Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2014/4747 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4748 schválit organizaci Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 773, PSČ , IČ , zapojit se jako partner v žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt S ICT ve výuce to umíme, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/ udělit souhlas Mgr. Halině Frankové, ředitelce organizace Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 773, PSČ , IČ , k uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., se sídlem v Brně, ulice Starobrněnská č. p. 20, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4749 schválit organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická č. p. 541, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem na projekt KVAK kulturní a vzdělávací aktivity knihovny. Strana 1 (celkem 19)

2 usnesením č. 2014/4750 1) schválila vnitřní směrnici č. 15/ Směrnice pro provedení inventarizace ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4751 2) schválila ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků města Třince v roce 2014 dle přednesu. usnesením č. 2014/4752 1) provedla rozpočtové opatření č. 39 s ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č a 116 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2014/4753 provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4754 1) schválila směrnici města č. 14/2014 Zásady pro hospodaření s majetkem města ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4755 vzít na vědomí mezitímní účetní závěrku města Třince sestavenou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4756 vzít na vědomí Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4757 vzít na vědomí rozhodnutí valné hromady společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 2 (celkem 19)

3 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 115 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4758 pověřit radu města provedením rozpočtových opatření v rozpočtu města v období od do doby konání prvního zasedání zastupitelstva města funkčního období , jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou v tomto období předloženy radě města. usnesením č. 2014/4759 1) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2014/4760 zrušit vnitřní směrnici č. 4/2008 Kontrolní řád města Třince schválený na 10. zasedání Zastupitelstva města Třince dne usnesením č. 10/307/2008 2) vydala s účinností od vnitřní směrnici č. 15/2014 Kontrolní řád města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4761 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o pravidlech výlepu plakátů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4762 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce chodníků na ulici Dukelská, Třinec takto: 1. Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ L.GREKO, s. r. o., Konská 468, Třinec-Konská IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/118/Ro na opravu povrchu chodníku na ul. Dukelská v Třinci mezi městem Třinec a firmou Babjarčík, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 199, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 19)

4 usnesením č. 2014/4763 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Využití areálu Javorový vrch - osazení nových prvků 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele pod názvem Využití areálu Javorový vrch - osazení nových prvků ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2014/4764 na základě Protokolu o jednání hodnotící komise zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky vyhlášené podle vnitřní směrnice č. 17/2012 jako otevřené zadávací řízení vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky, realizované v rámci akce Modernizace výuky na základních školách v Třinci 3) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2014/4765 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/053/Du na vypracování projektové dokumentace Tělocvična u ZŠ Třinec - Nebory se společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4766 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/103/Ža na akci ZŠ U Splavu 550, Třinec - dešťová kanalizace se společností Strojírny a stavby Třinec, a. s., se sídlem ve městě Třinec - Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 19)

5 usnesením č. 2014/4767 v rámci stavby Vodovodní řad Gutská cesta uzavřít smlouvu č. 2014/02/117/Li o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích parc. č. 998/2 a 3554/4 v katastrálním území Oldřichovice u Třince, obec Třinec, mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava, se sídlem ve městě Ostrava, Mojmírovců 5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4768 uzavřít dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 2014/02/032/Li na akci Rekonstrukce VO ul. 1. máje, Třinec se společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem ve městě Praha 1, Národní 10, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4769 uzavřít dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 2014/02/059/Ža na akci MŠ Janáčkova 498 úprava hygienického zázemí školy, včetně rozvodů ZTI (1. etapa) se společností Babjarčík, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 199, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4770 1) souhlasila s navrženými jízdními řády příměstské autobusové dopravy na území města Třince v oblasti Českotěšínsko od , 2017, 2018, ) schválila společné financování jízdních řádů na území města Třince v oblasti Českotěšínska s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje od , 2017, 2018, usnesením č. 2014/4771 a) poskytnout finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Českotěšínsko na části území města Třince ve výši Kč za rok Moravskoslezskému kraji na úhradu kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě dopravci dle výběrového řízení, b) uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Českotěšínsko mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4772 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/10/007/Še na akci Oprava chodníku mezi ulicemi ul. Kopernikova Kpt. Nálepky u čp. 863 se společností DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 19)

6 usnesením č. 2014/4773 1) vydala Nařízení města Třince č. 4/2014, kterým se ruší Nařízení města Třinec č. 11/2010, kterým se vydává Místní regulační řád města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4774 uzavřít Kupní smlouvu č. 2014/01/0428/Kb na odprodej 77 ks sběrných nádob na tříděný odpad se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, PSČ Praha 4, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4775 1) schválila prodloužení Plánu odpadového hospodářství původce město Třinec, kterým se prodlužuje jeho platnost na dobu nejdéle 1 roku ode dne účinnosti závazné části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. usnesením č. 2014/4776 zajistit údržbu pozemků ve veřejné zeleni na území města Třince - druhou seč pozemků ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, uvedených v příloze č. 2 k tomuto usnesení, a to z ORJ 01 nevymáhat po České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pohledávku za provedenou údržbu pozemků, ve výši 8.525,66 Kč včetně DPH. usnesením č. 2014/4777 neschválit pořízení změny č. 2 územního plánu Třinec. usnesením č. 2014/4778 a) rozhodnout odprodat pozemek parc. č. 1179/3, trvalý travní porost, o výměře 697 m 2, v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, panu I. Ž., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/389/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 19)

7 usnesením č. 2014/4779 a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/312/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní A. W., bytem Třinec, na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej ovoce, zeleniny a balených potravin, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/05/312/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/308/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Romanem Sliwkou (nar ), se sídlem Třinec - Oldřichovice č. p. 897, PSČ , IČ , na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej pečiva, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/05/308/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/309/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní Miroslavou Nowakovou (nar ), se sídlem Třinec, ul. Na Vyhlídce č. p. 1108, PSČ , IČ , na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej květin, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/05/309/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 4) rozhodla a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do , v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/310/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní E. G., bytem Jablunkov, na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej textilu, tabáku, rybářských potřeb a potravin, b) uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2008/05/310/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4780 a) rozhodnout odprodat část pozemku parc. č. 1927/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP č /2014 ze dne , nově označenou jako parcela č. 1927/11, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m 2, v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, do podílového spoluvlastnictví (každý id. ½) panu D. M. a panu M. K., oba bytem Třinec, za cenu dle znaleckého posudku č /2014 ze dne ve výši Kč, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/412/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 7 (celkem 19)

8 usnesením č. 2014/4781 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení nadzemního izolovaného vedení NN na části pozemku parc. č. 941/11 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/408/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/405/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 1319/6 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/404/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4782 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NNk na části pozemku parc. č. 1822/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/406/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NNk na části pozemku parc. č. 2174/3 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/407/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 8 (celkem 19)

9 usnesením č. 2014/4783 a) rozhodnout zřídit ve prospěch města Třince v rámci stavby Silnice I/68 Třanovice - Nebory služebnost spočívající v právu zřídit a provozovat SO 326 Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK km 5,265 na pozemcích parc. č. 1623/5, 1623/11, 1623/12, 295/2, 1623/3, 1623/4 a 1623/10 a SO 327 Přeložka vodovodu k čp. 138 km 5,210 na pozemku parc. č. 1623/3, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , v rozsahu vymezeném GP č /2012 ze dne za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2014/05/414/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit ve prospěch města Třince v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice služebnost spočívající v právu zřídit a provozovat SO 321 Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK km 5,969 na pozemcích parc.č. 1621/28, parc. č. 1621/39, parc. č. 1621/40, parc. č. 1621/35, parc. č. 1621/37, parc. č. 1621/38, parc. č. 1621/36, SO Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK km 7,115 na pozemcích parc. č. 879/4, parc. č. 868/4, parc. č. 876/17, parc. č. 876/18, st. 147, parc. č. 881, parc. č. 1369/6, SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800-6,000 na pozemcích parc. č. 1621/27, parc. č. 1621/28, parc. č. 1621/39, parc. č. 1621/40, parc.č. 1621/34, parc.č. 1621/35, parc.č. 1621/36, parc.č. 1621/37, parc. č. 1621/38, SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,400 na pozemcích parc. č. 1621/56, parc. č. 1621/55, SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900-7,200 na pozemcích parc. č. 1369/1, parc. č. 877/1, parc. č. 876/16, parc.č. 876/18, st. 147, parc.č. 876/17, SO 445 Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200 na pozemcích parc. č. 1621/73, parc. č. 1621/75, parc. č. 1621/72, parc. č. 876/17, parc. č. 881, SO 446 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,200 na pozemcích parc. č. 1622/20, parc. č. 1622/21, parc. č. 1622/17, parc. č. 1622/26, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, SO 312 Přeložka splaškové kanalizace MěÚ Třinec, km 9,765 na pozemcích parc. č. 3552/9, parc. č. 3552/10, parc. č. 3552/2, SO 313 Dešťová kanalizace SO 132, km 9,600 na pozemcích parc. č. 3554/44, parc. č. 3554/43, parc. č. 3554/42, SO 447 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,900 na pozemcích parc. č. 3551/9, parc. č. 3551/10, parc. č. 3554/1, parc. č. 3554/57, SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500-9,600 na pozemcích parc. č. 3554/44, parc. č. 3554/37, parc. č. 3554/41, parc. č. 3554/39, parc. č. 3554/42 a SO 449 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,700-9,800 na pozemcích parc. č. 3552/9, parc. č. 3552/11, vše v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , v rozsahu vymezeném GP č /2012, č /2012, č /2012, č /2011, č /2011, č /2011, č /2011a č /2011 za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2014/05/415/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, Strana 9 (celkem 19)

10 3) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit ve prospěch města Třince v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice Bystřice služebnost spočívající v právu zřídit a provozovat SO Přeložka venkovního vedení VO v km 11,300-11,400 na pozemcích parc.č. 3607/16, parc. č. 3607/15, parc. č. 3607/17, parc. č. 3607/10, parc. č. 3607/12, parc. č. 3607/14, parc. č. 3607/13, parc. č. 3607/11 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, SO Přeložka venkovního vedení VO v km 12,300-12,400, SO Přeložka venkovního vedení VO v km 12,980 a SO Přeložka venkovního vedení VO v km 13,270-13,350 na pozemcích parc. č. 845/11, parc. č. 845/108, parc. č. 845/10, parc. č. 845/9, parc. č. 845/8, parc. č. 845/20, parc. č. 845/21, parc. č. 845/23, parc. č. 845/7, parc. č. 29/5, parc. č. 845/14, parc. č. 845/5, parc. č. 845/62, parc. č. 845/55, parc. č. 845/67, parc. č. 78/4, parc. č. 78/7, parc. č. 845/84, parc. č. 845/82, parc. č. 845/83, parc. č. 845/81 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , v rozsahu vymezeném GP č /2010, a č /2010 za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2014/05/416/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4784 a) poskytnout slevu z nájemného za místnost č. 1.5 ve výměře 21,68 m² ze současných Kč/m²/rok na 600 Kč/m²/rok, ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/358/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Ivankou Dordovou, místem podnikání Hrádek 197, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pro období , b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/358/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2014/4785 1) vzala na vědomí informaci o vzniku Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci a o platbách zasílaných na účet Společenství vlastníků domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci. usnesením č. 2014/4786 prominout paní T. D., bytem Třinec, dlužnou částku na pohřebném ve výši Kč a související náklady soudního řízení Kč, tj. dlužnou částku v celkové výši Kč prominout panu D. V., bytem Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, dlužnou částku na pohřebném v celkové výši Kč. Strana 10 (celkem 19)

11 usnesením č. 2014/4787 rozhodnout a) poskytnout finanční neinvestiční příspěvek ve výši Kč církevní organizaci Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , na dofinancování nové sociální služby ARCHA Třinec, chráněné bydlení, b) uzavřít smlouvu č. 2014/08/052/Sz mezi městem Třinec a církevní organizací Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , jednající panem Ing. Bronislavem Kostkou, provozně-ekonomickým náměstkem, o poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č. 99 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4788 přijmout účelovou neinvestiční finanční podporu ve výši Kč pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , z rozpočtu obce Bystřice, určenou na pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v Bystřici, kteří využívají služeb Centra sociální pomoci, příspěvkové organizace 2) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Mgr. Alenu Kostkovou uzavřít Smlouvu č. 198/2014 o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1) přednesu s obcí Bystřice, zastoupenou panem Ladislavem Olszarem, starostou obce, se sídlem Bystřice 334, , Bystřice nad Olší, IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4789 a) poskytnout finanční neinvestiční příspěvek ve výši Kč organizaci Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, Český Těšín, IČ , na částečné dofinancování provozních nákladů projektu Adiktologická poradna, b) uzavřít smlouvu č. 2014/08/053/Sz mezi městem Třinec a organizací Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, Český Těšín, IČ , jednající panem Janem Czudkem, ředitelem, o poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, provést vlastní rozpočtová opatření č. 101 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 19)

12 usnesením č. 2014/4790 a) poskytnout bezúročnou zápůjčku (návratnou finanční výpomoc) příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134, Třinec , IČ ve výši Kč za účelem předfinancování přiznané dotační podpory na projekty Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů a Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, b) uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné zápůjčky (návratné finanční výpomoci) z rozpočtu města Třince, č. 2014/08/054/Sz, mezi městem Třinec a Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizací, zastoupeným Mgr. Alenou Kostkovou, ředitelkou, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 100 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134, Třinec , IČ , k přesunu finančních prostředků ve výši Kč z rezervního fondu do investičního fondu organizace, a to za účelem spolufinancování výdajů souvisejících s realizací projektů Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů a Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. usnesením č. 2014/4791 udělit souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, Habrová 302, Třinec, IČ , k realizaci stavebních úprav v rámci projektu Výstavba kanalizační jímky přečerpávací stanice Domova Sosna v Třinci. usnesením č. 2014/4792 1) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o záměru vzniku služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, která by byla poskytována prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec v budově na ul. Máchově č. p. 1173, Třinec. usnesením č. 2014/4793 1) schválila upravený pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č.p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu nabídnout byt zvláštního určení č. IV/23 o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č.p. 783 žadatelům z pořadníku na byty o velikosti 0+1, pokud jej odmítnou žadatelé z pořadníku na byty 1+1 a větší. Strana 12 (celkem 19)

13 usnesením č. 2014/4794 vzít na vědomí informaci o hodnocení naplňování opatření Plánu rozvoje rodinné politiky na roky k datu , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4795 rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/06/175/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace uzavřené s panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů, č. p. 1028/7, PSČ , IČ , spočívající ve změně termínu vyúčtování příspěvku a to do , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4796 rozhodnout navýšit příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , příspěvek na investice pro rok 2014 o Kč 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 114 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4797 schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 412, PSČ , IČ , s účinností od , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4798 schválit organizaci Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem V Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem, na projekt Setkávání s tradičními řemesly. usnesením č. 2014/4799 zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží sportovní haly v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , postaveného na pozemku parc. č. 1413/8 v k.ú. Lyžbice, obec Třinec, o výměře 144,63 m², svěřený do užívání příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ul. Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 19)

14 usnesením č. 2014/4800 zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží sportovní haly v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , postaveného na pozemku parc. č. 1413/8 v k.ú. Lyžbice, obec Třinec, o výměře 137,75 m², svěřený do užívání příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ul. Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4801 schválit Klubu seniorů města Třince bezúplatný krátkodobý pronájem tělocvičny a sálu v budově Domu dětí a mládeže, Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, PSČ , IČ , a to pro školní rok 2014/2015, tj. od do , s podmínkou přednostního práva využití tělocvičny a sálu v případě akcí organizovaných Domem dětí a mládeže, Třinec, příspěvkovou organizací 2) uložila řediteli organizace Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, PSČ , IČ , postupovat dle bodu 1) návrhu na usnesení. usnesením č. 2014/4802 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince z důvodu časové náročnosti a složitosti zadávacích podmínek na veřejnou zakázku pod názvem Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec uzavřít smlouvu na zajištění přípravy a dovozu obědů č. 2014/12/011/Ja se společností Třinecké gastroslužby, s. r. o., se sídlem v Třinci, Průmyslová 1035, PSČ , IČ , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20711, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla schválit výši příspěvku na stravování pro uvolněné členy zastupitelstva, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4803 uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci č. 2014/25/010/St. mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Sabovčíkem, jednatelem společnosti, na poskytnutí služeb a zajištění reklamy v rámci celoměstské akce Koncert SRDCE EVROPY, která se uskuteční dne na náměstí Svobody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 19)

15 usnesením č. 2014/4804 souhlasit s pořádáním elektronické aukce na dodavatele energií pro občany a podnikatele města Třince společností ecentre, a. s., se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ , a to za organizačních podmínek uvedených v Předkládací a důvodové zprávě tohoto přednesu. usnesením č. 2014/4805 převzít záštitu města Třince nad pořádáním akce Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu, která se bude konat 24. září 2014 v třineckém lesoparku s centrem u ZŠ Koperníkova 2) schválila sdružení TJ Třineckých železáren, Tyršova 214, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním akce Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2014/4806 revokovat své usnesení číslo 2014/4598 ze 126. schůze Rady města Třince konané dne ve věci převodu nájmu a účelu užívání předmětu nájmu v objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, mezi paní Ivonou Krčmářovou, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 476, PSČ , IČ , a panem B. T., bytem Třinec, v plném rozsahu a) nezveřejnit záměr změny v osobě nájemce pronajatých prostorů sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, podle smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2000/05/937/Ksz ze dne , spojené se změnou účelu užívání ze současného provozování květinářství, dárkové síně, balení dárků a galerie na nový účel užívání provozování bistra, b) nezveřejnit záměr změny v osobě nájemce pronajaté části pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 6,25 m² v k. ú. a obci Třinec, podle nájemní smlouvy č. 2010/05/251/Sk ze dne , spojené se změnou jeho využití ze současného vystavení květin a umístění reklamního áčka na nový účel umístění venkovního posezení a reklamního áčka. usnesením č. 2014/4807 1) udělila souhlas se změnou osoby na straně nájemce ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů sloužících podnikání v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, na základě smlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání účinné ode dne a uzavřené mezi Ing. Kateřinou Hrabětovou a společností NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ , za stávajícího účelu užívání Strana 15 (celkem 19)

16 uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, vztahující se k prostorům sloužících podnikání v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti a uděleného souhlasu k převodu nájmu, mezi městem Třinec na straně pronajímatele, společností NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ , jako nájemcem a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , jako dřívějším nájemcem. usnesením č. 2014/4808 a) rozhodnout vykoupit část pozemku, trvalý travní porost, o výměře 157 m 2, dle geometrického plánu č /2013 nově označ. v k. ú. Guty a obci Třinec, od pana O. Ch., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši Kč, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/373/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4809 a) rozhodnout vykoupit část pozemku, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 76 m 2 v k. ú. Lyžbice, dle geometrického plánu č /2013 nově označ. v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, od spoluvlastníků manž. Z. G. a H. G., bytem Třinec, a paní D. T., bytem Třinec, za nabídnutou kupní cenu ve výši 500 Kč/m 2, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/417/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4810 a) rozhodnout o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 1787/1 o výměře 368 m 2, dle GP č /2014 ze dne nově označené parcelním číslem 1787/27 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , do vlastnictví města Třince, b) uzavřít darovací smlouvu č. 2014/05/413/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4811 rozhodnout nevyužít předkupního práva města Třince k pozemku, orná půda, o výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a nevykoupit tento pozemek od vlastníka, pana R. C., bytem Třinec. Strana 16 (celkem 19)

17 usnesením č. 2014/4812 zveřejnit záměr změny v osobě nájemce pronajatých prostor sloužících podnikání v budově MěÚ Třinec - Bistro ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4813 1) schválila s účinností od Směrnici č. 16/2014 Kodex zaměstnanců Městského úřadu Třinec, a to ve znění dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4814 uzavřít Dohodu o údržbě zeleně před prodejnou Lidl v Třinci č. 2014/01/0429/Ku se společností LIDL Česká republika, v. o. s, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4815 schválit v rámci stavby Bezpečnostní prvky v Třinci přechody pro chodce uzavřít smlouvu č. 2014/02/120/Ro o umístění výložníku na sloup v majetku společnosti ČEZ, a. s., mezi městem Třinec a společností ČEZ distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4816 v rámci stavby Bezpečnostní prvky v Třinci přechody pro chodce uzavřít smlouvu č. 2014/02/121/Ro o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání na pozemku parc. č. 3387/27 v katastrálním území Oldřichovice, obec Třinec mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4817 1) schválila výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (jednací řízení bez uveřejnění), na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu bod 1) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu dle bodu 1) a přímém zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě dle bodu 2) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci zhotoviteli IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ Strana 17 (celkem 19)

18 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 06/2013 se zhotovitelem IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , na provedení díla Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 dle bodu 3) přednesu, se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2014/4818 1) vzala na vědomí odmítnutí uzavření smlouvy vítězného uchazeče JIPAST, a. s., se sídlem Vážní 400, Hradec Králové, IČ , se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo č. 03/2014 na dodávku gymnastických žíněnek a bezpečnostních odpružených pásů do gymnastické tělocvičny STaRS Třinec mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, se sídlem Tyršova 275, Třinec, IČ , a firmou DIONY Sports International, s. r. o., Poštovní 665, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) pověřila ředitele Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, Mgr. Radka Procházku, k uzavření smlouvy č. 03/2014 dle bodu 2) přednesu, se společností DIONY Sports International, s. r. o., Poštovní 665, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4819 umístit banner upoutávky na mezinárodní konferenci European Oxygen Steelmaking Conference na 2 sadové sloupy veřejného osvětlení na náměstí Svobody v Třinci v době od do České hutnické společnosti se sídlem Průmyslová 1034, Třinec, IČ Strana 18 (celkem 19)

19 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2014/ /130 v rámci přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2015 a) Ing. Hronovské předložit konkrétní (podrobný) plán běžné údržby místních komunikací včetně příslušenství (dle členění rozpočtové skladby oddíl/par. 2212, položka 5169), běžných oprav místních komunikací ( ), běžné údržby chodníků, cyklostezek apod. ( ), běžných oprav chodníků apod. ( ), a to včetně finančního vyjádření jednotlivých položek, b) Ing. Kafkové předložit konkrétní (podrobný) plán oprav bytového a nebytového fondu, a to včetně finančního vyjádření jednotlivých položek. Zodp.: Ing. Hronovská, vedoucí odboru dopravy, Ing. Kafková, vedoucí odboru SMM Termín: RMě RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 19 (celkem 19)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 122. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 122. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 09. června 2014 usnesením č. 2014/4423 1) schválila program 122. schůze rady města, konané dne 09.06.2014. usnesením č. 2014/4424 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne 12.05.2014. usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 1/ Kontrola usnesení 24/118 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Pozemky 24/119 r o z h o d l a a) o

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í městského úřadu z 19. jednání rady města dne 28.11.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti UR/19/1/2011 Schválení programu 19. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 19. jednání

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 11. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 23.6.2015 Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů 216/11/RM/2015

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 50. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. května 2012 usnesením č. 2012/1717 1) schválila program 50. schůze rady města, konané dne 15.05.2012. usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 10/2012 z 10. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 16. května 2012 V Horních Bludovicích dne 16.

Více

Usnesení rady obce. Usnesení z 7. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení z 7. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 7. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 23.5. 2011 Usnesení č. 7/134 s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s nájemcem EUROVIA a.s, Praha

Více