NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?"

Transkript

1 NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo s nkterými zmnami, které proti souasné úprav obsahuje. 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? Domníváme se, že mediální kampa vzbuzuje obavy zamstnavatel i zamstnanc z obsáhlého nového pedpisu zbyten. Nový zákoník práce do znané míry pevzal souasnou úpravu; vtší rozsah tém ty set paragraf zpsobuje zejména to, že do jeho textu zákonodárce zahrnul i úpravu obsaženou v dalších doposud samostatných právních pedpisech (zejména zákon o mzd, zákon o cestovních náhradách, úprava obsažená v provádcím naízení k zákoníku práce a další provádcí pedpisy). 2. SMLUVNÍ VOLNOST A JEJÍ OMEZENÍ Stávající zákoník práce stojí na koncepci, že pokud výslovn neumožuje stranám uritou otázku (odchyln) upravit, je taková (odchylná) úprava stranami zakázaná/neplatná. Nový zákoník práce se teoreticky od této koncepce odklání nap. tím, že umožuje smluvním stranám využít i nkterých institut obanského práva nebo tím, že zavádí této oblasti práva dosud neznámý institut relativní neplatnosti uritých právních úkon (úkon se považuje za platný, ledaže se smluvní strana dovolá jeho neplatnosti), možnost odchylného ujednání má však své velmi jasn dané meze. Obecn lze zjednodušen íci, že odchýlení se od úpravy obsažené v zákoníku práce je dovolené, je-li ve prospch zamstnance. Zákaz odchylného ujednání/úpravy ve smlouv pop. vnitním pedpise zamstnavatele však platí: a) pro pípady výslovn zákonem zakázané v ustanovení 363 zákon výslovn vyjmenovává nkterá ustanovení, od kterých se odchýlit nelze bu proto, že podle zákonodárce implementují píslušnou evropskou úpravu ( 363 odst. 1; zde však platí, že je možné se odchýlit ve prospch zamstnance) nebo proto, že zákonodárce shledal možnost odchylné úpravy nežádoucí ( 363 odst. 2); b) pro pípady, kdy z povahy ustanovení vyplývá, že se od nho nelze odchýlit. V tomto pípad bude urit v nkterých pípadech tžké rozhodnout, zda ustanovení je nebo není takové povahy. Pi rozhodování bude poteba zohlednit nap. výslovný zákaz odchýlit se individuální dohodou ohledn mzdových (platových) a ostatních práv pod/nad minima/maxima stanovená zákonem 1 ( 2 odst. 3 zákona) a dále zákazy upravené v 13, zejména zákaz ukládat zamstnanci nebo na nm požadovat penžní postihy za porušení povinností vyplývajících z pracovnprávního vztahu ( 13 odst. 2 písm. f) zákona) 2 a zákaz požadovat na zamstnanci nebo s ním sjednat zajištní závazku v pracovnprávním vztahu ( 13 odst. 2 písm. g) zákona) 3 ; Pop. kolektivní smlouvou nebo vnitním pedpisem. S výjimkou náhrady škody, za kterou zamstnanec odpovídá. S výjimkou konkurenní doložky a srážek z píjmu z pracovnprávního vztahu.

2 c) pro nov povolenou aplikaci obanského zákoníku tak, že úpravy obsažené v obanském zákoníku je možné využít pouze pokud to zákoník práce výslovn pipouští 4 ; d) pro ustanovení ukládající povinnost, ledaže by odchýlení bylo ve prospch zamstnance. Výhody, které pesto vidíme v deklarované smluvní volnosti, zahrnují nap. možnost využít obanskoprávního institutu smlouvy o smlouv budoucí (nap. pro konkurenní doložky, které není možné platn uzavít ped uplynutím zkušební doby). 3. VZNIK PRACOVNÍHO POMRU Nov je poteba všechny pracovní smlouvy (i ty na pracovní pomr kratší jednoho msíce) uzavírat písemn 5. Pro zamstnavatele i zamstnance píjemnou novinkou je zrušení jmenování jako jednoho ze zpsob vzniku pracovního pomru v soukromém sektoru. Zejména podnikatelé tak už nemusejí ešit, zda pracovní smlouva, kterou s vedoucím zamstnancem uzavela jejich spolenost, je ve skutenosti manažerskou smlouvou a ke jmenování a tedy i vzniku pracovního pomru došlo konkludentn. Nov se všechny pracovní pomry zakládají, bez ohledu na to, jakou pozici zamstnanec bude v organizaní struktue zamstnavatele zastávat, pracovní smlouvou 6. Jmenování jako dvod vzniku pracovního pomru je nov vyhrazeno pouze státnímu/veejnému sektoru ( 33 odst. 3 zákona). V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že pokud zamstnavatel chce mít nadále možnost zamstnance odvolat z vedoucí pozice (a pípadn následn pracovní pomr ukonit výpovdí pro nadbytenost pokud pro zamstnance nemá jinou odpovídající práci nebo ji zamstnanec odmítne), je poteba možnost odvolání výslovn sjednat, ovšem souasn s korespondujícím oprávnním zamstnance vedoucí pozice se vzdát ( 73 odst. 2 zákona). Zákon pitom nemá pechodné ustanovení, které by ešilo situaci, že manažerské smlouvy uzavené podle stávající úpravy takové ujednání neobsahují. Proto pokud strany neuzavou píslušný dodatek, vedoucího zamstnance nejenže nebude možné odvolat z vedoucí pozice, ale pro ukonení pracovního pomru s ním bude platit pouze obecná úprava ukonení (tj. za standardních okolností bude možné mu dát výpov pro nadbytenost pouze pokud zamstnavatel provede organizaní zmny, v dsledku kterých se zamstnanec skuten stane nadbyteným) Zákoník práce nap. pipouští i použití 51 obanského zákoníku, tj. úpravy tzv. nepojmenovaných smluv; jedním dechem však stanoví ( 18 zákona), že smlouva uzavená podle tohoto ustanovení nesmí odporovat obsahu nebo úelu zákoníku práce. Zákon nov upravuje tzv. relativní neplatnost (tj. neplatný úkon se považuje za platný dokud se nkterá ze stran neplatnosti nedovolá); to neplatí pro právní úkony smující ke vzniku pracovního pomru nebo k uzavení dohody o práci konané mimo pracovní pomr. Ústní pracovní smlouva by tedy byla absolutn neplatná, ale stejn jako podle souasné úpravy zákon stanoví, že pípadná neplatnost právního úkonu nemže být zamstnanci na újmu ( 19 odst. 2 zákona) a stejn jako dosud by tedy vznikl tzv. faktický pracovní pomr. Podle pechodných ustanovení zákona se pro úely aplikace zákona pracovní pomry v soukromém sektoru založené jmenováním podle souasné úpravy považují za pracovní pomry založené pracovní smlouvou ( 364 odst. 3 zákona). 2

3 4. ZKUŠEBNÍ DOBA Stejn jako dosud lze zkušební dobu sjednat (písemn), a to až na ti msíce. Nov se však do jejího bhu nezapoítává doba pekážek v práci, pro které zamstnanec nekoná práci ( 35 odst. 2 zákona). 5. SKONENÍ PRACOVNÍHO POMRU Principy ukonení pracovního pomru zstávají stejné jako doposud: pracovní pomr mže skonit dohodou, výpovdí danou zamstnavatelem nebo zamstnancem, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební dob. Zásadní zmnou je sjednocení délky trvání výpovdní doby na dva msíce bez ohledu na dvod ukonení pracovního pomru ( 51 odst. 1 zákona). Novinkou je možnost dohodou výpovdní dobu prodloužit (nutno ale pro ob strany stejn). Pokud jde o ukonení pracovního pomru výpovdí u vedoucích zamstnanc, má-li být zachováno jako podle dosavadní úpravy, odkazujeme na bod 3. výše. V souvislosti s úpravou výpovdní doby doznala zmn i úprava odstupného, které nov iní 3-násobek prmrného msíního výdlku resp. jeho 12-násobek, je-li dvodem ukonení pracovního pomru nemožnost konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo dosažení nejvyšší pípustné expozice ( 61 odst. 1 zákona). Jako pozitivní vidíme i možnost individuálního sjednání vyššího odstupného (dosud nebylo takové ujednání v individuální pracovní smlouv možné bez úpravy v kolektivní smlouv nebo vnitním pedpise). Pokud jde o okamžité zrušení pracovního pomru zamstnavatelem, nový zákoník práce nahradil pojem pracovní káze resp. její porušení pojmem povinnost vyplývající z právních pedpis vztahujících se k zamstnancem vykonávané práci a jejím porušením, odstupovaným jako dosud podle závažnosti (porušení, soustavné mén závažné porušování, závažné porušení, porušení zvlášt hrubým zpsobem). Bude zejm na výkladové praxi soud urit nakolik je obsah tohoto pojmu pípadn širší nebo naopak užší než pojem používaný doposud. 6. SPORY Z NEPLATNÉHO ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMRU Zákoník práce opt v podstat pevzal stávající úpravu této problematiky, za zásadní však považujeme vypuštní práva soudu snížit nebo nepiznat náhradu mzdy v pípadech, kdy o to zamstnavatel požádá a kdy celková doba, za kterou by zamstnanci mla být poskytnuta náhrada mzdy, pesáhne šest msíc (stávající 61 odst. 2). 3

4 7. KONKURENNÍ DOLOŽKA Úprava konkurenní doložky nedoznala zásadních zmn, tj. stejn jako dosud je možné bývalého zamstnance zavázat až na jeden rok k dodržování zákazu vykonávat výdlenou innost, která by byla shodná s pedmtem innosti zamstnavatele nebo která by mla vi nmu soutžní povahu, za pedpokladu, že mu zamstnavatel po tuto dobu bude vyplácet penžité vyrovnání nejmén ve výši prmrného výdlku ( 310 zákona). Stejn jako dosud tuto dohodu není možné uzavít ped skonením zkušební doby, jinak je neplatná. Domníváme se ale, že tuto skutenost lze již nyní vyešit aplikací ustanovení obanského zákoníku, stejn jako je podle našeho názoru možné omezit rizika zmiovaná nkterými právními teoretiky, kteí dovozují, že zamstnavatel je oprávnn odstoupit od konkurenní doložky ped skonením pracovního pomru jen z dvod vymezených v zákoníku práce (mínn zákon 65/1965 Sb., v platném znní) 7. Pro první z uvedených problém bude možné použít zákoníkem práce výslovn zmiované ustanovení 50a obanského zákoníku o smlouv o smlouv budoucí (strany ji uzavou již pi uzavení pracovní smlouvy a sjednají, že samotnou konkurenní dohodu uzavou do uritého termínu po skonení zkušební doby). 8 Pro druhý pak doporuujeme v souladu s dalším ustanovením obanského zákoníku, které zákoník práce výslovn zmiuje, konkrétn 48 odst. 1, výslovn sjednat ve smlouv, že zamstnavatel je oprávnn od konkurenní dohody odstoupit až do skonení pracovního pomru i bez dvodu. 8. KONTA PRACOVNÍ DOBY Jednou ze zmn, které považujeme za pozitivní, jsou tzv. konta pracovní doby. Jde o jiný zpsob rozvržení pracovní doby, umožující zohlednit nap. nárazovost výroby (poptávky). Konto pracovní doby nelze sjednat v individuální pracovní smlouv, lze ho zavést a) pouze kolektivní smlouvou nebo vnitním pedpisem a b) pouze pro ty zamstnance v pracovním pomru, kteí s tímto rozvržením vyslovili pedchozí souhlas. Jde v podstat o takové rozvržení pracovní doby, kdy zamstnanci v uritém období pracují kratší dobu a v jiném naopak delší, piemž prmrn za tzv. vyrovnávací období (maximáln 26 po sob jdoucích týdn; toto období lze v kolektivní smlouv prodloužit až na 52 týdn) odpracují standardní pracovní dobu (tj. standardn 40 hodin týdn). Maximální délka prodloužené smny pitom iní 12 hodin. Po celé vyrovnávací období vyplácí zamstnavatel zamstnanci stejnou mzdu, v msíní výši 7 8 S tímto názorem nesouhlasíme, ale jak eeno výše, v právní teorii se vyskytuje a není vyloueno, že by se k nmu piklonil i soud. Domníváme se, že není možné takovou smlouvu vykládat jako ujednání v neprospch zamstnance: zákonodárce sám pipouští možnost sjednat konkurenní dohodu v pracovním pomru naostro, tj. bu po skonení zkušební doby nebo okamžit, nebyla-li zkušební doba sjednána. To tato smlouva respektuje. Stejn tak je respektován zámr zákonodárce, aby nebyl konkurenním ujednáním vázán ten, kdo byl v pracovním pomru pouze na zkoušku pokud pracovní pomr skoní ve zkušební dob, povinnost zamstnance (samozejm ani zamstnavatele) uzavít konkurenní dohodu vbec nevznikne. 4

5 sjednané v kolektivní smlouv resp. stanovené ve vnitním pedpise 9. Tato mzda nesmí být nižší než 80% prmrného výdlku zamstnance (prmrný výdlek se pro tyto úely stanoví z pedchozích 12 kalendáních msíc; zákon bohužel neíká, že by se tak ml stanovit v tchto pípadech i pro jiné úely výživné apod., pro tyto úely mže tedy prmrný výdlek u zamstnanc pracujících v režimu konta pracovní doby v jednotlivých tvrtletích znan kolísat 10 ). V pípad, že zamstnanec pracuje v tomto rozvržení pracovní doby, je zamstnavatel povinen vést pro zamstnance tzv. úet pracovní doby 11 a úet mzdy 12 zamstnance a každý týden vykazovat rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou. Po uplynutí vyrovnávacího období nebo pi skonení pracovního pomru musí zamstnavatel vyrovnat pípadné vzniklé rozdíly. Jestliže souhrn nárok na dosaženou mzdu za jednotlivé kalendání msíce bude vyšší než souet vyplacených stálých mezd, zamstnavatel doplatí zamstnanci rozdíl. 9. PESASY Za zásadní zmnu v této oblasti považujeme vypuštní ustanovení o tom, že lze sjednat, že sjednaná mzda již zohleduje pípadné pesasy (by jen v uritém rozsahu), které bylo dosud obsaženo v 5 odst. 2 zákona 1/1992 Sb. o mzd, odmn za pracovní pohotovost a o prmrném výdlku, ve znní pozdjších pedpis. Limity práce pesas zstávají v podstat zachovány: naízená práce pesas nesmí init více než 8 hodin za týden a 150 hodin za kalendání rok, nad tento limit mže zamstnavatel požadovat práci pesas pouze na základ dohody se zamstnancem, v maximálním rozsahu prmrn 8 hodin týdn v zákonem stanoveném období. Maximální délku tohoto období zákon zkracuje na 26 po sob jdoucích týdn. Prodloužení tohoto období až na 52 po sob jdoucích týdn (ekvivalent dívjšího obecného maxima 12 kalendáních msíc) je nov možné pouze v kolektivní smlouv. 10. VYSLÁNÍ ZAMSTNANCE NA PRACOVNÍ CESTU Zákoník práce umožuje stejn jako dosud vyslání zamstnance na pracovní cestu. Možnost vysílat zamstnance na pracovní cestu je nov formulována tak, že zamstnavatel tak mže init jen na základ dohody se zamstnancem ( 42 zákona; díve je-li tato podmínka dohodnuta v pracovní smlouv ). Vyskytly se teoretické názory, že zmnná formulace pedpokládá individuální dohodu ve vztahu ke každé jednotlivé pracovní cest. Dohoda však nemusí být písemná, tj. akceptací na stran zamstnance bude nap. i to, že na pracovní cestu pojede A to i v pípad, že zamstnavatel zamstnanci v píslušném kalendáním msíci pracovní dobu nerozvrhne. Prmrný výdlek se navíc nov zjišuje jako hodinový prmrný výdlek; zákon dále stanoví pravidla pro pepoet na msíní prmrný výdlek ( 356 zákona). Vykazuje se zde i) stanovená týdenní pracovní doba, pípadn kratší pracovní doba, byla-li sjednána, ii) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny vetn zaátku a konce smny, a iii) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Vykazuje se na nm stálá mzda zamstnance a mzda dosažená za kalendání msíc, tj. mzda, na kterou vznikl tomuto zamstnanci nárok podle sjednaných podmínek. 5

6 11. VNITNÍ PEDPIS Vnitní pedpis upravující práva zamstnanc v pracovnprávních vztazích je zamstnavatel oprávnn vydat, a) pokud u nho nepsobí odborová organizace, nebo, b) pokud je k tomu oprávnn podle kolektivní smlouvy. Nov zákon upravuje, že se vnitní pedpis vydává (s výjimkou pracovního ádu, který je specifickým druhem vnitního pedpisu) nejmén na 1 rok a obecn na dobu uritou; jedin vnitní pedpis týkající se odmování mže být vydán na kratší dobu. Dále platí, že nárok vzniklý zamstnanci na základ vnitního pedpisu musí být uspokojen i když pedmtný vnitní pedpis zamstnavatel už v mezidobí zrušil. Jako zvláštní druh vnitního pedpisu vymezuje zákoník práce pracovní ád a striktn vymezuje jeho obsah tím, že má rozvádt ustanovení zákona pop. dalších zvláštních zákon pokud jde o povinnosti zamstnanc, nemže však stanovit povinnosti další ani obsahovat úpravu práv/nárok zamstnanc. Vzhledem k tomu, že i vnitní pedpisy vydané ped úinností nového zákoníku práce budou muset po jeho úinnosti splovat kritéria jím nastavená, doporuujeme Vám pezkoumat obsah vnitních pedpis vydaných Vaší spoleností. 12. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMR Stejn jako dosud zákon výslovn upravuje krom pracovního pomru i další pracovnprávní vztahy, a to dohodu o pracovní innosti a dohodu o provedení práce. Základní principy jejich využití zstávají nezmnny, zmizelo však mj. ustanovení, že zamstnavatelé mohou uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní pomr jen výjimen a za splnní podmínek 232 odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce. Pro zamstnavatele využívající astji tento typ pracovnprávních vztah je zajímavé zejména to, že dohodu o provedení práce je možné uzavít až na 150 hodin ron (díve 100 hodin). 6

7 Nový zákoník práce samozejm obsahuje i další zmny; domníváme se však, že i v tomto relativn struném shrnutí nkterých z nich jsme ukázali, že obecn nejde o úpravu tak zásadn novou, jak bývá prezentováno. Na druhé stran mnohé dosud používané pracovnprávní dokumenty vyžadují úpravu, jinak nkterá jejich ustanovení už po budou neplatná nebo budou obsahovat úpravu, která stranám pracovnprávního vztahu nepíliš vyhovuje, ale kterou musely až dosud respektovat jako pevn danou. lenové našeho pracovnprávního týmu vedeného Mgr. Marií Janšovou rádi zodpoví Vaše dotazy týkající se nového zákoníku práce a jsou samozejm pipraveni pomoci Vám s úpravou pracovnprávní dokumentace používané pi Vašem podnikání. V Praze dne Zdenk Švanda Managing Director advokátní kancelá Glatzová & Co., v.o.s. Betlémský palác, Husova Praha 1 tel: fax:

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více