje prstr pr zaznamenání frmálních i nefrmálních zkušenstí s puţíváním cizích jazyků. V tét kapitle jste získali vhled d systému stupnice pr sebehdncení a vyzkušeli si určení stupně pkrčilsti pdle definvané jazykvé kmpetence. 29

30 EUROPASS MOBILITA ZAPAMATUJTE SI Mezinárdní vzdělávací a pracvní mbilita, tj. phyb sb za vzděláváním a prací napříč jedntlivými zeměmi, patří mezi priritní blasti zájmu splečných evrpských plitik a iniciativ. Samtné prtfli Eurpass vznikl především za účelem pdpry mbility evrpských bčanů. Evrpská unie v tmt směru vyvíjí nespčet paralelních aktivit, investuje významné prstředky a hledá způsby, jak vzdělávací a pracvní mbilitu usnadnit. Vzdělávací a pracvní mbilita přináší prspěch všem zúčastněným stranám, tj. jedntlivcům, vzdělávacím institucím i pracvním trhům: Přínsy mbility jedntlivci škly zaměstnavatelé zkušenst s dlišným prstředím trénink adaptace na neznámý kntext nvé úhly phledu seznámení se zahraniční praxí výuky nvé impulzy d zahraničních studentů zlepšení jména škly, atraktivita získání ptřebných pracvníků (dbrníků, specialistů) řešení nedstatků v lkálním nábru zlepšení jazykvých dvednsti navázání zahraničních partnerství nví lidé - nvá řešení příprava na pdmínky liberalizvanéh příns pr jazykvu výuku zapjení stáţistů trhu práce a vzdělávání mţnst externíh financvání kntakty d zahraničí cestvání, záţitky (prjekty EU, kmunitární prgramy) nvé kntakty (prfesní i sbní) atraktivní plţka v CV INFORMAČNÍ ZDROJE Vlajkvu ldí sučasných evrpských iniciativ týkajících se vzdělávací mbility je prgram Yuth n the Mve, který sjedncuje aktivity v různých blastech tht fenménu. Jedná se klíčvu iniciativu směřující ke zmírnění dpadů nedávné finančněhspdářské krize na buducí generace pmcí pdpry mezinárdníh rzměru vzdělávání. 30

31 Internetvý prtál iniciativy Yuth n the Mve je zaměřen na mladší generace Evrpanů, kterým nabízí příleţitsti studia, dbrných stáţí či zaměstnání napříč Evrpu, stejně jak mţnsti vzájemné výměny infrmací, zakládání tematických skupin, častá upzrnění na zajímavé událsti či suvisející frmálně-právní pradenství: ZAPAMATUJTE SI Krmě becné pdpry myšlenky mbility vyvinula Evrpská unie také pněkud knkrétnější nástrje k pdpře vzdělávání v zahraničí. Jedná se zejména tzv. kmunitární prgramy mbility. Jejich prstřednictvím je mţné financvat mbilitní prjekty (zahraniční studijní stáţe, dbrné stáţe, dbrné praxe) z evrpských fndů. Systém funguje na základě pskytvání prjektvých grantů rganizacím (zejm. šklám, ale také např. úřadům práce či sukrmým rganizacím), které vysílají své studenty, ţáky, zaměstnance a klienty na vzdělávací či pracvní stáţe d zahraničí. Schéma kmunitárních prgramů pdle názvu a zaměření: COMENIUS zaměřený na předšklní a šklní vzdělávání aţ d úrvně uknčení středníh vzdělání ERASMUS zaměřený na vyskšklské vzdělávání a dbrné vzdělávání na vyskšklské úrvni LEONARDO DA VINCI zaměřený na dbrné vzdělávání a dbrnu přípravu GRUNDTVIG zaměřený na vzdělávání dspělých a celţivtní učení PRŮŘEZOVÝ PROGRAM splupráce a invace plitik, 31

32 pdpra studia jazyků, infrmační a kmunikační technlgie, šíření a vyuţívání výsledků v blasti celţivtníh učení JEAN MONNET zahrnuje akce Jean Mnnet a prvzní granty pr evrpské instituce INFORMAČNÍ ZDROJE Administrací prjektů a přidělváním grantů v těcht prgramech se v České republice zabývá NAEP Nárdní agentura pr evrpské vzdělávací prgramy: ZAPAMATUJTE SI Dkument Eurpass Mbilita sluţí k zaznamenání a ptvrzení výsledků abslvvané evrpské studijní stáţe, dbrné praxe neb dbrvlnické aktivity. Pdmínku pr jeh vydání je - vzdělávací charakter abslvvanéh pbytu - existence vysílající a hstitelské rganizace; tyt rganizace musí buď realizvat mbilitní prjekt financvaný grantem z některéh z výše zmíněných kmunitárních prgramů, neb se dhdnut na uspřádání vzdělávací mbility z vlastních zdrjů a uzavřít tm smluvu Dkument Eurpass Mbilita má pdbu čtyřstránkvéh standardizvanéh frmuláře, jejţ získává účastník mbility p jejím abslvvání. Vysílající a hstitelská rganizace v tmt frmuláři vyplňují a ptvrzují typ, náplň a účel mbility včetně jejích výsledků, tj. ppisu th, c se drţitel dkumentu v průběhu mbility naučil, jaké dvednsti trénval, jaké získal kmpetence. Smyslem dkumentu je pskytnut drţiteli evrpsky jedntný záznam tm, ţe abslvval zahraniční vzdělávací či dbrně prakticku zkušenst. Díky pdrbnému ppisu tét zkušensti se tak drţiteli pskytuje dklad znalstech, dvednstech a kmpetencích získaných v mezinárdním prstředí. Takvý dklad můţe sluţit jak cenná sučást sbníh prtflia při jednání na trhu práce. V případě vyskšklských mbilit navíc drţitel prkazuje abslvvání části studijníh prgramu v zahraničí (dkument nabízí prstr pr zaznamenání abslvvaných kurzů včetně jejich kreditních hdnt). 32

33 Typickými drţiteli dkumentu Eurpass Mbilita prt mhu být například: - ţáci ZŠ, kteří stráví dva týdny na jazykvém kurzu přádaném partnersku šklu ve Velké Británii v rámci prjektu Cmenuis - ţáci gastrnmickéh učiliště, kteří abslvují měsíční dbrnu praxi v htelu v Itálii díky prgramu Lenard da Vinci - ţáci dvu partnerských škl (z různých zemí), které se smluvně dhdnu na vzájemné vzdělávací výměně ţáků bez hledu na kmunitární prgramy - učitelé, kteří abslvují stáţ v zahraniční vzdělávací rganizaci za účelem svjení nvých metd výuky neb zlepšení jazykvých schpnstí - mistři dbrnéh výcviku vyslaní na stáţ d zahraniční firmy za účelem seznámení se s nvými technlgiemi výrby - studenti vyských škl, kteří abslvují část studia na zahraniční univerzitě v rámci prgramu Erasmus - zaměstnanci tuzemské pbčky firmy na šklícím pbytu v mateřské centrále v zahraničí - dbrvlníci vyknávající v zahraničí humanitární či charitativní činnst v rámci určitéh prjektu KONTROLNÍ OTÁZKY Vyplnění (a ptvrzení) dkumentu Eurpass Mbilita má/mají na starsti: a) jeh buducí drţitel, tj. účastník zahraniční stáţe b) vysílající rganizace c) hstitelská rganizace d) vysílající a hstitelská rganizace (kaţdá vyplní svůj ddíl dkumentu) Správná dpvěď je d). Situace: Student si letních prázdninách vydělává sběrem vce na farmě v Irsku. Můţe tut zahraniční zkušenst zaznamenat pmcí dkumentu Eurpass Mbilita? a) an b) ne Zdůvdněte:... 33

34 Správná dpvěď je b). Zdůvdnění: 1. Nejedná se primárně vzdělávací aktivitu. 2. Chybí vysílající rganizace. (Nic ale nebrání tmu, aby tut zkušenst zaznamenal v Eurpass Ţivtpisu či Jazykvém pasu!) Kmunitární prgram Lenard da Vinci pskytuje mbilitní granty zejména: a) vyským šklám a univerzitám b) středním dbrným šklám a učilištím c) základním šklám Správná dpvěď je b) Systém vydávání dkumentu Eurpass Mbilita v jedntlivých krcích: Krky: 1 Vysílající rganizace pţádá NCE ČR pdklady pr dkument Eurpass Mbilita a pskytne údaje mbilitním prjektu. 2 NCE ČR vyhdntí, zda mbilitní prjekt splňuje kritéria kvality; pkud an, pskytne vysílající rganizaci elektrnické frmuláře dkumentu Eurpass Mbilita, vygeneruje specifická čísla dkumentů pr jedntlivé účastníky, připjí metdické rady pr další pstup a zašle riginální desky Eurpass. 3 Vysílající rganizace vyplní svůj ddíl ve frmulářích (včetně jména a sbních údajů buducíh drţitele a specifickéh čísla jeh dkumentu) a předá tyt frmuláře v elektrnické pdbě hstitelské rganizaci, ve které prbíhá stáţ. 4 Hstitelská rganizace dplní své ddíly ve frmuláři (včetně ppisu znalstí, dvednstí a kmpetencí, které buducí drţitel dkumentu na stáţi získal), vytiskne dkumenty a razítkem a pdpisem je ptvrdí. Ve fyzické pdbě zašle dkumenty zpět vysílající rganizaci (případně je pšle splečně s vracejícími se účastníky stáţe). 5 Vysílající rganizace zkntrluje bsah vytištěných dkumentů, ptvrdí je razítkem a pdpisem, vlţí d desek a předá drţitelům abslventům stáţe. 34

35 Náhled struktury dkumetu Eurpass Mbilita: Vysílající rganizace Osbní údaje Hstitelská rganizace Datum vydání a specifické čísl Údaje typu mbility Znalsti, dvednsti a kmpetence získané v průběhu mbility (event. získané kredity) 35

36 Situace: CVIČNÝ ÚKOL Skupina českých studentek a studentů bru Sciální péče abslvuje šest týdnů dbrné praxe v Centru rehabilitační péče pr tělesně pstiţené ve Frankfurtu nad Mhanem, SRN. Níţe následuje výňatek z té části dkumentu Eurpass Mbilita, která zaznamenává schpnsti a dvednsti získané v průběhu stáţe (jedná se vybrané názvy plí z riginálníh dkumentu). Pkuste se vţít d rle německéh krdinátra/ky stáţe a dplnit, c se ţákyně a ţáci ve Vašem rehabilitačním centru naučili. Pamatujte, ţe infrmace mají mít heslvitý charakter (frmulujte fiktivní seznam výsledků učení): Získané pracvní schpnsti a dvednsti: Získané jazykvé schpnsti a dvednsti: Získané sciální schpnsti a dvednsti:

37 EUROPASS DODATEK K OSVĚDČENÍ ZAPAMATUJTE SI Eurpass - Ddatek k svědčení má v subru dkumentů Eurpass specificku pzici. V tmt mdulu jste se jiţ dzvěděli, ţe Ţivtpis a Jazykvý pas vycházejí z principu sebehdncení a za jejich bsah dpvídá drţitel. Dzvěděli jste se také, ţe bsah dkumentu Mbilita vytvářejí rganizace, které vysílají neb přijímají stáţisty. T znamená, ţe ani v případě Mbility není standardizván bsah, nýbrţ puze frma. Dkument Ddatek k svědčení se d předešlých tří v jistých hledech liší. Jeh funkcí je ppsat znalsti, dvednsti a kmpetence, které jedntlivec získal cby abslvent bru středníh vzdělání. Jedná se dkument přikládaný v českém a zárveň cizjazyčném vyhtvení k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu neb vysvědčení závěrečné zkušce. Obsah dkumetu je shdný pr všechny abslventy určitéh bru středníh vzdělání. Účelem Ddatku k svědčení je pskytnut bčanům nástrj pr ppis a vysvětlení jejich kvalifikace v případě, ţe se rzhdnu ucházet zaměstnání neb další studium v zahraničí. Dkument by měl svému drţiteli pmci při jednání se zahraničním zaměstnavatelem neb vzdělávací institucí tím, ţe jim umţní przumět bru středníh vzdělání abslvvanému v České republice a správně vyhdntit jeh vztah k bdbným kvalifikacím v dané cizí zemi. České maturitní vysvědčení neb výuční list jsu dkumenty, které ptvrzují kmpletní abslvvání maturitníh neb výučníh bru středníh vzdělání v českém šklském systému. Je všem skutečnstí, ţe vzdělávací systémy jedntlivých zemí Evrpy se mhu navzájem výrazně lišit. Například zedník vyučený ve Velké Británii můţe dispnvat kvalifikací pměrně dlišnu d zedníka vyučenéh v Německu, a kvalifikace ptřebná pr výkn pvlání zdravtní sestry v Belgii můţe být dlišná d kvalifikace, která je pr ttéţ pvlání běţná v Řecku. Nástrjem zprůhlednění těcht systémvých nuancí se stal Ddatek k svědčení, jehţ jádrem je pdrbný ppis dvednstí a kmpetencí typických pr abslventa knkrétníh bru středníh vzdělání v knkrétní zemi. Za vytváření bsahu dkumentů, tj. frmulaci charakteristik jedntlivých brů v České republice, dpvídá Nárdní centrum Eurpass ČR ve splupráci s garanty Nárdníh ústavu dbrnéh vzdělávání, kteří se pdílejí na vývji Rámcvých vzdělávacích prgramů a mají tak pdrbný přehled jedntlivých brech. Pr przumění tmut dkumentu bude vhdné seznámit se s jeh vlastní pdbu jiţ v tét části kapitly: 37

38 Náhled struktury dkumetu Ddatek k svědčení: maturitní br M/02 Cestvní ruch, vyhtvení v anglickém jazyce Název bru a jeh překlad Infrmace škle, českém vzdělávacím systému a mezinárdní úrvni dsaţené kvalifikace Obecné kmpetence abslventa bru Odbrné kmpetence abslventa bru Infrmace způsbu abslvvání bru; ptvrzení NÚOV Mţnsti uplatnění na trhu práce 38

39 POZOR! Dkument Eurpass Ddatek k svědčení není samstatný certifikát. Ze své pdstaty je infrmačním dplňkem certifikátu (maturitníh vysvědčení, výučníh listu), který dprvází. Z tht faktu plyne, ţe - Ddatek k svědčení není vydáván na jmén drţitele; vztahuje se výhradně ke knkrétnímu bru abslvvanému na knkrétní škle - všichni abslventi stejnéh bru mají stejný Ddatek k svědčení (event. se liší puze údajem škle, kde byl br abslvván) - Ddatek k svědčení nezakládá v zahraničí autmatický nárk na uznání dsaţenéh stupně a druhu vzdělání (např. pr mţnst vyknávat některu z tzv. regulvaných prfesí, u kterých je nutné prkázat záknem stanvenu kvalifikaci); můţe však při ţádsti tt uznání výrazně pmci ZAPAMATUJTE SI Občan se středním vzděláním maturitníh neb výučníh typu můţe získat svůj Ddatek k svědčení dvěma způsby: 1) Zasláním individuální ţádsti splečně s věřenu kpií maturitníh vysvědčení neb výučníh listu na adresu Nárdníh centra Eurpass ČR. Ţadatel bdrţí svůj Ddatek v češtině a v jednm cizím jazyce (na výběr: anglicky, německy, francuzsky). Stejně jak všechny statní dkumenty Eurpassu, Ddatek k svědčení je vydáván bezplatně. V databázi NCE ČR se nacházejí také dkumenty pr starší bry studia lze prt vyhvět ţadatelům téměř všech věkvých kategrií. 2) Prstřednictvím škly, která můţe kaţdrčně bjednat Ddatky k svědčení pr všechny abslventy psledních rčníků prstřednictvím nline databáze Nárdníh centra Eurpass ČR. Škly získají Ddatky pr všechny abslventy v češtině a v jednm cizím jazyce pdle přání jedntlivých abslventů (anglicky, německy, francuzsky). Také škly bdrţí tyt dkumenty pr své abslventy zdarma. INFORMAČNÍ ZDROJE Jedntlivci i vzdělávací rganizace najdu bliţší infrmace Ddatku k svědčení na internetvých stránkách NCE ČR v příslušné sekci: 39

40 KONTROLNÍ OTÁZKY Obsah dkumentu Eurpass Ddatek k svědčení (tj. ppis bru, ke kterému se daný Ddatek váţe) vytváří/ejí: a) Evrpská kmise b) učitelé danéh bru na příslušných šklách c) dbrníci Nárdníh ústavu dbrnéh vzdělávání ve splupráci s NCE ČR Správná dpvěď je c). Drţitelka maturitníh vysvědčení v bru Všebecná sestra, která je zárveň drţitelku Ddatku k svědčení pr tent br, můţe na základě tét kmbinace dkumentů autmaticky vyknávat pvlání nemcniční sestry ve všech zemích EU. Je t pravda? a) an b) ne Správná dpvěď je b). Drţitel maturitníh vysvědčení v bru Cestvní ruch, který je zárveň drţitelem Ddatku k svědčení pr tent br, můţe vyuţít tut kmbinaci dkumentů jak klíčvý pdklad prezentace své kvalifikace při ţádsti zaměstnání v htelvých sluţbách v celé EU. Je t pravda? a) an b) ne Správná dpvěď je a). Který druh infrmace se v Eurpass Ddatku k svědčení nenachází? a) název bru b) pdrbný ppis znalstí, dvednstí a kmpetencí drţitele c) jmén drţitele d) název škly, která vydala suvisející maturitní vysvědčení neb výuční list e) úrveň dané kvalifikace v mezinárdním systému f) ppis mţnéh uplatnění drţitele na trhu práce Správná dpvěď je c). 40

41 EUROPASS DODATEK K DIPLOMU ZAPAMATUJTE SI Eurpass Ddatek k diplmu má tutéţ funkci jak Ddatek k svědčení představený v předchzí kapitle, puze se netýká středníh, nýbrţ vyskšklskéh neb vyššíh dbrnéh vzdělání. Ddatek k diplmu tedy sdílí s Ddatkem k svědčení splečný účel, avšak v mnha dalších aspektech se tyt dva nástrje, jak uvidíme, rzcházejí. Smyslem Ddatku k diplmu je tedy pmci drţiteli prezentvat svůj abslvvaný br studia v jeh kmplexnsti, a t dma i v zahraničí. Standardní frmát Eurpass Ddatku k diplmu bsahuje následující sekce: - sbní údaje drţitele zde si všimněte prvníh rzdílu prti Ddatku k svědčení - infrmace druhu kvalifikace např. br studia a získaný titul - infrmace úrvni kvalifikace stupeň vzdělání, mezinárdní zařazení - infrmace bsahu a dsaţených výsledcích v tét sekci jsu vyjmenvány abslvvané kurzy, způsb jejich zaknčení (zápčet/zkuška), jejich kreditní hdnty a dsaţené známky, výsledky SZZ - infrmace funkci kvalifikace mţnsti dalšíh studia či prfesníh uplatnění - dplňkvé infrmace např. záknné úpravy kvalifikace - ptvrzení ddatku pdpis dpvědné sby a úřední razítk - infrmace systému terciárníh vzdělávání v České republice schéma šklské sustavy České republiky pr przumění úrvni danéh diplmu 41

42 Náhled struktury dkumetu Eurpass - Ddatek k diplmu: Vyšší dbrná škla (titul: DiS.), br N/023 Eknmika mezinárdníh hspdářství, vyhtvení v anglickém jazyce 42

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více