Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k"

Transkript

1 Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo o peshraniním posuzování vliv na životní prostedí zámr výstavby nového výrobního zdroje v lokalit Temelín (bloky 3. a 4. JE Temelín). Spolkové ministrstvo pro zemlství, lesní, vodní hospodáství a životní prostedí (BMLFUW) oznámilo, že Rakouska spolková republika se kvli možnému závažnému peshraniního vlivu zámru na své životní prostedí mezinárodního procesu posouzení (tzv. proces EIA) zúastní. Zejména v pípad tžké nehody plánovaných jaderných blok mžou být zasaženy vechny rakouské spolkové zem. Koncem bezna 2012 pedalo Ministerstvo životního prostedí eské republiky Rakousku posudek EIA. Cílem posudku EIA je vyhodnocení obsahu Dokumentace EIA a zapracování i zodpovzení došlých stanovisek v rámci procesu EIA autorizovaným znalcem. Posuzování koní doporuením pro stanovisko eského MInisterstva životního prostedí k pedmtnému zámru vetn podmínek, které bude muset dle posuzovatele splnit oznamovatel, aby mohl získat od eského MŽP souhlasné stanovisko. Technické problémy procesu Nejzávažnjší technicko-procesní problém pedstavuje skutenost, že pedložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá závrenému stanovisku MŽP R k

2 ukonení zjišovacího ízení z roku V tomto stanovisku Ministerstvo životního prostedí autorovi dokumentace EIA pedepsalo, jaká témata zejména musí být v posudku projednána. Požadovaná konkretizace projektu, zejména s ohledem na bezpenost plánovaných reaktorvých blok nebyla v Posudku dokumentace nebyla jednoduše vbec zohlednna a zpracovatel posudku to ve svém stanovisku nezmiuje. Protože doposud nebylo dostate zodpovzeno hodn otázek, podstatných z hlediska bezpenosti, nelze Dokumentaci EIA prozatím považovat za dostatenou. Teprve s uvedením konkrétního typu od dodavatele projektu lze projektový návrh rozpracovat konkretn a konkrétn popsat oekávané vlivy na životní prostedí a rizika. Obzvlášt v oblasti jadern-technické bezpenosti nutno prozkoumat edložená ešení nezávislou institucí. Je nutné provit ešení a ne zámry! Jakékoliv výroky k jadern-technické bezpenosti, kterých se týká Posudek, ípadn Dokumentace EIA, nemají tedy žádnou, anebo jen nepatrnou cenu! Samotný posuzovatel konstatuje, že odpovídající bezpenostní analýza bude rozpracována teprve v letech Pesto tým posuzovatel již nyní ví, že budou naplnny kategorické požadavky na jadern-technickou bezpenost. Ty požadavky na zaízení, které jsou nyní pro veejnost v mnoha ohledech popsány spíš všeobecn, bude možné posoudit konkrétn až k tomuto datu. V posudku Dokumentace vliv na životní prostedí je opakovan zdraznno, že obsah predložené Dokumentace EIA je dostatený pro posouzení EIA. Ministerstvo životního prostedí R uvádí ve svém stanovisku, mezi jinými požadavky, aby: v Dokumentaci /.../ byly uvedeny konkrétní technické a technologické popisy uvažovaných reaktorových typ, vetn technologických schémat, oveení vliv na životní prostedí u jednotlivých uvažovaných typech reaktor, stejn jako vliv na zdraví, edevším pedevším s drazem na oblasti, které jsou vyjmenovány v níže uvedených požadavcích na doplnní dokumentace. "na základ komplexního vyhodnocení všech uvažovaných reaktorových typ [ ] mají být prozkoumány vlivy tchto reaktor na životní prostedí a veejné zdraví" Protože aktuáln není provedeno posouzení vliv na životní prostedí, požadované Ministerstvem životního prostedí, nemže být odvodnn návrh z Posudku EIA eskému Ministerstvu životního prostedí, aby toto vydalo souhlasné stanovisko k Dokumentaci EIA. edevším pi posouzení zdrojových len a radianích následk potencionálních havárií se jedná o podstatná temata, která majíí hlavní význam pro obyvatelstvo, a to nejenom v Rakousku. Rizika musí být diskutována oteven, technická opatení k minimalizaci rizika havárie nelze prohlašovat za obchodní tajemství. Prokázání dodržení emisních limit po havárii, pípadn hodnoty dávek nutno znázornit transparentn. Jestli jsou radianí následky havárií analyzovaných v Dokumentaci EIA, stejn jako pouzité zdrojové leny akceptovatelné, t.j. jestli znázorují skute nejtžší havárie, bude možné provit až po výbru konkrétního

3 technického ešení ze strany zadavatele projektu a jeho bezpenostních analýz. Ministerstvo životního prostedí stanovuje ve svém stanovisku rovnž následovné požadavky: "na základ komplexního vyhodnocení všech typ reaktor, které picházejí do úvahy, nutno prozkoumat vlivy reaktor na životní prostedí a zdraví obyvatelstva, vetn potenciálních, a po zohlednní tohoto hlediska vytvoit poadí jednotlivých typ reaktor" Takovýto žebek není k dispozici a nepožaduje jej ani Posudek EIA. Ve Stanovisku MŽP jsou požadovány dále: detailní definice bezpenostních standard esný popis ochranné obálky (kontejnmentu) a dalších stavebních objekt, dležitých z hlediska bezpenosti, stejn jako ovení schopnosti zaízení odolat rzným potenciálním externím hrozbám (nap. tok znými typy letadel) Tyto požadavky však nelze realizovat ped rozhodnutím zadavatele projektu ohledn výbru konkrétního typu reaktoru. K tematu "Radioaktivních odpad" stojí ve Stanovisku MŽP R detailní požadavky: "uvedení množství odpad, které vzniknou za provozu nové jaderné elektrárny (nízko, stedn a vysoceradioaktivní odpady) provení nakládaní s odpady, pedevším vysoceraioaktivními, vetn vyhoelého jaderného paliva, jak s nimi bude naloženo nejenom teoreticky, ale i prakticky, uvedení množství vyhoelého jaderného paliva, které lze oekávat za dobu trvání provozu, a kapacity plánovaného meziskladu v areálu JE Temelín detailní popis množství vznikajícíh provozních odpad v kategoriích nízko, stedn a vysoceradioaktivníích odpad pro vechny uvažované varianty popis lokalit, na kterých mají být uskladnny rzné složky radioaktivních odpad, a to jak dlouho a jaké množství požadavek prokázání funkního, dlouhodobého, bezpeného a praxí oveeného uložení vysoceradioaktivních odpad popis problematiky skladování vzhoelého jaderního paliva v souvislosti se zvýšením výkonu jaderné elektrárny vypracování detailního množstevního schematu ohledn radioaktivních odpad z provozu, s dlením na nízko, stedn a vysoceradioaktivní odpady, kde bude uskladnno to které množství a s uvedením, jaké skladovací kapacity jsou k dispozici" Tyto požadavky nebyly v Dokumentaci EIA splnny a posudká je ve svém stanovisku nevymáhá. Co se týe energetických hledisek, ml zadavatel projektu podle požadavku 1 Stanoviska

4 MŽP pinést istého pínosu svého zámru pro spolenost se zohlednním sociálních, ekonomických a ekologických aspekt. Tento doklad není v Dokumentaci EIA obsažen. Krom toho nesplnil zadavatel projektu podmínku podat pehled o "relevantních informacích pro zdvodnní poteby nové výrobní kapacity". Stejn tak argumentace zadavatele projektu ve vztahu k sociálním aspektm byla nedostatená a neúplná. U ekonomických aspekt se vyskytly výroky, které nebyly dostate zdvodnné a argumentace, že bez výstavby nového jaderného zaízení by mohlo dojít "k ohrožení bezpeného a dostateného zásobování elektinou" nelze provit. Posudká se ve svém nyní pedloženém posudku nezabývá ani požadavky MŽP ze zjišovacího ízení, ani nekomentuje hodnovrnost výrok a údaj, pedložených zadavatelem. Posudká i tak však kritizuje Dokumentaci EIA, a sice zjištní ohledn vlivy hluku, kritizuje mezi jiným nesprávnou metodiku, použití zastaralých norem i zmatenou teminologii a pod. Podobn neodstate jsou popsány i úinky vibrací. esto neshledal posudká žádný dvod pro vrácení Dokumentace EIA k pepracování. Obsahové nedostatky ešení otázky úplné ztráty vlastního napájení slibuje teprve až pozdjší plánování elektrických systém v nových blocích jaderné elektrárny. Popis tchto scéná ycela chybí v Dokumentaci EIA a posudká to pouze akceptuje. Pozoruhodn byly odhadnuty úinky chladících vží, i kdyý budou pistavny minimáln 2 nové že, budou mít pouze minimální vliv na rozdlení prrných teplot vzduchu i vzdušné vlhkosti. Stejn tak má být stínní zcela srovnatelné s dnešním stavem. Tak to tvrdí autori Dokumentace EIA a posudká to shledává v poádku. Další dležité tema pedstavuje íprava chladící vody, která má probíhat souasn s ípravou chladící vodou pro stávající bloky. Tento píklad spoleného využití infrastruktury vyžaduje vlastní základní výzkum. Úinky sníženého prrného prtoku vody ve Vltav oznail Posudek za významný. Provozovatel jaderné elektrárny musel pislíbit, že pi nedostatením prrném prtoku vody sníží výkon blok, anebo je pímo odpojí. Je ale tžé odhadnout, jestli bec pijme opatení a pokud ano, tak jaká. Posudká vidí pinejmenším jako ástené ešení problému teplovod z JETE do eských Budjovic. Pro dálkové teplo musí být využito ale pouze 1,5%, - 1,3% tepla. Jak mže tento podíl zlepšit pomry v ece Vltav už bohužel posudká nevysvtluje. Výpoty v Dokumentaci EIA taky uvádjí, že teplota vody ve Vltav po uvedení nových blok mže vzrst o 0,13 0,17 C. Posudká toto nepovažuje za problém. Zajímavá by byla ale nejen míra zvýšení teploty vody, ale i její úinek na životní prostedí. To však Dokumentace EIA neprojednává a posudká je s tím srozumn.

5 Posudkái se zdají pedpoklady pro výpoty pro radianí ochranu íliš konzervativní a rovnou navrhuje, aby se v dalších fázích plánování tento konzervativizmus snížil (!) Návrh by se ml objevit jako podmínka v závreném stanovisku MŽP k tomuto procesu EIA! Posudká se rovnž spokojil s výrokem z Dokumentace, že pravdpodobnost výskytu žké havárie v nových blocích jaderné elektrárny iní mén, než 10-5 /reaktorrok. To je však stanoveno píliš vysoko. Na základ statistických a pravdpodobnostních výpo lze totiý výslovn dokázat, že pravdpodobnost tžké havárie v blízké budoucnosti u nových reaktor bude muset být menší, než 10-7 /reaktorrok. Hodnota z Dokumentace EIA 10-5 je tedy píliš vysoká a vlastn odpovídá souasné etnosti tžkých havárií v jaderných elektrárnách (6 reaktor za 50 let), ta je ale stží akceptovatelná. V jednom bod lze ale s posudkáem souhloasit: výstavba dvou nových blok v Temelín spluje pvodní koncepci se tymi bloky. Ano, tato koncepce byla schválená eskoslovenskou vládou usnesením pod íslem 221 v roce Nutno doufat, že taková koncepce bude v eské republice kone modernizována. Závr Posudek Dokumentace EIA je zakonen doporuením, aby byl zámr dvou nových blok v lokalit Temelín realizován. Posuzovatelský tým se ale se svým kolem nevypoádal dostate. Na jedné stran je srozumn se skuteností, že pedložená Dokumentace EIA neodpovídá Stanovisku MŽP R v zjišovacím ízení z roku Posudek sice odhalil v Dokumentaci EIA závažné nedostatky (hluk, vibrace) a potenciální problémy (zásobování chladící vodou), na druhé stran Dokumentaci nevrátil k pepracování a navrhnul MŽP, aby vydalo kladné stanovisko v rámci procesu EIA. Dokumentace EIA bude pes všechny nedostatky atestována jako úplná a správná, co je nanejvýš zarážející. Doporuení k vydání kladného stanoviska v Dokumentaci EIA musí být rozporováno. Posudek nutno vrátit posuzovateli k pepracování anebo je nutné se od nej v závreném stanovisku MŽP k pedmtnému projektu distancovat

6 (Ing. Dalibor Stráský)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÁ Z RAKOUSKÉ REPUBLIKY

VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÁ Z RAKOUSKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín na životní prostředí č.j.: 2561/ENV/13 a 2562/ENV/13 ze dne

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více