Číslo a název modulu: 5. Soubor dokumentů EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo a název modulu: 5. Soubor dokumentů EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností"

Transkript

1 Čísl a název mdulu: 5. Subr dkumentů EUROPASS jak nástrj pr zviditelnění zkušenstí, znalstí a dvednstí V Praze Tent písemný materiál služí jak pdklad pr vytvření e-learningvéh vzdělávacíh kurzu. Materiál nepršel jazykvu krekturu.

2 SOUBOR DOKUMENTŮ EUROPASS JAKO NÁSTROJ PRO ZVIDITELNĚNÍ ZKUŠENOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Antace Cílem mdulu je zrientvat kariérvéh pradce v prblematice jedntnéh evrpskéh prtflia sbních dkumentů Eurpass. Mdul vysvětluje smysl a cíle prtflia Eurpass, seznamuje s jeh strukturu a detailněji se věnuje kaţdému z pěti dkumentů Eurpassu. Prtfli Eurpass, neb-li jedntný evrpský rámec pr transparentnst kvalifikací a kmpetencí, se stává významným pdpůrným nástrjem kariérvéh pradenství v celé Evrpě. Tat jeh funkce je v mdulu zdůrazněna. PROFIL ABSOLVENTA Abslvent tht mdulu získá základní přehled v blasti evrpských nástrjů pr transparentnst a přensitelnst kvalifikací, zkušenstí, znalstí a dvednstí. Abslvent se rientuje ve struktuře prtflia dkumentů Eurpass a umí definvat smysl jedntlivých sučástí tht prtflia. Abslvent tht mdulu získá přehled těch aspektech sbníh prfilu jedntlivce, které jsu relevantní pr trh práce či další vzdělávání. Dvede tyt infrmace uspřádat d přehlednéh systému pmcí dkumentů Eurpass. Abslvent zná základní pravidla sestavvání strukturvanéh ţivtpisu. Dvede vyhdntit a rzlišit různé typy ţivtpisných infrmací a uspřádat tyt infrmace d lgickéh celku. Abslvent rzumí evrpskému systému hdncení jazykvých dvednstí. Pmcí tht systému umí určit svu jazykvu úrveň na škále d A1 d C2 v něklika aspektech práce s jazykem (pslech, ústní interakce, čtení, psaní, atd.). Abslvent získá základní vhled d prblematiky studijní a pracvní mbility v rámci Evrpy. Je beznámen s mţnstmi zhlednění zahraniční zkušensti v sbním prtfliu. Abslvent získá infrmace ddatcích k výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení či diplmu z VOŠ neb VŠ, které sluţí k pdpře abslventů tuzemských brů středníh či vyššíh vzdělání při vstupu na trhy práce v zahraničí. 2

3 OBSAH MODULU Úvd Osbní prtfli Eurpass Základní infrmace mdulu Pět dkumentů Eurpassu Nárdní centrum Eurpass Česká republika Obsah a rzsah ţivtpisu Ţivtpis Struktura Ţivtpisu Eurpass Cvičné zpracvání ţivtpisu nline Funkce Jazykvéh pasu Jazykvý pas Evrpské úrvně stupnice pr sebehdncení Struktura Jazykvéh pasu Pznámky k principu sebehdncení, úkl Mbilita Přínsy mbility, evrpské pdpra mbility Kmunitární prgramy Systém vydávání a struktura dkumentu, úkl Ddatek k svědčení Funkce a význam dkumentu Struktura Ddatku k svědčení Způsby získání dkumentu Ddatek k diplmu Závěr Funkce a struktura Ddatku k diplmu VŠ a VOŠ principy vydávání dkumentu Shrnutí a hdncení dkumentů - úkl 3

4 KLÍČOVÉ POJMY Eurpass Transparentnst kvalifikací Přensitelnst kvalifikací Mbilita Znalsti Dvednsti Kmpetence Uplatnění na trhu práce Mezinárdní uznávání kvalifikací Vlný phyb na trhu práce a vzdělávání Ţivtpis Jazykvý pas Ddatek k svědčení Ddatek k diplmu ZKRATKY CV curriculum vitae, ţivtpis CEDEFOP Evrpské centrum pr rzvj dbrnéh vzdělávání a přípravy ČR Česká republika EK Evrpská kmise EU Evrpská unie MŠMT Ministerstv šklství, mládeţe a tělvýchvy NCE ČR Nárdní centrum Eurpass Česká republika NÚOV Nárdní ústav dbrnéh vzdělávání ZŠ základní škla SŠ střední škla SOU střední dbrné učiliště 4

5 VOŠ vyšší dbrná škla VŠ vyská škla INFORMAČNÍ ZDROJE ÚVOD Naše znalsti, dvednsti a zkušensti, kterými dispnujeme jak jedntlivci, představují pměrně rzsáhlý a mimřádně různrdý subr infrmací. Jedntlivé prvky, které splečně tvří náš sbní kmpetenční prfil, se mhu navzájem velmi lišit c d typu, půvdu či významu. Ptřeba identifikvat, pjmenvat a třídit jedntlivé části th, c víme, dvedeme a s čím máme zkušensti, nás nutí k téměř knceptuálním úvahám a rzhdnutím (byť čast spíše nereflektvaně). Pr ţivější ilustraci tht prblému si představme učnici ve třetím rčníku kuchařskéh učebníh bru krátce před slţením závěrečné zkušky. Mezi její důleţité znalsti bychm patrně zařadili přehled recepturách většiny běţných jídel. V případě dvednstí bychm pak hvřili schpnsti aplikvat tyt znalsti v praktických pstupech a zhtvit dané pkrmy. C se týká zkušenstí, jmenvali bychm tříletu dbrnu praxi v prvzu veřejnéh stravvání. Výše naznačené úvahy začnu být aktuální, je-li naše mdelvá učnice pstavena před nutnst utřídit a lgicky frmulvat svůj prfil tak, aby byl výstiţný, kmplexní a mhl c nejefektivněji sluţit při vstupu na trh práce neb dalšíh vzdělávání. Je ttiţ mţné, ţe krmě tradičních receptur zná také zásady zdravé výţivy a dietlgie, prtţe ji tat blast zajímá i mim šklní prstředí. Mţná dknce spluvytváří webvu stránku kvalitním stravvání a mezi své kmpetence tak můţe pčítat nadstandardní znalst práce s internetem a infrmačními technlgiemi. Není také vylučen, ţe pr tut stránku bčas píše vlastní hdncení úrvně restaurací a má prt určitu zkušenst s kmpzicí textu. Krmě th si letních prázdninách přivydělává brigádami v blasti gastrnmických sluţeb v zahraničí. Významně si tím zlepšuje kmunikaci v cizím jazyce, ale také psiluje svu schpnst adaptace na cizí prstředí a trénuje samstatné rzhdvání v nvých ţivtních situacích. Tent ilustrativní příklad naznačuje, ţe infrmace sbním prfilu kaţdéh jedntlivce nabývají při kmplexnějším pjetí velmi hetergenní pvahy a zahrnují prvky, které se navzájem d vyské míry liší svu pdstatu, půvdem či vyuţitelnstí. Tent fakt je 5

6 univerzální na principu uvedenéh příkladu by se nic nezměnil ani v případě, ţe bychm míst mladé učnice przkumali prfil státníh úředníka v předdůchdvém věku. I v takvém případě bychm nepchybně identifikvali celu škálu různrdých, ale relevantních znalstí, dvednstí a zkušenstí, které je třeba brát v úvahu při důkladném zhdncení prfilu jedntlivce. Subr dkumentů Eurpass, jemuţ je věnván tent vzdělávací mdul, vznikl jak dpvěď na rstucí pptávku p kvalitním nástrji, který by pmhl utřídit relevantní infrmace jedntlivci d lgickéh a kmplexníh celku. Jedná se subr pěti víceméně nezávislých dkumentů, které nahlíţejí prfil jedntlivce z různých úhlů a pskytují mu tak pestru škálu prstředků k sebehdncení a identifikaci zásadních kmpetenčních blastí. Dkumenty Eurpassu jsu: Ţivtpis, Jazykvý pas, Mbilita, Ddatek k svědčení a Ddatek k diplmu. Jedinečnst Eurpassu spčívá v jeh celevrpském rzměru. Eurpass je splečným prjektem všech zemí Evrpské unie (a něklika dalších), dkumenty mají tedy shdnu strukturu a platnst napříč Evrpu. Od rku 2005, kdy Eurpass vznikl, tak Evrpská kmise pdpruje vyuţívání tht sbníh prtflia jak prvníh splečnéh evrpskéh subru dkumentů, které srzumitelně ppisují znalsti, dvednsti, zkušensti a kmpetence bčanů v celé Evrpě. OSOBNÍ PORTFOLIO EUROPASS POZOR! Eurpass není cestvní dklad. V jeh názvu sice slyšíme termín pas, jedná se však symblické vyjádření pslání Eurpassu: usnadnit pracvní a vzdělávací mbilitu napříč Evrpu. Nikliv ale ve smyslu snadnějšíh jednání s celní správu neb cizinecku plicií! Eurpass tevírá dveře ke studiu a práci jinými způsby. ZAPAMATUJTE SI Eurpass se skládá z pěti částí: 1. Ţivtpis (Curriculum Vitae CV) 2. Jazykvý pas 3. Mbilita 4. Ddatek k svědčení 5. Ddatek k diplmu 6

7 Jmenvané dkumenty splečně přinášejí suhrnné infrmace jedntlivci. Zárveň ale plní své úlhy také samstatně kaţdý nahlíţí na určitý aspekt drţitelva prfilu. Schéma Eurpassu a základní definice jedntlivých částí: INFORMAČNÍ ZDROJE Tat struktura Eurpassu byla stanvena Rzhdnutím Evrpskéh parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne jedntném rámci Splečenství pr transparentnst kvalifikací a kmpetencí. Text tht Rzhdnutí je k dispzici na webvých stránkách Evrpské unie: DF Jedná se rzhdnutí, jímţ prjekt Eurpassu vstupil d fáze realizace a které zárveň určil další aspekty jeh fungvání, jak např. zřízení Nárdních center Eurpassu ve všech dvaceti sedmi zemích Evrpské unie, v zemích Evrpskéh hspdářskéh prstru, které nejsu členy EU (Švýcarsk, Nrsk, Lichtenštejnsk), a v některých přistupujících či kandidátských zemích (Island, Chrvatsk, Tureck). Správu, pskytvání a vydávání dkumentů Eurpassu má v kaţdé zemi na starsti Nárdní centrum Eurpass. V tuzemsku vznikl Nárdní centrum Eurpass Česká republika (NCE ČR) v rámci Nárdníh ústavu dbrnéh vzdělávání (NÚOV). Svu činnst vyvíjí d března rku Internetvé stránky NCE ČR: EUROPASS Ţivtpis Jazykvý pas Mbilita Ddatek k svědčení Ddatek k diplmu Evrpský frmát Nástrj pr strukturvanéh infrmvání ţivtpisu; znalsti cizích bsahuje záznam jazyků, vzdělání a praxe, dvednstech, ale také abslvvaných jazykvých zkuškách a úrvní, technických, praktických zkušenstech s sciálních a puţíváním dalších schpnstí jazyků Záznam abslvvané zahraniční studijní stáţe, dbrné praxe či dbrvlnické aktivity, ppis nabytých schpnstí a dvednstí Ppis znalstí a dvednstí získaných abslvváním danéh bru středníh vzdělání, přikládaný k maturitnímu vysvědčení neb výučnímu listu Ppis znalstí a dvednstí získaných abslvváním danéh bru vyskšklskéh neb dbrnéh vzdělání, přikládaný diplmu vyššíh k 7

8 POZOR! Skutečnst, ţe kncepci Eurpassu upravuje právní akt Evrpské unie, v ţádném případě neznamená, ţe bychm tut iniciativu měli pvaţvat za nějaký druh evrpské direktivy. Puţívání Eurpassu je zcela dbrvlné. Přídit si dkument(y) Eurpassu je uţitečné rzhdnutí, nikliv pvinnst. ZAPAMATUJTE SI Víme tedy, ţe máme na výběr z prtflia pěti samstatných dkumentů Eurpassu. Víme také, ţe prvním krkem k Eurpassu je návštěva internetvých stránek Nárdníh centra Eurpass Česká republika, kde se dzvíme vše pstupech jejich získání. Všechny sluţby Nárdníh centra Eurpass, tedy včetně pskytvání či vydávání samtných dkumentů, jsu pr veřejnst bezplatné. Náklady na jeh činnst pkrývá kaţdrčně grant, jehţ plvinu pskytuje Evrpská kmise a druhu plvinu hradí ze svéh rzpčtu Ministerstv šklství, mládeţe a tělvýchvy ČR. Je důleţité rzlišit ty dkumenty prtflia Eurpass, které NCE ČR puze pskytuje, d těch, které přím vydává či se na jejich vydání zásadně pdílí. 1) V případě pskytvání dkumentů spčívá úlha NCE ČR ve zpřístupnění frmulářů cestu staţení a vyplnění elektrnické šablny uţivatelem, neb v pskytnutí přístupu d nline aplikace, která umţňuje vyplnění danéh dkumentu v pstupných krcích a následný tisk. Jedná se sebehdntící dkumenty, u nichţ není vlastní bsah vázán na frmální věření. 8

9 2) Na vydávání dkumentů se NCE ČR pdílí buď zprstředkváním frmulářů a metdiky pr jejich zpracvání rganizacím, které psléze dkumenty za určitých pdmínek vydávají, neb NCE ČR sam dkumenty vydává jedntlivcům a rganizacím pdle stanvených pravidel. Tt platí pr dkumenty, jejichţ bsah pdléhá frmálnímu věření. Pstupy získání jedntlivých částí Eurpassu pdrbně przkumáme v kapitlách věnvaných příslušným dkumentům, zde prt puze nastíníme základní fakta: dkument způsb získání c t znamená Ţivtpis Jazykvý pas Mbilita Ddatek k svědčení Ddatek k diplmu NCE ČR pskytuje veřejnsti frmuláře a metdiku bez mezení NCE ČR pskytuje veřejnsti frmuláře a metdiku bez mezení vydávají třetí strany, NCE ČR pskytuje frmuláře a metdiku rganizacím, které splní stanvené pdmínky vydává NCE ČR jedntlivcům a rganizacím p splnění pdmínek vydávají vyské škly (neb VOŠ), NCE ČR pskytuje metdiku a frmuláře dkument vyplňuje uţivatel, není věřván ani ptvrzván prstřednictvím NCE ČR neb třetí strany dkument vyplňuje uţivatel, není věřván ani ptvrzván prstřednictvím NCE ČR neb třetí strany vysílající rganizace dkládají knání studijní stáţe neb dbrné praxe, jménem účastníků ţádají NCE ČR číslvané frmuláře a metdiku jedntlivec získá dkument prstřednictvím ţádsti a dlţení maturitníh vysvědčení neb výučníh listu; vzdělávací instituce ţádají dkumenty pr své abslventy pmcí nline databáze dkument vydávají VŠ jak přílhu k diplmu pvinně ze zákna (d r. 2005), VOŠ dbrvlně 9

10 KONTROLNÍ OTÁZKY Rzhdne-li se bčan získat Eurpass, klik za něj zaplatí? a) ceny se aktualizují měsíčně pdle směnnéh kurzu EUR/CZK vypsanéh Česku nárdní banku b) pdle pčtu a druhu pţadvaných dkumentů d 99,- d 2999,- Kč c) pdle th, ţádá-li jedntlivec neb rganizace, d 99,- d 5999,- Kč d) bčané státu, ve kterém je pdána ţádst, získávají dkumenty bezplatně; cizinci hradí správní pplatek 500,- Kč e) získání dkumentů Eurpassu je pr všechny ţadatele vţdy bezplatné Správná dpvěď je e). POZOR! Dkumenty Eurpassu mají mnh c d činění se vzděláváním a uplatněním na trhu práce. T všem neznamená, ţe by výhradními uţivateli prtflia Eurpassu byli puze studenti a čerství abslventi. Právě napak. Smyslem dkumentů Eurpass je pskytnut pru všem věkvým, vzdělanstním a sciálním skupinám. Způsb, jak zviditelnit své znalsti, dvednsti a zkušensti prstřednictvím jedntlivých sučástí Eurpassu, najde jak abslvent VŠ bez praxe, tak například bčan s nízkým vzděláním, ale rzsáhlými pracvními zkušenstmi. ZAPAMATUJTE SI Vzhledem k mezinárdnímu charakteru Eurpassu jsu jeh dkumenty k dispzici ve všech jazycích Evrpské unie (a dalších zapjených zemí). Z th vyplývá, ţe pkud český bčan uvaţuje například práci ve Španělsku, najde na stránkách Nárdníh centra Eurpass Česká republika krmě jinéh také frmulář Ţivtpisu neb Jazykvéh pasu ve španělštině. CVIČNÝ ÚKOL Navštivte internetvé stránky Nárdníh centra Eurpass Česká republika (http://www.eurpass.cz) a pkuste se vyhledat dpvědi na následující tázky. Úkl bsahuje snadné tázky (značené ţlutě) a pněkud slţitější tázky (značené mdře), jejichţ zdpvězení vyţaduje pečlivější průzkum webu NCE ČR. 10

11 tázka Vaše dpvěď správná dpvěď V rámci které výzkumné rganizace funguje NCE ČR? Na jaké adrese sídlí NCE ČR? Kdy prbíhají knzultační hdiny pr veřejnst? Jak se jmenuje pradenská sluţba, kteru pskytuje Ministerstv práce a sciálních věcí uchazečům práci v Evrpské unii? Jaké hdnty dsáhl v říjnu 2010 celkvý pčet vyplněných ţivtpisů Eurpass v rámci celé Evrpy? Se kterým významným svazem zaměstnavatelů splupracuje NCE ČR? Nárdní ústav dbrnéh vzdělávání Weilva 1271/ Praha 10 - Hstivař Kaţdý všední den d 9:00 d 15:00 (p telefnické dmluvě). EURES 10 milinů Hspdářská kmra ČR 11

12 SHRNUTÍ Důleţité infrmace bsaţené v tét kapitle: - Eurpass je první jedntný evrpský subr dkumentů, které zachycují znalsti, dvednsti, zkušensti a kmpetence bčanů pmcí frmátu, jenţ je splečný a platný v celé EU; - Eurpass sestává z pěti dkumentů: Ţivtpis, Jazykvý pas, Mbilita, Ddatek k svědčení, Ddatek k diplmu; - dkumenty zprstředkvává Nárdní centrum Eurpass ČR (http://www.eurpass.cz). - získání Eurpassu je dbrvlné a bezplatné; - Eurpass je určen všem věkvým, vzdělanstním a sciálním skupinám; - dkumenty jsu k dispzici ve všech evrpských jazycích. EUROPASS - ŢIVOTOPIS POZOR! Sučasné pjetí ţivtpisu jak základníh dkumentu pr identifikaci sbních kmpetencí a zkušenstí se téměř výhradně týká strukturvanéh ţivtpisu. Klasické nestrukturvané, narativní ţivtpisy ( Nardil jsem se v Brně prvmájvé nci rku jak druhé dítě učitelky hudby a stavebníh inţenýra ) se puţívají velmi výjimečně, např. jak pdklad pr graflgicku analýzu rukpisu, vyţaduje-li t specifické přijímací řízení. Pr velku většinu bvyklých účelů je ţáducí puţít ţivtpis strukturvaný. strukturvaný ţivtpis nestrukturvaný ţivtpis (narativní) heslvitst členění d tematických ddílů (vzdělání, pracvní zkušensti, jazykvé kmpetence, pčítačvé dvednsti atd.) literární frma - vypravvání uţívání první sby jedntnéh čísla suvislý text sbnější tón dnes puţíván velmi zřídka absence rzsáhlých vět či suvětí infrmativní tón dnes zcela běţný typ ţivtpisu 12

13 ZAPAMATUJTE SI OBSAH ŢIVOTOPISU Závazná či nrmativní pravidla pr bsah ţivtpisu neexistují. Nejdůleţitějším kritériem při sestavvání strukturvanéh ţivtpisu a výběru relevantních údajů je účel, pr který chceme ţivtpis puţít. Pdbu ţivtpisu je vţdy vhdné přizpůsbit aktuálnímu kntextu a vzít v úvahu zejména: - druh zaměstnání, které ţádáme - pţadavky na uchazeče - br činnsti slvenéh zaměstnavatele - pvahu nabízené pzice a vyknávané práce - infrmace, jeţ mhu být knkurenční výhdu před statními uchazeči - další specifické infrmace, které jsu pr danu pzici relevantní Přest, ţe bsah ţivtpisu záleţí hlavně na kntextu jeh puţití, můţeme se pkusit pjmenvat alespň rientační pravidla pr vlbu uváděných infrmací. Následující tabulka uvádí vhdné a nevhdné pstupy při vlbě bsahu becných částí strukturvanéh ţivtpisu: blast infrmací pracvní zkušensti ANO řazení pracvních zkušenstí d časvě nejaktuálnější p časvě nejvzdálenější pracvní zkušensti puze v relevantním časvém bdbí zkušensti významnějšíh rzsahu přesně identifikvané pzice a náplně práce přesně identifikvaní zaměstnavatelé (celé jmén, nejlépe také adresa) NE pačné řazení pracvní zkušenst před třiceti lety jedndenní brigáda - rznášení letáků infrmace typu "kancelářská práce" infrmace typu "mntvna náhradních dílů v Plzni" přesné bdbí pracvní zkušensti, např. ve frmátu "7/ infrmace typu "cca 3 a půl rku" 13

14 11/2009" vzdělání další infrmace ANO řazení abslvvanéh vzdělání d nejvyššíh p nejniţší z uváděných terciární a sekundární úrveň frmálníh vzdělání (vyská škla, vyšší dbrná škla, maturitní br, výuční br) abslvvané kurzy a šklení přesně identifikvaný br studia či frmální název kurzu/šklení přesně identifikvaní pskytvatelé vzdělání (celé jmén, nejlépe také adresa) různrdé, ale relevantní druhy vzdělávacích aktivit ANO úrvně jazykvých schpnstí a dvednstí ve srzumitelném frmátu (viz níţe), abslvvané jazykvé zkušky (druh zkušky, datum, testující rganizace) knkrétní infrmace pčítačvých znalstech a dvednstech (např. vá kmunikace, MS Office, účetní prgram Phda, internetvé bchdvání, grafické prgramy Adbe, prgramvací jazyk C++, údrţba hardwaru atp.) klíčvé kmpetence, zdůvdnit (např. smysl pr týmvu práci: půsbení v redakci šklníh časpisu; rganizační schpnsti: přádání tematických diskuzí pr veřejnst, atp.) NE pačné řazení pvinná šklní dcházka na ZŠ pminutí dalšíh vzdělávání infrmace typu "šklení pr dealery" mezení infrmace na typ škly, např. "dbrné učiliště", neb prstředí kurzu, např. "šklení v rámci zaměstnání" "čtení knih" neb "zájem plitiku" sice můţe vést k rzšíření vzdělání, uvádíme je ale v ddílu Vlnčasvé aktivity, nikliv ve výčtu abslvvanéh vzdělání NE puţívání infrmačně slabéh hdncení "aktivní/pasívní znalst jazyka" infrmace typu "uţivatelská znalst PC" flskule jak "týmvý hráč", "přirzený vůdce" či "analytický typ" 14

15 sbnstní charakteristiky v míře dpvídající účelu ţivtpisu stručný ddíl pr vlnčasvé zájmy, kníčky, aktivity (sprt, hudba, literatura, turistika, histrie atp.) - specifikvat (neuvádět puze becný termín "sprt") další vhdné infrmace (řidičský průkaz, výčet přílh) psychlgizující fráze jak "pvaha s prvky sangvinika rzsáhlé stati sbních zájmech a zálibách, sluţící jak kmpenzace nedstatku faktických infrmací POZOR! ROZSAH ŢIVOTOPISU C se týká rzsahu ţivtpisu, ani v tét blasti nepanuje všebecná shda. Délka strukturvanéh ţivtpisu pvaţvaná za ptimální se v různých zemích a různých kntextech liší. V tuzemském prstředí se becně dpručuje, aby ţivtpis nepřesahval 2 aţ 2,5 strany A4. U dluhých, mnhastránkvých ţivtpisů hrzí, ţe příjemce ztratí rientaci v přílišném mnţství infrmací či nebude s t dlišit pdstatné údaje d vedlejších. Je třeba také vzít v úvahu, ţe lidé, kteří mají na starsti prčítání a primární třídění ţivtpisů ve firmách a na úřadech, jsu těmit dkumenty bhatě zásbváni, a nemusí být prt chtni trávit příliš mnh času studiem rzsáhléh materiálu. I pr vlbu délky ţivtpisu však platí, ţe se řídíme především účelem ţivtpisu a klnstmi jeh puţití. KONTROLNÍ OTÁZKY Která z následujících mţnstí svým frmátem nejvhdněji vymezuje bdbí pracvní zkušensti uváděné v ţivtpisu? a) 5 a půl rku b) 2001 aţ 2003 c) 5/ /2006 d) Nástup d zaměstnání: , uknčení pracvníh pměru: Správná dpvěď je c). 15

16 Pracvní zkušensti v ţivtpisu řadíme: a) d časvě nejvzdálenější p časvě nejbliţší b) d časvě nejbliţší p časvě nejvzdálenější c) d nejdelší p nejkratší d) d nejvýznamnější zastávané pzice p nejméně významné zaměstnání Správná dpvěď je b). Který údaj vzdělání d ţivtpisu v principu nepatří? a) 9/1990 6/1999: Základní škla Růţvý Vrch, Karlvy Vary b) 9/1999 6/2003: Obchdní akademie Tmáš Bati, Zlín c) 9/2003 6/2006: Vyská škla eknmická v Praze, Fakulta mezinárdníh bchdu d) 5/2008: kurz Jak připravit prjekt z evrpských fndů, NÚOV, Praha e) 2/2009: seminář Pravidla bchdní krespndence, Best Jbs, s.r.., Ostrava Správná dpvěď je a). Stručně vysvětlete, prč se nedpručuje uvádět údaj jazykvých schpnstech a dvednstech pmcí frmulace anglický jazyk aktivní, německý jazyk pasívní?... Mţné dpvědi: téměř nulvá infrmační hdnta; nevystihuje úrveň pkrčilsti; příliš všebecné příjemce nezíská představu skutečné úrvni; zejména hdncení pasívní evkuje spíše nízku aţ ţádnu znalst jazyka. INFORMAČNÍ ZDROJE Ţivtpis ve frmátu Eurpass je splečným evrpským frmátem strukturvanéh ţivtpisu. Jedná se uznávaný standard v kvalitě zpracvání CV. Získat a zpracvat Eurpass Ţivtpis lze v zásadě dvěma způsby: 1) internetvé stránky NCE ČR nabízejí šablnu frmuláře ke staţení a následnému dplnění údajů v textvém editru (např. MS Wrd); k dispzici jsu frmuláře ve všech jazycích EU: 2) internetvé stránky Cedefpu (Evrpské centrum pr rzvj dbrnéh vzdělávání a přípravy) bsahuje nline průvdce, který umţňuje vyplnit tentýţ Eurpass 16

17 Ţivtpis metdu pstupných krků, dplněných uţitečné metdické rady, a následné ulţení neb vytištění připravenéh dkumentu: https://eurpass.cedefp.eurpa.eu/eurpass/hme/vernav/eurpass+dcument s/eurpass+cv.csp;jsessinid=0c87fdde91531bb9f5242a22dbd7a097.wpc2 Výsledný ţivtpis má na knci prvníh i druhéh pstupu stejnu, standardní pdbu. Uţivatel se prt na začátku puze rzhduje, zda preferuje práci ffline v prgramu MS Wrd (předpkládá se znalst práce s dkumenty a jejich frmátvání v tmt prgramu), neb raději pracuje v nline prstředí pmcí návdnéh průvdce. ZAPAMATUJTE SI Eurpass Ţivtpis je standardně členěn d následujících ddílů a pdddílů: - Osbní údaje - Pţadvané zaměstnání/prfese - Pracvní zkušensti - Vzdělání, dbrná příprava a šklení - Schpnsti, znalsti a dvednsti Jazykvé znalsti a dvednsti Sciální schpnsti a dvednsti Organizační schpnsti a dvednsti Technické znalsti a dvednsti Pčítačvé znalsti a dvednsti Umělecké schpnsti a dvednsti Další schpnsti, znalsti a dvednsti Řidičský průkaz - Dplňující infrmace - Přílhy 17

18 Náhled struktury dkumentu Eurpass - Ţivtpis: 18

19 POZOR! Struktura Eurpass Ţivtpisu je flexibilní. Výše jmenvané schéma ddílů či pdddílů představuje standardní výchzí frmu dkumentu, záleţí však na individuálních ptřebách uţivatele, zda vyuţije všechny ddíly, neb puze některé. Kaţdý ddíl je mţn v případě ptřeby rzšiřvat (např. při uvádění mnţství pracvních zkušenstí neb abslvvaných škl, kurzů, dalšíh vzdělávání). Nevyuţité ddíly je napak vhdné dstranit z dkumentu úplně pkud například nepvaţujeme za nutné uvádět umělecké schpnsti a dvednsti, stačí tent ddíl vymazat (v případě práce se staţenu šablnu), neb přeskčit (v případě nline průvdce). CVIČNÝ ÚKOL Nyní máte představu základních aspektech tvrby strukturvanéh ţivtpisu. Víte také, jaká je becná struktura Eurpass Ţivtpisu. V rámci strategie learning by ding prt nyní navštivte nline průvdce tvrbu Eurpass Ţivtpisu a pkuste se zpracvat svůj strukturvaný ţivtpis: ss+cv.csp Na tét stránce zvlte dkaz Vytvřte si Eurpass - Ţivtpis nyní. Průvdce Vám pskytne metdicku pdpru a praktické rady pr kaţdý krk. P zpracvání si ţivtpis ulţte na disk pčítače a dplňte následující vyhdncení: 1) Vytvření Eurpass Ţivtpisu pmcí nline průvdce byl: a) velmi snadné b) spíše snadné c) spíše nárčné d) velmi nárčné 2) Největší ptíţe mi činil:... 19

20 3) Frmát (pdbu) Eurpass Ţivtpisu pvaţuji pr sebe sbně za: a) velmi vhdný b) spíše vhdný c) spíše nevhdný d) velmi nevhdný 4) Pznámky, kmentáře pstřehy:... EUROPASS JAZYKOVÝ PAS POZOR! Eurpass Jazykvý pas je ze své pdstaty zalţen na principu sebehdncení. Nejedná se tedy jazykvý certifikát a není vydáván na základě vyknané zkušky či jazykvéh testvání. Jeh funkce je trjí: - pmci drţiteli psudit, zhdntit a správně zařadit úrvně svých jazykvých znalstí a dvednstí - sluţit jak nástrj pr kherentní a přehlednu prezentaci infrmací jazykvých znalstech a dvednstech drţitele - pskytnut platfrmu pr zaznamenání frmálních i nefrmálních zkušenstí s puţíváním jazyka (např. abslvvané jazykvé zkušky, ale také zkušensti s necertifikvaným puţíváním cizíh jazyka např. během pbytu v zahraničí, v mezinárdním pracvním prstředí, v rámci vlnčasvých aktivit atd.) ZAPAMATUJTE SI Eurpass Jazykvý pas je nástrj vyvinutý Radu Evrpy jak sučást Evrpskéh jazykvéh prtflia ještě před vznikem samtnéh subru Eurpass a psléze d tht subru začleněný. Princip sebehdncení v cizích jazycích, na němţ je tent nástrj zalţen, se pírá systém tzv. Splečnéh evrpskéh referenčníh rámce pr jazyky, čast také nazývanéh Evrpské úrvně stupnice pr sebehdncení. 20

21 Jedná se škálu šesti úrvní pkrčilsti (A1, A2, B1, B2, C1, C2), vztahující se na následující kategrie a pdkategrie práce s jazykem: - przumění pslech čtení - mluvení ústní interakce samstatný ústní prjev - psaní písemný prjev Kaţdé spjení určité kategrie s určitu úrvní pkrčilsti (např. pslech:b1; písemný prjev:a2) je definván standardním deskriptrem, tj. becným ppisem jazykvých znalstí a dvednstí typických pr danu úrveň pkrčilsti v dané kategrii práce s jazykem. Výsledkem je následující evrpská stupnice pr sebehdncení: 21

22 A1 A2 B1 B2 C1 C2 P O R O Z U M Ě N Í Pslech Rzumím známým slvům a zcela základním frázím týkajícím se mé sby, mé rdiny a bezprstředníh knkrétníh klí, pkud lidé hvří pmalu a zřetelně. Rzumím frázím a nejběţnější slvní zásbě vztahující se k blastem, které se mě bezprstředně týkají (např. základní infrmace mně a mé rdině, nakupvání, místpisu, zaměstnání). Dkáţu pchpit smysl krátkých jasných jednduchých zpráv a hlášení. Rzumím hlavním myšlenkám vyslveným spisvným jazykem běţných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škle, ve vlném čase, atd. Rzumím smyslu mnha rzhlasvých a televizních prgramů týkajících se sučasných událstí neb témat suvisejících s blastmi méh sbníh či pracvníh zájmu, pkud jsu vyslveny pměrně pmalu a zřetelně. Rzumím delším prmluvám a přednáškám a dkáţu sledvat i slţitu výměnu názrů, pkud téma dstatečně znám. Rzumím většině televizních zpráv a prgramů týkajících se aktuálních témat. Rzumím většině filmů ve spisvném jazyce. Rzumím delším prmluvám, i kdyţ nemají jasnu stavbu a vztahy jsu vyjádřeny puze v náznacích. Bez větší námahy rzumím televizním prgramům a filmům. Bez ptíţí rzumím jakémukli druhu mluvenéh prjevu, ţivéh či vysílanéh. Pkud mám trchu času zvyknut si na specifické rysy výslvnsti rdiléh mluvčíh, nemám ptíţe przumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. 22

23 Čtení Rzumím známým jménům, slvům a velmi jednduchým větám, například na vývěskách, plakátech neb v katalzích. Umím číst krátké jednduché texty. Umím vyhledat knkrétní předvídatelné infrmace v jednduchých kaţddenních materiálech, např. v inzerátech, prspektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rzumím krátkým jednduchým sbním dpisům. Rzumím textům, které bsahují slvní zásbu čast uţívanu v kaţddenním ţivtě neb které se vztahují k mé práci. Rzumím ppisům událstí, pcitů a přáním v sbních dpisech. Rzumím článkům a zprávám zabývajícím se sučasnými prblémy, v nichţ autři zaujímají knkrétní pstje či stanviska. Rzumím textům sučasné prózy. Rzumím dluhým slţitým textům, a t jak faktgrafickým, tak beletristickým a jsem schpen/ schpna cenit rzdíly v jejich stylu. Rzumím dbrným článkům a delším technickým instrukcím, a t i tehdy, kdyţ se nevztahují k mému bru. Snadn čtu všechny frmy písemnéh prjevu, včetně abstraktních textů nárčných svu stavbu i jazykem, jak jsu např. příručky, dbrné články a krásná literatura. 23

24 M L U V E N Í Ústní interakc e Umím se jednduchým způsbem dmluvit, je-li můj partner chten zpakvat pmaleji svu výpvěď neb ji přefrmulvat a pmci mi frmulvat, c se snaţím říci. Umím klást jednduché tázky a na pdbné tázky dpvídat, pkud se týkají mých základních ptřeb, neb jde-li věci, jeţ jsu mi důvěrně známé. Umím kmunikvat v jednduchých běţných situacích vyţadujících jednduchu přímu výměnu infrmací známých tématech a činnstech. Zvládnu velmi krátku splečensku knverzaci, i kdyţ bvykle nerzumím natlik, abych knverzaci sám/sama dkázal(a) udrţet. Umím si pradit s většinu situací, které mhu nastat při cestvání v blasti, kde se tímt jazykem mluví. Dkáţu se bez přípravy zapjit d hvru tématech, která jsu mi známá, něţ se zajímám neb která se týkají kaţddenníh ţivta (např. rdiny, kníčků, práce, cestvání a aktuálních událstí). Dkáţu se účastnit rzhvru natlik plynule a spntánně, ţe mhu vést běţný rzhvr s rdilými mluvčími. Dkáţu se aktivně zapjit d diskuse známých tématech, vysvětlvat a bhajvat své názry. Umím se vyjadřvat plynule a phtvě bez příliš zjevnéh hledání výrazů. Umím puţívat jazyk pruţně a efektivně pr splečenské a pracvní účely. Umím přesně frmulvat své myšlenky a názry a vhdně navazvat na příspěvky statních mluvčích. Dkáţu se zapjit d jakékli knverzace neb diskuse. Znám dbře idimatické a hvrvé výrazy. Umím se plynule vyjadřvat a přesně sdělvat jemnější významvé dstíny. Narazím-li při vyjadřvání na nějaký prblém, dkáţu svu výpvěď přefrmulvat tak hladce, ţe t statní ani nepstřehnu. 24

25 Samst atný ústní prjev Umím jednduchými frázemi a větami ppsat míst, kde ţiji, a lidi, které znám. Umím puţít řadu frází a vět, abych jednduchým způsbem ppsal(a) vlastní rdinu a další lidi, ţivtní pdmínky, dsaţené vzdělání a své sučasné neb předchzí zaměstnání. Umím jednduchým způsbem spjvat fráze, abych ppsal(a) své záţitky a událsti, své sny, naděje a cíle. Umím stručně důvdnit a vysvětlit své názry a plány. Umím vyprávět příběh neb přiblíţit bsah knihy neb filmu a vylíčit své reakce. Dkáţu se srzumitelně a pdrbně vyjadřvat k širké škále témat, která se vztahují k blasti méh zájmu. Umím vysvětlit své stanvisk k aktuálním tázkám a uvést výhdy a nevýhdy různých řešení. Umím jasně a pdrbně ppsat slţitá témata, rzšiřvat je témata vedlejší, rzvíjet knkrétní bdy a zaknčit svu řeč vhdným závěrem. Umím pdat jasný plynulý ppis neb zdůvdnění stylem vhdným pr daný kntext a pírajícím se efektivní lgicku strukturu, která pmáhá psluchači všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je. P S A N Í Písemný prjev Umím napsat stručný jednduchý text na phlednici, například pzdrav z dvlené. Umím vyplnit frmuláře bsahující sbní údaje, například své jmén, nárdnst a adresu při přihlašvání v htelu. Umím napsat krátké jednduché pznámky a zprávy týkající se mých základních ptřeb. Umím napsat velmi jednduchý sbní dpis, například pděkvání. Umím napsat jednduché suvislé texty na témata, která dbře znám neb která mě sbně zajímají. Umím psát sbní dpisy ppisující záţitky a djmy. Umím napsat srzumitelné pdrbné texty na širku škálu témat suvisejících s mými zájmy. Umím napsat pjednání neb zprávy, předávat infrmace, bhajvat neb vyvracet určitý názr. V dpise dvedu zdůraznit, čím jsu pr mě událsti a záţitky sbně důleţité. Umím se jasně vyjádřit, dbře uspřádat text a pdrbně vysvětlit svá stanviska. Umím psát pdrbné dpisy, pjednání neb zprávy slţitých tématech a zdůraznit t, c pvaţuji za nejdůleţitější. Umím zvlit styl textu pdle th, jakému typu čtenáře je určen. Umím napsat jasný plynulý text vhdným stylem. Dkáţu napsat slţité dpisy, zprávy neb články a vystavět text lgicky tak, aby pmáhal čtenáři všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je. Umím psát resumé a recenze dbrných neb literárních prací. 25

26 INFORMAČNÍ ZDROJE Uvedenu tabulku stupnici pr sebehdncení najdete na internetvé adrese: Pstup vyplnění Jazykvéh pasu je ttţný jak u Ţivtpisu. Uţivatel má tedy pět dvě cesty k získání dkumentu: 1) stáhnut šablnu frmuláře dkumentu a vyplnit ffline ve Wrdu: 2) neb vyuţít nline průvdce na internetvých stránkách centra Cedefp: Eurpass+Language+Passprt.csp;jsessinid=4D79692C FF D.wpc1 KONTROLNÍ OTÁZKY Pdle stupnice sebehdncení zjistěte, jaku úrvní pkrčilsti se můţe pyšnit mluvčí, který v cizím jazyce umí vysvětlit své stanvisk k aktuálním tázkám a uvést výhdy a nevýhdy různých řešení. a) B1 b) B2 c) C1 Správná dpvěď je b). Můţe uţivatel/ka Jazykvéh pasu zaznamenat v tmt dkumentu svu zkušenst s kmunikací v anglickém jazyce během au-pair pbytu v britské rdině, aniţ by na t měl/a ptvrzení? a) Ne. b) Puze v případě, ţe pdstupí jazykvý test v Nárdním centru Eurpass ČR. c) An, Jazykvý pas umţňuje infrmvat také nefrmálních zkušenstech s puţíváním jazyka. Správná dpvěď je c). 26

27 Náhled struktury dkumentu Eurpass - Jazykvý pas: Osbní údaje Cizí jazyk Sebehdncení pdle evrpských úrvní Jazykvá zkuška Nefrmální zkušensti s puţíváním jazyka 27

28 POZOR! Princip sebehdncení ve spjení s jazykvými znalstmi vyvlává jisté tázky: - Hdntím-li sám sebe, kd mi zabrání účelvě nadhdntit své jazykvé znalsti a schpnsti? - Neztrácí Jazykvý pas výpvědní hdntu, je-li tak snadné uvést v něm nepravdivé údaje? Odpvědět lze jednak dkazem na infrmativní charakter Jazykvéh pasu, jednak pukazem na nepměr mezi ziskem plynucím z uvedení nepravdivých údajů, snadnstí dhalení takvéh pdvdu a závaţnstí následků. Prt: - Jazykvý pas nemá ţádnu certifikační neb dknce právní závaznst. Sluţí výhradně ke kmplexnímu infrmvání jazykvých znalstech a dvednstech drţitele, nikliv k jejich prkazvání. - Odhalení nadhdncených kmpetencí je pr zkušenéh persnalistu či mentra tázku velmi krátké dby. Negativní důsledky takvéh pdvdu na zaměstnavateli či vzdělávací instituci pak bvykle nestjí za krátku knkurenční výhdu získanu uvedením nepravdivých údajů. CVIČNÝ ÚKOL Plynulé vládání vlastníh mateřskéh jazyka pvaţujeme za samzřejmý fakt. Na hdntící škále bychm tedy pr ppis své pkrčilsti v mateřském jazyce autmaticky vlili nejvyšší úrveň C2. Je všem naše zvládání mateřskéh jazyka pravdu tak samzřejmé? Nahlédněte d stupnice pr sebehdncení a prstudujte deskriptry pr nejvyšší úrveň C2. Zamyslete se, zda je vládání mateřskéh jazyka na úrvni C2 skutečně zcela běţné Např.: Umím se plynule vyjadřvat a přesně sdělvat jemnější významvé dstíny? Umím pdat jasný plynulý ppis neb zdůvdnění stylem vhdným pr daný kntext a pírajícím se efektivní lgicku strukturu, která pmáhá psluchači všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je? Dkáţu napsat slţité dpisy, zprávy neb články a vystavět text lgicky tak, aby pmáhal čtenáři všimnut si důleţitých bdů a zapamatvat si je? Umím psát resumé a recenze dbrných neb literárních prací? 28

29 SHRNUTÍ V předchzích dvu kapitlách jste se seznámili se dvěma dkumenty Eurpassu, - Ţivtpis - Jazykvý pas pr které je typické, ţe za jejich bsah (a d jisté míry i frmu) plně zdpvídá sám uţivatel. Jedná se tedy dkumenty zalţené na principu sebehdncení. Oba dkumenty lze získat buď jak šablny frmulářů pr vyplnění ffline, neb zpracvat pmcí nline průvdce. Ţivtpis představuje standardní evrpský frmát strukturvanéh ţivtpisu a umţňuje flexibilně uvádět infrmace pracvních zkušenstech, vzdělání, jazykvých znalstech a dvednstech, sciálních, rganizačních, technických, pčítačvých, uměleckých a dalších kmpetencích. V kapitle věnvané Ţivtpisu jste získali becný přehled vhdných a nevhdných pstupech při kncipvání strukturvanéh ţivtpisu. Vyzkušeli jste si také tvrbu vlastníh ţivtpisu pmcí internetvéh průvdce. Jazykvý pas umţňuje zhdntit vlastní jazykvé znalsti a dvednsti pmcí evrpských úrvní na škále d A1 d C2 pdle jedntlivých aspektů práce s jazykem (przumění, mluvení, psaní). Navíc pskytuje prstr pr zaznamenání frmálních i nefrmálních zkušenstí s puţíváním cizích jazyků. V tét kapitle jste získali vhled d systému stupnice pr sebehdncení a vyzkušeli si určení stupně pkrčilsti pdle definvané jazykvé kmpetence. 29

30 EUROPASS MOBILITA ZAPAMATUJTE SI Mezinárdní vzdělávací a pracvní mbilita, tj. phyb sb za vzděláváním a prací napříč jedntlivými zeměmi, patří mezi priritní blasti zájmu splečných evrpských plitik a iniciativ. Samtné prtfli Eurpass vznikl především za účelem pdpry mbility evrpských bčanů. Evrpská unie v tmt směru vyvíjí nespčet paralelních aktivit, investuje významné prstředky a hledá způsby, jak vzdělávací a pracvní mbilitu usnadnit. Vzdělávací a pracvní mbilita přináší prspěch všem zúčastněným stranám, tj. jedntlivcům, vzdělávacím institucím i pracvním trhům: Přínsy mbility jedntlivci škly zaměstnavatelé zkušenst s dlišným prstředím trénink adaptace na neznámý kntext nvé úhly phledu seznámení se zahraniční praxí výuky nvé impulzy d zahraničních studentů zlepšení jména škly, atraktivita získání ptřebných pracvníků (dbrníků, specialistů) řešení nedstatků v lkálním nábru zlepšení jazykvých dvednsti navázání zahraničních partnerství nví lidé - nvá řešení příprava na pdmínky liberalizvanéh příns pr jazykvu výuku zapjení stáţistů trhu práce a vzdělávání mţnst externíh financvání kntakty d zahraničí cestvání, záţitky (prjekty EU, kmunitární prgramy) nvé kntakty (prfesní i sbní) atraktivní plţka v CV INFORMAČNÍ ZDROJE Vlajkvu ldí sučasných evrpských iniciativ týkajících se vzdělávací mbility je prgram Yuth n the Mve, který sjedncuje aktivity v různých blastech tht fenménu. Jedná se klíčvu iniciativu směřující ke zmírnění dpadů nedávné finančněhspdářské krize na buducí generace pmcí pdpry mezinárdníh rzměru vzdělávání. 30

31 Internetvý prtál iniciativy Yuth n the Mve je zaměřen na mladší generace Evrpanů, kterým nabízí příleţitsti studia, dbrných stáţí či zaměstnání napříč Evrpu, stejně jak mţnsti vzájemné výměny infrmací, zakládání tematických skupin, častá upzrnění na zajímavé událsti či suvisející frmálně-právní pradenství: ZAPAMATUJTE SI Krmě becné pdpry myšlenky mbility vyvinula Evrpská unie také pněkud knkrétnější nástrje k pdpře vzdělávání v zahraničí. Jedná se zejména tzv. kmunitární prgramy mbility. Jejich prstřednictvím je mţné financvat mbilitní prjekty (zahraniční studijní stáţe, dbrné stáţe, dbrné praxe) z evrpských fndů. Systém funguje na základě pskytvání prjektvých grantů rganizacím (zejm. šklám, ale také např. úřadům práce či sukrmým rganizacím), které vysílají své studenty, ţáky, zaměstnance a klienty na vzdělávací či pracvní stáţe d zahraničí. Schéma kmunitárních prgramů pdle názvu a zaměření: COMENIUS zaměřený na předšklní a šklní vzdělávání aţ d úrvně uknčení středníh vzdělání ERASMUS zaměřený na vyskšklské vzdělávání a dbrné vzdělávání na vyskšklské úrvni LEONARDO DA VINCI zaměřený na dbrné vzdělávání a dbrnu přípravu GRUNDTVIG zaměřený na vzdělávání dspělých a celţivtní učení PRŮŘEZOVÝ PROGRAM splupráce a invace plitik, 31

32 pdpra studia jazyků, infrmační a kmunikační technlgie, šíření a vyuţívání výsledků v blasti celţivtníh učení JEAN MONNET zahrnuje akce Jean Mnnet a prvzní granty pr evrpské instituce INFORMAČNÍ ZDROJE Administrací prjektů a přidělváním grantů v těcht prgramech se v České republice zabývá NAEP Nárdní agentura pr evrpské vzdělávací prgramy: ZAPAMATUJTE SI Dkument Eurpass Mbilita sluţí k zaznamenání a ptvrzení výsledků abslvvané evrpské studijní stáţe, dbrné praxe neb dbrvlnické aktivity. Pdmínku pr jeh vydání je - vzdělávací charakter abslvvanéh pbytu - existence vysílající a hstitelské rganizace; tyt rganizace musí buď realizvat mbilitní prjekt financvaný grantem z některéh z výše zmíněných kmunitárních prgramů, neb se dhdnut na uspřádání vzdělávací mbility z vlastních zdrjů a uzavřít tm smluvu Dkument Eurpass Mbilita má pdbu čtyřstránkvéh standardizvanéh frmuláře, jejţ získává účastník mbility p jejím abslvvání. Vysílající a hstitelská rganizace v tmt frmuláři vyplňují a ptvrzují typ, náplň a účel mbility včetně jejích výsledků, tj. ppisu th, c se drţitel dkumentu v průběhu mbility naučil, jaké dvednsti trénval, jaké získal kmpetence. Smyslem dkumentu je pskytnut drţiteli evrpsky jedntný záznam tm, ţe abslvval zahraniční vzdělávací či dbrně prakticku zkušenst. Díky pdrbnému ppisu tét zkušensti se tak drţiteli pskytuje dklad znalstech, dvednstech a kmpetencích získaných v mezinárdním prstředí. Takvý dklad můţe sluţit jak cenná sučást sbníh prtflia při jednání na trhu práce. V případě vyskšklských mbilit navíc drţitel prkazuje abslvvání části studijníh prgramu v zahraničí (dkument nabízí prstr pr zaznamenání abslvvaných kurzů včetně jejich kreditních hdnt). 32

33 Typickými drţiteli dkumentu Eurpass Mbilita prt mhu být například: - ţáci ZŠ, kteří stráví dva týdny na jazykvém kurzu přádaném partnersku šklu ve Velké Británii v rámci prjektu Cmenuis - ţáci gastrnmickéh učiliště, kteří abslvují měsíční dbrnu praxi v htelu v Itálii díky prgramu Lenard da Vinci - ţáci dvu partnerských škl (z různých zemí), které se smluvně dhdnu na vzájemné vzdělávací výměně ţáků bez hledu na kmunitární prgramy - učitelé, kteří abslvují stáţ v zahraniční vzdělávací rganizaci za účelem svjení nvých metd výuky neb zlepšení jazykvých schpnstí - mistři dbrnéh výcviku vyslaní na stáţ d zahraniční firmy za účelem seznámení se s nvými technlgiemi výrby - studenti vyských škl, kteří abslvují část studia na zahraniční univerzitě v rámci prgramu Erasmus - zaměstnanci tuzemské pbčky firmy na šklícím pbytu v mateřské centrále v zahraničí - dbrvlníci vyknávající v zahraničí humanitární či charitativní činnst v rámci určitéh prjektu KONTROLNÍ OTÁZKY Vyplnění (a ptvrzení) dkumentu Eurpass Mbilita má/mají na starsti: a) jeh buducí drţitel, tj. účastník zahraniční stáţe b) vysílající rganizace c) hstitelská rganizace d) vysílající a hstitelská rganizace (kaţdá vyplní svůj ddíl dkumentu) Správná dpvěď je d). Situace: Student si letních prázdninách vydělává sběrem vce na farmě v Irsku. Můţe tut zahraniční zkušenst zaznamenat pmcí dkumentu Eurpass Mbilita? a) an b) ne Zdůvdněte:... 33

34 Správná dpvěď je b). Zdůvdnění: 1. Nejedná se primárně vzdělávací aktivitu. 2. Chybí vysílající rganizace. (Nic ale nebrání tmu, aby tut zkušenst zaznamenal v Eurpass Ţivtpisu či Jazykvém pasu!) Kmunitární prgram Lenard da Vinci pskytuje mbilitní granty zejména: a) vyským šklám a univerzitám b) středním dbrným šklám a učilištím c) základním šklám Správná dpvěď je b) Systém vydávání dkumentu Eurpass Mbilita v jedntlivých krcích: Krky: 1 Vysílající rganizace pţádá NCE ČR pdklady pr dkument Eurpass Mbilita a pskytne údaje mbilitním prjektu. 2 NCE ČR vyhdntí, zda mbilitní prjekt splňuje kritéria kvality; pkud an, pskytne vysílající rganizaci elektrnické frmuláře dkumentu Eurpass Mbilita, vygeneruje specifická čísla dkumentů pr jedntlivé účastníky, připjí metdické rady pr další pstup a zašle riginální desky Eurpass. 3 Vysílající rganizace vyplní svůj ddíl ve frmulářích (včetně jména a sbních údajů buducíh drţitele a specifickéh čísla jeh dkumentu) a předá tyt frmuláře v elektrnické pdbě hstitelské rganizaci, ve které prbíhá stáţ. 4 Hstitelská rganizace dplní své ddíly ve frmuláři (včetně ppisu znalstí, dvednstí a kmpetencí, které buducí drţitel dkumentu na stáţi získal), vytiskne dkumenty a razítkem a pdpisem je ptvrdí. Ve fyzické pdbě zašle dkumenty zpět vysílající rganizaci (případně je pšle splečně s vracejícími se účastníky stáţe). 5 Vysílající rganizace zkntrluje bsah vytištěných dkumentů, ptvrdí je razítkem a pdpisem, vlţí d desek a předá drţitelům abslventům stáţe. 34

35 Náhled struktury dkumetu Eurpass Mbilita: Vysílající rganizace Osbní údaje Hstitelská rganizace Datum vydání a specifické čísl Údaje typu mbility Znalsti, dvednsti a kmpetence získané v průběhu mbility (event. získané kredity) 35

36 Situace: CVIČNÝ ÚKOL Skupina českých studentek a studentů bru Sciální péče abslvuje šest týdnů dbrné praxe v Centru rehabilitační péče pr tělesně pstiţené ve Frankfurtu nad Mhanem, SRN. Níţe následuje výňatek z té části dkumentu Eurpass Mbilita, která zaznamenává schpnsti a dvednsti získané v průběhu stáţe (jedná se vybrané názvy plí z riginálníh dkumentu). Pkuste se vţít d rle německéh krdinátra/ky stáţe a dplnit, c se ţákyně a ţáci ve Vašem rehabilitačním centru naučili. Pamatujte, ţe infrmace mají mít heslvitý charakter (frmulujte fiktivní seznam výsledků učení): Získané pracvní schpnsti a dvednsti: Získané jazykvé schpnsti a dvednsti: Získané sciální schpnsti a dvednsti:

37 EUROPASS DODATEK K OSVĚDČENÍ ZAPAMATUJTE SI Eurpass - Ddatek k svědčení má v subru dkumentů Eurpass specificku pzici. V tmt mdulu jste se jiţ dzvěděli, ţe Ţivtpis a Jazykvý pas vycházejí z principu sebehdncení a za jejich bsah dpvídá drţitel. Dzvěděli jste se také, ţe bsah dkumentu Mbilita vytvářejí rganizace, které vysílají neb přijímají stáţisty. T znamená, ţe ani v případě Mbility není standardizván bsah, nýbrţ puze frma. Dkument Ddatek k svědčení se d předešlých tří v jistých hledech liší. Jeh funkcí je ppsat znalsti, dvednsti a kmpetence, které jedntlivec získal cby abslvent bru středníh vzdělání. Jedná se dkument přikládaný v českém a zárveň cizjazyčném vyhtvení k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu neb vysvědčení závěrečné zkušce. Obsah dkumetu je shdný pr všechny abslventy určitéh bru středníh vzdělání. Účelem Ddatku k svědčení je pskytnut bčanům nástrj pr ppis a vysvětlení jejich kvalifikace v případě, ţe se rzhdnu ucházet zaměstnání neb další studium v zahraničí. Dkument by měl svému drţiteli pmci při jednání se zahraničním zaměstnavatelem neb vzdělávací institucí tím, ţe jim umţní przumět bru středníh vzdělání abslvvanému v České republice a správně vyhdntit jeh vztah k bdbným kvalifikacím v dané cizí zemi. České maturitní vysvědčení neb výuční list jsu dkumenty, které ptvrzují kmpletní abslvvání maturitníh neb výučníh bru středníh vzdělání v českém šklském systému. Je všem skutečnstí, ţe vzdělávací systémy jedntlivých zemí Evrpy se mhu navzájem výrazně lišit. Například zedník vyučený ve Velké Británii můţe dispnvat kvalifikací pměrně dlišnu d zedníka vyučenéh v Německu, a kvalifikace ptřebná pr výkn pvlání zdravtní sestry v Belgii můţe být dlišná d kvalifikace, která je pr ttéţ pvlání běţná v Řecku. Nástrjem zprůhlednění těcht systémvých nuancí se stal Ddatek k svědčení, jehţ jádrem je pdrbný ppis dvednstí a kmpetencí typických pr abslventa knkrétníh bru středníh vzdělání v knkrétní zemi. Za vytváření bsahu dkumentů, tj. frmulaci charakteristik jedntlivých brů v České republice, dpvídá Nárdní centrum Eurpass ČR ve splupráci s garanty Nárdníh ústavu dbrnéh vzdělávání, kteří se pdílejí na vývji Rámcvých vzdělávacích prgramů a mají tak pdrbný přehled jedntlivých brech. Pr przumění tmut dkumentu bude vhdné seznámit se s jeh vlastní pdbu jiţ v tét části kapitly: 37

38 Náhled struktury dkumetu Ddatek k svědčení: maturitní br M/02 Cestvní ruch, vyhtvení v anglickém jazyce Název bru a jeh překlad Infrmace škle, českém vzdělávacím systému a mezinárdní úrvni dsaţené kvalifikace Obecné kmpetence abslventa bru Odbrné kmpetence abslventa bru Infrmace způsbu abslvvání bru; ptvrzení NÚOV Mţnsti uplatnění na trhu práce 38

39 POZOR! Dkument Eurpass Ddatek k svědčení není samstatný certifikát. Ze své pdstaty je infrmačním dplňkem certifikátu (maturitníh vysvědčení, výučníh listu), který dprvází. Z tht faktu plyne, ţe - Ddatek k svědčení není vydáván na jmén drţitele; vztahuje se výhradně ke knkrétnímu bru abslvvanému na knkrétní škle - všichni abslventi stejnéh bru mají stejný Ddatek k svědčení (event. se liší puze údajem škle, kde byl br abslvván) - Ddatek k svědčení nezakládá v zahraničí autmatický nárk na uznání dsaţenéh stupně a druhu vzdělání (např. pr mţnst vyknávat některu z tzv. regulvaných prfesí, u kterých je nutné prkázat záknem stanvenu kvalifikaci); můţe však při ţádsti tt uznání výrazně pmci ZAPAMATUJTE SI Občan se středním vzděláním maturitníh neb výučníh typu můţe získat svůj Ddatek k svědčení dvěma způsby: 1) Zasláním individuální ţádsti splečně s věřenu kpií maturitníh vysvědčení neb výučníh listu na adresu Nárdníh centra Eurpass ČR. Ţadatel bdrţí svůj Ddatek v češtině a v jednm cizím jazyce (na výběr: anglicky, německy, francuzsky). Stejně jak všechny statní dkumenty Eurpassu, Ddatek k svědčení je vydáván bezplatně. V databázi NCE ČR se nacházejí také dkumenty pr starší bry studia lze prt vyhvět ţadatelům téměř všech věkvých kategrií. 2) Prstřednictvím škly, která můţe kaţdrčně bjednat Ddatky k svědčení pr všechny abslventy psledních rčníků prstřednictvím nline databáze Nárdníh centra Eurpass ČR. Škly získají Ddatky pr všechny abslventy v češtině a v jednm cizím jazyce pdle přání jedntlivých abslventů (anglicky, německy, francuzsky). Také škly bdrţí tyt dkumenty pr své abslventy zdarma. INFORMAČNÍ ZDROJE Jedntlivci i vzdělávací rganizace najdu bliţší infrmace Ddatku k svědčení na internetvých stránkách NCE ČR v příslušné sekci: 39

40 KONTROLNÍ OTÁZKY Obsah dkumentu Eurpass Ddatek k svědčení (tj. ppis bru, ke kterému se daný Ddatek váţe) vytváří/ejí: a) Evrpská kmise b) učitelé danéh bru na příslušných šklách c) dbrníci Nárdníh ústavu dbrnéh vzdělávání ve splupráci s NCE ČR Správná dpvěď je c). Drţitelka maturitníh vysvědčení v bru Všebecná sestra, která je zárveň drţitelku Ddatku k svědčení pr tent br, můţe na základě tét kmbinace dkumentů autmaticky vyknávat pvlání nemcniční sestry ve všech zemích EU. Je t pravda? a) an b) ne Správná dpvěď je b). Drţitel maturitníh vysvědčení v bru Cestvní ruch, který je zárveň drţitelem Ddatku k svědčení pr tent br, můţe vyuţít tut kmbinaci dkumentů jak klíčvý pdklad prezentace své kvalifikace při ţádsti zaměstnání v htelvých sluţbách v celé EU. Je t pravda? a) an b) ne Správná dpvěď je a). Který druh infrmace se v Eurpass Ddatku k svědčení nenachází? a) název bru b) pdrbný ppis znalstí, dvednstí a kmpetencí drţitele c) jmén drţitele d) název škly, která vydala suvisející maturitní vysvědčení neb výuční list e) úrveň dané kvalifikace v mezinárdním systému f) ppis mţnéh uplatnění drţitele na trhu práce Správná dpvěď je c). 40

41 EUROPASS DODATEK K DIPLOMU ZAPAMATUJTE SI Eurpass Ddatek k diplmu má tutéţ funkci jak Ddatek k svědčení představený v předchzí kapitle, puze se netýká středníh, nýbrţ vyskšklskéh neb vyššíh dbrnéh vzdělání. Ddatek k diplmu tedy sdílí s Ddatkem k svědčení splečný účel, avšak v mnha dalších aspektech se tyt dva nástrje, jak uvidíme, rzcházejí. Smyslem Ddatku k diplmu je tedy pmci drţiteli prezentvat svůj abslvvaný br studia v jeh kmplexnsti, a t dma i v zahraničí. Standardní frmát Eurpass Ddatku k diplmu bsahuje následující sekce: - sbní údaje drţitele zde si všimněte prvníh rzdílu prti Ddatku k svědčení - infrmace druhu kvalifikace např. br studia a získaný titul - infrmace úrvni kvalifikace stupeň vzdělání, mezinárdní zařazení - infrmace bsahu a dsaţených výsledcích v tét sekci jsu vyjmenvány abslvvané kurzy, způsb jejich zaknčení (zápčet/zkuška), jejich kreditní hdnty a dsaţené známky, výsledky SZZ - infrmace funkci kvalifikace mţnsti dalšíh studia či prfesníh uplatnění - dplňkvé infrmace např. záknné úpravy kvalifikace - ptvrzení ddatku pdpis dpvědné sby a úřední razítk - infrmace systému terciárníh vzdělávání v České republice schéma šklské sustavy České republiky pr przumění úrvni danéh diplmu 41

42 Náhled struktury dkumetu Eurpass - Ddatek k diplmu: Vyšší dbrná škla (titul: DiS.), br N/023 Eknmika mezinárdníh hspdářství, vyhtvení v anglickém jazyce 42

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin

Šárka Laboutková Typologie zájmových skupin Šárka Labutkvá Typlgie zájmvých skupin V textu byly pužity části textů z knihy Lbbing v mderních demkraciích autrů Müller, Vymětal, Labutkvá, Grada, Praha 2010. Dále již publikvané studie: Prsazvání zájmů

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. Vyuţití nemocničního informačního systému v práci všeobecných sester

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. Vyuţití nemocničního informačního systému v práci všeobecných sester MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra šetřvatelství Slmn Tesfaye Vyuţití nemcničníh infrmačníh systému v práci všebecných sester Bakalářská práce Veducí práce: PhDr. Olga Janíkvá Brn 2014 ANOTACE,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Zpracvání návrhu pdpry prdeje prduktů v pdmínkách ČSOB pjišťvny Práškvá Gabriela Bakalářská práce 2009 Prhlašuji: Prhlášení: Tut práci jsem vypracvala samstatně.

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více