1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)"

Transkript

1 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů (rozlišujeme ta supiny nazývané permutace, variace a ombinace), a dále podle toho, zda se prvy v jednotlivých supinách mohou či nemohou opaovat (supiny pa nazýváme s opaováním nebo bez opaování).. Urči počet všech a) uspořádaných troji b) uspořádaných dvoji c) dvojic prvů množiny A, ve terých se žádný z prvů neopauje, d) uspořádaných dvoji e) dvojic prvů množiny A, ve terých se může opaovat aždý z prvů, Přílad 1.1: Mějme množinu A a, c f) uspořádaných pětic množiny B a, b. Řešení: a) (, a) a 6 b) (, b) a 6 c) ( a, c) d) (, c) a 9 e) (, c) a 6 f) ( a, b), ( b, a 10 ) 3 Při určování počtu vytvářených -tic (dvoji troji...) se řídíme záladními větami ombinatoriy, terým jsou ombinatoricé pravidlo součtu a ombinatoricé pravidlo součinu: Věta 1.1: (ombinatoricé pravidlo součinu) Počet všech uspořádaných -tic (dvoji troji...), jejichž první člen lze vybrat n 1 způsoby, druhý člen n 2 způsoby atd. až -tý člen n způsoby, je roven n n... n 1 2. Přílad 1.2: Při cestě z Ostravy do Tábora (přes Prahu) lze použít tyto dopravní prostředy: 1

2 Ostrava - Praha: autobus, vla, letadlo, auto Praha - Tábor: autobus, vla, auto. Kolia možnými způsoby se dostaneme z Ostravy do Tábora? Řešení: Z Ostravy se do Prahy dostaneme pomocí 4 dopravních prostředů a z Prahy do Tábora pomocí 3. Ke aždé cestě do Prahy máme 3 možnosti, ja poračovat do Tábor je tedy celem možností, ja cestovat z Ostravy do Prahy. Věta 1.2: (ombinatoricé pravidlo součtu) Mějme onečné množiny A 1, A 2,..., A, teré mají po řadě n 1, n 2,..., n prvů. Jsou-li aždé dvě množiny navzájem disjuntní, tzn. neobsahují žádný společný prve, pa počet prvů množiny A1 A2... A je roven n1 n2... n. Přílad 1.3: Urči počet všech přirozených dvojciferných čísel, v jejichž deadicém zápisu se aždá číslice vysytuje nejvýš jednou. Řešení: Všechna přirozená dvojciferná čísla můžeme rozdělit do dvou disjuntních supin ta, že v první jsou dvojciferná čísla s různými číslicemi a ve druhé dvojciferná čísla se stejnými číslicemi. Počet všech dvojciferných čísel je 90, počet dvojciferných čísel se stejnými číslicemi je 9 (jsou to čísla 11, 22,, 99). Označíme-li hledaný počet dvojciferných čísel s různými číslicemi x, pa platí: x + 9 = 90. Odtud dostáváme, že x = 81. Obr.1.1: 1) PERMUTACE (z n prvů) - jsou uspořádané n-tice vytvářené z n prvů (uspořádané, tzn. záleží na pořadí) a) bez opaování: P( n) - viz Přílad 1.1 a) - záladní množin jejíž uspořádání měníme, má n různých prvů - umisťuji n prvů na n pozic: na 1. místo mám n možností, na 2. místo (n-1) možností, na (n-1). místo 2 možnosti a na n-té místo 1 možnost n( n 1) ( n 2) Poznáma: Označení n! používáme pro fatoriál přirozeného čísla n. Zápis n! čteme n fatoriál a pro aždé přirozené číslo n jej definujeme jao ( n 1) n. Dále je definováno 0! 1. 2

3 Přílad 1.4: Kolia způsoby lze seřadit 8 sprinterů na startovní čáru? Řešení: Tvoříme uspořádané osmice z 8 prvů. Měníme-li pořadí prvů celé supiny, vytváříme permutace. Jejich počet je dán vzorcem P( n), existuje tedy P ( 8) 8! možností, ja seřadit 8 sprinterů na startovní čáru. b) s opaováním: P ( n) n! n!... n! viz Přílad 1.1 f) - záladní množin jejíž uspořádání měníme, má n prvů, existuje v ní vša supin nerozlišitelných prvů, jejichž počty jsou n n,..., n 1, 2 Přílad 1.5: Koli různých čísel lze vytvořit užitím všech cifer čísla ? Řešení: Tvoříme uspořádané devítice z 9 prvů, vytváříme tedy permutace. Jeliož ale množina obsahuje supiny nerozlišitelných prvů (jednotlivé jedničy od sebe nerozlišujeme, protože jejich záměnou nedostáváme nové číslo, stejně ta nerozlišujeme jednotlivé dvojy), 9! jedná se o permutace s opaováním, jejichž počet je P ( 9) Užitím všech 4!3!1!1! zadaných cifer lze tedy vytvořit 2520 různých čísel. 2) VARIACE (-té třídy z n prvů) - jsou uspořádané -tice vytvářené z n prvů (uspořádané, tzn. záleží na pořadí) a) bez opaování: V ( n) ( n )! - viz Přílad 1.1 b) - záladní množina má n různých prvů, ze terých tvoříme uspořádané -tice, ve terých se žádný z prvů nesmí opaovat - umisťuji prvů na pozic: na 1. místo mám n možností, na 2. místo (n-1) možností, na -té místo ( n ( 1)) n 1 možností n ( n 1) ( n 2)... ( n 1) ( n )! Přílad 1.6: Na startu běžecého závodu je 8 atletů. Kolia způsoby mohou být obsazeny stupně vítězů? Řešení: Na obsazení první pozice máme celem 8 možností. Ke aždé této možnosti máme 7 možností na obsazení pozice druhé a e aždé dvojici na prvních dvou místech připadá v 8! úvahu 6 závodníů, teří mohou obsadit pozici třetí. Je tedy celem (8 3)! V (8) 336 možností, ja mohou být na onci závodu obsazeny stupně vítězů. 3 b) s opaováním V ( n) n 3

4 - viz Přílad 1.1 d) - záladní množina má n různých prvů, ze terých tvoříme uspořádané -tice, ve terých se aždý z prvů může libovolně opaovat - umisťuji prvů z n možných na pozic: na 1. místo mám n možností, na 2. místo taé n možností (prvy se mohou opaovat), na -té místo rovněž n možností n n... n n Přílad 1.7: Urči počet všech možných pěticiferných ódů. Řešení: Když náhodně volím pěticiferný ód, vybírám na aždou pozici jednu cifru z deseti 5 možných. Počet všech možných pěticiferných ódů je tedy V 5 (10) ) KOMBINACE (-té třídy z n prvů) - jsou -tice vytvářené z n prvů, u terých nezáleží na pořadí n a) bez opaování: C ( n) - viz Přílad 1.1 c) - záladní množina má n různých prvů, ze terých vybíráme -tice, ve terých nezáleží na tom, v jaém pořadí jsou prvy uspořádány. Žádný z prvů se v -tici nesmí opaovat. - vycházím z variací bez opaování, těch je. U variací záleží na pořadí, je jich proto ( n )!! -rát víc než ombinací (aždou -tici lze uspořádat! způsoby) zlome dělím! n n Poznáma: Označení používáme pro ombinační číslo. Zápis čteme n nad a n pro aždou dvojici přirozených čísel n a jej definujeme jao. Je snadné ( n )!! n n n n n doázat, že 1, n a. 0 n 1 n Přílad 1.8: Na výtah, do něhož můžou nastoupit nejvýše 2 osoby, čeá 6 osob. a) Koli je možností, ja vybrat 2 osoby, teré výtahem pojedou? b) Koli je možností, ja vybrat 4 osoby, teré výtahem nepojedou? Řešení: a) Tvoříme dvojice ze šesti prvů, přičemž nezáleží na pořadí (pojede-li Mire s Janou, je to totéž, jao dyž pojede Jana s Mirem) a jednotlivé prvy se nemohou se opaovat (nemohu do výtahu umístit jednu osobu dvarát). Jedná se tedy o ombinace bez opaování, de n = 6 6 6! 6 5 4! a = 2. Jejich počet je C 2 (6) 15. Existuje tedy 15 možností, ja 2 (6 2)!2! 4!2 vybrat 2 osoby, teré výtahem pojedou. 4

5 b) Vybíráme čtveřice z 6 oso opět jde o výběr bez opaování, de nezáleží na pořadí. Jedná 6 6! 6 5 4! se tedy o ombinace 4. třídy z 6 prvů a těch je C 4 (6) (6 4)!4! 2!4! Možností, ja vybrat 4 osoby, teré nenastoupí, je celem 15. Vidíme, že počet možností, ja vybrat 2 osoby, teré výtahem pojedou, je stejný, jao počet n n možností výběru 4 oso teré zůstanou čeat (ilustruje platnost vlastnosti ). n n 1 b) s opaováním: C ( n) - viz Přílad 1.1 e) - záladní množina má n různých prvů, ze terých vybíráme -tice, ve terých nezáleží na tom, v jaém pořadí jsou prvy uspořádány. Každý z prvů se přitom v -tici může libovolně opaovat. Přílad 1.9: V curárně prodávají 10 druhů záusů. Kolia způsoby lze objednat 8 záusů? Řešení: Vybírám 8 prvů z 10 možných, přičemž v provedeném výběru nezáleží na pořadí (dyž záusy přesládám, nepovažuji to za odlišný náup) a prvy se mohou opaovat (milovníci šlehačy si oupí 8 remrolí). Jedná se tedy o ombinace 8. třídy z 10 prvů ! ! s opaováním, a těch je C 8 (10) !8! 9!8! 5

6 Přílady procvičení: 1. V plně obsazené lavici sedí 6 žáů: d,e,f. a) Kolia způsoby je lze přesadit? b) Kolia způsoby je lze přesadit ta, aby žá c seděl na raji? 2. Koli různých přesmyče lze vytvořit použitím všech písmen slova a) STATISTIKA, b) MATEMATIKA? 3. Na hoejovém turnaji o 8 družstvech se hraje systémem aždý s aždým. Koli zápasů bude celem odehráno? 4. Deset přátel si vzájemně poslalo pohlednice z prázdnin. Koli pohlednic celem rozeslali? 5. Koli prvů obsahuje množina všech pěticiferných přirozených čísel? 6. V prodejně nabízí 7 druhů pohlednic. Kolia způsoby lze oupit a) 10 pohledni b) 5 pohledni c) 5 různých pohlednic? 7. Koli různých hodů můžeme provést a) dvěma ostami, b) třemi ostami? 8. Ve třídě je 12 chlapců a 15 díve. Kolia způsoby lze vybrat pětici dětí, terá se zúčastní přivítání zahraniční delegace, mají-li v ní být zastoupeny 3 dívy a 2 chlapci? 9. Urči počet všech možných trojciferných ódů, ve terých se cifry a) nemohou opaovat, a) mohou opaovat. 10. Kolia způsoby lze rozesadit 8 studentů 8 různým počítačům? 11. V nihupectví prodávají 10 titulů nižních novine. Kolia způsoby lze oupit a) 4 noviny, b) 5 různých novine? 12. Student má v nihovně 4 různé učebnice pružnosti, 3 různé učebnice matematiy a 2 různé učebnice fyziy. Kolia způsoby je lze seřadit, mají-li zůstat učebnice jednotlivých předmětů vedle sebe? 13. Koli různých čísel lze vytvořit užitím všech cifer čísla a) , b) ? 6

0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ. as ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít

0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ. as ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít 0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ as e studiu apitoly: 30 minut Cíl: Po prostudování této apitoly budete umt použít záladní pojmy ombinatoriy vztahy pro výpoet ombinatoricých úloh - 6 - 0.1 Kombinatoria

Více

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování Předpoklady: 9109 Pedagogická poznámka: Tato hodina slouží jednak ke zopakování probraného, ale zejména k praktickému nácviku kombinatoriky v situaci, ve které

Více

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení 2. intermezzo - Tucet dalších příkladů. Příklad 1: Čtyři studenti jisté vysoké školy skládají zkoušku z matematiky. Kolik existuje případů, že každý z nich bude mít jinou známku? Počítejte s čtyřstupňovou

Více

2. Dělitelnost přirozených čísel

2. Dělitelnost přirozených čísel 2. Dělitelnost přirozených čísel 6. ročník - 2. Dělitelnost přirozených čísel Číslo 4 756 můžeme rozložit 4 756 = 4. 1 000 + 7. 100 + 5. 10 + 6 Obdobně : čtyřciferné číslo můžeme zapsat ve tvaru a bcd

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA ve studiu učitelství 1. stupně základní školy Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák Ostrava 2003 Obsah I. Úvod do teorie množin a matematické logiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Variace 1 Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace Kapitola 2 Algebraické struktury Řada algebraických objektů má podobu množiny s nějakou dodatečnou strukturou. Například vektorový prostor je množina vektorů, ty však nejsou jeden jako druhý : jeden z

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ Olomouc 2015 Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. Prohlašuji,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Jirovský Teorie grafů ve výuce na střední škole Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Pavla Pavlíková,

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Matematické struktury

Matematické struktury . Texty k přednášce Matematické struktury Aleš Pultr Katedra aplikované matematiky a ITI, MFF University Karlovy, 2005 . 2 Obsah Místo úvodu Kapitola I : Množiny, relace, zobrazení 1. Množiny : dohoda

Více

MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH

MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH EXCEL MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH Které funkce požadujeme po studentech k praktické maturitě na naší škole. MATEMATICKĚ FCE SUMA, ABS, CELÁ.ČÁST, NÁHČÍSLO, POWER, SOUČIN, ZAOKROUHLIT,

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více