P edstavení projektu Fondyeu.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P edstavení projektu Fondyeu.eu"

Transkript

1 PedstaveníprojektuFondyeu.eu Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o píjemcích podpory a jejichprojektech,kterézískalyfinannípodporuzestrukturálníchfondevropskéunie. ServerFondyeu.euumožujejednoduchévyhledáváníapropojovánídetailníchinformacítýkajících se jednotlivých píjemc dotací EU, s nimi spojených projekt, veejných zakázek, vizualizovaných ekonomickýchapersonálníchvazebispojenísosobamiinnýmivpolitickésfée.díkyinternetové aplikacefondyeu.eutakjepoprvémožnéjednoduševyhledatkonexemezipíjemcidotací,veejnými zakázkamiapolitiky,kteífigurovalivespojenísnkterýmipíjemcidotací. Informaní podklady erpáme zveejn dostupných informaních zdroj. Primárn se jedná o seznampíjemcvšechoperaníchprogram(strukturálníchfondeu)vprogramovémobdobílet ,jehožautoremjeMinisterstvempromístnírozvoj.Tatozákladníinformanídatabázeje dálepropojenasdatabázíveejnýchzakázekvsechnyzakazky.cz,vizualizacíekonomickýchvztahna základ dat obchodního rejstíku R na webu Podnikani.cz a sdatabází strukturovaných životopisnýchprofilpolitikprezentovanýchnaserverunasipolitici.cz. Projekt Fondyeu.eu pracuje vždy s nejaktuálnjšími podklady, které má danou chvíli k dispozici. Databázibudemepravidelndoplovatspibližnmsíníperiodicitou,vzávislostinaaktualizacidat poskytovanýchveejnostiministerstvempromístnírozvoj. Víme,žetatoaplikacepomžepoukázatnamnohépípadykontroverzníchdotacíadobudoucna budepsobitjakoúinnýpreventivnínástrojprotimnožícímsepípadmklientelismu,stetzájm, korupceasouvisejícíhopoškozovánífinanníchzájmeskérepublikyievropskéuniepirozdlování podporyzestrukturálníchfondeu. PíkladykauzakontroverzníchdotacízfondEU,nakteréjsmeupozornili Vbeznu 2013je aktuáln pozastaveno proplácení dotaních prostedk v5 ze 7 regionálních operaních program (ROP). Vrámci naší analytické innosti jsme se zamili pedevším na problematické dotaní projekty realizované regionálními operaními projekty. Práv fungování tchto regionálních operaních program je dlouhodob terem oprávnné kritiky, která smuje jednak ksamotnému strukturálnímu uspoádání, jednak ke konkrétním kontroverzním dotaním projektm. Jádrem problému pi fungování tchto regionálních operaních program spoívá vpílišném vlivu krajskýchzastupiteladalšíchregionálníchpolitiknaúednickévedenítchtooperaníchprogram i na výbr konkrétních projekt a jejich následnou kontrolu. Tento nevhodný zpsob nastavení rozdlování dotaní podpory ze strukturálních fond EU umožnil vytvoení rozsáhlých 1

2 klientelistických a korupních sítí, které ve svém výsledku výrazn omezují efektivitu a pínos evropskýchdotací. Podezenízdlouhodobéhofungovánípropracovanéhoklientelistickéhosystémuelídlouhodoba opakovan pedevším ROP Severozápad. Vnaší analýze jsme na nkolika konkrétních projektech poukázalinaproblematickédotaníprojekty,pijejichžzískánímohlyhrátvýznamnouroliosobnía politickévazby. Tuto skutenost ostatn jasn konstatovala i auditní zpráva Evropské komise, která uvádí, že byla ást projekt pidlena neprhledným zpsobem a vpípad ROP Severozápad fakticky chybovaly regionálníiministerskéauditníorgány,kterédívenakontrolovanýchprojektechneshledalyvážnjší prohešky. ZprávazBruseludokumentujepochybeníeskýchúadnankolikakonkrétníchpípadech,knimž patízvláštpípadydvouhotel,ústeckévtruše,spojenésbývalýmprimátoremústínadlabem, Vítem Mandíkem a chomutovského Hotelu 99, jehož faktickým vlastníkem je podnikatel a len regionálníradyodsahmadraad. Práv tyto dotaní projekty považují kontrolní orgány EU za dkaz politické manipulace s eurodotacemi vrop Severozápad a jsou tak jednmi zhlavních píin, která je dvodem miliardovékorekce(neproplacení)ástiprostedkzestranyevropskéunie. Nížeuvádímeshrnutíanalýznkolikakontroverzníchdotaníchprojekt,nakterýchjsmepracovali. 2

3 1. AnalýzaproblematickýchdotacíROPSeverozápadpípadKada SejménemAhmadaRaadasepojícelkemsedmfiremzabývajícíchsepedevšímstavebnictvím, obchodem snemovitostmi a poskytováním ubytovacích služeb. Klíovou roli pi získávání veejnýchzakázekidotacíproplácenýchzezdrojropseverozápadhrajíjímovládanéfirmyfrk s.r.o., KATUMBA a.s. a PRESIDENT SECURITIES a.s. Dalšími klíovými postavami regionální stavebnílobbyjsoupakpodnikateléjaroslavvolmutajiíježek. SpolenostStavbyholdingcz,a.s.JejískutenývlastníkseskrývázakyperskoufirmouEsparada Limited, která vlastní ve spolenosti 90 procent a zbylý 10% podíl pak patí pímo Jaroslavu Volmutovi. Ten pitom kontroluje i stavební firmu JOEL s.r.o., která získala v roce 2010 ticetimilionovouveejnouzakázkunanavazujícíástrevitalizace. Volmutovy firmy jsou pitom úzce personáln provázané se spolenostmi a lidmi z okolí kadaskéhoahmadaraada.obahlavníaktéisesetkávajívakciovéspolenostitalwin,kdeprvní znichzastáváfunkcipedsedydozoríradyadruhýjemístopedsedoupedstavenstva.obajsou poté významnými akcionái spolenosti. Není od vci uvést, že v roce 2010 byl majoritním držitelem 51 procent akcií bývalý senátor a primátor msta Chomutova Alexandr Novák, pravomocnodsouzenýzakorupci. Vestatutárníchorgánechfiremtchtopodnikatelseobjevujíidalšízvunájména.editelema akcionáemstavbyholdingcz,a.s.ispoluvlastníkemjoels.r.o.jebývalýmosteckýzastupiteljií Ježek (ODS), který dále psobí také ve spolenosti Talwin. len pedevším kadaské ODS naleznemevorgánechzmínnýchspolenostíještnkolik. Pi bližším zkoumání vlastnické a personální struktury firem kadaských podnikatel, které získávají stamiliony z veejných zakázek proplácených z EU dotací, se objevuje podezení na možnéklientelisticképozadítchtoprojekt. Osobyfigurujícívestatutárníchorgánechivevlastnickéstruktuetchtospolenostímlyvelmi blízko k pedním osobnostem politického života v regionu. Samotný Ahmed Raad tak patí do úzkéhookruhudobrýchznámýchvlivnýchseveroeskýchpolitikastranickýchšedýcheminencí kolem exsenátora Alexandra Nováka i nkdejšího hejtmana a pedsedy rady ROP Severozápad Šulce. PirozenýmikontaktyvlivnéhokadaskéhopodnikatelenaseveroeskýROPbylii(bývalý)krajský radní Ing. René Budja (ODS) alen Finanního výboru ústeckého kraje Mgr. Radek Scherfer (SSD),obapvodemzKadan. Ahmad Raad se pitom s krajskými politiky pravideln setkával i mimo stranické sekretariáty, pímo na pd kraje, kde psobil coby len Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ústeckéhokraje.DalšímvlivnýmkontaktemAhmadaRaadajepakeuroposlanecMUDr.Miroslav Ouzký(rovnžpvodemzKadan),jehožsynMartinjespoleníkemajednatelemRaadovyfirmy Frkdesign,s.r.o. 3

4 Dležitou roli pi získávání dotací zrop Severozápad sehrála i poradenská spolenost SIMEX 2000s.r.o.,kterápomohlazískatnadotacíchzEvropskéuniejižvícenežmiliardu.Podstatnáást tchto prostedk pitom smovala do stavebních projekt realizovaných vregionu výše naznaeným okruhem stavebních spoleností. Jednatelem a spoleníkem této poradenské spolenostijeing.milansládek,kterýjejakolenmístníodsdlouholetýmzastupitelem(dívei radním)mstakadan. SpolenostSIMEX2000podSládkovýmvedenímúspšnradilapizískáníaadministracidotací zrop Severozápadad Sládkových spolustraník zregionální ODS. Díky jejím službám získaly dotace napíklad projekty kontroverzní pestavby hotelu Vtruše, revitalizace nábeží Maxipsa Fíka vkadani, penzion MOVA vkadani i mnoho dalších stavebních projekt financovaných zdotacíschválenýchropseverozápad. Jakopíkladydívepopsanýchkontroverzníchdotaníchprojektjemožnéuvéstkomplexdotací smujícíchdoprojektunarevitalizacekadaskéhonábežímaxipsafíkaadotacenahotelový komplexahmadaraadavchomutov. Pípadprvní NábežíMaxipsaFíkavKadaniahotelSplit VpípadrevitalizaceacelkovéhozvelebenínábežíOhevKadaniseodsaméhopoátkuv pípravném týmu msta Kadan setkávali spolu s architekty také významní a vlivní místní politici a podnikatelé ve stavebnictví. Vedle jednoho z hlavních autor projektu architekta VítaBrandyastarostymstaJiíhoKulhánkavtétokomisifigurovalitakévlivnýpodnikatel AhmadRaadajehomanželka,zastupitelkamstaLenkaRaadová.Všichnityibyli(odroku 2005)spojenilenstvímvmístníorganizaciODS. PoplatníciEvropskéuniezaplatilizavícenežtyirokynavazujícíchpracírevitalizaceFíkova nábežíjižpes170milionkorunacelkováástkazahlavnítietapysevyšplhalajižna215 milion,respektivetémtvrtmiliardykorunpozapotenídalšíchsouvisejícíchinvestiních projekt. Architekta Brandu s Ahmadem Raadem a kadaským nábežím spojují jednak subdodavatelsképrácenaprojekturevitalizacekadaskéhonábeží,jednakprojektluxusního tyhvzdikovéhohotelusplit,kterýtvoíjakýsi"ostrov"vklínnýdonábežímaxipsafíka. Raadova stavební firma Frk s.r.o. získala na dostavbu a rozšíení hotelu Split z ROP Severozápaddotacivevýši22,4milionukorun.Autoremarchitektonicképestavbyhotelubyl Raadvspolustraník,zastupitelVítBranda. PípaddruhýHotel99aApartmány99 Dalším zkontroverzních projekt Ahmada Raada, resp. jím ovládané firmy President Securities a.s. se stal Hotel 99 (a sním spojené Apartmány 99) v Chomutov. Práv pípad tohotohotelovéhokomplexujekiklavouukázkoustetuzájmavzbuzujezávažnápodezení zporušovánídotaníchpravidelevropskéunieizákoneskérepubliky. 4

5 Za podezelých podmínek, pes protesty místních obyvatel, získala vchomutov Raadova spolenostkatumba zanestandardnnízkou cenu stavebnípozemky.chomutovštíradní,v ele s tehdejší primátorkouápkovou (ODS), prodali Katumb pozemky v samém centru mstaza350korun/m2. NatchtopozemcíchposlézeKatumbaprosadilavýstavbunovéhotyhvzdikovéhohotelu. Vše pitom probhlo ve stejném aranžmá jako v Kadani autorem projektu byl len pedstavenstvakatumbyarchitektvítbranda,píjemcemdotacíarealizátoremstavbymla býtakciováspolenostpresidentsecurities. Celkovávýšedvou"eurodotací"zROPSeverozápadprospolenostPresidentSecuritiestakv pípad chomutovského hotelu a pilehlého nákupního centra vystoupala až na tém 97 milion korun. Dalších 17 milion z veejných prostedk pak na tyto projekty pidala ze svéhorozpotusamaradaropseverozápad. AhmadRaad,kterýbylskutenýmvlastnímspolenostíKatumbaiPresidentSecuritiespitom realizoval tyto dva vzájemn propojené stavební projekty dotované 114 miliony korun z veejnýchprostedkpravdpodobnbezvypsánívýbrovéhoízenínadodavateleveejné zakázky na stavební práce. Toto tvrzení je možné dovodit ze skutenosti, že vdatabázi veejných zakázek nefiguruje žádná veejná zakázka, která by se vztahovala ktmtodotovanýmprojektm. Povinnosti vypsat zadávacíízení na dodavatele stavebních prací se v tomto pípad mohl investor pokusit vyhnout díky tomu, že celková výše investice mla v pípad prvního projektu"hotel99"dosáhnout157milkorun,udruhéhoprojektu"apartmany99"pak121 milion korun. Celková suma náklad na výstavbu tohoto komplexu mla dosáhnout výše 278 milion korun. Cena investic z veejných prostedk by tak dosahovala pouze 41 % a nepesáhlatakhranici50%,pojejímžpekroeníjevypsánívýbrovéhoízenípovinné.bez vysvtlení nicmén zatím zstává otázka, kde vzala spolenost PRESIDENT SECURITIES a.s., jejížobratysevpedchozíchletechpohybovalyvádekstatisíckorun,zbývajícíchcca164 milionkorun,kterémajíbýtinvestovanédotchtoprojekt. Výše zmiované stavební projekty pitom tvoí jen dílíást fenomenálních úspch zmínné skupiny firem pi získávaní veejných zakázek a evropských dotací v rámci Ústeckého kraje. SpolenostiFrks.r.o.,JOELs.r.o.aStavbyholdingcza.s.idalšíkadaskéstavebnífirmysvazbami namístnípolitickoureprezentacistavímosty,sportovišt,opravujíškolyarevitalizujepanelová sídlišt v Kadani, Chomutov, Litvínov, Bílin i na ad dalších míst vústeckém regionu. Významné zakázky tyto spolenosti získaly i u dotaními kauzami proslulého zdravotnického holdinguústeckéhokrajekrajskázdravotní,a.s. Jen samotná stavební spolenost FRK s.r.o. se tak podílela napíklad na výstavb hotelu na Lázeském vrchu vlitvínov, který získal zrop Severozápad dotaci ve výši 31,5 milionui na partnerství pi výstavb penzionu MOVA vkadani, podpoeném dotací ve výši 15,9 milionu. 5

6 6 Dále významn participuje napíklad na stamiliónových stavebních projektech vchomutovské zónirpm. CelkovýobjemEUdotacíaveejnýchzakázekzískanýchvÚsteckémaKarlovarskémkrajitímto okruhem kooperujících stavebních spoleností za posledních 6 let výrazn pevyšuje jednu miliardukorun.

7 2. Jakserodíproblematickáveejnázakázka ím je zajímavý pípad netransparentní veejné zakázky v malé pípražské obci zaplacené z evropskýchpenz?napípadusibinaseukazujenikolinepodstatnávc jakseinamaléobci mževýznamnázakázkadostatpraktickymimoveejnoukontrolu.isesvýmkonenýmútem. ObecSibinazískalavroce2009vícenež23,5milionukorunevropskýchdotacínarekonstrukci budovy místní školky, jež slouží i pespolním a oplývá prostorem s potenciálem pro zízení základníškoly.s poátkemrekonstrukceodstartovalyaletaké netransparentní postupyvedení obce. Dvzesedminabídeknikdonevzaldoúvahy Namístootevenésoutžehledalaobecstavebnífirmuvužšímvýbrovémízení.Vtomtotypu tendruseomezujepoetúastníkproto,abysezjednodušilkomplikovanývýbr(velkémnožství nabídek, složitý pedmt zakázky). Pro musely být dv nadbytené nabídky vyazeny bez posouzení pedem, když šlo jen o nevelkou obecní budovu, zakázku ídila najatá externí spolenostasnabídkamisihodnotícíkomiseporadilanajedinémzasedání. Brzy po zahájení prací se ukázalo, že budou poteba neplánované vícepráce zatyi miliony korun.vedeníobcepodepsalokontraktapožádaloojejichproplaceníropstedníechy.anižby bylojisté,zdakproplacenínadrámecdotaceopravdudojde,rozhodlaseobecobjednatrovnž rekonstrukci tetího patra budovy, které se do evropského projektu již nevešlo. Bez hlasování zastupitelsetakutratilasumaodpovídajícíceloronímupíjmuzdaní.jednacíádobcepitom jasnavýslovnstanoví,žezastupitelstvomájednatovšechvýdajíchnad100tisíckorun.tosev pípadnecelýchšestimilionnadrozpoetprojektunestalo. O objednávce na vícepráce zatyi miliony se zastupitelé dozvdli až dva dny po uzavení smlouvy a ani tehdy jim nebyla sdlena konkrétní suma. ROP Stedníechy nakonec odmítl požadovanétyimilionyzavícepráceproplatit. PronájemtetíhopatrazískalozavelmivýhodnýchpodmínekObanskésdruženíSOSák,vedené manželkou bývalého starosty, které se v obci vnuje volnoasovým aktivitám dtí i oživování tradic v obci. Kvli rekonstrukci vymnilo pronajatou tídu za prostor v nov vybudovaném 3. pate.pípadnédalšízájemceopronájemnikdo(naúednídesce)neinformoval,akolitímobec porušilazákon. 7

8 3. AntonieHotels projektrekonstrukce eckéhodomova JindichehákodkoupilobjektodmstaFrýdlantspolensareálemsousedníhozahradnictvíza 5 milion a dalšíást sousedních pozemk od Libereckého kraje, se slevou proti pvodnímu zámru20, za 3,5 milion korun. Cílem projektu byla rekonstrukce secesního viladomu ecký domov,spojenásjehopestavboudopodobyrelaxaníhocentraaluxusníhohotelu. Narekonstrukcivrámciprojektu Antonie získalaehákovaspolenostantoniehotelss.r.o.v únoru2011dotacizevropskýchfondvevýši k,navýšenouzveejnýchrozpotna ástku k.celkovévýdajenarekonstrukcibylypedpokládányna k. V prbhu rekonstrukních prací na tzv.eckém dom, který ml tvoit jádro nového hotelu Antonie,seúdajnukázalo,ženeosecesnídmmázávažnýmzpsobempoškozenoukonstrukci. Toto poškození mlo být takového rázu, že pípadná oprava nemla být finann únosná a namísto ní bylo ekonomitjší zahájit novou stavbu na jiném míst. Dm byl na základ doporuení statika stržen. Z projektu rekonstrukce historické budovy, hrazené z evropských fond,setakstáváprojektvýstavbynovéhohoteluumístnéhovjinéástistavebníchpozemk. Vervenci2012vypsalaspolenostAntonieHotelss.r.o.novouveejnouzakázku.Administrace zakázky byla svena kontroverzní spolenosti ML Compet a.s., která je úzce spojena s korupnímikauzamivestedoeskémkraji.dovýbrovéhoízenínadostavbuhotelusepihlásily jendvazájemci.zakázkuvevýši103milionnáslednzískalaspolenostcgmczecha.s.(díve Stavbya.s.),kteroudíveovládalstejnývlastník,jakoMLCompet bývalýinvestinínámstek stedoeskýchkrajskýchnemocnicaekonomickýporadcestedoeskéhohejtmanafilipbušina. 8

9 Píloha.1 Pehled10nejvyššíchdotacínaprojektyhotelapenzion Názevpíjemce Názevprojektu Operaníprogram Datumalokace Alokovanáástka Lázn Luhaovice, a.s. Wellness hotel Alexandria ROP NUTS II Stední Morava ,41 Richard Kuík Hotel **** eladná ROP NUTS II Moravskoslezsko ,62 Antonie Hotels s.r.o. ANTONIE-Rekonstrukce objektu ubytovny "ecký domov" ve Frýdlant v echách na vícehvzdikový hotel ROP NUTS II Severovýchod ,00 E K O F I N P C spol. s r.o. Dostavba hotelového komplexu Vtruše. ROP NUTS II Severozápad ,00 VYSOKÁ ŠKOLA BÁSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Stavební úpravy budovy kolejí "B" na Hotel VŠB-TU Ostrava ROP NUTS II Moravskoslezsko ,91 HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o. Rekonstrukce brownfieldu na multifunkní podnikatelskou nemovitost ROP NUTS II Severovýchod ,08 TOONAN s.r.o. Lípa Centrum - Aparthotel ROP NUTS II Severozápad ,38 REGATA ECHY, a.s. Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT ROP NUTS II Severovýchod ,73 CLITIA, a.s. Hotel Rajská zahrada ROP NUTS II Severovýchod ,35 Czech Republic Investment, a.s. Rekonstrukce vojenské ubytovny - Hotel Vinohrady ROP NUTS II Severozápad ,45 PRESIDENT SECURITIES a.s. Hotel 99 Chomutov ROP NUTS II Severozápad ,96 PRESIDENT SECURITIES a.s. Apartmány 99 Chomutov ROP NUTS II Severozápad ,21

10 Píloha.2 Pehlednejvyššíchdotacínaprojektygolfovýchhiš Názevpíjemce Názevprojektu Alokovanáástka SILGOR,a.s. SilesiaRelax&GolfResortKravae ,00 GOLFCLUBUHrádekus.r.o. Kongresovéarekreanícentrum GOLF ,00 GOLFBRNOa.s GOLFBRNOkongresovýsálawellness ,00 Golfareaa.s. ZažijgolfovýživotpropagacegolfovéturistikyvJihomoravskémkraji ,00 GolfKonopišta.s. Stavebníúpravy,pístavbaazmnaužíváníhospodáskébudovynaWELLNESSGOLFKONOPIŠT ,00 OKD,a.s. RozvojinfrastrukturycestovníhoruchuvKarvinéGolfParkDarkov ,00 GREENGOLFPardubicea.s. Výstavbavodníhosvtaarozšíeníubyt.kapacitprokongres.turistikuareáluLesoparkKuntickáhora ,00 ParkGolfa.s. SportovnrelaxaníareálHradecKrálové ,00 DanušeHradilová RozšíenísportovnrelaxaníchslužebhoteluHoralVelkéKarloviceetapaII,golfovéhišt ,00 GolfSlapy,s.r.o. Multifunkníturistické,sportovní,spoleenskéakonferenníCENTRUM ,00 GolfovýklubHlubokánadVltavou Golfemprotidrogám ,00 GOLFRESORTKarlovyVarya.s. Výstavbatechnickéhozázemíproceloronígolfovéaktivity ,00

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Skryté vazby v Royal Hotels

Skryté vazby v Royal Hotels Skryté vazby v Royal Hotels úvod Jednotlivé hotely sdružených pod Royal Hotels vlastní pět různých firem, které při bližším zkoumání tvoří propojenou síť vztahů významných představitelů ústecké ODS.Dva

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 27.05.2010 do 26.08.2010 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 4 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Z á p i s z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva mstského obvodu Pardubice I, které se konalo dne 11.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod.

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod. Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí konaného dne 23.6.2010 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: p. Miroslav

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 3. 2014 v kancelái

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více