Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2014/4747 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4748 schválit organizaci Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 773, PSČ , IČ , zapojit se jako partner v žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt S ICT ve výuce to umíme, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/ udělit souhlas Mgr. Halině Frankové, ředitelce organizace Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Slezská č. p. 773, PSČ , IČ , k uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., se sídlem v Brně, ulice Starobrněnská č. p. 20, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4749 schválit organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Lidická č. p. 541, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem na projekt KVAK kulturní a vzdělávací aktivity knihovny. Strana 1 (celkem 19)

2 usnesením č. 2014/4750 1) schválila vnitřní směrnici č. 15/ Směrnice pro provedení inventarizace ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4751 2) schválila ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků města Třince v roce 2014 dle přednesu. usnesením č. 2014/4752 1) provedla rozpočtové opatření č. 39 s ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č a 116 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2014/4753 provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4754 1) schválila směrnici města č. 14/2014 Zásady pro hospodaření s majetkem města ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4755 vzít na vědomí mezitímní účetní závěrku města Třince sestavenou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4756 vzít na vědomí Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4757 vzít na vědomí rozhodnutí valné hromady společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 2 (celkem 19)

3 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 115 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4758 pověřit radu města provedením rozpočtových opatření v rozpočtu města v období od do doby konání prvního zasedání zastupitelstva města funkčního období , jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou v tomto období předloženy radě města. usnesením č. 2014/4759 1) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2014/4760 zrušit vnitřní směrnici č. 4/2008 Kontrolní řád města Třince schválený na 10. zasedání Zastupitelstva města Třince dne usnesením č. 10/307/2008 2) vydala s účinností od vnitřní směrnici č. 15/2014 Kontrolní řád města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4761 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o pravidlech výlepu plakátů, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4762 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce chodníků na ulici Dukelská, Třinec takto: 1. Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ L.GREKO, s. r. o., Konská 468, Třinec-Konská IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/118/Ro na opravu povrchu chodníku na ul. Dukelská v Třinci mezi městem Třinec a firmou Babjarčík, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 199, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 19)

4 usnesením č. 2014/4763 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Využití areálu Javorový vrch - osazení nových prvků 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele pod názvem Využití areálu Javorový vrch - osazení nových prvků ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2014/4764 na základě Protokolu o jednání hodnotící komise zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky vyhlášené podle vnitřní směrnice č. 17/2012 jako otevřené zadávací řízení vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky, realizované v rámci akce Modernizace výuky na základních školách v Třinci 3) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. usnesením č. 2014/4765 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/053/Du na vypracování projektové dokumentace Tělocvična u ZŠ Třinec - Nebory se společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4766 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/103/Ža na akci ZŠ U Splavu 550, Třinec - dešťová kanalizace se společností Strojírny a stavby Třinec, a. s., se sídlem ve městě Třinec - Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 19)

5 usnesením č. 2014/4767 v rámci stavby Vodovodní řad Gutská cesta uzavřít smlouvu č. 2014/02/117/Li o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích parc. č. 998/2 a 3554/4 v katastrálním území Oldřichovice u Třince, obec Třinec, mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava, se sídlem ve městě Ostrava, Mojmírovců 5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4768 uzavřít dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 2014/02/032/Li na akci Rekonstrukce VO ul. 1. máje, Třinec se společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem ve městě Praha 1, Národní 10, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4769 uzavřít dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 2014/02/059/Ža na akci MŠ Janáčkova 498 úprava hygienického zázemí školy, včetně rozvodů ZTI (1. etapa) se společností Babjarčík, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 199, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4770 1) souhlasila s navrženými jízdními řády příměstské autobusové dopravy na území města Třince v oblasti Českotěšínsko od , 2017, 2018, ) schválila společné financování jízdních řádů na území města Třince v oblasti Českotěšínska s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje od , 2017, 2018, usnesením č. 2014/4771 a) poskytnout finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Českotěšínsko na části území města Třince ve výši Kč za rok Moravskoslezskému kraji na úhradu kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě dopravci dle výběrového řízení, b) uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Českotěšínsko mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4772 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/10/007/Še na akci Oprava chodníku mezi ulicemi ul. Kopernikova Kpt. Nálepky u čp. 863 se společností DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 19)

6 usnesením č. 2014/4773 1) vydala Nařízení města Třince č. 4/2014, kterým se ruší Nařízení města Třinec č. 11/2010, kterým se vydává Místní regulační řád města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4774 uzavřít Kupní smlouvu č. 2014/01/0428/Kb na odprodej 77 ks sběrných nádob na tříděný odpad se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, PSČ Praha 4, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4775 1) schválila prodloužení Plánu odpadového hospodářství původce město Třinec, kterým se prodlužuje jeho platnost na dobu nejdéle 1 roku ode dne účinnosti závazné části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. usnesením č. 2014/4776 zajistit údržbu pozemků ve veřejné zeleni na území města Třince - druhou seč pozemků ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, uvedených v příloze č. 2 k tomuto usnesení, a to z ORJ 01 nevymáhat po České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pohledávku za provedenou údržbu pozemků, ve výši 8.525,66 Kč včetně DPH. usnesením č. 2014/4777 neschválit pořízení změny č. 2 územního plánu Třinec. usnesením č. 2014/4778 a) rozhodnout odprodat pozemek parc. č. 1179/3, trvalý travní porost, o výměře 697 m 2, v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, panu I. Ž., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/389/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 6 (celkem 19)

7 usnesením č. 2014/4779 a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/312/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní A. W., bytem Třinec, na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej ovoce, zeleniny a balených potravin, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/05/312/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/308/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Romanem Sliwkou (nar ), se sídlem Třinec - Oldřichovice č. p. 897, PSČ , IČ , na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej pečiva, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/05/308/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/309/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní Miroslavou Nowakovou (nar ), se sídlem Třinec, ul. Na Vyhlídce č. p. 1108, PSČ , IČ , na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej květin, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/05/309/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 4) rozhodla a) prodloužit dobu nájmu o 1 rok do , v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2008/05/310/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní E. G., bytem Jablunkov, na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej textilu, tabáku, rybářských potřeb a potravin, b) uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2008/05/310/Sk ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4780 a) rozhodnout odprodat část pozemku parc. č. 1927/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP č /2014 ze dne , nově označenou jako parcela č. 1927/11, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m 2, v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, do podílového spoluvlastnictví (každý id. ½) panu D. M. a panu M. K., oba bytem Třinec, za cenu dle znaleckého posudku č /2014 ze dne ve výši Kč, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/412/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 7 (celkem 19)

8 usnesením č. 2014/4781 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení nadzemního izolovaného vedení NN na části pozemku parc. č. 941/11 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/408/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/405/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 1319/6 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/404/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4782 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NNk na části pozemku parc. č. 1822/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/406/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NNk na části pozemku parc. č. 2174/3 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/407/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 8 (celkem 19)

9 usnesením č. 2014/4783 a) rozhodnout zřídit ve prospěch města Třince v rámci stavby Silnice I/68 Třanovice - Nebory služebnost spočívající v právu zřídit a provozovat SO 326 Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK km 5,265 na pozemcích parc. č. 1623/5, 1623/11, 1623/12, 295/2, 1623/3, 1623/4 a 1623/10 a SO 327 Přeložka vodovodu k čp. 138 km 5,210 na pozemku parc. č. 1623/3, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , v rozsahu vymezeném GP č /2012 ze dne za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2014/05/414/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit ve prospěch města Třince v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice služebnost spočívající v právu zřídit a provozovat SO 321 Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK km 5,969 na pozemcích parc.č. 1621/28, parc. č. 1621/39, parc. č. 1621/40, parc. č. 1621/35, parc. č. 1621/37, parc. č. 1621/38, parc. č. 1621/36, SO Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK km 7,115 na pozemcích parc. č. 879/4, parc. č. 868/4, parc. č. 876/17, parc. č. 876/18, st. 147, parc. č. 881, parc. č. 1369/6, SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800-6,000 na pozemcích parc. č. 1621/27, parc. č. 1621/28, parc. č. 1621/39, parc. č. 1621/40, parc.č. 1621/34, parc.č. 1621/35, parc.č. 1621/36, parc.č. 1621/37, parc. č. 1621/38, SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,400 na pozemcích parc. č. 1621/56, parc. č. 1621/55, SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900-7,200 na pozemcích parc. č. 1369/1, parc. č. 877/1, parc. č. 876/16, parc.č. 876/18, st. 147, parc.č. 876/17, SO 445 Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200 na pozemcích parc. č. 1621/73, parc. č. 1621/75, parc. č. 1621/72, parc. č. 876/17, parc. č. 881, SO 446 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,200 na pozemcích parc. č. 1622/20, parc. č. 1622/21, parc. č. 1622/17, parc. č. 1622/26, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, SO 312 Přeložka splaškové kanalizace MěÚ Třinec, km 9,765 na pozemcích parc. č. 3552/9, parc. č. 3552/10, parc. č. 3552/2, SO 313 Dešťová kanalizace SO 132, km 9,600 na pozemcích parc. č. 3554/44, parc. č. 3554/43, parc. č. 3554/42, SO 447 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,900 na pozemcích parc. č. 3551/9, parc. č. 3551/10, parc. č. 3554/1, parc. č. 3554/57, SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500-9,600 na pozemcích parc. č. 3554/44, parc. č. 3554/37, parc. č. 3554/41, parc. č. 3554/39, parc. č. 3554/42 a SO 449 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,700-9,800 na pozemcích parc. č. 3552/9, parc. č. 3552/11, vše v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , v rozsahu vymezeném GP č /2012, č /2012, č /2012, č /2011, č /2011, č /2011, č /2011a č /2011 za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2014/05/415/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, Strana 9 (celkem 19)

10 3) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout zřídit ve prospěch města Třince v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice Bystřice služebnost spočívající v právu zřídit a provozovat SO Přeložka venkovního vedení VO v km 11,300-11,400 na pozemcích parc.č. 3607/16, parc. č. 3607/15, parc. č. 3607/17, parc. č. 3607/10, parc. č. 3607/12, parc. č. 3607/14, parc. č. 3607/13, parc. č. 3607/11 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, SO Přeložka venkovního vedení VO v km 12,300-12,400, SO Přeložka venkovního vedení VO v km 12,980 a SO Přeložka venkovního vedení VO v km 13,270-13,350 na pozemcích parc. č. 845/11, parc. č. 845/108, parc. č. 845/10, parc. č. 845/9, parc. č. 845/8, parc. č. 845/20, parc. č. 845/21, parc. č. 845/23, parc. č. 845/7, parc. č. 29/5, parc. č. 845/14, parc. č. 845/5, parc. č. 845/62, parc. č. 845/55, parc. č. 845/67, parc. č. 78/4, parc. č. 78/7, parc. č. 845/84, parc. č. 845/82, parc. č. 845/83, parc. č. 845/81 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , v rozsahu vymezeném GP č /2010, a č /2010 za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti č. 2014/05/416/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4784 a) poskytnout slevu z nájemného za místnost č. 1.5 ve výměře 21,68 m² ze současných Kč/m²/rok na 600 Kč/m²/rok, ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/358/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Ivankou Dordovou, místem podnikání Hrádek 197, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pro období , b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/358/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2014/4785 1) vzala na vědomí informaci o vzniku Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci a o platbách zasílaných na účet Společenství vlastníků domu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci. usnesením č. 2014/4786 prominout paní T. D., bytem Třinec, dlužnou částku na pohřebném ve výši Kč a související náklady soudního řízení Kč, tj. dlužnou částku v celkové výši Kč prominout panu D. V., bytem Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, dlužnou částku na pohřebném v celkové výši Kč. Strana 10 (celkem 19)

11 usnesením č. 2014/4787 rozhodnout a) poskytnout finanční neinvestiční příspěvek ve výši Kč církevní organizaci Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , na dofinancování nové sociální služby ARCHA Třinec, chráněné bydlení, b) uzavřít smlouvu č. 2014/08/052/Sz mezi městem Třinec a církevní organizací Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , jednající panem Ing. Bronislavem Kostkou, provozně-ekonomickým náměstkem, o poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č. 99 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4788 přijmout účelovou neinvestiční finanční podporu ve výši Kč pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , z rozpočtu obce Bystřice, určenou na pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v Bystřici, kteří využívají služeb Centra sociální pomoci, příspěvkové organizace 2) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Mgr. Alenu Kostkovou uzavřít Smlouvu č. 198/2014 o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1) přednesu s obcí Bystřice, zastoupenou panem Ladislavem Olszarem, starostou obce, se sídlem Bystřice 334, , Bystřice nad Olší, IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4789 a) poskytnout finanční neinvestiční příspěvek ve výši Kč organizaci Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, Český Těšín, IČ , na částečné dofinancování provozních nákladů projektu Adiktologická poradna, b) uzavřít smlouvu č. 2014/08/053/Sz mezi městem Třinec a organizací Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, Český Těšín, IČ , jednající panem Janem Czudkem, ředitelem, o poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu, provést vlastní rozpočtová opatření č. 101 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 19)

12 usnesením č. 2014/4790 a) poskytnout bezúročnou zápůjčku (návratnou finanční výpomoc) příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134, Třinec , IČ ve výši Kč za účelem předfinancování přiznané dotační podpory na projekty Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů a Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, b) uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné zápůjčky (návratné finanční výpomoci) z rozpočtu města Třince, č. 2014/08/054/Sz, mezi městem Třinec a Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizací, zastoupeným Mgr. Alenou Kostkovou, ředitelkou, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 100 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134, Třinec , IČ , k přesunu finančních prostředků ve výši Kč z rezervního fondu do investičního fondu organizace, a to za účelem spolufinancování výdajů souvisejících s realizací projektů Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů a Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. usnesením č. 2014/4791 udělit souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, Habrová 302, Třinec, IČ , k realizaci stavebních úprav v rámci projektu Výstavba kanalizační jímky přečerpávací stanice Domova Sosna v Třinci. usnesením č. 2014/4792 1) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o záměru vzniku služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, která by byla poskytována prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec v budově na ul. Máchově č. p. 1173, Třinec. usnesením č. 2014/4793 1) schválila upravený pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č.p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu nabídnout byt zvláštního určení č. IV/23 o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č.p. 783 žadatelům z pořadníku na byty o velikosti 0+1, pokud jej odmítnou žadatelé z pořadníku na byty 1+1 a větší. Strana 12 (celkem 19)

13 usnesením č. 2014/4794 vzít na vědomí informaci o hodnocení naplňování opatření Plánu rozvoje rodinné politiky na roky k datu , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4795 rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/06/175/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace uzavřené s panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů, č. p. 1028/7, PSČ , IČ , spočívající ve změně termínu vyúčtování příspěvku a to do , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4796 rozhodnout navýšit příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , příspěvek na investice pro rok 2014 o Kč 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 114 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4797 schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 412, PSČ , IČ , s účinností od , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4798 schválit organizaci Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem V Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem, na projekt Setkávání s tradičními řemesly. usnesením č. 2014/4799 zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží sportovní haly v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , postaveného na pozemku parc. č. 1413/8 v k.ú. Lyžbice, obec Třinec, o výměře 144,63 m², svěřený do užívání příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ul. Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 13 (celkem 19)

14 usnesením č. 2014/4800 zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží sportovní haly v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , postaveného na pozemku parc. č. 1413/8 v k.ú. Lyžbice, obec Třinec, o výměře 137,75 m², svěřený do užívání příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ul. Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4801 schválit Klubu seniorů města Třince bezúplatný krátkodobý pronájem tělocvičny a sálu v budově Domu dětí a mládeže, Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, PSČ , IČ , a to pro školní rok 2014/2015, tj. od do , s podmínkou přednostního práva využití tělocvičny a sálu v případě akcí organizovaných Domem dětí a mládeže, Třinec, příspěvkovou organizací 2) uložila řediteli organizace Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, PSČ , IČ , postupovat dle bodu 1) návrhu na usnesení. usnesením č. 2014/4802 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince z důvodu časové náročnosti a složitosti zadávacích podmínek na veřejnou zakázku pod názvem Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec uzavřít smlouvu na zajištění přípravy a dovozu obědů č. 2014/12/011/Ja se společností Třinecké gastroslužby, s. r. o., se sídlem v Třinci, Průmyslová 1035, PSČ , IČ , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20711, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla schválit výši příspěvku na stravování pro uvolněné členy zastupitelstva, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4803 uzavřít Dohodu o vzájemné spolupráci č. 2014/25/010/St. mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Sabovčíkem, jednatelem společnosti, na poskytnutí služeb a zajištění reklamy v rámci celoměstské akce Koncert SRDCE EVROPY, která se uskuteční dne na náměstí Svobody, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 19)

15 usnesením č. 2014/4804 souhlasit s pořádáním elektronické aukce na dodavatele energií pro občany a podnikatele města Třince společností ecentre, a. s., se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ , a to za organizačních podmínek uvedených v Předkládací a důvodové zprávě tohoto přednesu. usnesením č. 2014/4805 převzít záštitu města Třince nad pořádáním akce Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu, která se bude konat 24. září 2014 v třineckém lesoparku s centrem u ZŠ Koperníkova 2) schválila sdružení TJ Třineckých železáren, Tyršova 214, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním akce Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2014/4806 revokovat své usnesení číslo 2014/4598 ze 126. schůze Rady města Třince konané dne ve věci převodu nájmu a účelu užívání předmětu nájmu v objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, mezi paní Ivonou Krčmářovou, místem podnikání Třinec, Jablunkovská 476, PSČ , IČ , a panem B. T., bytem Třinec, v plném rozsahu a) nezveřejnit záměr změny v osobě nájemce pronajatých prostorů sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, podle smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2000/05/937/Ksz ze dne , spojené se změnou účelu užívání ze současného provozování květinářství, dárkové síně, balení dárků a galerie na nový účel užívání provozování bistra, b) nezveřejnit záměr změny v osobě nájemce pronajaté části pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 6,25 m² v k. ú. a obci Třinec, podle nájemní smlouvy č. 2010/05/251/Sk ze dne , spojené se změnou jeho využití ze současného vystavení květin a umístění reklamního áčka na nový účel umístění venkovního posezení a reklamního áčka. usnesením č. 2014/4807 1) udělila souhlas se změnou osoby na straně nájemce ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů sloužících podnikání v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, na základě smlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání účinné ode dne a uzavřené mezi Ing. Kateřinou Hrabětovou a společností NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ , za stávajícího účelu užívání Strana 15 (celkem 19)

16 uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, vztahující se k prostorům sloužících podnikání v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti a uděleného souhlasu k převodu nájmu, mezi městem Třinec na straně pronajímatele, společností NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ , jako nájemcem a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , jako dřívějším nájemcem. usnesením č. 2014/4808 a) rozhodnout vykoupit část pozemku, trvalý travní porost, o výměře 157 m 2, dle geometrického plánu č /2013 nově označ. v k. ú. Guty a obci Třinec, od pana O. Ch., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši Kč, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/373/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4809 a) rozhodnout vykoupit část pozemku, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 76 m 2 v k. ú. Lyžbice, dle geometrického plánu č /2013 nově označ. v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, od spoluvlastníků manž. Z. G. a H. G., bytem Třinec, a paní D. T., bytem Třinec, za nabídnutou kupní cenu ve výši 500 Kč/m 2, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/417/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4810 a) rozhodnout o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 1787/1 o výměře 368 m 2, dle GP č /2014 ze dne nově označené parcelním číslem 1787/27 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , do vlastnictví města Třince, b) uzavřít darovací smlouvu č. 2014/05/413/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4811 rozhodnout nevyužít předkupního práva města Třince k pozemku, orná půda, o výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a nevykoupit tento pozemek od vlastníka, pana R. C., bytem Třinec. Strana 16 (celkem 19)

17 usnesením č. 2014/4812 zveřejnit záměr změny v osobě nájemce pronajatých prostor sloužících podnikání v budově MěÚ Třinec - Bistro ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4813 1) schválila s účinností od Směrnici č. 16/2014 Kodex zaměstnanců Městského úřadu Třinec, a to ve znění dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4814 uzavřít Dohodu o údržbě zeleně před prodejnou Lidl v Třinci č. 2014/01/0429/Ku se společností LIDL Česká republika, v. o. s, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4815 schválit v rámci stavby Bezpečnostní prvky v Třinci přechody pro chodce uzavřít smlouvu č. 2014/02/120/Ro o umístění výložníku na sloup v majetku společnosti ČEZ, a. s., mezi městem Třinec a společností ČEZ distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4816 v rámci stavby Bezpečnostní prvky v Třinci přechody pro chodce uzavřít smlouvu č. 2014/02/121/Ro o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání na pozemku parc. č. 3387/27 v katastrálním území Oldřichovice, obec Třinec mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4817 1) schválila výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (jednací řízení bez uveřejnění), na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu bod 1) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu dle bodu 1) a přímém zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě dle bodu 2) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci zhotoviteli IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ Strana 17 (celkem 19)

18 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 06/2013 se zhotovitelem IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , na provedení díla Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 dle bodu 3) přednesu, se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2014/4818 1) vzala na vědomí odmítnutí uzavření smlouvy vítězného uchazeče JIPAST, a. s., se sídlem Vážní 400, Hradec Králové, IČ , se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo č. 03/2014 na dodávku gymnastických žíněnek a bezpečnostních odpružených pásů do gymnastické tělocvičny STaRS Třinec mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, se sídlem Tyršova 275, Třinec, IČ , a firmou DIONY Sports International, s. r. o., Poštovní 665, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) pověřila ředitele Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, Mgr. Radka Procházku, k uzavření smlouvy č. 03/2014 dle bodu 2) přednesu, se společností DIONY Sports International, s. r. o., Poštovní 665, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4819 umístit banner upoutávky na mezinárodní konferenci European Oxygen Steelmaking Conference na 2 sadové sloupy veřejného osvětlení na náměstí Svobody v Třinci v době od do České hutnické společnosti se sídlem Průmyslová 1034, Třinec, IČ Strana 18 (celkem 19)

19 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2014/ /130 v rámci přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2015 a) Ing. Hronovské předložit konkrétní (podrobný) plán běžné údržby místních komunikací včetně příslušenství (dle členění rozpočtové skladby oddíl/par. 2212, položka 5169), běžných oprav místních komunikací ( ), běžné údržby chodníků, cyklostezek apod. ( ), běžných oprav chodníků apod. ( ), a to včetně finančního vyjádření jednotlivých položek, b) Ing. Kafkové předložit konkrétní (podrobný) plán oprav bytového a nebytového fondu, a to včetně finančního vyjádření jednotlivých položek. Zodp.: Ing. Hronovská, vedoucí odboru dopravy, Ing. Kafková, vedoucí odboru SMM Termín: RMě RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 19 (celkem 19)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 4 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 09.02.2015 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více