ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005"

Transkript

1 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je, aby svoboda jednoho neohrožovala svobodu druhého, a aby tudíž lidské soužití mlo svá pevná obecn respektovaná pravidla. Svobodn se projevovat, žít, pracovat i podnikat lze jen na základ jistoty, že nejvyšší autoritou v zemi je právo, které zavazuje všechny, od nejvyššího státního initele pes policistu, státního zástupce a advokáta až po prostého obana. Mnozí z nás se do omrzeni zaklínají ideou svobodného jedince. A pitom jako by tém zapomínali, že nebude v naší zemi svobodných jedinc, nebude-li ctn ád jejich soužití, vyrstající z odpovdnosti jako jediné myslitelné záruky této svobody. Václav Havel Vsta a pospš na své místo, vždy tvoji kamarádi už (jist) mají ped sebou knihy! (Rychle) se uprav a obuj. Mj každý den úkoly v poádku. Nebu líný. Jakmile se zadá (poetní) úkol..., zani íst a poítat a 'bu pitom potichu. A z tvých úst nevyjde ani hláska! Piš a mluv v pravou chvíli. Ptej se. Vytrvej a neprolajda ani den, neumdlévej. Snaž se porozumt uiteli a dbej jeho napomenutí. Bu (pravým) písaem. Kdykoli t (uitel) vyvolá, ekni: "Tady jsem" nejstarší známý školní ád staroegyptský papyrus z doby 20.dynastie ( p. n. 1.)

2 I. Poslání školního ádu Š vychází z Úmluvy o právech dítte pijaté Valným shromáždním OSN ; l.33 Listiny základních práva svobod; 3 a 20 Zákona. 564/1990 Sb. NR o státní správ a samospráv ve školství ve znní pozdjších novel; odst.(2) 24, odst. (6), (7), 25 a Zákona. 561/ 2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) ze dne 24. záí 2004, dále jen školský zákon. Jeho smyslem je zajištní plynulé a nerušené školní práce, ochrany zdraví, bezpenosti žák a pracovník školy a vytvoení studijní atmosféry, v níž je za ukáznné chování považováno takové, které neomezuje práva ostatních a nenarušuje bezpenost, zejména neoslabuje proces výuky, výchovy a vzdlávání a nerozptyluje pozornost jiných žák. II. Docházka do školy Docházka do školy 1. Povinností žáka je docházet do školy pravideln podle stanoveného rozvrhu hodin a zúastovat se vyuování všech povinných, volitelných a nepovinných pedmt, které si zvolil. Žák je povinen zaujmout své místo ve tíd nebo odborné uebn vas, nejpozdji 5 minut ped zahájením výuky. Rovnž je povinen úastnit se lyžaských a sportovn-turistických výcvikových kurs a soustední, které jsou souástí schválených uebních plán školy. 2. Uvolnní z vyuování (nap. soutž, soustední apod.) na dobu kratší tí dn povoluje tídní profesor (TU) na základ písemné žádosti a na dobu delší editel školy, na podklad písemné žádosti podané s pedstihem alespo jednoho týdne (žádost se podává prostednictvím TU, který se k ní vyjádí). Písemná žádost musí být u nezletilého žáka potvrzena rodii, resp. zákonnými zástupci studenta a slouží zárove jako omluvenka. 3. a) Nemže-li se žák zúastnit vyuování z dvod, které nemohl pedem pedvídat (nap. náhlá nemoc), je žák, u nezletilého žáka pak rodi, resp. zákonný zástupce, pop. vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domov mládeže, povinen bez prodlení, nejpozdji však do tí dn (u žák plnících povinnou školní docházku do dvou dn) oznámit TU dvod nepítomnosti. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúastní po dobu nejmén 5 vyuovacích dn vyuování a jeho neúast není omluvena, vyzve písemn editel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodlen doložil dvody žákovy nepítomnosti; zárove upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdlávání zanechal. Žák, který do 10 dn od doruení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží dvod nepítomnosti, se posuzuje, jako by vzdlávání zanechal posledním dnem této lhty; tímto dnem pestává být žákem školy. b) TU omluví nepítomnost žáka na vyuování na základ omluvenky podepsané rodiem (zákonným zástupcem) nebo lékaem. Absenci mže omluvit rodi (zákonný zástupce), pi nepítomnosti delší než pt dn nebo pi asto se opakujících krátkodobých absencích mže TU vyžadovat potvrzení ošetujícího lékae. Tato povinnost platí i pro zletilé studenty, o výjimce v odvodnných pípadech rozhoduje TU. c) V omluvném listu (u žák plnících povinnou školní docházku v žákovské knížce) podepisuje zákonný zástupce každou nepítomnost (tedy i tu, kterou podepsal ošetující léka). d) Bude doplnn odstavec konkretizující metodický postup ešení záškoláctví žáka NG (plnícího povinnou školní docházku). e) Žáci omlouvají nepítomnost ve škole podle dohody s TU, nejpozdji do dvou dn po nástupu do školy. f) V odvodnných pípadech (nap. astá krátkodobá nepítomnost žáka ze zdravotních dvod) má TU právo vyžadovat lékaské potvrzení na každou neúast ve škole. g) Rovnž vyuující tlesné výchovy má v odvodnných pípadech (nap. astá neúast v hodinách zdvodovaná zdravotními potížemi) právo vyžadovat ádnou omluvenku od ošetujícího lékae. 4. Onemocní-li žák nebo nkterá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, penosnou infekní nemocí, oznámí to ihned prostednictvím TU editeli školy. 5. Musí-li žák z vážných dvod odejít ze školy (nemoc, lékaské ošetení apod.), požádá o povolení odejít ze školy svého TU (u pedem známé absence a v pípad nezletilého žáka pedloží písemnou žádost podepsanou zákonným zástupcem) a informuje o tom také vyuujícího, který ve tíd vyuuje následující hodinu. TU v potebném pípad (náhlé nemoci apod.) vyrozumí rodie a poví doprovodem žáka jinou zletilou osobu. V pípad nepítomnosti TU (nemoc, služební cesta apod.) jedná žák s jeho ureným zástupcem, není-li možné ani to, projedná vc v kancelái školy

3 II. 1 Žákm je zakázáno Žákm je bezvýhradn zakázáno: a) Kouit v celém areálu a prostorách školy i pi innostech organizovaných a poádaných školou. b) Nosit, držet, distribuovat i jinak zneužívat v areálu školy nebo na innostech a akcích organizovaných školou alkoholické nápoje i jiné drogy, návykové a zdraví škodlivé látky nebo je konzumovat a používat ve škole nebo pi innostech a akcích organizovaných a poádaných školou. c) Pinášet do školy nebo na innosti a akce organizované a poádané školou vci nebezpené životu a zdraví. d) Dopouštt se všech sociáln patologických projev, jev netolerance vi ostatním a poškozování cizích práv (zneužívání návykových látek, šikanování, brutalita, nadmrná hrubost, rasismus, fašismus, vandalismus a kriminalita) a vyjadovat názory, které tyto jevy propagují. e) Žáci nesmí mít pi vyuování zapnutý mobilní telefon. II. 2 Dílí povinnosti a specifické úkoly pro žáky 6. Žáci jsou povinni být ihned po zvonní ve tíd, pípadn ped odbornou uebnou. Na chodbách nelze z bezpenostních dvod pobíhat. Je zakázáno vyklánt se z oken, vyhazovat z nich pedmty a pokikovat. Vtrání na nižším gymnáziu se provádí za pítomnosti vyuujícího, o pestávce se vtrá otevenými dvemi. 7. Žák je odpovdný za poádek na svém pracovišti, zejména za stav a istotu své lavice, židle, šatnové skíky a dalších používaných pomcek a majetku. Závady hlásí neprodlen vyuujícímu a svému TU. Uebnice, které žákm zapjila škola se udržují v bezvadném poádku, zabalené a podepsané. Pi pejímání uebnic (resp. jiných pomcek) je žák povinen pípadné závady ihned hlásit, jinak nese zodpovdnost sám. 8. Ve školním bufetu a školních jídelnách jsou žáci povinni chovat se maximáln ukáznn a dodržovat ád školní jídelny (viz. Píloha. 4), všechna hygienická a spoleenská pravidla stolování (resp. konzumace jídel a nápoj) a respektovat upozornní a pokyny pedagogického dozoru a personálu. Ve frontách na stravu žáci nepedbíhají. 9. Poádková služba ve tíd odpovídá za istotu a poádek ve tíd, závady neprodlen hlásí TU nebo píslušnému vyuujícímu. Obstarává kídu a ádn myje tabuli (houbou a hadrem), odpovídá za tídní knihu a v pípad nutnosti ji odevzdá do kanceláe školy. Do pti minut po zaátku vyuovací hodiny hlásí v kancelái školy eventuální nepítomnost vyuujícího. Hlásí nepítomné žáky na zaátku každé vyuovací hodiny, kontroluje stav uebny a zhasíná svtlo, a to i pi odchodu do jiné uebny. Službu (zpravidla je to na týden) uruje a její povinnosti specifikuje TU. 10. Do odborných ueben (vetn tlovýchovného areálu) vstupují žáci pouze na pokyn a zpravidla v doprovodu vyuujícího. Žáci jsou povinni dodržovat ád odborné uebny, resp. laboratoe, s nímž jsou seznamováni vždy na zaátku školního roku. Zápis o pouení provede vyuující do tídní knihy. 11. Všichni žáci i zamstnanci školy jsou povinni vždy šetit majetek školy a dbát maximální hospodárnosti ve spoteb elektiny, plynu, dalších energií, vody a ostatního spotebního materiálu školy. 12. Žáci jsou povinni neprodlen hlásit píslušnému vyuujícímu a TU všechny pípady poškození majetku. Bez prodlení se hlásí také všechny pípady (i drobných) poranní. 13. Všichni žáci jsou povinni se seznámit s Evakuaním plánem a Požárn-poplachovými smrnicemi (viz Píloha. 2), které jsou vyvšeny na každém pate školy. Tyto smrnice je teba dodržovat a ídit se jimi

4 III. Práva a opravné prostedky žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák Práva žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák 1. Žáci a studenti mají právo a) na vzdlávání a školské služby podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) b) na informace o prbhu a výsledcích svého vzdlávání c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák a student, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjádeními tchto samosprávných orgán zabývat, e) vyjadovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdlávání, piemž jejich vyjádením musí být vnována pozornost odpovídající jejich vku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaízení v záležitostech týkajících se vzdlávání podle tohoto zákona 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dtí a nezletilých žák. 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v pípad zletilých žák a student právo také jejich rodie, popípad osoby, které vi zletilým žákm a studentm plní vyživovací povinnost. Dále mají žáci tato práva: 1. Žák je chránn ped všemi formami diskriminace, které vyplývají z jeho postavení, vyjádených názor i pesvdení. Má právo (vhodným a slušným zpsobem) svobodn vyjadovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Za tímto úelem se žáku zejména poskytuje možnost, aby byl vyslyšen (pímo i prostednictvím zákonného zástupce) v každém ízení, které se ho bezprostedn dotýká. Žák, který má konstruktivní pipomínky vedoucí ke zlepšení provozu školy i výuky, má právo (ve vhodnou dobu a na vhodném míst) sdlit svoje názory vyuujícím, nap. TU na tídnických hodinách, vedení školy na tzv. Hovorech se studenty i na pedem domluveném osobním jednání. Výkon tohoto práva podléhá omezení, která jsou nutná k respektování práv, svobod i povsti jiných a k ochran bezpenosti, poádku, zdraví nebo morálky. 2. V rámci nepovinných pedmt zaruuje škola svobodu výuky náboženství, kterou mohou organizovat všechny státem uznané církve v souladu s obecn závaznými pedpisy a s mravními a humánními zásadami výuky a vzdlávání. Zpracování obsahu pedmtu a dohled nad výukou po obsahové stránce provádí církev. Škola zabezpeuje uební prostory ve vhodné dob a v pimeném vybavení. Pedmt se oteve, pokud se k pedmtu náboženství pihlásí v daném školním roce alespo 7 žák, kteí se shodnou na tom, kdo tento pedmt bude vyuovat. 3. Žáci i jejich zákonní zástupci mají systematicky zpístupovány informace a škola jim zajišuje kolektivní i individuální poradenskou službu v oblasti dalšího vzdlávání, pokraování studia a volby povolání, a to prostednictvím TU, a zejména výchovného poradce školy. Student (i jeho zákonný zástupce) má rovnž možnost požádat o kontakt s psychologem spolupracujícím se školou, resp. s pedagogicko-psychologickou poradnou, která pomáhá ešit výukové a výchovné problémy žák. 4. Škola zajistí (prostednictvím žákovských knížek u žák plnících povinnou školní docházku, pravidelných tídních schzek a písemných vyrozumní u ostatních) individuální informace o prbhu vzdlávání a výchovy žáka pro jeho zákonné zástupce. Po pedchozí dohod mají zákonní zástupci možnost projednat otázky výchovy a studijní problematiku svých dtí s píslušným vyuujícím kdykoliv bhem školního roku. 5. Škola uznává právo žáka na aktivní odpoinek a volný as, na úast ve he a oddechové innosti odpovídající jeho vku. Škola v tomto smyslu podporuje a sama vytváí možnosti zapojení žák do kulturní, umlecké, odborné a sportovní a další zájmové innosti. Škola podle svých možností poskytne zájmové organizaci dtí a mládeže prostory a vybavení k úelnému využití pro jejich innost. Podmínkou je vždy pítomnost, ádný dohled a vedení zletilou, pln zodpovdnou a pouenou osobou

5 6. Škola zajišuje pro své žáky, í v dob mimo vyuování, píznivé podmínky pro pípravu na výuku, samostatné studium a studentskou odbornou innost (zpístupnním - v dohodnutém režimu - školní studovny, ítárny a knihovny, poítaové uebny a multimediálních pracoviš, laboratoe objev, výtvarného ateliéru, školní hvzdárny atd.) a vytváí další pedpoklady pro rozvoj mimoádného nadání a talentu žák. 7. Škola soustavn vytváí a kontroluje podmínky pro bezpenost a ádnou ochranu zdraví žák a dalších školských pracovník pi innostech, které pímo souvisí se školou organizovanou výchovou a vzdláváním. Pi eventuálním úrazu zajišuje první pomoc zrannému a jeho další odborné ošetení i následnou informaci zákonných zástupc. 8. Žák mže být na základ píslušného lékaského vyjádení uvolnn editelem školy z úasti na vyuování uritému vyuovacímu pedmtu nebo od tlesných úkon spojených s výukou nkterého vyuovacího pedmtu. Pi uvolování od vyuování tlesné. výchovy se vyžaduje posudek registrujícího praktického nebo píslušného odborného (nap. sportovního) lékae a postupuje se dle zvláštních pedpis (smrnice Vstníku MZ SR. 3/1981, o péi a zdraví pi provádní tlesné výchovy... registrovaná v ástce 15/1981 Sb.). Úplné osvobození z vyuování nkterého pedmtu však neznamená, že žák není ve vyuovací hodin pítomen (je zamstnán pomocnými pracemi apod.). Je-li daný pedmt zaazen na první nebo poslední vyuovací hodinu, mže editel školy na základ žádosti zletilého studenta i zákonného zástupce nezletilého žáka uvolnit studenta na dobu vyuování tohoto pedmtu z výuky zcela. Žák není z pedmtu, z nhož byl uvolnn, hodnocen. Pro studenty, kteí mají od lékae pedepsané úlevy, je zaveden dvouhodinový pedmt zdravotní tlesná výchova, pizpsobený individuálním zdravotním omezením a obsahující nápravné rehabilitaní prvky. Pokud není stanoveno jinak, koná se zpravidla nultou vyuovací hodinu. 9. Jestliže to dovoluje charakter uiva, editel školy mže žákyni z dvodu thotenství nebo mateství umožnit vykonání zkoušek v termínech, které sám stanoví. Totéž mže být umožnno žákm dlouhodob nemocným nebo zdravotn postiženým. 10. editel školy mže mimoádn nadaného studenta (u nezletilého se souhlasem zákonného zástupce) peadit do vyššího roníku bez absolvování pedchozího roníku na základ píznivého výsledku komisionálního pezkoušení, vyjádení lékae a pedagogicko-psychologické poradny. 11. Studentm školy mže být (ze státních rozpotových prostedk nebo z prostedk školy i školní nadace Gaudeamus) poskytnuto stipendium a hmotné zabezpeení (stravování a ubytování) s pihlédnutím k jejich do ložených sociálním pomrm, prospchu a jiným studijním výsledkm. 12. Žákm gymnázia, kteí plní povinnou školní docházku, škola bezplatn zapjuje uebnice a uební texty uvedené v seznamu uebnic vydávaném MŠMT R na dobu jednoho školního roku v rozsahu upraveném naízením vlády R (viz Píloha.6). Za uebnici nebo školní potebu dlouhodobé životnosti, kterou žák ztratí nebo znehodnotí, zaplatí ástku odpovídající stavu uebnice i školní poteby v dob ztráty nebo znehodnocení. Pro sociáln potebné žáky, kteí již ukonili povinnou školní docházku, je v rámci školní knihovny zízen k bezplatnému používání zvláštní oddíl uebnic a uebních text v rozsahu pokrývajícím poteby až 10% žák školy. Pravidla pro jejich rozdlování stanovuje editel školy. 13. Žák (v pípad nezletilosti zákonný zástupce) mže v závažných dvodech požádat o pestup na jinou školu (postupuje se pitom podle 66, odst. 2 a 4 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) 14. Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) mže požádat o perušení studia, a to až na dobu dvou let. Po uplynuti doby perušení studia pokrauje žák v tom roníku, ve kterém bylo studium perušeno. Žák však mže nastoupit i ped uplynutím doby perušení studia, jestliže jeho žádosti vyhoví editel školy. 15. Žák (resp. zákonný zástupce nezletilého žáka) má právo požádat o zanechání studia. Pestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy bylo editeli školy dorueno písemné sdlení o zanechání studia. Žák nemže zanechat studia, pokud ve SŠ plní povinnou školní docházku (v tomto pípad lze pouze na základ podané žádosti povolit pestup zpt na ZŠ). 16. Každý žák, rodi (zákonný zástupce) i pedagogický pracovník školy má právo pedkládat k projednání prostednictvím studentské samosprávy, Rady rodi G Cheb i pedagogické rady své návrhy na pípadné úpravy a zmny tohoto školního ádu. Pijaté návrhy nesmi být v rozporu se zákonnými pedpisy, normami a vyhláškami vyšší právní síly. IV. Povinnosti žák, student a zákonných zástupc dtí a nezletilých žák - 4 -

6 1. Žáci a studenti jsou povinni a) ádn docházet do školy nebo školského zaízení a ádn se vzdlávat, b) dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy a školského zaízení k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni c) plnit pokyny pedagogických pracovník škol a školských zaízení vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem 2. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni a) informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání b) dokládat dvody své nepítomnosti ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem c) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost žáka a studenta, a zmny v tchto údajích 3. Zákonní zástupci dtí a nezletilých žák jsou povinni 4. Dále mají žáci tyto povinnosti: a) zajistit, aby žák docházel ádn do školy nebo školského zaízení b) na vyzvání editele školy nebo školského zaízení se osobn zúastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdlávání dítte nebo žáka c) informovat školu a školské zaízení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání d) dokládat dvody nepítomnosti žáka ve vyuování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem e) oznamovat škole a školskému zaízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro prbh vzdlávání nebo bezpenost dítte a žáka, a zmny v tchto údajích a) Snažit se v celém výchovn-vyuovacím procesu osvojovat si vdomosti, dovednosti a návyky potebné k dosažení stedoškolského vzdlání a pipravovat se na tvoivou práci a odbornou innost v dalším studiu na VŠ, resp. v dalším povolání. b) Osvojovat si a uplatovat ve styku s ostatními zásady humanity, demokracie a tolerance. Plnit pokyny pedagogických pracovník, instruktor a jiných pracovník školy a chovat se ve škole i mimo ni tak, že to odpovídá pravidlm spoleenského chování, a tak, aby dlali est škole i sob. c) Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o istotu a poádek, pomáhat pi udržování poádku ve škole a v jejím okolí. d) Být ve škole vždy ist a vhodn obleen a upraven. e) Šetit veškeré školní zaízení a školní majetek, uebnice a pomcky. Chránit ho ped poškozením a hospodárn s ním zacházet. Pokud žák zpsobí škodu, musí ji nahradit a podle svých možností se podílet na náprav. Nezjistí-li se škdce, pechází tato povinnost na danou tídu, pípadn více tíd. f) Dodržovat stanovenou vyuovací dobu a rozsah pestávek (viz Píloha. 1) V dob zvonní být již ve tíd (resp. ped odbornou uebnou) a být pipraven na vyuování. g) Sledovat denn pípadné zmny asového rozvrhu (suplování), které jsou zveejovány na nástnce u hlavního vstupu do budovy nejpozdji do hodin pro píští den, a pizpsobit se jim. h) Pi vstupu do školní budovy se pezouvat a v budovách školy používat pouze domácí obuv (z hygienických dvod nepoužívá jako pezvky uzavenou sportovní obuv - tenisky, botasky apod.). Tuto obuv musí žáci udržovat istou. i) Pravideln a prbžn informovat své rodie, resp. zákonné zástupce o svých studijních výsledcích ve škole, o oznámeních školy a akcích organizovaných a poádaných školou

7 j) Seznámit se se školním ádem a respektovat ho. TU provádí pouení o školním ádu prokazatelným zpsobem vždy na zaátku školního roku a zápis o tom provede do tídní knihy. k) Rodie mají možnost seznámit se se školním ádem prostednictvím tídních uitel na tídních schzkách. Školní ád je též vystaven na webových stránkách Gymnázia Cheb. Podáním pihlášky, resp. pijetím ke studiu se žák a jeho zákonní zástupci dobrovoln zavazují chovat se a jednat v souladu s tímto školním ádem. V. Hodnocení výsledk vzdlávání žák a student (s využitím 69 školského zákona) 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvdení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvdení výpis z vysvdení. 2. Hodnocení výsledk vzdlávání žáka je vyjádeno klasifikací. výborn 1 chvalitebn 2 dobe 3 dostaten 4 nedostaten 5 3. Do vyššího roníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí píslušného roníku prospl ze všech povinných pedmt stanovených školním vzdlávacím programem s výjimkou pedmt, z nichž žák není hodnocen. 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák za první pololetí není hodnocen. 5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospje nejvýše ze dvou povinných pedmt, koná z tchto pedmt opravnou zkoušku, a to nejpozdji do konce píslušného školního roku v termínu stanoveném editelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje roník, pokud na konci druhého pololetí neprospl nebo nemohl být hodnocen. 7. Jestliže žák, který splnil povinnou školní docházku na konci 2. pololetí, neprospl, mže editel školy (na základ žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka samotného) povolit opakování roníku. Není-li opakování povoleno, pestává být student žákem školy. 8. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspšn nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospl. Ze závažných dvod mže editel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozdji do konce záí následujícího školního roku. 9. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do 3 pracovních dn ode dne, kdy se o hodnocení prokazateln dozvdl, nejpozdji však do 3 pracovních dn od vydání vysvdení požádat editele školy o komisionální pezkoušení; je-li vyuujícím žáka v daném pedmtu editel školy, mže požádat Krajský úad Karlovarského kraje. Komisionální pezkoušení se koná nejpozdji do 14 dn od doruení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 10. Nesplní-li student v nkterém pedmtu uebního plánu povinný limit (alespo 75% docházky, tj. má v pedmtu více než 25% absence), má píslušný vyuující daného pedmtu možnost navrhnout ped uzavením klasifikace jeho komisionální pezkoušení (maximáln v rozsahu probraného uiva za dané pololetí). Vyuující žákovi prokazateln (nap. veejn ped tídou) sdlí požadavek doplující zkoušky k uzavení klasifikace, a to nejpozdji msíc ped termínem zkoušky. 11. V jednom dni mohou studenti jedné tídy psát nejvýše jednu velkou písemnou práci. Velká písemná práce je opakování za asové období 15 výkladových hodin a delší. Velkou písemnou prací je též písemné provení znalostí delší než 20 minut. Písemná práce musí být pedem zapsána v tídní knize a termín a obsah práce se studentm oznamuje minimáln týden pedem

8 VI. Výchovná opatení 1. Výchovnými opateními jsou pochvaly nebo jiná ocenní a kázeská opatení. Kázeským opatením je podmínné vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení, vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení a další kázeská opatení, která nemají právní dsledky pro žáka nebo studenta: a) napomenutí TU b) dtka TU (uložení výchovných opatení ve své pravomocí TU neprodlen oznámí editeli školy a informuje profesorský sbor na nejbližší pedagogické rad) c) dtka editele školy d) podmínné vylouení ze studia (se zkušební lhtou nejdéle na dobu jednoho roku) e) vylouení ze studia Kázeská opatení se udlují ped kolektivem tídy nebo školy a z výchovných dvod je možné je zveejnit na nástnce školy. 2. editel školy nebo školského zaízení mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním i vnitním ádem rozhodnout o podmínném vylouení nebo o vylouení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zaízení. V rozhodnutí o podmínném vylouení stanoví editel školy nebo školského zaízení zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v prbhu zkušební lhty dalšího zavinného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním i vnitním ádem, mže editel školy nebo školského zaízení rozhodnout o jeho vylouení. Ke kázeským opatením v bod d) a e) mže editel školy pistoupit pouze v pípad, že žák splnil povinnou školní docházku. 3. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vi pracovníkm školy nebo školského zaízení se vždy považují za závažné zavinné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 4. O podmínném vylouení nebo o vylouení žáka i studenta rozhodne editel školy nebo školského zaízení do dvou msíc ode dne, kdy se o provinní žáka nebo studenta dozvdl, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinní dopustil, s výjimkou pípadu, kdy je provinní klasifikováno jako trestný in podle zvláštního právního pedpisu. O svém rozhodnutí informuje editel pedagogickou radu. Žák nebo student pestává být žákem nebo studentem školy i školského zaízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vylouení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdjší. 5. Káze ve škole je zajišována zpsobem sluitelným s lidskou dstojností, bez urážení a ponižování a s ohledem na daný vk žáka. Pochvalu nebo jiné ocenní udluje žákm tídní uitel, editel nebo orgán státní správy ve školství. Pochvala se udluje zpravidla ped shromáždním tídy nebo školy, vyhlášením školním rozhlasem nebo jiným vhodným zpsobem. Pochvaly, jiná ocenní a další kázeská opatení mže udlit i uložit editel školy nebo školského zaízení i tídní uitel. Ministerstvo stanoví provádcím právním pedpisem druhy dalších kázeských opatení a podmínky pro udlování a ukládání tchto dalších kázeských opatení a pochval nebo jiných ocenní. 6. Žáka nelze vylouit ani podmínn na základ provinní, které lze kvalifikovat jako nenásilný in opozin politického charakteru. 7. TU zaznamená (zapíše) každé udlené výchovné opatení do listu žáka v tídním katalogu. O uložení výchovných opatení nezletilému žáku uvdomí TU, resp. editel školy prokazatelným zpsobem zákonného zástupce žáka. Zájem spolenosti na ádné výchov dtí opravuje školu, aby upozornila na závadné chování žák jejich rodie (resp. jejich zákonné zástupce), ale také píslušný MÚ (zejména pokud jde o ohrožení výchovy a vzdlávání nezletilého zanedbáním pée o ádnou povinnou docházku žáka), policii R, soud nebo jiný státní orgán, který je pak povinen uinit odpovídající opatení. O výskytu pestupk souvisejících se zneužíváním návykových látek (alkohol, drogy) uvdomí odpovdný pracovník (školní poradenský pracovník) bezprostedn také pracovníka poveného KÚ. V Chebu Projednáno zástupci rodi ve SRPGCh dne Projednáno zástupci rodi ve SRPGCh dne Projednáno se studenty na tídnických hodinách dne Projednáno se studentskou radou dne RNDr. Jaroslav Kovara editel školy Souástí školního ádu je: Píloha. l: Zvonni na Gymnáziu Píloha. 2: Evakuaní plán a požárn poplachové smrnice školy Píloha. 3: Opatení školy proti sociáln patologickým jevm (patologické hráství, šikanováni. vandalismus. brutalita, rasismus, kriminalita, návykové látky) Píloha. 4: ád školní jídelny Píloha. 5: Naízeni vlády R.15/1994Sp. o bezplatném poskytováni uebnic, uebních text základních školních poteb ve znni úpravy.195/1996 Sb

9 Harmonogram postupu: tvrtek zveejnní 1. verze Š (prozatímní Š ) steda pipomínkování na porad v hod. tvrtek pedání prozatímního Š k pipomínkování žákm (studentská rada) a rodim (SRPGCh) - pozmovací návrhy musí mít písemnou formu steda schválení definitivní verze Š pedagogickou radou školy - 8 -

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více