1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti Orgány a vedení spoleãnosti Investiãní ãinnost Schéma fiízení spoleãnosti Schéma organizaãní struktury spoleãnosti Hlavní ukazatele, grafy Plnûní spoleãenského poslání spoleãnosti Obchodní partnefii Akreditace a registrace Profesní sdruïení Pfiehled regionálních kanceláfií Zpráva pfiedstavenstva o v sledcích hospodafiení Údaje o finanãní situaci 4.1 Rozvaha k V kaz zisku a ztrát k Pfiíloha k úãetní závûrce za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie obchodní spoleãnosti ZFP akademie,a.s Návrh na rozdûlení hospodáfiského v sledku Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami dle 66, písm. a) Obchodního zákoníku 38 - Pfiíloha ã. 1 Smlouvy uzavfiené v úãetním období 2006 s propojen mi, ovládajícími a fiízen mi osobami 40 - Pfiíloha ã. 2 Stanovisko dozorãí rady ke Zprávû o vztazích mezi propojen mi osobami Zpráva dozorãí rady k roãní úãetní závûrce Zpráva nezávislého auditora pro akcionáfie obchodní spoleãnosti ZFP akademie,a.s. 43 o ovûfiení v roãní zprávy a provûrce zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami k

3 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA VáÏení pfiátelé, v uplynulém roce jsme opût spoleãnû u li velk kus cesty. Osobnû mû proto tû í, Ïe i za tento rok Vám mohu pfiedloïit v roãní zprávu spoleãnosti zobrazující její ãinnost, kterou lze jednoznaãnû pokládat za úspû nou. Zatímco charakteristick m rysem roku 2005 byly pfiedev ím zmûny v legislativû, zejména v oboru poji Èovnictví, tak v roce 2006 jsme se plnû soustfiedili na projekty orientované dovnitfi firmy. Bylo to nutné a pfiirozené, neboè v roce 2006 jsme dosáhli v sledkû, které se dají nazvat dal í expanzí. Objem produkce vzrostl o 34%, obrat stoupl o 43%. To jsou v konnostní ukazatele, které sv mi dûsledky pfiirozenû nasmûrovaly na e soustfiedûní v roce 2006 na fie ení projektû t kajících se zkvalitàování administrativnû technického zázemí. Soustfiedili jsme se na zdokonalování vzdûlávací akademie, na automatizaci procesû v novém informaãním systému, samoregulaãní v chovû odborn ch produktov ch specialistû, zvy ování odbornosti v administrativním zázemí regionálních kanceláfií a zejména nastavení procesû vedoucích k zaji tûní kvality klientského servisu v rámci projektu CRM. Zavazuje nás k tomu velikost klientského kmene, filozofie firmy a od ní se odvíjející hodnoty budující postavení znaãky ZFP na trhu. Skuteãnost, Ïe obchodní v sledky pfiev ily naplánované oãekávání ve v ech produktech obchodní nabídky je dûkazem, Ïe na i práci dûláme správnû. K dobr m obchodním v sledkûm dosaïen m v roce 2006 pfiispûla bezpochyby na e uplatàovaná obchodní metoda zaloïená na vzdûlávání obãanû zvy ování jejich finanãní gramotnosti. Následné dodrïování vzdûlávacího systému, umoïàující v prûbûhu spolupráce kaïdému, dle stupnû jeho vzdûlání a poznání, rozhodnout se, jakou cestu si zvolí, povaïuji za klíãovou metodu spoleãnosti. Tato samospotfiebitelská" metoda má za v sledek pfiesmûrování ãasti platû obãanû (uvádíme 10%) z ãasto neefektivní Ïivotní spotfieby do finanãních produktû, které zaji Èují obãany na dûchod a dále zaji Èují obãany proti Ïivotním rizikûm. Samozfiejmû pfii vyuïití v ech benefitû, které nabízí na trhu stát v oblasti státních pfiíspûvkû a daàov ch úlev. Na e samospotfiebitelská metoda vykazuje na trhu, dle m ch informací od obchodních partnerû, v raznû niï í poãet storen a stíïností klientû. V rámci na í obchodní metody je samozfiejmû kladen dûraz na v chovu profesionálû a zvy ování odbornosti na ich finanãních zprostfiedkovatelû a poradcû. Právû dlouhodobá péãe a zodpovûdnost za klienta vytváfií trïní prostfiedí pro pfiirozen rûst profesionálû, kter je podloïen obchodní zku eností získanou v praxi. Cel úspûch v oblasti distribuce finanãních produktû je v na em oboru podnikání zaloïen na neustálém vzdûlávání. Proto se na e spoleãnost vûnuje i budování vlastních kolících kapacit. V roce 2006 se nám podafiilo vybudovat nov Seminární hotel AKADEMIE Naháã u Prahy. Po Velk ch Bílovicích u Bfieclavi a Hrubé Vodû u Olomouce jsme tak dotvofiili síè vlastních vzdûlávacích seminárních zafiízení v âeské republice. A co budoucnost? V voj legislativy bude smûfiovat k jasnému vymezení pfiedmûtu ãinnosti a pravidel v práci finanãního zprostfiedkovatele a poradce. To vítáme a chceme se rovnûï podílet na tvorbû zákonû a vyhlá ek prostfiednictvím asociace AFIZ, jejímï jsme v znamn m ãlenem. DÛvod je jasn. Pouze obor s jasn mi pravidly mûïe zaruãit kvalitu poskytovan ch sluïeb na trhu a prestiï pro tento obor podnikání mezi lidmi. Zku enosti, které jsme v uplynul ch 13 letech získali, nám dávají jistotu, Ïe na e spoleãnost je pfiipravena tyto zmûny zvládnout. V sledky, kter ch spoleãnost za uplynulá období dosáhla ve v ech oblastech na eho podnikání, vytváfiejí ten nejlep í pfiedpoklad pro pfií tí období a proto se do budoucna dívám s radostí a optimismem. Vladimír Poliak pfiedseda pfiedstavenstva ZFP akademie,a.s. 4

4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI Obchodní firma: Sídlo: ZFP akademie,a.s. 17. listopadu 12, Bfieclav Iâ: Právní forma: akciová spoleãnost zapsaná u OR KS Brno, oddíl B, vloïka 3828 Vznik spoleãnosti: Základní kapitál: Akcie: , Kã ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 1 000, Kã v zaknihované podobû. Pfievoditelnost akcií je omezena stanovami, podmínkou pfievodu je souhlas pfiedstavenstva. Akcionáfii spoleãnosti podílející se více jak 20 % na základním kapitálu: Z F P s.r.o. 36,59 % Organizaãní sloïky v zahraniãí: V zkum a v voj: Ochrana Ïivotního prostfiedí a pracovnû-právní vztahy: Orgány spoleãnosti: spoleãnost nemá Ïádné organizaãní sloïky v zahraniãí vzhledem k charakteru ãinnosti nebyly konány Ïádné aktivity mimo zákonné povinnosti, uloïené spoleãnosti z hlediska bûïného provozu a pfiedmûtu ãinnosti, nebyly vyvíjeny Ïádné zvlá tní aktivity v této oblasti valná hromada, pfiedstavenstvo, dozorãí rada Poãet zamûstnancû: 94 (k datu ) - z toho sídlo Bfieclav 41 - z toho Seminární hotely AKADEMIE Hrubá Voda, Naháã 53 Poãet aktivních spolupracovníkû: osob (smluvnû vázaní obchodní zástupci k ) - z toho poji Èovací zprostfiedkovatelé s registrací u ânb (k datu ) - z toho investiãní zprostfiedkovatelé s registrací u ânb 46 (k datu ) Poãet absolventû základního semináfie: osob (historicky ) Poãet sjednan ch finanãních programû: smluv (historicky v âr a na Slovensku) Poãet regionálních kanceláfií v âr: 61 (k datu ) Poãet zamûstnancû regionálních kanceláfií v âr: 84 (k datu ) 5

5 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.2 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo: Zleva: Martin Micka - ãlen pfiedstavenstva Ing. Petr Nikolic - ãlen pfiedstavenstva Ing. Václav Tomek - místopfiedseda pfiedstavenstva Zuzana Mikulenková - ãlen pfiedstavenstva Michal Poliak - ãlen pfiedstavenstva Petr Sedlák - ãlen pfiedstavenstva Michal Oãená ek - místopfiedseda pfiedstavenstva Mgr. Ivana Hartmanová - ãlen pfiedstavenstva Vladimír Poliak - pfiedseda pfiedstavenstva Robert Slezák - ãlen pfiedstavenstva 6

6 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.2 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Dozorãí rada: Zleva: Ing. Vladimír Kos - pfiedseda dozorãí rady Jana Jufienová - ãlen dozorãí rady Ing. Pavel Pavlík - ãlen dozorãí rady 7

7 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.3 INVESTIâNÍ âinnost Seminární hotel AKADEMIE, Velké Bílovice Spoleãnost Z F P s.r.o. manïelû Poliakov ch vybudovala a uvedla do provozu v záfií roku 2001 tento první Seminární hotel AKADEMIE. Hotel se nachází ve vinafiské oblasti JiÏní Moravy nedaleko dálnice D2 spojující Brno s Bratislavou v blízkosti rakousk ch a slovensk ch státních hranic. Disponuje ubytovací kapacitou 90 lûïek a esti sály o kapacitû 200 míst. Díky prostorné restauraci, krytému bazénu, sportovnímu zázemí a bohat m doprovodn m sluïbám nabízí skvûlé seminární podmínky. Hotel je vyuïíván nejen pro úãely na í spoleãnosti, ale díky svému skvûlému zázemí a v hodné poloze si získal oblibu u desítek tuzemsk ch i zahraniãních firem a turistû. VILA JARMILA Po nároãné rekonstrukci je od srpna roku 2004 hostûm k dispozici nová hotelová depandance Vila Jarmila, která se nachází v bezprostfiední blízkosti Seminárního hotelu AKADEMIE. Nabízí komfortní ubytování a prostory pro pofiádání firemních a spoleãensk ch akcí v atraktivním prostfiedí nejvût í vinafiské obce v âeské republice. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE, Zahradní 1295, Velké Bílovice, tel.: , fax: , Seminární hotel AKADEMIE, Hrubá Voda Seminární hotel AKADEMIE v Hrubé Vodû se nachází v údolí fieky Bystfiice, ve známé rekreaãní oblasti obce Hluboãky, nedaleko Olomouce v podhûfií Nízkého Jeseníku. LeÏí ve vzdálenosti 12 km od komunikace dálniãního typu E 462 spojující Olomouc a Ostravu a napojující se na novû vybudovan dálniãní obchvat mûsta Olomouce. âtyfii seminární sály sk tají kapacitu 150 míst, v restauraci je k dispozici 75 míst a ubytovací kapacita je 52 lûïek a 18 pfiist lek v 27 pokojích. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE, Hrubá Voda 59, Hluboãky, tel.: , fax: , Seminární hotel AKADEMIE, Naháã Své brány otevfiel sv m hostûm po kompletní rekonstrukci na poãátku ãervna roku Hotel najdete v pfiekrásném kraji Posázaví, v blízkosti oboustranného sjezdu z dálnice D1 (exit 29 âerãany, Chocerady). Celková kapacita ubytování je 50 pokojû (z toho 4 dvojlûïková apartmá, 45 dvojlûïkov ch pokojû a 1 bezbariérov pokoj). V echny pokoje jsou vybaveny TV se satelitním pfiíjmem, telefonem s pfiímou volbou, internetovou pfiípojkou a koupelnou se sprchov m koutem. Apartmány jsou vybaveny koupelnou s vanou. Souãástí poloviny pokojû je i venkovní terasa. Konferenãní zázemí zahrnuje velk konferenãní sál pro 130 osob, jeden sál pro 60 osob, dva salonky pro 20 osob a dva malé obchodní salonky. K dispozici je kompletní kolicí technika (ozvuãení, dataprojektory, flipcharty, plátna, TV, DVD, VHS, ViFi). V echny sály jsou s denním svûtlem a jsou klimatizovány. Gastronomická stfiediska zahrnují hotelovou restauraci s lobby barem a sport bar. Pro volné chvíle nabízíme sportovní zázemí hotelu - 2 bowlingové dráhy, ipky, tenisov kurt, víceúãelové hfii tû, masáïe, saunu, infrasaunu, posilovnu, vífiivé vany, solárium a dûtsk koutek. Kontakt: Seminární hotel AKADEMIE Naháã, Chocerady 277, Chocerady, tel.: , fax: , 8

8 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.4 SCHÉMA ÍZENÍ SPOLEâNOSTI VALNÁ HROMADA EDITEL PRO STRUKTURNÍ ZÁLEÎITOSTI P EDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL a.s. DOZORâÍ RADA ÍDÍCÍ V BOR IMPLEMENTACE IS PORADA EDITELÒ SH AKADEMIE MOTIVAâNÍ SETKÁNÍ OS PORADA VEDENÍ POHLEDÁVKOVÁ KOMISE UZÁVùRKOVÁ KOMISE STRUKTURNÍ PORADY REGION. KANCELÁ E 2.5 SCHÉMA ORGANIZAâNÍ STRUKTURY SPOLEâNOSTI Sekretariát G GENERÁLNÍ EDITEL Obchodní fieditel editelka pro vzdûlávání Marketing. fieditel Vedoucí ekonom. úseku Vedoucí oddûlení informatiky Vedoucí oddûlení recepce Vedoucí oddûlení reklamací a evidence editel hotelu Hrubá Voda editel hotelu Naháã Personální manaïerka Produktová fieditelka Odborní referenti Promotions Odborní referenti Odborní referenti Referenti a správa budovy Referenti Vedoucí recepce Vedoucí recepce Referenti Referenti Vedoucí provozu Ubytovací a relaxaãní sluïby Vedoucí odd. pofiizování dat Ubytovací a relaxaãní sluïby Úklid Referenti ÚdrÏba Vedoucí provozu ManaÏer pro slevové karty Provozní ÚdrÏba Ekonomka 9

9 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.6 HLAVNÍ UKAZATELE, GRAFY V voj poãtu uzavfien ch smluv v âr a SR k poãet finanãních programû uzavfien ch v daném roce kumulativní poãet ( smluv) V voj poãtu spolupracovníkû k kumulativní poãet z toho samospotfiebitelé (90,1%) z toho registrovaní poji Èovací a investiãní zprostfiedkovatelé (9,9%)

10 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.6 HLAVNÍ UKAZATELE, GRAFY Sjednaná produkce v âr v letech (ks) Finanãní produkt Celkem % Stavební spofiení ,6 Kapitálové Ïivotní poji tûní ,3 DÛchodové poji tûní ,1 (a soukromé Ïivotní poji tûní pro daà. odpoãty) NeÏivotní poji tûní ,0 Penzijní pfiipoji tûní ,2 Úvûry ze stavebního spofiení ,6 Hypoteãní úvûry ,1 Ostatní ,1 Celkem v ks: Skladba produkce vychází z prûmûrn ch hodnot za období ,1% Ostatní 0,1% Hypoteãní úvûry 0,6% Úvûry ze stavebního spofiení 28,6% Stavební spofiení 29,2% Penzijní pfiipoji tûní 10,0% NeÏivotní poji tûní 14,3% Kapitálové Ïivotní poji tûní 13,1% DÛchodové poji tûní (a soukromé Ïivotní poji tûní pro daà. odpoãty) 11

11 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.7 PLNùNÍ SPOLEâENSKÉHO POSLÁNÍ SPOLEâNOSTI Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní Ïivotních rizik a spofiení k dûchodu Soukromé Ïivotní poji tûní, dûchodové poji tûní (spofiení) pfiedstavuje kumulovanou hodnotu pfiedepsaného pojistného z aktivních pojistn ch smluv u pojistn ch smluv se spofiící sloïkou (KÎP, IÎP, smlouvy s rizikem smrti a doïití, smlouvy o dûchodovém poji tûní ve smyslu zákona ã. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvû). Finanãní produkt Soukromé Ïivotní poji tûní 321, , , ,3 - z toho dûchodové (v mil. Kã) Penzijní pfiipoji tûní pfiedstavuje kumulaci objemu prostfiedkû klientû, respektive vlastních pfiíspûvkû úãastníkû penzijního pfiipoji tûní. Vychází z poãtu smluv, prûmûrné mûsíãní úloïky klienta a ãasového prûbûhu smlouvy dle následující tabulky: Finanãní produkt Penzijní pfiipoji tûní 133,8 433, , ,0 (v mil. Kã) V nosy PF pfiipsané klientûm ani pfiíspûvky zamûstnavatele nejsou do v e uveden ch ãástek zahrnuty. Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní majetkov ch rizik Celkov pfiedpis pojistného z neïivotního poji tûní ze smluv uzavfien ch v období let ãiní 1,260 mld. Kã. Objem finanãních prostfiedkû investovan ch klienty na zaji tûní bydlení Finanãní produkt Celkem Úvûry ze stavebního spofiení 15,2 272,7 348,2 744, ,3 Hypoteãní úvûry 99,5 201,6 416,1 717,2 Celkem v milionech Kã: 15,2 372,2 549, , ,5 (v mil. Kã) 12

12 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.7 PLNùNÍ SPOLEâENSKÉHO POSLÁNÍ SPOLEâNOSTI Rekapitulace finanãních efektû, zprostfiedkovan ch spoleãností ZFP akademie,a.s. klientûm pro zabezpeãení na dûchod, rizika a bydlení Finanãní produkt Kumulace celkem (v mil. Kã) Îivotní poji tûní 321,5 571, , , ,3 (z toho PDÚ cca 1mld.) Penzijní pfiipoji tûní 133,8 433, , , ,0 * ) NeÏivotní poji tûní 1 146, , ,0 Úvûry stav. spofiení a hypotéky 15,2 372,2 549, , ,5 *) celkem ãiní ãástka 8,5 mld. Kã Graf finanãních efektû z programû zprostfiedkovan ch spoleãností ZFP akademie,a.s. za období (v mil. Kã) Ïivotní poji tûní penzijní pfiipoji tûní neïivotní poji tûní úvûry stav. spofiení a hypotéky Klienti spoleãnosti ZFP akademie,a.s. naspofiili od roku 1995 do roku 2006 prostfiednictvím zprostfiedkovan ch finanãních produktû: finanãní prostfiedky na dûchod v hodnotû pfievy ující 9,5 mld. Kã (tj. z penzijního pfiipoji tûní 8,5 mld. Kã a dûchodového poji tûní 1 mld. Kã) na zaji tûní proti rizikûm ãiní roãní pfiedpis pojistného ve v i 2,7 mld. Kã na bydlení si klienti zajistili prostfiednictvím na í spoleãnosti pfies 2,1 mld. Kã 13

13 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.8 OBCHODNÍ PARTNE I Skladba obchodních partnerû kopíruje finanãní programy, které na e spoleãnost nabízí. Jejich rozsah se postupnû roz ifiuje o ãinnosti, které reagují na poptávku uïivatelû na ich sluïeb. Rozsah obchodních partnerû je zaloïen na principu zachování konkurenãního prostfiedí. Proto má na e spoleãnost uzavfiené smluvní vztahy vïdy nejménû se dvûma obchodními partnery na jeden finanãní program. Základní kombinace finanãních programû: stavební spofiení se státní podporou penzijní pfiipoji tûní se státním pfiíspûvkem kapitálové Ïivotní poji tûní a v echny formy Ïivotního poji tûní osob programy daàov ch úlev (dûchodové poji tûní) DoplÀková nabídka finanãních programû: neïivotní poji tûní (poji tûní majetku) úvûry ze stavebního spofiení hypoteãní úvûry sluïby poji Èovacího makléfie zprostfiedkování investic do fondû kolektivního investování Na i obhodní partnefii jsou následující: Poji Èovny Penzijní fondy Stavební spofiitelny Banky Kooperativa, poji Èovna, a.s. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. Raiffeisen stavební spofiitelna, a.s. Komerãní banka, a.s. Raiffeisenbank a.s. âsob Poji Èovna, a.s., ãlen holdingu âsob Penzijní fond Komerãní banky, a.s. HYPO stavební spofiitelna a.s. Investice âeská poji Èovna, a.s. ING Penzijní fond, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Conseq Investment Management a.s. ING Poji Èovna, a.s. AXA Penzijní fond, a.s. BNP PARIBAS Asset Management FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 2.9 AKREDITACE A REGISTRACE Akreditace Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je podle Akreditace Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âeské republiky (ã.j.: /-20/525) oprávnûna k provádûní kvalifikace pro pracovní ãinnosti: finanãní poradce (RFP), finanãní poradce (ORFP), manaïer pro finanãní poradenství, lektor pro finanãní poradenství. Pro uvedené ãinnosti je spoleãnost povûfiena vydávat osvûdãení s celostátní platností. Povinná registrace Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je registrována v Registru poji Èovacích zprostfiedkovatelû pfii âeské národní bance ve smyslu zákona ã. 38/ 2004 Sb. v postavení Poji Èovací agent". Registrace ãíslo PA ze dne Spoleãnost ZFP akademie,a.s. je rovnûï registrována v Registru investiãních zprostfiedkovatelû pfii ânb v postavení investiãní zprostfiedkovatel. Registrace âj. 43/R/806/2004/1 ze dne 16. listopadu PROFESNÍ SDRUÎENÍ ZFP akademie,a.s. je ãlenem AFIZ 14 ZFP akademie,a.s. patfií mezi zakládající ãleny Asociace finanãních poradcû a zprostfiedkovatelû (AFPZ), která se na podzim roku 2004 spojila s Asociací registrovan ch investiãních zprostfiedkovatelû (ARIZ). Hlavním cílem ãlenství ZFP akademie,a.s. v AFIZ je spolupráce se státní správou na tvorbû legislativních pfiedpisû, norem a zákonû dot kajících se finanãního trhu a pomoc pfii vytváfiení a rozvoji standardního prostfiedí finanãního trhu v âeské republice.

14 2 PROFIL SPOLEČNOSTI 2.11 P EHLED REGIONÁLNÍCH KANCELÁ Í Kanceláfie smluvnû vázány mandátní smlouvou (stav k , fiazeno dle abecedy) pofi. adresa regionální kanceláfie vedoucí RK 1 Bílovec, Opavská 828/95 Kulla Milan 2 Blansko, RoÏmitálova 2302/6 Mgr. Jaroslav Mihola 3 Boskovice, 17. listopadu 27 Prudil Pavel 4 Brno, Olomoucká 40 Andrysík Pavel 5 Brno, Ba ty 6 Heã Pavel 6 Brno, Ba ty 6 Kolodûj Pavel 7 Brno, Traubova 10 Zelená Dana 8 Brno, Plotní 75 Îvátora Martin 9 Brno, Cejl 40/107 Îvátorová Jana 10 Brno, Plotní 75 Ing. Roman Mátl 11 Brno, Údolní 5 Hamerník Petr 12 Brno, Údolní 5 Ing. Pokorn Milan 13 Brno, Tufianka 115 MUDr. Nûmeãek Radek 14 Brno, Kpt. Jaro e 3 Ing. Pastorek Pavel 15 Bfieclav, 17. listopadu ã. 15 Ing. Kos Vladimír 16 Bfieclav, nám. T.G.Masaryka 9 Oplu tilová Magdalena 17 Bfieclav, nám. T.G.Masaryka 17 Sedlák Petr 18 Bfieclav, ÎiÏkova 42 Vozar Vlastimil 19 Bfieclav, Na ádku 8 H blová Monika 20 Bfieclav, Národních hrdinû 16 Zacpal Ladislav 21 Bfieclav, 17. listopadu 28 Slezáãková Jana 22 Fr dek-místek, T.G. Masaryka 1108 Hanzelková Eva 23 HavlíãkÛv Brod, Na Ostrovû 28 íchová Ludmila 24 Kralovice, Petra Bezruãe 307 Mgr. Olach Jaroslav 25 KromûfiíÏ, Kojetínská 3666 Mgr. Stanãík Zdenûk 26 KromûfiíÏ, Kováfiská 126 BeÀo Stanislav 27 KromûfiíÏ, Moravcova 259 Kalousek Dan 28 Kyjov, Masarykovo nám. 2 i pera Vítûzslav 29 Kyjov, Komenského 53 Kolafiíková Ivana 30 Liberec, 1. máje 97/25 Sedlák Petr 31 Nov Jiãín, Sokolovská 18 Kunc Patrik pofi. adresa regionální kanceláfie vedoucí RK 32 Nov Jiãín, Îerotínova 14 Slezák Robert 33 Olomouc, objekt TERNO Králíková Lenka 34 Opava, OstroÏná 213/14 Bc. Binar Martin 35 Orlová-Lutynû, kolní 860 Cywka Jifií 36 Ostrava, 28. íjna 100 Palenãár Jaroslav 37 Ostrava, Îerotínova 21/1099 Procházka Miroslav 38 Ostrava 2, Kolejní 1323/12 Jureãka Adam 39 Ostrava-Mar. Hory, Tvorkovsk ch 13 Mikulenková Zuzana 40 Ostrava-Pfiívoz, NádraÏní 166 Ing. Vacek Jaroslav 41 OstroÏská Nová Ves, Lhotská 920 Jurásek Marek 42 Plasy, Manûtínská 96 Filip Jan 43 Praha 1, Tû nov 5 Vokoun Martin 44 Praha 4, HvoÏìanská 3/2053 Ing. Nikolic Petr 45 Praha 4, tûtkova 18 Mládek Zdenûk 46 Praha 10, K Botiãi 6 âapek Jifií 47 Praha 10, K Botiãi 6 Oraská Petra 48 Prostûjov, Hlaváãkovo nám. 1 Micka Martin 49 Prostûjov, Hlaváãkovo nám. 1 Grézl David, DiS. 50 Prostûjov, Sadová 4192/44 Oãená ek Michal 51 StráÏnice, B. Hrejsové 441 Ondru Roman 52 StráÏnice, Újezd 438 Pfiíkazsk Martin 53 umperk, 8. kvûtna 20 Hanáková Petra 54 umvald 169 Ruprechtová Emilie 55 Uh. Hradi tû, Jifiího z Podûbrad 1212 abr ula Michal 56 Vel. Mezifiíãí, Hornomûstská 347/3 Batelková Marie 57 Veselí nad Moravou, Zámecká 7 Zacharová Erika 58 Vranovice, Hlavní 23 Mûfiínská Milena 59 Zlín, tfi. T. Bati 2370 Bursová Zdenka 60 Znojmo, Uhelná 2641/4 Matiãová Helena 61 Îìár nad Sáz., Nám. Republiky 146 Kosteãka Jan 15

15 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o v sledcích hospodafiení za rok 2006 a plánech na rok 2007 VáÏení akcionáfii, obchodní partnefii, obchodní zástupci a zamûstnanci, uzavfieli jsme ãtvrt rok hospodafiení na í akciové spoleãnosti a dvanáct rok pûsobení znaãky ZFP na finanãním trhu. Vyhodnotili jsme hospodáfisk rok, kter byl ve v ech ohledech nejúspû nûj ím rokem v historii na í znaãky. MoÏná tu íte proã. Obchodní v sledky a zmûny vedoucí ke kvalitû a profesionalizaci vidíte v ude kolem sebe. Jak se vyvíjí nároãnost klientû na trhu, zvy ují se nároky obchodních partnerû, rostou poïadavky legislativy na odbornost a sílí konkurence v oboru, tak rosteme do kvality ale také do kvantity i my. Tak jak roste spoleãnost, roste i její spoleãensk v znam. Na i klienti mají pfies na i spoleãnost naspofieno pfies 9,5 miliard korun na dûchod. Pfiedpis pojistného na zaji tûní proti Ïivotním rizikûm a poji tûní majetku ze smluv na ich klientû ãinil ke konci roku 2006 pfies 2,7 miliardy korun, na bydlení jsme zajistili na im klientûm pfies 2,1 miliardy korun. Za tûmito ãísly se schovává spousta práce, ale také spousta zodpovûdnosti do budoucna za servis na eho klientského kmene a kmene samospotfiebitelû. Dovolte mi, abych provedl opût krátkou rekapitulaci hlavních momentû ve v voji na í spoleãnosti v roce 2006: Od roku 1995 máme na území âeské republiky sjednáno témûfi 1, kusû finanãních programû, efektivnû vyuïiteln ch máme k servisu více neï klientû, základními semináfii pro lo k neuvûfiiteln ch obãanû ãasto samospotfiebitelû a akciová spoleãnost má u ânb registrováno k po pozastavení k celkem poji Èovacích zprostfiedkovatelû a 46 investiãních zprostfiedkovatelû. V roce 2006 nav tívilo ná základní semináfi obãanû, ktefií si zv ili svoji finanãní gramotnost a rozhodli se spofiit na zaji tûní Ïivotní úrovnû na dûchod a rozhodli se zaji Èovat proti Ïivotním rizikûm. Organizovaná samospotfiebitelská síè vykazuje k poãet smluvních vztahû. V souladu s plánovan m termínem se otevfiel tfietí Seminární hotel AKADEMIE Naháã u Prahy. Spoleãnost tak jiï disponuje sítí seminárních hotelû, které primárnû slouïí ke zvy ování odbornosti finanãních zprostfiedkovatelû a poradcû a samozfiejmû k edukaci zvy ování finanãní gramotnosti obãanû. Pojem garant za servis se stal realitou. Máme k datu vydefinovan ch 321 garantû, ktefií pro li vstupním kolením na modul servis a mají pfiístup do nového IS (aplikace region). Pro rok 2006 nastavenou Akademií garantû pro lo 125 osob. kolení na uïivatelské dovednosti práce s modulem servis jsou v bûhu. Máme natypováno k datu cca záznamû z jednání, anony se staly souãástí práce pfieváïné ãásti obchodní sítû. Implementace informaãního servisu la podle plánu. V roce 2006 se zrealizovaly na poãátku roku avízované podpûrné moduly pro práci v obchodní síti (modul pohledávky, modul servis - CRM, modul reklamace, modul nahla ování, modul MTZ). Bûhem celého roku probíhaly na administrativní budovû v Bfieclavi adaptaãní procesy s cílem zvy ování kvality práce asistentek v regionálních kanceláfiích. Máme 77 regionálních kanceláfií, kde pfiispíváme na ãinnost 67 asistentek z celkového poãtu 95 asistentek. Projekt slevov ch karet má také dílãí v sledky, máme natypováno k datu celkem pfiedan ch slevov ch karet klientûm, obrat v provizích ãiní od záfií jiï více jak Kã mûsíãnû. DÛleÏitou roli do budoucna bude hrát pohonné hmoty, energie a telekomunikace. Oblast v chovy produktov ch specialistû vykazuje díky nastaven m technicko - obchodním podmínkám v born ch v sledkû. Máme 78 odborn ch specialistû na majetek, zhruba stejn poãet úvûrov ch specialistû, ktefií tvofií cca 80% produkce v oblasti majetku a úvûrû. Splnili jsme plán prodeje na 127,05 % (meziroãní index 2005/2006 ãinil 133,5%), uãinili jsme dûleïit krok v oblasti nabízení investic do podílov ch fondû. Prostfiednictvím kandidátky AFIZ na základû rozhodnutí rozpoãtového v boru PSP âr se stal zástupce na í spoleãnosti ãlenem V boru pro finanãní trh ânb. AFIZ, a tím i na e spoleãnost, jsme tak získali v znamné postavení v oblasti legislativy vûãi ânb a MF âr. Hlavní náplní V boru pro finanãní trh je dohled nad fungováním finanãního trhu v âr. 16

16 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o v sledcích hospodafiení za rok 2006 a plánech na rok 2007 Rok 2007 bude nadále ve znamení profesionalizace s cílem vychovávat dal í kvalitní finanãní poradce. O v znamu slova profesionál se hovofií v na í spoleãnosti jiï od roku 2004 a poslední rok se toto slovo spojuje s pojmem garant za servis a lektor pfiedná ek. Samozfiejmû bude spoleãnost v roce 2007 pokraãovat ve zvy ování finanãní gramotnosti obãanû, a tím v roz ifiování samospotfiebitelské sítû, a to samozfiejmû v souladu s legislativou pfii dodrïování odbornosti u poskytnuté sluïby a dodrïování ochrany spotfiebitele. Musím zde opût podtrhnout, Ïe cesta finanãního poradenství prostfiednictvím zvy ování finanãní gramotnosti obãanû, se kterou pfii li manïelé Poliakovi pod my lenkou pojì a nauã se sám rozumût sv m financím", je sice organizaãnû a administrativnû nároãnûj í cestou, ale jistû spoleãensky cestou více prospû nou. Na konci února 2007 byla na zasedání pfiedstavenstva schválena koneãná podoba podnikatelského plánu na rok 2007, která nám vyt ãila na dal í období hlavní cíle a zmûny v podobû 12 projektû. V roce 2007 budeme pokraãovat ve vzdûlávání na informaãní systém. Velk nárûst obchodní produkce nás dovedl k rozhodnutí otevfiít na území Ostravy nebo regionu Prahy v druhé polovinû roku 2007 minimálnû jedno regionální centrum. V roce 2007 také zahájíme v stavbu nové administrativní budovy v Bfieclavi a dojde k zaloïení nové akciové spoleãnosti na Slovensku pod názvem ZFP akadémia,a.s. Dal í projekty na rok 2007 se t kají zavedení zkou ky do AKADEMIE garantû, zv ení atraktivnosti slevové karty ZFP Card, obohacení obchodní nabídky o nabídku osobního finanãního plánu, zkvalitnûní pfienosu informací v obchodní síti, zkvalitnûní a zrychlení v chovy lektorû ve vzdûlávací AKADEMII. Dovolte mi závûrem na tomto místû jménem pfiedstavenstva opût podûkovat v em, ktefií se za poslední ãtyfii roky a zejména v roce 2006 podíleli na spoleãn ch v sledcích a sv m poctiv m a zodpovûdn m pfiístupem pfiispívají k budování dobrého jména ZFP akademie,a.s. Chtûl bych podûkovat hlavním akcionáfiûm za aktivní pfiístup pfii realizaci firemních cílû, obchodním zástupcûm za jejich zvy ování odbornosti a vynikající v sledky, obchodním partnerûm za aktivní pfiístup pfii fie ení poïadavkû na na i obchodní nabídku. ZamûstnancÛm administrativní budovy v Bfieclavi za vytváfiení skvûlého odborného zázemí pro obchodní síè a zamûstnancûm Seminárních hotelû AKADEMIE za vytváfiení v borného kolícího zázemí pro na i firmu a hosty. V em dohromady pak pfieji jménem celého pfiedstavenstva a jménem sv m v roce 2007 pevné zdraví, hodnû osobních úspûchû, uspokojení z dobré práce a rodinnou pohodu. S úctou Ing. Václav Tomek místopfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 17

17 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.1 ROZVAHA K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období Brutto Korekce Netto Netto 18 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál B. Dlouhodob majetek B. I. Dlouhodob nehmotn majetek B. I. 1. Zfiizovací v daje 2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 7. Nedokonãen dlouhodob nehmotn majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek B. II. Dlouhodob hmotn majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Pûstitelské celky trval ch porostû 5. Základní stádo a taïná zvífiata 6. Jin dlouhodob hmotn majetek Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek 9. OceÀovací rozdíly k nabytému majetku B. III. Dlouhodob finanãní majetek B. III. 1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn m vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. PÛjãky a úvûry ovládající a fiídící osoba, podstatn vliv 5. Jin dlouhodob finanãní majetek 6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob finanãní majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonãená v roba a polotovary 3. V robky 4. Zvífiata 5. ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahû 2. Pohledávky ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky podstatn vliv 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva a za úãastníky sdruïení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné úãty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. OdloÏená daàová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahû Pohledávky ovládající a fiídící osoba 3. Pohledávky podstatn vliv 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva a za úãastníky sdruïení 5. Sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní 6. Stát daàové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úãty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanãní majetek C. IV. 1. Peníze Úãty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pofiizovan krátkodob finanãní majetek D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Komplexní náklady pfií tích období 3. Pfiíjmy pfií tích období 1

18 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.1 ROZVAHA K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) Zmûny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní áïio 2. Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû 4. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách A. III. Rezervní fondy, nedûliteln fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonn rezervní fond / Nedûliteln fond Statutární a ostatní fondy A. IV. V sledek hospodafiení minul ch let A. IV. 1. Nerozdûlen zisk minul ch let Neuhrazená ztráta minul ch let A. V. V sledek hospodafiení bûïného úãetního období /+ / B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvlá tních pfiedpisû 2. Rezerva na dûchody a podobné závazky 3. Rezerva na daà z pfiíjmû 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahû 2. Závazky ovládající a fiídící osoba 3. Závazky podstatn vliv 4. Závazky ke spoleãníkûm, ãlenûm druïstva a k úãastníkûm sdruïení 5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 8. Dohadné úãty pasivní 9. Jiné závazky 10. OdloÏen daàov závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahû Závazky ovládající a fiídící osoba 3. Závazky podstatn vliv 4. Závazky ke spoleãníkûm, ãlenûm druïstva a k úãastníkûm sdruïení 5. Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji tûní Stát daàové závazky a dotace Krátkodobé pfiijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úãty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci B. IV. 1. Bankovní úvûry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v pomoci C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období

19 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.2 V KAZ ZISKU A ZTRÁT K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe II. V kony II. 1. TrÏby za prodej v robkû a sluïeb Zmûna stavu zásob vlastní v roby 3. Aktivace 103 B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 3. Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji tûní Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu 4 F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodan materiál G. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek v provozní oblasti a komplexních nákladû pfií tích období Zmûna stavu rezerv v provozní oblasti 2. Zmûna stavu opravn ch poloïek v provozní oblasti Zmûna stavu komplexních nákladû pfií tích období IV. Ostatní provozní v nosy H. Ostatní provozní náklady V. Pfievod provozních v nosû I. Pfievod provozních nákladû * Provozní v sledek hospodafiení - rozdíl v nosû a nákladû

20 4 ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI 4.2 V KAZ ZISKU A ZTRÁT K BûÏné úãetní období Minulé úãetní období VI. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a podílû J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII. 1. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku V nosy z podílû v ovládan ch a fiízen ch osobách a v úãetních jednotkách pod podstatn m vlivem 2. V nosy z ostatních dlouhodob ch cenn ch papírû a podílû 3. V nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku VIII. V nosy z krátkodobého finanãního majetku K. Náklady z finanãního majetku IX. V nosy z pfiecenûní cenn ch papírû a derivátû L. Náklady z pfiecenûní cenn ch papírû a derivátû 47 M. Zmûna stavu rezerv a opravn ch poloïek ve finanãní oblasti M. 1. Zmûna stavu rezerv ve finanãní oblasti 2. Zmûna stavu opravn ch poloïek ve finanãní oblasti X. V nosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XII. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Finanãní v sledek hospodafiení Q. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Q. 1. splatná odloïená ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost XIII. Mimofiádné v nosy R. Mimofiádné náklady S. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti S. 1. splatná 2. odloïená * Mimofiádn v sledek hospodafiení T. Pfievod podílu na v sledku hospodafiení spoleãníkûm (+/ ) *** V sledek hospodafiení za úãetní období (+/ ) **** V sledek hospodafiení pfied zdanûním

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje o společnosti 5 2.2 Orgány a vedení společnosti 6 2.3 Investiční činnost 8 2.4 Schéma organizační

Více

1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4

1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje o společnosti 5 2.2 Orgány a vedení společnosti 6 2.3 Investiční činnost 8 2.4 Schéma organizační

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

Obsah V roãní zpráva 2000

Obsah V roãní zpráva 2000 v roãní zpráva 2000 Obsah 1 Základní údaje o společnosti 2 Úvodní slovo 3 Složení představenstva 4 Dozorčí rada 5 Základní přehled o výsledcích 6 Zpráva o podnikatelské činnosti Obchod Produkty Charakteristika

Více