Z konání Valné hromady OU R ze dne v Holovousích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích"

Transkript

1 Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu valné hromady delegáti poblahopáli k životnímu jubileu panu Miroslavu Varhaníkovi, který je nyní tajemníkem Stedoeské unie. Vystoupení hostitele VŠÚO Holovousy Ing.V.Ludvík, editel ústavu, informoval o nkolika zájemcích o koupi zámku, les a polností v Holovousích a o stále hrozb výpovdi ústavu ze stávajících prostor. K rozvoji ústavu byla podána informace o snaze zpracovat projekt a pihlásit se do Operaního programu výzkum a vývoj pro inovace s cílem vybudovat centrum pro ovocnáe. Podali nové projekty, budou v ešení nové úkoly jako je teba biologické pstování jahodníku. Stále rostou požadavky na ípravu projekt, jejich zpracování, kontrolu a hodnocení. Problémy jsou s uplatováním výsledk výzkumu, které musí být publikovány v recenzovaných nejlépe zahraniních asopisech, kde se za uveejnní lánku ješt musí platit ádov tisíce Euro. Provoz technických a prostorových izolát je problematický, je podporován z národních zdroj, ale EU tuto podporu omezuje, budoucnost je nejistá. Zrealizovali humanitární pomoc Ministerstva zahranií R pro KLDR a vyrobili stromky jabloní, které dopravili na místo spolu s jedním pracovníkem ústavu, který na míst zabezpeil odborné poradenství. Stav a innost OUR v uplynulém období Stav a innost OUR za rok 2007 pednesl pedseda OUR pan Jaroslav Muška. 1. INFORMATIKA Marketingu ovoce vydáno 24 ísel peveden do elektronické podoby, rozšiuje se poet edplatitel, Zpravodaj 5 ísel archiv je na www Spolupráce se SZIF na vydávání TIS ovoce Zpracovali jsme msíní informace o sklizni ovoce a zásobách jádrovin, které smluvn využívá i MZe Spolupracovali jsme na odhadech sklizní a definitivní sklizni s ÚKZÚZ Sledujeme dovoz, vývoz, bilance, trendy, ceny 2. MzeR, SZIF, PGRLF Podíleli jsme se na jednáních komoditní rady ovoce SZIF Spolupráce se SZIF a Mze v oblasti integrované produkce Podíleli jsme se na zpracování situaní a výhledové zprávy ovoce Zpracovali jsme pro Mze formou funkních úkol studie k integrované produkci, aktuální informace v sektoru, podklady pro jednání Evropské komise v sektoru ovoce a další Spolupracovali jsme v oblasti legislativy Podílíme se na procesu reformy Spolené organizace trhu s erstvým ovocem a zeleninou 3. Legislativa Významná náplinnosti za uplynulý rok Legislativa k reform Spolené organizace trhu s erstvým ovocem a zeleninou ( v r.2007 se konalo 15 oficiálních jednání a ada konzultací)

2 Agroenvironmentální opatení integrovaná produkce - píprava novel legislativy (zakázané ú. látky atd.) - vyhodnocení zkušeností s HRDP - zajištní exkurzí pro pracovníky stát. institucí - pipomínková a vypoádací ízení Program rozvoje venkova osa I. (priority ovocnáské výroby a školka) Národní dotaní tituly ipomínky a vyjádení k dalším legislativním návrhm 4. AKR, nevládní sféra Spolupracovali jsme s AKR (dotace, propagace atd.) Spolupráce se Zelináskou unií v oblasti problematiky spolené organizace trhu s ovocem a zeleninou a výstavnictví Spolupráce se Svazem vina a Zelináskou unií v oblasti legislativy trvalých kultur IP, pojištní apod. Komunikujeme s COPA-COGECA v Bruselu a spolupracujeme pi píprav stanovisek ada jednání s pojišovnami o pojištní sad 5. VÝSTAVNICTVÍ Prezentovali jsme se na výstav HORTIKOMPLEX 2007 v Olomouci (spolu s OUMS) Zúastnili jsme se veletrhu Salima 2008 v Brn za aktivní úasti OUMS Prezentovali jsme se na Zahradech za aktivní úasti UOSR. Prezentovali jsme se na výstav Zemlec za aktivní úasti SU-OŠD Prezentovali jsme na výstav Zem Živitelka za aktivní úasti UOJZ Tyto výstavy navštívilo tém 320 tisíc návštvník 6. PROPAGACE spolupracovali jsme s denním tiskem, odborným tiskem, pravideln jsme komunikovali s TK, informace jsou Agrowebu a Agrisu, Zahradawebu, kolik televizních šot ve zprávách téma mrazy, nízká sklize, nerovnomrné ochranné lhty pípravk, apod. Probhly tiskové konference, ke zhodnocení sezóny a k pedvánoní akci koncem roku jsme za bohaté úasti všech druh médií uspoádali akci "eské jablko = dobrý skutek" a darovali jsme jablka sociálním zaízením. Vydali jsme aktualizovaný adresá OUR www stránky, asté aktualizace, podrobné informace v sekci SISPO i Školkaského svazu, roní návštvnost více než uživatel (za poslední rok se ztrojnásobila) Propaganí materiály s Mze (skládaka jablko), s Bayer (brožurka), kuchaka Hrušky v naší kuchyni 7. OSTATNÍ INNOSTI Minoritní indikace významná ást nápln práce v r Podpora zachování nkterých pípravk v Bruselu (Ethrel, Gramoxone atd.) Zájezd Berlín Fruit Logistika únor 2007 Semináe byly poádány na úrovni region a odborných svaz Spolupoádali jsme Ovocnáské dny v Hradci Králové ( ) spolu s VŠÚO

3 8. ZASEDÁNÍ PEDSEDNICTVA V polovinervna ve VŠÚO ped zaátkem sklizní Konec srpna - výjezdní organiza zajištné UOJZ v Chelicích polovina listopadu Holovousy polovina ledna - výjezdní zasedání pi konání Ovocnáských dn v Hradci Králové Zpráva o stavu, innosti a programu regionálních unií OVOCNÁSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA Ovocnáská unie Moravy a Slezska je nejvtší regionální unií, jejíž lenové obhospodaují hektar sad a školek. Mají 68 fyzických osob, 58 právnických osob, 14 školka a 8 ostatních len. Aktivn se úastnili na píprav i prezentaci výstavy Hortikomplex v Olomouci, veletrhu Salima v Brn a ve Znojm na výstav Zahrada Moravy. Bhem roku spolu s dalšími firmami organizovali nkteré semináe jako ochrana sad, mechanizace v sadech a modré peckoviny. Pedsednictvo se sešlo k ešení problém v prhu roku celkem tyikrát. Pipojili se k akci eské jablko = dobrý skutek a poskytli jablka do kolika sociálních ústav. Vydali rzný propaganí materiál. Uspoádali zájezd do Rakouska. Pipravují semináe pro leny, školení na Skalském Dvoe spojené s volební valnou hromadou již bylo. Koncem srpna plánují zájezd do Francie. Chtjí oživit spolupráci s Krajským úadem v Brn. VÝCHODOESKÁ OVOCNÁSKÁ UNIE OU je nyní nejpoetnjší regionální unií, která sdružuje celkem 172 len, kteí obhospodaují cca ha sad a školek. Pedsednictvo se sešlo celkem 7 x. Ovocnái se zúastnili výstavy Hortikomplex. Uspoádali nkolik seminá (nap. k ezu, aplikaci pesticid apod.). Podpoili pedvánoní akci a darovali jablka do sociálních ústav, tentokrát však s menší úastí. V rámci letošní valné hromady probhl dvoudenní seminá na Sei. Plánují zájezd do Brna na Techagro. Pipravují poradu školka a spolu s VŠÚO zájezd do Švýcarska na zaátek záí. Chtjí kone zprovoznit vlastní webové stránky. STEDOESKÁ UNIE-OVOCNÁSKÉ A ŠKOLKASKÉ DRUŽSTVO Mají 52 len, kteí obhospodaují 1726 ha sad. Prezentovali se na výstav Zemlec v Lysé nad Labem a to s úspchem. Pedsednictvo se sešlo celkem 5 x. Spolupracují s mikroregiony, nov chystají ve spolupráci s nimi Slavnost kv, projižku rozkvetlými sady na kole. Plánují vytvoení regionální znaky kvality, pipravují videoprezentaci lenských podnik a opt úast na výstav Zemlec v Lysé nad Labem, kde tentokrát chtjí zmnit aranžmá. Plánují také zmnu právní formy, která je družstvo a píliš neodpovídá vlastní innosti, na neziskovou organizaci. UNIE OVOCNÁ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ECH Aktivn se úastnili propaganí akce a darovali jablka sociálním ústavm za úasti médií a uspoádali tiskovou konferenci. Uspoádali nkolik seminá (nap. setkání s obchodními partnery, se zástupci distributor pesticid) a slavnosti kv a plod. Pipravili výjezdní zasedání OUR v jižních echách spojené s diskusním fórem Ovoce. Úastnili se výstavy Zem Živitelka v eských Budjovicích a totéž pipraví i na letošek. Mají celkem 44 len a cca 1000 ha sad. Mli volební valnou hromadu, kde se stal novým pedsedou ing.pavel Fríd, ovocná ze Lhenic. UNIE OVOCNÁ SEVEROESKÉHO REGIONU Mají 42 len. V minulém roce se opt prezentovali na výstav Zahrada ech v Litomicích. Prezentace byla úspšná. Aktivn se úastnili propaganí akce a darovali jablka sociálním

4 ústavm. Podruhé pipravují Slavnost kv ve dvou termínech a celkem na tyech místech kraje. Jsou velmi aktivní v propagaci. Uspoádali ovocnáský ples, mají novou webovou prezentaci (www.zdraveovoce-provas.cz). Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY PSTOVÁNÍ OVOCE Valná hromada se konala Pistoupilo dalších 6 len. Nyní je ve svazu již 242 len s výmrou ha. Dotace na restrukturalizaci sad i pro rok 2008 jsou podmínny lenstvím v SISPO. Seznam odrd, které je možné vysazovat se státní dotací, je stejný jako v roce Platný seznam je na internetu. Na nkolika místech byla propagována ochranná známka a to i v zahranií (Slovensko). Bylo vydáno nkolik propaganích pedm (trika, letáky, kuchaka atd.). Nárok na ochrannou známku mlo v roce 2007 celkem 72 podnik, podmínky splnilo 59 a 13-ti podnikm nebyla známka pro nesplnní nkteré z podmínek udlena. Podrobnosti o innosti budou v zápise a na stránkách svazu, které lze nalézt na a následn kliknutím na známku SISPO. ŠKOLKASKÝ SVAZ V lednu byla valná hromada, kde bylo potvrzeno stávající vedení svazu. Pedseda se zúastnil nkolika jednání mezinárodního školkaského svazu. V ervenci plánují uspoádat seminá k merukám ve spolupráci se ZF v Lednici. Nov nabízejí výpstky aktuáln na stránkách OUR. Jednají s ÚKZÚZ ve snaze zabránit navýšení poplatk za služby a také o problematice sublicencí. Negativn pijali zprávu, že ovocné školky nemají nárok na zelenou naftu. Pipravovali návrhy k minoritnímu rozšíení na herbicidy do školek. SVAZ SKLADOVATEL Valná hromada spolu se semináem se uskutení na ZF v Lednici. Program je ipraven a zajištn. Vloni zpracovali funkní úkol Mze k certifikátm kvality, který bude edán lenm svazu na valné hromad. Program OUR na rok INFORMATIKA vydávání Marketingu ovoce nadále trnáctidenn (pouze elektronicky), Zpravodaj 5 ísel ro nadále spolupracovat se SZIF na programu TIS ovoce a v rámci sbru farmáských cen dle naízení 2200/96 podílet se na odhadech sklizní a sklizni (ÚKZÚZ) hem letošního roku nadále zdokonalovat a aktualizovat vlastní WWW stánky na Internetu íprava propaganích materiál 2. MzeR, SZIF, PGRLF aktivn se podílet na jednáních komoditní rady ovoce v rámci SZIF provádt expertní innost v oblasti ovocnáství podílet se na zpracování situaní a výhledové zprávy ovoce podílet se na legislativních záležitostech, zpracování dokument pro EU podílet se na úpravách podmínek integrované produkce na SZIF a Mze (školení kontrolor SZIF atd.) a pozitivn prezentovat systém integrované produkce ve státní správ

5 prosazovat zájmy ovocnáství v Programu rozvoje venkova na roky , podílet se na pípadných novelách Podílet se na legislativním procesu po reform spolené organizace trhu s ovocem a zeleninou (píslušná naízení vlády, Agroenvironmentální rámec atd.) Pokraovat v jednáních s pojišovnami na vytvoení vhodného komplexního produktu 3. VÝSTAVNICTVÍ Salima (probhla v beznu 2008) prezentovat se na výstav FLORA - HORTIKOMPLEX v Olomouci, prezentovat se na Zahradech v Litomicích prezentovat se na výstav v Lysé nad Labem Prezentovat se na Zemi Živitelce v eských Budjovicích 4. PROPAGACE Další rozvoj spolupráce s denním tiskem, odborným tiskem, informace do TK, odhadech sklizní a sklizni a aktuálních problémech, komunikace s TV koncem roku uspoádat tradiní darování jablek sociálním zaízením za úasti médií, uspoádat tiskové konference v regionech Využít program Ovoce do škol k vytvoení propagace ovoce ke zvýšení spoteby a zmny stravovacích návyk (hledat spolufinancování ve státní správ) Zamit se na propagaci v regionech a mikroregionech (slavnosti kv, plod, regionální znaky kvality, spolupráce s MAS atd.) 5. OSTATNÍ INNOST, PEDSEDNICTVO v tiskovinách OUR dát prostor pro placenou inzerci firmám vydání aktualizovaného adresáe OUR poádání seminá pro pstitele organizovat v regionech a odborných svazech spolupoádat Ovocnáské dny v Hradci Králové spolu s VŠÚO Zajistit zasedání pedsednictva 4 x dle plánu Situace v ovocnáství (odbyt, dotace) Stav zásob jablek v R k byl již jen cca 6 tisíc tun. Produkce bude brzy vyprodána, poptávka po jablkách je vysoká. Zásoby jablek v EU-15 jsou k 1.4. meziro mírn nižší. Veškeré zmny a podmínky dotací jsou k dispozici na webových stránkách Ovocnáské unie (www.ovocnarska-unie.cz), byly zveejnny ve Zpravodaji.1 a na semináích na Skalském Dvoe, na Sei, ve Lhenicích a na Valné hromad SISPO. Minoritní indikace Po odborné diskusi byly podány žádosti o rozšíení registrací u 19 pípravk, které by celkov ešily tém 50 indikací proti škodlivým initelm. Podmínkou tohoto rozšíení je úhrada za úkony Státnímu zdravotnímu ústavu ve výši 700 tisíc K a pedložení všech doklad od držitel registrací, vetn souhlasu. V nejlepším pípad budou tyto indikace povoleny pro íští sezónu. Pstitelé budou vas informováni. Propagace, informatika, výstavnictví Byly zhodnoceny všechny výstavní akce, vesms kladn a odsouhlasena úast na letošní rok. Dotace na výstavy jsou i letos ve stejné podob jako v minulých letech, nelze oekávat však jejich navýšení. Byly diskutovány další možnosti a plány v oblasti propagace a informatiky. Po diskusi bylo odsouhlaseno zrušení odhadu sklizn k roku s tím, že bude pln dostaující odhad k a k 1.9., který provádí ÚKZÚZ za úasti pracovník OUR. Údaje

6 chto odhad jsou vrohodné. Otázkou zstává sledování stavu zásob jádrovin, které OUR provádlo ve spolupráci s Mze a tato spolupráce byla ze strany Mze vypovzena. Sledovat zásoby bude OUR i nadále, o zpsobu prezentace dat rozhodn pedsednictvo. Delegáti byli seznámeni s návrhem propagace eského ovoce, který byl zpracován reklamní agenturou. zné a diskuse Mezi úastniky se diskutovalo o Ovocnáských dnech, zejména o návrzích témat do programu. Žádáme o zaslání témat na píští rok již nyní. Bylo konstatováno, že se zhoršila úrove služeb v hotelu ernigov. Školkai chtjí posunout termín tak, aby nekolidoval s akcí Svazu školkar jako každoro. Diskutoval se návrh ovoce do škol, který byl v prhu Techagra v Brn prezentován zástupcem Evropské komise. V rámci této akce se bude snažit OUR získat prostedky na propagaci ovoce zamenou na dti a rodiny s dtmi. Byl vznesen návrh na možnost vytvoení Svazu pstitel bioovoce. OUR je schopna v zaátku svazu i finan pomoci. Základem vzniku takového svazu je krom iniciativy ze strany biopstitel zejména osoba, která by se touto problematikou zabývala. Termíny rzných akcí a žádostí : do podání jednotné žádosti na píslušné ZAPÚ o dotace na integrovanou produkci, SAPS a TOP-UP seminá a valná hromada Svazu skladovatel ovoce v Lednici ervenec seminá k pstování merunk, poádá ŠS (bude upesnno) Srpen seminá k ochran sad, poádá VŠÚO, motorest Milovice (bude upesnno) (ML) Z Polska Ukrajinci nepijedou Ovocnái se obávají bude málo brigádník pi sklizni ovoce? Ukrajince odstrašuje byrokracie s pracovním povolením. Nkteí zemlci již nechtjí zamstnávat zahraniní pracovníky na erno a ukrývat je ped kontrolami celní správy. Proto zaali masov registrovat u polských úad pozvání na jména brigádník, pedevším z Ukrajiny.Celní správa vystavuje víza pro legální zamstnání. V druhé polovin loského roku celní správa obdržela celkem 23 tis. takovýchto žádostí. Za první dva msíce roku 2008 bylo zaregistrováno stejný poet tchto žádostí (jen za leden 2008 to bylo na 15 tis. žádostí).vtšina žádostí byla na pracovníky z Ukrajiny, a pevážn na práce do zemlství. Zemlci se ale obávají, že ztratí tyto brigádníky. Svaz ovocná Polské republiky má totiž informace, že polské konzuláty na Ukrajin zamítají žádosti o pracovní víza, i když jsou pedkládány pozvání z Polska. V takovéto situaci si Ukrajinci budou radji vybírat Portugalsko i Španlsko, kde si vydlají více a tyto zem si nekladou zvláštní podmínky pi vstupu. Dominik Woniak ze skupiny producent Rajpol potvrdil, že obdržení pracovního povolení je loterie. Zárove piznává, že v regionu okolo Grojce by ovocnái uplatnili nkolik tisíc sezónních pracovník ze zahranií, jelikož jsou stále vtší problémy sehnat polské pracovníky na práci. Firmy, které rekrutují pracovníky na Ukrajin se pesunují z region sousedící z Polskem do Kyjeva a dále na Východ. Pitom Polští ovocnái jsou ochotni zaplatit za tžkou práci v pepotu až /den. (Sadownictwo.com.pl-VK)

7 Konec Ruského embarga na zeleninu a ovoce editel veterinární správy Ruské federace Siergiej Dankwert má 26. bezna 2008 pijet do Bruselu podepsat Porozumní mezi Evropskou unií a Ruskou federací ve fytosanitárních otázkách. Toto porozumní má být koneným bodem Ruského omezení obchodu s Polskem. Podepsání porozumní znamená, že po odvolání embarga na polské maso v prosinci 2007 a ást zemlských produkt v lednu 2008, embargo na rostlinné produkty urené ke konzumaci (ovoce a zelenina) bude moci být zrušeno. Díky tomu obchodní vztahy mezi Ruskou federací a Polskem se vrátí do stádia ped listopadem Porozumní EU-RF má také regulovat zbytkové množství pesticid v produktech exportovaných do RF. Pekroení norem v polských produktech bylo jedním z dvod zavedení embarga.souasn se skonením ruského embarga pestane existovat dvod, pro který Polsko vetovalo v roce 2006 zaátek negociace mezi EU a RF ve vci nového porozumní a spolupráce. Ministr zemlství Marek Sawicki míní, že jestli porozumní bude podepsáno, tak drobné ovoce z nadcházející sklizn budou moci být bezprostedn exportovány do Moskvy a St. Peterburgu. (netb.pl VK) Vratka DPH pro zemlce vzroste z 5 na 6% Sazba vratky DPH pro tzv.paušální zemlce bude zvýšena z 5 na 6%. Takto to odsouhlasil Polský Sejm, když novelizoval zákon o DPH. Novela vejde v platnost V tento den Polsko ztrácí právo na sníženou 3% sazbu DPH na zemlské produkty. Od vzroste DPH na hnojiva a pípravky na ochranu rostlin na 7%.Do konce roku 2010 bude v Polsku nadále platit 3% sazba DPH na nezpracované zemlské produkty, jako nap. obilí, brambory, zelenina, maso a mléko. S tímto souhlasili v prosinci 2007 ministi financí zemí EU.Zvýšení vratky DPH pro zemlce je svázané s faktem, že od vzroste sazba DPH na zemlské produkty z 3 na 7%. (ppr.pl-vk) Da z píjm V Polsku zemlci, jako jediná skupina neplatí da z píjm fyzických osob. Udržování této situace znemožuje zavedení reforem vesnice. O zavedení dan z píjmu se v Polsku hovoí již nkolik let, ale politici se tomuto doposud vyhýbali. Zmny, které by vešly v platnost ve vesnických hospodástvích si nutn vyžádají vykalkulování reálných zisk i ztrát v zemlských hospodástvích. Bez tohoto se nedají udlat zmny v souasném systému KRUS (Pokladna spolené zemlské pojišovny). Nelze platit zálohy pokud není známa reálná finanní situace majitele hospodáství i osob v nm zamstnaných. Další problém je také systém slev na dti, které nemohou využívat majitelé hospodáství. Strana Obyvatelská platforma navrhuje zdanní zemlských výnos již od roku Tato otázka je velice složitá politicky tak i organiza. Obyvatelé vesnic mohou brát zavedení této dan jako snížení i již tak malých píjm.navíc mnoho zemlc nevede úetnictví, proto bude pro n velmi složité vykalkulovat píjmy, náklady a výnosy hospodáství. Ve všech zemích EU15 zemlské výnosy podléhají zdanní. Ale neexistuje jednotný systém.jestli je možné pevzít daový systém z nkteré ze zemí EU, nebo vymyslet vlastní originální metodu? Souasná forma zemlských daní je tzv. Zemlská da, placená od množství obhospodaované dy, která jde do rozpotu vesnic. Nikdo neví, co se stane s rozpoty vesnic, kdyby vešla v platnost da z píjmu. (rolna.tvp.pl VK)

8 Znepokojení polských producent se zmnou v pedpisech o ochran rostlin Polský poslanec Mirosaw Maliszewski, který je autorem interpelace v záležitosti zmn týkajících se pípravk na ochranu rostlin, míní, že polští producenti budou mít velké problémy, pokud vstoupí v platnost zmny, které pipravuje Evropská komise s ohledem na uvádní do obhu chemických pípravk. Evropská unie chystá omezit používání chemických ípravk, diskuse na toto téma zaaly koncem minulého roku. Polské sdružení pro ochranu rostlin míní, že pokud se podaí Komisi prosadit nové naízení, zmizí z Polského trhu 60% fungicidních pípravk a více než 80% insekticidních pípravk. Mínním polského poslance se tyto zmny nejvíce dotknou polských ovocná. Ze zahranií ( FAMMU/FAPA VK) ecko: Sbrai jahod se porvali s majiteli plantáží K nkolika rvakám mezi eckými majiteli jahodových plantáží a sbrai plod z ad imigrant z Blízkého východu a jižní Asie došlo u msta Nea Manolada na západ poloostrova Peloponés. Konflikt propukl poté, co zde na ti tisíce dlník vstoupilo do ídenní stávky za vyšší mzdu. Zamstnavatelé to ale odmítali s tím, že by zkrachovali. Z obav ed zkázou nesesbírané úrody ale nakonec ustoupili a zvýšili denní mzdu sbra z 22 na 28 eur (z 550 na 700 K). Výsledkem potyek byla zranní tí len levicových odbor, které lníky podporovaly, a zatení jednoho farmáe. Šlo o první pípad, kdy si dlníci najímaní na krátkodobé práce v ecku vynutili zvýšení mzdy. Vtšina z nich jsou imigranti žijící v nuzných chýších a pracující za platy, které leží hluboko pod eckým prrem. Neo Manolada leží v provincii Ilia, odkud pochází 90 procent veškeré ecké produkce jahod. Zemlská výroba zde utrpla citelné ztráty pi loských lesních požárech. V ecku žije více než 1,2 miliónu pisthovalc, kteí do zem pišli ilegáln. Na 700 tisíc z nich mezitím svj pobyt již zlegalizovalo. (BBC ) Francie: Králíci útoí, panika na venkov Roztomilí chlupatí ušáci? Podle francouzských farmá spíše nenasytné bestie. Sílící invaze králík likviduje nejen jejich úrodu, ale nií i sousedské vztahy. Vinu za pemnožení zvíat házejí zemlci, myslivci a vlastníci pdy jeden na druhého. Neváhají jít ani ped soud. Francouzský venkov hlásí pohotovost. Takové poty divokých králík zem nezažila již celých ticet let. Všeobecné zoufalství došlo tak daleko, že pstitelé zeleniny a obilí své sousedy žalují, že ušákm rychlé množení umožnili. Soud pro n má pochopení. Za to, že v lesích nevystílel dostatek králík, "napail" jednomu myslivci z regionu Picardie pokutu 1439 eur. Jde o postih za škody, které tím zpsobil dvma okolním farmám. Francouzské internetové servery jsou podobných historek plné. O velký problém jde zejména na severovýchod zem, kde králíci za poslední dva roky zažívají pímo explozi. Nenasytná zvíata (jeden králík za den spotebuje asi pl kila potravy) za sebou zanechávají tisíce akr zdevastované zemlské pdy. Ztráty farmá se podle úad mohou na jednom akru pohybovat od osmdesáti do tisíce eur. Pojišovny již ale odmítají škody proplácet. Postižení se proto snaží "hojit" na majitelech sousedních pozemk. Podle francouzských zákon jsou povinni zabránit "nadmrnému potu" králík na své p.

9 vodem pemnožení králík je píhodné poasí z loského léta, díky nmuž králií rodinky slavily mnoho pírstk, a také rostoucí odolnost vi myxomatóze. Do Francie se toto virové onemocnní dostalo ilegáln v roce 1952, když je o dva roky díve v rámci boje s králií populací umle rozšíila Austrálie. Farmái však trvají na tom, že hlavní vinu na souasné kritické situaci má stále laxnjší ístup úad a majitel pdy a omezení pravidelných odstel. O králíky, tradi oblíbenou pochoutku francouzské kuchyn, prý již rekreaní lovci nemají zájem. Dávají pednost vysoké. Radost z likvidace králík se ale ve Francii penáší jinam - k herním konsolím. Videohry "Les Lapins Crétins" (Kreténští králíci) si získávají stále vtší popularitu a králií monstra z kosmu jsou nekoneným zdrojem vtip i na internetu. Alespo tam mohou rozhoení farmái nalézt malou útchu. (Týden) Španlsko: Škody mrazem na kvtech jabloní a hrušní Svatý týden pinesl do Španlska zimu a mráz: 3 dny se pohybovaly noní teploty od 3 C do - 4,5 C. V posledních dnech picházejí rzné zprávy o škodách mrazem na jabloních a hrušních ve Španlsku. Vtšinou pocházejí z El Bierza ze severozápadní španlské provincie Aragon. Mluví se o výskytu vtších škod až 50% poškození kv u jabloní a hrušní. Obzvlášt jsou zasaženy u jabloní renety a u hrušní odrda Konference. Pesné škody nebyly ješt vyísleny. V celém regionu Aragon bylo v roce 2007 sklizeno asi ¼ španlské produkce jablek a 18% produkce hrušek. Pokud nebudou zasaženy další oblasti Španlska nebude mít toto poškození zásadní vliv na celkovou produkci zem. Existují však také zprávy z Katalánska o silných škodách mrazem ve vyšších polohách a rovnž i o poškození kroupami, hlavn v oblasti Palafollsu a Malgratu de Mar. Do jaké míry byly poškozeny jablon a hrušn zstává nejasné, protože nebyla pedložena žádná konkrétní hlášení. V Katalánii byla v roce 2007 vyprodukována polovina sklizn jablek a hrušek ve Španlsku. Ve Španlsku se sklidilo v roce 2007 asi t jablek a t hrušek. (ZMP-ML) EU: Prudký nárst cen zemlské pdy V Evropské unii prudce roste zájem o zemlskou pdu. Ceny polností táhnou vzhru edevším rostoucí ceny komodit, které v obchodech pocítili i spotebitelé. Tento trend ješt podporují nkteré realitní fondy, které místo nákupu klasických nemovitostí zaínají investovat do zemlské pdy. Napsal to deník Financial Times. Jen ve Velké Británii cena za akr pdy (0,405 hektaru) v poslední dob vzrostla o zhruba 40 procent, pitom posledních 20 let zstávala prakticky stejná. "Není to jen pda v Británii, jejíž hodnota prudce roste. Rst cen komodit zvýšil zájem investiních fond o levnou pdu pedevším ve východní Evrop, kde je spousta neobdlávané, ale velmi úrodné pdy," ekl deníku Andrew Shirley, jeden z šéf realitní spolenosti Knight Frank, která se chystá otevít zemlský investiní fond. Rozdíly v cenách polností na západ a východ Evropy jsou propastné. V Litv mohou zájemci poídit hektar zemlské pdy za 734 eur, což je zhruba korun. Naproti tomu v nejdražším Lucembursku stojí hektar pole více než eur, tedy více než tyi miliony korun. I v bývalých postkomunistických zemích ale cena rost. Jen v Polsku se prrná cena od roku 2003 do roku 2006 zvýšila o 60 procent. V sousední Ukrajin, která sice není lenem unie, se cena za hektar nejúrodnjší pdy za poslední rok zvýšila o polovinu na 3500 dolar (zhruba korun). Celá ada východoevropských stát sice zavedla uritá omezení pro nákup pdy, ale pro investiní fondy je není tžké obejít. Polsko napíklad cizincm zakázala nakupovat pdu až do roku Zájemci si ale mohou v Polsku založit firmu a prostednictvím ní "vyhlédnuté" pozemky nakoupit. Pomrn levná pda se ovšem dá najít i na západ od eských hranic. Nejlevnjší je ve Francii, kde ale platí pomrn písná omezení.

10 Cena za hektar se pohybuje kolem 6000 eur ( korun), ale prodejce musí pdu ze zákonu nejdíve nabídnout mladým farmám. I v zemi galského kohouta však ceny vzrostly od roku 2003 zhruba o 50 procent. Krom vyšších cen komodit za vyšší poptávkou stojí údajn i písnjší pravidla pro ochranu životního prostedí. "Musíte udlat více, abyste vyprodukovali stejný objem," uvedl šéf dánských zemlských odbor Peter Gemaelke. Podle nj omezení u dusíkatých hnojiv výrazn snížilo výnosy z hektaru pdy. Pes rostoucí zájem o zemlskou pdu nkteí experti varují ped pehnaným optimismem. Pedevším ve spojitosti s krizí na finanních krizích, kterou v ad zemí doprovází propad cen klasických nemovitostí. "Dokud nebude jasno o hloubce celého problému, je teba být opatrný," dodal Mark McAndrew z britské realitní spolenosti Strutt and Parker. (Agroweb) Jižní polokoule: hlásí mén jablek Nabídka jablek z Brazílie, Argentiny, Chile a Nového Zélandu v západní Evrop je oproti loskému roku nižší. Dvodem je nižší sklize daná menší velikostí plod, ale také pesunem na jiné trhy. Produkce jižní polokoule objevila nové možnosti obchodu a intenzivnji zásobuje pedevším ruské a asijské trhy. První prognózy mluví o možném poklesu exportu do Evropy oproti loskému roku až o -10%. Brazílie: Nižší sklize a nové odbytové trhy edem pro Brazílii prognózovaný pokles produkce jablek se potvrdil bhem sklizových prací. Jenom u odrdy Gala tvoila odchylka oproti loskému roku -15%. Vývoz u jablek se lišil od brazilské statistiky vnjšího obchodu ke konci únoru o -6% (15 126t). Do EU bylo vyvezeno o 20% mén než vloni (11 855t). Naopak více než v loském roce bylo vyvezeno do východoevropských zemí, na stední Východ, do Asie a stední Ameriky. Nárst byl procentuáln vysoký, ale celkové množství s výjimkou Ruska statistiku západoevropských zemí nepekroilo. (ZMP-ML) Rusko: Dovozy jablek budou rekordní Podle zpráv Fruit-Inform bude rekordní nárst dovoz jablek do Ruska letos pokraovat a ekoná tak poprvé hranici 1 milión tun. Pedpokládá se, že v letošním roce by se mohlo do Ruska dovézt 1,1 až 1,2 mil. Tun jablek. Konená výše dovoz však bude záležet na sklizni jablek v Polsku a ín, jako u klíových dovozc na tyto trhy. Objem dovoz bude také závislý na poptávce, kterou ovlivuje úrove cen za banány a citrusy. (Agrooglyad-ML) Pomocné látky Japonské tekuté hnojivo k podpoe rstu a výnosu Japonská spolenost Cosmo Oil ve spolupráci s firmou RYJO, s. r. o., Raetice, již druhým rokem pedstavuje na eském trhu novinku podprné hnojivo Pentakeep Super. Jde o první hnojivo na sv, které obsahuje jako hlavní složku 5-aminolevulovou kyselinu (ALA). Ta zvyšuje biosyntézu chlorofylu, fotosyntetickou kapacitu, reguluje dýchání, zlepšuje využití živin a zvyšuje odolnost vi stresu z prostedí. Také zlepšuje rst rostlin pi nedostatku svtla, odolnost proti chladu, toleranci k zasolenosti. Má v pstitelské praxi široké spektrum použití. Složka 5-amino-levulová kyselina (ALA) v hnojivu Pentakeep Super je unikátním prekurzorem chlorofylu hemu a v rostlinách ji produkují fotosyntetické bakterie. ALA zvyšuje transformaní rychlost pemny nitrátových iont na amonné,což zárove významn ovlivuje schopnost rostlin absorbovat živiny. ALA se nachází rovnž v živoišných

11 organismech,v nichž plní významné funkce. Je to aminokyselina bez negativního vlivu na lidský a zvíecí organismus. Biologicky aktivní látka ALA ALA (5-aminolevulová kyselina) je biologicky aktivní látka, která se nachází pirozen v organismu.je známo, že vysoce koncentrované dávky ALA lehce metabolizují a jsou skladovány jako protoporfyrin IX (PPIX), ímž zvyšují citlivost na svtelnou expozici. To vedlo k vytvoení ady studií o využití látky jako herbicidu a pro fotodynamickou terapii (PDT) s tím, že nkteré aplikace byly již využity komer. Pi dávkách s nízkou koncentrací se zjistilo, že ALA podporuje rst rostlin a zvyšuje sklizový výnos a kvalitu. Na tomto fenoménu je založena výroba nkterých hnojiv. Je známo, že ALA je souástí širokého spektra biologické aktivity a probíhá výzkum a vývoj pro rzné využití v rostlinné,biochemické a lékaské oblasti. Firma Cosmo Oil byla úspšná ve vývoji technologie pro velkovýrobu ALA. Je rozhodnuta dodávat vysoce kvalitní, nenákladnou ALA pro naše zákazníky. Jak už bylo eno, jde o první tekuté hnojivo na sv obsahující 5- aminolevulovou kyselinu, která se adí mezi pírodní aminokyseliny. Obsahuje promotor fotosyntézy. Ne všechny aminokyseliny jsou pro rostliny úinné. Pentakeep Super je formulován s vhodnou koncentrací 5-aminolevulové kyseliny. inky ALA u rostlin: zvyšuje chlorofylovou biosyntézu, zlepšuje kapacitu fotosyntézy, kontrola dýchání v temnu,.rozšiuje skulinu prduchu, podporuje úinek hnojiva, zvyšuje odolnost vi stresu z prostedí inky Pentakeep Super : zvyšuje výnos a kvalitu, udržuje barvu list, zlepšuje rst rostlin a zdravý vývoj sazenic, pekonává petížení rostlin, udržuje zdravý rst pi nepíznivých podmínkách (nízké teploty, málo sluneního svitu, dehydratace a škody díky akumulaci soli a další). Toto hnojivo obsahující ALA bylo již pedstaveno na trhu v Japonsku, Koreji, USA a v zemích Evropské unie. Producenti zeleniny, ovoce, chmelu,vinné révy a kvtin hodnotí použití Pentakeepu Super velmi pízniv. Možnosti aplikace Pentakeep Super Zpsob aplikace Roztok (ml na 100 litr vody) dávka vody (l) / ha Pentakeep Super (kg) / ha Pentakeep Super (l) / ha Doba mezi aplikacemi (týdny) na list ,5 0, kapková závl ,5 0, Možnosti aplikace hnojiva Pentakeep Super Zelenina Listová zelenina Ovoce Kvtiny Polní plodiny Ovocné deviny rajata, okurky, jahody, papriky aj. špenát, zelí, hlávkový salát aj. ešn, jablka, víno aj. že, chryzantémy, cinerárie mák,brambory, cukrovka, travní porosty maliny Ing. Martin Rosa RYJO, s. r. o., Raetice

12 ležité sdlení Distribuce a používání pípravku ETHREL v roce Vážení obchodní pátelé, poátkem roku 2008 stanovily píslušné orgány Evropské unie nové hodnoty MRL pro innou látku ethephon. Jejich úrove byla taková, že prakticky znemožovala používání ípravku ETHREL v ovocnáství. V minulých týdnech ovšem došlo k minimáln ronímu odložení platnosti tohoto rozhodnutí se zámrem optovného pehodnocování MRL této úinné látky. Pro distribuci i ovocnáskou praxi to znamená, že pípravek ETHREL je možné na základ ádné registrace nadále používat v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení. Pestože není ze shora uvedených dvod zpravidla zaazen v letošních distributorských cenících, bude u Vašich dodavatel pípravk pln k dispozici a mžete jej požadovat. Ing. Marian Havliek, Product manager, Bayer CropScience Dotace Vláda schválila doplkové platby dotace budou nov i pro sady! Stát letos vyplatí zemlcm na doplkových platbách k pímým podporám EU celkem 7,2 miliardy korun, které si mezi sebou rozdlí tém 25 tisíc žadatel. Podle návrhu ministra zemlství Petra Gandalovie, který minulý týden schválila vláda, budou doplkové platby i nadále ureny pedevším pro sektory znevýhodnné evropským systémem jednotné platby na plochu zemlské pdy. Souástí návrhu je letos rozdlení plateb na platby vázané na produkci, takzvané kaplované, a platby oddlené od produkce, tedy dekaplované, podle závazných pokyn Evropské komise. uvedl Gandalovi s tím, že návrh vychází z loského naízení vlády. Platby vázané se budou poskytovat pstitelm lnu, chmele a chovatelm ovcí, koz a krav bez tržní produkce mléka. Platby oddlené od produkce pak mohou žadatelé získat na zemlskou pdu, brambory pro výrobu škrobu, pežvýkavce a chmel. Letošní naízení stanoví pro len jen platbu vázanou na produkci. Platba na chmel a pežvýkavce bude rozdlena do dvou ástí. Zemlci dostanou ást podpory podle aktuální produkce v daném roce, tuto podporu ale omezuje maximální výše platby daná pístupovou smlouvou. Zbývající ást podpory se pak urí podle výmry pdy nebo podle potu zvíat. Nov návrh zavádí doplkovou platbu na zemlskou pdu, která nahrazuje loskou platbu na plodiny na orné p. Podle Gandalovie by souasný návrh ml také snížit administrativní zátž spojenou se správou systému. Podle informací MZe vydá ministerstvo metodiku ke zmínnému naízení až po jeho zveejnní ve Sbírce zákon, což by mlo být nejpozdji 15.dubna, kdy nabývá úinnosti. Jak pro Agroweb uvedl prezident Agrární komory R Jan Veleba, zemlci jsou s rozhodnutím vlády relativn spokojeni, protože schválená finanní ástka v návrhu je 571 milion korun vyšší, než se pvodn pedpokládalo a zejm by nemusela být konená. My máme jakousi gentlemanskou dohodu s ministrem zemlství i s ministrem financí, která nám umožuje se v prhu roku k této problematice vrátit, protože na výplatu je ještas. Osobn si však myslím, že to nebude teba díky rychle zpevujícímu kurzu koruny, ekl Veleba. V souasné dob totiž pedstavuje zmínná ástka 7,2 miliardy korun zhruba 27,11 procenta navýšení pímých plateb, takže bude-li tento rst pokraovat,v závru roku by mla tato podpora dosáhnou maximálních 30 procent jak nám umožují ístupové dohody s Evropskou unii, konstatoval Veleba. (Agroweb)

13 Restrukturalizace ovocných sad pro rok 2008 je navýšena! Vláda vyhovla žádosti ministra zemlství Petra Gandalovie o poskytnutí prostedk vládní rozpotové rezervy na podprné programy zemlství a žádosti o povolení použití prostedk rezervního fondu organizaní složky státu Ministerstva zemlství na jiný úel a zmny závazných ukazatel státního rozpotu. Informoval o tom mluví ministerstva Petr Vorlíek. Celkov tak bude podle nj moci MZe využít 390 mil. K nad rámec resortního rozpotu schváleného na konci loského roku. 130 mil. K bylo uvolnno z vládní rozpotové reservy a 260 mil. K je pevedeno do výdaj letošního roku z rezervního fondu ministerstva. Dohodu s ministerstvem financí považuji za velmi dležitou a výsledek žeme pokládat za úspch. Navýšení prostedk je ureno pro konkrétní programy, které v rámci schváleného státního rozpotu na rok 2008 pišly zkrátka, uvedl ministr zemlství Petr Gandalovi. Návrh, který vláda schválila, eší zvýšení prostedk na podprné programy v celkové výši 210 milion korun do sedmi program. 90 milion korun je vyhrazeno na program 8. Nákazový fond likvidace kadáver. Navýšení prostedk v tomto programu umožní zejména realizovat podporu chovatelm prasat na ástenou úhradu spojenou s neškodným odstraováním kadáver se sazbou blížící se ástce 3 koruny na kilogram kadáveru. Pvodní rozpoet poítal z ástkou 1 koruna na kilogram, upesnil ministr.po 25 milionech korun bude vylenno pro program 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sad a program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin. 50 milion korun je ureno pro program 13. Podpora zpracování zemlských produkt, 10 milion korun na program 10. E. Podpora eské technologické platformy pro potraviny. Po 5 milionech korun je vyhrazeno na program 5. Podpora Národního hebína Kladruby nad Labem, Zemských ebinc Písek a Tlumaov a program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací.po této úprav bude smrováno v rámci rozpotu kapitoly v roce 2008 na podprné programy v zemlskopotravináském komplexu celkem 1,16 miliard korun.celkem 160 milion korun z rezervního fondu resortu je ureno na dotaci Státnímu zemlskému intervennímu fondu. Tato ástka je urena na marketingovou podporu znaky KLASA.ástkou 20 milion korun z rezervního fondu resortu je, podle návrhu, posílen program vodního hospodáství Výstavba a obnova infrastruktury vodovod a kanalizací. Informace ze SZIF (Mze) Jednotná žádost o dotace Nezapomete do podat jednotnou žádost o dotace na rok 2008 na Integrovanou produkci, platbu na plochu SAPS a národní doplkovou platbu TOP-UP. Žádost mžete vyplnit sami za pomoci portálu Farmáe nebo Vám píslušnou žádost edpipraví místn píslušná ZAPÚ. ední hodiny na regionálních odborech SZIF Od se na všech regionálních odborech SZIF zavádjí úední hodiny ve dnech pondlí a steda od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Návštvu mimo úední hodiny je možno dohodnout na níže uvedených telefonních íslech. Praha Slezská 7, Praha , eské Budjovice Rudolfovská 80, eské Budjovice ,

14 Ústí nad Labem Masarykova 19/275, Ústí nad Labem Hradec Králové Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové , Brno Kotláská 53, Brno , Olomouc Blanická 1, Olomouc Opava Horní nám. 2, Opava Upozornní V pípad, že dostanete rozhodnutí o dotaci (nap. na integrovanou produkci) mžete vyplnit Prohlášení o vzdání se odvolání a zaslat na píslušný útvar SZIF. Urychlíte tím výplatu dotace. Formulá naleznete na Formulá pro vzdání se odvolání nemusí obsahovat úedn ovený podpis. SZIF maximáln vyerpal program Horizontální plán rozvoje venkova Státní zemlský intervenní fond (SZIF) vyplatil koncem bezna poslední finanní prostedky ze zdroj programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). Z celkové ástky ,92 K, která byla áste použita i na doplacení Speciálního pedvstupního programu pro zemlství a rozvoj venkova (SAPARD), zstalo nedoerpáno pouhých 445,79 K. eská republika tak prostednictvím SZIF v maximální možné míe vyerpala finanní prostedky získané z Evropské unie. Horizontální plán rozvoje venkova byl pro eskou republiku schválen Evropskou komisí v kvtnu 2004, s platností do konce roku Prioritou HRDP bylo zajištní trvale udržitelného rozvoje zemlství, venkova a jeho írodních zdroj.hrdp byl rozdlen do 5 opatení: Pedasné ukonení zemlské innosti, Mén píznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA), Agro-environmentální opatení, Lesnictví a Zakládání skupin výrobc. Od 28. bezna 2008 probíhají výplaty dotací na tato opatení již z Programu rozvoje venkova (PRV), který byl schválen na období a rámcov tedy na HRDP navazuje.všechna opatení v rámci HRDP byla dle pravidel financována ze 75% Evropskou unií a z 25% eskou republikou. Informace k vyšší moci Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimených okolností, zmny žadatele a ukonení zemlské innosti. Státní zemlský intervenní fond (SZIF) pipravil a v sekci Plán rozvoje venkova (PRV) umístil Informaci pro žadatele týkající se žádostí, které se vztahují zejména k opatením: Agroenvironmentální opatení (AEO), Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba v mén íznivých oblastech (LFA), Lesnictví, Národní doplková platba (TOP-UP) a došlo u nich k které z níže uvedených skuteností: úmrtí žadatele vyšší moci výjimeným okolnostem (nap. vyvlastnní ásti pozemku, vážná írodní katastrofa, epizooptická nákaza, restituce, pozemkové úpravy atd.),

15 zmna žadatele v rámci pemny obchodní spolenosti dle obchodního zákoníku (nap. zánik spolenosti bez likvidace, rozdlení spolenosti, slouení atd.) a dále v rámci smluvního pevodu dle smlouvy o prodeji i pronájmu celého (ásti) podniku, ukonení zemlské innosti žadatele. V pípad, že nastane u žadatele nkterá z výše uvedených skuteností, která se dotkne konkrétní žádosti o zaazení i žádosti o dotaci v rámci opatení AEO, LFA, SAPS, TOP-UP i Lesnictví, podává žadatel nebo jeho právní nástupce na místn píslušnou Zemlskou agenturu MZe i Regionální odbor SZIF Ohlášení tohoto stavu a doloží dokumenty prokazující danou skutenost a to v rozsahu uvedenémv Informaci pro žadatele, která obsahuje krom popisu jednotlivých událostí a k nim patných dokument i pílohy - rzné typy formulá pro podání Ohlášení a to: 1a. Ohlášení vyšší moci úmrtí pevzetí podniku 1b. Prohlášení k ohlášení vyšší moci úmrtí pevzetí podniku 2a. Ohlášení vyšší moci úmrtí bez právního nástupce 2b. Žádost o stažení 3. Ohlášení vyšší moci výjimených okolností 4a. Ohlášení zmny žadatele 4b. Prohlášení ke zm žadatele 4c. Prohlášení pevodce k ohlášení zmny žadatele 5a. Ohlášení ukonení zemlské innosti s pevzetím podniku 5b. Prohlášení k ukonení innosti s pevzetím podniku 6. Ohlášení ukonení innosti zdravotní a odborná nezpsobilost 7a. Ohlášení ukonení innosti PUZ 7b. Prohlášení k ohlášení PUZ 8. Ohlášení vyšší moci úmrtí PUZ žadatel 9. Ohlášení vyšší moci úmrtí PUZ - nabyvatel Zmny identifikaních a kontaktních údaj zase o nco jednodušší SZIF pokrauje ve snižování administrativní zátže žadatel o zemlské dotace a proto ipravil jednodušší zpsob oznamování zmny identifikaních a kontaktních údaj. Od 15. dubna 2008 mohou farmái o zm svých identifikaních nebo kontaktních údaj informovat SZIF nejen písemn, ale ve vtšin pípad také prostednictvím jednoduchého formuláe na Portálu farmáe SZIF. Tím je postaráno o zmnu údaj v rámci všech probíhajících ízení mezi farmáem a SZIF. U nkolika málo ízení však existují výjimky. Tato ízení jsou uvedena spolu s postupem pro nahlášení zmny v píruce Postup pro žadatele pi zm identifikaních a kontaktních údaj. Píruka a jednotlivé formuláe (Oznámení o zm identifikaních údaj, Oznámení o zm bankovního spojení, Oznámení o zm kontaktních údaj) jsou umístny na webových stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova a Pímé platby/platby na plochu v souborech ke stažení. ístupová práva na Portál farmáe SZIF je možno získat na místn píslušné Zemlské agentue. (vše SZIF)

16 ely Ztráty vel byly zaznamenány v celé Evrop Sledování populace roztoe bhem sezóny a následný vasný léebný zásah je možná recept na naše trable se silnými úhyny. Velai by mli také opustit staré úly a investovat do moderních úlových systém umožujících pravidelný a jednoduchý monitoring napadení roztoem Varroa destructor. Monitoring spadu kleštíka velího (Varroa destructor), zasíovaná dna s podložkou a aktivní ístup vela tak lze shrnout hlavní myšlenky, které zaznly v rámci jarního velaského semináe, který upoádala v Ivanicích Pracovní spolenost nástavkových vela CZ ve spolupráci se ZO SV Ivanice. Seminá ml název Aktuální situace v eském a evropském elaství, a proto nemohl být zamen jinak než na velí parazity a nemoci. Jaká je situace v eském a evropském velaství? První odpov, která nás napadne, je asi špatná. Zprávy, které slyšíme ze sdlovacích prostedk, hovoí nkdy již o ztrátách 50 % velstev na našem území. A není to jen v eské republice. Jak na seminái informoval Ing. František Texl, viceprezident Evropského sdružení profesionální vela, v jiných evropských zemích jsou ztráty podobné našim. Velai z jihu a východu Rakouska hlásí % úhyn, ze severní a stední Itálie %, ze severu Nmecka %, ze Španlska a jižní ásti Francie až 70 % ztrát. Piny a dvody se hledají rzné. Nmetí a francouzští velai vypozorovali, že elstva hynou nejvíce tam, kde se pstují monokultury. Naproti tomu v pestré krajin s dostate rznorodou nabídkou pylu jsou vely vitálnjší. Pyl je podle nich do zimy ležitjší než cukerné zásoby. Maarští velai zastávají stejný názor jako eští velaští odborníci. Také v Maarsku je prý naprostá vtšina úhyn dána pemnožením roztoe Varroa destructor, sdlil František Texl. Co mže udlat teplá zima Ing. Antonín Pidal, Ph.D., (MZLU v Brn) navázal v další pednášce a pojmenoval hlavní inu pemnožení kleštíka velího (Varroa destructor) v loském roce. Zdraznil, že už i podzim roku 2006 byl mimoádn teplý a také suchý. V lednu 2007 byly extrémn vysoké teploty. Své tvrzení podložil grafem prhu poasí (teplot) v roce 2007 v porovnání s prrem za posledních 50 let. Populace roztoe mla vzhledem k mimoádnému klimatu v roce 2007 zhruba msíc náskok oproti jiným letm.ale co na to prrný eský vela? Ten reagoval jako každý rok. Po vytoení medu odjel na dovolenou a velstva ponechal svému osudu s myšlenkou, že teba ješt nco pinesou. Na to, že se vegetace posunula o nkolik týdn dopedu vbec nezareagoval. Je zvyklý, že léiva jsou na pedpis a že to hlavní eléení se pece provádí až na podzim a v zim. V srpnu gabon, v íjnu fumigace a v lepším ípad v prosinci aerosol. Kyselina mravení moc neúinkuje a nic jiného pece neexistuje. ela je v klidu a co na tom, že kivka populace roztoe již pomalu pedbhla poetnost elstva. Zimní vyšetení nestaí Bystrému velai je již jasné, že zimní vyšetení mli pestává být z hlediska napadení kleštíkem tím pravým diagnostickým nástrojem. Spad bývá zkreslen roztoi z léení se zachytí na horních loukách nižších nástavk a pozdji je mohou vely shazovat. Navíc, k emu je sledování zimního spadu, když i pesto, že velstvo na jae zaínalo s nulovým potem rozto, je v srpnu kvli zalétávání a slídní velstvem nejvíce napadeným? Vyhodnocování spadu rozto Z pednášek a z diskuse velaských odborník v Ivanicích vyplynulo, že je teba v kritických letních msících neustále monitorovat poet pirozen spadlých rozto a na základ tohoto monitoringu udlat ihned léebné opatení. Nejlépe to ukázal na píkladu ze své velnice známý velaský šlechtitel Ing. Kvtoslav ermák, CSc.Již v poslední dekád

17 ervence pozoroval na podložkách pod zasíovaným dnem u nkolika velstev na velnici nadmrný pirozený spad rozto. Na nic neekal a tmto velstvm nasadil léivo (gabon). Ostatní nechal bez ošetení, nebo nevykazovala známky vysokého napadení. Ale po dvou týdnech tomu bylo jinak bylo teba ošetit také další ti velstva. Jednomu ze velstev musel být nasazen gabon opakovan. Tak byla selektivn ošetena polovina velstev na velnici, všechna následn dobe pezimovala a zdravá velstva nebyla zatížena léivy. Pin emnožení rozto mže být nkolik. Obvykle jde o chybu v léení varroázy u chovatele samotného nebo vela v okolí. Dalším možným zdrojem jsou velstva žijící bez ošetování bu voln v pírod nebo v opuštných úlech. Cestou zalétávání vela a slídním a loupeží se pak roztoi dostanou i do ádn léených velstev. V nich se rychle pemnoží a do nkolika týdn donedávna silné a zdravé velstvo výrazn zeslábne, proto je sledování spadu v sících ervenec a srpen tak dležité, uzavírá svou pednášku Kvtoslav ermák. Vláda schválila vyšší podporu velam Navýšení finanní podpory eským velam v celkové výši 25 milion korun vláda. Peníze pomohou kompenzovat ztráty zpsobené úhynem velstvech, ke kterému došlo vlivem špatných klimatických podmínek. Kabinet svým rozhodnutím vyhovl žádosti ministra zemlství Petra Gandalovie o uvolnní prostedk v rezerv MZe. Navýšení podpory do sektoru velaství o 25 milion korun považuji za velmi dležité. Je to dkazem toho, že jsme si vdomi významu velaství v souvislosti s opylováním plodin, ale také samozejm v otázce produkce medu a tedy zdravé výživy. Podpora bude ke velam smována adresn podle míry postihu a jsem pesven, že splní svj úel, uvedl ministr Gandalovi. Pinou zvýšeného úhynu velstvech v R byly nároné klimatické podmínky zpsobené vyšší prrnou teplotou v zimních msících. Podle zdroj ministerstva zemlství lze edpokládat, že došlo k úhynu minimáln 60 tisíc velstev. Podle ministra Gandalovie se elai budou muset nauit krizovým situacím, jako je ta souasná, pedcházet. MZe proto bude podporovat profesionalizaci vela obvyklou ve vysplých zemích Evropské unie. Do budoucna je nutné klást vtší draz na prevenci, aplikovat léebné kroky. K úhynu velstev v letošním roce v eské republice došlo i pes to, že finanní podpory smující do velaství jsou vysoké, pro rok 2008 byla v rozpotu pvodn vymezena ástka pesahující 141 milion korun, upozornil ministr. (Mze) Legislativa Zelená nafta INFORMACE k vyplování daového piznání k uplatnní nároku na vrácení spotební dan podle 57 zákona. 353/2003 Sb. - tiskopis /P GC platnost od Nový tiskopis piznání k uplatnní nároku na vrácení spotební dan vydán nebyl, budete používat starý tiskopis /P GC. 6 s tím, že nkteré ádky nebudete vyplovat. Všechny pokyny k vyplnní daového piznání a k uplatnní nároku na vrácení spotební dan platné od jsou na našich webových stránkách

18 Nová Naízení vlády 112/ / /2008 Naízení vlády o stanovení nkterých podmínek poskytování národních doplkových plateb k pímým podporám Naízení vlády, kterým se mní naízení vlády. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za pírodní znevýhodnní v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodnními a v oblastech Natura 2000 na zemlské p Naízení vlády, kterým se mní naízení vlády. 79/2007 Sb., o podmínkách provádní agroenvironmentálních opatení Uvedená naízení vyšla ve Sbírce zákon Integrovaná produkce Aktuální metodiky Agroenvi opatení jsou po novelách pro rok 2008 k dispozici na našich webových stránkách kde najdete následující: 1) metodika k naízení vlády. 79/2007 Sb. pro rok 2008 (se zapracováním zmn vyplývajících z novely schválené vládou novela vyjde ve Sbírce zákon pravdpodobn pod íslem 114/2008 Sb.) 2) metodika k naízení vlády. 242/2004 Sb. pro rok 2008 (shrnutí zmn provedených novelou. 99/2008 Sb.) Bioprodukce Biopotraviny v R? Vtšina škodí ovzduší Rekordních 1,29 miliardy korun loni eši utratili za bioprodukty. Z nich 62 procent je dovoz, který produkuje skleníkové plyny. eši utrácejí za biopotraviny stále více. V roce 2007 to bylo 1,29 miliardy korun, což je o sedmdesát procent více než rok pedtím. Ro se tak v tuzemsku spotebují desítky tisíc tun biopotravin. Bohužel však neroste jen spoteba, ale rovnž podíl dovezených bioprodukt nad tmi eskými. A dovoz je faktor, který škodí životnímu prostedí emuž chtjí práv biopotraviny zamezit. V roce 2005 piputovalo ze zahraniní 54 procent bioprodukt a z domácí produkce pocházelo 46 procent. Loni už byl pomr mnohem vyšší. Ze zahranií pivezli prodejci 62 tun biopotravin, eských bylo jen 38 tun. Paradoxn to ale znamená, že se spotebou biopotravin stoupá produkce skleníkového plynu CO2. Lodní doprava jedné tuny zboží ze vzdálenosti 1000 kilometr znamená uvolnní 15 kg oxidu uhliitého do ovzduší. Doprava stejného množství na stejnou vzdálenost kamionem rovná se 100 kg CO2. Pro íklad, dovoz tuny bio hrušek z Argentiny znamená produkci 170 kg CO2 pi cest lodí a dalších 48 kg pi doprav kamionem z pístavu v Hamburku do Prahy. V esku se každý rok nakoupí desítky tisíc tun biopotravin. Nesporn je to potíž, ale je tžké íct, kde je ta hranice. Považuji to za minus, ale rozhodn v tom nevidím dvod, abych kvli tomu biopotraviny zavrhoval, vysvtluje programový editel Hnutí Duha Vojtch Kotecký. Kde je podle nj problém? eská republika sice má ideální podmínky pro pstování mnohých biopotravin, pesto je ale plodiny, které by mohli klidn vyrábt eští zemlci, dováží. Je to promeškaná píležitost pro jedno celé prmyslové odvtví, krí rameny Vojtch Kotecký.

19 Bio ka z íny Další dvod pro import zboží: pro mnohé plodiny nejsou u nás optimální podmínky. To je i íklad bio ky, která se dováží z íny. Luštniny se sice bžn v R pstují, ale pouze pro další zemlské zpracování, teba jako krmivo pro hospodáská zvíata nebo v kvalit, která neodpovídá normám biopotravin, tvrdí manažerka marketingu spolenosti Pro-bio Renata Juicová. Podobný problém vidí i u sušeného ovoce, oech nebo kukuice. Emise z dopravy navíc nepovažuje za nepekonatelný problém. Uvdomujeme si, že kamionová doprava zatžuje životní prostedí, proto se pro pepravu biopotravin vtšinou volí lodní doprava. Navíc má mezinárodní obchod i pozitivní dopad na rozvoj ekologického zemlství a tím i na životní prostedí jako takové, vysvtluje Juicová. Loský dovoz ekologických potravin narostl oproti roku 2006 o šest procent. (Denik.cz) Zaíná nejvtší domácí kampa na propagaci biopotravin Státní podpora ekologického zemlství se dostává do další fáze. V beznu odstartovala dosud nejvtší státní kampa na propagaci biopotravin. V následujících 3 letech bude do propagace biopotravin a zvýšení informovanosti spotebitel o ekologickém zemlství investováno celkem 28 mil. K. Hlavními komunikaními nástroji budou billboardy, inzerce v tisku, ochutnávky biopotravin nebo webové stránky Trh s biopotravinami má v R velký potenciál. V souasné dob asi jen 5% spotebitel kupuje biopotraviny pravideln, dalších 25% obas. Spoteba biopotravin na jednoho obyvatele byla v loském roce asi 126 K. Odhadujeme, že po skoení kampan se tato ísla znásobí, již v souasné dob je podnikání v oblasti biopotravin jednou z nejperspektivnjších podnikatelských íležitostí, uvedl na tiskové konferenci ministr Petr Gandalovi. Kampa je financována Státním zemlským intervenním fondem (SZIF) a Evropskou unií. Celkov plyne z fond Evropské unie eur, stejnou ástkou pispívá SZIF. Kampa bude realizovat agentura Ogilvy&Mather, dodal editel SZIF Tomáš Révész. Perspektivu podnikání v oblasti ekologického zemlství a biopotravin dokládají také aktuální statické údaje. Poet ekologicky hospodaících zemlc se jen za první ti msíce roku 2008 zvýšil tém o 250 farem na celkový poet farem, poet výrobc biopotravin o tém 50 podnik na celkových tém 300 výrobc. Výmra zemlské pdy se za stejné období zvýšila o tém ha a dosáhla více než ha, což pedstavuje 7,6 % z celkové výmry zemlské dy. V prhu roku 2008 se zvýšil také poet ekologických sada a vina, výmra ekologických sad je v souasné dob ha, výmra biovinic 353 ha. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce. Stabilní dlouhodobý nárst potu ekologických zemlc i výrobc biopotravin je zpsoben systematickou státní podporou ze strany ministerstva i vysokou poptávkou po biopotravinách ze strany spotebitel. Hlavními pínosy biopotravin pro spotebitele je absence konzervant, reziduí chemikálií nebo geneticky modifikovaných organism, na druhé stran mohou spotebitelé u biopotravin ocenit vyšší obsah vitamín, minerál, antioxidant a dalších zdraví prospšných látek, vysvtlil ministr Gandalovi.Pravidla ekologického zemlství a výroby biopotravin jsou jasn upravená naší i evropskou legislativou (zákon. 242/2000 Sb., naízení Rady (EHS) 2092/91), jejich dodržování je tak garantováno státem. Ministerstvo povuje k innosti kontrolní organizace, které pímo na ekologických farmách a ve výrobnách biopotravin dodržování pravidel kontrolují. Pouze pokud produkty splují legislativní podmínky, mohou být certifikovány jako produkty ekologického zemlství. Certifikovanou biopotravinu pozná spotebitel podle národního loga BIO a kódu píslušné kontrolní organizace, kterými jsou KEZ o.p.s.,

20 ABCERT GmbH a BIOKONT CZ, s r.o. Národní logo BIO je ve vlastnictví státu. Biopotraviny mohou být oznaeny také logem EU, jehož použití na obale biopotravin bude od roku 2009 povinné pro všechny lenské státy EU. Aktuální statistické údaje Nárst za leden-bezen 2008 Poet ekofarem Výmra zemlské pdy v ekologickém zemlství (ha) Podíl ekologického zemlství na 7,35 7,57 0,22 celkové výme zemlské pdy (%) Výmra orné pdy (ha) Výmra trvalých travních porost (ha) Výmra trvalých kultur (sady) (ha) Výmra trvalých kultur (vinice) (ha) Ostatní plochy (ha) Poet výrobc biopotravin Jak se stát biopstitelem Vše, co potebuje vt zájemce, který chce zaít podnikat v ekologickém zemlství. Každý nový zájemce, který se rozhodl zaít podnikat v ekologickém zemlství jako biofarmá, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby i bio vela musí podat žádost o registraci na Ministerstvu zemlství R. Jak postupovat Žádost je možné si vyžádat na tel nebo prostednictvím u Jednostránkový formulá žádosti poskytují také kontrolní organizace (viz níže). Na žádost o registraci pro ekologické zemlství se vylepuje kolek v hodnot 1 000,- K. Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zemlství R, odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, Tšnov 17, Praha 1. Kontaktním místem pro ekologické zemlství na MZe je také odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, tel nebo , Bio vela se registruje jako bio zemlec. Od nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konenému spotebiteli ve spotebitelském balení, tzn., že nap. biopotraviny nepebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá konenému spotebiteli. Pílohou každé žádosti o registraci musí být vyjádení kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i naízení. V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdíve zkontaktuje píslušnou kontrolní organizaci, pihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzave s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví píslušné potvrzení, které tvoí ílohu žádosti o registraci. V pípad ekologických zemlc vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení pechodného období, pípadn rozhodnutí o registraci pro ekologické zemlství (po uplynutí doby pechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemlství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemlství.

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dlouhodobý zámr integrace agend

Dlouhodobý zámr integrace agend 1 Dlouhodobý zámr integrace agend Miloš Klápšt, Jindich Štumpf Co tyto ísla znamenají? 2 79 miliard K. Miliarda je základní íslovka, která oznauje íslo 1 000 000 000 5 % - kvalifikovaný odhad procenta

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID Postikový herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech,

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

N A Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.. 4/2008 ze dne 17.04.2008

N A Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.. 4/2008 ze dne 17.04.2008 N A Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.. 4/2008 ze dne 17.04.2008 o mimoádných veterinárních opateních k prevenci a tlumení nebezpené nákazy varroázy vel Krajská veterinární

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci D i p l o m o v á p r á c e Martina Bartošová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy upravující tuto problematiku se poměrně rychle mění a doplňují, proto uvádíme pouze přehled, který slouží k základní orientaci. Aktuální

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více