ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005"

Transkript

1 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je, aby svoboda jednoho neohrožovala svobodu druhého, a aby tudíž lidské soužití mlo svá pevná obecn respektovaná pravidla. Svobodn se projevovat, žít, pracovat i podnikat lze jen na základ jistoty, že nejvyšší autoritou v zemi je právo, které zavazuje všechny, od nejvyššího státního initele pes policistu, státního zástupce a advokáta až po prostého obana. Mnozí z nás se do omrzeni zaklínají ideou svobodného jedince. A pitom jako by tém zapomínali, že nebude v naší zemi svobodných jedinc, nebude-li ctn ád jejich soužití, vyrstající z odpovdnosti jako jediné myslitelné záruky této svobody. Václav Havel Vsta a pospš na své místo, vždy tvoji kamarádi už (jist) mají ped sebou knihy! (Rychle) se uprav a obuj. Mj každý den úkoly v poádku. Nebu líný. Jakmile se zadá (poetní) úkol..., zani íst a poítat a 'bu pitom potichu. A z tvých úst nevyjde ani hláska! Piš a mluv v pravou chvíli. Ptej se. Vytrvej a neprolajda ani den, neumdlévej. Snaž se porozumt uiteli a dbej jeho napomenutí. Bu (pravým) písaem. Kdykoli t (uitel) vyvolá, ekni: "Tady jsem" nejstarší známý školní ád staroegyptský papyrus z doby 20.dynastie ( p. n. 1.)

2 I. Poslání školního ádu Š vychází z Úmluvy o právech dítte pijaté Valným shromáždním OSN ; l.33 Listiny základních práva svobod; 3 a 20 Zákona. 564/1990 Sb. NR o státní správ a samospráv ve školství ve znní pozdjších novel; odst.(2) 24, odst. (6), (7), 25 a Zákona. 561/ 2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) ze dne 24. záí 2004, dále jen školský zákon. Jeho smyslem je zajištní plynulé a nerušené školní práce, ochrany zdraví, bezpenosti žák a pracovník školy a vytvoení studijní atmosféry, v níž je za ukáznné chování považováno takové, které neomezuje práva ostatních a nenarušuje bezpenost, zejména neoslabuje proces výuky, výchovy a vzdlávání a nerozptyluje pozornost jiných žák. II. Docházka do školy Docházka do školy 1. Povinností žáka je docházet do školy pravideln podle stanoveného rozvrhu hodin a zúastovat se vyuování všech povinných, volitelných a nepovinných pedmt, které si zvolil. Žák je povinen zaujmout své místo ve tíd nebo odborné uebn vas, nejpozdji 5 minut ped zahájením výuky. Rovnž je povinen úastnit se lyžaských a sportovn-turistických výcvikových kurs a soustední, které jsou souástí schválených uebních plán školy. 2. Uvolnní z vyuování (nap. soutž, soustední apod.) na dobu kratší tí dn povoluje tídní profesor (TU) na základ písemné žádosti a na dobu delší editel školy, na podklad písemné žádosti podané s pedstihem alespo jednoho týdne (žádost se podává prostednictvím TU, který se k ní vyjádí). Písemná žádost musí být u nezletilého žáka potvrzena rodii, resp. zákonnými zástupci studenta a slouží zárove jako omluvenka. 3. a) Nemže-li se žák zúastnit vyuování z dvod, které nemohl pedem pedvídat (nap. náhlá nemoc), je žák, u nezletilého žáka pak rodi, resp. zákonný zástupce, pop. vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domov mládeže, povinen bez prodlení, nejpozdji však do tí dn (u žák plnících povinnou školní docházku do dvou dn) oznámit TU dvod nepítomnosti. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúastní po dobu nejmén 5 vyuovacích dn vyuování a jeho neúast není omluvena, vyzve písemn editel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodlen doložil dvody žákovy nepítomnosti; zárove upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdlávání zanechal. Žák, který do 10 dn od doruení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží dvod nepítomnosti, se posuzuje, jako by vzdlávání zanechal posledním dnem této lhty; tímto dnem pestává být žákem školy. b) TU omluví nepítomnost žáka na vyuování na základ omluvenky podepsané rodiem (zákonným zástupcem) nebo lékaem. Absenci mže omluvit rodi (zákonný zástupce), pi nepítomnosti delší než pt dn nebo pi asto se opakujících krátkodobých absencích mže TU vyžadovat potvrzení ošetujícího lékae. Tato povinnost platí i pro zletilé studenty, o výjimce v odvodnných pípadech rozhoduje TU. c) V omluvném listu (u žák plnících povinnou školní docházku v žákovské knížce) podepisuje zákonný zástupce každou nepítomnost (tedy i tu, kterou podepsal ošetující léka). d) Bude doplnn odstavec konkretizující metodický postup ešení záškoláctví žáka NG (plnícího povinnou školní docházku). e) Žáci omlouvají nepítomnost ve škole podle dohody s TU, nejpozdji do dvou dn po nástupu do školy. f) V odvodnných pípadech (nap. astá krátkodobá nepítomnost žáka ze zdravotních dvod) má TU právo vyžadovat lékaské potvrzení na každou neúast ve škole. g) Rovnž vyuující tlesné výchovy má v odvodnných pípadech (nap. astá neúast v hodinách zdvodovaná zdravotními potížemi) právo vyžadovat ádnou omluvenku od ošetujícího lékae. 4. Onemocní-li žák nebo nkterá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, penosnou infekní nemocí, oznámí to ihned prostednictvím TU editeli školy. 5. Musí-li žák z vážných dvod odejít ze školy (nemoc, lékaské ošetení apod.), požádá o povolení odejít ze školy svého TU (u pedem známé absence a v pípad nezletilého žáka pedloží písemnou žádost podepsanou zákonným zástupcem) a informuje o tom také vyuujícího, který ve tíd vyuuje následující hodinu. TU v potebném pípad (náhlé nemoci apod.) vyrozumí rodie a poví doprovodem žáka jinou zletilou osobu. V pípad nepítomnosti TU (nemoc, služební cesta apod.) jedná žák s jeho ureným zástupcem, není-li možné ani to, projedná vc v kancelái školy

3 II. 1 Žákm je zakázáno Žákm je bezvýhradn zakázáno: a) Kouit v celém areálu a prostorách školy i pi innostech organizovaných a poádaných školou. b) Nosit, držet, distribuovat i jinak zneužívat v areálu školy nebo na innostech a akcích organizovaných školou alkoholické nápoje i jiné drogy, návykové a zdraví škodlivé látky nebo je konzumovat a používat ve škole nebo pi innostech a akcích organizovaných a poádaných školou. c) Pinášet do školy nebo na innosti a akce organizované a poádané školou vci nebezpené životu a zdraví. d) Dopouštt se všech sociáln patologických projev, jev netolerance vi ostatním a poškozování cizích práv (zneužívání návykových látek, šikanování, brutalita, nadmrná hrubost, rasismus, fašismus, vandalismus a kriminalita) a vyjadovat názory, které tyto jevy propagují. e) Žáci nesmí mít pi vyuování zapnutý mobilní telefon. II. 2 Dílí povinnosti a specifické úkoly pro žáky 6. Žáci jsou povinni být ihned po zvonní ve tíd, pípadn ped odbornou uebnou. Na chodbách nelze z bezpenostních dvod pobíhat. Je zakázáno vyklánt se z oken, vyhazovat z nich pedmty a pokikovat. Vtrání na nižším gymnáziu se provádí za pítomnosti vyuujícího, o pestávce se vtrá otevenými dvemi. 7. Žák je odpovdný za poádek na svém pracovišti, zejména za stav a istotu své lavice, židle, šatnové skíky a dalších používaných pomcek a majetku. Závady hlásí neprodlen vyuujícímu a svému TU. Uebnice, které žákm zapjila škola se udržují v bezvadném poádku, zabalené a podepsané. Pi pejímání uebnic (resp. jiných pomcek) je žák povinen pípadné závady ihned hlásit, jinak nese zodpovdnost sám. 8. Ve školním bufetu a školních jídelnách jsou žáci povinni chovat se maximáln ukáznn a dodržovat ád školní jídelny (viz. Píloha. 4), všechna hygienická a spoleenská pravidla stolování (resp. konzumace jídel a nápoj) a respektovat upozornní a pokyny pedagogického dozoru a personálu. Ve frontách na stravu žáci nepedbíhají. 9. Poádková služba ve tíd odpovídá za istotu a poádek ve tíd, závady neprodlen hlásí TU nebo píslušnému vyuujícímu. Obstarává kídu a ádn myje tabuli (houbou a hadrem), odpovídá za tídní knihu a v pípad nutnosti ji odevzdá do kanceláe školy. Do pti minut po zaátku vyuovací hodiny hlásí v kancelái školy eventuální nepítomnost vyuujícího. Hlásí nepítomné žáky na zaátku každé vyuovací hodiny, kontroluje stav uebny a zhasíná svtlo, a to i pi odchodu do jiné uebny. Službu (zpravidla je to na týden) uruje a její povinnosti specifikuje TU. 10. Do odborných ueben (vetn tlovýchovného areálu) vstupují žáci pouze na pokyn a zpravidla v doprovodu vyuujícího. Žáci jsou povinni dodržovat ád odborné uebny, resp. laboratoe, s nímž jsou seznamováni vždy na zaátku školního roku. Zápis o pouení provede vyuující do tídní knihy. 11. Všichni žáci i zamstnanci školy jsou povinni vždy šetit majetek školy a dbát maximální hospodárnosti ve spoteb elektiny, plynu, dalších energií, vody a ostatního spotebního materiálu školy. 12. Žáci jsou povinni neprodlen hlásit píslušnému vyuujícímu a TU všechny pípady poškození majetku. Bez prodlení se hlásí také všechny pípady (i drobných) poranní. 13. Všichni žáci jsou povinni se seznámit s Evakuaním plánem a Požárn-poplachovými smrnicemi (viz Píloha. 2), které jsou vyvšeny na každém pate školy. Tyto smrnice je teba dodržovat a ídit se jimi

4 III. Práva a opravné prostedky žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák Práva žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák 1. Žáci a studenti mají právo a) na vzdlávání a školské služby podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) b) na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák a student, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, e) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaízení v záležitostech týkajících se vzdlávání podle tohoto zákona 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dtí a nezletilých žák. 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v pípad zletilých žák a student právo také jejich rodie, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost. Dále mají žáci tato práva: 1. Žák je chránn ped všemi formami diskriminace, které vyplývají z jeho postavení, vyjádených názor i pesvdení. Má právo (vhodným a slušným zpsobem) svobodn vyjadovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Za tímto úelem se žáku zejména poskytuje možnost, aby byl vyslyšen (pímo i prostednictvím zákonného zástupce) v každém ízení, které se ho bezprostedn dotýká. Žák, který má konstruktivní pipomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy i výuky, má právo (ve vhodnou dobu a na vhodném míst) sdlit svoje názory vyuujícím, nap. TU na tídnických hodinách, vedení školy na tzv. Hovorech se studenty i na pedem domluveném osobním jednání. Výkon tohoto práva podléhá omezení, která jsou nutná k respektování práv, svobod i povsti jiných a k ochran bezpenosti, poádku, zdraví nebo morálky. 2. V rámci nepovinných pedmt zaruuje škola svobodu výuky náboženství, kterou mohou organizovat všechny státem uznané církve v souladu s obecn závaznými pedpisy a s mravními a humánními zásadami výuky a vzdlávání. Zpracování obsahu pedmtu a dohled nad výukou po obsahové stránce provádí církev. Škola zabezpeuje uební prostory ve vhodné dob a v pimeném vybavení. Pedmt se oteve, pokud se k pedmtu náboženství pihlásí v daném školním roce alespo 7 žák, kteí se shodnou na tom, kdo tento pedmt bude vyuovat. 3. Žáci i jejich zákonní zástupci mají systematicky zpístupovány informace a škola jim zajišuje kolektivní i individuální poradenskou službu v oblasti dalšího vzdlávání, pokraování studia a volby povolání, a to prostednictvím TU, a zejména výchovného poradce školy. Student (i jeho zákonný zástupce) má rovnž možnost požádat o kontakt s psychologem spolupracujícím se školou, resp. s pedagogicko-psychologickou poradnou, která pomáhá ešit výukové a výchovné problémy žák. 4. Škola zajistí (prostednictvím žákovských knížek u žák plnících povinnou školní docházku, pravidelných tídních schzek a písemných vyrozumní u ostatních) individuální informace o prbhu vzdlávání a výchovy žáka pro jeho zákonné zástupce. Po pedchozí dohod mají zákonní zástupci možnost projednat otázky výchovy a studijní problematiku svých dtí s píslušným vyuujícím kdykoliv bhem školního roku. 5. Škola uznává právo žáka na aktivní odpoinek a volný as, na úast ve he a oddechové innosti odpovídající jeho vku. Škola v tomto smyslu podporuje a sama vytváí možnosti zapojení žák do kulturní, umlecké, odborné a sportovní a další zájmové innosti. Škola podle svých možností poskytne zájmové organizaci dtí a mládeže prostory a vybavení k úelnému využití pro jejich innost. Podmínkou je vždy pítomnost, ádný dohled a vedení zletilou, pln zodpovdnou a pouenou osobou

5 6. Škola zajišuje pro své žáky, í v dob mimo vyuování, píznivé podmínky pro pípravu na výuku, samostatné studium a studentskou odbornou innost (zpístupnním - v dohodnutém režimu - školní studovny, ítárny a knihovny, poítaové uebny a multimediálních pracoviš, laboratoe objev, výtvarného ateliéru, školní hvzdárny atd.) a vytváí další pedpoklady pro rozvoj mimoádného nadání a talentu žák. 7. Škola soustavn vytváí a kontroluje podmínky pro bezpenost a ádnou ochranu zdraví žák a dalších školských pracovník pi innostech, které pímo souvisí se školou organizovanou výchovou a vzdláváním. Pi eventuálním úrazu zajišuje první pomoc zrannému a jeho další odborné ošetení i následnou informaci zákonných zástupc. 8. Žák mže být na základ píslušného lékaského vyjádení uvolnn editelem školy z úasti na vyuování uritému vyuovacímu pedmtu nebo od tlesných úkon spojených s výukou nkterého vyuovacího pedmtu. Pi uvolování od vyuování tlesné. výchovy se vyžaduje posudek registrujícího praktického nebo píslušného odborného (nap. sportovního) lékae a postupuje se dle zvláštních pedpis (smrnice Vstníku MZ SR. 3/1981, o péi a zdraví pi provádní tlesné výchovy... registrovaná v ástce 15/1981 Sb.). Úplné osvobození z vyuování nkterého pedmtu však neznamená, že žák není ve vyuovací hodin pítomen (je zamstnán pomocnými pracemi apod.). Je-li daný pedmt zaazen na první nebo poslední vyuovací hodinu, mže editel školy na základ žádosti zletilého studenta i zákonného zástupce nezletilého žáka uvolnit studenta na dobu vyuování tohoto pedmtu z výuky zcela. Žák není z pedmtu, z nhož byl uvolnn, hodnocen. Pro studenty, kteí mají od lékae pedepsané úlevy, je zaveden dvouhodinový pedmt zdravotní tlesná výchova, pizpsobený individuálním zdravotním omezením a obsahující nápravné rehabilitaní prvky. Pokud není stanoveno jinak, koná se zpravidla nultou vyuovací hodinu. 9. Jestliže to dovoluje charakter uiva, editel školy mže žákyni z dvodu thotenství nebo mateství umožnit vykonání zkoušek v termínech, které sám stanoví. Totéž mže být umožnno žákm dlouhodob nemocným nebo zdravotn postiženým. 10. editel školy mže mimoádn nadaného studenta (u nezletilého se souhlasem zákonného zástupce) peadit do vyššího roníku bez absolvování pedchozího roníku na základ píznivého výsledku komisionálního pezkoušení, vyjádení lékae a pedagogicko-psychologické poradny. 11. Studentm školy mže být (ze státních rozpotových prostedk nebo z prostedk školy i školní nadace Gaudeamus) poskytnuto stipendium a hmotné zabezpeení (stravování a ubytování) s pihlédnutím k jejich do ložených sociálním pomrm, prospchu a jiným studijním výsledkm. 12. Žákm gymnázia, kteí plní povinnou školní docházku, škola bezplatn zapjuje uebnice a uební texty uvedené v seznamu uebnic vydávaném MŠMT R na dobu jednoho školního roku v rozsahu upraveném naízením vlády R (viz Píloha.6). Za uebnici nebo školní potebu dlouhodobé životnosti, kterou žák ztratí nebo znehodnotí, zaplatí ástku odpovídající stavu uebnice i školní poteby v dob ztráty nebo znehodnocení. Pro sociáln potebné žáky, kteí již ukonili povinnou školní docházku, je v rámci školní knihovny zízen k bezplatnému používání zvláštní oddíl uebnic a uebních text v rozsahu pokrývajícím poteby až 10% žák školy. Pravidla pro jejich rozdlování stanovuje editel školy. 13. Žák (v pípad nezletilosti zákonný zástupce) mže v závažných dvodech požádat o pestup na jinou školu (postupuje se pitom podle 66, odst. 2 a 4 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) 14. Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) mže požádat o perušení studia, a to až na dobu dvou let. Po uplynuti doby perušení studia pokrauje žák v tom roníku, ve kterém bylo studium perušeno. Žák však mže nastoupit i ped uplynutím doby perušení studia, jestliže jeho žádosti vyhoví editel školy. 15. Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) má právo požádat o zanechání studia. Pestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy bylo editeli školy dorueno písemné sdlení o zanechání studia. Žák nemže zanechat studia, pokud ve SŠ plní povinnou školní docházku (v tomto pípad lze pouze na základ podané žádosti povolit pestup zpt na ZŠ). 16. Každý žák, rodi (zákonný zástupce) i pedagogický pracovník školy má právo pedkládat k projednání prostednictvím studentské samosprávy, Rady rodi G Cheb i pedagogické rady své návrhy na pípadné úpravy a zmny tohoto školního ádu. Pijaté návrhy nesmi být v rozporu se zákonnými pedpisy, normami a vyhláškami vyšší právní síly. IV. Povinnosti žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák - 4 -

6 1. Žáci a studenti jsou povinni a) ádn docházet do školy nebo školského zaízení a ádn se vzdlávat, b) dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy a školského zaízení k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni c) plnit pokyny pedagogických pracovník škol a školských zaízení vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem 2. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni a) informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání b) dokládat dvody své nepítomnosti ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem c) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka a studenta, a zmny v tchto údajích 3. Zákonní zástupci dtí a nezletilých žák jsou povinni 4. Dále mají žáci tyto povinnosti: a) zajistit, aby žák docházel ádn do školy nebo školského zaízení b) na vyzvání editele školy nebo školského zaízení se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání dítte nebo žáka c) informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání d) dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem e) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost dítte a žáka, a zmny v tchto údajích a) Snažit se v celém výchovn-vyuovacím procesu osvojovat si vdomosti, dovednosti a návyky potebné k dosažení stedoškolského vzdlání a pipravovat se na tvoivou práci a odbornou innost v dalším studiu na VŠ, resp. v dalším povolání. b) Osvojovat si a uplatovat ve styku s ostatními zásady humanity, demokracie a tolerance. Plnit pokyny pedagogických pracovník, instruktor a jiných pracovník školy a chovat se ve škole i mimo ni tak, že to odpovídá pravidlm spoleenského chování, a tak, aby dlali est škole i sob. c) Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o istotu a poádek, pomáhat pi udržování poádku ve škole a v jejím okolí. d) Být ve škole vždy ist a vhodn obleen a upraven. e) Šetit veškeré školní zaízení a školní majetek, uebnice a pomcky. Chránit ho ped poškozením a hospodárn s ním zacházet. Pokud žák zpsobí škodu, musí ji nahradit a podle svých možností se podílet na náprav. Nezjistí-li se škdce, pechází tato povinnost na danou tídu, pípadn více tíd. f) Dodržovat stanovenou vyuovací dobu a rozsah pestávek (viz Píloha. 1) V dob zvonní být již ve tíd (resp. ped odbornou uebnou) a být pipraven na vyuování. g) Sledovat denn pípadné zmny asového rozvrhu (suplování), které jsou zveejovány na nástnce u hlavního vstupu do budovy nejpozdji do hodin pro píští den, a pizpsobit se jim. h) Pi vstupu do školní budovy se pezouvat a v budovách školy používat pouze domácí obuv (z hygienických dvod nepoužívá jako pezvky uzavenou sportovní obuv - tenisky, botasky apod.). Tuto obuv musí žáci udržovat istou. i) Pravideln a prbžn informovat své rodie, resp. zákonné zástupce o svých studijních výsledcích ve škole, o oznámeních školy a akcích organizovaných a poádaných školou

7 j) Seznámit se se školním ádem a respektovat ho. TU provádí pouení o školním ádu prokazatelným zpsobem vždy na zaátku školního roku a zápis o tom provede do tídní knihy. k) Rodie mají možnost seznámit se se školním ádem prostednictvím tídních uitel na tídních schzkách. Školní ád je též vystaven na webových stránkách Gymnázia Cheb. Podáním pihlášky, resp. pijetím ke studiu se žák a jeho zákonní zástupci dobrovoln zavazují chovat se a jednat v souladu s tímto školním ádem. V. Hodnocení výsledk vzdlávání žák a student (s využitím 69 školského zákona) 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvdení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvdení výpis z vysvdení. 2. Hodnocení výsledk vzdlávání žáka je vyjádeno klasifikací. výborn 1 chvalitebn 2 dobe 3 dostaten 4 nedostaten 5 3. Do vyššího roníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí píslušného roníku prospl ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem s výjimkou pedmt, z nichž žák není hodnocen. 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák za první pololetí není hodnocen. 5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospje nejvýše ze dvou povinných pedmt, koná z tchto pedmt opravnou zkoušku, a to nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje roník, pokud na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen. 7. Jestliže žák, který splnil povinnou školní docházku na konci 2. pololetí, neprospl, mže editel školy (na základ žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka samotného) povolit opakování roníku. Není-li opakování povoleno, pestává být student žákem školy. 8. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. 9. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl, nejpozdji však do 3 pracovních dn od vydání vysvdení požádat editele školy o komisionální pezkoušení; je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, mže požádat Krajský úad Karlovarského kraje. Komisionální pezkoušení se koná nejpozdji do 14 dn od doruení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 10. Nesplní-li student v nkterém pedmtu uebního plánu povinný limit (alespo 75% docházky, tj. má v pedmtu více než 25% absence), má píslušný vyuující daného pedmtu možnost navrhnout ped uzavením klasifikace jeho komisionální pezkoušení (maximáln v rozsahu probraného uiva za dané pololetí). Vyuující žákovi prokazateln (nap. veejn ped tídou) sdlí požadavek doplující zkoušky k uzavení klasifikace, a to nejpozdji msíc ped termínem zkoušky. 11. V jednom dni mohou studenti jedné tídy psát nejvýše jednu velkou písemnou práci. Velká písemná práce je opakování za asové období 15 výkladových hodin a delší. Velkou písemnou prací je též písemné provení znalostí delší než 20 minut. Písemná práce musí být pedem zapsána v tídní knize a termín a obsah práce se studentm oznamuje minimáln týden pedem

8 VI. Výchovná opatení 1. Výchovnými opateními jsou pochvaly nebo jiná ocenní a kázeská opatení. Kázeským opatením je podmínné vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení a další kázeská opatení, která nemají právní dsledky pro žáka nebo studenta: a) napomenutí TU b) dtka TU (uložení výchovných opatení ve své pravomocí TU neprodlen oznámí editeli školy a informuje profesorský sbor na nejbližší pedagogické rad) c) dtka editele školy d) podmínné vylouení ze studia (se zkušební lhtou nejdéle na dobu jednoho roku) e) vylouení ze studia Kázeská opatení se udlují ped kolektivem tídy nebo školy a z výchovných dvod je možné je zveejnit na nástnce školy. 2. editel školy nebo školského zaízení mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním i vnitním ádem rozhodnout o podmínném vylouení nebo o vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení. V rozhodnutí o podmínném vylouení stanoví editel školy nebo školského zaízení zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v prbhu zkušební lhty dalšího zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním i vnitním ádem, mže editel školy nebo školského zaízení rozhodnout o jeho vylouení. Ke kázeským opatením v bod d) a e) mže editel školy pistoupit pouze v pípad, že žák splnil povinnou školní docházku. 3. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 4. O podmínném vylouení nebo o vylouení žáka i studenta rozhodne editel školy nebo školského zaízení do dvou msíc ode dne, kdy se o provinní žáka nebo studenta dozvdl, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinní dopustil, s výjimkou pípadu, kdy je provinní klasifikováno jako trestný in podle zvláštního právního pedpisu. O svém rozhodnutí informuje editel pedagogickou radu. Žák nebo student pestává být žákem nebo studentem školy i školského zaízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vylouení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdjší. 5. Káze ve škole je zajišována zpsobem sluitelným s lidskou dstojností, bez urážení a ponižování a s ohledem na daný vk žáka. Pochvalu nebo jiné ocenní udluje žákm tídní uitel, editel nebo orgán státní správy ve školství. Pochvala se udluje zpravidla ped shromáždním tídy nebo školy, vyhlášením školním rozhlasem nebo jiným vhodným zpsobem. Pochvaly, jiná ocenní a další kázeská opatení mže udlit i uložit editel školy nebo školského zaízení i tídní uitel. Ministerstvo stanoví provádcím právním pedpisem druhy dalších kázeských opatení a podmínky pro udlování a ukládání tchto dalších kázeských opatení a pochval nebo jiných ocenní. 6. Žáka nelze vylouit ani podmínn na základ provinní, které lze kvalifikovat jako nenásilný in opozin politického charakteru. 7. TU zaznamená (zapíše) každé udlené výchovné opatení do listu žáka v tídním katalogu. O uložení výchovných opatení nezletilému žáku uvdomí TU, resp. editel školy prokazatelným zpsobem zákonného zástupce žáka. Zájem spolenosti na ádné výchov dtí opravuje školu, aby upozornila na závadné chování žák jejich rodie (resp. jejich zákonné zástupce), ale také píslušný MÚ (zejména pokud jde o ohrožení výchovy a vzdlávání nezletilého zanedbáním pée o ádnou povinnou docházku žáka), policii R, soud nebo jiný státní orgán, který je pak povinen uinit odpovídající opatení. O výskytu pestupk souvisejících se zneužíváním návykových látek (alkohol, drogy) uvdomí odpovdný pracovník (školní poradenský pracovník) bezprostedn také pracovníka poveného KÚ. V Chebu Projednáno zástupci rodi ve SRPGCh dne Projednáno zástupci rodi ve SRPGCh dne Projednáno se studenty na tídnických hodinách dne Projednáno se studentskou radou dne RNDr. Jaroslav Kovara editel školy Souástí školního ádu je: Píloha. l: Zvonni na Gymnáziu Píloha. 2: Evakuaní plán a požárn poplachové smrnice školy Píloha. 3: Opatení školy proti sociáln patologickým jevm (patologické hráství, šikanováni. vandalismus. brutalita, rasismus, kriminalita, návykové látky) Píloha. 4: ád školní jídelny Píloha. 5: Naízeni vlády R.15/1994Sp. o bezplatném poskytováni uebnic, uebních text základních školních poteb ve znni úpravy.195/1996 Sb

9 Harmonogram postupu: tvrtek zveejnní 1. verze Š (prozatímní Š ) steda pipomínkování na porad v hod. tvrtek pedání prozatímního Š k pipomínkování žákm (studentská rada) a rodim (SRPGCh) - pozmovací návrhy musí mít písemnou formu steda schválení definitivní verze Š pedagogickou radou školy - 8 -

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení.

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení. 1 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň Platný od 1. září 2014 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH: A: Všeobecná ustanovení k výkonu práv a povinností žáků školy a jejich zákonných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více