Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice"

Transkript

1 Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice Jana Skřičková, Kateřina Fröhlich 2, Matyáš Kuhn 2, Zbyněk Bortlíček 2, Karel Hejduk 2, Miloš Pešek 3, Vítězslav Kolek 4, Ivona Grygárková 4, Leona Koubková 5, Markéta Černovská 6, Marcela Tomíšková, Jaromír Roubec 7, Libor Havel 8, František Salajka 9, Milada Zemanová 0, Helena Čoupková, Dimka Sixtová 2, Monika Šatánková, Miloslav Marel 5 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno 2 Institut biostatiky a analýzy, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno 3 Klinika nemocí plicních a TBC, FN Plzeň 4 Klinika plicních nemocí a TBC, FN a UP Olomouc 5 Plicní klinika FN Motol, Praha 6 Plicní klinika, Thomayerova nemocnice, Praha 7 Klinika plicních nemocí a TBC FN Ostrava 8 Klinika pneumologie a TBC, Nemocnice Bulovka, Praha 9 Plicní klinika, FN Hradec Králové 0 Onkologická klinika VFN a. LF UK, Praha Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno 2 První plicní klinika, VFN a. LF UK, Praha Karcinom plic zaujímá přední místa jak v incidenci, tak v mortalitě nádorových onemocnění celosvětově i v České republice. V posledních letech zaznamenala léčba NSCLC prudký rozvoj. Již v době stanovení diagnózy je snahou co nejpřesněji určit morfologickou diagnózu a pokud je to indikováno, provést genetické testování. Toto platí především o nedlaždicobuněčných NSCLC. V roce 203 byla publikovaná účinnost a bezpečnost pokračovací udržovací léčby (continuation maintenace) monoterapií pemetrexedem a díky pozitivnímu výsledku je tato léčba možná od května 203 v České republice. V naší práci prezentujeme soubor 34 hodnocených pacientů, kteří absolvovali výše uvedenou léčbu. V reálné klinické praxi v České republice bylo dosaženo léčbou pemetrexedem v pokračovací udržovací léčbě lepších výsledků než v registrační studii a léčba byla velmi dobře snášena. Zatím medián celkového přežití (OS) byl stanoven na 23,5 měsíce. Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, chemoterapie, pokračovací udržovací léčba, pemetrexed. Continuation maintenance therapy with pemetrexed in patients with non-small-cell lung cancer in the Czech Republic Lung carcinoma is among the leading cancers by incidence and mortality both worldwide and in the Czech Republic. In the recent years, there has been considerable progress in NSCLC treatment. Already at the time of diagnosis, efforts are made to establish the morphological diagnosis as precisely as possible and, when indicated, to perform genetic testing. This particularly applies to non-squamous NSCLC. In 203, the efficacy and safety data of continuation maintenance monotherapy with pemetrexed were reported and, owing to the positive outcome, this treatment has been available in the Czech Republic since May 203. Our paper presents a group of 34 evaluated patients who received the above-mentioned treatment. In real clinical practice in the Czech Republic, continuation maintenance therapy with pemetrexed achieved better results than the registration study, and the treatment was tolerated very well. So far, the median overall survival (OS) has been determined to be 23.5 months. Key words: non-small-cell lung cancer, chemotherapy, continuation maintenance therapy, pemetrexed. KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, Brno Cit. zkr: Onkologie 206; 0(): 3 36 Článek přijat redakcí: Článek přijat k publikaci: / Onkologie 206; 0(): 3 36 / ONKOLOGIE 3

2 Tab.. Vstupní charakteristiky pacientů léčených preparátem pemetrexed v udržovací léčbě Věk při zahájení udržovací léčby (roky) (N=34) N 34 Průměr (95% IS) 63,0 (6,5; 64,5) Medián (Min; Max) 64,8 (24; 79) Pohlaví (N=34) Žena N (%) 67 (50,0 %) Muž N (%) 67 (50,0 %) Tab. 2. Vstupní parametry (po stanovení diagnózy) pacientů léčených preparátem pemetrexed v udržovací léčbě Věk při stanovení diagnózy nemalobuněčného karcinomu N 34 plic (roky) (N=34) Průměr (95% IS) 62,4 (60,9; 63,9) Medián (Min; Max) 64,3 (24; 79) Histologický a/nebo cytologický typ (N=34) Adenokarcinom N (%) 8 (60,4 %) Adenokarcinom s nemucinózní složkou N (%) 32 (23,9 %) platné do Adenokarcinom s mucinózní složkou N (%) 3 (9,7 %) platné do Adenokarcinom bez bronchioloalveolárního karcinomu - N (%) 6 (4,5 %) platné do Bronchioloalveolární karcinom platné do N (%) (0,7 %) Velkobuněčný N (%) (0,7 %) Tab. 3. Stav před zahájením udržovací léčby pemetrexedem Parametr Statistika Výsledek Performance status (N=34) 0 N (%) 37 (27,6 %) N (%) 97 (72,4 %) Nejlepší dosažená odpověď při léčbě kombinací pemetrexed s cisplatinou (N=34) CR N (%) (0,7 %) PR N (%) 82 (6,2 %) SD (trvající alespoň 6 týdnů) N (%) 5 (38, %) přijatelnou úrovní toxicity, pokud je zároveň aplikována vitaminová suplementace kyselinou listovou a vitaminem B 2. Podání pemetrexedu je indikováno v kombinaci s cisplatinou v první linii léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu plic, pouze u diagnosticky prokázaného adenokarcinomu nebo velkobuněčného morfologického typu. U nemocných, u kterých bylo dosaženo kontroly onemocnění, bylo prokázáno, že další udržovací léčba zlepšuje jejich přežití (5). Velká randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III s pokročilým/metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) jiné než převážně dlaždicobuněčné histologie, nevykazujícím známky progrese onemocnění bezprostředně po ukončení čtyř cyklů léčby první linie kombinací cisplatina/pemetrexed, prokázala účinnost a bezpečnost pokračovací udržovací léčby (continuation maintenace) monoterapií pemetrexedem ve srovnání s přístupem watch and wait, za současné aplikace nejlepší podpůrné péče. Pokračovací udržovací léčba pemetrexedem prodloužila statisticky významně nezávisle hodnocenou střední dobu přežití bez progrese (PFS) o,3 měsíce (3,9 vs. 2,6 měsíce; HR 0,64 (0,5 0,8); log-rank p = 0,0002. Střední doba celkového přežití se při aktivní udržovací léčbě prodloužila o 2,9 měsíce (6,9 vs. 4 měsíců od zahájení léčby první linie); HR 0,78 (0,64 0,96); log-rank p = 0,09) (6). Úvod Karcinom plic zaujímá přední místa jak v incidenci, tak v mortalitě nádorových onemocnění celosvětově i v České republice. Incidence NSCLC je v České republice podle dat z roku 20 63/ Zvláště u žen pozorujeme prudký nárůst. Dle morfologické diagnózy se dělí na dva základní typy, malobuněčný (SCLC) a nemalobuněčný (NSCLC). NSCLC je nejčastější histologický typ, který představuje % všech karcinomů plic. Karcinom plic je velmi často diagnostikován v pokročilém stadiu, kdy již není šance na úplné vyléčení, téměř polovina pacientů je diagnostikována ve stadiu metastatického onemocnění (stadium IV), kde jedinou možností léčby je léčba systémová (). Nemalobuněčný karcinom roste pomalu, později metastázuje a je málo citlivý k chemoterapii a radioterapii. K úplnému vyléčení vede pouze cesta chirurgická, pokud je nádor diagnostikován v nízkém stadiu. Vzhledem ke své biologické povaze byl pokročilý a metastazující NSCLC považován až do roku 980 za neléčitelný. Výsledky studií po roce 980 prokázaly, že i pokročilé formy nemalobuněčného karcinomu reagují na léčbu chemoterapií, u některých stadií společně s radioterapií. V devadesátých letech 20. století byla do léčby zařazena tzv. cytostatika III. generace (paklitaxel, docetaxel, vinorelbin, gemcitabin). Léčebné kombinace platinových derivátů s výše uvedenými cytostatiky se používají především v léčbě dlaždicobuněčných karcinomů (2). Při léčebné rozvaze je v současnosti snahou vybrat pro nemocného s NSCLC lék, u kterého je prokázáno, že je účinný u nádoru, který nese určité morfologické a/nebo molekulárně genetické znaky. Tento přístup se uplatňuje nejvíce u adenokarcinomů (3, 4). Na základě morfologické diagnózy je od roku 200 v první linii léčby adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu indikováno podání antifolátu pemetrexedu v kombinaci s cisplatinou. Léčba pemetrexedem se vyznačuje Cíl práce Cílem naší práce bylo vyhodnotit pokračovací udržovací léčbu pemetrexedem u nemocných s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem plic léčených od května 203 do června 205. Pro výsledné hodnocení dat z registru Alimta (pemetrexed) byly stanoveny cílové parametry odpovídající již publikovaným v registrační studii NCT (6). Primární cílový parametr hodnocení bylo celkové přežití (OS), definované jako čas od zahájení udržovací léčby do data úmrtí. Registr je společný projekt České pneumologické a ftizeologické společnosti, České onkologické společnosti a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Statistická metodika Data byla sumarizována pomocí standardních popisných statistik a frekvenčních tabulek; absolutní a relativní počet v případě kategoriálních proměnných, v případě spojitých pro- 32 ONKOLOGIE / Onkologie 206; 0(): 3 36 /

3 Pokračovací udržovací léčba Pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem Plic v české republice Tab. 4. Udržovací léčba pemetrexedem Věk při začátku udržovací léčby (roky) (N=34) Průměr (95% IS) 63,0 (6,5; 64,5) Medián (Min; Max) 64,8 (24; 79) Věkové kategorie při začátku udržovací léčby (N=34) <65 N (%) 68 (50,7 %) 65 N (%) 66 (49,3 %) Ukončená léčba (N=34) Ano N (%) 05 (78,4 %) Ne N (%) 29 (2,6 %) Doba trvání udržovací léčby (týdny) (N=05) Průměr (95% IS) 9,87 (7,22; 22,52) Medián (Min; Max) 5,7 (3,0; 62,) Počet cyklů udržovací léčby (N=05) Průměr (95% IS) 5,8 (5,0; 6,7) Medián (Min; Max) 5,0 (; 24) Nejlepší odpověď na léčbu (N=05) SD (trvající alespoň 6 týdnů) N (%) 56 (53,3 %) PR N (%) 25 (23,8 %) PD N (%) 9 (8, %) Nehodnocena N (%) 5 (4,8 %) Důvod ukončení udržovací léčby (N=05) Progrese onemocnění N (%) 89 (84,8 %) Zhoršení stavu bez progrese N (%) 4 (3,8 %) Řádné dokončení léčebného úseku N (%) 4 (3,8 %) Nežádoucí účinek léčby N (%) 3 (2,9 %) Odmítnutí pacientem N (%) 3 (2,9 %) Úmrtí N (%) 2 (,9 %) Obr.. Celkové přežití (OS) u pacientů léčených pemetrexedem (Kaplan-Meierova křivka celkového přežití) v udržovací pokračovací léčbě měnných průměr, 95% intervaly spolehlivosti, medián a minimum a maximum. K zobrazení přežití pacientů byly použity Kaplan Meierovy křivky přežití. Nulovou hypotézou je rovnost mediánů celkového přežití (OS) v populaci českých pacientů a v populaci pacientů v registrační klinické studii. Jako referenční hodnota byla zvolena hodnota mediánu celkového přežití (OS) 3,9 měsíců z registrační studie NCT (6). Všechny analýzy a grafické výstupy byly provedeny ve statistickém softwaru SAS software, verze 9.4. Výsledky Analyzovaný soubor nemocných léčených pemetrexedem v udržovací léčbě s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice k představuje 58 pacientů. U 24 z nich však nebyly splněny podmínky pro zařazení do další analýzy. Podmínky byly nastaveny dle uvedené registrační studie tak, že pacienti museli před udržovací léčbou prodělat 4 cykly kombinované léčby pemetrexed + cisplatina v. linii, museli mít performance status 0 a muselo se jednat o pacienty s adenokarcinomem nebo velkobuněčným karcinomem. Celkově je tedy do analýzy zahrnuto 34 pacientů s pokročilým karcinomem (klinická stadia IIIB a IV). V tabulce jsou charakteristiky nemocných léčených pemetrexedem v udržovací léčbě. Z tabulky 2 jsou patrné parametry z doby stanovení diagnózy nemalobuněčného karcinomu plic. Celkové přežití (OS) V průběžném hodnocení k datu je 34 vyhodnotitelných pacientů, u kterých byl podán pemetrexed v udržovací pokračovací léčbě. Medián celkového přežití (OS) (obrázek ), kalkulovaného jako časový interval od zahájení udržovací léčby do data úmrtí byl stanoven na 23,5 měsíce (95% IS: 4,4 nedosaženo). V kategorizační studii NCT (6) (N=359) bylo s léčbou pemetrexedem dosaženo mediánu OS 3,9 měsíce. Srovnání křivek celkového přežití je zobrazeno na obrázku 2. Ze 34 pacientů byla léčebná odpověď stanovena u 05 pacientů. Z nich částečnou odpověď zaznamenalo 25 (23,8 %) pacientů. Nejčastější odpovědí byla stabilizace onemocnění u 56 (53,3 %) pacientů, bez odpovědi, tedy pouze s progresí onemocnění, bylo 9 (8, %) pacientů. V tabulce 4 jsou údaje o nemocných v udržovací léčbě pemetrexedem. Výskyt nežádoucích příhod a počty pacientů s nežádoucí příhodou (celkově a podle závažnosti) jsou zobrazeny v tabulce 5. Celkem 5 pacientů zaznamenalo nežádoucí příhodu při léčbě pemetrexedem, z toho u 3 došlo k život ohrožující/omezující závažné nežádoucí / Onkologie 206; 0(): 3 36 / ONKOLOGIE 33

4 Pokračovací udržovací léčba Pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem Plic v české republice Tab. 5. Nežádoucí příhody (N=23) Nežádoucí příhoda související s léčbou pemetrexedem (N=23) Ano N (%) 22 (95,7 %) Ne N (%) (4,3 %) Délka nežádoucí příhody (dny) (N=23) N 9 Průměr (95% IS) 7,6 (8,72; 25,60) Medián (Min; Max) 8,00 (4,0; 67,0) Byla nežádoucí příhoda závažná? (N=23) Ne N (%) 7 (73,9 %) Ano N (%) 6 (26, %) Hospitalizace v souvislosti s nežádoucí příhodou (N=23) Ne N (%) 6 (69,6 %) Ano N (%) 5 (2,7 %) Neuvedeno N (%) 2 (8,7 %) Tab. 6. Stav nemocných k Současný stav (N=34) žije N (%) 88 (65,7 %) zemřel(a) N (%) 40 (29,9 %) neznámo N (%) 6 (4,5 %) Příčina úmrtí (N=40) Nádor a jeho komplikace N (%) 39 (97,5 %) Bez souvislosti s karcinomem plic N (%) (2,5 %) Obr. 2. Srovnání OS u pacientů léčených pemetrexedem (registr ALIMTA v ČR) s registrační studií NCT (Paz-Ares a kol., 203) (6) příhodě, u 8 k závažné nežádoucí příhodě a u 8 ke střední nežádoucí příhodě (pacienti mohou mít jednu a více nežádoucích příhod). Stav nemocných léčených udržovací pokračovací léčbou pemetrexedem k je patrný z tabulky 6. Diskuze Z výsledků vyplývá, že medián celkového přežití (OS) kalkulovaného jako časový interval od zahájení udržovací léčby do data úmrtí byl 23,5 měsíce (95 % IS: 4,4 nedosaženo). V registrační studii NCT (6) (N=359) bylo s léčbou pemetrexedem dosaženo mediánu OS 3,9 měsíce. Medián celkového přežití je tedy dle dat v registru TULUNG (společný projekt České pneumologické a ftizeologické společnosti, České onkologické společnosti a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity) u české populace vyšší a tedy i lepší (zatím musíme však brát zřetel na to, že počet českých hodnocených pacientů je zatím menší než v registrační studii). U 05 pacientů s ukončenou léčbou dosáhla míra odpovědi na léčbu dle kritérií RECIST nejvýše parciální remise u 25 (23,8 %) pacientů, stabilizace onemocnění u 56 (53,3 %) pacientů a k progresi onemocnění došlo u 9 (8, %) pacientů. To znamená, že u české populace bylo dosaženo parciální remise + stabilizace onemocnění u 8 (77, %) pacientů, tedy u většího podílu léčených než v registrační studii, kde byla parciální remise + stabilizace onemocnění zaznamenaná u 227 (72 %) nemocných. Významně vyšší byl oproti registrační studii u pacientů z registru především podíl těch, kteří dosáhli na udržovací léčbě pemetrexedem další objektivní léčebné odpovědi ve formě parciální remise. U pacientů léčených v ČR to bylo 23,8 % nemocných, v registrační studii pak pouze 3 % pacientů (6). Z hlediska bezpečnosti léčby se vyskytlo celkem 23 nežádoucích účinků (7 různých nežádoucích účinků) u 5 (,2 %) pacientů. U 3 došlo k život ohrožující/omezující závažné nežádoucí příhodě u 8 pacientů došlo k závažné nežádoucí příhodě a u 8 ke střední nežádoucí příhodě. Pouze u 3 nemocných musela být léčba pro nežádoucí účinky ukončena. V registrační studii se nežádoucí účinky vyskytly u 86 (24 %) nemocných (6). O dobré toleranci léčby svědčí i délka podávání pemetrexedu v udržovací léčbě. Medián počtu cyklů udržovací léčby je v ČR 5,0 (Min; Max: ; 24) a medián celkové doby udržovací léčby je 5,7 (Min; Max: 3,0; 62,) týdne. V registrační studii byl medián počtu cyklů 4,0 (Min; Max: ; 44) (6). Medián věku byl v české populaci zatím stanoven na 64,8 (Min; Max: 24; 79) let a stav výkonnosti byl u 37 (27,6 %) pacientů hodnocen jako PS 0 a u 97 (72,4 %) jako PS, což je srovnatelné s registrační studií, ve které byl medián věku 6 (Min; Max: 32; 79) let a PS 0 u 5 (32 %) nemocných a PS u 243 (68 %) (6). Závěrem uvádíme, že výsledky z reálné klinické praxe nejen potvrdily přínos udržovací léčby Alimtou (pemetrexedem) dokumentovaný v registrační studii NCT (Paz- Ares a kol., 203), ale u české populace bylo dokonce dosaženo výsledků lepších a to při nižším výskytu nežádoucích účinků. Česká pneumologická a ftizeologická společnost proto 34 ONKOLOGIE / Onkologie 206; 0(): 3 36 /

5 jednoznačně doporučuje používání přípravku Alimta (pemetrexed) v udržovací léčbě v. linii u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří na udržovací léčbu přešli po 4 cyklech léčby Alimtou v kombinaci s cisplatinou, pokud v předchozí léčbě bylo dosaženo minimálně stabilizace onemocnění a jejich performance status je nižší než 2. Je zapotřebí si uvědomit, že data z České republiky jsou data z běžné klinické praxe a ne data z klasické klinické studie, což představuje potenciál pro selekční bias a také validita a aktuálnost dat není u 00 % záznamů (migrace pacientů, duplicity, latence záznamů, chybně zaznamenaná data, nejednotné intervaly sběru dat a kontrol apod.) (7). Závěr Výsledky z reálné klinické praxe nejen potvrdily přínos udržovací léčby pemetrexedem dokumentovaný v registrační studii NCT (6), ale u české populace bylo dokonce dosaženo výsledků lepších a to při nižším výskytu nežádoucích účinků. Česká pneumologická a ftizeologická společnost proto jednoznačně doporučuje používání přípravku pemetrexed v udržovací léčbě v. linii u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří na udržovací léčbu přešli po 4 cyklech léčby pemetrexedem v kombinaci s cisplatinou, pokud v předchozí léčbě bylo dosaženo minimálně stabilizace onemocnění a jejich performance status je nižší než 2. LITERATURA. Dušek L, Májek O, Mužík J, Koptíková J, Pavlík T, Skřičková J. Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v ČR. In: Skřičková, V. Kolek a kol. Základy moderní pneumoonkologie. Maxdorf, Praha 202: Laskin JJ, Sandler AB. State of the art in therapy for non- -small cell lung cancer. Cancer Invest 2005; 23(5): , ISSN Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. International association for the study of lung cancer /American Thoracic Society/European Respiratory Society international multidisciplinary classification of lung adenocarcinoma. J Thorac Oncol 20; 6(2): Pešek M. Nemalobuněčný karcinom plic. [online]. EUNI. [cit ] Dostupný z: 5. Scagliotti GV, et al. The Oncologist 2009; 4: Paz-Ares L, de Marinis F, et al. Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol 202; 3: Skřičková J, Bortlíček Z, Hejduk K, Brabec P, Klimeš D, Dušek L. TULUNG clinical registry of patients with non-small- -cell lung cancer (NSCLC)., PragueMedicalReport 5th Central European Lung Cancer Conference including Best of WCLC 205: ONKOLOGIE / Onkologie 206; 0(): 3 36 /

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Narozena: Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková 8.5.1958 v Chrudimi Rodné číslo: 585508/2222 Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00 Rodinný stav: Povolání: Současné

Více

Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus. testování NSCLC

Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus. testování NSCLC Novinky v klasifikaci NSCLC, multidisciplinární konsenzus 2012 pro molekulární testování NSCLC Radoslav Matěj Oddělení patologie a mol. medicíny Thomayerovy nemocnice, Praha Konsenzus Čestlice 25.6. 2010

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 8 Jak analyzovat přežití pacientů.

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE Kateřina Kopečková FN Motol, Praha Klinická hodnocení LP Nedílnou součásti vývoje léčiva Navazují na preklinický výzkum Pacienti jsou subjekty hodnocení V

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Mikulášský seminář, 25. listopadu 2011, hotel Santon, Brno Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 513 pacientů 2007 06/2011 Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry 2014 21.3.2014 Registr AINSO vytvořen na základě doporučení plynoucího z

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Registr domácí parenterální výživy

Registr domácí parenterální výživy Registr domácí parenterální výživy Aktuální stav 11/2013 dočasná DPV paliativní onkologická DPV Úpravy ve struktuře databáze pediatrická část registru prostupnost mezi centry Analýza REDNUP Dospělí pacienti

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno CZ/ONCO/617/0088 1 UROTELIÁLNÍ KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE CHEMOSENZITIVNÍ ONEMOCNĚNÍ. V době stanovení diagnózy je 15 % lokálně

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP za rok 2010 Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Martin Roubec Garant centra: MUDr. Michal Bar, Ph.D. Garant

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH AKTIVIT

PŘEHLED KLINICKÝCH AKTIVIT PŘEHLED KLINICKÝCH AKTIVIT CLINICAL TRIAL 4W 7 th Annual Report Multicentrická randomizovaná studie 4W Datum zahájení studie : 15. 4. 1996 Datum ukončení náběru: 3. 2002 Datum zjištění mediánu přežití:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci PreVon

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi L. Dušek, D. Schwarz Formy elektronické

Více

Vliv způsobu podání bortezomibu na účinnost a bezpečnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem. MUDr. P. Pavlíček FN KV a 3.

Vliv způsobu podání bortezomibu na účinnost a bezpečnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem. MUDr. P. Pavlíček FN KV a 3. Vliv způsobu podání bortezomibu na účinnost a bezpečnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem MUDr. P. Pavlíček FN KV a 3. LF UK Praha Tato prezentace vznikla s finanční podporou společnosti Johnson &

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP Situace s lymfomy v České republice David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP 11.10.2006 Slovníček - terminologie Lymfom zhoubné nádorové onemocnění mízního

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Česká myelomová skupina

Česká myelomová skupina Česká myelomová skupina 1996-2002 Klinická studie 2002 Klinická studie 4W Udržovací léčba interferonem alfa (IFN) versus udržovací léčba kombinací IFN a dexametazon po provedení autologní transplantace

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Jana Katolická Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u Sv. Anny Mnoho studií - jen čtyři nové léky Enzalutamid Abirateron + prednison Cabazitaxel Radium-223

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více