P edstavení projektu Fondyeu.eu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P edstavení projektu Fondyeu.eu"

Transkript

1 PedstaveníprojektuFondyeu.eu Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o píjemcích podpory a jejichprojektech,kterézískalyfinannípodporuzestrukturálníchfondevropskéunie. ServerFondyeu.euumožujejednoduchévyhledáváníapropojovánídetailníchinformacítýkajících se jednotlivých píjemc dotací EU, s nimi spojených projekt, veejných zakázek, vizualizovaných ekonomickýchapersonálníchvazebispojenísosobamiinnýmivpolitickésfée.díkyinternetové aplikacefondyeu.eutakjepoprvémožnéjednoduševyhledatkonexemezipíjemcidotací,veejnými zakázkamiapolitiky,kteífigurovalivespojenísnkterýmipíjemcidotací. Informaní podklady erpáme zveejn dostupných informaních zdroj. Primárn se jedná o seznampíjemcvšechoperaníchprogram(strukturálníchfondeu)vprogramovémobdobílet ,jehožautoremjeMinisterstvempromístnírozvoj.Tatozákladníinformanídatabázeje dálepropojenasdatabázíveejnýchzakázekvsechnyzakazky.cz,vizualizacíekonomickýchvztahna základ dat obchodního rejstíku R na webu Podnikani.cz a sdatabází strukturovaných životopisnýchprofilpolitikprezentovanýchnaserverunasipolitici.cz. Projekt Fondyeu.eu pracuje vždy s nejaktuálnjšími podklady, které má danou chvíli k dispozici. Databázibudemepravidelndoplovatspibližnmsíníperiodicitou,vzávislostinaaktualizacidat poskytovanýchveejnostiministerstvempromístnírozvoj. Víme,žetatoaplikacepomžepoukázatnamnohépípadykontroverzníchdotacíadobudoucna budepsobitjakoúinnýpreventivnínástrojprotimnožícímsepípadmklientelismu,stetzájm, korupceasouvisejícíhopoškozovánífinanníchzájmeskérepublikyievropskéuniepirozdlování podporyzestrukturálníchfondeu. PíkladykauzakontroverzníchdotacízfondEU,nakteréjsmeupozornili Vbeznu 2013je aktuáln pozastaveno proplácení dotaních prostedk v5 ze 7 regionálních operaních program (ROP). Vrámci naší analytické innosti jsme se zamili pedevším na problematické dotaní projekty realizované regionálními operaními projekty. Práv fungování tchto regionálních operaních program je dlouhodob terem oprávnné kritiky, která smuje jednak ksamotnému strukturálnímu uspoádání, jednak ke konkrétním kontroverzním dotaním projektm. Jádrem problému pi fungování tchto regionálních operaních program spoívá vpílišném vlivu krajskýchzastupiteladalšíchregionálníchpolitiknaúednickévedenítchtooperaníchprogram i na výbr konkrétních projekt a jejich následnou kontrolu. Tento nevhodný zpsob nastavení rozdlování dotaní podpory ze strukturálních fond EU umožnil vytvoení rozsáhlých 1

2 klientelistických a korupních sítí, které ve svém výsledku výrazn omezují efektivitu a pínos evropskýchdotací. Podezenízdlouhodobéhofungovánípropracovanéhoklientelistickéhosystémuelídlouhodoba opakovan pedevším ROP Severozápad. Vnaší analýze jsme na nkolika konkrétních projektech poukázalinaproblematickédotaníprojekty,pijejichžzískánímohlyhrátvýznamnouroliosobnía politickévazby. Tuto skutenost ostatn jasn konstatovala i auditní zpráva Evropské komise, která uvádí, že byla ást projekt pidlena neprhledným zpsobem a vpípad ROP Severozápad fakticky chybovaly regionálníiministerskéauditníorgány,kterédívenakontrolovanýchprojektechneshledalyvážnjší prohešky. ZprávazBruseludokumentujepochybeníeskýchúadnankolikakonkrétníchpípadech,knimž patízvláštpípadydvouhotel,ústeckévtruše,spojenésbývalýmprimátoremústínadlabem, Vítem Mandíkem a chomutovského Hotelu 99, jehož faktickým vlastníkem je podnikatel a len regionálníradyodsahmadraad. Práv tyto dotaní projekty považují kontrolní orgány EU za dkaz politické manipulace s eurodotacemi vrop Severozápad a jsou tak jednmi zhlavních píin, která je dvodem miliardovékorekce(neproplacení)ástiprostedkzestranyevropskéunie. Nížeuvádímeshrnutíanalýznkolikakontroverzníchdotaníchprojekt,nakterýchjsmepracovali. 2

3 1. AnalýzaproblematickýchdotacíROPSeverozápadpípadKada SejménemAhmadaRaadasepojícelkemsedmfiremzabývajícíchsepedevšímstavebnictvím, obchodem snemovitostmi a poskytováním ubytovacích služeb. Klíovou roli pi získávání veejnýchzakázekidotacíproplácenýchzezdrojropseverozápadhrajíjímovládanéfirmyfrk s.r.o., KATUMBA a.s. a PRESIDENT SECURITIES a.s. Dalšími klíovými postavami regionální stavebnílobbyjsoupakpodnikateléjaroslavvolmutajiíježek. SpolenostStavbyholdingcz,a.s.JejískutenývlastníkseskrývázakyperskoufirmouEsparada Limited, která vlastní ve spolenosti 90 procent a zbylý 10% podíl pak patí pímo Jaroslavu Volmutovi. Ten pitom kontroluje i stavební firmu JOEL s.r.o., která získala v roce 2010 ticetimilionovouveejnouzakázkunanavazujícíástrevitalizace. Volmutovy firmy jsou pitom úzce personáln provázané se spolenostmi a lidmi z okolí kadaskéhoahmadaraada.obahlavníaktéisesetkávajívakciovéspolenostitalwin,kdeprvní znichzastáváfunkcipedsedydozoríradyadruhýjemístopedsedoupedstavenstva.obajsou poté významnými akcionái spolenosti. Není od vci uvést, že v roce 2010 byl majoritním držitelem 51 procent akcií bývalý senátor a primátor msta Chomutova Alexandr Novák, pravomocnodsouzenýzakorupci. Vestatutárníchorgánechfiremtchtopodnikatelseobjevujíidalšízvunájména.editelema akcionáemstavbyholdingcz,a.s.ispoluvlastníkemjoels.r.o.jebývalýmosteckýzastupiteljií Ježek (ODS), který dále psobí také ve spolenosti Talwin. len pedevším kadaské ODS naleznemevorgánechzmínnýchspolenostíještnkolik. Pi bližším zkoumání vlastnické a personální struktury firem kadaských podnikatel, které získávají stamiliony z veejných zakázek proplácených z EU dotací, se objevuje podezení na možnéklientelisticképozadítchtoprojekt. Osobyfigurujícívestatutárníchorgánechivevlastnickéstruktuetchtospolenostímlyvelmi blízko k pedním osobnostem politického života v regionu. Samotný Ahmed Raad tak patí do úzkéhookruhudobrýchznámýchvlivnýchseveroeskýchpolitikastranickýchšedýcheminencí kolem exsenátora Alexandra Nováka i nkdejšího hejtmana a pedsedy rady ROP Severozápad Šulce. PirozenýmikontaktyvlivnéhokadaskéhopodnikatelenaseveroeskýROPbylii(bývalý)krajský radní Ing. René Budja (ODS) alen Finanního výboru ústeckého kraje Mgr. Radek Scherfer (SSD),obapvodemzKadan. Ahmad Raad se pitom s krajskými politiky pravideln setkával i mimo stranické sekretariáty, pímo na pd kraje, kde psobil coby len Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ústeckéhokraje.DalšímvlivnýmkontaktemAhmadaRaadajepakeuroposlanecMUDr.Miroslav Ouzký(rovnžpvodemzKadan),jehožsynMartinjespoleníkemajednatelemRaadovyfirmy Frkdesign,s.r.o. 3

4 Dležitou roli pi získávání dotací zrop Severozápad sehrála i poradenská spolenost SIMEX 2000s.r.o.,kterápomohlazískatnadotacíchzEvropskéuniejižvícenežmiliardu.Podstatnáást tchto prostedk pitom smovala do stavebních projekt realizovaných vregionu výše naznaeným okruhem stavebních spoleností. Jednatelem a spoleníkem této poradenské spolenostijeing.milansládek,kterýjejakolenmístníodsdlouholetýmzastupitelem(dívei radním)mstakadan. SpolenostSIMEX2000podSládkovýmvedenímúspšnradilapizískáníaadministracidotací zrop Severozápadad Sládkových spolustraník zregionální ODS. Díky jejím službám získaly dotace napíklad projekty kontroverzní pestavby hotelu Vtruše, revitalizace nábeží Maxipsa Fíka vkadani, penzion MOVA vkadani i mnoho dalších stavebních projekt financovaných zdotacíschválenýchropseverozápad. Jakopíkladydívepopsanýchkontroverzníchdotaníchprojektjemožnéuvéstkomplexdotací smujícíchdoprojektunarevitalizacekadaskéhonábežímaxipsafíkaadotacenahotelový komplexahmadaraadavchomutov. Pípadprvní NábežíMaxipsaFíkavKadaniahotelSplit VpípadrevitalizaceacelkovéhozvelebenínábežíOhevKadaniseodsaméhopoátkuv pípravném týmu msta Kadan setkávali spolu s architekty také významní a vlivní místní politici a podnikatelé ve stavebnictví. Vedle jednoho z hlavních autor projektu architekta VítaBrandyastarostymstaJiíhoKulhánkavtétokomisifigurovalitakévlivnýpodnikatel AhmadRaadajehomanželka,zastupitelkamstaLenkaRaadová.Všichnityibyli(odroku 2005)spojenilenstvímvmístníorganizaciODS. PoplatníciEvropskéuniezaplatilizavícenežtyirokynavazujícíchpracírevitalizaceFíkova nábežíjižpes170milionkorunacelkováástkazahlavnítietapysevyšplhalajižna215 milion,respektivetémtvrtmiliardykorunpozapotenídalšíchsouvisejícíchinvestiních projekt. Architekta Brandu s Ahmadem Raadem a kadaským nábežím spojují jednak subdodavatelsképrácenaprojekturevitalizacekadaskéhonábeží,jednakprojektluxusního tyhvzdikovéhohotelusplit,kterýtvoíjakýsi"ostrov"vklínnýdonábežímaxipsafíka. Raadova stavební firma Frk s.r.o. získala na dostavbu a rozšíení hotelu Split z ROP Severozápaddotacivevýši22,4milionukorun.Autoremarchitektonicképestavbyhotelubyl Raadvspolustraník,zastupitelVítBranda. PípaddruhýHotel99aApartmány99 Dalším zkontroverzních projekt Ahmada Raada, resp. jím ovládané firmy President Securities a.s. se stal Hotel 99 (a sním spojené Apartmány 99) v Chomutov. Práv pípad tohotohotelovéhokomplexujekiklavouukázkoustetuzájmavzbuzujezávažnápodezení zporušovánídotaníchpravidelevropskéunieizákoneskérepubliky. 4

5 Za podezelých podmínek, pes protesty místních obyvatel, získala vchomutov Raadova spolenostkatumba zanestandardnnízkou cenu stavebnípozemky.chomutovštíradní,v ele s tehdejší primátorkouápkovou (ODS), prodali Katumb pozemky v samém centru mstaza350korun/m2. NatchtopozemcíchposlézeKatumbaprosadilavýstavbunovéhotyhvzdikovéhohotelu. Vše pitom probhlo ve stejném aranžmá jako v Kadani autorem projektu byl len pedstavenstvakatumbyarchitektvítbranda,píjemcemdotacíarealizátoremstavbymla býtakciováspolenostpresidentsecurities. Celkovávýšedvou"eurodotací"zROPSeverozápadprospolenostPresidentSecuritiestakv pípad chomutovského hotelu a pilehlého nákupního centra vystoupala až na tém 97 milion korun. Dalších 17 milion z veejných prostedk pak na tyto projekty pidala ze svéhorozpotusamaradaropseverozápad. AhmadRaad,kterýbylskutenýmvlastnímspolenostíKatumbaiPresidentSecuritiespitom realizoval tyto dva vzájemn propojené stavební projekty dotované 114 miliony korun z veejnýchprostedkpravdpodobnbezvypsánívýbrovéhoízenínadodavateleveejné zakázky na stavební práce. Toto tvrzení je možné dovodit ze skutenosti, že vdatabázi veejných zakázek nefiguruje žádná veejná zakázka, která by se vztahovala ktmtodotovanýmprojektm. Povinnosti vypsat zadávacíízení na dodavatele stavebních prací se v tomto pípad mohl investor pokusit vyhnout díky tomu, že celková výše investice mla v pípad prvního projektu"hotel99"dosáhnout157milkorun,udruhéhoprojektu"apartmany99"pak121 milion korun. Celková suma náklad na výstavbu tohoto komplexu mla dosáhnout výše 278 milion korun. Cena investic z veejných prostedk by tak dosahovala pouze 41 % a nepesáhlatakhranici50%,pojejímžpekroeníjevypsánívýbrovéhoízenípovinné.bez vysvtlení nicmén zatím zstává otázka, kde vzala spolenost PRESIDENT SECURITIES a.s., jejížobratysevpedchozíchletechpohybovalyvádekstatisíckorun,zbývajícíchcca164 milionkorun,kterémajíbýtinvestovanédotchtoprojekt. Výše zmiované stavební projekty pitom tvoí jen dílíást fenomenálních úspch zmínné skupiny firem pi získávaní veejných zakázek a evropských dotací v rámci Ústeckého kraje. SpolenostiFrks.r.o.,JOELs.r.o.aStavbyholdingcza.s.idalšíkadaskéstavebnífirmysvazbami namístnípolitickoureprezentacistavímosty,sportovišt,opravujíškolyarevitalizujepanelová sídlišt v Kadani, Chomutov, Litvínov, Bílin i na ad dalších míst vústeckém regionu. Významné zakázky tyto spolenosti získaly i u dotaními kauzami proslulého zdravotnického holdinguústeckéhokrajekrajskázdravotní,a.s. Jen samotná stavební spolenost FRK s.r.o. se tak podílela napíklad na výstavb hotelu na Lázeském vrchu vlitvínov, který získal zrop Severozápad dotaci ve výši 31,5 milionui na partnerství pi výstavb penzionu MOVA vkadani, podpoeném dotací ve výši 15,9 milionu. 5

6 6 Dále významn participuje napíklad na stamiliónových stavebních projektech vchomutovské zónirpm. CelkovýobjemEUdotacíaveejnýchzakázekzískanýchvÚsteckémaKarlovarskémkrajitímto okruhem kooperujících stavebních spoleností za posledních 6 let výrazn pevyšuje jednu miliardukorun.

7 2. Jakserodíproblematickáveejnázakázka ím je zajímavý pípad netransparentní veejné zakázky v malé pípražské obci zaplacené z evropskýchpenz?napípadusibinaseukazujenikolinepodstatnávc jakseinamaléobci mževýznamnázakázkadostatpraktickymimoveejnoukontrolu.isesvýmkonenýmútem. ObecSibinazískalavroce2009vícenež23,5milionukorunevropskýchdotacínarekonstrukci budovy místní školky, jež slouží i pespolním a oplývá prostorem s potenciálem pro zízení základníškoly.s poátkemrekonstrukceodstartovalyaletaké netransparentní postupyvedení obce. Dvzesedminabídeknikdonevzaldoúvahy Namístootevenésoutžehledalaobecstavebnífirmuvužšímvýbrovémízení.Vtomtotypu tendruseomezujepoetúastníkproto,abysezjednodušilkomplikovanývýbr(velkémnožství nabídek, složitý pedmt zakázky). Pro musely být dv nadbytené nabídky vyazeny bez posouzení pedem, když šlo jen o nevelkou obecní budovu, zakázku ídila najatá externí spolenostasnabídkamisihodnotícíkomiseporadilanajedinémzasedání. Brzy po zahájení prací se ukázalo, že budou poteba neplánované vícepráce zatyi miliony korun.vedeníobcepodepsalokontraktapožádaloojejichproplaceníropstedníechy.anižby bylojisté,zdakproplacenínadrámecdotaceopravdudojde,rozhodlaseobecobjednatrovnž rekonstrukci tetího patra budovy, které se do evropského projektu již nevešlo. Bez hlasování zastupitelsetakutratilasumaodpovídajícíceloronímupíjmuzdaní.jednacíádobcepitom jasnavýslovnstanoví,žezastupitelstvomájednatovšechvýdajíchnad100tisíckorun.tosev pípadnecelýchšestimilionnadrozpoetprojektunestalo. O objednávce na vícepráce zatyi miliony se zastupitelé dozvdli až dva dny po uzavení smlouvy a ani tehdy jim nebyla sdlena konkrétní suma. ROP Stedníechy nakonec odmítl požadovanétyimilionyzavícepráceproplatit. PronájemtetíhopatrazískalozavelmivýhodnýchpodmínekObanskésdruženíSOSák,vedené manželkou bývalého starosty, které se v obci vnuje volnoasovým aktivitám dtí i oživování tradic v obci. Kvli rekonstrukci vymnilo pronajatou tídu za prostor v nov vybudovaném 3. pate.pípadnédalšízájemceopronájemnikdo(naúednídesce)neinformoval,akolitímobec porušilazákon. 7

8 3. AntonieHotels projektrekonstrukce eckéhodomova JindichehákodkoupilobjektodmstaFrýdlantspolensareálemsousedníhozahradnictvíza 5 milion a dalšíást sousedních pozemk od Libereckého kraje, se slevou proti pvodnímu zámru20, za 3,5 milion korun. Cílem projektu byla rekonstrukce secesního viladomu ecký domov,spojenásjehopestavboudopodobyrelaxaníhocentraaluxusníhohotelu. Narekonstrukcivrámciprojektu Antonie získalaehákovaspolenostantoniehotelss.r.o.v únoru2011dotacizevropskýchfondvevýši k,navýšenouzveejnýchrozpotna ástku k.celkovévýdajenarekonstrukcibylypedpokládányna k. V prbhu rekonstrukních prací na tzv.eckém dom, který ml tvoit jádro nového hotelu Antonie,seúdajnukázalo,ženeosecesnídmmázávažnýmzpsobempoškozenoukonstrukci. Toto poškození mlo být takového rázu, že pípadná oprava nemla být finann únosná a namísto ní bylo ekonomitjší zahájit novou stavbu na jiném míst. Dm byl na základ doporuení statika stržen. Z projektu rekonstrukce historické budovy, hrazené z evropských fond,setakstáváprojektvýstavbynovéhohoteluumístnéhovjinéástistavebníchpozemk. Vervenci2012vypsalaspolenostAntonieHotelss.r.o.novouveejnouzakázku.Administrace zakázky byla svena kontroverzní spolenosti ML Compet a.s., která je úzce spojena s korupnímikauzamivestedoeskémkraji.dovýbrovéhoízenínadostavbuhotelusepihlásily jendvazájemci.zakázkuvevýši103milionnáslednzískalaspolenostcgmczecha.s.(díve Stavbya.s.),kteroudíveovládalstejnývlastník,jakoMLCompet bývalýinvestinínámstek stedoeskýchkrajskýchnemocnicaekonomickýporadcestedoeskéhohejtmanafilipbušina. 8

9 Píloha.1 Pehled10nejvyššíchdotacínaprojektyhotelapenzion Názevpíjemce Názevprojektu Operaníprogram Datumalokace Alokovanáástka Lázn Luhaovice, a.s. Wellness hotel Alexandria ROP NUTS II Stední Morava ,41 Richard Kuík Hotel **** eladná ROP NUTS II Moravskoslezsko ,62 Antonie Hotels s.r.o. ANTONIE-Rekonstrukce objektu ubytovny "ecký domov" ve Frýdlant v echách na vícehvzdikový hotel ROP NUTS II Severovýchod ,00 E K O F I N P C spol. s r.o. Dostavba hotelového komplexu Vtruše. ROP NUTS II Severozápad ,00 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Stavební úpravy budovy kolejí "B" na Hotel VŠB-TU Ostrava ROP NUTS II Moravskoslezsko ,91 HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o. Rekonstrukce brownfieldu na multifunkní podnikatelskou nemovitost ROP NUTS II Severovýchod ,08 TOONAN s.r.o. Lípa Centrum - Aparthotel ROP NUTS II Severozápad ,38 REGATA ECHY, a.s. Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT ROP NUTS II Severovýchod ,73 CLITIA, a.s. Hotel Rajská zahrada ROP NUTS II Severovýchod ,35 Czech Republic Investment, a.s. Rekonstrukce vojenské ubytovny - Hotel Vinohrady ROP NUTS II Severozápad ,45 PRESIDENT SECURITIES a.s. Hotel 99 Chomutov ROP NUTS II Severozápad ,96 PRESIDENT SECURITIES a.s. Apartmány 99 Chomutov ROP NUTS II Severozápad ,21

10 Píloha.2 Pehlednejvyššíchdotacínaprojektygolfovýchhiš Názevpíjemce Názevprojektu Alokovanáástka SILGOR,a.s. SilesiaRelax&GolfResortKravae ,00 GOLFCLUBUHrádekus.r.o. Kongresovéarekreanícentrum GOLF ,00 GOLFBRNOa.s GOLFBRNOkongresovýsálawellness ,00 Golfareaa.s. ZažijgolfovýživotpropagacegolfovéturistikyvJihomoravskémkraji ,00 GolfKonopišta.s. Stavebníúpravy,pístavbaazmnaužíváníhospodáskébudovynaWELLNESSGOLFKONOPIŠT ,00 OKD,a.s. RozvojinfrastrukturycestovníhoruchuvKarvinéGolfParkDarkov ,00 GREENGOLFPardubicea.s. Výstavbavodníhosvtaarozšíeníubyt.kapacitprokongres.turistikuareáluLesoparkKuntickáhora ,00 ParkGolfa.s. SportovnrelaxaníareálHradecKrálové ,00 DanušeHradilová RozšíenísportovnrelaxaníchslužebhoteluHoralVelkéKarloviceetapaII,golfovéhišt ,00 GolfSlapy,s.r.o. Multifunkníturistické,sportovní,spoleenskéakonferenníCENTRUM ,00 GolfovýklubHlubokánadVltavou Golfemprotidrogám ,00 GOLFRESORTKarlovyVarya.s. Výstavbatechnickéhozázemíproceloronígolfovéaktivity ,00

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více