0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ. as ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ. as ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít"

Transkript

1 0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ as e studiu apitoly: 30 minut Cíl: Po prostudování této apitoly budete umt použít záladní pojmy ombinatoriy vztahy pro výpoet ombinatoricých úloh - 6 -

2 0.1 Kombinatoria co to je? Kombinatoria je vstupní branou do teorie pravdpodobnosti. Zabývá se rznými zpsoby výbru prv z daného souboru. Už jste si vzpomnli? Jde pece o souást stedošolsé matematiy. Ale protože opaování je matou moudrosti, jdeme na to... Nejdíve si ujasnme s jaými výbry se v praxi mžeme setat. Prvním ritériem je uspoádanost výbru. A. Uspoádaný výbr ( Variace) je taový výbr, pi nmž záleží na poadí vybraných prv. P.: Koli trojciferných ísel lze sestavit z ísel 1; 3; 8; 9? íslo 139 a íslo 391 považujeme za dv rzné variace výbru. B. Neúspoádaný výbr ( Kombinace) je oproti tomu výbrem, pi terém na poadí vybraných prv nezáleží. P.: Koli je možností ja vsadit Sportu? 7 ísel ze 49 nap. ombinace {1;2;3;4;5;6;7} je totožná s ombinací {2;3;1;6;7;4;5} nezáleží na tom v jaém poadí jsme ísla zašrtali. Druhým ritériem je sutenost, zda se prvy po výbru do pvodní množiny vracejí i nioliv. Podle toho se výbry rozlišují na: A. Výbry s opaováním tj. vybrané prvy se vracejí do pvodní množiny P.: Z množiny {1;3;8;9} lze mimo jiné vytvoit trojíslí {131; 188; 888; 119; } B. Výbry bez opaování tj. vybrané prvy se do pvodní množiny nevracejí Matematicy je jednodušší popis výbr s opaováním, avša v praxi se astji setáte s výbry bez opaování (test není možno opaovat, nap. tažnost truby mžete testovat pouze jednou, pro další test je zapotebí použít novou trubu) 0.2 Uspoádané výbry (variace) Znovu si pipomeme, že u variací záleží na poadí vybíraných prv Variace -té tídy bez opaování Nech M je libovolná množina n prv. Každá uspoádaná -tice (supina prv) z navzájem rzných prv množiny M se nazývá variace -té tídy z množiny M bez opaování a znaíme ji V (n) varianí íslo

3 Poet variací V (n) se uruje podle vztahu: V ( n) n.( n 1).( n 2)..( n + 1) ( n )! ešený pílad: Z dvacetilenného zastupitelstva (8 z ODS, 6 z SSD, 4 z KDU-SL, 2 ze SZ) se musí zvolit ptilenné pedsednictvo (pedseda, místopedseda, 3 lenové). Kolia rznými zpsoby lze pedsednictvo sestavit: a) nejsou-li na výbr funcí žádná další omezení b) je-li stanoveno, že pedseda a místopedseda musí být ze dvou nejsilnjších stran ešení: a) Nejsou-li stanovena žádná omezení pro výbr pedsednictva, jde o typicý pílad variací páté tídy bez opaování: 20! 20! V5 (20) (20 5)! 15! V tomto pípad tedy existuje možností ja sestavit pedsednictvo zastupitelstva. b) V tomto pípad je stanoveno, že pedseda a místopedseda musí být ze dvou nejsilnjších stran (není eeno, že pedseda musí být z nejsilnjší strany). Možností ja zvolit pedsedu a místopedsedu je tedy: Zbylá ti místa v pedsednictvu mohou obsadit libovolní ti lidé ze zbývajících osmnácti (bez ohledu na stranicou píslušnost). Taových možností je: 18! 18! V3 (18) (18 3)! 15! Celových možností ja v pípad taovýchto požadav sestavit pedsednictvo je ( )

4 Výlad: Výše uvedenému postupu se íá ombinatoricé pravidlo o souinu. Je-li výbr tvoen m postupnými nezávislými roy s n 1, n 2... n m možnostmi, pa poet všech variant výbru je dán souinem hodnot n 1. n n m. V pípad, že veliost výbru je totožná s rozsahem množiny M (n) používáme pro tento typ variací název permutace. U permutací ta nejde v podstat o výbr, nýbrž o rzná uspoádání téže množiny (pesmyy) Permutace bez opaování Permutace množiny M (bez opaování) jsou všechna navzájem rzná uspoádání množiny M. Poet permutací n prvové množiny stanovíme na zálad vztahu: P( n) Vn ( n) ( n n)! ešený pílad: Vrame se opt volb pedsednictva zastupitelstva. Pedpoládejme vša, že pedsednictvo je už zvoleno a je pouze teba rozdlit si funce. Koli je možností, ja si funce rozdlit? ešení: Je zejmé, že jde o permutace (pesmyy) 5-ti lenné množiny: P ( 5) 5! Pedsednictvo si tedy mže rozdlit funce 120-ti zpsoby. Výlad: Definujme si opt M jao libovolnou n-prvovou množinu

5 0.2.3 Variace -té tídy s opaováním ta nazýváme aždou uspoádanou -tici prv z množiny M, v níž se jednotlivé prvy mohou opaovat. Poet variací -té tídy s opaováním uruje výraz V (n) V ( n) n, ešený pílad: Urete oli je možností ja sestavit 6-ti místné telefonní íslo. ešení: Zvolme si množinu M. M{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Potebujeme obsadit 6 míst. Je zejmé, že existuje celem možností ja uspoádat 10 íslic do šestice., V 6 ( 10) 10 6 V tuto chvíli si musíme uvdomit, že telefonní íslo nemže zaínat 0, proto musíme tyto možnosti od celového potu odeíst. 0 V 5(10) V 5( 10) 10 5 Mezi všemi 6-ti místnými ísly je 10 5 ísel zaínajících 0. Existuje tedy ( ) možností ja vytvoit 6-ti místné telefonní íslo

6 Výlad: Permutace s opaováním Mjme uspoádanou n-tici rzných prv, v níž se jednotlivé prvy n i (i 1, 2,..., ) rát opaují. Permutace s opaováním vzniají rzným uspoádáním pvodní n-tice. Platí: ni i 1 n Poet permutací s opaováním je dán vztahem: ' P( n) Pn 1, n2,, n P ( n ). P( n ).. P( n ) n!. n!.. n! ešený pílad: Na plaátovací plochu o apacit 10 míst se mají vylepit relamní plaáty 4 spoleností. Spolenost ARMA si pedplatila 3 plaáty, spolenost BRUNO 2 plaáty, spolenost CEKO 1 plaát a spolenost DINA 4 plaáty. Urete olia rznými zpsoby lze ploch porýt. ešení: Pedpoládáme-li, že aždá spolenost dodala pouze jediný druh plaátu, pa jednotlivé varianty polepení tvoí permutace s opaováním: 10! !.2!.1!.4! ' 43,2,1,4 Plaátovací plochu lze polepit rznými zpsoby. P Výlad: 0.3 Neuspoádané výbry (ombinace) Kombinace se používají v pípadech, dy se ze supiny prv vybírá menší podsupina, jejíž prvy nemají specificou roli, tj. jsou vzájemn zamnitelné (nezáleží na poadí vybraných prv)

7 Píladem taovéto podsupiny je závodní družstvo mladších žá pro bh na 1500 metr (reprezentujících jistou ZŠ). Definujme si znovu M jao libovolnou n prvovou množinu Kombinace -té tídy bez opaování pa nazvme aždou prvovou podmnožinu sestavenou z navzájem rzných prv množiny M. Poet rzných ombinací C (n) se urí na zálad vzorce: Hodnota C (n) se nazývá ombinaní íslo. C n ( n) ( n )!.! ešený pílad: Ve tvrtém roníu ZŠ studuje 30 chlapc a 50 dvat. Pro reprezentaci roníu v lehé atletice je teba sestavit smíšené 10-ti lenné družstvo (5 chlapc, 5 díve). Koli je možností ja taovéto družstvo sestavit? ešení: Pro výpoet použijeme ombinatoricé pravidlo o souinu: Celový poet možností ja sestavit družstvo (n) je dán souinem potu možností ja vybrat 5 chlapc ze 30-ti (n 1 ) a 5 díve z 50-ti (n 2 ). Poet možností ja vybrat 5 chlapc ze 30-ti je zejm: (30) 30 30! n C5 5 (30 5)!.5! Poet možností ja vybrat 5 díve z 50-ti je zejm ! n C5(50) 5 (50 5)!.5! A celový poet možností ja sestavit družstvo je tedy: n n n , tj. tém 302 miliard

8 Výlad: Kombinace -té tídy s opaováním nazvme aždou -lennou supinu sestavenou z prv množiny M ta, že se prvy ve supin mohou opaovat a pitom nezáleží na jejich poadí. Poet ombinací -té tídy s opaováním je dán vztahem: n + 1 ( n + 1)! C ( n) C ( n + 1) ( n 1)!.! ešený pílad: Kvalita výrobu se rozlišuje temi stupni jaosti: A, B, C. a) Urete oli rzných výsled mže mít výstupní ontrola výroby, testuje-li se valita 10-ti náhodn vybraných vzor. b) Koli rzných výsled nebude obsahovat ani jeden výrobe vality C? ešení: a) Testovaný vzore je 10-ti prvová supina složená z výrob tí typu jaosti. Poet rzných výsled ontroly je tedy dán vztahem: (12)! C (3) 10 (12 10)!.10! Existuje 66 rzných výsled ontroly vality 10-ti výrob. 66 b) Chceme-li zjistit, oli výbr 10-ti výrob neobsahuje výrobe vality C, musíme omezit poet povolených tíd ve vzoru na 2 (A, B) (11)! 11 C (2) 10 (2 1)!.10! V 11-ti rzných výsledcích ontroly vality nenajdeme výrobe vality C

9 Shrnutí: Uspoádané výbry Neuspoádané výbry Bez opaování S opaováním Bez opaování S opaováním Variace bez V ( n) n.( n 1).( n 2)..( n + 1) ( n )! opaování Permutace bez P( n) Vn ( n) ( n n)! opaování, Variace s V ( n) n opaováním Permutace s ' P( n) Pn 1, n2,, n P opaováním ( n1 ). P( n2 ).. P( n ) n1!. n2!.. Kombinace bez n C ( n) opaování ( n )!.! Kombinace s n + 1 ( n + 1)! C ( n) C ( n + 1) opaováním ( n 1)!.! Kombinatoricé pravidlo o souinu Je-li výbr tvoen m postupnými nezávislými roy s n 1, n 2... n m možnostmi, pa poet všech variant výbru je dán souinem hodnot n 1. n n m

10 Otázy 1. Co je to ombinatoria? 2. Jaá ritéria rozlišení výbru v ombinatorice znáte? 3. Definujte: a) variace bez opaování b) variace s opaováním c) permutace bez opaování d) permutace s opaováním e) ombinace bez opaování f) ombinace s opaováním

11 Úlohy ešení Z olia prv lze vytvoit 90 variací druhé tídy (bez opaování)? 2. Z olia prv lze vytvoit 55 ombinací druhé tídy (bez opaování)? Zmenší-li se poet prv o dva, zmenší se poet permutací (bez opaování) tyicetdvarát. Urete poet prv. Z olia prv lze vytvoit padesátrát více variací tetí tídy (bez opaování) než variací druhé tídy (bez opaování)? V prodejn si mžete vybrat ze sedmi druh pohlednic. Kolia zpsoby lze oupit: a) 10 pohlednic, b) 5 pohlednic, c) 5 rzných pohlednic V nihupectví prodávají 10 titul nižních novine. Kolia zpsoby lze oupit 4 nižní noviny, 5 rzných nižních novine? 7. Na hoejovém turnaji, terého se úastní 8 družstev, sehraje aždý tým s ostatními práv 1 utání. Koli zápas bude celem sehráno? 8. Z 5 bílých a 4 ervených ulie tvoíme trojice ta, aby v aždé trojici byly vždy 2 bílé a 1 ervená ulia. Koli trojic splujících tuto podmíny lze vytvoit? 9. Hoejový tým odjel na OH s 23 hrái, a to s 12 útoníy, 8 obránci a 3 branái. Koli rzných sestav mže trenér teoreticy vytvoit? 10. Kolia pímami lze spojit 7 bod v rovin, jestliže: a) žádné ti z nich neleží v pímce, b) ti z nich leží v jedné pímce? 11. Koli ružnic je ureno 10 body v rovin, jestliže žádné ti z nich neleží na pímce a žádné tyi z nich neleží na ružnici? Koli rzných hod mžeme provést a) dvmi, temi rznobarevnými ostami? 13. Koli rzných znae teoreticy existuje v Morseov abeced, sestavují-li se tey a áry ve supiny po jedné až pti?

12 14. Koli prv obsahuje množina všech pticiferných pirozených ísel? 15. Deset pátel si vzájemn poslalo pohlednice z prázdnin. Koli pohlednic celem rozeslali? 16. Kolirát více je variací -té tídy z n prv než ombinací -té tídy z tchto prv (bez opaování)? 17. V pln obsazené lavici sedí 6 žá a, b, c, d, e, f. a) Kolia zpsoby je lze pesadit? b) Kolia zpsoby je lze pesadit ta, aby žáci a, b sedli vedle sebe? c) Kolia zpsoby je lze pesadit ta, aby žá c sedl na raji? d) Kolia zpsoby je lze pesadit ta, aby žá c sedl na raji a žáci a, b sedli vedle sebe? 18. Student má v nihovn 4 rzné uebnice pružnosti, 3 rzné uebnice matematiy a 2 rzné uebnice anglitiny. Kolia zpsoby je lze seadit, mají-li zstat uebnice jednotlivých obor vedle sebe? Kolia zpsoby lze rozdlit 8 úastní finále v bhu na 100 m do 8 drah? 20. Koli rzných permutací lze vytvoit použitím všech písmen slova a) statistia, b) matematia? 21. eta vojá má vyslat na stráž 4 muže. Koli muž má eta, je-li možno úol splnit 210 zpsoby? 22. Koli úhlopíe má onvexní n-úhelní? 23. V zásobníu je 7 ostrých a 3 slepé náboje. Urete, olia zpsoby lze namátou ze zásobníu vyjmout 5 náboj, z nichž alespo 3 jsou ostré. 24. Kolia zpsoby je možno na tvercové šachovnici s 64 poli vybrat 3 pole ta, aby všechna ti pole nemla stejnou barvu? 25. Kolia zpsoby je možno na šachovnici s 64 poli vybrat 3 pole ta, aby všechna neležela v jednom sloupci?

13 ešení: 1. n n n 7 4. n a) možností b) 462 možností c) 21 možností 6. a) 210 možností b) 252 možností zápas možností možností 10. a) 21 pímami b) 19 pímami ružnic 12. a) 36 rzných hod b) 216 rzných hod rzných znae ísel pohled 16. Variací je! rát více než ombinací 17. a) 720 možností b) 240 možností c) 240 možností d) 24 možností zpsob zpsob

14 20. a) pesmye b) pesmye vojá 22. n ( n 3) úhlopíe možností možností možností

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny:

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny: DIFRAKCE SVTLA V paprsové optice jsme se zabývali opticým zobrazováním (zrcadly, oami a jejich soustavami). Pedpoládali jsme, že se svtlo šíí pímoae podle záona pímoarého šíení svtla. Ve sutenosti je ale

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování Předpoklady: 9109 Pedagogická poznámka: Tato hodina slouží jednak ke zopakování probraného, ale zejména k praktickému nácviku kombinatoriky v situaci, ve které

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. I. Hodnota algebraického výrazu....

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení 2. intermezzo - Tucet dalších příkladů. Příklad 1: Čtyři studenti jisté vysoké školy skládají zkoušku z matematiky. Kolik existuje případů, že každý z nich bude mít jinou známku? Počítejte s čtyřstupňovou

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více