Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení tenái Zpravodaje AMD!"

Transkript

1 Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje tomu, že pobyty zdravotn postižených zstanou i po restituci tohoto zaízení zachovány. Lžková kapacita bude sice doasn omezena, protože probíhá celková rekonstrukce a modernizace interiér Zámeku, nicmén mžeme doufat, že tento pvodn rekreaní areál, který jako jediný v naší republice disponuje velkokapacitním potem bezbariérových pokoj, bude nadále sloužit potebám zdravotn postižených oban, pro nž byl v druhé polovin minulého století vybudován. V prvním letošním ísle Zpravodaje AMD jsme uveejnili dotazník, jehož úelem bylo zjistit, zda rodie postižených dtí mají zájem o vzájemné kontakty. (AMD má v lenské evidenci pes tyicet rodi postižených dtí.) Sekretariát AMD obdržel do této doby jen dva vyplnné dotazníky, rodie tedy patrn tyto kontakty nepostrádají. Toto íslo Zpravodaje AMD je zameno hlavn na novinky ve výzkumu, pedevším na pehledn zpracovaný výet nejastji se vyskytujících druh nervosvalových nemocí vetn svalových dystrofií a motoricko-neuronových onemocnní. Zabývá se též dním kolem Národní rady zdravotn postižených a krajských rad NRZP, upozoruje na letošní konferenci EAMDA na Malt aj. Znovu se vracíme k oblíbené rubrice O zdraví pro zdraví, kterou jsme museli v minulém ísle pro nedostatek místa vynechat. V rubrice Dležité informace upozorujeme, že firma MEYRA vnovala AMD v R mechanický vozík pro úely ozdravných pobyt u moe a jako náhradní vozík k zapjení. lánek Jak jsme cestovali po Indii aneb s malováním do svta popisuje nejen krásy Indie, ale i zápory života v ní, zejména pro postižené. Pro nás jsou ve srovnání s indickými reáliemi samozejmé nájezdy na obrubníky, bezbariérové vstupy do veejných budov, bezbariérové domy, jimž se konen pestalo íkat ghetta pro invalidy, a tam, kde architektonické bariéry ješt pežívají, daí se je pi dobré vli a vytrvalém úsilí postupn odstraovat. Vážení tenái Zpravodaje AMD, pejeme vám krásné zážitky pi procházkách a projížkách barevnou podzimní pírodou, naerpání co nejvíce energie k pekonání všech životních pekážek a potíží a píjemn a užiten strávené chvíle nad etbou našeho asopisu. Vaše redakní rada 3

2 INFORMACE O INNOSTI AMD Zmna ve výkonném výboru AMD v R a v redakní rad Zpravodaje AMD Z funkce místopedsedy AMD v R odstoupil a zárove rezignoval na funkci lena redakní rady Zpravodaje AMD Ing. Aleš Chytka. Výbor AMD schválil návrh podaný pedsedkyní St. Rédlovou zvolit do funkce nového místopedsedy dosavadního lena výkonného výboru Petra Procházku a kooptovat do VAMD a posléze do VV AMD paní Zuzanu Vojákovou. Oba navržení se svou nominací souhlasili. lenové VAMD tento návrh schválili. Novou lenkou redakní rady Zpravodaje AMD se stala sl. Jitka Kaírková. Projekty AMD v R na rok 2005 Bhem msíce záí 2004 byly na MZ R a na MPSV R podány tyto projekty: MZ R: OPS jarní rekondiní pobyt len výboru a vedoucích krajských oblastních skupin- duben až kvten 2005 RVK (reh. výchovný kurs) kvten 2005, vedoucí Pavlína Riglová RVK Velké Losiny - erven 2005, vedoucí Petr Procházka RVK se sportovní tematikou ervenec 2005, vedoucí Jií Šandera RVK Temošná u Plzn - záí 2005, vedoucí Zuzana Vojáková RVK zahraniní záí 2005, vedoucí Blanka Jedliková asopis Zpravodaj AMD MPSV: Projekt Správa služeb, sociální poradenství a pobytové akce se zvláštním zamením na muskulární dystrofiky. Na základ jednání s MPSV jsem zjistila, že AMD v R byla na rok 2005 neprávem zaazena do projekt s místní a regionální 4

3 psobností. Dalším jednáním se záležitost podailo vysvtlit a AMD v R bude opt zaazena do projekt s celostátní psobností. To znamená, že mžeme podávat projekt na MPSV stejn jako v minulých letech. Odbor školství a kultury MÚ M Praha 11: Projekt Kroužek arteterapie pražské zájmové skupiny AMD v R leden, únor, bezen 2005 RHO: Projekt Šachový memoriál V. Krejího pravdpodobný termín íjen 2005 Doufejme, že požadované dotace na projekty budou schváleny v potebné výši a že se uvedené rehabilitan výchovné kursy a akce AMD v R uskutení. Stanislava Rédlová Dležité upozornní Pokud mníte bydlišt, nezapomete nám sdlit svou novou adresu! V poslední dob nám pošta vrací ísla Zpravodaje AMD s poznámkou adresát neznámý. Je škoda, když náš asopis nedostanete a když asociaci zasíláním Zpravodaje na starou adresu vznikají zbytené finanní i asové ztráty. Red. Zábavný veer na rehabilitaním pobytu v Hodonín u Kunštátu (foto Fr. Újezdský) 5

4 Republikové shromáždní Národní rady zdravotn postižených v R Dne se sešlo republikové shromáždní NRZP v R, na kterém byla pednesena zpráva o innosti NRZP a pedsednictva za období íjen 2003 až kvten 2004, dále byla navržena a schválena nová úprava lenských píspvk a návrh programových cíl NRZP v R na období let , který byl usnesením schválen. Byly provedeny nové volby. Novým pedsedou byl zvolen pan Václav Krása, prvním místopedsedou Prof. Paed. Dr. Ján Jesenský, CSc., druhým místopedsedou Otmar Cvrkal, p. Fricová, tetím místopedsedou pan Jií Morávek. Do výboru NRZP v R byli zvoleni Ing. J. Lidík, Mgr. R. Hanzlová, Ing. Z. Kašpar, H. Klasnová, M. Pešák, Ing. M. Pibilová, K. Vedral, L. Horyna a p. Polášek. Souástí výboru jsou všichni pedsedové krajských rad zdravotn postižených v R. Hlavním cílem krajských rad ZP je pijetí krajských plán pro vyrovnávání píležitostí pro obany se ZP, uskutenit profesionální zázemí KRZP vetn finanního zabezpeení, mediáln podporovat malá regionální sdružení, informovat veejnost o práci KRZP zprávami v tisku i pes webové stránky. Pedsedou KRZP v R Olomouc je len AMD p. Milan Langer. Tato krajská rada patí mezi nejlepší v R. Pavlína Riglová Jihomoravská krajská rada zdravotn postižených Jihomoravská krajská rada zdravotn postižených (JKRZP) byla ustavena v roce 2001, kdy se dvakrát sešlo shromáždní organizací náležejících pod jihomoravskou radu. V roce 2002 se shromáždní konalo rovnž dvakrát. Byly ustanoveny tyi odborné komise, které se však vbec nesešly, protože jim výbor JKRZP nedal patiné úkoly a nekontroloval jejich innost. Na základ odstoupení pedsedkyn p. Bubeníkové v r se celý výbor pestal scházet a vyvíjet jakoukoli innost se na podnt NRZP v R sešlo 24 organizací pvodn pihlášených pod JKRZP a zvolilo ze svého stedu nový výbor v ele s pedsedou p. Šámalíkem, místopedsedkyní p. Riglovou a dalšími pti leny výboru. Revizní komise složená z pti len v ele s pedsedou p. Sedlákem se nemnila. V RK byl zastoupen i len AMD Jií Šandera. 6

5 Nový výbor se sešel do celkem šestkrát. Na svých zasedáních pedevším ešil tyto úkoly: aktivizovat organizaci, pipravit shromáždní všech organizací spadajících pod JKRZP na , provést revizi hospodaení, provést kontrolu lenské základny, zpracovat plán innosti na rok 2004 a obnovit a konkretizovat innost ty odborných komisí ( komise pro stavby a dopravu, zdravotní komise, komise pro vzdlávání a sociální komise). K dležitým akcím patila píprava a podpora akce NRZP v R Manifestaní štafeta spojená s pedáváním ústavní stížnosti. Na shromáždní bylo provedeno dovolení tí len výboru a zvolení nové revizní komise. Nov byli do výboru dovoleny p. Šachová, p. Nádeníková a p. Hršalová. Novou pedsedkyní byla zvolena p. Riglová a místopedsedkyní p. Nádeníková. lenem revizní komise nadále zstal p. Šandera. K úkolm nového výboru JKRZP bude patit pedevším naplování programového prohlášení NRZP, navázání blízké spolupráce s Jihomoravským krajským úadem a všemi píslušnými odborníky z dvodu ešení problematiky zdravotn postižených, zpracování návrhu plánu innosti a vypracování rozpotu na rok Pavlína Riglová Podkování patí Oblastní charit Znojmo Je tomu již rok, kdy jsem se obrátil na Oblastní charitu ve Znojm se žádostí o radu, pípadn i pomoc, pi ešení situace vzniklé onemocnním mé maminky (sám jsem vozíká). Již pi prvním telefonátu s vrchní sestrou domácí pée paní Šplíchalovou jsem se setkal s nevšedním zájmem pomoci ešit vzniklou situaci, s pochopením a vstícností v takové míe, v jaké to vesms v esku nebývá zvykem. Záležitost byla rychle a operativn vyešena, dostal jsem všechny potebné informace a rady, jak dále postupovat. Protože maminino onemocnní má stálou progresi a já sám potebuji také v nkterých vcech pomoci, stali jsme se bhem asu stálými klienty Charity a vím, že budeme moci využívat i nadále služeb, které nám poskytuje. Samozejm neznám všechny oblasti charitní innosti, o ad aktivit Oblastní charity Znojmo vím z médií nebo jsem se s nimi setkal pi jejich prezentaci na brnnském Rehaprotexu, kde patil její stánek k velmi vyhledávaným. Znám však ty služby, které Charita poskytuje mé mamince, mn a tím vlastn celé naší rodin, poznal 7

6 jsem osobn i nkteré její pracovníky. Podkování si zaslouží editel Oblastní charity Znojmo pan Adámek, protože je pedevším jeho zásluhou, jak rozsáhlá je innost této organizace a jak velmi pomáhá lidem v ad oblastí. Velmi si vážím paní Šplíchalové, oceuji práci týmu sester domácí pée, který vede. Mé podkování patí paní echové, se kterou se tém každý den setkávám, paní Zástrové, která ji v pípad poteby u nás zastupuje. Vážím si paní Bílkové a jejího úsilí o rozvoj projektu osobní asistence ve znojemském regionu. Myslím, že její práce v tak nároné oblasti innosti již zaíná pinášet ovoce. Mé podkování patí našim osobním asistentkám, nejdíve paní Turkové a nyní paní Kížové, i tm, které je u nás zastupují. Každý den k nám díky pracovnicím Charity pichází jistota, klid, pohoda, každý den u nás rozdávají svj optimismus a chu do života. Vážím si jejich pomoci, oceuji jejich vcítní a pochopení poteb klient, jejich lidský a zárove vysoce profesionální pístup ke své nároné práci. Peji nejen Charit, ale pedevším všem obanm Znojemska, aby se její innost dále rozvíjela, aby se jí podailo realizovat další projekty, protože to, co dlá, nekoná pro sebe, ale pro nás, pro všechny obany našeho regionu. Miloslav Šnajdar Šumná 23 Hodonínské rže (foto Fr. Újezdský) 8

7 9

8 PROFILY NAŠICH LEN V této rubrice tenáe našeho asopisu seznamujeme se leny AMD, kteí se aktivn podílejí na její innosti nebo na innosti jiných organizací, se leny, kteí mají zajímavé zamstnání i koníka, a konen s rodii, kteí se starají o dít postižené nervosvalovou nemocí. Pivítáme všechny vaše typy a znovu pipomínáme, že mžete navrhnout i sami sebe. Tentokrát vám pedstavujeme lenku výkonného výboru AMD v R, zástupkyni AMD ve styku s EAMDA a novou lenku redakní rady Zpravodaje AMD. Jitka Kaírková Vk: 32 let Stav: svobodná Druh postižení: muskulární dystrofie Pvodní povolání: uitelka anglitiny Nynjší zamstnání: soukromá uitelka anglitiny lenka AMD od r.: 1989 Kdy se u tebe projevila myopatie a jaký byl její prbh? Když mi bylo sedm let, chodila jsem na hodiny baletu, kde jedním z úkol bylo vstát z tureckého sedu, aniž bychom rozpletly nohy. Ukázalo se, že pro mne je to neproveditelný úkon. Nejenom že jsem nohy rozplétala, ale také jsem se pi napimování opírala o kolena. Jednou po skonení hodiny se uitelka zeptala mojí maminky: Nezdá se vám, že ta vaše dcera je ponkud líná? Ve tetí tíd základní školy jsem zaala chodit po špikách a astji jsem se ocitala na zemi. Vzpomínám si, že když na cest ze školy po každém desátém kroku následoval pád, nosívala mne maminka ást cesty do kopce a do schod na zádech. Pády ukonil vozík, který používám od jedenácti let. Od té doby si obas uvdomím, že již nedokáži udlat pohyb, který jsem umla dív. Ped asem jsi se s rodinou pesthovala do bezbariérového domu v Praze 4. Kde jsi pedtím žila? V Tachov, malém mst v západních echách. 10

9 Jak se ti žije v novém bydlišti? Bydlení je mnohem pohodlnjší než v Tachov, protože byt stejn jako výtahy jsou prostorné pro pohyb na vozíku. Také ráda využiji možnosti zúastnit se spoleenských a kulturních akcí, které jsou zde dosažitelnjší. Zastupuješ AMD v styku s EAMDA, kde je jednacím jazykem anglitina. Co t pivedlo ke studiu anglitiny? Uvažovala jsem, co budu dlat, až dokoním gymnázium. Práce, kterou jsem mohla vykonávat, musela být fyzicky nenároná a nejlépe, abych ji mohla dlat doma. V té dob mi jako jediná možnost vycházely jazyky pekladatelství nebo uitelství. Kde jsi anglický jazyk studovala? tyi roky na gymnáziu, pak sama doma. Po maturit jsem sice zaala studium na Pedagogické fakult v Plzni, jednalo se však o mimoádné studium, které nevedlo k získání kvalifikace. Jednou za 14 dní mne rodie vozili na pednášky a pak na zkoušky, které jsem v podstat dlala jen proto, abych sama sob dokázala, že uritý pedmt ovládám. Po tech semestrech jsem studium na fakult ukonila a soustedila se na praktické znalosti, které bych využila pi výuce. Mla jsi pi studiu problémy s architektonickými nebo jinými bariérami? Na gymnáziu tém žádné. Do budovy sice vedly tyi schody, ale to vyešil šikovný školník devným nájezdem. Jen toalety byly píliš úzké. Podmínky na vysoké škole byly mnohem horší. I kdybych bydlela v Plzni, denní studium by bylo nemožné stará budova, žádný výtah, žádné uebny v pízemí, spousta schod. Pomohla ti znalost anglitiny v praktickém pracovním uplatnní? V roce 1991 jsem zaala doma soukrom vyuovat na živnostenský list. O rok pozdji mne editelka gymnázia, kam jsem díve chodila, oslovila s neekanou nabídkou. Akoliv jsem byla nekvalifikovaná, zeptala se mne, zda bych na gymnáziu nechtla uit anglitinu. ekla mi, že veškerou pomoc, kterou budu potebovat, zajistí. Tak se i stalo. Pomáhaly mi velmi ochotné paní, které na gymnáziu pracovaly jako hospodáky. Svlékaly a oblékaly mi zimní obleení, pipra- 11

10 vovaly uebnice, kopírovaly potebné materiály, nosily v kastrlcích obd z nepístupné školní jídelny apod. Bez jejich pomoci a pomoci mé maminky bych to nedokázala. Na škole jsem pestala uit v roce 2001, kdy jsme se pesthovaly do Prahy. Tady také uím, ale už jen soukrom. Je výuka anglitiny pro tebe to pravé, nebo bys radji dlala nco jiného? V situaci, ve které jsem, je to to pravé. Setkávám se s lidmi a tší m, že jim mohu nco pedávat. Jinak by m také zajímala psychologie. ím se nejradji zabýváš, když práv nevyuuješ? Urit se ráda setkávám s páteli. S mým pítelem si obas zahrajeme njakou stolní hru, nejastji Scrabble. V televizi m nejvíce potší rodinný nebo psychologický film. Jak jsi trávila letošní prázdniny? Trávila jsem je v Praze, ale nkolikrát jsme s maminkou vyjely i mimo ni. V srpnu jsme navštívily i Tachov, kde práv probíhaly husitské slavnosti. Bylo píjemné potkávat známé, které jsem nevidla dva roky i déle. Jaké jsou tvoje nejbližší životní plány? Moc neplánuji, ale pála bych si více cestovat a navštvovat astji divadelní nebo hudební pedstavení. Ptala se E.A.Schmidtová Z rekondiního pobytu ve Velkých Losinách. Vlevo koncert písniká, vpravo na termálním koupališti (foto Karel Bican a Fr. Újezdský) 12

11 POBYT VE VELKÝCH LOSINÁCH Mám v život ráda své jistoty, proto se mi letos v kvtnu ulevilo, když mi pišlo z AMD od pana Procházky rozhodnutí, že jsme já a moje prvodkyn byly vybrány na rekondiní pobyt ve Velkých Losinách. V sobotu jsme byly uvítány známou usmvavou tváí paní recepní hotelu Pradd a vedoucím rekondice panem Procházkou. Byl nám pidlen stejný pokoj, stejná postel, prost krása! Jsme zase po roce doma. Týdenní pobyt mže zaít! Hned v nedli jsme mli všichni štstí, do lázní pijel koncertovat písniká Vojta Kiák Tomáško z Lokte. Poasí ten den pálo a koncert se mohl odehrát venku. Bylo to píjemn strávené odpoledne s pknými písnikami a povídáním. Okolí Losin má krásnou krajinu, která vybízí k výletm. Poasí nám letos sice moc nepálo, ale nesmly chybt procházky k zámku a ke kostelu sv. Jana. Také jsme s prvodkyní využily pozvání pátel a spolen jsme si vyjeli autem do lázní Jeseník. Kupodivu bylo ten den jasno, a tak cestou pes ervenohorské sedlo jsme mli krásný rozhled po horách Hrubého Jeseníku. Lázn Jeseník jsou ve vyšší nadmoské výšce než Velké Losiny a rododendrony a azalky tu návštvník zastihl ješt v plné kvetoucí kráse. Za výlet urit také stojí msteko Karlova Studánka a hora Pradd, kde jsme byli na výlet už vloni. Každému doporuuji. Jak jsem se zmínila na zaátku, mám ráda své jistoty a mezi n patí i bezvadná masérka paní Dagmar Holubcová a koupání v teplé termální vod. Jsem ráda, že se na Losiny mohu spolehnout, a pokud budu mít píští rok možnost a rekondiní pobyt se opt uskutení, ráda se ho i se svými páteli zúastním. Dkuji AMD, že tento pobyt poádá. Je to má jistota, že strávím bájený týden. Darja Mouchová 13

12 Jak jsme cestovali po Indii aneb s malováním do svta Bhem abilympiády se Kubík tšil hlavn na výlety. První spolený výlet úastník byl do Agry, msta vzdáleného 200 km od Dillí, v jehož blízkosti se nachází slavný Taj Mahal. Je to takový nepsaný symbol Indie, každý, kdo Indii navštíví, by ho ml vidt. Dokonce je i na rubu našich abilympijských medailí. První zastávkou byla ervená pevnost v Age, obrovské sídlo místních vládc. Na rozdíl od ní je Taj Mahal celý z bílého mramoru, svítí do dálky, je to nco na místní pomry opravdu mimoádného. Nejkrásnjší je klasický pohled od vstupní brány, s tekoucí vodou, se spoustou lidí a svítící hlavní budovou v dálce. Je zde zákaz používání kamer. Pi cest pes indický venkov se dá vidt spousta zajímavostí. Pro Kubíka bylo asi nejsilnjší to, že lidé zde doslova bydlí na horách odpadk. Podél cest lze všude vidt sušící se koláe kravského trusu i hlouky samotných posvátných krav. Obchody jeden vedle druhého, jídlo, koberce, látky, kuchai, vše v jedné velké tlaenici, všude prach, náš neúprosný prvodce (po návratu dom musel celý vozíek projít generálkou). Pro toho, kdo je háklivý na istotu, není rozhodn hlavní msto Indie to pravé. Velká chudoba, velké rozdíly, velké teplo. Další den odpoledne jsme zajeli na výlet na jedno z památných míst v Dillí Gutab Minar, kde ní do nebe starý minaret a spolu se železným sloupem pipomíná minulá staletí. Tohle místo mlo zvláštní atmosféru stny popsané úryvky z koránu, po kterých se prohánjí ipmánkové a poletují papoušci. Moc se nám tam líbilo. Ješt k istot na památných místech, jako je Taj Mahal, je bezvadn uklizeno, pobíhající metai svými košaty zdatn bojují s prachem a odpadky, ovšem staí zajít za bránu a vše je ve starých kolejích. Bezpenostní opatení jsou dkladná poínaje osobní prohlídkou a kone kontrolou tašek. K smíchu mi pipadalo teba to, že na zahajovací ceremoniál mi nechtla ochranka dovolit pronést ani batžek s bažantem, bez kterého neudlám s Kubíkem ani krok. Stejn postižení chápou, ostatní se možná smjí. Dalším a pro nás i posledním cílem byl výlet do ervené pevnosti v Dillí. asu na výlety mnoho nebylo. Celkem jsme byli v Indii 14

13 8 dn, z toho jeden den zahájení, jeden ukonení, k tomu dva dny vlastní soutže, den píjezdu jako by ani nebyl, takže jsme se snažili veškerý as využít co nejlíp a neutahat pitom sebe ani dti. ervená pevnost je obrovská, celou jsme ji prošli s anglicky mluvícím prvodcem. Pvodn jsem se bála, že nebudu umt pekládat, ale po zkušenostech ze soutží jsem snad zvládla vše slušn. Vbec celý pobyt mi dodal odvahu k tomu, abych zaala bojovat a zlepšila svoje utajené jazykové schopnosti. ervená pevnost musela být v dob své slávy záícím sídlem, plným vodních kanál a krásných staveb z bílého mramoru i erveného kamene. Nyní prochází postupnou rekonstrukcí, ást je obsazena armádou, která je tu na každém kroku. Doprava v Dillí je jedním hlubokým zážitkem. Hodn troubení, couvání bez zptných zrcátek, hromadné pejíždní z pruhu do pruhu, proplétající se rikši, které dokážou hrav proklikovat desítky metr ke kižovatce. Mezi tím ve starém Dillí spousty dtí, které nabízejí noviny a rzné tretky, jakmile vaše vozidlo zastaví. Bylo nám jich nkdy líto, ale nedalo se pomoci jednomu znamenalo, že se k vám piítila celá hromada dalších, a na ty už naše kapesné opravdu nestailo. Je dobré poznamenat, že ceny jsou v Indii opravdu nízké, co se týe vstupného (krom Taj Mahal), poplatk za fotografování a kamery. Jídlo na ulici bylo také laciné, v našem hotelu byly obvyklé evropské taxy. Jinak personál, idii i veškeré doprovody byli ohromn ochotní, vždycky rádi pomohli. Jsou tam njak více zvyklí na potíže a bídu. Myslím, že pro každého z nás to byla škola života, lovk si tam uvdomoval, že to, co se nám doma leckdy zdá nedostaující, bylo by tady luxusem, a že bychom si toho tedy mli více vážit. Ze stravování jsme mli trochu obavy, protože pvodní indická kuchyn je oproti naší hodn výrazná, koenná. Každý den byl pro všechny soutžící pipraven velký raut k obdu, jídla byla opravdu indická, jedno mén koenné, které jsme vtšinou brali pro dti. Nejlepší byly kupavé placky, které zruní kuchai pipravovali pímo ped našima oima. Jinak jsme lidovou kuchyni neochutnali, nemli jsme odvahu. Ve Starém Dillí jsme vidli pipravovat jídlo pímo na ulici, jak je zde bžné, hygiena však není jejich silnou stránkou, a tak jsme veeeli z vlastních zdroj. Snídan v hotelu byla pro nás základem na celý den, evropský švédský stl by uspokojil každého jedlíka. 15

14 Nedovedu si pedstavit, jak bych po Dillí cestovala pšky s vozíkáem. Jsou zde hodn vysoké obrubníky, a to až do 50 cm, všude hodn schod a vbec bariér. Celá hala byla bezbariérová, i WC byla pipravená pro Evropany, ale nap. jsem zažila šok, když na prkénku splachovacího záchodu byly obtisknuty podrážky nkoho, kdo ho použil jako záchod turecký. Ale to byly drobnosti, které nám nemohly zkazit celkový nadšený dojem z celé cesty. Jen jsme litovali, že nebylo více asu na výlety, a že lovk ml vlastn možnost vidt jen zlomek toho, co by chtl. Indie je opravdu mimoádná zem. Ing. Eva Jakoubková Blahopání k úspchu na 3. eské abilympiád pro dti a mládež V sobotu 22. kvtna 2004 se konala v Jedlikov ústavu 3. eská abilympiáda pro dti a mládež. Významného úspchu dosáhl opt v soutži malování I. kategorie dti od 6 do 12 let muskulární dystrofik Jakub Jakoubek, který obsadil mezi osmi soutžícími v této kategorii krásné 3. místo. Blahopejeme! Redakce 16

15 NOVINKY VE VÝZKUMU MD Duchennova muskulární (svalová) dystrofie (DMD), známá též jako pseudohypertrofická dystrofie Zaátek: rané dtství mezi 2. a 6. rokem dítte Symptomy: Celková slabost, ochabování a úbytek sval horních i dolních konetin a trupu. Obvykle se vyskytují zvtšená lýtka. Progrese: Zhoršení probíhá pomalu, postižené jsou však všechny volní svaly. Pežití nad dvacet let je vzácné. Ddinost: recesivní*, vázaná na chromozom X. Penašeky jsou ženy. Beckerova muskulární dystrofie (BMD) Zaátek: U mladistvých nebo dosplých. Symptomy: Tém identická dystrofie s DMD, má však mnohem tžší prbh. Mohou se vyskytnout kardiologické komplikace. Progrese: Pomalejší a variabilnjší než u DMD. Neohrožuje život. Ddinost: recesivní, vázaná na chromozom X. Penašeky jsou ženy. Pletencová muskulární dystrofie, známá též jako dystrofie ramenního a pánvového pletence (Limb-Girdlova muskulární dystrofie) Zaátek: Od dtství do stedního vku. Symptomy: Slabost, ochablost a úbytek svalstva, nejprve se projevuje na svalech ramen, lopatek a pánve. asto se vyskytují zvtšená lýtka. Progrese: Nemoc se zhoršuje pomalu, v pozdjších stadiích nemoci asto dochází ke kardiologickým a plicním komplikacím. Ddinost: Autosomální recesivní**, recesivní vázaná na chromozom X. Facioskapulohumerální muskulární dystrofie (FSH nebo FSHD), známá též jako typ Landouzy-Déjerine Zaátek: Od dtství do rané dosplosti. Symptomy: Slabost lícních sval (slabý úsmv a nemožnost sešpulit rty a pískat) spojené se slabostí lopatek a ramen. Progrese: Nemoc se zhoršuje pomalu, avšak vyskytují se období rapidního zhoršení. Ddinost: Autosomální dominantní***. *Recesivní ddinost vázaná na chromozom X nositelkou vadného genu je žena (nap. u muskulární dystrofie Duchennova typu) a nemoc se penáší na dít mužského pohlaví. U každého chlapce, který se narodí této žen, je 50procentní pravdpodobnost, že bude postižený DMD. O pohlaví dítte rozhoduje otcv gen. **Autosomální recesivní ddinost ddinost, pi které se nemoc (nap. pletencová dystrofie) penáší z rodie nebo rodi na dít vadným genem. Tento gen mají oba 17

16 rodie, akoli ani jeden z nich není dystrofik. Onemocnt mže dít mužského i ženského pohlaví. *** Autosomální dominantní ddinost ddinost, pi které musí být nemocí postižený alespo jeden z rodi, aby ji zddilo i dít. Onemocnt mže dít ženského i mužského pohlaví. Myotonická muskulární dystrofie (MMD), známá též jako Steinertova nemoc Zaátek: Dtství až stední vk dosplosti. Symptomy: Celková slabost a ochablost sval. Jako první jsou postiženy lícní svaly, svaly pedloktí, rukou, krku a chodidel. Podstata nemoci je v tom, že dochází k opoždné relaxaci (uvolnní) sval po kontrakci myotonie, tžkosti s uvolováním stisku ruky. Vrozená myotonická forma má tžší prbh. Progrese: Onemocnní má pomalý prbh, nkdy se pacienti dožívají 50 až 60 let. Myotonické píznaky, tj. tonické kee sval, lze dobe ovlivnit léky. Ddinost: Autosomální dominantní. Amyotrofická laterální skleróza (ALS), známá jako Lou Gehrigova nebo Charcotova nemoc Zaátek: V dosplosti. Symptomy: Celková slabost a svalová ochablost, asto se vyskytují kee a záškuby sval, potíže s polykáním, mluvením a dýcháním. Progrese: Nejprve zasahuje horní a dolní konetiny a/nebo svaly hrdla. Nemoc se obvykle rapidn zhoršuje. Je známo vícero klinických druh ALS, které se liší podle toho, která místa mozkového kmenu, míchy nebo nervového systému byly zasaženy. Ddinost: Autosomální dominantní, autosomální recesivní. Infantilní progresivní spinální muskulární atrofie (SMA nebo SMA 1WH, známá jako SMA typ 1 nebo Werdnig-Hoffmannova choroba) Zaátek: Do 3 msíc od narození. Symptomy: Celková svalová slabost, slabý plá, problémy pi polykání a sání, dýchací tžkosti. Dít se neumí posadit. Progrese: Rapidn se zhoršuje a dít umírá již v raném dtství. Ddinost: Autosomální recesivní. Intermediální spinální muskulární atrofie (SMA nebo SMA 2), známá jako SMA typ 2 Zaátek: V 6 msících až 3 letech Symptomy: Slabost horních a dolních konetin, slabost horních i dolních sval trupu. asto se vyskytuje deformace kostry. 18

17 Progrese: Ddinost: Nemoc se rapidn zhoršuje, mohou se vyskytnout poruchy dýchání. Autosomální recesivní. Juvenilní spinální muskulární atrofie (SMA, SMA 3 nebo KW), známá jako SMA typ 3 nebo Kugelberg- Welanderova choroba Zaátek: Mezi prvním až 15. rokem života. Symptomy: Slabost dolních konetin, bok, ramen, horních konetin. Nkdy se vyskytují dýchací poruchy. Progrese: Nemoc se zhoršuje pomalu, vozík je potebný až v pozdjším stadiu života. Obvykle neohrožuje život. Ddinost: Autosomální recesivní. Myasthenia Gravis (MG) Zaátek: Od dtství do dosplosti. Symptomy: Slabost a ochablost, zvýšená únava sval oí (klesání horních víek), tváe, krku, konetin a/nebo trupu. Jde o autoimunní poruchu nervosvalového penosu. Progrese: Nemoc se zhoršuje individuáln. Lze ji pízniv ovlivnit odstranním žlázy thymus (brzlík) a podáváním lék.! Onemocnní Charcot-Marie-Tooth (CMT), známé též jako hereditární motorsenzorická neuropatie (HMSN) nebo peroneální (lýtková) muskulární dystrofie (PMA) Zaátek: V dtství až rané dosplosti. Symptomy: Slabost a postupná atrofie sval rukou a lýtek, ochablost nkterých sval rukou. Vyskytují se deformace chodidel a ástená ztráta citlivosti v chodidle. Progrese: Pomalá, zhoršování se liší mezi jednotlivými pacienty. Neovliv- uje život a jeho délku. Ddinost: Autosomální dominantní, autosomální recesivní, recesivní vázaná na chromozom X, dominantní vázaná na chromozom X. Onemocnní Dejerine-Scottas (DS), známé též jako CMT typ 3 nebo progresivní hypertrofická interstitální myopatie Zaátek Rané dtství. Symptomy: Tytéž jako u CMT, ale prbh nemoci je tžší. V dtství je motorický vývoj opoždný. Slabost a ochablost sval rukou a lýtek. Rzný stupe ztráty citlivosti v chodidle. Progrese: Vážnost prbhu nemoci a její zhoršování je rzné. Ddinost: Pravdpodobn autosomální dominantní. Friedreichova ataxie (FA) Zaátek: V dtství až do vku dospívání. Symptomy: Poškození koordinace konetin spojená se slabostí a ochab- 19

18 lostí sval. Vyznauje se nejistou chzí, zkivením pátee, deformacemi nohou a nkdy i degenerací oního nervu. Progrese: Zhoršování a prbh nemoci se rzní. asto je choroba spojená s diabetem nebo onemocnním srdce. Jde o pomalu postupující ddiné onemocnní mozku a míchy. "# Kongenitální (vrozená) myotonie (MC) (2 formy: Thomsenova a Beckerova nemoc) Zaátek: V raném dtství až dtství. Symptomy: Ztuhlost a kee sval se obvykle vyskytují po dob odpoinku. Spolu s aktivitou se vrací normální svalová funkce. Pomalé uvolování sval. Progrese: Stav zpsobuje diskomfort, ale neohrožuje život. Ddinost: Autosomální dominantní, autosomální recesivní. Nervosvalová onemocnní. Brožura. Vydala OMD v SR Dokonení v píštím ísle. Darované kmenové buky pežily ve svalech tí chlapc s DMD Vdci z Human Genetics Unit na Laval University v Quebecu zjistili, že darované kmenové buky zaaly produkovat normální dystrofin v malém procentu ošetených svalových vláken u tí chlapc ve vku 8, 10 a 16 let s Duchennovou MD (DMD). Chlapcm byly transplantovány kmenové buky od jejich otc. Dystrofin je protein, který u chlapc postižených DMD chybí v membrán svalové buky. V letech 1990 a 1995 kanadská MDA (Muscular Dystrophy Association) sponzorovala pt klinických pokus s transplantací nedosplých svalových bunk (nkdy zvaných myoblasty) hochm s DMD. Žádný z tchto pokus nebyl úspšný, ponvadž jen zanedbatelné množství transplantovaných bunk pežilo. Nové experimenty vedené Jaquesem Tremblayem a jeho týmem se liší od dívjších pokus s transplantací bunk (nkdy nazývané transplantace myoblast). Ve srovnání s dosavadními experimenty byl transplatován vtší poet svalových bunk, transplantáty byly umístny blíže sebe, tká dárc-otc byla srovnatelná s tkání jejich syn a buky píjemc byly ošeteny úinným imunosupresantem, tacrolimem. Buky penesené do lýtkových sval hoch byly izolovány ze sval paží otc a laboratorn testovány. Úelem test bylo zjistit, zda jsou buky schopny samy vytváet svaly nebo zda s nimi splynou. 20

19 tyi týdny po transplantaci biopsií vyoperovaná celá transplantovaná sekce l centimetr tverení tkán - prokázala, že u prvního chlapce došlo v transplantované sekci k produkci normálního dystrofinu v 9 procentech svalových vláken, u druhého v 6,8 procentech a u tetího v 11 procentech. Transplantovaná sekce byla velmi malá, proto vdci neoekávali žádné funkní zlepšení a neprovádli testy. Tremblay, kterého dotuje a podporuje nkteré jeho laboratorní pokusy a základní experimenty kanadská MDA, toto zjištní publikoval online 14. ledna na stránkách Molecular Therapy. Konstatoval však, že pokud by mly být získány smysluplné výsledky, muselo by být transplantováno mnohem více kmenových bunk. K jeho plánm, jestliže je kanadské úední smrnice schválí, patí zvýšit poet injekcí a transplantovat buky do celého bicepsu. Jsem si jist, že transplantace bunk u DMD je ást možného ešení, konstatoval Tremblay. Studie zjistila neúinnost kreatinu u MMD (myotonické muskulární dystrofie) typu l Mark Tarnopolsky z Department of Medicine na McMaster University v Hamiltonu, Ontario, byl lenem výzkumného týmu, který na základ studie dotované grantem MDA nedávno zjistil, že potravinový doplnk kreatin neml žádný pozitivní úinek u myopatie typu 1 MMD. Zpráva publikovaná v lednovém výtisku specializovaného asopisu Muscle and Nerve uvádí, že nebyly zjištny žádné podstatné rozdíly ve svalové funkci, nárstu svalové hmoty, specifickou inností sval, aktivitami denního života nebo funkcí plic mezi skupinou ošetenou kreatinem a skupinou placebo. 34 dosplých úastník studie dostávalo denn po tyi msíce 5 gram kreatinu nebo placebo (inertní látka). Potravinový doplnk byl bhem studie dobe snášen. Žádné vedlejší úinky na ledviny nebo játra nebyly prokázány. Quest, 2004, No 2 Pel. E.A. Schmidtová 21

20 ANTIDEKUBITNÍ SEDAKY ADY RELAX Sedaky RELAX nabízejí širokou škálu možností ešení problému dekubit. Jsou ureny pedevším do vozík, ale lze je použít i na židli i jiné rovné podložce. Sedaky jsou ureny jak k prevenci dekubit, tak k jejich léb a zmírování jejich následk. Funkce antidekubitní sedaky spoívá jednak v tom, že výrazn zvtšuje plochu, na níž se rozkládá váha uživatele, ale pedevším v tom, že váhu rozkládá rovnomrn po celé sedací partii. Na zátžovém grafu je znázornno rozložení váhy uživatele bez sedaky (nalevo) a se sedakou RELAX (napravo). Základních pt typ sedaek je výsledkem kombinací rzných za tím úelem vyvinutých materiál a jejich anatomickým vytvarováním. Každý z tchto typ pak má adu rozmrových variant. Gelcell - pi vysokém riziku vzniku dekubit - unikátní kombinace vzduchových komrek s gelovou svrchní vrstvou v každé z nich - 34 vzájemn propojených komrek, mezi nimiž se po dosednutí pepouští vzduch tak, až je váha uživatele rovnomrn rozložena po celé ploše sedaky - trugelová vrstva pomáhá udržovat tlesnou teplotu sedacích partií - pružný a prodyšný potah s protiskluzovou základnou - až do hmotnosti uživatele 130 kg Xcell - pi stedním až vysokém riziku vzniku dekubit - speciální bezpamový gel rozdlený do 4 samostatných sekcí pilne k tlu a zvtší tím na maximum stynou plochu sedacích partií a optimáln tak rozloží váhu a tlak - prodyšný, pružný potah snižuje možnost vzniku tržných ranek na kži - potah je vybaven protiskluzovou základnou a je vhodný i pro inkontinentní uživatele - až do hmotnosti uživatele 130 kg 22

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více