ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005"

Transkript

1 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je, aby svoboda jednoho neohrožovala svobodu druhého, a aby tudíž lidské soužití mlo svá pevná obecn respektovaná pravidla. Svobodn se projevovat, žít, pracovat i podnikat lze jen na základ jistoty, že nejvyšší autoritou v zemi je právo, které zavazuje všechny, od nejvyššího státního initele pes policistu, státního zástupce a advokáta až po prostého obana. Mnozí z nás se do omrzeni zaklínají ideou svobodného jedince. A pitom jako by tém zapomínali, že nebude v naší zemi svobodných jedinc, nebude-li ctn ád jejich soužití, vyrstající z odpovdnosti jako jediné myslitelné záruky této svobody. Václav Havel Vsta a pospš na své místo, vždy tvoji kamarádi už (jist) mají ped sebou knihy! (Rychle) se uprav a obuj. Mj každý den úkoly v poádku. Nebu líný. Jakmile se zadá (poetní) úkol..., zani íst a poítat a 'bu pitom potichu. A z tvých úst nevyjde ani hláska! Piš a mluv v pravou chvíli. Ptej se. Vytrvej a neprolajda ani den, neumdlévej. Snaž se porozumt uiteli a dbej jeho napomenutí. Bu (pravým) písaem. Kdykoli t (uitel) vyvolá, ekni: "Tady jsem" nejstarší známý školní ád staroegyptský papyrus z doby 20.dynastie ( p. n. 1.)

2 I. Poslání školního ádu Š vychází z Úmluvy o právech dítte pijaté Valným shromáždním OSN ; l.33 Listiny základních práva svobod; 3 a 20 Zákona. 564/1990 Sb. NR o státní správ a samospráv ve školství ve znní pozdjších novel; odst.(2) 24, odst. (6), (7), 25 a Zákona. 561/ 2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) ze dne 24. záí 2004, dále jen školský zákon. Jeho smyslem je zajištní plynulé a nerušené školní práce, ochrany zdraví, bezpenosti žák a pracovník školy a vytvoení studijní atmosféry, v níž je za ukáznné chování považováno takové, které neomezuje práva ostatních a nenarušuje bezpenost, zejména neoslabuje proces výuky, výchovy a vzdlávání a nerozptyluje pozornost jiných žák. II. Docházka do školy Docházka do školy 1. Povinností žáka je docházet do školy pravideln podle stanoveného rozvrhu hodin a zúastovat se vyuování všech povinných, volitelných a nepovinných pedmt, které si zvolil. Žák je povinen zaujmout své místo ve tíd nebo odborné uebn vas, nejpozdji 5 minut ped zahájením výuky. Rovnž je povinen úastnit se lyžaských a sportovn-turistických výcvikových kurs a soustední, které jsou souástí schválených uebních plán školy. 2. Uvolnní z vyuování (nap. soutž, soustední apod.) na dobu kratší tí dn povoluje tídní profesor (TU) na základ písemné žádosti a na dobu delší editel školy, na podklad písemné žádosti podané s pedstihem alespo jednoho týdne (žádost se podává prostednictvím TU, který se k ní vyjádí). Písemná žádost musí být u nezletilého žáka potvrzena rodii, resp. zákonnými zástupci studenta a slouží zárove jako omluvenka. 3. a) Nemže-li se žák zúastnit vyuování z dvod, které nemohl pedem pedvídat (nap. náhlá nemoc), je žák, u nezletilého žáka pak rodi, resp. zákonný zástupce, pop. vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domov mládeže, povinen bez prodlení, nejpozdji však do tí dn (u žák plnících povinnou školní docházku do dvou dn) oznámit TU dvod nepítomnosti. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúastní po dobu nejmén 5 vyuovacích dn vyuování a jeho neúast není omluvena, vyzve písemn editel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodlen doložil dvody žákovy nepítomnosti; zárove upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdlávání zanechal. Žák, který do 10 dn od doruení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží dvod nepítomnosti, se posuzuje, jako by vzdlávání zanechal posledním dnem této lhty; tímto dnem pestává být žákem školy. b) TU omluví nepítomnost žáka na vyuování na základ omluvenky podepsané rodiem (zákonným zástupcem) nebo lékaem. Absenci mže omluvit rodi (zákonný zástupce), pi nepítomnosti delší než pt dn nebo pi asto se opakujících krátkodobých absencích mže TU vyžadovat potvrzení ošetujícího lékae. Tato povinnost platí i pro zletilé studenty, o výjimce v odvodnných pípadech rozhoduje TU. c) V omluvném listu (u žák plnících povinnou školní docházku v žákovské knížce) podepisuje zákonný zástupce každou nepítomnost (tedy i tu, kterou podepsal ošetující léka). d) Bude doplnn odstavec konkretizující metodický postup ešení záškoláctví žáka NG (plnícího povinnou školní docházku). e) Žáci omlouvají nepítomnost ve škole podle dohody s TU, nejpozdji do dvou dn po nástupu do školy. f) V odvodnných pípadech (nap. astá krátkodobá nepítomnost žáka ze zdravotních dvod) má TU právo vyžadovat lékaské potvrzení na každou neúast ve škole. g) Rovnž vyuující tlesné výchovy má v odvodnných pípadech (nap. astá neúast v hodinách zdvodovaná zdravotními potížemi) právo vyžadovat ádnou omluvenku od ošetujícího lékae. 4. Onemocní-li žák nebo nkterá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, penosnou infekní nemocí, oznámí to ihned prostednictvím TU editeli školy. 5. Musí-li žák z vážných dvod odejít ze školy (nemoc, lékaské ošetení apod.), požádá o povolení odejít ze školy svého TU (u pedem známé absence a v pípad nezletilého žáka pedloží písemnou žádost podepsanou zákonným zástupcem) a informuje o tom také vyuujícího, který ve tíd vyuuje následující hodinu. TU v potebném pípad (náhlé nemoci apod.) vyrozumí rodie a poví doprovodem žáka jinou zletilou osobu. V pípad nepítomnosti TU (nemoc, služební cesta apod.) jedná žák s jeho ureným zástupcem, není-li možné ani to, projedná vc v kancelái školy

3 II. 1 Žákm je zakázáno Žákm je bezvýhradn zakázáno: a) Kouit v celém areálu a prostorách školy i pi innostech organizovaných a poádaných školou. b) Nosit, držet, distribuovat i jinak zneužívat v areálu školy nebo na innostech a akcích organizovaných školou alkoholické nápoje i jiné drogy, návykové a zdraví škodlivé látky nebo je konzumovat a používat ve škole nebo pi innostech a akcích organizovaných a poádaných školou. c) Pinášet do školy nebo na innosti a akce organizované a poádané školou vci nebezpené životu a zdraví. d) Dopouštt se všech sociáln patologických projev, jev netolerance vi ostatním a poškozování cizích práv (zneužívání návykových látek, šikanování, brutalita, nadmrná hrubost, rasismus, fašismus, vandalismus a kriminalita) a vyjadovat názory, které tyto jevy propagují. e) Žáci nesmí mít pi vyuování zapnutý mobilní telefon. II. 2 Dílí povinnosti a specifické úkoly pro žáky 6. Žáci jsou povinni být ihned po zvonní ve tíd, pípadn ped odbornou uebnou. Na chodbách nelze z bezpenostních dvod pobíhat. Je zakázáno vyklánt se z oken, vyhazovat z nich pedmty a pokikovat. Vtrání na nižším gymnáziu se provádí za pítomnosti vyuujícího, o pestávce se vtrá otevenými dvemi. 7. Žák je odpovdný za poádek na svém pracovišti, zejména za stav a istotu své lavice, židle, šatnové skíky a dalších používaných pomcek a majetku. Závady hlásí neprodlen vyuujícímu a svému TU. Uebnice, které žákm zapjila škola se udržují v bezvadném poádku, zabalené a podepsané. Pi pejímání uebnic (resp. jiných pomcek) je žák povinen pípadné závady ihned hlásit, jinak nese zodpovdnost sám. 8. Ve školním bufetu a školních jídelnách jsou žáci povinni chovat se maximáln ukáznn a dodržovat ád školní jídelny (viz. Píloha. 4), všechna hygienická a spoleenská pravidla stolování (resp. konzumace jídel a nápoj) a respektovat upozornní a pokyny pedagogického dozoru a personálu. Ve frontách na stravu žáci nepedbíhají. 9. Poádková služba ve tíd odpovídá za istotu a poádek ve tíd, závady neprodlen hlásí TU nebo píslušnému vyuujícímu. Obstarává kídu a ádn myje tabuli (houbou a hadrem), odpovídá za tídní knihu a v pípad nutnosti ji odevzdá do kanceláe školy. Do pti minut po zaátku vyuovací hodiny hlásí v kancelái školy eventuální nepítomnost vyuujícího. Hlásí nepítomné žáky na zaátku každé vyuovací hodiny, kontroluje stav uebny a zhasíná svtlo, a to i pi odchodu do jiné uebny. Službu (zpravidla je to na týden) uruje a její povinnosti specifikuje TU. 10. Do odborných ueben (vetn tlovýchovného areálu) vstupují žáci pouze na pokyn a zpravidla v doprovodu vyuujícího. Žáci jsou povinni dodržovat ád odborné uebny, resp. laboratoe, s nímž jsou seznamováni vždy na zaátku školního roku. Zápis o pouení provede vyuující do tídní knihy. 11. Všichni žáci i zamstnanci školy jsou povinni vždy šetit majetek školy a dbát maximální hospodárnosti ve spoteb elektiny, plynu, dalších energií, vody a ostatního spotebního materiálu školy. 12. Žáci jsou povinni neprodlen hlásit píslušnému vyuujícímu a TU všechny pípady poškození majetku. Bez prodlení se hlásí také všechny pípady (i drobných) poranní. 13. Všichni žáci jsou povinni se seznámit s Evakuaním plánem a Požárn-poplachovými smrnicemi (viz Píloha. 2), které jsou vyvšeny na každém pate školy. Tyto smrnice je teba dodržovat a ídit se jimi

4 III. Práva a opravné prostedky žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák Práva žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák 1. Žáci a studenti mají právo a) na vzdlávání a školské služby podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) b) na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák a student, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, e) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaízení v záležitostech týkajících se vzdlávání podle tohoto zákona 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dtí a nezletilých žák. 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v pípad zletilých žák a student právo také jejich rodie, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost. Dále mají žáci tato práva: 1. Žák je chránn ped všemi formami diskriminace, které vyplývají z jeho postavení, vyjádených názor i pesvdení. Má právo (vhodným a slušným zpsobem) svobodn vyjadovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Za tímto úelem se žáku zejména poskytuje možnost, aby byl vyslyšen (pímo i prostednictvím zákonného zástupce) v každém ízení, které se ho bezprostedn dotýká. Žák, který má konstruktivní pipomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy i výuky, má právo (ve vhodnou dobu a na vhodném míst) sdlit svoje názory vyuujícím, nap. TU na tídnických hodinách, vedení školy na tzv. Hovorech se studenty i na pedem domluveném osobním jednání. Výkon tohoto práva podléhá omezení, která jsou nutná k respektování práv, svobod i povsti jiných a k ochran bezpenosti, poádku, zdraví nebo morálky. 2. V rámci nepovinných pedmt zaruuje škola svobodu výuky náboženství, kterou mohou organizovat všechny státem uznané církve v souladu s obecn závaznými pedpisy a s mravními a humánními zásadami výuky a vzdlávání. Zpracování obsahu pedmtu a dohled nad výukou po obsahové stránce provádí církev. Škola zabezpeuje uební prostory ve vhodné dob a v pimeném vybavení. Pedmt se oteve, pokud se k pedmtu náboženství pihlásí v daném školním roce alespo 7 žák, kteí se shodnou na tom, kdo tento pedmt bude vyuovat. 3. Žáci i jejich zákonní zástupci mají systematicky zpístupovány informace a škola jim zajišuje kolektivní i individuální poradenskou službu v oblasti dalšího vzdlávání, pokraování studia a volby povolání, a to prostednictvím TU, a zejména výchovného poradce školy. Student (i jeho zákonný zástupce) má rovnž možnost požádat o kontakt s psychologem spolupracujícím se školou, resp. s pedagogicko-psychologickou poradnou, která pomáhá ešit výukové a výchovné problémy žák. 4. Škola zajistí (prostednictvím žákovských knížek u žák plnících povinnou školní docházku, pravidelných tídních schzek a písemných vyrozumní u ostatních) individuální informace o prbhu vzdlávání a výchovy žáka pro jeho zákonné zástupce. Po pedchozí dohod mají zákonní zástupci možnost projednat otázky výchovy a studijní problematiku svých dtí s píslušným vyuujícím kdykoliv bhem školního roku. 5. Škola uznává právo žáka na aktivní odpoinek a volný as, na úast ve he a oddechové innosti odpovídající jeho vku. Škola v tomto smyslu podporuje a sama vytváí možnosti zapojení žák do kulturní, umlecké, odborné a sportovní a další zájmové innosti. Škola podle svých možností poskytne zájmové organizaci dtí a mládeže prostory a vybavení k úelnému využití pro jejich innost. Podmínkou je vždy pítomnost, ádný dohled a vedení zletilou, pln zodpovdnou a pouenou osobou

5 6. Škola zajišuje pro své žáky, í v dob mimo vyuování, píznivé podmínky pro pípravu na výuku, samostatné studium a studentskou odbornou innost (zpístupnním - v dohodnutém režimu - školní studovny, ítárny a knihovny, poítaové uebny a multimediálních pracoviš, laboratoe objev, výtvarného ateliéru, školní hvzdárny atd.) a vytváí další pedpoklady pro rozvoj mimoádného nadání a talentu žák. 7. Škola soustavn vytváí a kontroluje podmínky pro bezpenost a ádnou ochranu zdraví žák a dalších školských pracovník pi innostech, které pímo souvisí se školou organizovanou výchovou a vzdláváním. Pi eventuálním úrazu zajišuje první pomoc zrannému a jeho další odborné ošetení i následnou informaci zákonných zástupc. 8. Žák mže být na základ píslušného lékaského vyjádení uvolnn editelem školy z úasti na vyuování uritému vyuovacímu pedmtu nebo od tlesných úkon spojených s výukou nkterého vyuovacího pedmtu. Pi uvolování od vyuování tlesné. výchovy se vyžaduje posudek registrujícího praktického nebo píslušného odborného (nap. sportovního) lékae a postupuje se dle zvláštních pedpis (smrnice Vstníku MZ SR. 3/1981, o péi a zdraví pi provádní tlesné výchovy... registrovaná v ástce 15/1981 Sb.). Úplné osvobození z vyuování nkterého pedmtu však neznamená, že žák není ve vyuovací hodin pítomen (je zamstnán pomocnými pracemi apod.). Je-li daný pedmt zaazen na první nebo poslední vyuovací hodinu, mže editel školy na základ žádosti zletilého studenta i zákonného zástupce nezletilého žáka uvolnit studenta na dobu vyuování tohoto pedmtu z výuky zcela. Žák není z pedmtu, z nhož byl uvolnn, hodnocen. Pro studenty, kteí mají od lékae pedepsané úlevy, je zaveden dvouhodinový pedmt zdravotní tlesná výchova, pizpsobený individuálním zdravotním omezením a obsahující nápravné rehabilitaní prvky. Pokud není stanoveno jinak, koná se zpravidla nultou vyuovací hodinu. 9. Jestliže to dovoluje charakter uiva, editel školy mže žákyni z dvodu thotenství nebo mateství umožnit vykonání zkoušek v termínech, které sám stanoví. Totéž mže být umožnno žákm dlouhodob nemocným nebo zdravotn postiženým. 10. editel školy mže mimoádn nadaného studenta (u nezletilého se souhlasem zákonného zástupce) peadit do vyššího roníku bez absolvování pedchozího roníku na základ píznivého výsledku komisionálního pezkoušení, vyjádení lékae a pedagogicko-psychologické poradny. 11. Studentm školy mže být (ze státních rozpotových prostedk nebo z prostedk školy i školní nadace Gaudeamus) poskytnuto stipendium a hmotné zabezpeení (stravování a ubytování) s pihlédnutím k jejich do ložených sociálním pomrm, prospchu a jiným studijním výsledkm. 12. Žákm gymnázia, kteí plní povinnou školní docházku, škola bezplatn zapjuje uebnice a uební texty uvedené v seznamu uebnic vydávaném MŠMT R na dobu jednoho školního roku v rozsahu upraveném naízením vlády R (viz Píloha.6). Za uebnici nebo školní potebu dlouhodobé životnosti, kterou žák ztratí nebo znehodnotí, zaplatí ástku odpovídající stavu uebnice i školní poteby v dob ztráty nebo znehodnocení. Pro sociáln potebné žáky, kteí již ukonili povinnou školní docházku, je v rámci školní knihovny zízen k bezplatnému používání zvláštní oddíl uebnic a uebních text v rozsahu pokrývajícím poteby až 10% žák školy. Pravidla pro jejich rozdlování stanovuje editel školy. 13. Žák (v pípad nezletilosti zákonný zástupce) mže v závažných dvodech požádat o pestup na jinou školu (postupuje se pitom podle 66, odst. 2 a 4 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) 14. Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) mže požádat o perušení studia, a to až na dobu dvou let. Po uplynuti doby perušení studia pokrauje žák v tom roníku, ve kterém bylo studium perušeno. Žák však mže nastoupit i ped uplynutím doby perušení studia, jestliže jeho žádosti vyhoví editel školy. 15. Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) má právo požádat o zanechání studia. Pestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy bylo editeli školy dorueno písemné sdlení o zanechání studia. Žák nemže zanechat studia, pokud ve SŠ plní povinnou školní docházku (v tomto pípad lze pouze na základ podané žádosti povolit pestup zpt na ZŠ). 16. Každý žák, rodi (zákonný zástupce) i pedagogický pracovník školy má právo pedkládat k projednání prostednictvím studentské samosprávy, Rady rodi G Cheb i pedagogické rady své návrhy na pípadné úpravy a zmny tohoto školního ádu. Pijaté návrhy nesmi být v rozporu se zákonnými pedpisy, normami a vyhláškami vyšší právní síly. IV. Povinnosti žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák - 4 -

6 1. Žáci a studenti jsou povinni a) ádn docházet do školy nebo školského zaízení a ádn se vzdlávat, b) dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy a školského zaízení k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni c) plnit pokyny pedagogických pracovník škol a školských zaízení vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem 2. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni a) informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání b) dokládat dvody své nepítomnosti ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem c) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka a studenta, a zmny v tchto údajích 3. Zákonní zástupci dtí a nezletilých žák jsou povinni 4. Dále mají žáci tyto povinnosti: a) zajistit, aby žák docházel ádn do školy nebo školského zaízení b) na vyzvání editele školy nebo školského zaízení se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání dítte nebo žáka c) informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání d) dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem e) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost dítte a žáka, a zmny v tchto údajích a) Snažit se v celém výchovn-vyuovacím procesu osvojovat si vdomosti, dovednosti a návyky potebné k dosažení stedoškolského vzdlání a pipravovat se na tvoivou práci a odbornou innost v dalším studiu na VŠ, resp. v dalším povolání. b) Osvojovat si a uplatovat ve styku s ostatními zásady humanity, demokracie a tolerance. Plnit pokyny pedagogických pracovník, instruktor a jiných pracovník školy a chovat se ve škole i mimo ni tak, že to odpovídá pravidlm spoleenského chování, a tak, aby dlali est škole i sob. c) Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o istotu a poádek, pomáhat pi udržování poádku ve škole a v jejím okolí. d) Být ve škole vždy ist a vhodn obleen a upraven. e) Šetit veškeré školní zaízení a školní majetek, uebnice a pomcky. Chránit ho ped poškozením a hospodárn s ním zacházet. Pokud žák zpsobí škodu, musí ji nahradit a podle svých možností se podílet na náprav. Nezjistí-li se škdce, pechází tato povinnost na danou tídu, pípadn více tíd. f) Dodržovat stanovenou vyuovací dobu a rozsah pestávek (viz Píloha. 1) V dob zvonní být již ve tíd (resp. ped odbornou uebnou) a být pipraven na vyuování. g) Sledovat denn pípadné zmny asového rozvrhu (suplování), které jsou zveejovány na nástnce u hlavního vstupu do budovy nejpozdji do hodin pro píští den, a pizpsobit se jim. h) Pi vstupu do školní budovy se pezouvat a v budovách školy používat pouze domácí obuv (z hygienických dvod nepoužívá jako pezvky uzavenou sportovní obuv - tenisky, botasky apod.). Tuto obuv musí žáci udržovat istou. i) Pravideln a prbžn informovat své rodie, resp. zákonné zástupce o svých studijních výsledcích ve škole, o oznámeních školy a akcích organizovaných a poádaných školou

7 j) Seznámit se se školním ádem a respektovat ho. TU provádí pouení o školním ádu prokazatelným zpsobem vždy na zaátku školního roku a zápis o tom provede do tídní knihy. k) Rodie mají možnost seznámit se se školním ádem prostednictvím tídních uitel na tídních schzkách. Školní ád je též vystaven na webových stránkách Gymnázia Cheb. Podáním pihlášky, resp. pijetím ke studiu se žák a jeho zákonní zástupci dobrovoln zavazují chovat se a jednat v souladu s tímto školním ádem. V. Hodnocení výsledk vzdlávání žák a student (s využitím 69 školského zákona) 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvdení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvdení výpis z vysvdení. 2. Hodnocení výsledk vzdlávání žáka je vyjádeno klasifikací. výborn 1 chvalitebn 2 dobe 3 dostaten 4 nedostaten 5 3. Do vyššího roníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí píslušného roníku prospl ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem s výjimkou pedmt, z nichž žák není hodnocen. 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák za první pololetí není hodnocen. 5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospje nejvýše ze dvou povinných pedmt, koná z tchto pedmt opravnou zkoušku, a to nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje roník, pokud na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen. 7. Jestliže žák, který splnil povinnou školní docházku na konci 2. pololetí, neprospl, mže editel školy (na základ žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka samotného) povolit opakování roníku. Není-li opakování povoleno, pestává být student žákem školy. 8. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. 9. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl, nejpozdji však do 3 pracovních dn od vydání vysvdení požádat editele školy o komisionální pezkoušení; je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, mže požádat Krajský úad Karlovarského kraje. Komisionální pezkoušení se koná nejpozdji do 14 dn od doruení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 10. Nesplní-li student v nkterém pedmtu uebního plánu povinný limit (alespo 75% docházky, tj. má v pedmtu více než 25% absence), má píslušný vyuující daného pedmtu možnost navrhnout ped uzavením klasifikace jeho komisionální pezkoušení (maximáln v rozsahu probraného uiva za dané pololetí). Vyuující žákovi prokazateln (nap. veejn ped tídou) sdlí požadavek doplující zkoušky k uzavení klasifikace, a to nejpozdji msíc ped termínem zkoušky. 11. V jednom dni mohou studenti jedné tídy psát nejvýše jednu velkou písemnou práci. Velká písemná práce je opakování za asové období 15 výkladových hodin a delší. Velkou písemnou prací je též písemné provení znalostí delší než 20 minut. Písemná práce musí být pedem zapsána v tídní knize a termín a obsah práce se studentm oznamuje minimáln týden pedem

8 VI. Výchovná opatení 1. Výchovnými opateními jsou pochvaly nebo jiná ocenní a kázeská opatení. Kázeským opatením je podmínné vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení a další kázeská opatení, která nemají právní dsledky pro žáka nebo studenta: a) napomenutí TU b) dtka TU (uložení výchovných opatení ve své pravomocí TU neprodlen oznámí editeli školy a informuje profesorský sbor na nejbližší pedagogické rad) c) dtka editele školy d) podmínné vylouení ze studia (se zkušební lhtou nejdéle na dobu jednoho roku) e) vylouení ze studia Kázeská opatení se udlují ped kolektivem tídy nebo školy a z výchovných dvod je možné je zveejnit na nástnce školy. 2. editel školy nebo školského zaízení mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním i vnitním ádem rozhodnout o podmínném vylouení nebo o vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení. V rozhodnutí o podmínném vylouení stanoví editel školy nebo školského zaízení zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v prbhu zkušební lhty dalšího zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním i vnitním ádem, mže editel školy nebo školského zaízení rozhodnout o jeho vylouení. Ke kázeským opatením v bod d) a e) mže editel školy pistoupit pouze v pípad, že žák splnil povinnou školní docházku. 3. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 4. O podmínném vylouení nebo o vylouení žáka i studenta rozhodne editel školy nebo školského zaízení do dvou msíc ode dne, kdy se o provinní žáka nebo studenta dozvdl, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinní dopustil, s výjimkou pípadu, kdy je provinní klasifikováno jako trestný in podle zvláštního právního pedpisu. O svém rozhodnutí informuje editel pedagogickou radu. Žák nebo student pestává být žákem nebo studentem školy i školského zaízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vylouení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdjší. 5. Káze ve škole je zajišována zpsobem sluitelným s lidskou dstojností, bez urážení a ponižování a s ohledem na daný vk žáka. Pochvalu nebo jiné ocenní udluje žákm tídní uitel, editel nebo orgán státní správy ve školství. Pochvala se udluje zpravidla ped shromáždním tídy nebo školy, vyhlášením školním rozhlasem nebo jiným vhodným zpsobem. Pochvaly, jiná ocenní a další kázeská opatení mže udlit i uložit editel školy nebo školského zaízení i tídní uitel. Ministerstvo stanoví provádcím právním pedpisem druhy dalších kázeských opatení a podmínky pro udlování a ukládání tchto dalších kázeských opatení a pochval nebo jiných ocenní. 6. Žáka nelze vylouit ani podmínn na základ provinní, které lze kvalifikovat jako nenásilný in opozin politického charakteru. 7. TU zaznamená (zapíše) každé udlené výchovné opatení do listu žáka v tídním katalogu. O uložení výchovných opatení nezletilému žáku uvdomí TU, resp. editel školy prokazatelným zpsobem zákonného zástupce žáka. Zájem spolenosti na ádné výchov dtí opravuje školu, aby upozornila na závadné chování žák jejich rodie (resp. jejich zákonné zástupce), ale také píslušný MÚ (zejména pokud jde o ohrožení výchovy a vzdlávání nezletilého zanedbáním pée o ádnou povinnou docházku žáka), policii R, soud nebo jiný státní orgán, který je pak povinen uinit odpovídající opatení. O výskytu pestupk souvisejících se zneužíváním návykových látek (alkohol, drogy) uvdomí odpovdný pracovník (školní poradenský pracovník) bezprostedn také pracovníka poveného KÚ. V Chebu Projednáno zástupci rodi ve SRPGCh dne Projednáno zástupci rodi ve SRPGCh dne Projednáno se studenty na tídnických hodinách dne Projednáno se studentskou radou dne RNDr. Jaroslav Kovara editel školy Souástí školního ádu je: Píloha. l: Zvonni na Gymnáziu Píloha. 2: Evakuaní plán a požárn poplachové smrnice školy Píloha. 3: Opatení školy proti sociáln patologickým jevm (patologické hráství, šikanováni. vandalismus. brutalita, rasismus, kriminalita, návykové látky) Píloha. 4: ád školní jídelny Píloha. 5: Naízeni vlády R.15/1994Sp. o bezplatném poskytováni uebnic, uebních text základních školních poteb ve znni úpravy.195/1996 Sb

9 Harmonogram postupu: tvrtek zveejnní 1. verze Š (prozatímní Š ) steda pipomínkování na porad v hod. tvrtek pedání prozatímního Š k pipomínkování žákm (studentská rada) a rodim (SRPGCh) - pozmovací návrhy musí mít písemnou formu steda schválení definitivní verze Š pedagogickou radou školy - 8 -

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Úelem tohoto školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro vyuování a pro plné využívání vyuovací doby tak, aby si žáci v prbhu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ÁD I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky.

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008 ŠKOLNÍ ÁD SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 Š K O L N Í Á D pro žáky a studenty SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 pro školní rok 2007/2008 1. Úvod Žáci jsou povinni dodržovat

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 28. 8. 2017 školská

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655 ŠKOLNÍ ÁD Vypracovala: Mgr. Jana Jandová, editelka školy Schválila

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení Vzory tiskopis pihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodie nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Úvod V souladu se smrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Smrnice

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více