Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství"

Transkript

1 Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá , Praha

2 Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Nrska v rámci Finančníh mechanismu EHP a Nrskéh finančníh mechanismu 2

3 Obsah 1. Představení partnerů prjektu Filzfie prgramů celživtníh vzdělávání Představení prgramů vhdných pr splupráci na úrvni středníh dbrnéh šklství Lenard da Vinci Cmenius Grundtvig Analýza česk- nrské splupráce Dhdnuté mžnsti splupráce Harmngram pr splupráci výměny studentů česk- nrských škl v rámci prgramu Lenard da Vinci

4 1. Představení partnerů prjektu Střední škla technická, Zelený pruh je škla s dluhletu tradicí. Škla vznikla v rce 1954 se zaměřením na stavebnictví. V sučasné dbě je mderní, dynamicky se rzvíjející šklu, která žákům nabízí širké spektrum brů zaměřených na stavebnictví, strjírenství, elektrtechniku a služby. Svým pjetím a mderním zázemím splňuje pžadavky kladené na sučasné, ale i buducí ptřeby abslventů a jejich uplatnění na pracvním trhu Evrpské Unie. Pdmínky pr tereticku i prakticku výuku jsu na škle velmi dbré. Při výuce jsu pužívány mderní učební metdy a pmůcky. Výuku zajišťují kvalifikvaní a erudvaní pedaggičtí pracvníci. Důraz je kladen nejen na získání teretických znalstí, ale i na získání praktických dvednstí aplikvatelných v prfesním živtě. Ke zkvalitnění výuky přispívá účast žáků na dbrných exkurzích a sutěžích dbrných dvednstí. Škla má rvněž zkušensti s mezinárdní spluprací. Udržuje již něklik let velmi dbré přátelské kntakty se střední dbrnými šklami v dánských městech Haderslev a Arhus. Každrčně se uskutečňuje výměnný pbyt českých žáků v Dánsku a dánských žáků v ČR. Správa středních škl v kraji Sør-Trøndelag. Tent partner má rzsáhlé zkušensti s evrpskými prgramy celživtníh vzdělávání Lenard da Vinci a Cmenius z let Tat instituce byla na semináři zastupena panem Øyvindem Ingstadem. Střední dbrná škla Skjetlein z Leinstradu má stejně jak její český partner zkušensti s evrpskými prjekty celživtníh vzdělávání Lenard a Cmenius mim jiné i při splupráci s Česku republiku. Na tét střední škle lze studvat širku nabídku brů zaměřených na zemědělství, stavebnictví, řemeslnu výrbu a design. 4

5 2. Filzfie prgramů celživtníh vzdělávání Reakcí na rzhdnutí Evrpskéh Parlamentu, jež zavádí evrpské vzdělávací prgramy, Česká republika realizuje v prgramvacím bdbí prgram celživtníh vzdělávání. Prgram celživtníh vzdělávání je navržen v pdbě integrvanéh akčníh prgramu spjujícíh dříve partikulární prgramy jak je Erasmus či Lenard da Vinci. Záměrem je maximalizace využití prstředků alkvaných v těcht prgramech pr ptencinální příjemce. Účelem prgramu je finančně pdprvat vzdělávací aktivity ve všech etapách živta. Celživtní vzdělávání ( CŽV) je trend, který v psledních letech panuje ve všech vyspělých zemích. Je kladen větší důraz na investice d lidskéh kapitálu. Základním předpkladem pr hspdářský růst a růst živtní úrvně je vzdělaná splečnst. Prgram celživtníh vzdělávání je základním prvkem splnění Lisabnské strategie stejně tak jak nvé strategie Evrpa 2020 pr následujících deset let. Obě tyt strategie frmulvaly hlavní cíle eknmiky tak, aby se stala knkurenceschpnější, dynamičtější, znalstní se schpnstí udržitelnéh hspdářskéh růstu, s větší sciální sudržnstí a lepšími pracvními místy. Prgram celživtníh vzdělávání, který je zaměřen na splnění tht cíle vlivňuje základní blasti Lisabnské strategie i strategie Evrpa sciální sudržnst, zaměstnanst i hspdářský růst. Celživtní vzdělávání (dále CŽV) představuje nástrj, který pdpruje dsahvání cílů, které si EU stanvila nejen v blasti vzdělávání. Prgram CŽV je v úzkém vztahu s dalšími akcemi EU v blasti zaměstnansti, kultury, infrmačních a kmunikačních technlgií a rvných příležitstí. Řízení prgramu je zabezpečen Výknnu agenturu a na decentralizvané úrvni pak nárdními agenturami účastnících se zemí. Je tvřen čtyřmi dvětvvými prgramy: Cmenius v blasti šklskéh vzdělávání, Erasmus v blasti vyskšklskéh vzdělávání, Lenard da Vinci pr dbrné vzdělávání a přípravu a 5

6 Grundtvig pr vzdělávání dspělých. Odvětvvé prgramy jsu dplněny Průřezvým prgramem, který pdpruje především výuku jazyků a využití infrmačních a kmunikačních technlgií ve vzdělávání, a prgramem Jean Mnnet, který pdpruje studia evrpské integrace. Každý prgram je určen pr předem definvanu skupinu účastníků a má své specifické cíle, jejichž plnění je dsahván pdprvanými aktivitami. Největší důraz je kladen na akce mbility a partnerství, cž dkazuje také fakt, že je jim přidělena největší část rzpčtu v rámci jedntlivých prgramů. Celkvý rzpčet prgramu pak činí 6,97 mld. EUR na sedm let. CŽV lze členit d dvu základních etap: pčáteční vzdělávání- je realizván před vstupem na trh práce, jedná se frmální vzdělávání. další vzdělávání- je realizván před prvním vstupem na trh práce, a t napříč frmálním, nefrmální i infrmálním vzděláváním (jde prces získávání vědmstí z každdenních zkušenstí, prstředí a kntaktů. Prbíhá v rdině, v práci, ve vlném čase, při sledvání médií. Je nerganizvané, nesystematické a nekrdinvané institucinálně). Prgram je charakterizván větší decentralizací, více prjektů je tedy schvalván na nárdní úrvni a tím je dán větší prstr k začlenění nárdních pririt a ptřeb dané země. Byla také snaha zjedndušení administrativních prcedur, aby se prces pdávání prjektvé žádsti a řízení prjektu stal více vyhvujícím pr příjemce. 4 dvětvvé prgramy COMENIUS zaměřený na předšklní a šklní vzdělávání až d úrvně uknčení středníh vzdělání ERASMUS zaměřený na vyskšklské vzdělávání a dbrné vzdělávání na vyskšklské úrvni LEONARDO DA VINCI zaměřený na dbrné vzdělávání a dbrnu přípravu GRUNDTVIG zaměřený na vzdělávání dspělých a celživtní učení 6

7 Průřezvý prgram se skládá ze čtyř hlavních činnstí: - splupráce a invace plitik, - pdpra studia jazyků, - infrmační a kmunikační technlgie, - šíření a využívání výsledků v blasti celživtníh učení prgram Jean Mnnet zahrnuje akce Jean Mnnet a prvzní granty pr evrpské instituce 7

8 3. Představení prgramů vhdných pr splupráci na úrvni středníh dbrnéh šklství 3.1. Lenard da Vinci Tent prgram je zaměřen na dbrné vzdělávání a přípravu na jiné než vyskšklské úrvni. Účelem prgramu je pdpra získávání dvednstí a kvalifikací, které pvedu k sbnímu rzvji, větší zaměstnatelnsti a účasti na evrpském trhu práce. V suvislsti s tím je také důležité zlepšit transparentnst kvalifikací a schpnstí získaných v nefrmálním vzdělávání. Dále prgram pdpruje vývj a přens invací v institucích a pstupech dbrnéh vzdělávání a přípravy. Prgram se primárně zaměřuje na mbility, kam je také alkván nejvíce prstředků (60%). Prt byl stanven perativní cíl zlepšit kvalitu a zvýšit bjem mbility sb zapjených d pčátečníh dbrnéh vzdělávání a přípravy a d další dbrné přípravy v rámci Evrpy, s cílem umžnit stáž v pdnicích pr sb. Účastníci prgramu sby účastnící se všech frem dbrnéh vzdělávání a přípravy s výjimku vyskšklské úrvně; sby na trhu práce; vzdělávací instituce a rganizace pskytující mžnsti vzdělávání v blastech, na které se vztahuje prgram Lenard da Vinci, a jejich pracvníci; sdružení a zástupce subjektů, kteří jsu zapjeni d dbrnéh vzdělávání a přípravy, včetně sdružení učňů, rdičů a učitelů; pdniky a další zástupci pracvníh živta včetně bchdních kmr a jiných bchdních rganizací; 8

9 subjekty pskytující pradenské, knzultační a infrmační služby suvisející se všemi aspekty celživtníh učení; sby a subjekty zdpvědné za systémy a metdy dbrnéh vzdělávání a přípravy na místní, reginální a celstátní úrvni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se tázkami celživtníh učení; vyskšklské instituce; neziskvé rganizace, dbrvlné rganizace, nevládní rganizace. Pdprvané aktivity mbility sb rzdělené na: IVT ( Initial Vcatinal Training) = mezinárdní stáže pr sby v pčátečním dbrném vzdělávání Aktéři: žáci a studenti SŠ a VOŠ Frma mbility: zahraniční stáže v pdnicích neb vzdělávacích institucích Délka stáže: 2-39 týdnů Délka prjektu: maximálně 2 rky PLM ( Peple in the Labur Market) = mezinárdní stáže pr sby na trhu práce Aktéři: sby pracující, neb které mhu být zaměstnány Frma mbility: zahraniční stáže v pdnicích neb vzdělávacích institucích Délka stáže: 2-26 týdnů Délka prjektu: maximálně 2 rky VETPRO ( Vcatinal Educatin and Training Prfessinals) Aktéři: pracvníci v dbrném vzdělávání a přípravě pdprující jejich prfesní rzvj 9

10 Frma mbility: Výměny zaměřené na přens zkušenstí, zdknalení a aktualizace kvalifikací a/neb invačních metd a pstupů Délka stáže: 1-6 týdnů Délka prjektu: maximálně 2 rky přípravné návštěvy (grant umžňující se zúčastnit pracvníh setkání s ptenciálními partnery prjektu v zahraničí) partnerství za účelem řešení témat splečnéh zájmu mnhstranné prjekty, které se zaměřují na zdknalení systémů dbrné přípravy vývj invací patří mezi centralizvané aktivity přens invací patří mezi decentralizvané aktivity tematické sítě dbrníků a rganizací dprvdné aktivity Náklady na prjekt jsu stanveny směrnicemi EU a závisí na pčtu účastníků a délce trvání prjektu: Pbytvé náklady na účastníka v Nrsku na 2 týdny: 1470 Eur/1 s. Náklady na přípravu na účastníka: 150 Eur/1 s. Náklady na řízení: 200 Eur/1 s Cmenius Prgram Cmenius je zaměřen na šklní vzdělávání. Zapjit se mhu mateřské škly, základní škly a střední škly. Cílvu skupinu jsu žáci, studenti, učitelé a pedaggičtí pracvníci půsbící v těcht typech škl. Pbyty jsu kncipvány dluhdbě, a t na 3-10 měsíců. 10

11 Cílem prgramu je rzvíjet przumění mezi mladými lidmi z různých evrpských zemí, pmáhat jim svjit si základní živtní dvednsti nezbytné pr jejich sbní rzvj, pr jejich buducí zaměstnání a pr aktivní účast v evrpských záležitstech. Účastníci jsu vedeni ke zlepšení jejich praktickéh vyučvání, manažerských schpnstí a získat širší chápání šklníh vzdělání v Evrpě. Prgram musí mít jednu z následujících frem: - kurz prfesníh rzvje pr pedaggické pracvníky škl - stáž ve škle neb pdniku zapjenéh d šklníh vzdělávání - účast na evrpské knferenci Účastníci prgramu žáci/studenti ve šklním vzdělávání - d mateřských p střední škly škly zařazené v Rejstříku škl a šklských zařízení MŠMT: mateřské škly, včetně speciálních základní škly, včetně speciálních a uměleckých střední škly, včetně dbrných, speciálních, uměleckých a učilišť učitelé a další pracvníci v těcht šklách asciace, neziskvé a nevládní rganizace zapjené d šklníh vzdělávání a zástupci těcht institucí sby a instituce zdpvědné za rganizaci a pskytvání vzdělání na místní, reginální a nárdní úrvni výzkumná centra a instituce zabývající se prblematiku celživtníh učení vyské škly, které vzdělávají učitele/buducí učitele instituce zajišťující pradenství a infrmační servis 11

12 Pdprvané aktivity individuální mbility, které mhu zahrnvat: Mbility žáků/studentů a učitelů (např. výměny učitelů, studijní návštěvy ředitelů, výměny studentů) Účast na vzdělávacích kurzech/škleních pr učitele a další pedaggické pracvníky půsbící v blasti šklníh vzdělávání Studijní a přípravné návštěvy pr mbility, partnerství škl, centralizvané prjekty neb tematické sítě Asistentské pbyty pr studenty-buducí učitele pdpra splupráce v rámci: škl se zaměřením na rzvj splečných vzdělávacích prjektů pr žáky/studenty a jejich učitele (Cmenius- prjekty partnerství škl) rganizací zdpvědných za pdbu šklníh vzdělávání, se zaměřením na psílení splupráce mezi reginy, včetně mezinárdní příhraniční splupráce (Prjekty Cmenius REGIO) zaměření centralizvaných multilaterálních prjektů: rzvj, prpagace a šíření dbrých příkladů ve vzdělávání, včetně tvrby nvých výukvých metd a materiálů výměna zkušenstí neb tvrby systémů, které zajišťují infrmace neb pradenství pr studenty, učitele a další sby, na které se vztahuje prgram Cmenius vytváření, prpagace a šíření nvých kurzů pr učitele zaměření centralizvaných tematických sítí: rzvj vzdělávání v tematické blasti, ve které půsbí získávání a šíření ukázek dbrých příkladů a invačních přístupů pskytvání pdpry prjektům v dané tematické blasti analýza ptřeb a její praktické uplatnění ve šklním vzdělávání 12

13 Žádsti d prgramu Cmenius se pdávají na začátku prsince každéh rku Grundtvig Prgram Grundtvig je zaměřen na výukvé a vzdělávací ptřeby sb ve všech frmách vzdělávání dspělých, tj. sb starších 16 let s výjimku studentů denníh studia na SŠ a VŠ, a na instituce a rganizace nabízející neb pdprující tt vzdělávání. Účelem prgramu je reagvat na prblematiku vzdělávání stárnucí ppulace v Evrpě a pmáhat dspělým ke zdknalvání znalstí a dvednstí. Operativním cílem prgramu je zvýšit kvalitu a bjem mbilit sb účastnících se dalšíh vzdělávání na 7000 účastníků. Účastníci prgramu účastníci vzdělávání dspělých instituce neb rganizace pskytující mžnsti vzdělávání dspělých učitelé a statní pracvníci těcht institucí neb rganizací instituce zapjené d pčáteční neb další dbrné přípravy pracvníků půsbících ve vzdělávání dspělých asciace a zástupci subjektů zapjených d vzdělávání dspělých, včetně asciací učitelů a účastníků vzdělávání dspělých subjekty pskytující pradenské, knzultační a infrmační služby týkající se jakéhkli aspektu vzdělávání dspělých sby a subjekty zdpvědné za frmy, metdy a pstupy týkající se jakéhkli aspektu vzdělávání dspělých na místní, reginální a nárdní úrvni výzkumná centra a subjekty zabývající se tázkami vzdělávání dspělých pdniky neziskvé rganizace, dbrvlné rganizace, nevládní rganizace vyskšklské instituce 13

14 Pdprvané aktivity mbility sb (vzdělávací kurzy, stáže, studijní pbyty) pracvníků v blasti vzdělávání dspělých zaměřené na vzdělávání a prfesní rzvj dspělých účastníků vzdělávání (tevřen d rku 2009) stáže buducích neb začínajících učitelů v blasti vzdělávání (d rku 2009) partnerství zabývající se tématy splečnéh zájmu zúčastněných subjektů mnhstranné prjekty zaměřené na zdknalení systémů vzdělávání dspělých prstřednictvím rzvje a předávání invací a svědčených pstupů zaměření tematických sítí dbrníků a rganizací: rzvj vzdělávání dspělých identifikace a zdknalvání svědčených pstupů a invací pskytvání bsahvé pdpry multilaterálním prjektům a prjektům partnerství a pdprvání vzájemné sučinnsti mezi těmit prjekty a partnerstvími rzvj analýzy ptřeb a zajištění kvality vzdělávání dspělých přípravné návštěvy dprvdná patření 14

15 4. Analýza česk- nrské splupráce 4.1. Dhdnuté mžnsti splupráce Pan Øyvind Ingstad, zástupce nrské strany a krdinátr mezinárdních výměn se nabídl zprstředkvat splupráci i s jinými šklami. Osby, které by byly v Čechách za nrské žáky zdpvědné, se musí dmluvit anglicky a mladým nrským praktikantům by měl být umžněn, aby se také dmluvili anglicky na pracvišti. Neví, d jaké míry bude dané výměny ze strany nrských studujících zájem, jelikž nrští žáci jsu vice mtivváni pracvat v Nrsku, kde dstávají plat, zatímc během dby, kdy budu na stáži, peníze nebdrží. V tmt případě záleží na sbnsti jedntlivce, zda upřednstňuje zůstat dma a vydělávat peníze, či zahraniční praxi bere jak výbrnu zkušenst a mžnst pznat jinu kulturu. Ředitel Střední škly technické, pan Ing. Drahslav Matnha, je taktéž schpen získat kntakty a zajistit i jiné prfese, než nabízí jejich škla. Pr naplánvání danéh úklu by byla vhdná přípravná návštěva v Praze, kde by se dmluvila knkrétní splupráce. Pkud jde nrské studenty pracující na stáži v Praze, byl by mžné sehnat jim praxi, kde budu splečně s českými studenty, kteří mluví dbře anglicky. Cž je určitě výhdné pr bě strany studentů, kteří splu budu sdílet nejen pracvní prstr, ale budu i vzájemně kmunikvat. Vzhledem k časvým mžnstem a zaměření prjektu by kperace mhla nejlépe prbíhat využitím prgramu Lenard da Vinci dle následujícíh mdelu: Nrští žáci by d České republiky mhli přijet na delší dbu - 6 týdnů až 4 měsíce v rámci prgramu Lenard da Vinci. Čeští žáci by d Nrska přijeli na kratší dbu, ale za t ve skupinkách pd dhledem českéh vyučujícíh. D Nrska by například přijela skupinka lidí na 2 týdny, cž je minimální dba pr stážisty v rámci prgramu Lenard da Vinci. Pr zvyšvání kvalifikace a výměny českých i nrských vyučujících je taktéž nejvhdnější prgram Lenard da Vinci. 15

16 Aby výměna zkušenstí byla reciprční a mhla prbíhat z bu stran, každá ze stran si musí pdat žádst grant u příslušné Nárdní agentury. Vyučující by případně mhli dále využít prgramu Cmenius, jehž mžnsti jsu ppsány v kapitle 3.2. V případě, že se vyučující účastní i vzdělávání dspělých nad 16 let, které neprbíhá frmu denníh studia, mhu využít prgramu Grundtvig, který je přiblížený v kapitle 3.3. Prgram COMENIUS Šklní vzdělávání Prgram LEONARDO DA VINCI Odbrné vzdělávání a příprava Prgram GRUNDTVIG Vzdělávání dspělých Prgram Cmenius se zaměřuje na první etapu vzdělávání, d předšklníh a základníh šklníh vzdělávání až p střední škly. Týká se všech členů vzdělávacíh systému: žáků, učitelů, místních úřadů, sdružení rdičů, nevládních rganizací, institucí pr vzdělávání učitelů a všech dalších pedaggických pracvníků. Prgram Lenard da Vinci spjuje plitiku s praxí v blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy (OVP). Prjekty sahají d prjektů, které pskytují každému příležitst zdknalit své schpnsti, znalsti a dvednsti prstřednictvím pbytu v zahraničí, až p prjekty celevrpské splupráce mezi aktéry v blasti OVP s cílem zvýšit přitažlivst, kvalitu a výkn systémů OVP a praxe v blasti OVP. Zaměřuje se na výukvé a vzdělávací ptřeby týkající se všech frem vzdělávání dspělých, které nemusejí mít nutně pvahu dbrnéh vzdělávání, a dále na instituce a rganizace nabízející neb pdprující jakukliv frmu vzdělávacích příležitstí pr dspělé. Žádsti přípravné návštěvy se pdávají minimálně 6 týdnů před začátkem přípravné návštěvy. Žádst v prgramu Individuální mbilita žáků se pdává k (výzva bude vyhlášena v září 2010). Nejbližší termín pr žádst grant: únr 2011, Před tím je nutné vyknat přípravnu návštěvu- termíny viz kapitla 4.2. Žádst se pdává zvláště pr učně- skupina IVT a zvláště pr vyučující- skupina VETPRO. Žádst grant na přípravnu návštěvu se pdává minimálně 6 týdnů před knáním přípravné návštěvy. Žádst grant Mbility sb se pdává minimálně 6 týdnů před začátkem stáže. 16

17 4.2. Harmngram pr splupráci výměny studentů česk- nrských škl v rámci prgramu Lenard da Vinci - knec září žádst grant pr přípravnu návštěvu českéh experta v Nrsku. Přípravná návštěva může trvat 1-5 dní, přičemž EU je dtvána částku maximálně 1000 Eur. Náklady převyšující danu částku nese účastník neb rganizace. V případě, že nrská strana má zájem stáže v České republice, je nutné, aby byla pdána žádst i z jejich strany u nrské Nárdní agentury. Vzhledem k tmu, že prjekt není reciprční, je třeba prjekty připravit nezávisle na sbě. - listpad- prsinec realizace přípravné návštěvy a dhdnutí knkrétních pdmínek splupráce. Jde t definvat cíle, záměry a metdiku buducíh prjektu, definvat rle, dpvědnst a úkly partnerů v buducím prjektu, vytvření pracvníh plánu pr buducí prjekt, včetně metd hdncení a šíření výsledků, vyplnit frmulář žádsti pr prjekt či partnerství. - únr předlžení žádsti grant: jasný ppis cílů, ptřeb, čekávaných výstupů z učení, bsahu a trvání zahraniční stáže stáž je nedílnu sučástí kurzu dbrné přípravy jasný sulad mezi vzdělávacími ptřebami jedntlivéh příjemce pdpry, snvami jeh dbrné přípravy, získanu kvalifikací a náplní stáže je zajištěna sbní, jazykvá a kulturní příprava jedntlivých příjemců je zajištěn pedaggický dhled nad jedntlivými příjemci pdpry věření kmpetencí a výstupů z učení získaných jedntlivými příjemci a zhdncení celkvých výsledků v dané knkrétní blasti dbrné přípravy lgistická pdpra pr jedntlivé příjemce (cesta, ubytvání, hstitelská rganizace) 17

18 pčítá se s aktivitami v blasti šíření výsledků. - březen až květen kntrla frmálních náležitstí a hdncení kvality - květen sestavení seznamu prjektu navržených ke schválení a jeh deslání Evrpské kmisi - červen- červenec schvalvání seznamu Evrpsku kmisí - červenec infrmvání předkladatelů knečných výsledcích výběrvéh prcesu - srpen/září pdepsání grantvých smluv - říjen začátek realizace prjektu 18

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18

Programové cíle rozvoje VŠE v Praze pro období 2014-18 Prgramvé cíle rzvje VŠE v Praze pr bdbí 2014-18 Výchdiska prgramvých cílů rzvje VŠE Pzitiva Tradičně vnímána (zvláště u starší generace) jak přední VŠ eknmickéh zaměření v ČR. Začíná být pzitivně vnímána

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více