1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti Orgány a vedení spoleãnosti Investiãní ãinnost Schéma fiízení spoleãnosti Schéma organizaãní struktury spoleãnosti Hlavní ukazatele, grafy Plnûní spoleãenského poslání spoleãnosti Obchodní partnefii Akreditace a registrace Profesní sdruïení Pfiehled regionálních kanceláfií Zpráva pfiedstavenstva o v sledcích hospodafiení Údaje o finanãní situaci 4.1 Rozvaha k V kaz zisku a ztrát k Pfiíloha k úãetní závûrce za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie obchodní spoleãnosti ZFP akademie,a.s Návrh na rozdûlení hospodáfiského v sledku Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami dle 66, písm. a) Obchodního zákoníku 38 - Pfiíloha ã. 1 Smlouvy uzavfiené v úãetním období 2006 s propojen mi, ovládajícími a fiízen mi osobami 40 - Pfiíloha ã. 2 Stanovisko dozorãí rady ke Zprávû o vztazích mezi propojen mi osobami Zpráva dozorãí rady k roãní úãetní závûrce Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie obchodní spoleãnosti ZFP akademie,a.s. 43 o ovûfiení v roãní zprávy a provûrce zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami k

3 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA VáÏení pfiátelé, v uplynulém roce jsme opût spoleãnû u li velk kus cesty. Osobnû mû proto tû í, Ïe i za tento rok Vám mohu pfiedloïit v roãní zprávu spoleãnosti zobrazující její ãinnost, kterou lze jednoznaãnû pokládat za úspû nou. Zatímco charakteristick m rysem roku 2005 byly pfiedev ím zmûny v legislativû, zejména v oboru poji Èovnictví, tak v roce 2006 jsme se plnû soustfiedili na projekty orientované dovnitfi firmy. Bylo to nutné a pfiirozené, neboè v roce 2006 jsme dosáhli v sledkû, které se dají nazvat dal í expanzí. Objem produkce vzrostl o 34%, obrat stoupl o 43%. To jsou v konnostní ukazatele, které sv mi dûsledky pfiirozenû nasmûrovaly na e soustfiedûní v roce 2006 na fie ení projektû t kajících se zkvalitàování administrativnû technického zázemí. Soustfiedili jsme se na zdokonalování vzdûlávací akademie, na automatizaci procesû v novém informaãním systému, samoregulaãní v chovû odborn ch produktov ch specialistû, zvy ování odbornosti v administrativním zázemí regionálních kanceláfií a zejména nastavení procesû vedoucích k zaji tûní kvality klientského servisu v rámci projektu CRM. Zavazuje nás k tomu velikost klientského kmene, filozofie firmy a od ní se odvíjející hodnoty budující postavení znaãky ZFP na trhu. Skuteãnost, Ïe obchodní v sledky pfiev ily naplánované oãekávání ve v ech produktech obchodní nabídky je dûkazem, Ïe na i práci dûláme správnû. K dobr m obchodním v sledkûm dosaïen m v roce 2006 pfiispûla bezpochyby na e uplatàovaná obchodní metoda zaloïená na vzdûlávání obãanû zvy ování jejich finanãní gramotnosti. Následné dodrïování vzdûlávacího systému, umoïàující v prûbûhu spolupráce kaïdému, dle stupnû jeho vzdûlání a poznání, rozhodnout se, jakou cestu si zvolí, povaïuji za klíãovou metodu spoleãnosti. Tato samospotfiebitelská" metoda má za v sledek pfiesmûrování ãasti platû obãanû (uvádíme 10%) z ãasto neefektivní Ïivotní spotfieby do finanãních produktû, které zaji Èují obãany na dûchod a dále zaji Èují obãany proti Ïivotním rizikûm. Samozfiejmû pfii vyuïití v ech benefitû, které nabízí na trhu stát v oblasti státních pfiíspûvkû a daàov ch úlev. Na e samospotfiebitelská metoda vykazuje na trhu, dle m ch informací od obchodních partnerû, v raznû niï í poãet storen a stíïností klientû. V rámci na í obchodní metody je samozfiejmû kladen dûraz na v chovu profesionálû a zvy ování odbornosti na ich finanãních zprostfiedkovatelû a poradcû. Právû dlouhodobá péãe a zodpovûdnost za klienta vytváfií trïní prostfiedí pro pfiirozen rûst profesionálû, kter je podloïen obchodní zku eností získanou v praxi. Cel úspûch v oblasti distribuce finanãních produktû je v na em oboru podnikání zaloïen na neustálém vzdûlávání. Proto se na e spoleãnost vûnuje i budování vlastních kolících kapacit. V roce 2006 se nám podafiilo vybudovat nov Seminární hotel AKADEMIE Naháã u Prahy. Po Velk ch Bílovicích u Bfieclavi a Hrubé Vodû u Olomouce jsme tak dotvofiili síè vlastních vzdûlávacích seminárních zafiízení v âeské republice. A co budoucnost? V voj legislativy bude smûfiovat k jasnému vymezení pfiedmûtu ãinnosti a pravidel v práci finanãního zprostfiedkovatele a poradce. To vítáme a chceme se rovnûï podílet na tvorbû zákonû a vyhlá ek prostfiednictvím asociace AFIZ, jejímï jsme v znamn m ãlenem. DÛvod je jasn. Pouze obor s jasn mi pravidly mûïe zaruãit kvalitu poskytovan ch sluïeb na trhu a prestiï pro tento obor podnikání mezi lidmi. Zku enosti, které jsme v uplynul ch 13 letech získali, nám dávají jistotu, Ïe na e spoleãnost je pfiipravena tyto zmûny zvládnout. V sledky, kter ch spoleãnost za uplynulá období dosáhla ve v ech oblastech na eho podnikání, vytváfiejí ten nejlep í pfiedpoklad pro pfií tí období a proto se do budoucna dívám s radostí a optimismem. Vladimír Poliak pfiedseda pfiedstavenstva ZFP akademie,a.s. 4

4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI Obchodní firma: Sídlo: ZFP akademie,a.s. 17. listopadu 12, Bfieclav Iâ: Právní forma: akciová spoleãnost zapsaná u OR KS Brno, oddíl B, vloïka 3828 Vznik spoleãnosti: Základní kapitál: Akcie: , Kã ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000, Kã v zaknihované podobû. Pfievoditelnost akcií je omezena stanovami, podmínkou pfievodu je souhlas pfiedstavenstva. Akcionáfii spoleãnosti podílející se více jak 20 % na základním kapitálu: Z F P s.r.o. 36,59 % Organizaãní sloïky v zahraniãí: V zkum a v voj: Ochrana Ïivotního prostfiedí a pracovnû-právní vztahy: Orgány spoleãnosti: spoleãnost nemá Ïádné organizaãní sloïky v zahraniãí vzhledem k charakteru ãinnosti nebyly konány Ïádné aktivity mimo zákonné povinnosti, uloïené spoleãnosti z hlediska bûïného provozu a pfiedmûtu ãinnosti, nebyly vyvíjeny Ïádné zvlá tní aktivity v této oblasti valná hromada, pfiedstavenstvo, dozorãí rada Poãet zamûstnancû: 94 (k datu ) - z toho sídlo Bfieclav 41 - z toho Seminární hotely AKADEMIE Hrubá Voda, Naháã 53 Poãet aktivních spolupracovníkû: osob (smluvnû vázaní obchodní zástupci k ) - z toho poji Èovací zprostfiedkovatelé s registrací u ânb (k datu ) - z toho investiãní zprostfiedkovatelé s registrací u ânb 46 (k datu ) Poãet absolventû základního semináfie: osob (historicky ) Poãet sjednan ch finanãních programû: smluv (historicky v âr a na Slovensku) Poãet regionálních kanceláfií v âr: 61 (k datu ) Poãet zamûstnancû regionálních kanceláfií v âr: 84 (k datu ) 5

5 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.2 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo: Zleva: Martin Micka - ãlen pfiedstavenstva Ing. Petr Nikolic - ãlen pfiedstavenstva Ing. Václav Tomek - místopfiedseda pfiedstavenstva Zuzana Mikulenková - ãlen pfiedstavenstva Michal Poliak - ãlen pfiedstavenstva Petr Sedlák - ãlen pfiedstavenstva Michal Oãená ek - místopfiedseda pfiedstavenstva Mgr. Ivana Hartmanová - ãlen pfiedstavenstva Vladimír Poliak - pfiedseda pfiedstavenstva Robert Slezák - ãlen pfiedstavenstva 6

6 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.2 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Dozorãí rada: Zleva: Ing. Vladimír Kos - pfiedseda dozorãí rady Jana Jufienová - ãlen dozorãí rady Ing. Pavel Pavlík - ãlen dozorãí rady 7

7 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.3 INVESTIâNÍ âinnost Seminární hotel AKADEMIE, Velké Bílovice Spoleãnost Z F P s.r.o. manïelû Poliakov ch vybudovala a uvedla do provozu v záfií roku 2001 tento první Seminární hotel AKADEMIE. Hotel se nachází ve vinafiské oblasti JiÏní Moravy nedaleko dálnice D2 spojující Brno s Bratislavou v blízkosti rakousk ch a slovensk ch státních hranic. Disponuje ubytovací kapacitou 90 lûïek a esti sály o kapacitû 200 míst. Díky prostorné restauraci, krytému bazénu, sportovnímu zázemí a bohat m doprovodn m sluïbám nabízí skvûlé seminární podmínky. Hotel je vyuïíván nejen pro úãely na í spoleãnosti, ale díky svému skvûlému zázemí a v hodné poloze si získal oblibu u desítek tuzemsk ch i zahraniãních firem a turistû. VILA JARMILA Po nároãné rekonstrukci je od srpna roku 2004 hostûm k dispozici nová hotelová depandance Vila Jarmila, která se nachází v bezprostfiední blízkosti Seminárního hotelu AKADEMIE. Nabízí komfortní ubytování a prostory pro pofiádání firemních a spoleãensk ch akcí v atraktivním prostfiedí nejvût í vinafiské obce v âeské republice. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE, Zahradní 1295, Velké Bílovice, tel.: , fax: , Seminární hotel AKADEMIE, Hrubá Voda Seminární hotel AKADEMIE v Hrubé Vodû se nachází v údolí fieky Bystfiice, ve známé rekreaãní oblasti obce Hluboãky, nedaleko Olomouce v podhûfií Nízkého Jeseníku. LeÏí ve vzdálenosti 12 km od komunikace dálniãního typu E 462 spojující Olomouc a Ostravu a napojující se na novû vybudovan dálniãní obchvat mûsta Olomouce. âtyfii seminární sály sk tají kapacitu 150 míst, v restauraci je k dispozici 75 míst a ubytovací kapacita je 52 lûïek a 18 pfiist lek v 27 pokojích. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE, Hrubá Voda 59, Hluboãky, tel.: , fax: , Seminární hotel AKADEMIE, Naháã Své brány otevfiel sv m hostûm po kompletní rekonstrukci na poãátku ãervna roku Hotel najdete v pfiekrásném kraji Posázaví, v blízkosti oboustranného sjezdu z dálnice D1 (exit 29 âerãany, Chocerady). Celková kapacita ubytování je 50 pokojû (z toho 4 dvojlûïková apartmá, 45 dvojlûïkov ch pokojû a 1 bezbariérov pokoj). V echny pokoje jsou vybaveny TV se satelitním pfiíjmem, telefonem s pfiímou volbou, internetovou pfiípojkou a koupelnou se sprchov m koutem. Apartmány jsou vybaveny koupelnou s vanou. Souãástí poloviny pokojû je i venkovní terasa. Konferenãní zázemí zahrnuje velk konferenãní sál pro 130 osob, jeden sál pro 60 osob, dva salonky pro 20 osob a dva malé obchodní salonky. K dispozici je kompletní kolicí technika (ozvuãení, dataprojektory, flipcharty, plátna, TV, DVD, VHS, ViFi). V echny sály jsou s denním svûtlem a jsou klimatizovány. Gastronomická stfiediska zahrnují hotelovou restauraci s lobby barem a sport bar. Pro volné chvíle nabízíme sportovní zázemí hotelu - 2 bowlingové dráhy, ipky, tenisov kurt, víceúãelové hfii tû, masáïe, saunu, infrasaunu, posilovnu, vífiivé vany, solárium a dûtsk koutek. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE Naháã, Chocerady 277, Chocerady, tel.: , fax: , 8

8 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.4 SCHÉMA ÍZENÍ SPOLEâNOSTI VALNÁ HROMADA EDITEL PRO STRUKTURNÍ ZÁLEÎITOSTI P EDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL a.s. DOZORâÍ RADA ÍDÍCÍ V BOR IMPLEMENTACE IS PORADA EDITELÒ SH AKADEMIE MOTIVAâNÍ SETKÁNÍ OS PORADA VEDENÍ POHLEDÁVKOVÁ KOMISE UZÁVùRKOVÁ KOMISE STRUKTURNÍ PORADY REGION. KANCELÁ E 2.5 SCHÉMA ORGANIZAâNÍ STRUKTURY SPOLEâNOSTI Sekretariát G GENERÁLNÍ EDITEL Obchodní fieditel editelka pro vzdûlávání Marketing. fieditel Vedoucí ekonom. úseku Vedoucí oddûlení informatiky Vedoucí oddûlení recepce Vedoucí oddûlení reklamací a evidence editel hotelu Hrubá Voda editel hotelu Naháã Personální manaïerka Produktová fieditelka Odborní referenti Promotions Odborní referenti Odborní referenti Referenti a správa budovy Referenti Vedoucí recepce Vedoucí recepce Referenti Referenti Vedoucí provozu Ubytovací a relaxaãní sluïby Vedoucí odd. pofiizování dat Ubytovací a relaxaãní sluïby Úklid Referenti ÚdrÏba Vedoucí provozu ManaÏer pro slevové karty Provozní ÚdrÏba Ekonomka 9

9 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.6 HLAVNÍ UKAZATELE, GRAFY V voj poãtu uzavfien ch smluv v âr a SR k poãet finanãních programû uzavfien ch v daném roce kumulativní poãet ( smluv) V voj poãtu spolupracovníkû k kumulativní poãet z toho samospotfiebitelé (90,1%) z toho registrovaní poji Èovací a investiãní zprostfiedkovatelé (9,9%)

10 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.6 HLAVNÍ UKAZATELE, GRAFY Sjednaná produkce v âr v letech (ks) Finanãní produkt Celkem % Stavební spofiení ,6 Kapitálové Ïivotní poji tûní ,3 DÛchodové poji tûní ,1 (a soukromé Ïivotní poji tûní pro daà. odpoãty) NeÏivotní poji tûní ,0 Penzijní pfiipoji tûní ,2 Úvûry ze stavebního spofiení ,6 Hypoteãní úvûry ,1 Ostatní ,1 Celkem v ks: Skladba produkce vychází z prûmûrn ch hodnot za období ,1% Ostatní 0,1% Hypoteãní úvûry 0,6% Úvûry ze stavebního spofiení 28,6% Stavební spofiení 29,2% Penzijní pfiipoji tûní 10,0% NeÏivotní poji tûní 14,3% Kapitálové Ïivotní poji tûní 13,1% DÛchodové poji tûní (a soukromé Ïivotní poji tûní pro daà. odpoãty) 11

11 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.7 PLNùNÍ SPOLEâENSKÉHO POSLÁNÍ SPOLEâNOSTI Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní Ïivotních rizik a spofiení k dûchodu Soukromé Ïivotní poji tûní, dûchodové poji tûní (spofiení) pfiedstavuje kumulovanou hodnotu pfiedepsaného pojistného z aktivních pojistn ch smluv u pojistn ch smluv se spofiící sloïkou (KÎP, IÎP, smlouvy s rizikem smrti a doïití, smlouvy o dûchodovém poji tûní ve smyslu zákona ã. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvû). Finanãní produkt Soukromé Ïivotní poji tûní 321, , , ,3 - z toho dûchodové (v mil. Kã) Penzijní pfiipoji tûní pfiedstavuje kumulaci objemu prostfiedkû klientû, respektive vlastních pfiíspûvkû úãastníkû penzijního pfiipoji tûní. Vychází z poãtu smluv, prûmûrné mûsíãní úloïky klienta a ãasového prûbûhu smlouvy dle následující tabulky: Finanãní produkt Penzijní pfiipoji tûní 133,8 433, , ,0 (v mil. Kã) V nosy PF pfiipsané klientûm ani pfiíspûvky zamûstnavatele nejsou do v e uveden ch ãástek zahrnuty. Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní majetkov ch rizik Celkov pfiedpis pojistného z neïivotního poji tûní ze smluv uzavfien ch v období let ãiní 1,260 mld. Kã. Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní bydlení Finanãní produkt Celkem Úvûry ze stavebního spofiení 15,2 272,7 348,2 744, ,3 Hypoteãní úvûry 99,5 201,6 416,1 717,2 Celkem v milionech Kã: 15,2 372,2 549, , ,5 (v mil. Kã) 12

12 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.7 PLNùNÍ SPOLEâENSKÉHO POSLÁNÍ SPOLEâNOSTI Rekapitulace finanãních efektû, zprostfiedkovan ch spoleãností ZFP akademie,a.s. klientûm pro zabezpeãení na dûchod, rizika a bydlení Finanãní produkt Kumulace celkem (v mil. Kã) Îivotní poji tûní 321,5 571, , , ,3 (z toho PDÚ cca 1mld.) Penzijní pfiipoji tûní 133,8 433, , , ,0 * ) NeÏivotní poji tûní 1 146, , ,0 Úvûry stav. spofiení a hypotéky 15,2 372,2 549, , ,5 *) celkem ãiní ãástka 8,5 mld. Kã Graf finanãních efektû z programû zprostfiedkovan ch spoleãností ZFP akademie,a.s. za období (v mil. Kã) Ïivotní poji tûní penzijní pfiipoji tûní neïivotní poji tûní úvûry stav. spofiení a hypotéky Klienti spoleãnosti ZFP akademie,a.s. naspofiili od roku 1995 do roku 2006 prostfiednictvím zprostfiedkovan ch finanãních produktû: finanãní prostfiedky na dûchod v hodnotû pfievy ující 9,5 mld. Kã (tj. z penzijního pfiipoji tûní 8,5 mld. Kã a dûchodového poji tûní 1 mld. Kã) na zaji tûní proti rizikûm ãiní roãní pfiedpis pojistného ve v i 2,7 mld. Kã na bydlení si klienti zajistili prostfiednictvím na í spoleãnosti pfies 2,1 mld. Kã 13

13 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.8 OBCHODNÍ PARTNE I Skladba obchodních partnerû kopíruje finanãní programy, které na e spoleãnost nabízí. Jejich rozsah se postupnû roz ifiuje o ãinnosti, které reagují na poptávku uïivatelû na ich sluïeb. Rozsah obchodních partnerû je zaloïen na principu zachování konkurenãního prostfiedí. Proto má na e spoleãnost uzavfiené smluvní vztahy vïdy nejménû se dvûma obchodními partnery na jeden finanãní program. Základní kombinace finanãních programû: stavební spofiení se státní podporou penzijní pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem kapitálové Ïivotní poji tûní a v echny formy Ïivotního poji tûní osob programy daàov ch úlev (dûchodové poji tûní) DoplÀková nabídka finanãních programû: neïivotní poji tûní (poji tûní majetku) úvûry ze stavebního spofiení hypoteãní úvûry sluïby poji Èovacího makléfie zprostfiedkování investic do fondû kolektivního investování Na i obhodní partnefii jsou následující: Poji Èovny Penzijní fondy Stavební spofiitelny Banky Kooperativa, poji Èovna, a.s. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. Raiffeisen stavební spofiitelna, a.s. Komerãní banka, a.s. Raiffeisenbank a.s. âsob Poji Èovna, a.s., ãlen holdingu âsob Penzijní fond Komerãní banky, a.s. HYPO stavební spofiitelna a.s. Investice âeská poji Èovna, a.s. ING Penzijní fond, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Conseq Investment Management a.s. ING Poji Èovna, a.s. AXA Penzijní fond, a.s. BNP PARIBAS Asset Management FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 2.9 AKREDITACE A REGISTRACE Akreditace Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je podle Akreditace Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âeské republiky (ã.j.: /-20/525) oprávnûna k provádûní kvalifikace pro pracovní ãinnosti: finanãní poradce (RFP), finanãní poradce (ORFP), manaïer pro finanãní poradenství, lektor pro finanãní poradenství. Pro uvedené ãinnosti je spoleãnost povûfiena vydávat osvûdãení s celostátní platností. Povinná registrace Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je registrována v Registru poji Èovacích zprostfiedkovatelû pfii âeské národní bance ve smyslu zákona ã. 38/ 2004 Sb. v postavení Poji Èovací agent". Registrace ãíslo PA ze dne Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je rovnûï registrována v Registru investiãních zprostfiedkovatelû pfii ânb v postavení investiãní zprostfiedkovatel. Registrace âj. 43/R/806/2004/1 ze dne 16. listopadu PROFESNÍ SDRUÎENÍ ZFP akademie,a.s. je ãlenem AFIZ 14 ZFP akademie,a.s. patfií mezi zakládající ãleny Asociace finanãních poradcû a zprostfiedkovatelû (AFPZ), která se na podzim roku 2004 spojila s Asociací registrovan ch investiãních zprostfiedkovatelû (ARIZ). Hlavním cílem ãlenství ZFP akademie,a.s. v AFIZ je spolupráce se státní správou na tvorbû legislativních pfiedpisû, norem a zákonû dot kajících se finanãního trhu a pomoc pfii vytváfiení a rozvoji standardního prostfiedí finanãního trhu v âeské republice.

14 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.11 P EHLED REGIONÁLNÍCH KANCELÁ Í Kanceláfie smluvnû vázány mandátní smlouvou (stav k , fiazeno dle abecedy) pofi. adresa regionální kanceláfie vedoucí RK 1 Bílovec, Opavská 828/95 Kulla Milan 2 Blansko, RoÏmitálova 2302/6 Mgr. Jaroslav Mihola 3 Boskovice, 17. listopadu 27 Prudil Pavel 4 Brno, Olomoucká 40 Andrysík Pavel 5 Brno, Ba ty 6 Heã Pavel 6 Brno, Ba ty 6 Kolodûj Pavel 7 Brno, Traubova 10 Zelená Dana 8 Brno, Plotní 75 Îvátora Martin 9 Brno, Cejl 40/107 Îvátorová Jana 10 Brno, Plotní 75 Ing. Roman Mátl 11 Brno, Údolní 5 Hamerník Petr 12 Brno, Údolní 5 Ing. Pokorn Milan 13 Brno, Tufianka 115 MUDr. Nûmeãek Radek 14 Brno, Kpt. Jaro e 3 Ing. Pastorek Pavel 15 Bfieclav, 17. listopadu ã. 15 Ing. Kos Vladimír 16 Bfieclav, nám. T.G.Masaryka 9 Oplu tilová Magdalena 17 Bfieclav, nám. T.G.Masaryka 17 Sedlák Petr 18 Bfieclav, ÎiÏkova 42 Vozar Vlastimil 19 Bfieclav, Na ádku 8 H blová Monika 20 Bfieclav, Národních hrdinû 16 Zacpal Ladislav 21 Bfieclav, 17. listopadu 28 Slezáãková Jana 22 Fr dek-místek, T.G. Masaryka 1108 Hanzelková Eva 23 HavlíãkÛv Brod, Na Ostrovû 28 íchová Ludmila 24 Kralovice, Petra Bezruãe 307 Mgr. Olach Jaroslav 25 KromûfiíÏ, Kojetínská 3666 Mgr. Stanãík Zdenûk 26 KromûfiíÏ, Kováfiská 126 BeÀo Stanislav 27 KromûfiíÏ, Moravcova 259 Kalousek Dan 28 Kyjov, Masarykovo nám. 2 i pera Vítûzslav 29 Kyjov, Komenského 53 Kolafiíková Ivana 30 Liberec, 1. máje 97/25 Sedlák Petr 31 Nov Jiãín, Sokolovská 18 Kunc Patrik pofi. adresa regionální kanceláfie vedoucí RK 32 Nov Jiãín, Îerotínova 14 Slezák Robert 33 Olomouc, objekt TERNO Králíková Lenka 34 Opava, OstroÏná 213/14 Bc. Binar Martin 35 Orlová-Lutynû, kolní 860 Cywka Jifií 36 Ostrava, 28. íjna 100 Palenãár Jaroslav 37 Ostrava, Îerotínova 21/1099 Procházka Miroslav 38 Ostrava 2, Kolejní 1323/12 Jureãka Adam 39 Ostrava-Mar. Hory, Tvorkovsk ch 13 Mikulenková Zuzana 40 Ostrava-Pfiívoz, NádraÏní 166 Ing. Vacek Jaroslav 41 OstroÏská Nová Ves, Lhotská 920 Jurásek Marek 42 Plasy, Manûtínská 96 Filip Jan 43 Praha 1, Tû nov 5 Vokoun Martin 44 Praha 4, HvoÏìanská 3/2053 Ing. Nikolic Petr 45 Praha 4, tûtkova 18 Mládek Zdenûk 46 Praha 10, K Botiãi 6 âapek Jifií 47 Praha 10, K Botiãi 6 Oraská Petra 48 Prostûjov, Hlaváãkovo nám. 1 Micka Martin 49 Prostûjov, Hlaváãkovo nám. 1 Grézl David, DiS. 50 Prostûjov, Sadová 4192/44 Oãená ek Michal 51 StráÏnice, B. Hrejsové 441 Ondru Roman 52 StráÏnice, Újezd 438 Pfiíkazsk Martin 53 umperk, 8. kvûtna 20 Hanáková Petra 54 umvald 169 Ruprechtová Emilie 55 Uh. Hradi tû, Jifiího z Podûbrad 1212 abr ula Michal 56 Vel. Mezifiíãí, Hornomûstská 347/3 Batelková Marie 57 Veselí nad Moravou, Zámecká 7 Zacharová Erika 58 Vranovice, Hlavní 23 Mûfiínská Milena 59 Zlín, tfi. T. Bati 2370 Bursová Zdenka 60 Znojmo, Uhelná 2641/4 Matiãová Helena 61 Îìár nad Sáz., Nám. Republiky 146 Kosteãka Jan 15

15 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o v sledcích hospodafiení za rok 2006 a plánech na rok 2007 VáÏení akcionáfii, obchodní partnefii, obchodní zástupci a zamûstnanci, uzavfieli jsme ãtvrt rok hospodafiení na í akciové spoleãnosti a dvanáct rok pûsobení znaãky ZFP na finanãním trhu. Vyhodnotili jsme hospodáfisk rok, kter byl ve v ech ohledech nejúspû nûj ím rokem v historii na í znaãky. MoÏná tu íte proã. Obchodní v sledky a zmûny vedoucí ke kvalitû a profesionalizaci vidíte v ude kolem sebe. Jak se vyvíjí nároãnost klientû na trhu, zvy ují se nároky obchodních partnerû, rostou poïadavky legislativy na odbornost a sílí konkurence v oboru, tak rosteme do kvality ale také do kvantity i my. Tak jak roste spoleãnost, roste i její spoleãensk v znam. Na i klienti mají pfies na i spoleãnost naspofieno pfies 9,5 miliard korun na dûchod. Pfiedpis pojistného na zaji tûní proti Ïivotním rizikûm a poji tûní majetku ze smluv na ich klientû ãinil ke konci roku 2006 pfies 2,7 miliardy korun, na bydlení jsme zajistili na im klientûm pfies 2,1 miliardy korun. Za tûmito ãísly se schovává spousta práce, ale také spousta zodpovûdnosti do budoucna za servis na eho klientského kmene a kmene samospotfiebitelû. Dovolte mi, abych provedl opût krátkou rekapitulaci hlavních momentû ve v voji na í spoleãnosti v roce 2006: Od roku 1995 máme na území âeské republiky sjednáno témûfi 1, kusû finanãních programû, efektivnû vyuïiteln ch máme k servisu více neï klientû, základními semináfii pro lo k neuvûfiiteln ch obãanû ãasto samospotfiebitelû a akciová spoleãnost má u ânb registrováno k po pozastavení k celkem poji Èovacích zprostfiedkovatelû a 46 investiãních zprostfiedkovatelû. V roce 2006 nav tívilo ná základní semináfi obãanû, ktefií si zv ili svoji finanãní gramotnost a rozhodli se spofiit na zaji tûní Ïivotní úrovnû na dûchod a rozhodli se zaji Èovat proti Ïivotním rizikûm. Organizovaná samospotfiebitelská síè vykazuje k poãet smluvních vztahû. V souladu s plánovan m termínem se otevfiel tfietí Seminární hotel AKADEMIE Naháã u Prahy. Spoleãnost tak jiï disponuje sítí seminárních hotelû, které primárnû slouïí ke zvy ování odbornosti finanãních zprostfiedkovatelû a poradcû a samozfiejmû k edukaci zvy ování finanãní gramotnosti obãanû. Pojem garant za servis se stal realitou. Máme k datu vydefinovan ch 321 garantû, ktefií pro li vstupním kolením na modul servis a mají pfiístup do nového IS (aplikace region). Pro rok 2006 nastavenou Akademií garantû pro lo 125 osob. kolení na uïivatelské dovednosti práce s modulem servis jsou v bûhu. Máme natypováno k datu cca záznamû z jednání, anony se staly souãástí práce pfieváïné ãásti obchodní sítû. Implementace informaãního servisu la podle plánu. V roce 2006 se zrealizovaly na poãátku roku avízované podpûrné moduly pro práci v obchodní síti (modul pohledávky, modul servis - CRM, modul reklamace, modul nahla ování, modul MTZ). Bûhem celého roku probíhaly na administrativní budovû v Bfieclavi adaptaãní procesy s cílem zvy ování kvality práce asistentek v regionálních kanceláfiích. Máme 77 regionálních kanceláfií, kde pfiispíváme na ãinnost 67 asistentek z celkového poãtu 95 asistentek. Projekt slevov ch karet má také dílãí v sledky, máme natypováno k datu celkem pfiedan ch slevov ch karet klientûm, obrat v provizích ãiní od záfií jiï více jak Kã mûsíãnû. DÛleÏitou roli do budoucna bude hrát pohonné hmoty, energie a telekomunikace. Oblast v chovy produktov ch specialistû vykazuje díky nastaven m technicko - obchodním podmínkám v born ch v sledkû. Máme 78 odborn ch specialistû na majetek, zhruba stejn poãet úvûrov ch specialistû, ktefií tvofií cca 80% produkce v oblasti majetku a úvûrû. Splnili jsme plán prodeje na 127,05 % (meziroãní index 2005/2006 ãinil 133,5%), uãinili jsme dûleïit krok v oblasti nabízení investic do podílov ch fondû. Prostfiednictvím kandidátky AFIZ na základû rozhodnutí rozpoãtového v boru PSP âr se stal zástupce na í spoleãnosti ãlenem V boru pro finanãní trh ânb. AFIZ, a tím i na e spoleãnost, jsme tak získali v znamné postavení v oblasti legislativy vûãi ânb a MF âr. Hlavní náplní V boru pro finanãní trh je dohled nad fungováním finanãního trhu v âr. 16

16 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o v sledcích hospodafiení za rok 2006 a plánech na rok 2007 Rok 2007 bude nadále ve znamení profesionalizace s cílem vychovávat dal í kvalitní finanãní poradce. O v znamu slova profesionál se hovofií v na í spoleãnosti jiï od roku 2004 a poslední rok se toto slovo spojuje s pojmem garant za servis a lektor pfiedná ek. Samozfiejmû bude spoleãnost v roce 2007 pokraãovat ve zvy ování finanãní gramotnosti obãanû, a tím v roz ifiování samospotfiebitelské sítû, a to samozfiejmû v souladu s legislativou pfii dodrïování odbornosti u poskytnuté sluïby a dodrïování ochrany spotfiebitele. Musím zde opût podtrhnout, Ïe cesta finanãního poradenství prostfiednictvím zvy ování finanãní gramotnosti obãanû, se kterou pfii li manïelé Poliakovi pod my lenkou pojì a nauã se sám rozumût sv m financím", je sice organizaãnû a administrativnû nároãnûj í cestou, ale jistû spoleãensky cestou více prospû nou. Na konci února 2007 byla na zasedání pfiedstavenstva schválena koneãná podoba podnikatelského plánu na rok 2007, která nám vyt ãila na dal í období hlavní cíle a zmûny v podobû 12 projektû. V roce 2007 budeme pokraãovat ve vzdûlávání na informaãní systém. Velk nárûst obchodní produkce nás dovedl k rozhodnutí otevfiít na území Ostravy nebo regionu Prahy v druhé polovinû roku 2007 minimálnû jedno regionální centrum. V roce 2007 také zahájíme v stavbu nové administrativní budovy v Bfieclavi a dojde k zaloïení nové akciové spoleãnosti na Slovensku pod názvem ZFP akadémia,a.s. Dal í projekty na rok 2007 se t kají zavedení zkou ky do AKADEMIE garantû, zv ení atraktivnosti slevové karty ZFP Card, obohacení obchodní nabídky o nabídku osobního finanãního plánu, zkvalitnûní pfienosu informací v obchodní síti, zkvalitnûní a zrychlení v chovy lektorû ve vzdûlávací AKADEMII. Dovolte mi závûrem na tomto místû jménem pfiedstavenstva opût podûkovat v em, ktefií se za poslední ãtyfii roky a zejména v roce 2006 podíleli na spoleãn ch v sledcích a sv m poctiv m a zodpovûdn m pfiístupem pfiispívají k budování dobrého jména ZFP akademie,a.s. Chtûl bych podûkovat hlavním akcionáfiûm za aktivní pfiístup pfii realizaci firemních cílû, obchodním zástupcûm za jejich zvy ování odbornosti a vynikající v sledky, obchodním partnerûm za aktivní pfiístup pfii fie ení poïadavkû na na i obchodní nabídku. ZamûstnancÛm administrativní budovy v Bfieclavi za vytváfiení skvûlého odborného zázemí pro obchodní síè a zamûstnancûm Seminárních hotelû AKADEMIE za vytváfiení v borného kolícího zázemí pro na i firmu a hosty. V em dohromady pak pfieji jménem celého pfiedstavenstva a jménem sv m v roce 2007 pevné zdraví, hodnû osobních úspûchû, uspokojení z dobré práce a rodinnou pohodu. S úctou Ing. Václav Tomek místopfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 17

17 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.1 ROZVAHA K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období Brutto Korekce Netto Netto 18 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál B. Dlouhodob majetek B. I. Dlouhodob nehmotn majetek B. I. 1. Zfiizovací v daje 2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 7. Nedokonãen dlouhodob nehmotn majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek B. II. Dlouhodob hmotn majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Pûstitelské celky trval ch porostû 5. Základní stádo a taïná zvífiata 6. Jin dlouhodob hmotn majetek Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek 9. OceÀovací rozdíly k nabytému majetku B. III. Dlouhodob finanãní majetek B. III. 1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn m vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. PÛjãky a úvûry ovládající a fiídící osoba, podstatn vliv 5. Jin dlouhodob finanãní majetek 6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob finanãní majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonãená v roba a polotovary 3. V robky 4. Zvífiata 5. ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahû 2. Pohledávky ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky podstatn vliv 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva a za úãastníky sdruïení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné úãty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. OdloÏená daàová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Pohledávky ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky podstatn vliv 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva a za úãastníky sdruïení 5. Sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní 6. Stát daàové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanãní majetek C. IV. 1. Peníze Úãty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pofiizovan krátkodob finanãní majetek D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Komplexní náklady pfií tích období 3. Pfiíjmy pfií tích období 1

18 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.1 ROZVAHA K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) Zmûny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní áïio 2. Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû 4. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách A. III. Rezervní fondy, nedûliteln fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonn rezervní fond / Nedûliteln fond Statutární a ostatní fondy A. IV. V sledek hospodafiení minul ch let A. IV. 1. Nerozdûlen zisk minul ch let Neuhrazená ztráta minul ch let A. V. V sledek hospodafiení bûïného úãetního období /+ / B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvlá tních pfiedpisû 2. Rezerva na dûchody a podobné závazky 3. Rezerva na daà z pfiíjmû 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahû 2. Závazky ovládající a fiídící osoba 3. Závazky podstatn vliv 4. Závazky ke spoleãníkûm, ãlenûm druïstva a k úãastníkûm sdruïení 5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 8. Dohadné úãty pasivní 9. Jiné závazky 10. OdloÏen daàov závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahû Závazky ovládající a fiídící osoba 3. Závazky podstatn vliv 4. Závazky ke spoleãníkûm, ãlenûm druïstva a k úãastníkûm sdruïení 5. Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji tûní Stát daàové závazky a dotace Krátkodobé pfiijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úãty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci B. IV. 1. Bankovní úvûry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v pomoci C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období

19 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.2 V KAZ ZISKU A ZTRÁT K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony II. 1. TrÏby za prodej v robkû a sluïeb Zmûna stavu zásob vlastní v roby 3. Aktivace 103 B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 3. Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu 4 F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodan materiál G. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek v provozní oblasti a komplexních nákladû pfií tích období Zmûna stavu rezerv v provozní oblasti 2. Zmûna stavu opravn ch poloïek v provozní oblasti Zmûna stavu komplexních nákladû pfií tích období IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady V. Pfievod provozních v nosû I. Pfievod provozních nákladû * Provozní v sledek hospodafiení - rozdíl v nosû a nákladû

20 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.2 V KAZ ZISKU A ZTRÁT K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období VI. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a podílû J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII. 1. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku V nosy z podílû v ovládan ch a fiízen ch osobách a v úãetních jednotkách pod podstatn m vlivem 2. V nosy z ostatních dlouhodob ch cenn ch papírû a podílû 3. V nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku VIII. V nosy z krátkodobého finanãního majetku K. Náklady z finanãního majetku IX. V nosy z pfiecenûní cenn ch papírû a derivátû L. Náklady z pfiecenûní cenn ch papírû a derivátû 47 M. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek ve finanãní oblasti M. 1. Zmûna stavu rezerv ve finanãní oblasti 2. Zmûna stavu opravn ch poloïek ve finanãní oblasti X. V nosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XII. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Q. 1. splatná odloïená ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost XIII. Mimofiádné v nosy R. Mimofiádné náklady S. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti S. 1. splatná 2. odloïená * Mimofiádn v sledek hospodafiení T. Pfievod podílu na v sledku hospodafiení spoleãníkûm (+/ ) *** V sledek hospodafiení za úãetní období (+/ ) **** V sledek hospodafiení pfied zdanûním

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

V roãní zpráva

V roãní zpráva V roãní zpráva 2008 1909-2009 Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti..................................... 1 Základní údaje o spoleãnosti.......................................................................

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011.

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. V ROâNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah V roãní zpráva 2011 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti.................................................. 1 Základní údaje o spoleãnosti..................................................................

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s.

V ROâNÍ ZPRÁVA Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH - Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti - Základní údaje o spoleãnosti - Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura - V znamné události roku 2007

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o.

V ROâNÍ ZPRÁVA s.r.o. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 s.r.o. Profil spoleãnosti Události roku 2005 SloÏení vrcholov ch orgánû Organizaãní struktura spoleãnosti Produkty a sluïby Finanãní situace V hled do roku 2006 Zpráva z valné hromady

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více