Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice František Dstál, ředitel ZŠ

2 Obsah výrční zprávy: 1. Základní údaje škle 2. Přehled brů vzdělání 3. Persnální zabezpečení činnsti škly 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a následné přijetí d škly 5. Výsledky vzdělávání ţáků 6. Prevence sciálně patlgických jevů 7. Další vzdělávání pedaggických pracvníků 8. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti 9. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí 10. Základní údaje hspdaření škly 11. Zapjení škly d rzvjvých a mezinárdních prgramů 12. Zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celţivtníh učení 13. Předlţené a realizvané prjekty financvané z cizích zdrjů 14. Splupráce s dbrvu rganizací, rganizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Šklská rada schválila dne:... Pdpis předsedy šklské rady:...

3 1. Základní údaje škle Název: Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Adresa: Havlíčkva 933, Mravské Budějvice Telefn: Fax: Internet: Právní frma: příspěvkvá rganizace IČ: DIČ: CZ Zřizvatel: Měst Mravské Budějvice Ředitel škly: František Dstál Šklská rada: předseda: Ing. Jarslav Dležal členvé: Jarslav Sapík Milena Jenerálvá Zdeněk Sukup Mgr. Ludmila Knvalinvá Mgr. Vladimír Čábel Základní škla je zřízena městem Mravské Budějvice jak příspěvkvá rganizace d Veškerá hlavní činnst je dána Záknem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), dále hlavně Vyhlášku č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 základním vzdělávání a některých náleţitstech plnění pvinné šklní dcházky a dalšími vyhláškami. MŠMT ČR prstřednictvím dbru šklství, mládeţe a sprtu Krajskéh úřadu kraje Vysčina pskytuje finanční prstředky na mzdy pracvníků a další neinvestiční výdaje vymezené zákny a vyhláškami. Měst Mravské Budějvice pskytuje finanční prstředky na prvz škly a případné investiční akce. Další finance získává rganizace dplňkvu činnstí pvlenu ve zřizvací listině: - Hstinská činnst - Pskytvání tělvýchvných a sprtvních sluţeb v blasti plavání, gymnastiky, sprtvních her, kndičníh cvičení, úplvých sprtů - Vydavatelské činnsti, plygrafická výrba, knihařské a kpírvací práce - Výrba, rzmnţvání, distribuce, prdej, prnájem zvukvých a zvukvě-brazvých záznamů a výrba nenahraných nsičů údajů a záznamů - Výrba, pravy a údrţba sprtvních ptřeb, her, hraček a dětských kčárků - Ubytvací sluţby - Pskytvání sftware, pradenství v blasti infrmačních technlgií, zpracvání dat, hstingvé a suvisející činnsti a webvé prtály - Prnájem a půjčvání věcí mvitých- Prnájem a půjčvání věcí mvitých - Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení - Mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení, včetně lektrské činnsti - Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí - Prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení a rganizvání sprtvní činnsti Na všechny uvedené činnsti rganizace vlastní ţivnstenská právnění. Sučástí rganizace vedle základní škly je i šklní jídelna, šklní druţina, šklní klub a Dům dětí a mládeţe Budík v Mravských Budějvicích s turisticku základnu v Kdusvě.

4 Technick materiální pdmínky: Šklní budva byla pstavena v letech Je zde celkem 35 učeben, z th je 13 dbrných fyzika, přírdpis, chemie, výtvarná výchva, hudební výchva, cvičná kuchyně, šklní dílna, 6 jazykvých učeben, 3 prjektvé učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, 2 pčítačvé učebny a šklní knihvna tvří infrmační centrum pr ţáky i učitele kdykliv přístup k encyklpediím a na internet na všech 74 pčítačích včetně elektrnické pšty. Dále je zde chemická labratř, 2 místnsti pr šklní druţinu, 2 tělcvičny, šklní plavecký bazén, gymnastický sál a šklní kuchyně s jídelnu. V prstrných chdbách je rzmístěn šest pingpngvých stlů pr dreagvání přestávkách. Na přilehlých pzemcích jsu zřízena hřiště na dbíjenu a malu kpanu. Pr činnst DDM máme k dispzici dvě budvy spjené chdbu. V nich se nachází celkem 5 klubven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře. Pr nepravidelnu činnst je vyuţívána turistická základna v Kdusvě, kde je 5 místnstí pr ubytvání, kuchyň, jídelny a tělcvična. 2. Přehled brů vzdělání Základní škla Obr vzdělání pdle Klasifikace kmenvých brů vzdělání: C/001 Základní škla studium denní délka studia: 9 rků 0 měsíců nejvyšší pvlený pčet ţáků v 1. rčníku: není stanven nejvyšší pvlený pčet ţáků v bru: 770 Ve šklním rce byl v zahajvacím výkaze k uveden celkvý pčet ţáků 362, z th 194 chlapců a 168 dívek. Na 1. stupni (1. 5. rčník) se vyučval v 5 třídách s celkvým pčtem ţáků 120, z th 66 chlapců a 54 děvčat. Na 2. stupni (6. 9. rčník) se vyučval v 9 třídách s celkvým pčtem ţáků 242, z th 128 chlapců a 114 dívek. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. třídě se vyučval pdle našeh Šklníh vzdělávacíh prgramu s názvem Připravuji se pr živt. Ve všech statních třídách se vyučval pdle učebních snv vzdělávacíh prgramu Základní škla, v jedné třídě a devátéh rčníku byl realizván rzšířené vyučvání jazyka anglickéh. Některé mimřádné nabídky: - výuka cizíh jazyka d 1. třídy - druhý cizí jazyk d 7. třídy v rámci vlitelných předmětů - při výuce cizíh jazyka vyučujeme sučasně v paralelních třídách a rzdělujeme děti d skupin pdle nadání, snahy a dvednstí - širká škála vlitelných předmětů d 7. třídy - výuka plavání d 3. třídy d 9. třídy jak nepvinný předmět, neb v rámci výuky Tv - výuka práce na pčítači již na 1. stupni - pravidelná výuka dvednstí vládat pčítač d 6. d 9. třídy 1 hdinu týdně, výuka psaní na pčítači všemi deseti - nabídka dplední přípravy dětí na přijímací zkušky - úspěšná účast dětí v různých sutěžích, výrazné úspěchy ve sprtvní blasti - širká nabídka zájmvých útvarů v dpledních hdinách - lyžařský zdravný pbyt na hrách pr zájemce z řad žáků 4., 5., 8. a 9. rčníků - pravidelné lyžařské výcvikvé zájezdy žáků 7. tříd

5 - uzavřený systém exkurzí pr všechny rčníky pznávání nejznámějších památek - pravidelné zájezdy na divadelní představení d Jihlavy - velké mnžství dplňkvých prgramů kulturních i sprtvních např. sutěž nejsprtvnější třídu, matematické sutěže, šklní časpis, triatln Ve škle velmi dbře pracuje Nadační fnd při ZŠ, který pmáhá výše uvedené aktivity financvat. Rčně věnuje dětem asi ,- Kč. V uplynulých letech přídil škle velmi kvalitní lyţařské vybavení čítající asi 150 párů lyţí a bt pr sjezdvé disciplíny jsu zapůjčvány i klním šklám a širké veřejnsti. Šklní družina a šklní klub Výchvně vzdělávací činnst se řídí šklským záknem a hlavně Vyhlášku č. 74/2005 Sb. ze dne zájmvém vzdělávání a vyhláškami suvisejícími. Hlavním psláním šklní druţiny a šklníh klubu je zabezpečení zájmvé činnsti, dpčinku a rekreace ţáků. ŠD umţňuje dcházku přednstně ţákům l.stupně, ale mhu být přijati i ţáci 2. stupně, pkud t dvluje kapacita. ŠK je určen přednstně pr ţáky 2. stupně, ale účastníkem můţe být i ţák l. stupně, pkud není přijat k trvalé dcházce d ŠD. D šklní druţiny byl přihlášen celkem 87 dětí, které byly rzděleny d tří ddělení. Šklní klub navštěvval celkem 127 dětí (zapčítávány jsu děti jen jednu bez hledu na pčet útvarů, jejichţ činnsti se účastní) v 11 zájmvých kruţcích. název kruţku veducí pčet dětí Havlíček Ryvlvá A., Menšíkvá 20 Plavání Chrust 21 SAM Chrust 17 Matematika převáţně váţně Hirtvá 24 Český jazyk převáţně váţně Menšíkvá, Ryvlvá B. 17 Flrbal - dívky Vrbvá 9 Kšíkvá Hirt 25 Flrbal - chlapci Hirt 15 KUNG-FU Fic, Grambal 23 Lední hkej Trţil 17 Dům dětí a mládeže Budík DDM Budík je šklské zařízení nabízející sluţby v blasti výchvy a vzdělávání pr širku veřejnst. Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činnsti pr děti, mládeţ a dspělé ve vlném čase v Mravských Budějvicích a klí. Ve šklním rce 2009/2010 jsme měli celkem 952 účastníků v 67 zájmvých útvarech. Z th byl 104 dětí (věkvá kategrie dětí, které ještě nezahájily pvinnu šklní dcházku), 724 ţáků (věkvá kategrie dívek a chlapců ze základních a středních škl) a 124 statních účastníků (dspělí). Při DDM funguje rdinné centrum Králky, které má pr svu činnst vyhrazenu jednu hernu, kam mají mţnst chdit maminky s dětmi a účastnit se plánvaných i spntánních aktivit. Od září 2009 jsme začali pravidelně splupracvat s klubem Asciace náhradních rdin ČR v Mravských Budějvicích. Dům dětí a mládeţe má v bci Kdusv turisticku základnu, která je v bdbí květen aţ říjen vyuţívána k rekreačním pbytům, šklním výletům, sustředěním zájmvých kruţků a splků a v nepslední řadě k přádání letních tábrů.

6 Hlavní blasti činnsti - pravidelná výchvná, vzdělávací a zájmvá činnsti (kruţky, kurzy, semináře ) - příleţitstná vzdělávací, zájmvá a tematická činnst - tábrvá činnst - světvá činnst, pradenství - individuální práce s talenty - péče nadané děti, ţáky a studenty prstřednictvím vzdělávacích prgramů, kurzů a exkurzí - rganizvání sutěţí a přehlídek prací dětí a ţáků Cílvé skupiny - děti mateřských škl - děti základních škl - mládeţ - dspělí - rdiče a děti - neziskvé rganizace Přehled zájmvé činnsti pravidelné název kruţku veducí pčet členů Kytara I Rehákvá J. 7 Kytara II Rehákvá J. 12 Šachy Odvárka 9 A je t Ldní mdeláři Svat 8 Street dance Přepechal 39 Rybáři Menšík 11 Maţretky I, II Rehákvá J., Peckvá 17 Maţretky Jevišvice Rehákvá J. 28 Flétna Rehákvá J. 7 Aerbik I Rehákvá J. 16 Aerbik II Jevišvice Rehákvá J. 17 Znakvý jazyk Vrlíčkvá 18 Břišní tance Milcvá 17 Flrbal Hanák J., Hanák A. 17 Kytara Jiruškvá 5 Mladý módní tvůrce Kneslvá 6 Keramika pndělí Berkvá 8 Bruslařská škla I Berkvá, Kravcvá, Pelikán, Frmanvá 26 Bruslařská škla II Berkvá, Kravcvá, Pelikán, Frmanvá 22 VZS Prkp Zd.st., Prkp Zd.ml. 33 Kšíkvá Kvárníkvá 7 Triatln Dleţal 11 Mladí hasiči Unger 23 Plavání Pulec Berkvá 13 Plavání Vdníček Berkvá 13 Puťásek Berkvá 7 Keramika Dmamil Rehákvá L. 20 Lední hkej Pelikán, Válek 21 Aquaerbik Berkvá 26 Keramika pr dspělé Rehákvá L. 11 Keramika úterý Rehákvá L. 9 Keramika pátek Rehákvá L., Berkvá 15 Keramika pátek Berkvá 9 Plavání středa Berkvá, Frmanvá 17 Plavání úterý Berkvá 16

7 Pčítače I Čábel 13 Pčítače II Čábel 9 Pčítače III Čábel 18 Vaření Frmanvá, Berkvá 20 Míčvé hry I Mittnervá 15 Míčvé hry II Bendvá 15 Kalanetika Frmanvá 42 Sprtvní gymnastika Frmanvá 13 Cvičeníčk Fryaufvá, Frmanvá, 22 Angličtina I Čírtkvá 10 Angličtina II Čírtkvá 7 Výtvarný Strnad B. 6 Výtvarné techniky Čírtkvá 11 Histrický šerm Strnad J. 11 Ruština Čírtkvá 8 Letečtí mdeláři Dvřák 11 Flétna pr zdraví Pavlišvá 11 Maturitní matematika Nečesal 9 Seminář z matematiky Nečesal 13 Knverzace v AJ I Matějkvá 10 Knverzace v AJ II Kčvá 13 Knverzace v AJ III Kčvá 13 Sciklub Štáblvá 6 Klub Sluníčk Štáblvá 24 Elektrnická kmunikace Šprinclvá 12 Knverzace v NJ Schmlzvá 10 GIS Vrlíček 7 Znakvá řeč Vrlíčkvá 14 Testy studijních předpkladů Pánkvá 10 Ruský jazyk Nvtná 10 Keramika pr rdiče a děti Nesibvá 6 Výběr z přehledu příležitstné činnsti Září zájezd pr rdiče s dětmi flrbalvé turnaje cyklistická jízda zručnsti Říjen flrbalvé turnaje zájezd d termálních lázní Drakiáda Listpad flrbalvé turnaje sustředění kruţků KUNG FU a maţretek účast na turnajích v šachu, flrbal taneční kurz kurz břišních tanců Sbta se Street dance Prsinec flrbalvé turnaje Neţ přijde Mikuláš mikulášská besídka

8 vystupení na adventních kncertech Jeţíškva pšta psaní přáníček Jeţíškvi sustředění kruţku maţretek Upvídaný budíček recitační sutěţ pr děti z MŠ kurz břišních tanců zájezd na vánční kncert H. a P. Ulrychvi bruslařská phádkvá lympiáda Krajský přebr v ledním hkeji Leden flrbalvé turnaje turnaj v kšíkvé kurz břišních tanců Velké ledvé záplení Únr kurz břišních tanců Březen kurz břišních tanců dětský karneval KP v ledním hkeji zábavné dpledne pr děti ze ZŠ Dbrvskéh veliknční výstava + vystupení zájmvých kruţků vystupení maţretek závdy ve sprtvní gymnastice - Drnhlec Duben recitační sutěţ Upvídaný budík kurz břišních tanců flrbalvé a šachvé turnaje divadelní představení Princvé jsu na draka sustředění maţretek Čardějnice turnaj v kšíkvé KP v ledním hkeji Květen zájezd pr rdiče s dětmi vystupení maţretek sustředění kruţku VZS (vdní záchranná sluţba) sustředění kruţku leteckých mdelářů šachvé, basketbalvé a flrbalvé turnaje Den matek Den tevřených dveří Červen rybářské závdy vystupení maţretek 22. rčník Mravskbudějvickéh triatlnu Červenec Tábr rybářů Srpen Tábr Peksův mlýn

9 Taneční sustředění Tábr Pd pirátsku vlajku (ve splupráci se SDH v M.Budějvicích) Příměstský tábr 3. Persnální zabezpečení činnsti škly jmén příjmení zařazení vzdělání Drahmíra Bendvá učitelka VŠ Vladimír Čábel učitel VŠ Petra Černá učitelka VŠ Yvna Dsedělvá učitelka VŠ František Dstál ředitel VŠ Jana Dvřákvá učitelka SŠ Jiří Grambal učitel VŠ Marcela Hanákvá učitelka VŠ Zdeněk Hirt učitel VŠ Mirslava Hirtvá učitelka VŠ Zdeněk Chrust učitel VŠ Gabriela Kabelkvá učitelka VŠ Ludmila Knvalinvá učitelka, výchvný pradce VŠ Květslava Knvalinvá učitelka VŠ Klára Kravcvá učitelka VŠ Renata Maršíkvá učitelka VŠ Dana Menšíkvá učitelka VŠ Ivana Nekulvá učitelka VŠ Jarmila Mittnervá učitelka VŠ Marcela Mittnervá veducí učitelka 1. stupně VŠ Blanka Ryvlvá zástupce ředitele, krdinátr ŠVP VŠ Oldřich Sedláček zástupce ředitele, ICT krdinátr VŠ Milada Simandlvá učitelka VŠ Jiří Trţil učitel SŠ Zdeněk Uttendrfský učitel, výchvný pradce, preventista VŠ Dana Berkvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Libuše Frmanvá zástupce ředitele pr DDM, ŠD, ŠK SŠ Jitka Kemsvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jarmila Rehákvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jiří Dstál statutární zástupce SŠ Libuše Medňanská samstatný eknm VŠ Marie Přinsilvá veducí ŠJ SŠ Marta Dvřákvá veducí kuchařka vyučena Marta Janderkvá kuchařka vyučena Marta Sklvá kuchařka vyučena Jarmír Sádvský šklník vyučen Rstislav Hanák správce bazénu vyučen Hana Fuchsvá uklizečka ---- Hana Jaršvá uklizečka ---- Eva Sádvská uklizečka ---- Marie Chvátalvá uklizečka ---- Marie Šulvá uklizečka ---- Zdeňka Růţičkvá uklizečka ---- Dana Ferdanvá uklizečka ---- Marie Prknvá správcvá TZ Kdusv ----

10 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a následné přijetí d škly Zápis k pvinné šklní dcházce dětí narzených d d se knal v pátek d 14:00 d 17:00 hdin a v sbtu d 9:00 d 11:00 hdin. K zápisu se dstavil a přijetí pţádal 35 záknných zástupců. Rdiče dvu dětí pţádali dklad pvinné šklní dcházky. Prtţe byly splněny všechny náleţitsti, byl dklad udělen, rdiče jednh dítěte neddali dklady ptřebné pr přijetí dítěte mladšíh šesti let.. K pvinné šklní dcházce pr šklní rk tak byl přijat celkem 32 dětí. 5. Výsledky vzdělávání žáků

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 6. Prevence sciálně patlgických jevů Prevence sciálně patlgických jevů vycházela z metdických pkynů MŠMT. Cílem byl ve splupráci s rdiči frmvat takvu sbnst ţáka, která je s hledem na svůj věk schpna rientvat se v dané prblematice, zkumat ji, dělat rzhdnutí, která si budu váţit svéh zdraví, bude umět nakládat se svým vlným časem a zvládat základní sciální dvednsti. Preventivní prgram byl zpracván za účelem minimalizvat nebezpečí puţívání drg, kuření, pţívání alkhlu aj. Tmut tématu byla přizpůsbena náplň sprtvních, kulturních a šklních akcí. Velký důraz byl kladen na smysluplné vyuţití vlnéh času a tím i nabídka kruţků při šklním klubu a šklní druţině. Minimální preventivní prgramu Škla bez drg pr šklní rk 2009/2010 Plánvané činnsti a akce: Pdpra ředitelství: - výchva dětí ke zdravému ţivtnímu stylu - pdpra dalšíh vzdělání v tét blasti - finanční a materiální zabezpečení prtidrgvých aktivit Týmvá splupráce ve škle: - pravidelné seznamvání pedaggických pracvníků s nvými pznatky v tét blasti na prvzních pradách a pedaggických radách, vyhdncvání celkvéh stavu a řešení prblémvých situací - splupráce s statními šklními zařízeními ve městě - v případě ptřeby zainteresvat i statní zaměstnance škly - diagnstika třídních klektivů, prgramy zaměřené na kperaci v třídních klektivech Aktivity pr žáky: - citlivým způsbem zapjvat d aktivit šklní parlament - věnvat patřičnu pzrnst prtidrgvé prevenci v jedntlivých předmětech, vhdně vyuţívat prbíranu látku - zapůjčení demnstračníh kufříku se vzrky drg - umţnit ţákům knzultace s prtidrgvým preventistu kdykliv - nástěnka s prtidrgvu tematiku - sutěţ nejsprtvnější třídu - schránky důvěry - vlastní šklní výzkum v blasti uţívání drg - pradenské centrum,linky důvěry-denně ZŠ Havlíčkva - širká nabídka vlnčasvých aktivit pr děti v rámci kruţků DDM viz přílha - prgram pravidelných exkurzí a výletů pr jedntlivé rčníky hrazených z prstředků Nadačníh fndu ZŠ - rganizace zájezdů na divadelní představení d Jihlavy, Brna a Prahy, dpravu hradí nadační fnd - beseda právních suvislstech při dvršení 15 let věku, suvislsti s patlgickými jevy - p. Prcházka Městský úřad Mravské Budějvice - návštěva sudníh jednání s mladistvými pr ţáky 8. a 9. rčníků dle mţnstí sudu - dtazníky pr celu šklu zaměřené na neţáducí patlgické jevy - splupráce s agenturu Střed Zajišťvání metdických pmůcek, infrmací, kntaktů - dplňvat knihvnu a videtéku pr ptřeby učitelů - aktualizvat seznam institucí a rganizací půsbících na našem krese Aktivity pr rdiče: - na pravidelných knzultacích seznamvat rdiče se stavem ve škle, předávat nejnvější infrmace a pznatky z tét blasti

28 - pţádat splupráci jak v tét blasti, tak v prblematice šikanvání a týrání dětí - v případě vhdnsti vyuţít místní Zpravdaj a kabelvu televizi Splupráce s statními dbrníky: - OHS Třebíč - Městský úřad Mravské Budějvice ddělení péče dítě, sciální kurátři - OPPP Třebíč, pbčka Mr.Budějvice - Plicie ČR - Městský úřad,sciální dbr - Okresní preventivní krdinátr Zjišťvání efektivity: - vedení evidence akcí a jejich vyhdncvání - dtazníky pr ţáky a rdiče - zpětná infrmace přes šklní parlament a schránku důvěry Největší důraz klást na c nejširší nabídku vlnčasvých aktivit jak nejlepší prtidrgvu prevenci. Nevytvářet ve škle zbytečné stresvé situace. Všechny prblémy kamţitě řešit jiţ v zárdku ve splupráci s prtidrgvým preventistu, vedením škly a rdiči. Splupráce s bčanským sdružením Střed Navázali jsme splupráci s rganizací Střed, která ve šklním rce prvedla výukvé preventivní prgramy ve všech rčnících naší škly. 1.rčník Jak jednají nejmenší 2. rčník Diagnstika třídních klektivů 3. rčník Závislsti NE 4. rčník Závislsti NE 5. rčník Šikana a prč se člvěk stává bětí 6. rčník Mám se rád 7. rčník Mezilidská tlerance 8. rčník Vztek, zlba, zlst i ty ke mně patří 9. rčník Práv a mrálka 7. Další vzdělávání pedaggických pracvníků individuální datum název akce Drahmíra Bendvá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Vladimír Čábel Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Pinnacle Studi vytváříme digitální vide (PNS) Petra Černá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Činnstní učení prvuky v rčníku Činnstní učení prvuky v rčníku

29 Přemýšlení a matematika 1 Yvna Dsedělvá Prţitkvá angličtina Metdika angličtiny na 1. stupni ZŠ Jedndenní seminář pr učitele angličtiny František Dstál EU peníze šklám - šablny Jana Dvřákvá Jedndenní seminář pr učitele angličtiny Jiří Grambal Metdický prtál nvě - knference Mtivační experimenty pr ţáky Marcela Hanákvá Knference eklgické výchvy Zdravé škly na Vysčině Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Krdinátr EVVO blkvé sustředění Krdinátr EVVO blkvé sustředění Zdeněk Hirt Těl Olmuc 2009 Zdeněk Chrust Těl Olmuc 2009 Gabriela Kabelkvá Prţitkvá angličtina Metdika angličtiny na 1. stupni ZŠ Jedndenní seminář pr učitele angličtiny Ludmila Knvalinvá Etická výchva a primární prevence Zdravé škly na Vysčině Ochrana reprdukčníh zdraví a prevence AIDS Klára Kravcvá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika 1 Jarmila Mittnervá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika 1 Marcela Mittnervá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Interaktivně na 1. stupni Přemýšlení a matematika 1 Blanka Ryvlvá Metdický prtál nvě - knference Etická výchva a primární prevence EU peníze šklám - šablny Malý labyrint češtiny Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Oldřich Sedláček E learning na ZŠ výzva Operačníh prgramu EU

30 Metdický prtál nvě - knference Adbe Flash ActinScript (MF3) Příklady dbré praxe Operační prgram EU Pinnacle Studi vytváříme digitální vide (PNS) EU peníze šklám - seminář Prjekt EU Operační prgram Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Jiří Trţil Jedndenní seminář pr učitele angličtiny 8. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti září Návštěva Rad Shw Vysčina 3. a 4. třída p. uč. Kravcvá Turnaj Nvé Syrvice vybíjená, ftbal p. uč. Mittnervá Přesplní běh šklní kl p. uč. Hirt Výstava BODIES Brn 9. rčník p. uč. Hirtvá, Hanákvá Králvská cesta Praha exkurze 8. A, 8. B p. uč. Uttendrfský, Maršíkvá, L. Knvalinvá Znjm exkurze 3. a 4. třída p. uč. Kravcvá, M. Mittnervá Atletický čtyřbj Třebíč p. uč. Hirt, Chrust říjen Screening 1. třída p. uč. Černá Setkání s Tnym a Glendu 5. rčník p. uč. Dsedělvá Setkání s Tnym a Glendu 4. rčník p. uč. Dsedělvá Mezitřídní turnaj ve flrbalu chlapci 8. a 9. třída p. uč. Hirt Exkurze Bast 9. A p. uč. Knvalinvá L Přesplní běh kresní kl Třebíč p. uč. Hirt Týden sciálních sluţeb SOŠ - 9. B p. uč. Knvalinvá L Testvání AJ SCIO 9. rčník p. uč. Ryvlvá Ftbal krskvé kl výběr 8. a 9. tříd p. uč. Chrust Týden sciálních sluţeb SOŠ - 9. C, 9. A p. uč. Knvalinvá L Exkurze Bast 9. C p. uč. Knvalinvá L Stlní tenis šklní kl chlapci tříd p. uč. Hirt Stlní tenis šklní kl chlapci 8. a 9. tříd p. uč. Chrust

31 Exkurze Bast 9. C p. uč. Knvalinvá L Okresní kl ve ftbalu výběr 8. a 9. tříd p. uč. Chrust Činnstní učení - šklení učitelé 1. stupně Kulturní vystupení na Císařském psvícení p. uč. Trţil Okrskvá kla ve flrbalu výběr chlapci 8. a 9. tříd p. uč. Hirt Praha Nárdní divadl, Nárdní muzeum p. uč. Simandlvá, Hanákvá O ţivtě strmů sutěţ ZŠ TGM p. uč. Kabelkvá Beseda se spisvatelku Petru Braunvu 7. a 8. třída p. uč. Menšíkvá Hallween party 6. rčník p. uč. Dsedělvá Preventivní prgram 2. třídy Diagnstika třídy p. uč. Uttendrfský, Bendvá Stlní tenis šklní kl dívky tříd p. uč. Hirt Mezitřídní turnaj ve flrbalu dívky třída p. uč. Hirt Preventivní prgram pr 6. Rčník Mám se rád? p. uč. Uttendrfský listpad Dpravní výchva 4. rčník p. uč. Kravcvá d Mezitřídní turnaj v kšíkvé chlapci 8. a 9. třída p. uč. Chrust d Mezitřídní turnaj v kšíkvé dívky 8. a 9. třída p. uč. Chrust Knference Jihlava p. uč. Grambal, Sedláček, Ryvlvá HD Jihlava p. uč. Menšíkvá, Ryvlvá Sukrmprávní delikty preventivní prgram 7. třídy p. uč. L. Knvalinvá Okrskvé kl v sálvé kpané p. uč. Chrust 05.11, Úřad práce Třebíč 9. rčník p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl v plavání p. uč. Hirt Exkurze Brn 6. rčník p. uč. Menšíkvá, Grambal Šikana a zákn preventivní prgram - 8. rčník p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl v halvé kpané p. uč. Chrust Mezitřídní turnaj ve flrbalu chlapci třídy p. uč. Hirt Kulturní vystupení na Oslavách 20 let Sametvé revluce p. uč. Trţil Krajské kl v plavání Ţďár nad Sázavu p. uč. Chrust Stlní tenis výběr 6. a 7. tříd kresní kl Hrtvice p. uč. Chrust Stlní tenis výběr 8. a 9. tříd kresní kl Hrtvice p. uč. Chrust Exkurze Brn 5. rčník p. uč. Mittnervá J Subkultury preventivní prgram 9. rčníky p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl ve flrbalu dívek Okříšky výběr 8. a 9. tříd p. uč. Hirt Okresní kl ve flrbalu výběr 8. a 9. tříd - Třebíč p. uč. Hirt

32 Stlní tenis výběr 8. a 9. tříd krajské kl Hrtvice p. uč. Chrust Uţ vím jak prjekt 1. st. a MŠ p. uč. Mittnervá M Okrskvá kla ve flrbalu výběr hši 6. a 7. tříd p. uč. Hirt prsinec HD Jihlava - Čardějky ze Saturnu p. uč. Ryvlvá Preventivní prgram 9. A - Subkultury p. uč. Uttendrfský Preventivní prgram 1. třída Jak jednají nejmenší? p. uč. Uttendrfský Výuka bruslení1. stupeň p. uč. Kravcvá Okresní kl ve flrbalu hši výběr 6. a 7. tříd p. uč. Hirt Olympiáda z Čj p. uč. Ryvlvá Krajské kl ve flrbalu p. uč. Hirt Bilgická lympiády p. uč. Kabelkvá Preventivní prgram 2. třída (Diagnstika třídy) p. uč. Bendvá Včela prjektvé vyučvání 7. A, B p. uč. Hanákvá Vystupení pěveckéh sbru v klášteře p. uč. Trţil Vánční turnaj v kšíkvé - dívky p. uč. Hirt Vánční bruslení p. uč. Hirt Vystupení pěveckéh sbru Přírdvědná mezitřídní sutěţ leden 2010 p. uč. Trţil p. uč. Hanákvá Veřejná hdina 1. třída p. uč. Černá Uţ vím jak prjekt s MŠ (předškláci) p. uč. Bendvá HD Jihlava p. uč. Ryvlvá, Simandlvá Bilgická lympiáda kat. 8. a 9. rčník p. uč. Kabelkvá Pythagriáda 5. třída p. uč. J. Mittnervá Šklní kl knverzační sutěţe v AJ p. uč. Dsedělvá 22.01, d Zápis d prvních tříd Lyţařský výchvně výcvikvý kurz Orlické hry Diagnstika třídníh klektivu (STŘED) 3. třída únr 2010 p. uč. M. Mittnervá p. uč. Hirt p. uč. M. Mittnervá, Uttendrfský Šklní kl bilgické lympiády kat. 6. a 7. rčník p. uč. Hanákvá Vybíjení šklní kl 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Vybíjení šklní kl 2. a 3. třída p. uč. M. Mittnervá Vybíjená krskvé kl výběr 4. a 5. tříd p. uč. Čábel Diagnstika třídníh klektivu STŘED 3. třída p. uč. M. Mittnervá

33 Okresní kl lympiády v AJ p. uč. Dsedělvá Okresní kl lympiády v AJ p. uč. Trţil Prjektvý den Karneval 1. stupeň p. uč. Kravcvá d Lyţařský výchvně výcvikvý kurz - Vrchlabí březen 2010 p. uč. Hirt Preventivní prgram ZÁVISLOST/NE p. uč. Kravcvá Bruslení 1. stupeň p. uč. Kravcvá HD Jihlava p. uč. Ryvlvá Kšíkvá kresní kl chlapci 8. a 9. třída p. uč. Chrust DVPP knference pr vyučvání AJ Učitelé AJ Bruslení 2. stupeň p. uč. Hirt, Kravcvá Matematická sutěţ Klkánek 4. a 5. třída Matematická sutěţ Cvrček 2. a 3. třída Kšíkvá kresní kl dívky 8. a 9. třída p. uč. Hirt P. uč. J. Mittnervá, Kravcvá p. uč. M. Bittnervá, Bendvá DVPP Labyrint češtiny p. uč. Ryvlvá Bruslení 2. stupeň p. uč. Hirt, Kravcvá Kulturní prgram - JEDNOTA p. uč. M. Mittnervá, Trţil Matematická sutěţ KLOKAN rčník p. uč. Hirtvá, Hanákvá, Grambal, Maršíkvá Veliknční výstava 3. rčník p. uč. M.Mittnervá Autevaluační dtazníky DVPP Pčítač ve škle (Nvé Měst na Mravě) Okresní kl matematické lympiády 4. a 5. třída (Třebíč) DVPP Pčítač ve škle p. uč. Ryvlvá p. uč. Ryvlvá, Hanákvá, Bendvá p. uč. J. Mittnervá, Kravcvá p. uč. Sedláček Veliknční turnaj v kšíkvé dívek p. uč. Hirt duben Exkurze čistička dpadních vd 8. A p. uč. Maršíkvá Exkurze MÚ Mravské Budějvice p. uč. Nekulvá EON Třída (vzdělávací prgram) p. ředitel EON Třída (vzdělávací prgram) p. ředitel Jarní vycházka za ptačím zpěvem p. uč. Kabelkvá První pmc d škl (8. B) p. uč. Hanákvá HD Jihlava Dmv důchdců kulturní prgram p. uč. Simandlvá, Maršíkvá p. uč. M. Mittnervá, J. Trţil

34 Upvídaný budík - recitační sutěţ p. uč. M. Mittnervá Bilgická lympiáda kresní kl p. uč. Kabelkvá Divadl K. Čapka p. uč. Ryvlvá Beseda pr ţáky 5. aţ 9. rčníku p. ředitel d Mezitřídní turnaj ve ftbale p. uč. Chrust Mezitřídní turnaj v přehazvané 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Mezitřídní turnaj v přehazvané 2. a 3. třída p. uč. Kravcvá Přehazvaná kresní kl ZŠ Ţeletava p. uč. Čábel Okresní kl v přehazvané 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Šklní kl v plavání p. uč. Chrust Exkurze čistička dpadních vd 8. B p. uč. Maršíkvá Sftbal šklní kl 6. aţ 9. třídy p. uč. Chrust Den Země 7. B p. uč. Hanákvá 26. SCIO testvání 3. tříd p. uč. Ryvlvá Silácký trjbj 5. aţ 9. třídy p. uč. Hirt (Ne)bezpečně na síti 5. třída (preventivní prgram) p. uč. J. Mittnervá Mc Dnald Cup miniftbal 1. aţ 5. třída p. uč. Hirt, Čábel Bilgická lympiáda kresní kl 6. a 7. třída p. uč. Hanákvá Pythagriáda kresní kl 6. a 7. třída p. uč. Hirtvá 29. Přespání ve škle 4. třída p. uč. Kravcvá HD Jihlava (Balada pr banditu) květen 2010 p. uč. Simandlvá, Ryvlvá Čas prměn (preventivní prgram) p. uč. Knvalinvá L The actin beseda pr 7. a 8. třídy p. ředitel Mc Dnald s Cup (miniftbal) kresní kl p. uč. Kravcvá Exkurze JE Dukvany p. uč. Grambal Záchranná sluţba - 8. třídy p. ředitel Muzeum Vysčiny 3. třída p. uč. M. Mittnervá Úřad práce Třebíč 8. B p. uč. Knvalinvá L Divadl ZŠ Nvé Syrvice třídy p. uč. Mittnervá M Dpravní výchva (4. třída) p. uč. Kravcvá Exkurze farma Ratibřice třídy p. uč. Černá, Bendvá Úřad práce Třebíč 8. A p. uč. Knvalinvá L Sftbal kresní kl p. uč. Chrust Phár rzhlasu kresní kl 6. a 7. třídy p. uč. Hirt Dyslektická lympiáda třídy p. uč. Kravcvá

35 Phár rzhlasu kresní kl 8. a 9. rčník p. uč. Chrust Atletický trjbj kresní kl 1. stupeň p. uč. Hirt Terezín pznávací exkurze 9. třídy p. uč. Uttendrfský Den dětí sprtvně zábavný den na hřišti p. ředitel červen Atletický čtyřbj krajské kl 8. a 9. třídy p. uč. Hirt, Chrust HD Jihlava p. uč. Ryvlvá, Maršíkvá 10. Happy English Days 5. rčník p. uč. Trţil, Dsedělvá Grázlův phár turnaj ve vybíjené 4. a 5. třídy p. uč. J. Mittnervá Happy English Day 4. rčník p. uč. Kabelkvá, Dvřákvá EKO SHOW Zatčte s elektrdpadem p. uč. Hanákvá Zámek Jarměřice nad Rkytnu 4. třída P. uč. Kravcvá Přespání ve škle 6. B p. uč. Grambal Turistický výšlap klem Mravských Budějvic 7. B p. uč. Hanákvá Vycházka kně - Laţínky p. uč. Bendvá, M. Mittnervá Divadl ZŠ TGM třídy p. uč. Ryvlvá Dravci třídy p. F. Dstál Slavnstní uknčení šklníh rku p. F. Dstál Některé sprtvní akce a výsledky Výchvné pradenství Sučasná splečnst a prblémy v ní kladu nesmírné nárky na práci pedagga. Prt se d ppředí zájmu dstává prblematika výchvnéh pradenství. Výchvný pradce pmáhá řešit svým klegům prblémy, se kterými se kaţddenně setkávají ve vyučvacím prcesu i mim něj. Hlavním úklem výchvnéh pradenství ve škle je péče vytváření ptimálníh klimatu ve výchvně-vzdělávacím prcesu, a t pr všechny účastníky děti, včetně jejich rdičů a učitele. Kvalitních výsledků tét činnsti dsahujeme tím, ţe : - splupracujeme s učiteli i rdiči ţáků při vytváření c nejpříznivějších pdmínek pr výchvu a vzdělání - jsu zavedeny pravidelné knzultační dny pr učitele a pr rdiče - velku pzrnst věnujeme prjevům dchylnéh vývje dětí, plníme úkly první diagnózy pruch učení neb chvání, pruch sbnstníh vývje dětí neb vývjvéh pţdění - věnujeme se světvé činnsti - metdicky vedeme učitele těcht dětí, dpručujeme vhdné vzdělávací a výchvné pstupy, ppř. dpručujeme učitelům vhdnu literaturu neb jiné mţnsti k rzšíření znalstí těcht typech prblémů - pečujeme nápravu vývjvých, výukvých či výchvných prblémů za pmcí individuálních výukvých plánů pr děti s pruchami učení i aplikací nvých technik, zajišťujeme mţnst vhdné nápravy pruch učení ve škle (dyslektické kruţky, individuální reedukace apd.) - metdicky vedeme učitele v tázkách integrace zdravtně pstiţených ţáků V blasti prevence sciálně neţáducíh chvání u dětí:

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2004/2005 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 12. 9. 2005 Výchvně vzdělávací

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2007/2008 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 15. 9. 2008 Výchvně vzdělávací

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více