Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství"

Transkript

1 Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá , Praha

2 Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Nrska v rámci Finančníh mechanismu EHP a Nrskéh finančníh mechanismu 2

3 Obsah 1. Představení partnerů prjektu Filzfie prgramů celživtníh vzdělávání Představení prgramů vhdných pr splupráci na úrvni středníh dbrnéh šklství Lenard da Vinci Cmenius Grundtvig Analýza česk- nrské splupráce Dhdnuté mžnsti splupráce Harmngram pr splupráci výměny studentů česk- nrských škl v rámci prgramu Lenard da Vinci

4 1. Představení partnerů prjektu Střední škla technická, Zelený pruh je škla s dluhletu tradicí. Škla vznikla v rce 1954 se zaměřením na stavebnictví. V sučasné dbě je mderní, dynamicky se rzvíjející šklu, která žákům nabízí širké spektrum brů zaměřených na stavebnictví, strjírenství, elektrtechniku a služby. Svým pjetím a mderním zázemím splňuje pžadavky kladené na sučasné, ale i buducí ptřeby abslventů a jejich uplatnění na pracvním trhu Evrpské Unie. Pdmínky pr tereticku i prakticku výuku jsu na škle velmi dbré. Při výuce jsu pužívány mderní učební metdy a pmůcky. Výuku zajišťují kvalifikvaní a erudvaní pedaggičtí pracvníci. Důraz je kladen nejen na získání teretických znalstí, ale i na získání praktických dvednstí aplikvatelných v prfesním živtě. Ke zkvalitnění výuky přispívá účast žáků na dbrných exkurzích a sutěžích dbrných dvednstí. Škla má rvněž zkušensti s mezinárdní spluprací. Udržuje již něklik let velmi dbré přátelské kntakty se střední dbrnými šklami v dánských městech Haderslev a Arhus. Každrčně se uskutečňuje výměnný pbyt českých žáků v Dánsku a dánských žáků v ČR. Správa středních škl v kraji Sør-Trøndelag. Tent partner má rzsáhlé zkušensti s evrpskými prgramy celživtníh vzdělávání Lenard da Vinci a Cmenius z let Tat instituce byla na semináři zastupena panem Øyvindem Ingstadem. Střední dbrná škla Skjetlein z Leinstradu má stejně jak její český partner zkušensti s evrpskými prjekty celživtníh vzdělávání Lenard a Cmenius mim jiné i při splupráci s Česku republiku. Na tét střední škle lze studvat širku nabídku brů zaměřených na zemědělství, stavebnictví, řemeslnu výrbu a design. 4

5 2. Filzfie prgramů celživtníh vzdělávání Reakcí na rzhdnutí Evrpskéh Parlamentu, jež zavádí evrpské vzdělávací prgramy, Česká republika realizuje v prgramvacím bdbí prgram celživtníh vzdělávání. Prgram celživtníh vzdělávání je navržen v pdbě integrvanéh akčníh prgramu spjujícíh dříve partikulární prgramy jak je Erasmus či Lenard da Vinci. Záměrem je maximalizace využití prstředků alkvaných v těcht prgramech pr ptencinální příjemce. Účelem prgramu je finančně pdprvat vzdělávací aktivity ve všech etapách živta. Celživtní vzdělávání ( CŽV) je trend, který v psledních letech panuje ve všech vyspělých zemích. Je kladen větší důraz na investice d lidskéh kapitálu. Základním předpkladem pr hspdářský růst a růst živtní úrvně je vzdělaná splečnst. Prgram celživtníh vzdělávání je základním prvkem splnění Lisabnské strategie stejně tak jak nvé strategie Evrpa 2020 pr následujících deset let. Obě tyt strategie frmulvaly hlavní cíle eknmiky tak, aby se stala knkurenceschpnější, dynamičtější, znalstní se schpnstí udržitelnéh hspdářskéh růstu, s větší sciální sudržnstí a lepšími pracvními místy. Prgram celživtníh vzdělávání, který je zaměřen na splnění tht cíle vlivňuje základní blasti Lisabnské strategie i strategie Evrpa sciální sudržnst, zaměstnanst i hspdářský růst. Celživtní vzdělávání (dále CŽV) představuje nástrj, který pdpruje dsahvání cílů, které si EU stanvila nejen v blasti vzdělávání. Prgram CŽV je v úzkém vztahu s dalšími akcemi EU v blasti zaměstnansti, kultury, infrmačních a kmunikačních technlgií a rvných příležitstí. Řízení prgramu je zabezpečen Výknnu agenturu a na decentralizvané úrvni pak nárdními agenturami účastnících se zemí. Je tvřen čtyřmi dvětvvými prgramy: Cmenius v blasti šklskéh vzdělávání, Erasmus v blasti vyskšklskéh vzdělávání, Lenard da Vinci pr dbrné vzdělávání a přípravu a 5

6 Grundtvig pr vzdělávání dspělých. Odvětvvé prgramy jsu dplněny Průřezvým prgramem, který pdpruje především výuku jazyků a využití infrmačních a kmunikačních technlgií ve vzdělávání, a prgramem Jean Mnnet, který pdpruje studia evrpské integrace. Každý prgram je určen pr předem definvanu skupinu účastníků a má své specifické cíle, jejichž plnění je dsahván pdprvanými aktivitami. Největší důraz je kladen na akce mbility a partnerství, cž dkazuje také fakt, že je jim přidělena největší část rzpčtu v rámci jedntlivých prgramů. Celkvý rzpčet prgramu pak činí 6,97 mld. EUR na sedm let. CŽV lze členit d dvu základních etap: pčáteční vzdělávání- je realizván před vstupem na trh práce, jedná se frmální vzdělávání. další vzdělávání- je realizván před prvním vstupem na trh práce, a t napříč frmálním, nefrmální i infrmálním vzděláváním (jde prces získávání vědmstí z každdenních zkušenstí, prstředí a kntaktů. Prbíhá v rdině, v práci, ve vlném čase, při sledvání médií. Je nerganizvané, nesystematické a nekrdinvané institucinálně). Prgram je charakterizván větší decentralizací, více prjektů je tedy schvalván na nárdní úrvni a tím je dán větší prstr k začlenění nárdních pririt a ptřeb dané země. Byla také snaha zjedndušení administrativních prcedur, aby se prces pdávání prjektvé žádsti a řízení prjektu stal více vyhvujícím pr příjemce. 4 dvětvvé prgramy COMENIUS zaměřený na předšklní a šklní vzdělávání až d úrvně uknčení středníh vzdělání ERASMUS zaměřený na vyskšklské vzdělávání a dbrné vzdělávání na vyskšklské úrvni LEONARDO DA VINCI zaměřený na dbrné vzdělávání a dbrnu přípravu GRUNDTVIG zaměřený na vzdělávání dspělých a celživtní učení 6

7 Průřezvý prgram se skládá ze čtyř hlavních činnstí: - splupráce a invace plitik, - pdpra studia jazyků, - infrmační a kmunikační technlgie, - šíření a využívání výsledků v blasti celživtníh učení prgram Jean Mnnet zahrnuje akce Jean Mnnet a prvzní granty pr evrpské instituce 7

8 3. Představení prgramů vhdných pr splupráci na úrvni středníh dbrnéh šklství 3.1. Lenard da Vinci Tent prgram je zaměřen na dbrné vzdělávání a přípravu na jiné než vyskšklské úrvni. Účelem prgramu je pdpra získávání dvednstí a kvalifikací, které pvedu k sbnímu rzvji, větší zaměstnatelnsti a účasti na evrpském trhu práce. V suvislsti s tím je také důležité zlepšit transparentnst kvalifikací a schpnstí získaných v nefrmálním vzdělávání. Dále prgram pdpruje vývj a přens invací v institucích a pstupech dbrnéh vzdělávání a přípravy. Prgram se primárně zaměřuje na mbility, kam je také alkván nejvíce prstředků (60%). Prt byl stanven perativní cíl zlepšit kvalitu a zvýšit bjem mbility sb zapjených d pčátečníh dbrnéh vzdělávání a přípravy a d další dbrné přípravy v rámci Evrpy, s cílem umžnit stáž v pdnicích pr sb. Účastníci prgramu sby účastnící se všech frem dbrnéh vzdělávání a přípravy s výjimku vyskšklské úrvně; sby na trhu práce; vzdělávací instituce a rganizace pskytující mžnsti vzdělávání v blastech, na které se vztahuje prgram Lenard da Vinci, a jejich pracvníci; sdružení a zástupce subjektů, kteří jsu zapjeni d dbrnéh vzdělávání a přípravy, včetně sdružení učňů, rdičů a učitelů; pdniky a další zástupci pracvníh živta včetně bchdních kmr a jiných bchdních rganizací; 8

9 subjekty pskytující pradenské, knzultační a infrmační služby suvisející se všemi aspekty celživtníh učení; sby a subjekty zdpvědné za systémy a metdy dbrnéh vzdělávání a přípravy na místní, reginální a celstátní úrvni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se tázkami celživtníh učení; vyskšklské instituce; neziskvé rganizace, dbrvlné rganizace, nevládní rganizace. Pdprvané aktivity mbility sb rzdělené na: IVT ( Initial Vcatinal Training) = mezinárdní stáže pr sby v pčátečním dbrném vzdělávání Aktéři: žáci a studenti SŠ a VOŠ Frma mbility: zahraniční stáže v pdnicích neb vzdělávacích institucích Délka stáže: 2-39 týdnů Délka prjektu: maximálně 2 rky PLM ( Peple in the Labur Market) = mezinárdní stáže pr sby na trhu práce Aktéři: sby pracující, neb které mhu být zaměstnány Frma mbility: zahraniční stáže v pdnicích neb vzdělávacích institucích Délka stáže: 2-26 týdnů Délka prjektu: maximálně 2 rky VETPRO ( Vcatinal Educatin and Training Prfessinals) Aktéři: pracvníci v dbrném vzdělávání a přípravě pdprující jejich prfesní rzvj 9

10 Frma mbility: Výměny zaměřené na přens zkušenstí, zdknalení a aktualizace kvalifikací a/neb invačních metd a pstupů Délka stáže: 1-6 týdnů Délka prjektu: maximálně 2 rky přípravné návštěvy (grant umžňující se zúčastnit pracvníh setkání s ptenciálními partnery prjektu v zahraničí) partnerství za účelem řešení témat splečnéh zájmu mnhstranné prjekty, které se zaměřují na zdknalení systémů dbrné přípravy vývj invací patří mezi centralizvané aktivity přens invací patří mezi decentralizvané aktivity tematické sítě dbrníků a rganizací dprvdné aktivity Náklady na prjekt jsu stanveny směrnicemi EU a závisí na pčtu účastníků a délce trvání prjektu: Pbytvé náklady na účastníka v Nrsku na 2 týdny: 1470 Eur/1 s. Náklady na přípravu na účastníka: 150 Eur/1 s. Náklady na řízení: 200 Eur/1 s Cmenius Prgram Cmenius je zaměřen na šklní vzdělávání. Zapjit se mhu mateřské škly, základní škly a střední škly. Cílvu skupinu jsu žáci, studenti, učitelé a pedaggičtí pracvníci půsbící v těcht typech škl. Pbyty jsu kncipvány dluhdbě, a t na 3-10 měsíců. 10

11 Cílem prgramu je rzvíjet przumění mezi mladými lidmi z různých evrpských zemí, pmáhat jim svjit si základní živtní dvednsti nezbytné pr jejich sbní rzvj, pr jejich buducí zaměstnání a pr aktivní účast v evrpských záležitstech. Účastníci jsu vedeni ke zlepšení jejich praktickéh vyučvání, manažerských schpnstí a získat širší chápání šklníh vzdělání v Evrpě. Prgram musí mít jednu z následujících frem: - kurz prfesníh rzvje pr pedaggické pracvníky škl - stáž ve škle neb pdniku zapjenéh d šklníh vzdělávání - účast na evrpské knferenci Účastníci prgramu žáci/studenti ve šklním vzdělávání - d mateřských p střední škly škly zařazené v Rejstříku škl a šklských zařízení MŠMT: mateřské škly, včetně speciálních základní škly, včetně speciálních a uměleckých střední škly, včetně dbrných, speciálních, uměleckých a učilišť učitelé a další pracvníci v těcht šklách asciace, neziskvé a nevládní rganizace zapjené d šklníh vzdělávání a zástupci těcht institucí sby a instituce zdpvědné za rganizaci a pskytvání vzdělání na místní, reginální a nárdní úrvni výzkumná centra a instituce zabývající se prblematiku celživtníh učení vyské škly, které vzdělávají učitele/buducí učitele instituce zajišťující pradenství a infrmační servis 11

12 Pdprvané aktivity individuální mbility, které mhu zahrnvat: Mbility žáků/studentů a učitelů (např. výměny učitelů, studijní návštěvy ředitelů, výměny studentů) Účast na vzdělávacích kurzech/škleních pr učitele a další pedaggické pracvníky půsbící v blasti šklníh vzdělávání Studijní a přípravné návštěvy pr mbility, partnerství škl, centralizvané prjekty neb tematické sítě Asistentské pbyty pr studenty-buducí učitele pdpra splupráce v rámci: škl se zaměřením na rzvj splečných vzdělávacích prjektů pr žáky/studenty a jejich učitele (Cmenius- prjekty partnerství škl) rganizací zdpvědných za pdbu šklníh vzdělávání, se zaměřením na psílení splupráce mezi reginy, včetně mezinárdní příhraniční splupráce (Prjekty Cmenius REGIO) zaměření centralizvaných multilaterálních prjektů: rzvj, prpagace a šíření dbrých příkladů ve vzdělávání, včetně tvrby nvých výukvých metd a materiálů výměna zkušenstí neb tvrby systémů, které zajišťují infrmace neb pradenství pr studenty, učitele a další sby, na které se vztahuje prgram Cmenius vytváření, prpagace a šíření nvých kurzů pr učitele zaměření centralizvaných tematických sítí: rzvj vzdělávání v tematické blasti, ve které půsbí získávání a šíření ukázek dbrých příkladů a invačních přístupů pskytvání pdpry prjektům v dané tematické blasti analýza ptřeb a její praktické uplatnění ve šklním vzdělávání 12

13 Žádsti d prgramu Cmenius se pdávají na začátku prsince každéh rku Grundtvig Prgram Grundtvig je zaměřen na výukvé a vzdělávací ptřeby sb ve všech frmách vzdělávání dspělých, tj. sb starších 16 let s výjimku studentů denníh studia na SŠ a VŠ, a na instituce a rganizace nabízející neb pdprující tt vzdělávání. Účelem prgramu je reagvat na prblematiku vzdělávání stárnucí ppulace v Evrpě a pmáhat dspělým ke zdknalvání znalstí a dvednstí. Operativním cílem prgramu je zvýšit kvalitu a bjem mbilit sb účastnících se dalšíh vzdělávání na 7000 účastníků. Účastníci prgramu účastníci vzdělávání dspělých instituce neb rganizace pskytující mžnsti vzdělávání dspělých učitelé a statní pracvníci těcht institucí neb rganizací instituce zapjené d pčáteční neb další dbrné přípravy pracvníků půsbících ve vzdělávání dspělých asciace a zástupci subjektů zapjených d vzdělávání dspělých, včetně asciací učitelů a účastníků vzdělávání dspělých subjekty pskytující pradenské, knzultační a infrmační služby týkající se jakéhkli aspektu vzdělávání dspělých sby a subjekty zdpvědné za frmy, metdy a pstupy týkající se jakéhkli aspektu vzdělávání dspělých na místní, reginální a nárdní úrvni výzkumná centra a subjekty zabývající se tázkami vzdělávání dspělých pdniky neziskvé rganizace, dbrvlné rganizace, nevládní rganizace vyskšklské instituce 13

14 Pdprvané aktivity mbility sb (vzdělávací kurzy, stáže, studijní pbyty) pracvníků v blasti vzdělávání dspělých zaměřené na vzdělávání a prfesní rzvj dspělých účastníků vzdělávání (tevřen d rku 2009) stáže buducích neb začínajících učitelů v blasti vzdělávání (d rku 2009) partnerství zabývající se tématy splečnéh zájmu zúčastněných subjektů mnhstranné prjekty zaměřené na zdknalení systémů vzdělávání dspělých prstřednictvím rzvje a předávání invací a svědčených pstupů zaměření tematických sítí dbrníků a rganizací: rzvj vzdělávání dspělých identifikace a zdknalvání svědčených pstupů a invací pskytvání bsahvé pdpry multilaterálním prjektům a prjektům partnerství a pdprvání vzájemné sučinnsti mezi těmit prjekty a partnerstvími rzvj analýzy ptřeb a zajištění kvality vzdělávání dspělých přípravné návštěvy dprvdná patření 14

15 4. Analýza česk- nrské splupráce 4.1. Dhdnuté mžnsti splupráce Pan Øyvind Ingstad, zástupce nrské strany a krdinátr mezinárdních výměn se nabídl zprstředkvat splupráci i s jinými šklami. Osby, které by byly v Čechách za nrské žáky zdpvědné, se musí dmluvit anglicky a mladým nrským praktikantům by měl být umžněn, aby se také dmluvili anglicky na pracvišti. Neví, d jaké míry bude dané výměny ze strany nrských studujících zájem, jelikž nrští žáci jsu vice mtivváni pracvat v Nrsku, kde dstávají plat, zatímc během dby, kdy budu na stáži, peníze nebdrží. V tmt případě záleží na sbnsti jedntlivce, zda upřednstňuje zůstat dma a vydělávat peníze, či zahraniční praxi bere jak výbrnu zkušenst a mžnst pznat jinu kulturu. Ředitel Střední škly technické, pan Ing. Drahslav Matnha, je taktéž schpen získat kntakty a zajistit i jiné prfese, než nabízí jejich škla. Pr naplánvání danéh úklu by byla vhdná přípravná návštěva v Praze, kde by se dmluvila knkrétní splupráce. Pkud jde nrské studenty pracující na stáži v Praze, byl by mžné sehnat jim praxi, kde budu splečně s českými studenty, kteří mluví dbře anglicky. Cž je určitě výhdné pr bě strany studentů, kteří splu budu sdílet nejen pracvní prstr, ale budu i vzájemně kmunikvat. Vzhledem k časvým mžnstem a zaměření prjektu by kperace mhla nejlépe prbíhat využitím prgramu Lenard da Vinci dle následujícíh mdelu: Nrští žáci by d České republiky mhli přijet na delší dbu - 6 týdnů až 4 měsíce v rámci prgramu Lenard da Vinci. Čeští žáci by d Nrska přijeli na kratší dbu, ale za t ve skupinkách pd dhledem českéh vyučujícíh. D Nrska by například přijela skupinka lidí na 2 týdny, cž je minimální dba pr stážisty v rámci prgramu Lenard da Vinci. Pr zvyšvání kvalifikace a výměny českých i nrských vyučujících je taktéž nejvhdnější prgram Lenard da Vinci. 15

16 Aby výměna zkušenstí byla reciprční a mhla prbíhat z bu stran, každá ze stran si musí pdat žádst grant u příslušné Nárdní agentury. Vyučující by případně mhli dále využít prgramu Cmenius, jehž mžnsti jsu ppsány v kapitle 3.2. V případě, že se vyučující účastní i vzdělávání dspělých nad 16 let, které neprbíhá frmu denníh studia, mhu využít prgramu Grundtvig, který je přiblížený v kapitle 3.3. Prgram COMENIUS Šklní vzdělávání Prgram LEONARDO DA VINCI Odbrné vzdělávání a příprava Prgram GRUNDTVIG Vzdělávání dspělých Prgram Cmenius se zaměřuje na první etapu vzdělávání, d předšklníh a základníh šklníh vzdělávání až p střední škly. Týká se všech členů vzdělávacíh systému: žáků, učitelů, místních úřadů, sdružení rdičů, nevládních rganizací, institucí pr vzdělávání učitelů a všech dalších pedaggických pracvníků. Prgram Lenard da Vinci spjuje plitiku s praxí v blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy (OVP). Prjekty sahají d prjektů, které pskytují každému příležitst zdknalit své schpnsti, znalsti a dvednsti prstřednictvím pbytu v zahraničí, až p prjekty celevrpské splupráce mezi aktéry v blasti OVP s cílem zvýšit přitažlivst, kvalitu a výkn systémů OVP a praxe v blasti OVP. Zaměřuje se na výukvé a vzdělávací ptřeby týkající se všech frem vzdělávání dspělých, které nemusejí mít nutně pvahu dbrnéh vzdělávání, a dále na instituce a rganizace nabízející neb pdprující jakukliv frmu vzdělávacích příležitstí pr dspělé. Žádsti přípravné návštěvy se pdávají minimálně 6 týdnů před začátkem přípravné návštěvy. Žádst v prgramu Individuální mbilita žáků se pdává k (výzva bude vyhlášena v září 2010). Nejbližší termín pr žádst grant: únr 2011, Před tím je nutné vyknat přípravnu návštěvu- termíny viz kapitla 4.2. Žádst se pdává zvláště pr učně- skupina IVT a zvláště pr vyučující- skupina VETPRO. Žádst grant na přípravnu návštěvu se pdává minimálně 6 týdnů před knáním přípravné návštěvy. Žádst grant Mbility sb se pdává minimálně 6 týdnů před začátkem stáže. 16

17 4.2. Harmngram pr splupráci výměny studentů česk- nrských škl v rámci prgramu Lenard da Vinci - knec září žádst grant pr přípravnu návštěvu českéh experta v Nrsku. Přípravná návštěva může trvat 1-5 dní, přičemž EU je dtvána částku maximálně 1000 Eur. Náklady převyšující danu částku nese účastník neb rganizace. V případě, že nrská strana má zájem stáže v České republice, je nutné, aby byla pdána žádst i z jejich strany u nrské Nárdní agentury. Vzhledem k tmu, že prjekt není reciprční, je třeba prjekty připravit nezávisle na sbě. - listpad- prsinec realizace přípravné návštěvy a dhdnutí knkrétních pdmínek splupráce. Jde t definvat cíle, záměry a metdiku buducíh prjektu, definvat rle, dpvědnst a úkly partnerů v buducím prjektu, vytvření pracvníh plánu pr buducí prjekt, včetně metd hdncení a šíření výsledků, vyplnit frmulář žádsti pr prjekt či partnerství. - únr předlžení žádsti grant: jasný ppis cílů, ptřeb, čekávaných výstupů z učení, bsahu a trvání zahraniční stáže stáž je nedílnu sučástí kurzu dbrné přípravy jasný sulad mezi vzdělávacími ptřebami jedntlivéh příjemce pdpry, snvami jeh dbrné přípravy, získanu kvalifikací a náplní stáže je zajištěna sbní, jazykvá a kulturní příprava jedntlivých příjemců je zajištěn pedaggický dhled nad jedntlivými příjemci pdpry věření kmpetencí a výstupů z učení získaných jedntlivými příjemci a zhdncení celkvých výsledků v dané knkrétní blasti dbrné přípravy lgistická pdpra pr jedntlivé příjemce (cesta, ubytvání, hstitelská rganizace) 17

18 pčítá se s aktivitami v blasti šíření výsledků. - březen až květen kntrla frmálních náležitstí a hdncení kvality - květen sestavení seznamu prjektu navržených ke schválení a jeh deslání Evrpské kmisi - červen- červenec schvalvání seznamu Evrpsku kmisí - červenec infrmvání předkladatelů knečných výsledcích výběrvéh prcesu - srpen/září pdepsání grantvých smluv - říjen začátek realizace prjektu 18

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více