1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti Orgány a vedení spoleãnosti Investiãní ãinnost Schéma fiízení spoleãnosti Schéma organizaãní struktury spoleãnosti Hlavní ukazatele, grafy Plnûní spoleãenského poslání spoleãnosti Obchodní partnefii Akreditace a registrace Profesní sdruïení Pfiehled regionálních kanceláfií Zpráva pfiedstavenstva o v sledcích hospodafiení Údaje o finanãní situaci 4.1 Rozvaha k V kaz zisku a ztrát k Pfiíloha k úãetní závûrce za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie obchodní spoleãnosti ZFP akademie,a.s Návrh na rozdûlení hospodáfiského v sledku Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami dle 66, písm. a) Obchodního zákoníku 38 - Pfiíloha ã. 1 Smlouvy uzavfiené v úãetním období 2006 s propojen mi, ovládajícími a fiízen mi osobami 40 - Pfiíloha ã. 2 Stanovisko dozorãí rady ke Zprávû o vztazích mezi propojen mi osobami Zpráva dozorãí rady k roãní úãetní závûrce Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie obchodní spoleãnosti ZFP akademie,a.s. 43 o ovûfiení v roãní zprávy a provûrce zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami k

3 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA VáÏení pfiátelé, v uplynulém roce jsme opût spoleãnû u li velk kus cesty. Osobnû mû proto tû í, Ïe i za tento rok Vám mohu pfiedloïit v roãní zprávu spoleãnosti zobrazující její ãinnost, kterou lze jednoznaãnû pokládat za úspû nou. Zatímco charakteristick m rysem roku 2005 byly pfiedev ím zmûny v legislativû, zejména v oboru poji Èovnictví, tak v roce 2006 jsme se plnû soustfiedili na projekty orientované dovnitfi firmy. Bylo to nutné a pfiirozené, neboè v roce 2006 jsme dosáhli v sledkû, které se dají nazvat dal í expanzí. Objem produkce vzrostl o 34%, obrat stoupl o 43%. To jsou v konnostní ukazatele, které sv mi dûsledky pfiirozenû nasmûrovaly na e soustfiedûní v roce 2006 na fie ení projektû t kajících se zkvalitàování administrativnû technického zázemí. Soustfiedili jsme se na zdokonalování vzdûlávací akademie, na automatizaci procesû v novém informaãním systému, samoregulaãní v chovû odborn ch produktov ch specialistû, zvy ování odbornosti v administrativním zázemí regionálních kanceláfií a zejména nastavení procesû vedoucích k zaji tûní kvality klientského servisu v rámci projektu CRM. Zavazuje nás k tomu velikost klientského kmene, filozofie firmy a od ní se odvíjející hodnoty budující postavení znaãky ZFP na trhu. Skuteãnost, Ïe obchodní v sledky pfiev ily naplánované oãekávání ve v ech produktech obchodní nabídky je dûkazem, Ïe na i práci dûláme správnû. K dobr m obchodním v sledkûm dosaïen m v roce 2006 pfiispûla bezpochyby na e uplatàovaná obchodní metoda zaloïená na vzdûlávání obãanû zvy ování jejich finanãní gramotnosti. Následné dodrïování vzdûlávacího systému, umoïàující v prûbûhu spolupráce kaïdému, dle stupnû jeho vzdûlání a poznání, rozhodnout se, jakou cestu si zvolí, povaïuji za klíãovou metodu spoleãnosti. Tato samospotfiebitelská" metoda má za v sledek pfiesmûrování ãasti platû obãanû (uvádíme 10%) z ãasto neefektivní Ïivotní spotfieby do finanãních produktû, které zaji Èují obãany na dûchod a dále zaji Èují obãany proti Ïivotním rizikûm. Samozfiejmû pfii vyuïití v ech benefitû, které nabízí na trhu stát v oblasti státních pfiíspûvkû a daàov ch úlev. Na e samospotfiebitelská metoda vykazuje na trhu, dle m ch informací od obchodních partnerû, v raznû niï í poãet storen a stíïností klientû. V rámci na í obchodní metody je samozfiejmû kladen dûraz na v chovu profesionálû a zvy ování odbornosti na ich finanãních zprostfiedkovatelû a poradcû. Právû dlouhodobá péãe a zodpovûdnost za klienta vytváfií trïní prostfiedí pro pfiirozen rûst profesionálû, kter je podloïen obchodní zku eností získanou v praxi. Cel úspûch v oblasti distribuce finanãních produktû je v na em oboru podnikání zaloïen na neustálém vzdûlávání. Proto se na e spoleãnost vûnuje i budování vlastních kolících kapacit. V roce 2006 se nám podafiilo vybudovat nov Seminární hotel AKADEMIE Naháã u Prahy. Po Velk ch Bílovicích u Bfieclavi a Hrubé Vodû u Olomouce jsme tak dotvofiili síè vlastních vzdûlávacích seminárních zafiízení v âeské republice. A co budoucnost? V voj legislativy bude smûfiovat k jasnému vymezení pfiedmûtu ãinnosti a pravidel v práci finanãního zprostfiedkovatele a poradce. To vítáme a chceme se rovnûï podílet na tvorbû zákonû a vyhlá ek prostfiednictvím asociace AFIZ, jejímï jsme v znamn m ãlenem. DÛvod je jasn. Pouze obor s jasn mi pravidly mûïe zaruãit kvalitu poskytovan ch sluïeb na trhu a prestiï pro tento obor podnikání mezi lidmi. Zku enosti, které jsme v uplynul ch 13 letech získali, nám dávají jistotu, Ïe na e spoleãnost je pfiipravena tyto zmûny zvládnout. V sledky, kter ch spoleãnost za uplynulá období dosáhla ve v ech oblastech na eho podnikání, vytváfiejí ten nejlep í pfiedpoklad pro pfií tí období a proto se do budoucna dívám s radostí a optimismem. Vladimír Poliak pfiedseda pfiedstavenstva ZFP akademie,a.s. 4

4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI Obchodní firma: Sídlo: ZFP akademie,a.s. 17. listopadu 12, Bfieclav Iâ: Právní forma: akciová spoleãnost zapsaná u OR KS Brno, oddíl B, vloïka 3828 Vznik spoleãnosti: Základní kapitál: Akcie: , Kã ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000, Kã v zaknihované podobû. Pfievoditelnost akcií je omezena stanovami, podmínkou pfievodu je souhlas pfiedstavenstva. Akcionáfii spoleãnosti podílející se více jak 20 % na základním kapitálu: Z F P s.r.o. 36,59 % Organizaãní sloïky v zahraniãí: V zkum a v voj: Ochrana Ïivotního prostfiedí a pracovnû-právní vztahy: Orgány spoleãnosti: spoleãnost nemá Ïádné organizaãní sloïky v zahraniãí vzhledem k charakteru ãinnosti nebyly konány Ïádné aktivity mimo zákonné povinnosti, uloïené spoleãnosti z hlediska bûïného provozu a pfiedmûtu ãinnosti, nebyly vyvíjeny Ïádné zvlá tní aktivity v této oblasti valná hromada, pfiedstavenstvo, dozorãí rada Poãet zamûstnancû: 94 (k datu ) - z toho sídlo Bfieclav 41 - z toho Seminární hotely AKADEMIE Hrubá Voda, Naháã 53 Poãet aktivních spolupracovníkû: osob (smluvnû vázaní obchodní zástupci k ) - z toho poji Èovací zprostfiedkovatelé s registrací u ânb (k datu ) - z toho investiãní zprostfiedkovatelé s registrací u ânb 46 (k datu ) Poãet absolventû základního semináfie: osob (historicky ) Poãet sjednan ch finanãních programû: smluv (historicky v âr a na Slovensku) Poãet regionálních kanceláfií v âr: 61 (k datu ) Poãet zamûstnancû regionálních kanceláfií v âr: 84 (k datu ) 5

5 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.2 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo: Zleva: Martin Micka - ãlen pfiedstavenstva Ing. Petr Nikolic - ãlen pfiedstavenstva Ing. Václav Tomek - místopfiedseda pfiedstavenstva Zuzana Mikulenková - ãlen pfiedstavenstva Michal Poliak - ãlen pfiedstavenstva Petr Sedlák - ãlen pfiedstavenstva Michal Oãená ek - místopfiedseda pfiedstavenstva Mgr. Ivana Hartmanová - ãlen pfiedstavenstva Vladimír Poliak - pfiedseda pfiedstavenstva Robert Slezák - ãlen pfiedstavenstva 6

6 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.2 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Dozorãí rada: Zleva: Ing. Vladimír Kos - pfiedseda dozorãí rady Jana Jufienová - ãlen dozorãí rady Ing. Pavel Pavlík - ãlen dozorãí rady 7

7 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.3 INVESTIâNÍ âinnost Seminární hotel AKADEMIE, Velké Bílovice Spoleãnost Z F P s.r.o. manïelû Poliakov ch vybudovala a uvedla do provozu v záfií roku 2001 tento první Seminární hotel AKADEMIE. Hotel se nachází ve vinafiské oblasti JiÏní Moravy nedaleko dálnice D2 spojující Brno s Bratislavou v blízkosti rakousk ch a slovensk ch státních hranic. Disponuje ubytovací kapacitou 90 lûïek a esti sály o kapacitû 200 míst. Díky prostorné restauraci, krytému bazénu, sportovnímu zázemí a bohat m doprovodn m sluïbám nabízí skvûlé seminární podmínky. Hotel je vyuïíván nejen pro úãely na í spoleãnosti, ale díky svému skvûlému zázemí a v hodné poloze si získal oblibu u desítek tuzemsk ch i zahraniãních firem a turistû. VILA JARMILA Po nároãné rekonstrukci je od srpna roku 2004 hostûm k dispozici nová hotelová depandance Vila Jarmila, která se nachází v bezprostfiední blízkosti Seminárního hotelu AKADEMIE. Nabízí komfortní ubytování a prostory pro pofiádání firemních a spoleãensk ch akcí v atraktivním prostfiedí nejvût í vinafiské obce v âeské republice. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE, Zahradní 1295, Velké Bílovice, tel.: , fax: , Seminární hotel AKADEMIE, Hrubá Voda Seminární hotel AKADEMIE v Hrubé Vodû se nachází v údolí fieky Bystfiice, ve známé rekreaãní oblasti obce Hluboãky, nedaleko Olomouce v podhûfií Nízkého Jeseníku. LeÏí ve vzdálenosti 12 km od komunikace dálniãního typu E 462 spojující Olomouc a Ostravu a napojující se na novû vybudovan dálniãní obchvat mûsta Olomouce. âtyfii seminární sály sk tají kapacitu 150 míst, v restauraci je k dispozici 75 míst a ubytovací kapacita je 52 lûïek a 18 pfiist lek v 27 pokojích. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE, Hrubá Voda 59, Hluboãky, tel.: , fax: , Seminární hotel AKADEMIE, Naháã Své brány otevfiel sv m hostûm po kompletní rekonstrukci na poãátku ãervna roku Hotel najdete v pfiekrásném kraji Posázaví, v blízkosti oboustranného sjezdu z dálnice D1 (exit 29 âerãany, Chocerady). Celková kapacita ubytování je 50 pokojû (z toho 4 dvojlûïková apartmá, 45 dvojlûïkov ch pokojû a 1 bezbariérov pokoj). V echny pokoje jsou vybaveny TV se satelitním pfiíjmem, telefonem s pfiímou volbou, internetovou pfiípojkou a koupelnou se sprchov m koutem. Apartmány jsou vybaveny koupelnou s vanou. Souãástí poloviny pokojû je i venkovní terasa. Konferenãní zázemí zahrnuje velk konferenãní sál pro 130 osob, jeden sál pro 60 osob, dva salonky pro 20 osob a dva malé obchodní salonky. K dispozici je kompletní kolicí technika (ozvuãení, dataprojektory, flipcharty, plátna, TV, DVD, VHS, ViFi). V echny sály jsou s denním svûtlem a jsou klimatizovány. Gastronomická stfiediska zahrnují hotelovou restauraci s lobby barem a sport bar. Pro volné chvíle nabízíme sportovní zázemí hotelu - 2 bowlingové dráhy, ipky, tenisov kurt, víceúãelové hfii tû, masáïe, saunu, infrasaunu, posilovnu, vífiivé vany, solárium a dûtsk koutek. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE Naháã, Chocerady 277, Chocerady, tel.: , fax: , 8

8 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.4 SCHÉMA ÍZENÍ SPOLEâNOSTI VALNÁ HROMADA EDITEL PRO STRUKTURNÍ ZÁLEÎITOSTI P EDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL a.s. DOZORâÍ RADA ÍDÍCÍ V BOR IMPLEMENTACE IS PORADA EDITELÒ SH AKADEMIE MOTIVAâNÍ SETKÁNÍ OS PORADA VEDENÍ POHLEDÁVKOVÁ KOMISE UZÁVùRKOVÁ KOMISE STRUKTURNÍ PORADY REGION. KANCELÁ E 2.5 SCHÉMA ORGANIZAâNÍ STRUKTURY SPOLEâNOSTI Sekretariát G GENERÁLNÍ EDITEL Obchodní fieditel editelka pro vzdûlávání Marketing. fieditel Vedoucí ekonom. úseku Vedoucí oddûlení informatiky Vedoucí oddûlení recepce Vedoucí oddûlení reklamací a evidence editel hotelu Hrubá Voda editel hotelu Naháã Personální manaïerka Produktová fieditelka Odborní referenti Promotions Odborní referenti Odborní referenti Referenti a správa budovy Referenti Vedoucí recepce Vedoucí recepce Referenti Referenti Vedoucí provozu Ubytovací a relaxaãní sluïby Vedoucí odd. pofiizování dat Ubytovací a relaxaãní sluïby Úklid Referenti ÚdrÏba Vedoucí provozu ManaÏer pro slevové karty Provozní ÚdrÏba Ekonomka 9

9 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.6 HLAVNÍ UKAZATELE, GRAFY V voj poãtu uzavfien ch smluv v âr a SR k poãet finanãních programû uzavfien ch v daném roce kumulativní poãet ( smluv) V voj poãtu spolupracovníkû k kumulativní poãet z toho samospotfiebitelé (90,1%) z toho registrovaní poji Èovací a investiãní zprostfiedkovatelé (9,9%)

10 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.6 HLAVNÍ UKAZATELE, GRAFY Sjednaná produkce v âr v letech (ks) Finanãní produkt Celkem % Stavební spofiení ,6 Kapitálové Ïivotní poji tûní ,3 DÛchodové poji tûní ,1 (a soukromé Ïivotní poji tûní pro daà. odpoãty) NeÏivotní poji tûní ,0 Penzijní pfiipoji tûní ,2 Úvûry ze stavebního spofiení ,6 Hypoteãní úvûry ,1 Ostatní ,1 Celkem v ks: Skladba produkce vychází z prûmûrn ch hodnot za období ,1% Ostatní 0,1% Hypoteãní úvûry 0,6% Úvûry ze stavebního spofiení 28,6% Stavební spofiení 29,2% Penzijní pfiipoji tûní 10,0% NeÏivotní poji tûní 14,3% Kapitálové Ïivotní poji tûní 13,1% DÛchodové poji tûní (a soukromé Ïivotní poji tûní pro daà. odpoãty) 11

11 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.7 PLNùNÍ SPOLEâENSKÉHO POSLÁNÍ SPOLEâNOSTI Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní Ïivotních rizik a spofiení k dûchodu Soukromé Ïivotní poji tûní, dûchodové poji tûní (spofiení) pfiedstavuje kumulovanou hodnotu pfiedepsaného pojistného z aktivních pojistn ch smluv u pojistn ch smluv se spofiící sloïkou (KÎP, IÎP, smlouvy s rizikem smrti a doïití, smlouvy o dûchodovém poji tûní ve smyslu zákona ã. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvû). Finanãní produkt Soukromé Ïivotní poji tûní 321, , , ,3 - z toho dûchodové (v mil. Kã) Penzijní pfiipoji tûní pfiedstavuje kumulaci objemu prostfiedkû klientû, respektive vlastních pfiíspûvkû úãastníkû penzijního pfiipoji tûní. Vychází z poãtu smluv, prûmûrné mûsíãní úloïky klienta a ãasového prûbûhu smlouvy dle následující tabulky: Finanãní produkt Penzijní pfiipoji tûní 133,8 433, , ,0 (v mil. Kã) V nosy PF pfiipsané klientûm ani pfiíspûvky zamûstnavatele nejsou do v e uveden ch ãástek zahrnuty. Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní majetkov ch rizik Celkov pfiedpis pojistného z neïivotního poji tûní ze smluv uzavfien ch v období let ãiní 1,260 mld. Kã. Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní bydlení Finanãní produkt Celkem Úvûry ze stavebního spofiení 15,2 272,7 348,2 744, ,3 Hypoteãní úvûry 99,5 201,6 416,1 717,2 Celkem v milionech Kã: 15,2 372,2 549, , ,5 (v mil. Kã) 12

12 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.7 PLNùNÍ SPOLEâENSKÉHO POSLÁNÍ SPOLEâNOSTI Rekapitulace finanãních efektû, zprostfiedkovan ch spoleãností ZFP akademie,a.s. klientûm pro zabezpeãení na dûchod, rizika a bydlení Finanãní produkt Kumulace celkem (v mil. Kã) Îivotní poji tûní 321,5 571, , , ,3 (z toho PDÚ cca 1mld.) Penzijní pfiipoji tûní 133,8 433, , , ,0 * ) NeÏivotní poji tûní 1 146, , ,0 Úvûry stav. spofiení a hypotéky 15,2 372,2 549, , ,5 *) celkem ãiní ãástka 8,5 mld. Kã Graf finanãních efektû z programû zprostfiedkovan ch spoleãností ZFP akademie,a.s. za období (v mil. Kã) Ïivotní poji tûní penzijní pfiipoji tûní neïivotní poji tûní úvûry stav. spofiení a hypotéky Klienti spoleãnosti ZFP akademie,a.s. naspofiili od roku 1995 do roku 2006 prostfiednictvím zprostfiedkovan ch finanãních produktû: finanãní prostfiedky na dûchod v hodnotû pfievy ující 9,5 mld. Kã (tj. z penzijního pfiipoji tûní 8,5 mld. Kã a dûchodového poji tûní 1 mld. Kã) na zaji tûní proti rizikûm ãiní roãní pfiedpis pojistného ve v i 2,7 mld. Kã na bydlení si klienti zajistili prostfiednictvím na í spoleãnosti pfies 2,1 mld. Kã 13

13 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.8 OBCHODNÍ PARTNE I Skladba obchodních partnerû kopíruje finanãní programy, které na e spoleãnost nabízí. Jejich rozsah se postupnû roz ifiuje o ãinnosti, které reagují na poptávku uïivatelû na ich sluïeb. Rozsah obchodních partnerû je zaloïen na principu zachování konkurenãního prostfiedí. Proto má na e spoleãnost uzavfiené smluvní vztahy vïdy nejménû se dvûma obchodními partnery na jeden finanãní program. Základní kombinace finanãních programû: stavební spofiení se státní podporou penzijní pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem kapitálové Ïivotní poji tûní a v echny formy Ïivotního poji tûní osob programy daàov ch úlev (dûchodové poji tûní) DoplÀková nabídka finanãních programû: neïivotní poji tûní (poji tûní majetku) úvûry ze stavebního spofiení hypoteãní úvûry sluïby poji Èovacího makléfie zprostfiedkování investic do fondû kolektivního investování Na i obhodní partnefii jsou následující: Poji Èovny Penzijní fondy Stavební spofiitelny Banky Kooperativa, poji Èovna, a.s. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. Raiffeisen stavební spofiitelna, a.s. Komerãní banka, a.s. Raiffeisenbank a.s. âsob Poji Èovna, a.s., ãlen holdingu âsob Penzijní fond Komerãní banky, a.s. HYPO stavební spofiitelna a.s. Investice âeská poji Èovna, a.s. ING Penzijní fond, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Conseq Investment Management a.s. ING Poji Èovna, a.s. AXA Penzijní fond, a.s. BNP PARIBAS Asset Management FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 2.9 AKREDITACE A REGISTRACE Akreditace Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je podle Akreditace Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âeské republiky (ã.j.: /-20/525) oprávnûna k provádûní kvalifikace pro pracovní ãinnosti: finanãní poradce (RFP), finanãní poradce (ORFP), manaïer pro finanãní poradenství, lektor pro finanãní poradenství. Pro uvedené ãinnosti je spoleãnost povûfiena vydávat osvûdãení s celostátní platností. Povinná registrace Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je registrována v Registru poji Èovacích zprostfiedkovatelû pfii âeské národní bance ve smyslu zákona ã. 38/ 2004 Sb. v postavení Poji Èovací agent". Registrace ãíslo PA ze dne Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je rovnûï registrována v Registru investiãních zprostfiedkovatelû pfii ânb v postavení investiãní zprostfiedkovatel. Registrace âj. 43/R/806/2004/1 ze dne 16. listopadu PROFESNÍ SDRUÎENÍ ZFP akademie,a.s. je ãlenem AFIZ 14 ZFP akademie,a.s. patfií mezi zakládající ãleny Asociace finanãních poradcû a zprostfiedkovatelû (AFPZ), která se na podzim roku 2004 spojila s Asociací registrovan ch investiãních zprostfiedkovatelû (ARIZ). Hlavním cílem ãlenství ZFP akademie,a.s. v AFIZ je spolupráce se státní správou na tvorbû legislativních pfiedpisû, norem a zákonû dot kajících se finanãního trhu a pomoc pfii vytváfiení a rozvoji standardního prostfiedí finanãního trhu v âeské republice.

14 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.11 P EHLED REGIONÁLNÍCH KANCELÁ Í Kanceláfie smluvnû vázány mandátní smlouvou (stav k , fiazeno dle abecedy) pofi. adresa regionální kanceláfie vedoucí RK 1 Bílovec, Opavská 828/95 Kulla Milan 2 Blansko, RoÏmitálova 2302/6 Mgr. Jaroslav Mihola 3 Boskovice, 17. listopadu 27 Prudil Pavel 4 Brno, Olomoucká 40 Andrysík Pavel 5 Brno, Ba ty 6 Heã Pavel 6 Brno, Ba ty 6 Kolodûj Pavel 7 Brno, Traubova 10 Zelená Dana 8 Brno, Plotní 75 Îvátora Martin 9 Brno, Cejl 40/107 Îvátorová Jana 10 Brno, Plotní 75 Ing. Roman Mátl 11 Brno, Údolní 5 Hamerník Petr 12 Brno, Údolní 5 Ing. Pokorn Milan 13 Brno, Tufianka 115 MUDr. Nûmeãek Radek 14 Brno, Kpt. Jaro e 3 Ing. Pastorek Pavel 15 Bfieclav, 17. listopadu ã. 15 Ing. Kos Vladimír 16 Bfieclav, nám. T.G.Masaryka 9 Oplu tilová Magdalena 17 Bfieclav, nám. T.G.Masaryka 17 Sedlák Petr 18 Bfieclav, ÎiÏkova 42 Vozar Vlastimil 19 Bfieclav, Na ádku 8 H blová Monika 20 Bfieclav, Národních hrdinû 16 Zacpal Ladislav 21 Bfieclav, 17. listopadu 28 Slezáãková Jana 22 Fr dek-místek, T.G. Masaryka 1108 Hanzelková Eva 23 HavlíãkÛv Brod, Na Ostrovû 28 íchová Ludmila 24 Kralovice, Petra Bezruãe 307 Mgr. Olach Jaroslav 25 KromûfiíÏ, Kojetínská 3666 Mgr. Stanãík Zdenûk 26 KromûfiíÏ, Kováfiská 126 BeÀo Stanislav 27 KromûfiíÏ, Moravcova 259 Kalousek Dan 28 Kyjov, Masarykovo nám. 2 i pera Vítûzslav 29 Kyjov, Komenského 53 Kolafiíková Ivana 30 Liberec, 1. máje 97/25 Sedlák Petr 31 Nov Jiãín, Sokolovská 18 Kunc Patrik pofi. adresa regionální kanceláfie vedoucí RK 32 Nov Jiãín, Îerotínova 14 Slezák Robert 33 Olomouc, objekt TERNO Králíková Lenka 34 Opava, OstroÏná 213/14 Bc. Binar Martin 35 Orlová-Lutynû, kolní 860 Cywka Jifií 36 Ostrava, 28. íjna 100 Palenãár Jaroslav 37 Ostrava, Îerotínova 21/1099 Procházka Miroslav 38 Ostrava 2, Kolejní 1323/12 Jureãka Adam 39 Ostrava-Mar. Hory, Tvorkovsk ch 13 Mikulenková Zuzana 40 Ostrava-Pfiívoz, NádraÏní 166 Ing. Vacek Jaroslav 41 OstroÏská Nová Ves, Lhotská 920 Jurásek Marek 42 Plasy, Manûtínská 96 Filip Jan 43 Praha 1, Tû nov 5 Vokoun Martin 44 Praha 4, HvoÏìanská 3/2053 Ing. Nikolic Petr 45 Praha 4, tûtkova 18 Mládek Zdenûk 46 Praha 10, K Botiãi 6 âapek Jifií 47 Praha 10, K Botiãi 6 Oraská Petra 48 Prostûjov, Hlaváãkovo nám. 1 Micka Martin 49 Prostûjov, Hlaváãkovo nám. 1 Grézl David, DiS. 50 Prostûjov, Sadová 4192/44 Oãená ek Michal 51 StráÏnice, B. Hrejsové 441 Ondru Roman 52 StráÏnice, Újezd 438 Pfiíkazsk Martin 53 umperk, 8. kvûtna 20 Hanáková Petra 54 umvald 169 Ruprechtová Emilie 55 Uh. Hradi tû, Jifiího z Podûbrad 1212 abr ula Michal 56 Vel. Mezifiíãí, Hornomûstská 347/3 Batelková Marie 57 Veselí nad Moravou, Zámecká 7 Zacharová Erika 58 Vranovice, Hlavní 23 Mûfiínská Milena 59 Zlín, tfi. T. Bati 2370 Bursová Zdenka 60 Znojmo, Uhelná 2641/4 Matiãová Helena 61 Îìár nad Sáz., Nám. Republiky 146 Kosteãka Jan 15

15 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o v sledcích hospodafiení za rok 2006 a plánech na rok 2007 VáÏení akcionáfii, obchodní partnefii, obchodní zástupci a zamûstnanci, uzavfieli jsme ãtvrt rok hospodafiení na í akciové spoleãnosti a dvanáct rok pûsobení znaãky ZFP na finanãním trhu. Vyhodnotili jsme hospodáfisk rok, kter byl ve v ech ohledech nejúspû nûj ím rokem v historii na í znaãky. MoÏná tu íte proã. Obchodní v sledky a zmûny vedoucí ke kvalitû a profesionalizaci vidíte v ude kolem sebe. Jak se vyvíjí nároãnost klientû na trhu, zvy ují se nároky obchodních partnerû, rostou poïadavky legislativy na odbornost a sílí konkurence v oboru, tak rosteme do kvality ale také do kvantity i my. Tak jak roste spoleãnost, roste i její spoleãensk v znam. Na i klienti mají pfies na i spoleãnost naspofieno pfies 9,5 miliard korun na dûchod. Pfiedpis pojistného na zaji tûní proti Ïivotním rizikûm a poji tûní majetku ze smluv na ich klientû ãinil ke konci roku 2006 pfies 2,7 miliardy korun, na bydlení jsme zajistili na im klientûm pfies 2,1 miliardy korun. Za tûmito ãísly se schovává spousta práce, ale také spousta zodpovûdnosti do budoucna za servis na eho klientského kmene a kmene samospotfiebitelû. Dovolte mi, abych provedl opût krátkou rekapitulaci hlavních momentû ve v voji na í spoleãnosti v roce 2006: Od roku 1995 máme na území âeské republiky sjednáno témûfi 1, kusû finanãních programû, efektivnû vyuïiteln ch máme k servisu více neï klientû, základními semináfii pro lo k neuvûfiiteln ch obãanû ãasto samospotfiebitelû a akciová spoleãnost má u ânb registrováno k po pozastavení k celkem poji Èovacích zprostfiedkovatelû a 46 investiãních zprostfiedkovatelû. V roce 2006 nav tívilo ná základní semináfi obãanû, ktefií si zv ili svoji finanãní gramotnost a rozhodli se spofiit na zaji tûní Ïivotní úrovnû na dûchod a rozhodli se zaji Èovat proti Ïivotním rizikûm. Organizovaná samospotfiebitelská síè vykazuje k poãet smluvních vztahû. V souladu s plánovan m termínem se otevfiel tfietí Seminární hotel AKADEMIE Naháã u Prahy. Spoleãnost tak jiï disponuje sítí seminárních hotelû, které primárnû slouïí ke zvy ování odbornosti finanãních zprostfiedkovatelû a poradcû a samozfiejmû k edukaci zvy ování finanãní gramotnosti obãanû. Pojem garant za servis se stal realitou. Máme k datu vydefinovan ch 321 garantû, ktefií pro li vstupním kolením na modul servis a mají pfiístup do nového IS (aplikace region). Pro rok 2006 nastavenou Akademií garantû pro lo 125 osob. kolení na uïivatelské dovednosti práce s modulem servis jsou v bûhu. Máme natypováno k datu cca záznamû z jednání, anony se staly souãástí práce pfieváïné ãásti obchodní sítû. Implementace informaãního servisu la podle plánu. V roce 2006 se zrealizovaly na poãátku roku avízované podpûrné moduly pro práci v obchodní síti (modul pohledávky, modul servis - CRM, modul reklamace, modul nahla ování, modul MTZ). Bûhem celého roku probíhaly na administrativní budovû v Bfieclavi adaptaãní procesy s cílem zvy ování kvality práce asistentek v regionálních kanceláfiích. Máme 77 regionálních kanceláfií, kde pfiispíváme na ãinnost 67 asistentek z celkového poãtu 95 asistentek. Projekt slevov ch karet má také dílãí v sledky, máme natypováno k datu celkem pfiedan ch slevov ch karet klientûm, obrat v provizích ãiní od záfií jiï více jak Kã mûsíãnû. DÛleÏitou roli do budoucna bude hrát pohonné hmoty, energie a telekomunikace. Oblast v chovy produktov ch specialistû vykazuje díky nastaven m technicko - obchodním podmínkám v born ch v sledkû. Máme 78 odborn ch specialistû na majetek, zhruba stejn poãet úvûrov ch specialistû, ktefií tvofií cca 80% produkce v oblasti majetku a úvûrû. Splnili jsme plán prodeje na 127,05 % (meziroãní index 2005/2006 ãinil 133,5%), uãinili jsme dûleïit krok v oblasti nabízení investic do podílov ch fondû. Prostfiednictvím kandidátky AFIZ na základû rozhodnutí rozpoãtového v boru PSP âr se stal zástupce na í spoleãnosti ãlenem V boru pro finanãní trh ânb. AFIZ, a tím i na e spoleãnost, jsme tak získali v znamné postavení v oblasti legislativy vûãi ânb a MF âr. Hlavní náplní V boru pro finanãní trh je dohled nad fungováním finanãního trhu v âr. 16

16 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o v sledcích hospodafiení za rok 2006 a plánech na rok 2007 Rok 2007 bude nadále ve znamení profesionalizace s cílem vychovávat dal í kvalitní finanãní poradce. O v znamu slova profesionál se hovofií v na í spoleãnosti jiï od roku 2004 a poslední rok se toto slovo spojuje s pojmem garant za servis a lektor pfiedná ek. Samozfiejmû bude spoleãnost v roce 2007 pokraãovat ve zvy ování finanãní gramotnosti obãanû, a tím v roz ifiování samospotfiebitelské sítû, a to samozfiejmû v souladu s legislativou pfii dodrïování odbornosti u poskytnuté sluïby a dodrïování ochrany spotfiebitele. Musím zde opût podtrhnout, Ïe cesta finanãního poradenství prostfiednictvím zvy ování finanãní gramotnosti obãanû, se kterou pfii li manïelé Poliakovi pod my lenkou pojì a nauã se sám rozumût sv m financím", je sice organizaãnû a administrativnû nároãnûj í cestou, ale jistû spoleãensky cestou více prospû nou. Na konci února 2007 byla na zasedání pfiedstavenstva schválena koneãná podoba podnikatelského plánu na rok 2007, která nám vyt ãila na dal í období hlavní cíle a zmûny v podobû 12 projektû. V roce 2007 budeme pokraãovat ve vzdûlávání na informaãní systém. Velk nárûst obchodní produkce nás dovedl k rozhodnutí otevfiít na území Ostravy nebo regionu Prahy v druhé polovinû roku 2007 minimálnû jedno regionální centrum. V roce 2007 také zahájíme v stavbu nové administrativní budovy v Bfieclavi a dojde k zaloïení nové akciové spoleãnosti na Slovensku pod názvem ZFP akadémia,a.s. Dal í projekty na rok 2007 se t kají zavedení zkou ky do AKADEMIE garantû, zv ení atraktivnosti slevové karty ZFP Card, obohacení obchodní nabídky o nabídku osobního finanãního plánu, zkvalitnûní pfienosu informací v obchodní síti, zkvalitnûní a zrychlení v chovy lektorû ve vzdûlávací AKADEMII. Dovolte mi závûrem na tomto místû jménem pfiedstavenstva opût podûkovat v em, ktefií se za poslední ãtyfii roky a zejména v roce 2006 podíleli na spoleãn ch v sledcích a sv m poctiv m a zodpovûdn m pfiístupem pfiispívají k budování dobrého jména ZFP akademie,a.s. Chtûl bych podûkovat hlavním akcionáfiûm za aktivní pfiístup pfii realizaci firemních cílû, obchodním zástupcûm za jejich zvy ování odbornosti a vynikající v sledky, obchodním partnerûm za aktivní pfiístup pfii fie ení poïadavkû na na i obchodní nabídku. ZamûstnancÛm administrativní budovy v Bfieclavi za vytváfiení skvûlého odborného zázemí pro obchodní síè a zamûstnancûm Seminárních hotelû AKADEMIE za vytváfiení v borného kolícího zázemí pro na i firmu a hosty. V em dohromady pak pfieji jménem celého pfiedstavenstva a jménem sv m v roce 2007 pevné zdraví, hodnû osobních úspûchû, uspokojení z dobré práce a rodinnou pohodu. S úctou Ing. Václav Tomek místopfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 17

17 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.1 ROZVAHA K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období Brutto Korekce Netto Netto 18 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál B. Dlouhodob majetek B. I. Dlouhodob nehmotn majetek B. I. 1. Zfiizovací v daje 2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 7. Nedokonãen dlouhodob nehmotn majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek B. II. Dlouhodob hmotn majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Pûstitelské celky trval ch porostû 5. Základní stádo a taïná zvífiata 6. Jin dlouhodob hmotn majetek Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek 9. OceÀovací rozdíly k nabytému majetku B. III. Dlouhodob finanãní majetek B. III. 1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn m vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. PÛjãky a úvûry ovládající a fiídící osoba, podstatn vliv 5. Jin dlouhodob finanãní majetek 6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob finanãní majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonãená v roba a polotovary 3. V robky 4. Zvífiata 5. ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahû 2. Pohledávky ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky podstatn vliv 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva a za úãastníky sdruïení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné úãty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. OdloÏená daàová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Pohledávky ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky podstatn vliv 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva a za úãastníky sdruïení 5. Sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní 6. Stát daàové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanãní majetek C. IV. 1. Peníze Úãty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pofiizovan krátkodob finanãní majetek D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Komplexní náklady pfií tích období 3. Pfiíjmy pfií tích období 1

18 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.1 ROZVAHA K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) Zmûny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní áïio 2. Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû 4. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách A. III. Rezervní fondy, nedûliteln fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonn rezervní fond / Nedûliteln fond Statutární a ostatní fondy A. IV. V sledek hospodafiení minul ch let A. IV. 1. Nerozdûlen zisk minul ch let Neuhrazená ztráta minul ch let A. V. V sledek hospodafiení bûïného úãetního období /+ / B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvlá tních pfiedpisû 2. Rezerva na dûchody a podobné závazky 3. Rezerva na daà z pfiíjmû 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahû 2. Závazky ovládající a fiídící osoba 3. Závazky podstatn vliv 4. Závazky ke spoleãníkûm, ãlenûm druïstva a k úãastníkûm sdruïení 5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 8. Dohadné úãty pasivní 9. Jiné závazky 10. OdloÏen daàov závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahû Závazky ovládající a fiídící osoba 3. Závazky podstatn vliv 4. Závazky ke spoleãníkûm, ãlenûm druïstva a k úãastníkûm sdruïení 5. Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji tûní Stát daàové závazky a dotace Krátkodobé pfiijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úãty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci B. IV. 1. Bankovní úvûry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v pomoci C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období

19 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.2 V KAZ ZISKU A ZTRÁT K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony II. 1. TrÏby za prodej v robkû a sluïeb Zmûna stavu zásob vlastní v roby 3. Aktivace 103 B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 3. Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu 4 F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodan materiál G. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek v provozní oblasti a komplexních nákladû pfií tích období Zmûna stavu rezerv v provozní oblasti 2. Zmûna stavu opravn ch poloïek v provozní oblasti Zmûna stavu komplexních nákladû pfií tích období IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady V. Pfievod provozních v nosû I. Pfievod provozních nákladû * Provozní v sledek hospodafiení - rozdíl v nosû a nákladû

20 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.2 V KAZ ZISKU A ZTRÁT K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období VI. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a podílû J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII. 1. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku V nosy z podílû v ovládan ch a fiízen ch osobách a v úãetních jednotkách pod podstatn m vlivem 2. V nosy z ostatních dlouhodob ch cenn ch papírû a podílû 3. V nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku VIII. V nosy z krátkodobého finanãního majetku K. Náklady z finanãního majetku IX. V nosy z pfiecenûní cenn ch papírû a derivátû L. Náklady z pfiecenûní cenn ch papírû a derivátû 47 M. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek ve finanãní oblasti M. 1. Zmûna stavu rezerv ve finanãní oblasti 2. Zmûna stavu opravn ch poloïek ve finanãní oblasti X. V nosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XII. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Q. 1. splatná odloïená ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost XIII. Mimofiádné v nosy R. Mimofiádné náklady S. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti S. 1. splatná 2. odloïená * Mimofiádn v sledek hospodafiení T. Pfievod podílu na v sledku hospodafiení spoleãníkûm (+/ ) *** V sledek hospodafiení za úãetní období (+/ ) **** V sledek hospodafiení pfied zdanûním

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více