Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: Utajení: Veejný dokument

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument"

Transkript

1 Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184, Praha 3 Tel: fax:

2 Copyright 2005 e-identity a.s. Žádná ást tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným zpsobem bez písemného souhlasu majitel autorských práv. Nkteré názvy produkt a spoleností citované v tomto díle mohou být ochranné známky píslušných vlastník. Schváleno: Verze Schválil 1.1 Ladislav Šedivý Historie dokumentu: Verze Datum Autor Poznámka Jií Hejl komplexní verze Jií Hejl zjednodušení poskytovaných služeb, konsolidace pojm, rejstík zkratek Utajení: Veejný dokument Strana: 2/64

3 !" 1 Úvod Pehled Název a identifikace dokumentu Subjekty participující na PKI Certifikaní autority Registraní autority Držitelé kvalifikovaných certifikát oznaující osoby Spoléhající se strany Jiní úastníci Použití certifikátu Pípustné použití certifikátu Nepípustné použití certifikátu Správa politiky Organizace spravující dokument Kontaktní osoba Subjekt odpovdný za rozhodování o souladu dokumentace Postupy schvalování Pehled použitých pojm a zkratek Odpovdnost za publikování a úložišt Úložišt Zveejování informací Periodicita zveejování ízení pístupu k úložišti Identifikace a autentizace Pojmenování Typy jmen Požadavek na sémantický význam jmen Anonymita a používání pseudonymu Pravidla pro interpretaci rzných forem pojmenování Jednoznanost jmen Rozpoznávání, autentizace a význam obchodních znaek Poátení ovení identity Metody dkazu vlastnictví (POP - proof of possession) soukromého klíe Prokázání identity právnické osoby Prokázání identity fyzické osoby Neovované informace Ovování specifických práv Kritéria pro interoperaci (spolupráci) Identifikace a autentizace pro požadavky na výmnu klíe (Re-key) Identifikace a autentizace pi rutinní výmn klíe Identifikace a autentizace pro výmnu klíe po zneplatnní Identifikace a autentizace pro požadavek na zneplatnní Funkní požadavky na životní cyklus certifikátu Žádost o vydání certifikátu Kdo mže podat žádost o vydání certifikátu Registraní proces a odpovdnosti...24 Utajení: Veejný dokument Strana: 3/64

4 4.2 Zpracování žádosti o certifikát Identifikace a autentizace Pijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát Doba zpracování žádosti o certifikát Vydání certifikátu Úkony CA v prbhu vydávání certifikátu Oznámování vydání certifikátu oznaující osob Pevzetí certifikátu Úkony spojené s pevzetím certifikátu Zveejování vydaných certifikát certifikaní autoritou Oznámení vydání certifikátu jiným subjektm Použití párových klí a certifikátu Použití soukromého klíe a certifikátu držitelem/oznaující osobou Použití veejného klíe a certifikátu spoléhající se stranou Obnovení certifikátu Okolnosti pro obnovení certifikátu Kdo mže požadovat obnovení Zpracování požadavku na obnovu certifikátu Oznámení o vydání obnoveného certifikátu držiteli/podepisující osob Úkony spojené s pevzetím obnoveného certifikátu Zveejování vydaných obnovených certifikát certifikaní autoritou Oznámování vydání certifikátu jiným subjektm Výmna klíe (re-key) v certifikátu Okolnosti pro výmnu klíe v certifikátu Kdo mže požadovat výmnu klíe v certifikátu Provedení požadavku na výmnu klíe Oznámení o vydání certifikátu s vymnným klíem podepisující osob Úkony spojené s pevzetím certifikátu s vymnným klíem podepisující osobou Zveejování vydaných certifikátu s vymnným klíem Oznámení o vydání certifikátu s vymnným klíem jiným subjektm Zmna certifikátu (modification) Okolnosti pro zmnu certifikátu Subjekty oprávnné požadovat zmnu certifikátu Zpracování požadavku na zmnu certifikátu Oznámení o vydání zmnného certifikátu podepisující osob Úkony spojené s pevzetím zmnného certifikátu Zveejování vydaných zmnných certifikát Oznámení o vydání zmnného certifikátu jiným subjektm Zneplatnní a pozastavení platnosti certifikátu Okolnosti pro zneplatnní certifikátu Subjekty oprávnné žádat o zneplatnní certifikátu Provedení požadavku na zneplatnní certifikátu Doba odkladu požadavku na zneplatnní certifikátu Maximální doba, za kterou musí CA realizovat požadavek na zneplatnní certifikátu Povinnosti spoléhajících se stran pi ovování, zda nebyl certifikát zneplatnn Periodicita vydávání CRL Maximální zpoždní CRL Možnost ovování zneplatnní/statusu certifikátu on-line...34 Utajení: Veejný dokument Strana: 4/64

5 Požadavky pi on-line ovování zneplatnní/statusu certifikátu Jiné zpsoby oznamování zneplatnní certifikátu Speciální podmínky pi kompromitaci soukromého klíe Okolnosti pro pozastavení platnosti certifikátu Kdo mže požadovat pozastavení platnosti certifikátu Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu Služby statutu certifikátu Funkní charakteristiky Dostupnost služeb Další charakteristiky služeb statutu certifikátu Ukonení poskytování služeb pro podepisující osobu Úschova klíe u dvryhodné tetí strany a jeho obnova Politika a postupy pi úschov a obnovování klíe Politika a postup pi zapouzdování (encapsulation) a obnovování relaního klíe (session key) Budovy, management a provozní ízení Kontrola fyzické bezpenosti Umístní a konstrukce Fyzický pístup Elektina a klimatizace Vlivy vody Protipožární opatení a ochrana Ukládání médií Nakládání s odpady Zálohy mimo budovu Kontrola procedurální bezpenosti Dvryhodné role Poet osob požadovaných na zajištní jednotlivých inností Identifikace a autentizace pro každou roli Role vyžadující rozdlení povinností Kontroly personální bezpenosti Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost Postupy pi ovování zázemí osob Požadavky na pípravu pro výkon role, vstupní školení Požadavky a periodicita školení Periodicita a posloupnost job rotation mezi rznými rolemi Postihy za neautorizované innosti zamstnanc Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele) Dokumentace poskytovaná zamstnancm Auditní záznamy (logy) Typy zaznamenávaných událostí Periodicita zpracování záznam Doba uchování auditních záznam Ochrana auditních záznam Postupy pi zálohování auditních záznam Systém shromažování auditních záznam Oznamování subjektu, který zpsobil událost Hodnocení zranitelnosti...42 Utajení: Veejný dokument Strana: 5/64

6 5.5 Archivace záznam Typy záznam, které se archivují Doba uchování archivovaných záznam Ochrana úložišt archivovaných záznam Postupy pi zálohování archivovaných záznam Požadavky na používání asových razítek u archivovaných záznam Systém shromažování archivovaných záznam Postupy pro získání a ovení archivních údaj Výmna klíe CA Obnova po havárii nebo kompromitaci Postup v pípad incidentu a kompromitace Poškození výpoetních prostedk, softwaru a/nebo dat Postup pi kompromitaci soukromého klíe ACAeID Schopnost pokraovat v innosti po havárii Ukonení innosti CA nebo RA Kontroly technické bezpenosti Generování a instalace párových klí Generování párových klí Pedání soukromého klíe podepisující osob Pedání veejného klíe certifikaní autorit Pedání veejného klíe CA potenciálním spoléhajícím se stranám Délky klíe Parametry pro generování veejného klíe a ovování kvality Úel použití klíe (pole použití klíe pro X.509 v3) Ochrana soukromého klíe a kontroly kryptografického modulu Standardy a kontroly kryptografických modul Sdílení tajemství (m z n) Úschova soukromých klí Zálohování soukromých klí Archivace soukromých klí Transfer soukromých klí do/z kryptografického modulu Uložení soukromých klí v kryptografickém modulu Postup aktivování soukromého klíe Postup pi deaktivaci soukromého klíe Postup pi zniení soukromého klíe Hodnocení kryptografických modul Další aspekty klíového hospodáství Archivace veejného klíe Maximální doba platnosti certifikátu vydaného podepisující osob a párových klí Aktivaní data Generování a instalace aktivaních dat Ochrana aktivaních dat Ostatní aspekty archivaních dat ízení poítaové bezpenosti Specifické technické požadavky na poítaovou bezpenost Hodnocení poítaové bezpenosti Technické kontroly životního cyklu ízení vývoje systému...49 Utajení: Veejný dokument Strana: 6/64

7 6.6.2 Kontroly ízení bezpenosti ízení síové bezpenosti asová razítka Certifikát, CRL a OCSP profily Profil certifikátu íslo verze Rozšíení certifikátu Objektové identifikátory (OID) algoritm Zpsoby zápisu jmen a názv Omezení jmen a názv Objektový identifikátor certifikaní politiky Rozšiující položka policy constraints Syntaxe a sémantika/význam rozšiující položky kvalifikátor politiky policy qualifiers Zpsob zápisu kritické rozšiující položky Certificate Policies Profil CRL íslo verze Rozšíení CRL a CRL entry Profil OCSP íslo verze Rozšíení OCSP Audit shody a ostatní hodnocení Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení Identita a kvalifikace hodnotitele Vztah hodnotitele k hodnocené entit Hodnocené oblasti Postup v pípad zjištní nedostatk Sdlování výsledk hodnocení Ostatní obchodní a právní záležitosti Poplatky Poplatky za vydání, píp. obnovení certifikátu Poplatky za pístup k certifikátu Poplatky za informace o stavu certifikátu a o zneplatnní Poplatky za další služby Jiná ustanovení týkající se poplatk Finanní zodpovdnost Krytí pojištním Další aktiva Pojištní nebo krytí zárukou pro koncové entity/uživatele Dvrnost obchodních informací Stupnice (klasifikace) dvrnosti informací Informace mimo rámec stupnice dvrnosti informací Odpovdnost za ochranu dvrných informací Dvrnost osobních informací Plán dvrnosti Osobní údaje Informace, které nejsou osobními údaji Odpovdnost za ochranu osobních údaj Oznámení a souhlas s používáním osobních údaj...60 Utajení: Veejný dokument Strana: 7/64

8 9.4.6 Zpístupování osobních údaj Jiné náležitosti zpístupování osobních údaj Práva duševního vlastnictví Zastupování a záruky Zastupování a záruky CA Zastupování a záruky RA Zastupování a záruky podepisující osoby Zastupování a záruky spoléhajících se stran Zastupování a záruky ostatních úastník Zeknutí se záruk Hranice (meze) odpovdnosti Náhrada škody Doba platnosti, ukonení platnosti Doba platnosti Ukonení Dsledky ukonení a petrvání závazk Komunikace mezi úastníky Zmny Postup pi zmnách Postup pi oznámování zmn Okolnosti, pi kterých musí být zmnn OID Opatení pro ešení spor Relevantní právní úprava Shoda s právními pedpisy Další ustanovení Celková dohoda Postoupení práv Oddlitelnost Platby obhájcm a zeknutí se práv Vyšší moc Další opatení Závrená ustanovení...64 Utajení: Veejný dokument Strana: 8/64

9 Úvod #$ Tato Certifikaní politika pro kvalifikované systémové certifikáty obsahuje zásady a postupy související se zajištním innosti akreditovaného poskytovatele certifikaních služeb podle zákona. 227/2000 Sb. a pedpis souvisejících. Tato Certifikaní politika stanovuje zásady, které poskytovatel certifikaních služeb uplatuje pi zajišování kvalifikovaných certifikaních služeb: vydání kvalifikovaného systémového certifikátu, vydání následného kvalifikovaného systémového certifikátu. Pojem kvalifikovaný systémový certifikát je popsán v zákon 227/2000 Sb. a využívá se k ovení elektronické znaky fyzické osoby, právnické osoby nebo organizaní složky státu. Tato Certifikaní politika je urena žadatelm o poskytnutí výše vyjmenované služby, všem spoléhajícím se stranám a jiným úastníkm PKI. Tato Certifikaní politika nevyžaduje na stran oznaující osoby používání prostedku pro bezpené vytváení elektronických znaek. Struktura tohoto dokumentu vychází z dokumentu RFC Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework. Systém ACAeID je budován a provozován ve shod s právním prostedím eské republiky. %&' Postupy, pravidla, technologie a ostatní skutenosti popsané v této CP dokladují dvryhodnost a integritu ešení ACAeID pi poskytování certifikaních služeb a to po celou dobu životního cyklu certifikát i jiných produkt, poskytovaných provozovatelem. Informace o dalších provozovaných službách jsou popsány v jejich projektové dokumentaci, jejich Certifikaních politikách a na internetových stránkách provozovatele. Zajištní bezpeného provozovaní všech kvalifikovaných certifikaních služeb je popsáno v Certifikaní provádcí smrnici QS. Ve veejné ásti webového prostoru provozovatele jsou umístny informace, které umožní zájemci i žadateli kvalifikovan se rozhodnout o poskytovaných službách, svých povinnostech a právech. K dispozici mu je také tato Certifikaní politika a další dokumenty. () * eský normalizaní institut pidlil spolenosti eidentity a.s. OID ve tvaru Utajení: Veejný dokument Strana: 9/64

10 Úvod Podtída je intern urena pro dokumentaci ACAeID, její další lenní je ureno íslem dokumentu a jeho verzí, tedy nap znaí dokument D10.2 ve verzi 1.1. Tato Certifikaní politika - QSC má tyto identifikaní znaky: Identifikaní znak Význam identifikaního znaku Hodnota Název dokumentu Název dokumentu v itelné podob Certifikaní politika ACAeID - QSC OID Identifikace dokumentu v rámci prostoru OID eidentity a.s ,--% Certifikaní autority ACAeID eidentity a.s. tvoí koenová autorita (RCA) a autorita vydávající kvalifikované certifikáty pro podepisující a oznaující osoby (QCA). Koenová autorita RCA vydává certifikáty pouze podízeným certifikaním autoritám a vydala tedy i kvalifikovaný systémový certifikát pro vydávající certifikaní autoritu QCA. Tato vydávající autorita QCA nevydává certifikáty pro žádné podízené certifikaní autority, ale jen jednotlivým žadatelm. Spolenost eidentity a.s. provozuje i další certifikaní autority, které se ídí svými Certifikaními politikami a provozními pedpisy Registraní autority Jako Registraní autority pracují dvryhodní Operátoi registraního místa, kteí provádjí proces ovení skuteností nutných pro vydání certifikátu, pípadn pijímají žádost o zneplatnní certifikátu. S každým Operátorem registraního místa je uzavena Smlouva o innosti, operátoi jsou pravideln školeni a kontrolováni. Operátorem se mže stát pouze osoba, která dosáhla uritých kvalit a splnila kvalifikaní pedpoklady Držitelé kvalifikovaných certifikát oznaující osoby Oznaující osobou se stává každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizaní složka státu, která je využívá prostedku pro vytváení elektronických znaek a oznauje datovou zprávu elektronickou znakou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, vydaného QCA podle zákona 227/2000 Sb. Utajení: Veejný dokument Strana: 10/64

11 Úvod Spoléhající se strany Spoléhající se stranou je každý jedinec nebo skupina, která využívá kvalifikovaných systémových certifikát vydaných QCA a/nebo elektronických znaek s nimi souvisejících Jiní úastníci Další úastníci jsou orgány dozoru podle zákona 227/2000 Sb. a orgány inné v trestním ízení, pípadn další orgány, kterým to ze zákona písluší. / %0 Kvalifikované systémové certifikáty vydané podle této Certifikaní politiky se mohou použít jen k úelm, které stanovuje zákon 227/2000 Sb Pípustné použití certifikátu Typickými aplikacemi, které je možné použít v souvislosti s kvalifikovanými systémovými certifikáty, vydávanými podle této politiky, jsou aplikace umožující vytváet a ovovat elektronické znaky jako napíklad systémy elektronické pošty, podepisovací a ovovací aplikace pro elektronické znakování (tj. vytváení elektronických znaek podle zákona 227/2000Sb.) dokument a jiných typ soubor obecn, pokud jsou v souladu s požadavky zákona 227/2000 Sb Nepípustné použití certifikátu Kvalifikované systémové certifikáty se nesmí používat v rozporu s úelem, ke kterému byly vydány a to jak z technického hlediska (nap. podle omezení KeyUsage) tak i z právního hlediska (nap. v rozporu se zákonem 227/2000 Sb.). Takovým nepípustným použitím kvalifikovaného systémového certifikátu mže být napíklad jeho použití pro šifrování i identifikaci úastníka šifrované komunikace v prostedí protokolu SSL/TLS. 1 Za údržbu tohoto dokumentu odpovídá pedseda Výboru pro politiky Organizace spravující dokument eidentity a.s. Vinohradská Praha 3 Utajení: Veejný dokument Strana: 11/64

12 Úvod eská republika Kontaktní osoba Pedseda Výboru pro politiky eidentity a.s. Vinohradská Praha 3 eská republika Tel: Fax: Subjekt odpovdný za rozhodování o souladu dokumentace Soulad Certifikaní politiky s jí odpovídající Certifikaní provádcí smrnicí schvaluje Výbor pro politiky na základ schze Výboru a v souladu s jednacím ádem tohoto orgánu Postupy schvalování Postupy jsou ureny jednacím ádem Výboru pro politiky. 2 %&'03'-* 4) Zákon ACAeID, ACA RCA QCA RM ORM CP CPS QC QSC RQSC CRL poskytovatel, PCS EVI soukromý klí veejný klí revokace DN Zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu Informaní systém eidentity a.s., poskytující kvalifikované certifikaní služby Koenová certifikaní autorita, jako souást ACAeID Vydávající certifikaní autorita, jako souást ACAeID Registraní místo Operátor registraního místa Certifikaní politika Certifikaní provádcí smrnice Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný systémový certifikát Koenový kvalifikovaný systémový certifikát Seznam zneplatnných certifikát Poskytovatel certifikaních služeb Evidenní ást informaního systému PCS Data pro vytváení elektronických podpis nebo znaek Data pro ovování elektronických podpis nebo znaek zneplatnní certifikátu Distinguished Name Jednoznaná identifikace držitele certifikátu Utajení: Veejný dokument Strana: 12/64

13 Odpovdnost za publikování a úložišt % $5( 67%8!9. $:(;# 9 <=65 QCA zveejuje seznam vydaných kvalifikovaných certifikát a seznam zneplatnných certifikát vetn kvalifikovaných systémových certifikát. Každý žadatel o poskytnutí služby i oznaující osoba má navíc pístup do svého místa u provozovatele, kde má k dispozici seznam všech svých poskytnutých i práv poskytovaných služeb a mže jejich stav sledovat a mnit v rozsahu své autorizace v systému. #0>? V informaním systému ACAeID jsou zpracovávány a uchovávány informace v souladu se zákonem 227/2000 Sb. a zákonem 101/2000 Sb. tak, aby záznamy nebo jejich zmny mohly provádt pouze povené osoby, aby bylo možno kontrolovat správnost záznam a aby jakékoliv technické nebo programové zmny, porušující tyto bezpenostní požadavky, byly zjevné. Zveejované informace jsou ureny zejména spoléhajícím se tetím stranám, aby bylo možné rozhodnout o platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu s požadovaným stupnm dvry. 7 * K veejným informacím je možné pistupovat pomocí webových služeb. Vydané kvalifikované systémové certifikáty jsou zveejnny v Seznamu vydaných kvalifikovaných certifikát, který je dostupný na adresách Veejn dostupné jsou tyto položky certifikátu: Sériové íslo certifikátu Platnost od do U certifikát, k jejichž zveejnní dal držitel souhlas, jsou veejn dostupné ješt tyto položky: Držitel (Subject) Vlastní certifikát ve formátu DER, PEM a TXT Kvalifikované systémové certifikáty, které byly zneplatnny, jsou zveejnny v Seznamu zneplatnných kvalifikovaných certifikát. Aktuální seznam (poslední platný) bude dostupný (vždy nejmén na jednom míst) v elektronické form ve formátu CRL na adresách: Utajení: Veejný dokument Strana: 13/64

14 Odpovdnost za publikování a úložišt Souástí zveejnných informací bude i informace o poadí a dob zveejnní aktuálního CRL a historie zveejnných CRL. Informace o dob zveejnní aktuálního CRL bude poskytnuta v souboru a bude ve tvaru YYYYMMDDHHMMSS. V osobním útu Žadatele mže žádající osoba získat další podrobnjší informace o stavu své žádosti i o odebíraných službách. Tyto informace jsou však neveejné a jsou dostupné jen píslušné osob Žadatele. Souástí veejn dostupných informací je také dokument Certifikaní politika - QSC, který je zveejnn ve formátu PDF na adresách: Na této adrese je dostupná platná verze Certifikaní politiky. Historie verzí je pístupná na webových stránkách provozovatele spolu s vyznaením období platnosti. Zveejnn na webových stránkách poskytovatele je také kvalifikovaný systémový certifikát koenové (RCA) a vydávající (QCA) certifikaní autority. Pro ovení správnosti tchto certifikát jsou tyto také zveejnny na stránkách Ministerstva informatiky R a ve Vstníku tohoto ministerstva. Dále jsou na webových stránkách poskytovatele zveejnny i procesní, obchodní a další pomocné informace, které se vztahují k poskytovaným službám. + %) Certifikaní politika je schválena díve, než je podle ní možné vydat první certifikát. Periodicita zveejování dalších informací není urena a závisí na nutnosti udržovat informace v aktuálním stavu. Periodicita zveejování CRL je popsána v kapitole / A)&BC0> Publikování CP schvaluje a odpovdnou osobu uruje Výbor pro politiky v souladu s jednacím ádem tohoto Výboru. Zveejnní a aktualizaci Seznamu vydaných kvalifikovaných certifikát a Seznamu Utajení: Veejný dokument Strana: 14/64

15 Odpovdnost za publikování a úložišt zneplatnných kvalifikovaných certifikát provádí obsluha ACAeID s frekvencí, která je v souladu s tímto dokumentem. Utajení: Veejný dokument Strana: 15/64

16 Identifikace a autentizace + D(6E.D86D( 67D + %-* Typy jmen Kvalifikované systémové certifikáty vydávající QCA eidentity a.s. obsahují v polích Subject a Issuer jména ve formátu podle doporuení X Vydávající certifikaní autorita QCA Položka Subject vydávající certifikaní autority se sestává z komponent uvedených v následující tabulce. Atribut Pravidlo vyplnní Country (C) pevný text CZ Hodnota Organization (O) pevný text eidentity a.s. Organizational Unit (OU) pevný text Akreditovaný poskytovatel certifikaních služeb Locality (L) pevný text Vinohradská 184, Praha 3 Common Name (CN) pevný text ACAeID Qualified Issuer Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA) Položka Issuer vydávající certifikaní autority se sestává z komponent uvedených v následující tabulce: Atribut Pravidlo vyplnní Country (C) pevný text CZ Hodnota Organization (O) pevný text eidentity a.s. Organizational Unit (OU) pevný text Akreditovaný poskytovatel certifikaních služeb Locality (L) pevný text Vinohradská 184, Praha 3 Common Name (CN) pevný text ACAeID Qualified Root Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát koenové CA) Utajení: Veejný dokument Strana: 16/64

17 Identifikace a autentizace Vydávané certifikáty Kvalifikované systémové certifikáty žadatel obsahují DN (Distinguished Name) v poli Subject, které se skládá z komponent v následující tabulce. Atribut Význam ím se dokládá Country (C) Kód státu, kde má žadatel trvalý pobyt nebo kde má sídlo Organization (O) Název organizace žadatele Organizational Unit (OU) Organizaní jednotka Identifikaní prkaz, cestovní pas, výpis z obchodního rejstíku, zizovací listina apod. Výpis z obchodního rejstíku, živnostenský list, zizovací listina, prohlášení osoby s oprávnním za organizaci jednat. Název organizace mže být doplnn o identifikaní íslo, které bude uvedeno za mezerou v hranatých závorkách, uvozené I a mezerou Nap. prohlášením osoby s oprávnním za organizaci jednat Omezení podle ISO 3166 Pro osoby stojící mimo organizaci vyplní tuto položku poskytovatel. Mže být vyznaena jen jedna organizace. Certifikát uživatele mže obsahovat jeden nebo více tchto atribut. Nepovinné. Hodnota píklad CZ eidentity a.s. [I ] Elektronická podatelna Utajení: Veejný dokument Strana: 17/64

18 Identifikace a autentizace Atribut Význam ím se dokládá Locality (L) Name (Name) Given Name Surname Common Name (CN) Adresa sídla organizace pro žadatele - právnickou osobu Adresa bydlišt pro žadatele - fyzickou osobu Celé jméno žadatele vetn pípadných titul Jméno oznaující osoby Píjmení oznaující osoby Obsahem pole je celé jméno oznaující osoby. Výpis z obchodního rejstíku, živnostenský list, zizovací listina, prohlášení osoby s oprávnním za organizaci jednat, identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Osobní doklad, prohlášení odpovdné osoby za organizaci. Omezení Hodnota píklad Povinné. Vinohradská 22, Praha 3 Nepovinné Nepovinné Obsahuje jméno (jména) žadatele Nepovinné Píjmení žadatele Penáší se Name nebo Given Name (pokud je vyplnno) a po pidané mezee Surname JUDr. Jan Tadeáš Novák Jan Tadeáš Novák Utajení: Veejný dokument Strana: 18/64

19 Identifikace a autentizace Atribut Význam ím se dokládá Address (E) Title (Title) Kontaktní ová adresa. Titul i pracovní role nebo oznaení prostedku pro vytváení elektronických znaek prohlášením majitele domény i držitele ové adresy v pípad veejných domén Prohlášením osoby s oprávnním jednat za organizaci i dokladem nebo prohlášením žadatele Omezení Nepovinné Nepovinné. Hodnota píklad Utajení: Veejný dokument Strana: 19/64

20 Identifikace a autentizace Atribut Význam ím se dokládá SerialNumber Pro fyzickou osobu obsahuje údaj spravovaný ústedním orgánem státní správy, na základ kterého je možné osobu jednoznan identifikovat uvozený zkratkou správce a pomlkou nebo hodnotu, pidlenou poskytovatelem certifikaních služeb - v tomto pípad je uvozena etzcem QCAnebo údaj pidlený žadateli od MPSV, uvozený etzcem MPSV-. Pro právnickou osobu nebo organizaní složku státu obsahuje I organizace nebo hodnotu, pidlenou poskytovatelem certifikaních služeb - v tomto pípad je uvozena etzcem QCA- Rozhodnutím o pidlení ústedním orgánem státní správy Výpisem z obchodního rejstíku, živnostenským listem, zizovací listinou, prohlášením osoby s oprávnním za organizaci jednat. Omezení Hodnota píklad Utajení: Veejný dokument Strana: 20/64

21 Identifikace a autentizace Požadavek na sémantický význam jmen Všechna pojmenování uvedená v DN certifikátu musí být smysluplná a doložitelná Anonymita a používání pseudonymu QCA nevydává anonymní certifikáty. Kvalifikovaný systémový certifikát nelze ani vystavit na pseudonym Pravidla pro interpretaci rzných forem pojmenování Tam, kde to RFC3280 dovoluje, lze použít národní znakové sady v kódování UTF Jednoznanost jmen QCA eidentity zaruuje automatickou kontrolou unikátnost vazby DN v poli Subject certifikátu na jednoho konkrétního uživatele i prostedek na vytváení elektronických znaek. Uživatel však mže mít více certifikát se stejným i jiným DN v poli Subject Rozpoznávání, autentizace a význam obchodních znaek Všechny údaje uvedené v kvalifikovaném systémovém certifikátu uživatele se musí prokazateln vztahovat k jeho osob. QCA eidentity tuto skutenost ovuje. To vyluuje možnost zneužití obchodní znaky tetí osoby. + %?& Metody dkazu vlastnictví (POP - proof of possession) soukromého klíe Žadatel o kvalifikovaný certifikát musí prokázat vlastnictví soukromého klíe odpovídajícímu veejnému klíi, který má být uveden v kvalifikovaném systémové certifikátu. Za prokazatelnou se považuje žádost ve formátu PKCS#10, nebo ekvivalentní metoda (nap. SPKAC). Principem je pedání veejného klíe spolu s pípadnými dalšími daty certifikaní autorit tak, aby tento balík nebo jeho otisk byl podepsán odpovídajícím soukromým klíem. Vtšinou se taková zpráva vytváí prostedky prostedí, ve kterém se klíe a kvalifikovaný systémový certifikát budou používat Prokázání identity právnické osoby Identitu prokazuje právnická osoba pedložením originálu nebo notásky ovené kopie výpisu z obchodního rejstíku, živnostenského listu i jiné listiny, na základ které byla organizace zízena. Z dokladu musí být patrno úplné obchodní jméno organizace, pidlené identifikaní íslo, sídlo a statutární orgán. Pro úely jednání s eidentity a.s. mže statutární orgán Utajení: Veejný dokument Strana: 21/64

Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument

Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument Komerční certifikační autorita e-identity D100.1 Certifikační politika - CC Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel:

Více

Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument

Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument Akreditovaná certifikační autorita e-identity D10.1 Certifikační politika - QC Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument Copyright 2005 e-identity a.s. Žádná část tohoto

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: Utajení: Veřejný dokument

Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: Utajení: Veřejný dokument Komerční certifikační autorita e-identity D100.2 Certifikační politika - CSC Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel:

Více

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. ACAeID10.1 Certifikační politika - QC

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. ACAeID10.1 Certifikační politika - QC Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. ACAeID10.1 Certifikační politika - QC Verze: 2.5 Odpovídá: Milan Berka Datum: 20. 6. 2016 Utajení: Veřejný dokument Copyright 2016 eidentity

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s.

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. ACAeID100.2 Certifikační politika - CSC Verze: 2.3 Odpovídá: Milan Berka Datum: 3.2.2015 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s.

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb eidentity a.s. ACAeID100.1 Certifikační politika - CC Verze: 2.3 Odpovídá: Milan Berka Datum: 3.2.2015 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 1.1 21. prosince 2009 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity D35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.0 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.5.2007 Strana:1/15 Copyright 2007 e-identity a.s. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Příloha č. 6 Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Verze 2.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) je

Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) je První certifikační autorita, a.s. Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA)

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Certifikační prováděcí směrnice

Certifikační prováděcí směrnice První certifikační autorita, a.s. Certifikační prováděcí směrnice (algoritmus RSA) Certifikační prováděcí směrnice (algoritmus RSA) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Certifikační autorita EET. Veřejný souhrn certifikační politiky

Certifikační autorita EET. Veřejný souhrn certifikační politiky Certifikační autorita EET Veřejný souhrn certifikační politiky Verze 1.0, 1.9.2016 Vymezení obsahu dokumentu Tento dokument obsahuje informace o zásadách a postupech činnosti Certifikační autority EET,

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené pro ověření elektronického podpisu fyzické osoby Verze 1.20 1. září 2006 Česká

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA První certifikační autorita, a.s. CERTIFIKAČNÍ POLITIKA VYDÁVÁNÍ KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTŮ Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.5 Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů je

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Certifikační politika MERO ČR, a. s.

Certifikační politika MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SI-GŘ-113 A Certifikační politika MERO ČR, a. s. 2. Ing. Jan Kotera v. r. 1. února 2014 Ing. Tomáš Klačer v. r. Ing. Jaroslav Pantůček v. r. - změna osoby

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Státní zemdlský intervenní fond. vyhlašuje podmínky výbrového ízení

Státní zemdlský intervenní fond. vyhlašuje podmínky výbrového ízení Státní zemdlský intervenní fond se sídlem Ve Smekách 33, Praha 1, PS 110 00 I: 48 133 981, DI: 001-48 133 981 (dále jen SZIF ), vyhlašuje podmínky výbrového ízení na výbr intervenních sklad na skladování

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Identifikace organizaních jednotek Junáka

Identifikace organizaních jednotek Junáka Junák svaz skaut a skautek R Identifikace organizaních jednotek Junáka Metodická informace k údajm dležitým pro identifikaci OJ, registru OJ a k postupu pi zmn jednotlivých údaj Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB

Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB eský svaz orientaního bhu Zátopkova 2/100, P.S. 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220 513 295 http://www.orientacnibeh.cz, e-mail: csob@cstv.cz Mapová rada Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB Schválil: P-SOB

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více