Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: Utajení: Veejný dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: 25.8.2005 Utajení: Veejný dokument"

Transkript

1 Verze: 1.1 Odpovídá: Jií Hejl Datum: Utajení: Veejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184, Praha 3 Tel: fax:

2 Copyright 2005 e-identity a.s. Žádná ást tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným zpsobem bez písemného souhlasu majitel autorských práv. Nkteré názvy produkt a spoleností citované v tomto díle mohou být ochranné známky píslušných vlastník. Schváleno: Verze Schválil 1.1 Ladislav Šedivý Historie dokumentu: Verze Datum Autor Poznámka Jií Hejl komplexní verze Jií Hejl zjednodušení poskytovaných služeb, konsolidace pojm, rejstík zkratek Utajení: Veejný dokument Strana: 2/64

3 !" 1 Úvod Pehled Název a identifikace dokumentu Subjekty participující na PKI Certifikaní autority Registraní autority Držitelé kvalifikovaných certifikát oznaující osoby Spoléhající se strany Jiní úastníci Použití certifikátu Pípustné použití certifikátu Nepípustné použití certifikátu Správa politiky Organizace spravující dokument Kontaktní osoba Subjekt odpovdný za rozhodování o souladu dokumentace Postupy schvalování Pehled použitých pojm a zkratek Odpovdnost za publikování a úložišt Úložišt Zveejování informací Periodicita zveejování ízení pístupu k úložišti Identifikace a autentizace Pojmenování Typy jmen Požadavek na sémantický význam jmen Anonymita a používání pseudonymu Pravidla pro interpretaci rzných forem pojmenování Jednoznanost jmen Rozpoznávání, autentizace a význam obchodních znaek Poátení ovení identity Metody dkazu vlastnictví (POP - proof of possession) soukromého klíe Prokázání identity právnické osoby Prokázání identity fyzické osoby Neovované informace Ovování specifických práv Kritéria pro interoperaci (spolupráci) Identifikace a autentizace pro požadavky na výmnu klíe (Re-key) Identifikace a autentizace pi rutinní výmn klíe Identifikace a autentizace pro výmnu klíe po zneplatnní Identifikace a autentizace pro požadavek na zneplatnní Funkní požadavky na životní cyklus certifikátu Žádost o vydání certifikátu Kdo mže podat žádost o vydání certifikátu Registraní proces a odpovdnosti...24 Utajení: Veejný dokument Strana: 3/64

4 4.2 Zpracování žádosti o certifikát Identifikace a autentizace Pijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát Doba zpracování žádosti o certifikát Vydání certifikátu Úkony CA v prbhu vydávání certifikátu Oznámování vydání certifikátu oznaující osob Pevzetí certifikátu Úkony spojené s pevzetím certifikátu Zveejování vydaných certifikát certifikaní autoritou Oznámení vydání certifikátu jiným subjektm Použití párových klí a certifikátu Použití soukromého klíe a certifikátu držitelem/oznaující osobou Použití veejného klíe a certifikátu spoléhající se stranou Obnovení certifikátu Okolnosti pro obnovení certifikátu Kdo mže požadovat obnovení Zpracování požadavku na obnovu certifikátu Oznámení o vydání obnoveného certifikátu držiteli/podepisující osob Úkony spojené s pevzetím obnoveného certifikátu Zveejování vydaných obnovených certifikát certifikaní autoritou Oznámování vydání certifikátu jiným subjektm Výmna klíe (re-key) v certifikátu Okolnosti pro výmnu klíe v certifikátu Kdo mže požadovat výmnu klíe v certifikátu Provedení požadavku na výmnu klíe Oznámení o vydání certifikátu s vymnným klíem podepisující osob Úkony spojené s pevzetím certifikátu s vymnným klíem podepisující osobou Zveejování vydaných certifikátu s vymnným klíem Oznámení o vydání certifikátu s vymnným klíem jiným subjektm Zmna certifikátu (modification) Okolnosti pro zmnu certifikátu Subjekty oprávnné požadovat zmnu certifikátu Zpracování požadavku na zmnu certifikátu Oznámení o vydání zmnného certifikátu podepisující osob Úkony spojené s pevzetím zmnného certifikátu Zveejování vydaných zmnných certifikát Oznámení o vydání zmnného certifikátu jiným subjektm Zneplatnní a pozastavení platnosti certifikátu Okolnosti pro zneplatnní certifikátu Subjekty oprávnné žádat o zneplatnní certifikátu Provedení požadavku na zneplatnní certifikátu Doba odkladu požadavku na zneplatnní certifikátu Maximální doba, za kterou musí CA realizovat požadavek na zneplatnní certifikátu Povinnosti spoléhajících se stran pi ovování, zda nebyl certifikát zneplatnn Periodicita vydávání CRL Maximální zpoždní CRL Možnost ovování zneplatnní/statusu certifikátu on-line...34 Utajení: Veejný dokument Strana: 4/64

5 Požadavky pi on-line ovování zneplatnní/statusu certifikátu Jiné zpsoby oznamování zneplatnní certifikátu Speciální podmínky pi kompromitaci soukromého klíe Okolnosti pro pozastavení platnosti certifikátu Kdo mže požadovat pozastavení platnosti certifikátu Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu Služby statutu certifikátu Funkní charakteristiky Dostupnost služeb Další charakteristiky služeb statutu certifikátu Ukonení poskytování služeb pro podepisující osobu Úschova klíe u dvryhodné tetí strany a jeho obnova Politika a postupy pi úschov a obnovování klíe Politika a postup pi zapouzdování (encapsulation) a obnovování relaního klíe (session key) Budovy, management a provozní ízení Kontrola fyzické bezpenosti Umístní a konstrukce Fyzický pístup Elektina a klimatizace Vlivy vody Protipožární opatení a ochrana Ukládání médií Nakládání s odpady Zálohy mimo budovu Kontrola procedurální bezpenosti Dvryhodné role Poet osob požadovaných na zajištní jednotlivých inností Identifikace a autentizace pro každou roli Role vyžadující rozdlení povinností Kontroly personální bezpenosti Požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a bezúhonnost Postupy pi ovování zázemí osob Požadavky na pípravu pro výkon role, vstupní školení Požadavky a periodicita školení Periodicita a posloupnost job rotation mezi rznými rolemi Postihy za neautorizované innosti zamstnanc Požadavky na nezávislé zhotovitele (dodavatele) Dokumentace poskytovaná zamstnancm Auditní záznamy (logy) Typy zaznamenávaných událostí Periodicita zpracování záznam Doba uchování auditních záznam Ochrana auditních záznam Postupy pi zálohování auditních záznam Systém shromažování auditních záznam Oznamování subjektu, který zpsobil událost Hodnocení zranitelnosti...42 Utajení: Veejný dokument Strana: 5/64

6 5.5 Archivace záznam Typy záznam, které se archivují Doba uchování archivovaných záznam Ochrana úložišt archivovaných záznam Postupy pi zálohování archivovaných záznam Požadavky na používání asových razítek u archivovaných záznam Systém shromažování archivovaných záznam Postupy pro získání a ovení archivních údaj Výmna klíe CA Obnova po havárii nebo kompromitaci Postup v pípad incidentu a kompromitace Poškození výpoetních prostedk, softwaru a/nebo dat Postup pi kompromitaci soukromého klíe ACAeID Schopnost pokraovat v innosti po havárii Ukonení innosti CA nebo RA Kontroly technické bezpenosti Generování a instalace párových klí Generování párových klí Pedání soukromého klíe podepisující osob Pedání veejného klíe certifikaní autorit Pedání veejného klíe CA potenciálním spoléhajícím se stranám Délky klíe Parametry pro generování veejného klíe a ovování kvality Úel použití klíe (pole použití klíe pro X.509 v3) Ochrana soukromého klíe a kontroly kryptografického modulu Standardy a kontroly kryptografických modul Sdílení tajemství (m z n) Úschova soukromých klí Zálohování soukromých klí Archivace soukromých klí Transfer soukromých klí do/z kryptografického modulu Uložení soukromých klí v kryptografickém modulu Postup aktivování soukromého klíe Postup pi deaktivaci soukromého klíe Postup pi zniení soukromého klíe Hodnocení kryptografických modul Další aspekty klíového hospodáství Archivace veejného klíe Maximální doba platnosti certifikátu vydaného podepisující osob a párových klí Aktivaní data Generování a instalace aktivaních dat Ochrana aktivaních dat Ostatní aspekty archivaních dat ízení poítaové bezpenosti Specifické technické požadavky na poítaovou bezpenost Hodnocení poítaové bezpenosti Technické kontroly životního cyklu ízení vývoje systému...49 Utajení: Veejný dokument Strana: 6/64

7 6.6.2 Kontroly ízení bezpenosti ízení síové bezpenosti asová razítka Certifikát, CRL a OCSP profily Profil certifikátu íslo verze Rozšíení certifikátu Objektové identifikátory (OID) algoritm Zpsoby zápisu jmen a názv Omezení jmen a názv Objektový identifikátor certifikaní politiky Rozšiující položka policy constraints Syntaxe a sémantika/význam rozšiující položky kvalifikátor politiky policy qualifiers Zpsob zápisu kritické rozšiující položky Certificate Policies Profil CRL íslo verze Rozšíení CRL a CRL entry Profil OCSP íslo verze Rozšíení OCSP Audit shody a ostatní hodnocení Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení Identita a kvalifikace hodnotitele Vztah hodnotitele k hodnocené entit Hodnocené oblasti Postup v pípad zjištní nedostatk Sdlování výsledk hodnocení Ostatní obchodní a právní záležitosti Poplatky Poplatky za vydání, píp. obnovení certifikátu Poplatky za pístup k certifikátu Poplatky za informace o stavu certifikátu a o zneplatnní Poplatky za další služby Jiná ustanovení týkající se poplatk Finanní zodpovdnost Krytí pojištním Další aktiva Pojištní nebo krytí zárukou pro koncové entity/uživatele Dvrnost obchodních informací Stupnice (klasifikace) dvrnosti informací Informace mimo rámec stupnice dvrnosti informací Odpovdnost za ochranu dvrných informací Dvrnost osobních informací Plán dvrnosti Osobní údaje Informace, které nejsou osobními údaji Odpovdnost za ochranu osobních údaj Oznámení a souhlas s používáním osobních údaj...60 Utajení: Veejný dokument Strana: 7/64

8 9.4.6 Zpístupování osobních údaj Jiné náležitosti zpístupování osobních údaj Práva duševního vlastnictví Zastupování a záruky Zastupování a záruky CA Zastupování a záruky RA Zastupování a záruky podepisující osoby Zastupování a záruky spoléhajících se stran Zastupování a záruky ostatních úastník Zeknutí se záruk Hranice (meze) odpovdnosti Náhrada škody Doba platnosti, ukonení platnosti Doba platnosti Ukonení Dsledky ukonení a petrvání závazk Komunikace mezi úastníky Zmny Postup pi zmnách Postup pi oznámování zmn Okolnosti, pi kterých musí být zmnn OID Opatení pro ešení spor Relevantní právní úprava Shoda s právními pedpisy Další ustanovení Celková dohoda Postoupení práv Oddlitelnost Platby obhájcm a zeknutí se práv Vyšší moc Další opatení Závrená ustanovení...64 Utajení: Veejný dokument Strana: 8/64

9 Úvod #$ Tato Certifikaní politika pro kvalifikované systémové certifikáty obsahuje zásady a postupy související se zajištním innosti akreditovaného poskytovatele certifikaních služeb podle zákona. 227/2000 Sb. a pedpis souvisejících. Tato Certifikaní politika stanovuje zásady, které poskytovatel certifikaních služeb uplatuje pi zajišování kvalifikovaných certifikaních služeb: vydání kvalifikovaného systémového certifikátu, vydání následného kvalifikovaného systémového certifikátu. Pojem kvalifikovaný systémový certifikát je popsán v zákon 227/2000 Sb. a využívá se k ovení elektronické znaky fyzické osoby, právnické osoby nebo organizaní složky státu. Tato Certifikaní politika je urena žadatelm o poskytnutí výše vyjmenované služby, všem spoléhajícím se stranám a jiným úastníkm PKI. Tato Certifikaní politika nevyžaduje na stran oznaující osoby používání prostedku pro bezpené vytváení elektronických znaek. Struktura tohoto dokumentu vychází z dokumentu RFC Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework. Systém ACAeID je budován a provozován ve shod s právním prostedím eské republiky. %&' Postupy, pravidla, technologie a ostatní skutenosti popsané v této CP dokladují dvryhodnost a integritu ešení ACAeID pi poskytování certifikaních služeb a to po celou dobu životního cyklu certifikát i jiných produkt, poskytovaných provozovatelem. Informace o dalších provozovaných službách jsou popsány v jejich projektové dokumentaci, jejich Certifikaních politikách a na internetových stránkách provozovatele. Zajištní bezpeného provozovaní všech kvalifikovaných certifikaních služeb je popsáno v Certifikaní provádcí smrnici QS. Ve veejné ásti webového prostoru provozovatele jsou umístny informace, které umožní zájemci i žadateli kvalifikovan se rozhodnout o poskytovaných službách, svých povinnostech a právech. K dispozici mu je také tato Certifikaní politika a další dokumenty. () * eský normalizaní institut pidlil spolenosti eidentity a.s. OID ve tvaru Utajení: Veejný dokument Strana: 9/64

10 Úvod Podtída je intern urena pro dokumentaci ACAeID, její další lenní je ureno íslem dokumentu a jeho verzí, tedy nap znaí dokument D10.2 ve verzi 1.1. Tato Certifikaní politika - QSC má tyto identifikaní znaky: Identifikaní znak Význam identifikaního znaku Hodnota Název dokumentu Název dokumentu v itelné podob Certifikaní politika ACAeID - QSC OID Identifikace dokumentu v rámci prostoru OID eidentity a.s ,--% Certifikaní autority ACAeID eidentity a.s. tvoí koenová autorita (RCA) a autorita vydávající kvalifikované certifikáty pro podepisující a oznaující osoby (QCA). Koenová autorita RCA vydává certifikáty pouze podízeným certifikaním autoritám a vydala tedy i kvalifikovaný systémový certifikát pro vydávající certifikaní autoritu QCA. Tato vydávající autorita QCA nevydává certifikáty pro žádné podízené certifikaní autority, ale jen jednotlivým žadatelm. Spolenost eidentity a.s. provozuje i další certifikaní autority, které se ídí svými Certifikaními politikami a provozními pedpisy Registraní autority Jako Registraní autority pracují dvryhodní Operátoi registraního místa, kteí provádjí proces ovení skuteností nutných pro vydání certifikátu, pípadn pijímají žádost o zneplatnní certifikátu. S každým Operátorem registraního místa je uzavena Smlouva o innosti, operátoi jsou pravideln školeni a kontrolováni. Operátorem se mže stát pouze osoba, která dosáhla uritých kvalit a splnila kvalifikaní pedpoklady Držitelé kvalifikovaných certifikát oznaující osoby Oznaující osobou se stává každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizaní složka státu, která je využívá prostedku pro vytváení elektronických znaek a oznauje datovou zprávu elektronickou znakou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, vydaného QCA podle zákona 227/2000 Sb. Utajení: Veejný dokument Strana: 10/64

11 Úvod Spoléhající se strany Spoléhající se stranou je každý jedinec nebo skupina, která využívá kvalifikovaných systémových certifikát vydaných QCA a/nebo elektronických znaek s nimi souvisejících Jiní úastníci Další úastníci jsou orgány dozoru podle zákona 227/2000 Sb. a orgány inné v trestním ízení, pípadn další orgány, kterým to ze zákona písluší. / %0 Kvalifikované systémové certifikáty vydané podle této Certifikaní politiky se mohou použít jen k úelm, které stanovuje zákon 227/2000 Sb Pípustné použití certifikátu Typickými aplikacemi, které je možné použít v souvislosti s kvalifikovanými systémovými certifikáty, vydávanými podle této politiky, jsou aplikace umožující vytváet a ovovat elektronické znaky jako napíklad systémy elektronické pošty, podepisovací a ovovací aplikace pro elektronické znakování (tj. vytváení elektronických znaek podle zákona 227/2000Sb.) dokument a jiných typ soubor obecn, pokud jsou v souladu s požadavky zákona 227/2000 Sb Nepípustné použití certifikátu Kvalifikované systémové certifikáty se nesmí používat v rozporu s úelem, ke kterému byly vydány a to jak z technického hlediska (nap. podle omezení KeyUsage) tak i z právního hlediska (nap. v rozporu se zákonem 227/2000 Sb.). Takovým nepípustným použitím kvalifikovaného systémového certifikátu mže být napíklad jeho použití pro šifrování i identifikaci úastníka šifrované komunikace v prostedí protokolu SSL/TLS. 1 Za údržbu tohoto dokumentu odpovídá pedseda Výboru pro politiky Organizace spravující dokument eidentity a.s. Vinohradská Praha 3 Utajení: Veejný dokument Strana: 11/64

12 Úvod eská republika Kontaktní osoba Pedseda Výboru pro politiky eidentity a.s. Vinohradská Praha 3 eská republika Tel: Fax: Subjekt odpovdný za rozhodování o souladu dokumentace Soulad Certifikaní politiky s jí odpovídající Certifikaní provádcí smrnicí schvaluje Výbor pro politiky na základ schze Výboru a v souladu s jednacím ádem tohoto orgánu Postupy schvalování Postupy jsou ureny jednacím ádem Výboru pro politiky. 2 %&'03'-* 4) Zákon ACAeID, ACA RCA QCA RM ORM CP CPS QC QSC RQSC CRL poskytovatel, PCS EVI soukromý klí veejný klí revokace DN Zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu Informaní systém eidentity a.s., poskytující kvalifikované certifikaní služby Koenová certifikaní autorita, jako souást ACAeID Vydávající certifikaní autorita, jako souást ACAeID Registraní místo Operátor registraního místa Certifikaní politika Certifikaní provádcí smrnice Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný systémový certifikát Koenový kvalifikovaný systémový certifikát Seznam zneplatnných certifikát Poskytovatel certifikaních služeb Evidenní ást informaního systému PCS Data pro vytváení elektronických podpis nebo znaek Data pro ovování elektronických podpis nebo znaek zneplatnní certifikátu Distinguished Name Jednoznaná identifikace držitele certifikátu Utajení: Veejný dokument Strana: 12/64

13 Odpovdnost za publikování a úložišt % $5( 67%8!9. $:(;# 9 <=65 QCA zveejuje seznam vydaných kvalifikovaných certifikát a seznam zneplatnných certifikát vetn kvalifikovaných systémových certifikát. Každý žadatel o poskytnutí služby i oznaující osoba má navíc pístup do svého místa u provozovatele, kde má k dispozici seznam všech svých poskytnutých i práv poskytovaných služeb a mže jejich stav sledovat a mnit v rozsahu své autorizace v systému. #0>? V informaním systému ACAeID jsou zpracovávány a uchovávány informace v souladu se zákonem 227/2000 Sb. a zákonem 101/2000 Sb. tak, aby záznamy nebo jejich zmny mohly provádt pouze povené osoby, aby bylo možno kontrolovat správnost záznam a aby jakékoliv technické nebo programové zmny, porušující tyto bezpenostní požadavky, byly zjevné. Zveejované informace jsou ureny zejména spoléhajícím se tetím stranám, aby bylo možné rozhodnout o platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu s požadovaným stupnm dvry. 7 * K veejným informacím je možné pistupovat pomocí webových služeb. Vydané kvalifikované systémové certifikáty jsou zveejnny v Seznamu vydaných kvalifikovaných certifikát, který je dostupný na adresách Veejn dostupné jsou tyto položky certifikátu: Sériové íslo certifikátu Platnost od do U certifikát, k jejichž zveejnní dal držitel souhlas, jsou veejn dostupné ješt tyto položky: Držitel (Subject) Vlastní certifikát ve formátu DER, PEM a TXT Kvalifikované systémové certifikáty, které byly zneplatnny, jsou zveejnny v Seznamu zneplatnných kvalifikovaných certifikát. Aktuální seznam (poslední platný) bude dostupný (vždy nejmén na jednom míst) v elektronické form ve formátu CRL na adresách: Utajení: Veejný dokument Strana: 13/64

14 Odpovdnost za publikování a úložišt Souástí zveejnných informací bude i informace o poadí a dob zveejnní aktuálního CRL a historie zveejnných CRL. Informace o dob zveejnní aktuálního CRL bude poskytnuta v souboru a bude ve tvaru YYYYMMDDHHMMSS. V osobním útu Žadatele mže žádající osoba získat další podrobnjší informace o stavu své žádosti i o odebíraných službách. Tyto informace jsou však neveejné a jsou dostupné jen píslušné osob Žadatele. Souástí veejn dostupných informací je také dokument Certifikaní politika - QSC, který je zveejnn ve formátu PDF na adresách: Na této adrese je dostupná platná verze Certifikaní politiky. Historie verzí je pístupná na webových stránkách provozovatele spolu s vyznaením období platnosti. Zveejnn na webových stránkách poskytovatele je také kvalifikovaný systémový certifikát koenové (RCA) a vydávající (QCA) certifikaní autority. Pro ovení správnosti tchto certifikát jsou tyto také zveejnny na stránkách Ministerstva informatiky R a ve Vstníku tohoto ministerstva. Dále jsou na webových stránkách poskytovatele zveejnny i procesní, obchodní a další pomocné informace, které se vztahují k poskytovaným službám. + %) Certifikaní politika je schválena díve, než je podle ní možné vydat první certifikát. Periodicita zveejování dalších informací není urena a závisí na nutnosti udržovat informace v aktuálním stavu. Periodicita zveejování CRL je popsána v kapitole / A)&BC0> Publikování CP schvaluje a odpovdnou osobu uruje Výbor pro politiky v souladu s jednacím ádem tohoto Výboru. Zveejnní a aktualizaci Seznamu vydaných kvalifikovaných certifikát a Seznamu Utajení: Veejný dokument Strana: 14/64

15 Odpovdnost za publikování a úložišt zneplatnných kvalifikovaných certifikát provádí obsluha ACAeID s frekvencí, která je v souladu s tímto dokumentem. Utajení: Veejný dokument Strana: 15/64

16 Identifikace a autentizace + D(6E.D86D( 67D + %-* Typy jmen Kvalifikované systémové certifikáty vydávající QCA eidentity a.s. obsahují v polích Subject a Issuer jména ve formátu podle doporuení X Vydávající certifikaní autorita QCA Položka Subject vydávající certifikaní autority se sestává z komponent uvedených v následující tabulce. Atribut Pravidlo vyplnní Country (C) pevný text CZ Hodnota Organization (O) pevný text eidentity a.s. Organizational Unit (OU) pevný text Akreditovaný poskytovatel certifikaních služeb Locality (L) pevný text Vinohradská 184, Praha 3 Common Name (CN) pevný text ACAeID Qualified Issuer Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA) Položka Issuer vydávající certifikaní autority se sestává z komponent uvedených v následující tabulce: Atribut Pravidlo vyplnní Country (C) pevný text CZ Hodnota Organization (O) pevný text eidentity a.s. Organizational Unit (OU) pevný text Akreditovaný poskytovatel certifikaních služeb Locality (L) pevný text Vinohradská 184, Praha 3 Common Name (CN) pevný text ACAeID Qualified Root Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát koenové CA) Utajení: Veejný dokument Strana: 16/64

17 Identifikace a autentizace Vydávané certifikáty Kvalifikované systémové certifikáty žadatel obsahují DN (Distinguished Name) v poli Subject, které se skládá z komponent v následující tabulce. Atribut Význam ím se dokládá Country (C) Kód státu, kde má žadatel trvalý pobyt nebo kde má sídlo Organization (O) Název organizace žadatele Organizational Unit (OU) Organizaní jednotka Identifikaní prkaz, cestovní pas, výpis z obchodního rejstíku, zizovací listina apod. Výpis z obchodního rejstíku, živnostenský list, zizovací listina, prohlášení osoby s oprávnním za organizaci jednat. Název organizace mže být doplnn o identifikaní íslo, které bude uvedeno za mezerou v hranatých závorkách, uvozené I a mezerou Nap. prohlášením osoby s oprávnním za organizaci jednat Omezení podle ISO 3166 Pro osoby stojící mimo organizaci vyplní tuto položku poskytovatel. Mže být vyznaena jen jedna organizace. Certifikát uživatele mže obsahovat jeden nebo více tchto atribut. Nepovinné. Hodnota píklad CZ eidentity a.s. [I ] Elektronická podatelna Utajení: Veejný dokument Strana: 17/64

18 Identifikace a autentizace Atribut Význam ím se dokládá Locality (L) Name (Name) Given Name Surname Common Name (CN) Adresa sídla organizace pro žadatele - právnickou osobu Adresa bydlišt pro žadatele - fyzickou osobu Celé jméno žadatele vetn pípadných titul Jméno oznaující osoby Píjmení oznaující osoby Obsahem pole je celé jméno oznaující osoby. Výpis z obchodního rejstíku, živnostenský list, zizovací listina, prohlášení osoby s oprávnním za organizaci jednat, identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Identifikaní prkaz, cestovní pas, další uznaný osobní doklad. Osobní doklad, prohlášení odpovdné osoby za organizaci. Omezení Hodnota píklad Povinné. Vinohradská 22, Praha 3 Nepovinné Nepovinné Obsahuje jméno (jména) žadatele Nepovinné Píjmení žadatele Penáší se Name nebo Given Name (pokud je vyplnno) a po pidané mezee Surname JUDr. Jan Tadeáš Novák Jan Tadeáš Novák Utajení: Veejný dokument Strana: 18/64

19 Identifikace a autentizace Atribut Význam ím se dokládá Address (E) Title (Title) Kontaktní ová adresa. Titul i pracovní role nebo oznaení prostedku pro vytváení elektronických znaek prohlášením majitele domény i držitele ové adresy v pípad veejných domén Prohlášením osoby s oprávnním jednat za organizaci i dokladem nebo prohlášením žadatele Omezení Nepovinné Nepovinné. Hodnota píklad Utajení: Veejný dokument Strana: 19/64

20 Identifikace a autentizace Atribut Význam ím se dokládá SerialNumber Pro fyzickou osobu obsahuje údaj spravovaný ústedním orgánem státní správy, na základ kterého je možné osobu jednoznan identifikovat uvozený zkratkou správce a pomlkou nebo hodnotu, pidlenou poskytovatelem certifikaních služeb - v tomto pípad je uvozena etzcem QCAnebo údaj pidlený žadateli od MPSV, uvozený etzcem MPSV-. Pro právnickou osobu nebo organizaní složku státu obsahuje I organizace nebo hodnotu, pidlenou poskytovatelem certifikaních služeb - v tomto pípad je uvozena etzcem QCA- Rozhodnutím o pidlení ústedním orgánem státní správy Výpisem z obchodního rejstíku, živnostenským listem, zizovací listinou, prohlášením osoby s oprávnním za organizaci jednat. Omezení Hodnota píklad Utajení: Veejný dokument Strana: 20/64

21 Identifikace a autentizace Požadavek na sémantický význam jmen Všechna pojmenování uvedená v DN certifikátu musí být smysluplná a doložitelná Anonymita a používání pseudonymu QCA nevydává anonymní certifikáty. Kvalifikovaný systémový certifikát nelze ani vystavit na pseudonym Pravidla pro interpretaci rzných forem pojmenování Tam, kde to RFC3280 dovoluje, lze použít národní znakové sady v kódování UTF Jednoznanost jmen QCA eidentity zaruuje automatickou kontrolou unikátnost vazby DN v poli Subject certifikátu na jednoho konkrétního uživatele i prostedek na vytváení elektronických znaek. Uživatel však mže mít více certifikát se stejným i jiným DN v poli Subject Rozpoznávání, autentizace a význam obchodních znaek Všechny údaje uvedené v kvalifikovaném systémovém certifikátu uživatele se musí prokazateln vztahovat k jeho osob. QCA eidentity tuto skutenost ovuje. To vyluuje možnost zneužití obchodní znaky tetí osoby. + %?& Metody dkazu vlastnictví (POP - proof of possession) soukromého klíe Žadatel o kvalifikovaný certifikát musí prokázat vlastnictví soukromého klíe odpovídajícímu veejnému klíi, který má být uveden v kvalifikovaném systémové certifikátu. Za prokazatelnou se považuje žádost ve formátu PKCS#10, nebo ekvivalentní metoda (nap. SPKAC). Principem je pedání veejného klíe spolu s pípadnými dalšími daty certifikaní autorit tak, aby tento balík nebo jeho otisk byl podepsán odpovídajícím soukromým klíem. Vtšinou se taková zpráva vytváí prostedky prostedí, ve kterém se klíe a kvalifikovaný systémový certifikát budou používat Prokázání identity právnické osoby Identitu prokazuje právnická osoba pedložením originálu nebo notásky ovené kopie výpisu z obchodního rejstíku, živnostenského listu i jiné listiny, na základ které byla organizace zízena. Z dokladu musí být patrno úplné obchodní jméno organizace, pidlené identifikaní íslo, sídlo a statutární orgán. Pro úely jednání s eidentity a.s. mže statutární orgán Utajení: Veejný dokument Strana: 21/64

Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument

Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument Komerční certifikační autorita e-identity D100.1 Certifikační politika - CC Verze: 1.4 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 15.3.2006 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha 3 Tel:

Více

Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument

Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument Akreditovaná certifikační autorita e-identity D10.1 Certifikační politika - QC Verze: 1.3 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.12.2005 Utajení: Veřejný dokument Copyright 2005 e-identity a.s. Žádná část tohoto

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 1.1 21. prosince 2009 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity D35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.0 Odpovídá: Jiří Hejl Datum: 10.5.2007 Strana:1/15 Copyright 2007 e-identity a.s. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Příloha č. 6 Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Verze 2.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční serverové certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) je

Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) je První certifikační autorita, a.s. Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA) Certifikační politika kořenové kvalifikované certifikační autority (algoritmus RSA)

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené pro ověření elektronického podpisu fyzické osoby Verze 1.20 1. září 2006 Česká

Více

Certifikační prováděcí směrnice

Certifikační prováděcí směrnice První certifikační autorita, a.s. Certifikační prováděcí směrnice (algoritmus RSA) Certifikační prováděcí směrnice (algoritmus RSA) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA První certifikační autorita, a.s. CERTIFIKAČNÍ POLITIKA VYDÁVÁNÍ KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTŮ Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.5 Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů je

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Certifikační politika MERO ČR, a. s.

Certifikační politika MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SI-GŘ-113 A Certifikační politika MERO ČR, a. s. 2. Ing. Jan Kotera v. r. 1. února 2014 Ing. Tomáš Klačer v. r. Ing. Jaroslav Pantůček v. r. - změna osoby

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB

Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB eský svaz orientaního bhu Zátopkova 2/100, P.S. 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220 513 295 http://www.orientacnibeh.cz, e-mail: csob@cstv.cz Mapová rada Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB Schválil: P-SOB

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více