ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace"

Transkript

1 ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace

2 é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla v reûimu p ra/kapalina, speci lnì tïsnïnì umoûúujìcì stabilnì provoz p i teplotï 180 C a robustnì r m v mïnìku eliminujìcì tlakovè r zy. Firma Alfa Laval vyvinula novou sèrii deskov ch v mïnìk tepla, urëenou speci lnï pro oh ev kapalin pomocì p ry - sèrii TS-M. Tyto vlastnosti spoleënï zajiöùujì provoznì hospod rnost a v kony zcela nesrovnatelnè s jak mkoliv trubkov m v mïnìkem Ëi konvenënìm deskov m v mïnìkem tepla. SÈrie TS-M p edstavuje novou generaci parnìch oh ÌvaË. 2

3 ejsou Konstrukce a provedenì v mïnìk sèrie TS-M p ispìvajì p i oh evu kapalin k vyööì hospod rnosti provozu po celou dobu jejich ûivotnosti. T i z kladnì oblasti, ve kter ch lze dos hnout v znamn ch spor, jsou: spory energie ï û dn zbytkov p ra a z toho vypl vajìcì ztr ty energie ï jemn regulace v stupnì teploty ï minim lnì spot eba p ry dìky nìzkè teplotï kondenzace ï moûnost dochlazenì kondenz tu spory Ëasu ï snadnè v konovè rozöì enì ï vysok samoëistìcì schopnost v mïnìku a z toho vypl vajìcì minim lnì zan öenì ï rychl drûba a efektivnì chemickè a mechanickè ËiötÏnÌ spory n klad ï minimalizovan pot ebn plocha na instalaci ï û dn pot eba dochlazovaëe kondenz tu ï û dnè problèmy s navou materi lu vlivem teplotnìch dilatacì a tlakov ch r z N hrada za trubkovè v mïnìky Navzdory sv m Ëetn m nedostatk m ovl dly trubkovè v mïnìky tepla trh v mïnìk pro parnì aplikace. NynÌ po uvedenì specializovanè sèrie TS-M, kter odstraúuje nedostatky trubkov ch v mïnìk, se tyto staly pro adu aplikacì zastaral m typem za- ÌzenÌ. DÌky ekonomick m a technick m v hod m parnìch oh ÌvaË TS-M se staly investice do trubkov ch v mïnìk nezajìmavè. 3

4 ÿada TS-M nem û dnou kon Mnoho p ednostì proti konvenënìm deskov m v mïnìk m tepla. Optimalizovan konstrukce desek SÈrie TS-M vy eöila dva hlavnì nedostatky, ke kter m doch zì p i pouûìv nì konvenënìch deskov ch v mïnìk tepla jako parnìch oh ÌvaË. PrvnÌm je zv öen eroze a hluënost vznikajìcì na parnì stranï, spojen s oh evem kapaliny o pomïrnï velk teplotnì sp d, nap. z 10 na 70 C. Druh m pak je udrûenì rozumn ch hodnot tlakovè ztr ty na sekund rnì stranï, kdyû se oh Ìv velkè mnoûstvì kapaliny o pouh ch nïkolik stupú. Oba tyto nedostatky jsou nynì v novè sèrii deskov ch v mïnìk tepla TS-M odstranïny unik tnì geometriì desek, dovolujìcì bezproblèmov oh ev s mal m i velk m teplotnìm sp dem. TÏsnÏnÌ s dlouhou ûivotnostì Firma Alfa Laval vyvinula nov materi l tïsnïnì nazvan Heatseal F TM, kter snese provoznì teplotu 180 C. Takto v raznï vylepöen tïsnïnì umoûúujì pouûìvat v mïnìky sèrie TS-M pro vïtöinu pouûìvan ch pr myslov ch parnìch systèm. RobustnÏjöÌ konstrukce Kaûd kovov souë st deskov ch v mïnìk tepla sèrie TS-M byla vylepöena tak, aby sn öela Ëasto tvrdè podmìnky parnìho oh evu. Krok vp ed od trubkov ch v mïnìk tepla é dn teplotnì a mechanick nava MoûnÈ prudkè opakovanè zah Ìv nì a zchlazov nì p edstavuje teplotnì nam h nì materi lu jak u p jen ch deskov ch v mïnìk, tak i u v mïnìk trubkov ch. To vede Ëasto k poruch m a opot ebenì souë stì a k nutnosti ËastÈ drûby Ëi oprav a tudìû k neû doucìm ztr t m Ëasu a financì. Ide lnì optimalizovan kombinace desek a pruûn ch tïsnïnì ve v mïnìcìch sèrie TS-M eliminuje teplotnì nam h nì tìm, ûe dovoluje systèmu dilatovat i p i prudk ch zmïn ch teplot. Jemn regulace teplot Rychl p enos tepla z malèho z drûnèho objemu a vysok pomïr povrchu desek k objemu umoûúujì rychlou reakci na regulaci teplot. 4

5 kurenci KompaktnÌ jednotky Ve srovn nì s trubkov mi v mïnìky majì v mïnìky sèrie TS-M dìky speci lnì konstrukci zamï enè na parnì oh ev malou p dorysnou plochu. To jim dovoluje snadnè za azenì do nov ch i do jiû existujìcìch systèm a provoz. Konkurenceschopn cena DeskovÈ v mïnìky tepla jsou pro pouûitì na pr myslovè oh Ìv nì kapaliny ekonomiëtïjöì alternativou neû v mïnìky trubkovè. Zvl ötï p i porovn nì ceny celonerezov ch trubkov ch v mïnìk vych zì cena TS-M velmi p ÌznivÏ. SnadnÈ ËiötÏnÌ P i pot ebï ËiötÏnÌ je moûno desky snadno vyjmout. DÌky tomu je jednotka velmi vhodn pro oh ev pr myslov ch kapalin a pro oh ev vody z vodovodnìho du. V mïnìk je moûnè Ëistit i chemicky. Odolnost proti korozi NerezovÈ desky v mïnìku z materi lu AISI 316 odol vajì jak okysliëenè vodï, tak i jin m korozìvnìm kapalin m. Dodat je moûno i desky z dalöìch materi l, jako je nap. titan odol vajìcì mo skè vodï. V konov p izp sobivost Prost m p id v nìm nebo odebìr nìm nïkolika desek je moûno jednotku snadno p izp sobit zmïnïn m provoznìm podmìnk m. 5

6 Ide lnì v mïnìk pro oh ev vo ParnÌ oh ÌvaËe sèrie TS-M mohou b t vyuûìv ny pro öirok rozsah vyuûitì pro oh Ìv nì kapalin. Jsou kompaktnì, vysokov konnè, umoûúujìcì p esnou regulaci teplot, jejich tepeln Ëinnost je maxim lnì a ztr ty energie jsou minim lnì. Spr vnï navrûen automatick regulace procesu zajiöùuje optim lnì a rovnomïrnè ÌzenÌ procesu p i vöech provoznìch podmìnk ch, a takè poûadovanou rychlou odezvu. Protoûe jsou parnì oh ÌvaËe TS-M kompaktnì, lze je pohotovï integrovat do st vajìcìch systèm s jin mi za ÌzenÌmi, Ëasto na plochu, kter by zdaleka nestaëila pro trubkovè v mïnìky s odpovìdajìcì kapacitou. Mnohem lepöì neû trubkovè oh ÌvaËe NiûöÌ celkovè n klady p i n vrhu v mïnìku s relativnï nìzkou teplotou kondenzace DÌky vysokè tepelnè Ëinnosti v mïnìku TS-M lze navrhnout systèm s kondenzacì p i nìzkè teplotï, tìm vybrat v mïnìk menöì velikosti, ËÌmû vznik minim lnì mnoûstvì zbytkovè p ry, vedoucì k dalöìm v hod m: ï neztr cìte energii odvïtr v nìm zbytkovè p ry ï nenì pot eba samostatn dochlazovaë kondenz tu ani systèm pro regeneraci zbytkovè p ry. RelativnÏ nìzk teplota kondenzace takè znamen, ûe teplota stïny desky na vodnì stranï je dostateënï nìzk, aby na nì nedoch zelo k tvorbï sad vodnìho kamene. TÌm je zachov n trvale vysok p estup tepla a v sledkem jsou niûöì n klady na provoz i na drûbu a vyööì vyuûitì provoznì doby. é dnè problèmy s vodnìmi r zy Na rozdìl od trubkov ch v mïnìk tepla m ûe v mïnìk typu TS-M pracovat dìky malèmu objemu mezideskovèho prostoru norm lnï i p i v raznï menöìm v konu neû je nomin lnì Ëi p ÌpadnÈm n razovèm p eruöenì p Ìvodu p ry a n slednèm vzniku vakua v kondenzaënìm prostoru, aniû by doch zelo k hromadïnì kondenz tu uvnit v mïnìku. Tento problèm se Ëasto vyskytuje p i oh Ìv nì vody na teplotu niûöì neû 100 C. U trubkov ch v mïnìk to vede ke vzniku velk ch problèm s regulacì teploty a p ÌpadnÈ velmi nebezpeënè implozi p ry, kter m ûe v mïnìk a s nìm spojen za ÌzenÌ poökodit tlakov m hydraulick m r zem. Rychl oh ev P esn regulace teplot ve spojenì s mal m objemem v mïnìku typu TS-M umoûúujì velmi rychl oh ev a tedy nap. prakticky okamûitou dod vku oh tè vody. 6

7 dy p rou DokonalÈ eöenì pro modulovè jednotky Kompaktnost v mïnìk TS-M je ide lnìm p edpokladem pro jejich vyuûitì v p edmontovan ch oh ÌvacÌch modulech. Firma Spirax Sarco, stojìcì v Ëele v robc za ÌzenÌ pro parnì hospod stvì, vyvinula kompletnì "balenou" jednotku pro oh ev mèdia p rou, jejìmû j drem je pr vï v mïnìk tepla typu TS-M. ModulovÈ uspo d nì, zahrnujìcì takè odvod kondenz tu a automatick systèm regulace teplot, umoûúuje rychlou reakci celèho systèmu, nezbytnou pro p esn a rovnomïrn oh ev mèdia za jak chkoliv provoznìch podmìnek. Typick pouûitì Jednotky TS-M lze vyuûìt ve vöech oborech, kde je topn m mèdiem p ra, coû jsou nap.: ï potravin stvì a v roba n poj ï chemick pr mysl ï energetika a elektr renstvì ï farmaceutick pr mysl ï zpracovatelsk pr mysl ï lodnì doprava ï pivovary a v roba destil t ï v roba papìru a celulûzy ï nemocnice ï topen skè aplikace ï balneo provozy 7

8 Alfa Laval je p ednìm svïtov m v robcem za ÌzenÌ pro p enos tepelnè energie a zejmèna v roby deskov ch v mïnìk tepla, kterou zah jila jiû v t ic t ch letech dvac tèho stoletì. Dnes nabìzìme nejmodernïjöì a nejv konnïjöì deskovè v mïnìky tepla p i jejich soustavnèm zdokonalov nì a konstrukënìch prav ch s nov mi, patentovï chr nïn mi technologick mi postupy. Alfa Laval zamïstn v p ibliûnï pracovnìk po celèm svïtï a je mezin rodnì organizacì, jejìmiû nejd leûitïjöìmi obory jsou kromï proces v mïny tepla takè technologie separace a dopravy kapalin. OdbornÌci firmy Alfa Laval poskytujì lok lnì podporu a servis z kaznìk m v p ibliûnï 140 zemìch svïta pro vöechny aplikace a za ÌzenÌ firmy. Alfa Laval spol. s r.o. U n kladovèho n draûì Praha 3 tel.: 02 / fax: 02 /

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více