Smrt nás navrací pravd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt nás navrací pravd"

Transkript

1 Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je souástí jejích roních rytm, kolobh života. Nkdy to vypadá jakoby životem pímo plýtvala a pitom má neustále dost síly zaínat znovu. Jedinec se svému konci brání, ale jedincovu "druhu", zdá se, umírání a zápasení o život spíš prospívá. Ashin Ottama: Tento svt, jak ho známe, mžeme chápat jako pokroilé stádium komplexního rozhození pvodní nemanifestované jednoty. Biblické "stvoení svta" i asijský mýtus vzniku svt je obrazem postupného, ím dál vtšího klesání a propadání až do "naší" lidské sféry asoprostoru. Je to historie opouštní ucelenosti. Duální rozvtvování nabírá intenzitu: svtlo se odluuje od temnoty, mentalita od materiality. Poklesávání nemanifestovaného pokrauje, takže nakonec nastává i "vyhnání z Ráje". Dál se utvrzuje polarita píjemného a nepíjemného, vdní a nevdní, maskulinity a femininity, dobra a zla, uvdomní sebe a toho ostatního. Dynamika vznikání a zanikání nabírá formu biologického zrození a tomu odpovídajícímu zpsobu smrti. Sebe vztažnost nakonec zatuhne až do formy sobeckého ega a jeho temného království... Tak njak by mohla vypadat "Genesis" dnešní doby. V buddhismu podobn sestupný vývoj naznauje etzec podmínného vznikání patiasamuppáda.. Udržet pesvdení, že celý tento skluz do svtské úrovn reality je "dobrý", stojí ím dál víc námahy. Pesto, optimizmus se za dané situace jeví jako ta nejvhodnjší a nejvýhodnjší strategie pi prchodu pozemským životem. Odedávna se tu ale objevuje i mnohem hlubší pístup k pozemské existenci. U mnohých lidí se probouzí vnitní ujasnní, že celý život mže být pijat jako dležitá duchovní lekce. Helena: Lekce, kterou nám udluje život a smrt? Ashin: Pesn tak. Že život je nároná, v principu, ale zdravá lekce a píležitost k vnitnímu rstu, chápe dnes leckdo. Mnohem mén lidí si uvdomuje, jak je pro správný život dležité, srovnat se i s okolností smrti. Buddha doporuuje reflektovat vlastní smrt každý den. Skoro ve všech duchovních smrech téma smrti zaujímá velmi dležitou pozici a tvoí základ jakéhokoliv duchovního pokroku. Malé vysvtlení: na duchovní cest pravda je chápána spíš jako pravá poloha nitra, než jako njaký dležitý výrok. Spirituální pravda bude tam, kde je postižena podstata, kde je mén povrchního zdání, iluzí a poloviatostí. To je srozumitelné, že? Život a smrt jsou pro moudrého lovka jako dv strany jedné mince. Kde je vznik musí být i zánik. Aby mince platila, musí mít ob strany. Chápete? Vznik je oddlen od zániku jenom asem. Dokud jsme v zajetí lineárního asu, mžeme vidt v jednu chvíli jen jednu stranu mince - v tom je velká nedokonalost. Z jednostranného životního postoje, ve kterém není zastoupena druhá strana skutenosti, pak pojde nežádoucí jednostrannost: bu nezodpovdná životní rozbujelost anebo zase depresivní žalostnní, když se mince otoí. Duchovní pravda chce peklenout mámení asu a vidt vznik a zánik a všechny stádia existence najednou - tak trochu jako otevený vjí, jehož všechny souásti vycházejí z jednoho spoleného stedu. Abychom se

2 srovnali s pravdou, je teba vnést povdomí vlastní smrti do každé minuty našeho života. To nemá nic spoleného s depresí nebo truchlivostí. Naopak. Naše žití tím pestane být rozjivené a povrchní, dostane sílu a nabere hloubku. Když se v jednom lesním kláštee rozbila krásná sklenice, pedstavený Adžán á jen poznamenal: "Pro mne byla ta sklenice vždycky rozbitá". A pesto, dokud sklenice byla ješt celá, Adžán á se uml potšit její kehkou krásou možná víc, než kdokoliv jiný. Helena: Lidé rádi koketují se smrtí - napíklad v televizních seriálech. Vlastní smrt ale vytsují ze své mysli jak jen mohou. Stále je to ješt téma, které se rádo zametá pod koberec. Ashin: Kdo se bojí smrti, ten se bojí i života. Krišnamurti íká: "Vtšina z nás má strach ze smrti protože nevíme co to znamená skuten žít." To jsou silná slova k reflektování. Smrt je v naší spolenosti brána jako úhlavní nepítel. Mezi lékai bývá smrt dokonce nkdy chápána jako selhání medicíny. Lidský život má nesmírnou hodnotu a rozhodn je správné o nj maximáln peovat. Ale práv do kapitoly pée o život patí i správný postoj ke smrti. Pouhé prodlužování funkcí tla technickými pístroji kvli strachu ze smrti nedává velký smysl. Smrt je velký uitel - stejn velký, jako život sám. Smrt není "zlá". Smrt je jen kus života tžkého, jak íká eský básník. Podle prakticky všech duchovních nauk, je smrt poátkem nového života. Mžeme si to zobecnit do vty: Dokud nezememe, nemžeme se znova narodit. To je téma, na které bychom se možná mli podívat trochu dkladnji, protože má nkolik rovin. Helena: Pro buddhistu, který chápe existenci jako sled perozování život za životem, bude taková vta spíš jen konstatováním holé skutenosti. Pro kesana mže mít jinou rovinu významu. Smrtí zde nebude mínna fyzická smrt a "nové zrození" bude znamenat duchovní perození, vzkíšení nebo nco podobného. V kesanství takový výrok dostane siln duchovní charakter. Ashin: Ano, je to tak. Biologická smrt svou nebývalou výrazností dobe slouží jako symbol i pro jiné radikální zmny v mentální nebo duchovní oblasti. Pedpokladem nového života je jasné zakonení toho pedešlého. Obdobn, pro výraznjší pokrok na duchovní cest, musí "zemít" njaká podstatná ást starého života. Pesnji eeno, zemít musí njaká podstatnjší ást lži nebo iluze - v ideálním pípad iluze celá. Jedna z tch nejzávažnjších iluzí je zpsobena naším ulpním a identifikací s pedstavou sama sebe. Vzniká tím sebe stedná gravitace, které íkáme ego. Tato gravitace zpsobuje siln zúžené a zdeformované vnímání skutenosti. Egocentrinost dál zesiluje neblahé síly chtivosti, nenávisti a zaslepení takže vznikne sobectví. V buddhismu je pekonání ega direktní souástí spirituální cesty. Chtivost, nenávist a zaslepení jsou ti hlavní koeny všeho nežádoucího a neprospšného. V kesanství se o egu mnoho nehovoí, pesto mám dojem, že smrtí "starého lovka" a jeho "novým zrozením" je v podstat rovnž mínna "smrt" ega a tomu následující vnitní oistní a osvobození. I kesanský hích jist pochází z podobných tendencí chtivosti, nenávisti a zaslepení. Kesanství zamilo svj pohled na tento jeden následující život. V pípad prchodu oistcem by se eknme jednalo o dva následující životy. Pro buddhismus a vtšinu asijských nauk je charakteristický velmi široký pohled na fenomén existence. Silným nadhledem se otevírá vize nekoneného etzce perozování do rzných asoprostor neboli do rzných úrovní samsarické existence. Jedním z cíl buddhismu je práv zastavení nekoneného a v podstat strastiplného zrozování a umírání dosažením stavu Nirvány. Snad i v kesanství

3 utišení zrozování a umírání má své dležité místo. O perozování se mnoho nemluví, zato je tam e o "život vném". Z duchovního pohledu se taková starovká formulace dá pochopit rzným zpsobem. Duchovní otevení a "znovuzrození", pokud nastane v prbhu pozemského života, je skutené smrti a skutenému znovuzrození velmi podobné - nkdy i intenzitou. V život každého z nás, ale existují i menší "perození". Tím myslím ty rzné kapitoly našeho pozemského života. Životní pelomy jako vstup do školy, odchod od rodi, studium a život na koleji, vojenská služba, manželský život, pesthování, ztráta zamstnání, rozvod, vstup do dchodu, ale i velký úraz, úmrtí blízké osoby nebo silné duchovní prožitky - takové události zpsobují dalekosáhlé zmny, které mají sílu napojit nás na jiné oblasti naší karmy. Život se tím hodn zmní - k lepšímu, k podobnému, nebo k horšímu a v mnohém se prost bude odvíjet jinak než pedtím. Jiná rovina, na které mžeme vidt princip perozování je náš tyiadvacetihodinový rytmus. Každý náš den se svým probuzením, denními aktivitami, klidným veerem, noní únavou, usnutím a noními sny symbolizuje znovuzrozování velmi vrn. lovk se sice probouzí do nového dne více-mén "nepopsán", nedá se ale íct, že by se probouzel nepedznamenán. To odpovídá situaci novorozente. I ono se rodí se zetelným karmickým "pedznamenáním". Latentní suma všech pedešlých dní se siln projeví v prbhu denních událostí. Stejným zpsobem se projevují v našem život karmické dispozice. Je tu zodpovdnost za iny minulých dní stejn jako za iny minulých život. Ten, kdo se ráno probouzí není pesn ten samý lovk, který šel veer spát. Stejn tak nový život není zcela identický, není ale ani zcela odlišný od toho pedešlého. Noní sny a noní mry zajímavým zpsobem pipomínají stavy tibetského barda - mezi svtí. Jsou tu, ale i závažné rozdílnosti. Na verejšek si dobe vzpomeneme, na minulý život je to obtížnjší. Usínání bývá velmi pokojné, umírání z víc jak padesáti procent bývá poádný zmatek. Ráno se, ale probouzíme v té samé posteli, do které jsme si veer lehli. Ale podle buddhismu se lovk znovu rodí do lidské úrovn existence spíš jen výjimen. Ty nejdrobnjší a pesto nejkonkrétnjší "perození" se odehrávají na úrovni našeho pocitu "já" snad každých pár minut. Když o tom takto mluvíme, bereme to spíš jako obrazné pirovnání, v meditaci. Tyto pelomy pocitu "já" mohou být zažity nebývale zeteln jako skutená "úmrtí" a skutená "znovuzrození". Meditativní zážitek tohoto druhu piblíží lovku podstatu procesu smrti a tomu následujícího znovuzrození nebývale zeteln. Po smrti jde existence njakým zpsobem dál - o tom dnes dobe informovaná osoba sotva mže pochybovat. Tžko najdeme fundovaného lovka, který by posmrtnou existenci jednoznan popíral. Pestože toto téma je pro každého z nás tak stžejn dležité, jen málokteí mají njakou znalost nebo alespo konkrétnjší pedstavu o tom, jak vlastn umírání probíhá a co tomu následuje. A tak pvodní zásadní otázka typu "pokrauje njak život po smrti nebo ne?" se pesouvá do obtížnjší a delikátnjší oblasti: "které složky bytosti smrtí procházejí a které nikoliv? A co se dje potom?" Pravdou je, že v této vci nejen jedinci, ale i samy religiózní systémy vykazují dost znanou nejednotnost. Posmrtná realita není mén reálná než ta naše. Protože je ale ím dál mén vázána na hrubohmotnou realitu lidského svta, posmrtné události se stávají více "tekuté", nezakotvené, voln plynoucí a rznorodé. Zajímavé jsou výpovdi lidí, kteí podle klinických kritérií zemeli, ale pozdji se vrátili zpt do svého tla. Vypovídají o zážitcích, které se nkdy nápadn podobají výpovdím jiných lidí, kteí se také vrátili z procesu smrti. Nové uvdomní "zemelého" asto nastává pímo nad svým "mrtvým" tlem. Beztížn se vznáší a

4 panoramaticky vnímá vše, co se odehrává. Jednalo-li se napíklad o tžký úraz, nkteí "navrácenci" byli schopni udiveným lékam pipomenout jejich cynické poznámky vyslovené nad "nezdaenou" operací. Mnozí "zemelí" mají možnost mentáln navštívit rzná známá místa, navštívit svoji rodinu a podobn. Zpravidla si pi tom neuvdomují, že se nalézají na jiné rovin existence a podivují se nad tím, že si jich nikdo nevšímá a nevnuje jim pozornost. Jedna holika, která se vrátila do tla až po nkolika dnech po své smrti, vyprávla svým rodim, co mli k veei po tom, co "umela". Tyto zážitky nápadn pipomínají "astrální cesty". Po tomto období, ale proces smrti jde dál. Náhle se objeví tunel, kterým se beztížná bytost ubírá vzhru. Cesta ústí do zahrady kišálového svtla a záících rostlin. I vlastní tlo jako kdyby se skládalo z istého svtla. Pistupuje mnoho bytostí - známých i neznámých, všichni vyjadují radost ze shledání. Komunikace je mimoslovní, rychlá a snadná. Pistoupí i velká duchovní bytost, která vede "zemelého" do znovuprožití svého života. Nkteí "zemelí" pak popisovali svoje prožitky: "Všechno, co se odehrálo v mém život, opt probíhalo ped mým duchovním zrakem. Stydl jsem se za mnoho vcí, které se vynoovaly, protože se mi otevela možnost jiného pohledu na všechny ty situace. Prožíval jsem znovu všechno, co jsem v život udlal, k tomu jsem ale vnímal i to, jak moje skutky psobily na ostatní zúastnné. Zjistil jsem, že ani vlastní myšlenky se nevytrácejí beze stopy. Byl jsem tmi, kterým jsem ublížil a byl jsem i tmi, kterým jsem napomohl k pocitu štstí Bylo to totální otevení a vpuštní všech myšlenek, které jsem kdy myslel, všech slov, které jsem kdy pronesl, a in, které jsem kdy v život udlal. Vnímal jsem naplno i psobení svých myšlenek, slov a in na každého, kdo pišel se mnou do styku nebo do oblasti mého vlivu - a jsem je znal nebo neznal " V jistém moment pak ale pijde volba zstat v novém prostedí nebo se vrátit. "Zemelý" cítí, že se chce vrátit a v krátkosti se cítí vsát do svého materiálního tla. Tak njak zní zprávy lidí, kteí se vrátili z druhé strany. Vtšina jich vstupuje do svého dalšího života se zcela novou, prohloubenou životní orientací. A vbec se již smrti nebojí. Bohužel na zprávy tchto "skoro zemelých" se nelze píliš spolehnout. Tibetští specialisté k tomu podotýkají, že tyto návraty jsou možné jen z poáteních, relativn blahých oblastí "bílého svtla smrti". Je to oblast ásteného opuštní lidského asoprostoru. as se ásten sesouvá a nastává tím revize životní karmy. Za oblastí "bílého svtla" podle tibean proces smrti nevypadá ani trochu ržov. Jsou to voln proudící manifestace vlastní karmy, ze kterých normální bytost hledá úlevu v njakém dalším zrození. Jestliže jsme ve scenáriu "navrácených" mohli vysledovat cosi srovnatelného s "velkou knihou hích Svatého Petra", pvodní buddhismus prezentuje spíše direktní pechod do píští existenní sféry. Ve starých textech je místo, které popisuje umírání jednoho dobrého otce rodiny. Pijíždí pro nj nebeský koár, který on jasn vidí, ale nikoliv shromáždná rodina. A je tam i jiné místo, které popisuje svítící oi erných šelem, které se umírajícímu motají okolo nohou - zaátek perození do spodních svt. V procesu smrti mysl bytosti se jakoby stahuje do svého stedu, ztrácí svtské zakotvení a je do znané míry unášena prožívaným. Karmické síly víc jak kdy jindy ídí odvíjení i prožívání událostí. Co se bude jak odehrávat, je siln odvislé od karmy, která se v prbhu umírání zaktivuje. Je tu velká pravdpodobnost, že karma silných nebo asto opakovaných in uplynulého života pevezme ídící roli v procesu perození. Karmická kvalita tohoto potenciálu pak nasmruje perození na odpovídající existenní úrove.

5 V popisech procesu smrti v rzných religiózních systémech jsou vcelku dost velké rozdíly, pesto základní poselství je velmi shodné. Tento život není jediným a skutky tohoto našeho života ovlivní kvalitu naší budoucnosti. Helena: Co z lovka projde branou smrti? Ashin: Tlo rozhodn branou smrti neprochází - a zapla pámb za to. Svtská mysl také ne - vdomí vyvstává stále nové. Buddhismus dokonce nepracuje ani s konceptem duše nebo njakého jiného nemnného nositele bytosti. Podle buddhismu tedy ani duše nepechází z jednoho života do toho následujícího. Je tu ale neustálé psobení karmického potenciálu, které pokrauje i po smrti. Aktivní karma nechá vyvstat další bytosti. Zjednodušen by se tedy dalo íci, že karmický potenciál pechází do následujícího života. Jak jsem již zmínil, optovné znovuzrození lovka do lidské formy existence je podle buddhismu spíš výjimené. Vtšinou jsou to bytosti z vyšších nebo nižších existenních sfér, které nacházejí cestu do lidského tla. V jaké rodin, a kterým rodim se bytost narodí, ale není žádná náhoda. Je to vc karmické afinity. Nejsou to rodie, kteí si vyberou své dít. Je to dít, které si vybere své rodie. Možná, že z pozice tohoto svta se nám takové tvrzení nebude zdát píliš pravdpodobné. Ze strany "na zrození ekajících", ale domnlé zmatky rodinného života vypadají velmi jinak. Bytost se zrozuje tak, aby mla možnost dalšího duchovního rstu. A duchovní rst s píjemným životem nemá vtšinou vbec nic spoleného. Povídal jsem o tchto vcech úastníkm jednoho meditaního kursu ve Švýcarsku. Jedna mladá maminka mi pak vyprávla jak pedala toto pouení svému šestiletému synovi. Když se zase jednou durdil nad chováním a píkazy svých rodi, maminka mu to nandala erné na bílém: "Co se zlobíš! Ty sis vybral nás jako rodie a ne, že my jsme si vybrali tebe!" Malý kluina se zamyslel a pak smutn prohlásil "lovk se mže splést." A skuten, u nkterých lidí se vynoí vzpomínky jakoby z jiné existence. Helena: Nkteré vci si pamatuji. Vybavují se mi vzpomínky z období ješt ped tím, než jsem sem pišla znovu. Ty situace se zobrazují hlavn ve form pocit a obraz. lovk to nejsilnji cítí v raném, dtském vku. Pak nastává delší doba zapomnní. Zajímavé je, že dív jsem mla hrozný strach ze smrti. Zmáklo m to do malého, rozteseného klubíka. Pak mne jednou probudilo práv tohle rozklepané klubíko a najednou - jakoby zevnit - jsem mla možnost nahlédnout do chvíle tsn ped tím, než jsem pišla sem. /Nejdív jsem tomu nerozumla. Když lovk vidí obrazy, tak nkdy hned neví o co jde. Zárove to, ale vevnit tak zvláštn zabolelo - a pak jsem si vzpomnla, že je to chvíle, kterou jsem skuten prožila. Možná, že je to celé fantazie, neberte to njak vážn. Je ale zajímavé, že tyto vzpomínky pišly práv ve chvíli strachu z konenosti. Od té doby tento strach nemám. Vím, že smrt není absolutní konec./ Bylo nás v ad víc, takový štrdl bytostí. Vpedu byla niím neohraniená díra dol. lovk do ní mohl nahlédnout a rozhodnout se zda-li tam pjde nebo ne. Stála jsem v ad a poád jsem vykukovala. Strašn pomalu to postupovalo, nemohla jsem se dokat až se zane nco dít. Vepedu byla bytost, která otvírala pohledy dol do díry a bytosti, které byli vepedu, v otvoru postupn mizeli. Bytost, která otvírala pohled si všimla mé netrplivosti, pozvala mne dopedu abych mohla nahlédnout. Ale tam se prost nedalo jít. Bylo odud cítit nco takového, jako zabíjení: nepíjemná ervená barva, chu krve, jakoby slan-horké pálení, násilí. Nahlédla jsem ješt dvakrát a potetí jsem šla. Ti za mnou už byli také netrpliví.

6 Ashin: Vaše vzpomínka by odpovídala tomu, co se íká o zrození do lidské sféry. Zdá se, že je velká fronta na pozemské zrození, akoliv je to jedna z tch nevalných forem existence. Helena: Pijde mi zajímavé, že lovk má možnost si vybrat kam chce jít. Ješt ped tím, než se zaadí do fronty, má možnost už vbec nejít dol a jít jinam. Cítila jsem, že tam prost chci jít, protože chci pomáhat. Ptají se a lovk musí mít dvod pro se chce vrátit. Nkdo se ptá a pitom to není žádná bytost. Ten hlas je vevnit i vn a pitom není slyšet ušima. Hlas zaznívá jakoby z plného vdomí. Ashin: Podobná situace je uvádna v souvislosti s Bodhisattou. To je bytost, která zámrn volí nižší úrovn existence, aby se rychleji uila - v tch vysokých se nudí. Luxus volby mají bohužel jen ti, kteí jsou na tom karmicky relativn dobe. Pro prmr a podprmr je možnost volby minimální až žádná. V božských sférách existence je všechno úžasn výborné - no a co. Bytost, která je motivována energií soucitu a vlí pomáhat v tch horních oblastech tžko vydrží. Jak Buddha opakovan zdraznil, práv v té naší zmatené a pomíchané lidské sfée se duchovnímu rstu otvírají ty nejvtší možnosti. Rozhovor je vzájemná spolutvorba a když jsem se k tomuto druhu lidské innosti pichomýtla netušila jsem jak moc lovk pitom odkrývá i sám sebe. Takže si to užijte i sami se sebou. Helena

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

"O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ"

O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ "O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ" rozhovor s Ashinem Ottamou pro Dotek 8/2000 H: Nevím jak tento rozhovor uvést, protože pátelé DOTEKU na jedné stran již spoustu

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

"Návrat Idiota" Diskuze o filmu Saši Gedeona

Návrat Idiota Diskuze o filmu Saši Gedeona "Návrat Idiota" Diskuze o filmu Saši Gedeona František je idiot. Ve filmu trpí mimo jiné svou osamlostí a výjimeností, tím, že nikam nepatí. Když ale odhlédneme od filmu, zjistíme, že postava Idiota vbec

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Buddhv kompas. Slovníek

Buddhv kompas. Slovníek Buddhv kompas Rozhovor s rozeným echem, který v Asii pijal roucho buddhistického mnicha. Po delším pobytu v barmských klášterech, Ashin Ottama jezdí nyní asto do eské republiky, aby se tu aktivn úastnil

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Kapitoly z ekologie. Jedinec a jeho prostedí. Populace spoleenstvo ekosystém

Kapitoly z ekologie. Jedinec a jeho prostedí. Populace spoleenstvo ekosystém Kapitoly z ekologie Jedinec a jeho prostedí Každý organismus ovlivují dva typy podmínek. Jednak jsou to podmínky abiotické nap. slunení záení, teplota okolí, vláha, obsah látek v pd a také rzné typy zneištní.

Více

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny Veronika Místecká Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na ekonomické zmny v rodinách bhem pobytu jednoho rodie na

Více

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více