McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )"

Transkript

1 McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na (dále značvané jen jak Webvé stránky ), jež prvzuje splečnst McDnald`s ČR spl. s r.., se sídlem: Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ , IČ: , zapsaná v OR vedeném Městským sudem v Praze, ddíl C, vlžka 1901(dále značvaná jen jak McDnald's ) (dál jen Pravidla pr uveřejňvání ). Tyt Pravidla pr uveřejňvání dplňují a upřesňují Všebecné pdmínky užívání webvých stránek umístěné na (dále jen všebecné pdmínky užívání ). 2. Pužitím těcht Webvých stránek a zasláním své tázky, ftgrafie, brázku, videa a/neb jiných materiálů neb infrmací prstřednictvím těcht Webvých stránek (každé z nich dále značvané jen jak Pskytnutý materiál ) suhlasíte s tím, že se na Vás vztahují pdmínky těcht Pravidel pr uveřejňvání a zavazujete se je plně ddržvat. Pužitím těcht Webvých stránek zejména: a) Prhlašujete, že jste se před zahájením užívání Webvých stránek důkladně seznámil s těmit Pdmínkami pr uveřejňvání a všebecnými pdmínkami užívání (včetně suhlasu se zpracváním sbních údajů), a že těmt pdmínkám zcela rzumíte a suhlasíte s nimi. b) Berete na vědmí, že Webvé stránky bsahují především Pskytnuté materiály, pdklady a infrmace, které se týkají restaurací, prduktů a prvzu splečnsti McDnald's v České republice. Jak takvá si splečnst McDnald's vyhrazuje práv filtrvat, mezit, dstranit neb zakázat jakékli Pskytnuté materiály, které případně pcházejí d uživatelů mim Česku republiku, nebť infrmace bsažené na těcht Webvých stránkách nemusí být pužitelné neb relevantní pr restaurace, prdukty a prvz splečnsti McDnald's v jiných částech světa. c) Uveřejněním Pskytnutéh materiálu suhlasíte s tím, že vámi Pskytnutý materiál dpvídá níže uvedeným mezením (dále suhrnně značvaná jen jak Omezení vztahující se na pskytnuté materiály ). Ačkli nemůžeme mnitrvat každé uveřejnění, vyhrazuje si splečnst McDnald's práv dle svéh uvážení zablkvat, dstranit, pzměnit neb jinak upravit jakékli Pskytnuté materiály, které nesplňují tat Omezení vztahující se na pskytnuté materiály neb nejsu v suladu s těmit Pravidly pr uveřejňvání neb všebecnými pdmínkami užívání. d) Prsím respektujte statní uživatele. T znamená, že jakékli kmentáře neb jiné materiály, které pskytujete, nesmí být nevhdné, hanlivé ani jinak urážlivé a nesmí bsahvat, zbrazvat ani zahrnvat zejména nic z dále uvedenéh: nadávky ani jinak explicitní, sugestivní neb urážlivé výrazy; násilné ani hanlivé ppisy jakékli skupiny sb neb jedntlivce, případně takvé, které prpagují btěžvání neb diskriminaci na základě rasy, phlaví, nábženství, nárdnsti, zdravtníh pstižení, sexuální rientace neb věku; bsah, který pdpruje neb přehlíží jakukli nelegální, nevhdnu neb riskantní aktivitu neb chvání, neb jakýkli knkrétní plitický cíl neb pslání; jakýkli jiný bsah, který je neb by mhl být pvažván za nepatřičný, nevhdný, neslušný, bscénní, urážlivý, nenávistný, překrucený, hanlivý, pmluvačný neb urážlivý. McDnald's si vyhrazuje práv

2 rzhdnut prušení tht závazku pdle svéh vlastníh uvážení splečnst, a tent Vámi zaslaný bsah může být dstraněn bez uvedení důvdu a bez předchzíh upzrnění. e) Splečnst McDnald ddržuje zákny týkající se duševníh vlastnictví, zejména zákn č. 121/2000 Sb., právu autrském (dále jen autrský zákn). Uveřejněním a/neb pskytnutím materiálu na tyt Webvé stránky prhlašujete, že: (i) (ii) dispnuje veškerými autrskými právy (zejména právem užití) k veškerým materiálům bsažený ve vámi Pskytnutém materiálu, zejména včetně chranných známek a materiálu chráněnéh autrskými právy. jste autrem veškerých autrských děl, které na Webvé stránky umístíte, případně prhlašuje, že jste právněn s nimi vlně dispnvat. Bez předchzíh suhlasu vlastníka těcht materiálů neuveřejňujte ani nepskytujte žádné materiály ve vlastnictví třetích sb. (iii)vámi Pskytnutý materiál nebsahuje (případně tent materiál nesmí bez svlení bsahvat) materiály, v nichž jsu krmě Vás samtnéh uvedena jména, prtréty, ftgrafie, hlasy neb jiné indicie identifikující jakukli sbu, zejména včetně celebrit a/neb jiných veřejných či sukrmých sb, žijících či zesnulých. Například: Jste pvinni získat suhlas d každé sby, která vám pmhla vytvřit vámi Pskytnutý materiál (např. d ftgrafů, autrů videzáznamu atd.); Jste pvinni získat suhlas d každé identifikvatelné sby (a jejíh rdiče/záknnéh zástupce, pkud je tat sba nezletilá), která se ve vámi Pskytnutém materiálu bjeví (upzrnění: pkud se vám nepdaří získat příslušný suhlas identifikvatelné sby, která vystupuje ve vámi Pskytnutém materiálu, pak musí být tvář takvé sby rzmazána); Bez předchzíh suhlasu vlastníka takvých materiálů nejste právněni uveřejňvat, předkládat ani jinak pužívat (v jakýchkli vámi uveřejňvaných materiálech) bsah ani materiály, které jsu ve vlastnictví jiných sb, včetně jakékli hudby, lg, chranných známek neb jiných materiálů chráněných autrskými právy (např. ftgrafie, brázky, texty, texty písní, schy, brazy a jiná umělecká díla neb brazy uveřejněné na webvých stránkách, v televizi, ve filmech neb v jiných médiích). f) Bez mezení becné platnsti výše uvedenéh platí, že pkud splečnst McDnald's pvažuje jakukliv část příspěvku neb brázek bsažený ve vámi Pskytnutém materiálu za nevhdný, může míst něj dsadit becnu iknu a i nadále využívat jiné části vámi Pskytnutéh materiálu bez th, že by si vyžádala Váš suhlas neb Vám zaslala známení tét skutečnsti. g) Aby se zabránil pakvání bsahu na Webvých stránkách, v případech, kdy se Vámi Pskytnutý materiál pdbá tázce neb kmentáři, které již byly uveřejněny

3 a zdpvězeny, vyhrazuje si splečnst McDnald's práv neuveřejnit vámi Pskytnutý materiál a/neb vás dkázat na míst, kde splečnst McDnald's již daný kmentář neb dtaz zdpvěděla. h) Krmě práv, která případně udělujete v rámci své účasti na Twitteru/Facebku/ Ggle+, tímt resp. desláním Pskytvanéh materiálu na Webvý server udělujete (a v případě, že jste nezletilu sbu, pak tak činí váš rdič/záknný zástupce) splečnsti McDnald's (i) (ii) bezplatnu nevýhradní licenci k užití Pskytvanéh materiálu (v jakémkli frmátu či na jakémkli nsiči) všemi způsby, zejména k umístění Pskytvanéh materiálu na Webvý server, uveřejňvání, vystavvání, reprdukvání, úpravám, editacím a k dalším reklamním, prpagačním a marketingvým účelům McDnald's; a t v nemezeném rzsahu (zahrnuje nemezený rzsah územní, mnžstevní a časvý). McDnald's s není pvinný tut licenci využít a je právněn upravit Pskytnuté materiály pr své ptřeby v suladu s autrským záknem v platném znění. V případě, že je ve smyslu autrskéh zákna na jakékliv další nakládání s Pskytnutými materiály (např. jeh úpravu, zpracvání, překlad, vytvření splečnéh díla apd.) ptřebný suhlas autra, má se za t, že byl tent suhlas výslvně udělen desláním Pskytnutých materiálů prstřednictvím Webvéh serveru. McDnald's je právněn tut licenci převádět na třetí sby libvlně na základě vlastníh rzhdnutí. Odesláním Pskytnutých materiálů prstřednictvím Webvéh serveru výslvně prhlašuje, že jste právněný jak autr Pskytnutých materiálů uvedené suhlasy udělit. vzdáváte se všech mrálních práv na vámi Pskytnuté materiály a ve vztahu k nim ve prspěch splečnsti McDnald's. T zahrnuje práv jakkli pužít jakékli nápady, které nám pskytnete (včetně nápadů suvisejících s našimi prdukty neb reklamními kampaněmi), a t bez jakéhkli závazku vůči vám. i) Jakékli Pskytnuté materiály, u nichž se má za t, že bsahují reklamu, spam neb bsah nevyžádané pšty, případně dkazy na jiné webvé stránky, splečnst McDnald's dstraní pdle svéh vlastníh rzhdnutí. j) Mějte prsím na paměti, že tyt Webvé stránky jsu veřejné. Kvůli vlastní bezpečnsti prsím neuveřejňujte ani nepskytujte žádné sbní infrmace sbě ani třetích sbách (např. jména, adresy, telefnní čísla, vé adresy neb čísla SPZ). k) Tímt vyjadřujete svůj suhlas s tím, že zpršťujete splečnst McDnald's, její spřízněné sby a prvzvatele franšíz a jejich příslušné zástupce, zaměstnance, funkcináře, nástupce a pstupníky dpvědnsti a přebíráte za ně dpvědnst ve vztahu k veškerým nárkům vyplývajícím z materiálů, které jste uveřejnili a/neb pskytli, zejména včetně nárků vyplývajících z reklamních práv, pmluvy, narušení sukrmí, prušení autrskéh práva, prušení chranné známky neb jakéhkli jinéh důvdu pr pdání žalby suvisejícíh s duševním vlastnictvím.

4 l) Tímt prhlašujete, že bude pužívat Webvý server puze k účelu, k němuž je určen, tedy k účelu zasílání svých dtazů McDnald's. m) Tímt prhlašujete, že nebude užívat Webvý server v rzpru s těmit Pdmínkami uveřejnění a všebecnými pdmínkami užití, nebude se v suvislsti s užíváním Webvéh serveru dpuštět žádnéh prtiprávníh či neetickéh jednání - či jednání, které by byl v rzpru s platnými zákny České republiky, n) Tímt prhlašujete, že nebude činit nic, c by narušval neb pškzval plnění účelu Webvéh serveru či samtnu funkčnst Webvéh serveru (neb jakékliv sítě a servery prvzvané McDnald's), nebude pužívat Webvý server ke kmerčním účelům, nebude Webvý server pužívat k žádným aktivitám, které jsu neb by mhly být v rzpru s právními předpisy České republiky, jakž i becně uznávanými zásadami pužívání služeb pskytvaných prstřednictvím sítě Internet. ) Tímt prhlašujete, že nebude upravvat, kpírvat, distribuvat, předávat neb prdávat jakékliv infrmace, prdukty získané prstřednictvím Webvéh serveru ani z nich vytvářet dvzená díla. V případě, že vyjde najev, jste svým knáním prušil práva třetí sby, zejména autrská či sbnstní práva, jste za takvét prušení plně dpvědný. S hledem na uvedené jste v případě prušení pdmínek v těcht Pravidlech uveřejnění stanvených (zejména licenčních) pvinen McDnald's uhradit jakukli škdu tímt vzniklu. Připmínky neb názry vyjádřené na Webvých stránkách jsu puze připmínkami neb názry těch sb, které je vyjádřily. Názry vyjádřené na těcht Webvých stránkách nepředstavují ani nedrážejí názry splečnsti McDnald's, jejíh vedení, prvzvatelů jejích franšíz ani jejich zaměstnanců. Splečnst McDnald's nenese žádnu dpvědnst ve vztahu k připmínkám/materiálům uveřejněným přispěvateli na Webvých stránkách, a jakékli takvé dpvědnsti se výslvně zříká. McDnald's si vyhrazuje práv kdykli dle svéh uvážení (a bez nutnsti tmt Vás předem infrmvat) pzastavit neb mezit pskytvání služeb Webvéh serveru či jakkli změnit způsb pskytvání jakýchkliv služeb Webvéh serveru, bez nutnsti tmt předem infrmvat uživatele, a t včetně smazání, dstranění neb znepřístupnění bsahu knkrétníh uživatele neb všech uživatelů. McDnald's si vyhrazuje práv kdykli dle svéh uvážení a bez nutnsti Vás tmt předem infrmvat uknčit prvz Webvéh serveru. Pkud si kdykli přejete pžádat splečnst McDnald's, aby dstranila jakékli materiály, které jste pskytli, pšlete prsím žádst jejich dstranění na vu adresu a jednznačně specifikujte bsah, jehž dstranění žádáte. Upzrňujeme, že Vás mžná budeme muset kntaktvat kvůli dalším infrmacím suvisejícím s tímt dstraněním bsahu a že pdáním žádsti dstranění zmcňujete splečnst McDnald's k tmu, aby vás hledně tét žádsti kntaktvala na vé adrese, z níž byla vaše žádst

5 deslána. Splečnst McDnald's vynalží přiměřené úsilí, aby vyhvěla jakékli žádsti dstranění d deseti (10) pracvních dnů d bdržení příslušné žádsti.

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více