Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice František Dstál, ředitel ZŠ

2 Obsah výrční zprávy: 1. Základní údaje škle 2. Přehled brů vzdělání 3. Persnální zabezpečení činnsti škly 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a následné přijetí d škly 5. Výsledky vzdělávání ţáků 6. Prevence sciálně patlgických jevů 7. Další vzdělávání pedaggických pracvníků 8. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti 9. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí 10. Základní údaje hspdaření škly 11. Zapjení škly d rzvjvých a mezinárdních prgramů 12. Zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celţivtníh učení 13. Předlţené a realizvané prjekty financvané z cizích zdrjů 14. Splupráce s dbrvu rganizací, rganizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Šklská rada schválila dne:... Pdpis předsedy šklské rady:...

3 1. Základní údaje škle Název: Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Adresa: Havlíčkva 933, Mravské Budějvice Telefn: Fax: Internet: Právní frma: příspěvkvá rganizace IČ: DIČ: CZ Zřizvatel: Měst Mravské Budějvice Ředitel škly: František Dstál Šklská rada: předseda: Ing. Jarslav Dležal členvé: Jarslav Sapík Milena Jenerálvá Zdeněk Sukup Mgr. Ludmila Knvalinvá Mgr. Vladimír Čábel Základní škla je zřízena městem Mravské Budějvice jak příspěvkvá rganizace d Veškerá hlavní činnst je dána Záknem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), dále hlavně Vyhlášku č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 základním vzdělávání a některých náleţitstech plnění pvinné šklní dcházky a dalšími vyhláškami. MŠMT ČR prstřednictvím dbru šklství, mládeţe a sprtu Krajskéh úřadu kraje Vysčina pskytuje finanční prstředky na mzdy pracvníků a další neinvestiční výdaje vymezené zákny a vyhláškami. Měst Mravské Budějvice pskytuje finanční prstředky na prvz škly a případné investiční akce. Další finance získává rganizace dplňkvu činnstí pvlenu ve zřizvací listině: - Hstinská činnst - Pskytvání tělvýchvných a sprtvních sluţeb v blasti plavání, gymnastiky, sprtvních her, kndičníh cvičení, úplvých sprtů - Vydavatelské činnsti, plygrafická výrba, knihařské a kpírvací práce - Výrba, rzmnţvání, distribuce, prdej, prnájem zvukvých a zvukvě-brazvých záznamů a výrba nenahraných nsičů údajů a záznamů - Výrba, pravy a údrţba sprtvních ptřeb, her, hraček a dětských kčárků - Ubytvací sluţby - Pskytvání sftware, pradenství v blasti infrmačních technlgií, zpracvání dat, hstingvé a suvisející činnsti a webvé prtály - Prnájem a půjčvání věcí mvitých- Prnájem a půjčvání věcí mvitých - Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení - Mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení, včetně lektrské činnsti - Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí - Prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení a rganizvání sprtvní činnsti Na všechny uvedené činnsti rganizace vlastní ţivnstenská právnění. Sučástí rganizace vedle základní škly je i šklní jídelna, šklní druţina, šklní klub a Dům dětí a mládeţe Budík v Mravských Budějvicích s turisticku základnu v Kdusvě.

4 Technick materiální pdmínky: Šklní budva byla pstavena v letech Je zde celkem 35 učeben, z th je 13 dbrných fyzika, přírdpis, chemie, výtvarná výchva, hudební výchva, cvičná kuchyně, šklní dílna, 6 jazykvých učeben, 3 prjektvé učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, 2 pčítačvé učebny a šklní knihvna tvří infrmační centrum pr ţáky i učitele kdykliv přístup k encyklpediím a na internet na všech 74 pčítačích včetně elektrnické pšty. Dále je zde chemická labratř, 2 místnsti pr šklní druţinu, 2 tělcvičny, šklní plavecký bazén, gymnastický sál a šklní kuchyně s jídelnu. V prstrných chdbách je rzmístěn šest pingpngvých stlů pr dreagvání přestávkách. Na přilehlých pzemcích jsu zřízena hřiště na dbíjenu a malu kpanu. Pr činnst DDM máme k dispzici dvě budvy spjené chdbu. V nich se nachází celkem 5 klubven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře. Pr nepravidelnu činnst je vyuţívána turistická základna v Kdusvě, kde je 5 místnstí pr ubytvání, kuchyň, jídelny a tělcvična. 2. Přehled brů vzdělání Základní škla Obr vzdělání pdle Klasifikace kmenvých brů vzdělání: C/001 Základní škla studium denní délka studia: 9 rků 0 měsíců nejvyšší pvlený pčet ţáků v 1. rčníku: není stanven nejvyšší pvlený pčet ţáků v bru: 770 Ve šklním rce byl v zahajvacím výkaze k uveden celkvý pčet ţáků 362, z th 194 chlapců a 168 dívek. Na 1. stupni (1. 5. rčník) se vyučval v 5 třídách s celkvým pčtem ţáků 120, z th 66 chlapců a 54 děvčat. Na 2. stupni (6. 9. rčník) se vyučval v 9 třídách s celkvým pčtem ţáků 242, z th 128 chlapců a 114 dívek. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. třídě se vyučval pdle našeh Šklníh vzdělávacíh prgramu s názvem Připravuji se pr živt. Ve všech statních třídách se vyučval pdle učebních snv vzdělávacíh prgramu Základní škla, v jedné třídě a devátéh rčníku byl realizván rzšířené vyučvání jazyka anglickéh. Některé mimřádné nabídky: - výuka cizíh jazyka d 1. třídy - druhý cizí jazyk d 7. třídy v rámci vlitelných předmětů - při výuce cizíh jazyka vyučujeme sučasně v paralelních třídách a rzdělujeme děti d skupin pdle nadání, snahy a dvednstí - širká škála vlitelných předmětů d 7. třídy - výuka plavání d 3. třídy d 9. třídy jak nepvinný předmět, neb v rámci výuky Tv - výuka práce na pčítači již na 1. stupni - pravidelná výuka dvednstí vládat pčítač d 6. d 9. třídy 1 hdinu týdně, výuka psaní na pčítači všemi deseti - nabídka dplední přípravy dětí na přijímací zkušky - úspěšná účast dětí v různých sutěžích, výrazné úspěchy ve sprtvní blasti - širká nabídka zájmvých útvarů v dpledních hdinách - lyžařský zdravný pbyt na hrách pr zájemce z řad žáků 4., 5., 8. a 9. rčníků - pravidelné lyžařské výcvikvé zájezdy žáků 7. tříd

5 - uzavřený systém exkurzí pr všechny rčníky pznávání nejznámějších památek - pravidelné zájezdy na divadelní představení d Jihlavy - velké mnžství dplňkvých prgramů kulturních i sprtvních např. sutěž nejsprtvnější třídu, matematické sutěže, šklní časpis, triatln Ve škle velmi dbře pracuje Nadační fnd při ZŠ, který pmáhá výše uvedené aktivity financvat. Rčně věnuje dětem asi ,- Kč. V uplynulých letech přídil škle velmi kvalitní lyţařské vybavení čítající asi 150 párů lyţí a bt pr sjezdvé disciplíny jsu zapůjčvány i klním šklám a širké veřejnsti. Šklní družina a šklní klub Výchvně vzdělávací činnst se řídí šklským záknem a hlavně Vyhlášku č. 74/2005 Sb. ze dne zájmvém vzdělávání a vyhláškami suvisejícími. Hlavním psláním šklní druţiny a šklníh klubu je zabezpečení zájmvé činnsti, dpčinku a rekreace ţáků. ŠD umţňuje dcházku přednstně ţákům l.stupně, ale mhu být přijati i ţáci 2. stupně, pkud t dvluje kapacita. ŠK je určen přednstně pr ţáky 2. stupně, ale účastníkem můţe být i ţák l. stupně, pkud není přijat k trvalé dcházce d ŠD. D šklní druţiny byl přihlášen celkem 87 dětí, které byly rzděleny d tří ddělení. Šklní klub navštěvval celkem 127 dětí (zapčítávány jsu děti jen jednu bez hledu na pčet útvarů, jejichţ činnsti se účastní) v 11 zájmvých kruţcích. název kruţku veducí pčet dětí Havlíček Ryvlvá A., Menšíkvá 20 Plavání Chrust 21 SAM Chrust 17 Matematika převáţně váţně Hirtvá 24 Český jazyk převáţně váţně Menšíkvá, Ryvlvá B. 17 Flrbal - dívky Vrbvá 9 Kšíkvá Hirt 25 Flrbal - chlapci Hirt 15 KUNG-FU Fic, Grambal 23 Lední hkej Trţil 17 Dům dětí a mládeže Budík DDM Budík je šklské zařízení nabízející sluţby v blasti výchvy a vzdělávání pr širku veřejnst. Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činnsti pr děti, mládeţ a dspělé ve vlném čase v Mravských Budějvicích a klí. Ve šklním rce 2009/2010 jsme měli celkem 952 účastníků v 67 zájmvých útvarech. Z th byl 104 dětí (věkvá kategrie dětí, které ještě nezahájily pvinnu šklní dcházku), 724 ţáků (věkvá kategrie dívek a chlapců ze základních a středních škl) a 124 statních účastníků (dspělí). Při DDM funguje rdinné centrum Králky, které má pr svu činnst vyhrazenu jednu hernu, kam mají mţnst chdit maminky s dětmi a účastnit se plánvaných i spntánních aktivit. Od září 2009 jsme začali pravidelně splupracvat s klubem Asciace náhradních rdin ČR v Mravských Budějvicích. Dům dětí a mládeţe má v bci Kdusv turisticku základnu, která je v bdbí květen aţ říjen vyuţívána k rekreačním pbytům, šklním výletům, sustředěním zájmvých kruţků a splků a v nepslední řadě k přádání letních tábrů.

6 Hlavní blasti činnsti - pravidelná výchvná, vzdělávací a zájmvá činnsti (kruţky, kurzy, semináře ) - příleţitstná vzdělávací, zájmvá a tematická činnst - tábrvá činnst - světvá činnst, pradenství - individuální práce s talenty - péče nadané děti, ţáky a studenty prstřednictvím vzdělávacích prgramů, kurzů a exkurzí - rganizvání sutěţí a přehlídek prací dětí a ţáků Cílvé skupiny - děti mateřských škl - děti základních škl - mládeţ - dspělí - rdiče a děti - neziskvé rganizace Přehled zájmvé činnsti pravidelné název kruţku veducí pčet členů Kytara I Rehákvá J. 7 Kytara II Rehákvá J. 12 Šachy Odvárka 9 A je t Ldní mdeláři Svat 8 Street dance Přepechal 39 Rybáři Menšík 11 Maţretky I, II Rehákvá J., Peckvá 17 Maţretky Jevišvice Rehákvá J. 28 Flétna Rehákvá J. 7 Aerbik I Rehákvá J. 16 Aerbik II Jevišvice Rehákvá J. 17 Znakvý jazyk Vrlíčkvá 18 Břišní tance Milcvá 17 Flrbal Hanák J., Hanák A. 17 Kytara Jiruškvá 5 Mladý módní tvůrce Kneslvá 6 Keramika pndělí Berkvá 8 Bruslařská škla I Berkvá, Kravcvá, Pelikán, Frmanvá 26 Bruslařská škla II Berkvá, Kravcvá, Pelikán, Frmanvá 22 VZS Prkp Zd.st., Prkp Zd.ml. 33 Kšíkvá Kvárníkvá 7 Triatln Dleţal 11 Mladí hasiči Unger 23 Plavání Pulec Berkvá 13 Plavání Vdníček Berkvá 13 Puťásek Berkvá 7 Keramika Dmamil Rehákvá L. 20 Lední hkej Pelikán, Válek 21 Aquaerbik Berkvá 26 Keramika pr dspělé Rehákvá L. 11 Keramika úterý Rehákvá L. 9 Keramika pátek Rehákvá L., Berkvá 15 Keramika pátek Berkvá 9 Plavání středa Berkvá, Frmanvá 17 Plavání úterý Berkvá 16

7 Pčítače I Čábel 13 Pčítače II Čábel 9 Pčítače III Čábel 18 Vaření Frmanvá, Berkvá 20 Míčvé hry I Mittnervá 15 Míčvé hry II Bendvá 15 Kalanetika Frmanvá 42 Sprtvní gymnastika Frmanvá 13 Cvičeníčk Fryaufvá, Frmanvá, 22 Angličtina I Čírtkvá 10 Angličtina II Čírtkvá 7 Výtvarný Strnad B. 6 Výtvarné techniky Čírtkvá 11 Histrický šerm Strnad J. 11 Ruština Čírtkvá 8 Letečtí mdeláři Dvřák 11 Flétna pr zdraví Pavlišvá 11 Maturitní matematika Nečesal 9 Seminář z matematiky Nečesal 13 Knverzace v AJ I Matějkvá 10 Knverzace v AJ II Kčvá 13 Knverzace v AJ III Kčvá 13 Sciklub Štáblvá 6 Klub Sluníčk Štáblvá 24 Elektrnická kmunikace Šprinclvá 12 Knverzace v NJ Schmlzvá 10 GIS Vrlíček 7 Znakvá řeč Vrlíčkvá 14 Testy studijních předpkladů Pánkvá 10 Ruský jazyk Nvtná 10 Keramika pr rdiče a děti Nesibvá 6 Výběr z přehledu příležitstné činnsti Září zájezd pr rdiče s dětmi flrbalvé turnaje cyklistická jízda zručnsti Říjen flrbalvé turnaje zájezd d termálních lázní Drakiáda Listpad flrbalvé turnaje sustředění kruţků KUNG FU a maţretek účast na turnajích v šachu, flrbal taneční kurz kurz břišních tanců Sbta se Street dance Prsinec flrbalvé turnaje Neţ přijde Mikuláš mikulášská besídka

8 vystupení na adventních kncertech Jeţíškva pšta psaní přáníček Jeţíškvi sustředění kruţku maţretek Upvídaný budíček recitační sutěţ pr děti z MŠ kurz břišních tanců zájezd na vánční kncert H. a P. Ulrychvi bruslařská phádkvá lympiáda Krajský přebr v ledním hkeji Leden flrbalvé turnaje turnaj v kšíkvé kurz břišních tanců Velké ledvé záplení Únr kurz břišních tanců Březen kurz břišních tanců dětský karneval KP v ledním hkeji zábavné dpledne pr děti ze ZŠ Dbrvskéh veliknční výstava + vystupení zájmvých kruţků vystupení maţretek závdy ve sprtvní gymnastice - Drnhlec Duben recitační sutěţ Upvídaný budík kurz břišních tanců flrbalvé a šachvé turnaje divadelní představení Princvé jsu na draka sustředění maţretek Čardějnice turnaj v kšíkvé KP v ledním hkeji Květen zájezd pr rdiče s dětmi vystupení maţretek sustředění kruţku VZS (vdní záchranná sluţba) sustředění kruţku leteckých mdelářů šachvé, basketbalvé a flrbalvé turnaje Den matek Den tevřených dveří Červen rybářské závdy vystupení maţretek 22. rčník Mravskbudějvickéh triatlnu Červenec Tábr rybářů Srpen Tábr Peksův mlýn

9 Taneční sustředění Tábr Pd pirátsku vlajku (ve splupráci se SDH v M.Budějvicích) Příměstský tábr 3. Persnální zabezpečení činnsti škly jmén příjmení zařazení vzdělání Drahmíra Bendvá učitelka VŠ Vladimír Čábel učitel VŠ Petra Černá učitelka VŠ Yvna Dsedělvá učitelka VŠ František Dstál ředitel VŠ Jana Dvřákvá učitelka SŠ Jiří Grambal učitel VŠ Marcela Hanákvá učitelka VŠ Zdeněk Hirt učitel VŠ Mirslava Hirtvá učitelka VŠ Zdeněk Chrust učitel VŠ Gabriela Kabelkvá učitelka VŠ Ludmila Knvalinvá učitelka, výchvný pradce VŠ Květslava Knvalinvá učitelka VŠ Klára Kravcvá učitelka VŠ Renata Maršíkvá učitelka VŠ Dana Menšíkvá učitelka VŠ Ivana Nekulvá učitelka VŠ Jarmila Mittnervá učitelka VŠ Marcela Mittnervá veducí učitelka 1. stupně VŠ Blanka Ryvlvá zástupce ředitele, krdinátr ŠVP VŠ Oldřich Sedláček zástupce ředitele, ICT krdinátr VŠ Milada Simandlvá učitelka VŠ Jiří Trţil učitel SŠ Zdeněk Uttendrfský učitel, výchvný pradce, preventista VŠ Dana Berkvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Libuše Frmanvá zástupce ředitele pr DDM, ŠD, ŠK SŠ Jitka Kemsvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jarmila Rehákvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jiří Dstál statutární zástupce SŠ Libuše Medňanská samstatný eknm VŠ Marie Přinsilvá veducí ŠJ SŠ Marta Dvřákvá veducí kuchařka vyučena Marta Janderkvá kuchařka vyučena Marta Sklvá kuchařka vyučena Jarmír Sádvský šklník vyučen Rstislav Hanák správce bazénu vyučen Hana Fuchsvá uklizečka ---- Hana Jaršvá uklizečka ---- Eva Sádvská uklizečka ---- Marie Chvátalvá uklizečka ---- Marie Šulvá uklizečka ---- Zdeňka Růţičkvá uklizečka ---- Dana Ferdanvá uklizečka ---- Marie Prknvá správcvá TZ Kdusv ----

10 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a následné přijetí d škly Zápis k pvinné šklní dcházce dětí narzených d d se knal v pátek d 14:00 d 17:00 hdin a v sbtu d 9:00 d 11:00 hdin. K zápisu se dstavil a přijetí pţádal 35 záknných zástupců. Rdiče dvu dětí pţádali dklad pvinné šklní dcházky. Prtţe byly splněny všechny náleţitsti, byl dklad udělen, rdiče jednh dítěte neddali dklady ptřebné pr přijetí dítěte mladšíh šesti let.. K pvinné šklní dcházce pr šklní rk tak byl přijat celkem 32 dětí. 5. Výsledky vzdělávání žáků

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 6. Prevence sciálně patlgických jevů Prevence sciálně patlgických jevů vycházela z metdických pkynů MŠMT. Cílem byl ve splupráci s rdiči frmvat takvu sbnst ţáka, která je s hledem na svůj věk schpna rientvat se v dané prblematice, zkumat ji, dělat rzhdnutí, která si budu váţit svéh zdraví, bude umět nakládat se svým vlným časem a zvládat základní sciální dvednsti. Preventivní prgram byl zpracván za účelem minimalizvat nebezpečí puţívání drg, kuření, pţívání alkhlu aj. Tmut tématu byla přizpůsbena náplň sprtvních, kulturních a šklních akcí. Velký důraz byl kladen na smysluplné vyuţití vlnéh času a tím i nabídka kruţků při šklním klubu a šklní druţině. Minimální preventivní prgramu Škla bez drg pr šklní rk 2009/2010 Plánvané činnsti a akce: Pdpra ředitelství: - výchva dětí ke zdravému ţivtnímu stylu - pdpra dalšíh vzdělání v tét blasti - finanční a materiální zabezpečení prtidrgvých aktivit Týmvá splupráce ve škle: - pravidelné seznamvání pedaggických pracvníků s nvými pznatky v tét blasti na prvzních pradách a pedaggických radách, vyhdncvání celkvéh stavu a řešení prblémvých situací - splupráce s statními šklními zařízeními ve městě - v případě ptřeby zainteresvat i statní zaměstnance škly - diagnstika třídních klektivů, prgramy zaměřené na kperaci v třídních klektivech Aktivity pr žáky: - citlivým způsbem zapjvat d aktivit šklní parlament - věnvat patřičnu pzrnst prtidrgvé prevenci v jedntlivých předmětech, vhdně vyuţívat prbíranu látku - zapůjčení demnstračníh kufříku se vzrky drg - umţnit ţákům knzultace s prtidrgvým preventistu kdykliv - nástěnka s prtidrgvu tematiku - sutěţ nejsprtvnější třídu - schránky důvěry - vlastní šklní výzkum v blasti uţívání drg - pradenské centrum,linky důvěry-denně ZŠ Havlíčkva - širká nabídka vlnčasvých aktivit pr děti v rámci kruţků DDM viz přílha - prgram pravidelných exkurzí a výletů pr jedntlivé rčníky hrazených z prstředků Nadačníh fndu ZŠ - rganizace zájezdů na divadelní představení d Jihlavy, Brna a Prahy, dpravu hradí nadační fnd - beseda právních suvislstech při dvršení 15 let věku, suvislsti s patlgickými jevy - p. Prcházka Městský úřad Mravské Budějvice - návštěva sudníh jednání s mladistvými pr ţáky 8. a 9. rčníků dle mţnstí sudu - dtazníky pr celu šklu zaměřené na neţáducí patlgické jevy - splupráce s agenturu Střed Zajišťvání metdických pmůcek, infrmací, kntaktů - dplňvat knihvnu a videtéku pr ptřeby učitelů - aktualizvat seznam institucí a rganizací půsbících na našem krese Aktivity pr rdiče: - na pravidelných knzultacích seznamvat rdiče se stavem ve škle, předávat nejnvější infrmace a pznatky z tét blasti

28 - pţádat splupráci jak v tét blasti, tak v prblematice šikanvání a týrání dětí - v případě vhdnsti vyuţít místní Zpravdaj a kabelvu televizi Splupráce s statními dbrníky: - OHS Třebíč - Městský úřad Mravské Budějvice ddělení péče dítě, sciální kurátři - OPPP Třebíč, pbčka Mr.Budějvice - Plicie ČR - Městský úřad,sciální dbr - Okresní preventivní krdinátr Zjišťvání efektivity: - vedení evidence akcí a jejich vyhdncvání - dtazníky pr ţáky a rdiče - zpětná infrmace přes šklní parlament a schránku důvěry Největší důraz klást na c nejširší nabídku vlnčasvých aktivit jak nejlepší prtidrgvu prevenci. Nevytvářet ve škle zbytečné stresvé situace. Všechny prblémy kamţitě řešit jiţ v zárdku ve splupráci s prtidrgvým preventistu, vedením škly a rdiči. Splupráce s bčanským sdružením Střed Navázali jsme splupráci s rganizací Střed, která ve šklním rce prvedla výukvé preventivní prgramy ve všech rčnících naší škly. 1.rčník Jak jednají nejmenší 2. rčník Diagnstika třídních klektivů 3. rčník Závislsti NE 4. rčník Závislsti NE 5. rčník Šikana a prč se člvěk stává bětí 6. rčník Mám se rád 7. rčník Mezilidská tlerance 8. rčník Vztek, zlba, zlst i ty ke mně patří 9. rčník Práv a mrálka 7. Další vzdělávání pedaggických pracvníků individuální datum název akce Drahmíra Bendvá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Vladimír Čábel Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Pinnacle Studi vytváříme digitální vide (PNS) Petra Černá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Činnstní učení prvuky v rčníku Činnstní učení prvuky v rčníku

29 Přemýšlení a matematika 1 Yvna Dsedělvá Prţitkvá angličtina Metdika angličtiny na 1. stupni ZŠ Jedndenní seminář pr učitele angličtiny František Dstál EU peníze šklám - šablny Jana Dvřákvá Jedndenní seminář pr učitele angličtiny Jiří Grambal Metdický prtál nvě - knference Mtivační experimenty pr ţáky Marcela Hanákvá Knference eklgické výchvy Zdravé škly na Vysčině Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Krdinátr EVVO blkvé sustředění Krdinátr EVVO blkvé sustředění Zdeněk Hirt Těl Olmuc 2009 Zdeněk Chrust Těl Olmuc 2009 Gabriela Kabelkvá Prţitkvá angličtina Metdika angličtiny na 1. stupni ZŠ Jedndenní seminář pr učitele angličtiny Ludmila Knvalinvá Etická výchva a primární prevence Zdravé škly na Vysčině Ochrana reprdukčníh zdraví a prevence AIDS Klára Kravcvá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika 1 Jarmila Mittnervá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika 1 Marcela Mittnervá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Interaktivně na 1. stupni Přemýšlení a matematika 1 Blanka Ryvlvá Metdický prtál nvě - knference Etická výchva a primární prevence EU peníze šklám - šablny Malý labyrint češtiny Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Oldřich Sedláček E learning na ZŠ výzva Operačníh prgramu EU

30 Metdický prtál nvě - knference Adbe Flash ActinScript (MF3) Příklady dbré praxe Operační prgram EU Pinnacle Studi vytváříme digitální vide (PNS) EU peníze šklám - seminář Prjekt EU Operační prgram Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Jiří Trţil Jedndenní seminář pr učitele angličtiny 8. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti září Návštěva Rad Shw Vysčina 3. a 4. třída p. uč. Kravcvá Turnaj Nvé Syrvice vybíjená, ftbal p. uč. Mittnervá Přesplní běh šklní kl p. uč. Hirt Výstava BODIES Brn 9. rčník p. uč. Hirtvá, Hanákvá Králvská cesta Praha exkurze 8. A, 8. B p. uč. Uttendrfský, Maršíkvá, L. Knvalinvá Znjm exkurze 3. a 4. třída p. uč. Kravcvá, M. Mittnervá Atletický čtyřbj Třebíč p. uč. Hirt, Chrust říjen Screening 1. třída p. uč. Černá Setkání s Tnym a Glendu 5. rčník p. uč. Dsedělvá Setkání s Tnym a Glendu 4. rčník p. uč. Dsedělvá Mezitřídní turnaj ve flrbalu chlapci 8. a 9. třída p. uč. Hirt Exkurze Bast 9. A p. uč. Knvalinvá L Přesplní běh kresní kl Třebíč p. uč. Hirt Týden sciálních sluţeb SOŠ - 9. B p. uč. Knvalinvá L Testvání AJ SCIO 9. rčník p. uč. Ryvlvá Ftbal krskvé kl výběr 8. a 9. tříd p. uč. Chrust Týden sciálních sluţeb SOŠ - 9. C, 9. A p. uč. Knvalinvá L Exkurze Bast 9. C p. uč. Knvalinvá L Stlní tenis šklní kl chlapci tříd p. uč. Hirt Stlní tenis šklní kl chlapci 8. a 9. tříd p. uč. Chrust

31 Exkurze Bast 9. C p. uč. Knvalinvá L Okresní kl ve ftbalu výběr 8. a 9. tříd p. uč. Chrust Činnstní učení - šklení učitelé 1. stupně Kulturní vystupení na Císařském psvícení p. uč. Trţil Okrskvá kla ve flrbalu výběr chlapci 8. a 9. tříd p. uč. Hirt Praha Nárdní divadl, Nárdní muzeum p. uč. Simandlvá, Hanákvá O ţivtě strmů sutěţ ZŠ TGM p. uč. Kabelkvá Beseda se spisvatelku Petru Braunvu 7. a 8. třída p. uč. Menšíkvá Hallween party 6. rčník p. uč. Dsedělvá Preventivní prgram 2. třídy Diagnstika třídy p. uč. Uttendrfský, Bendvá Stlní tenis šklní kl dívky tříd p. uč. Hirt Mezitřídní turnaj ve flrbalu dívky třída p. uč. Hirt Preventivní prgram pr 6. Rčník Mám se rád? p. uč. Uttendrfský listpad Dpravní výchva 4. rčník p. uč. Kravcvá d Mezitřídní turnaj v kšíkvé chlapci 8. a 9. třída p. uč. Chrust d Mezitřídní turnaj v kšíkvé dívky 8. a 9. třída p. uč. Chrust Knference Jihlava p. uč. Grambal, Sedláček, Ryvlvá HD Jihlava p. uč. Menšíkvá, Ryvlvá Sukrmprávní delikty preventivní prgram 7. třídy p. uč. L. Knvalinvá Okrskvé kl v sálvé kpané p. uč. Chrust 05.11, Úřad práce Třebíč 9. rčník p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl v plavání p. uč. Hirt Exkurze Brn 6. rčník p. uč. Menšíkvá, Grambal Šikana a zákn preventivní prgram - 8. rčník p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl v halvé kpané p. uč. Chrust Mezitřídní turnaj ve flrbalu chlapci třídy p. uč. Hirt Kulturní vystupení na Oslavách 20 let Sametvé revluce p. uč. Trţil Krajské kl v plavání Ţďár nad Sázavu p. uč. Chrust Stlní tenis výběr 6. a 7. tříd kresní kl Hrtvice p. uč. Chrust Stlní tenis výběr 8. a 9. tříd kresní kl Hrtvice p. uč. Chrust Exkurze Brn 5. rčník p. uč. Mittnervá J Subkultury preventivní prgram 9. rčníky p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl ve flrbalu dívek Okříšky výběr 8. a 9. tříd p. uč. Hirt Okresní kl ve flrbalu výběr 8. a 9. tříd - Třebíč p. uč. Hirt

32 Stlní tenis výběr 8. a 9. tříd krajské kl Hrtvice p. uč. Chrust Uţ vím jak prjekt 1. st. a MŠ p. uč. Mittnervá M Okrskvá kla ve flrbalu výběr hši 6. a 7. tříd p. uč. Hirt prsinec HD Jihlava - Čardějky ze Saturnu p. uč. Ryvlvá Preventivní prgram 9. A - Subkultury p. uč. Uttendrfský Preventivní prgram 1. třída Jak jednají nejmenší? p. uč. Uttendrfský Výuka bruslení1. stupeň p. uč. Kravcvá Okresní kl ve flrbalu hši výběr 6. a 7. tříd p. uč. Hirt Olympiáda z Čj p. uč. Ryvlvá Krajské kl ve flrbalu p. uč. Hirt Bilgická lympiády p. uč. Kabelkvá Preventivní prgram 2. třída (Diagnstika třídy) p. uč. Bendvá Včela prjektvé vyučvání 7. A, B p. uč. Hanákvá Vystupení pěveckéh sbru v klášteře p. uč. Trţil Vánční turnaj v kšíkvé - dívky p. uč. Hirt Vánční bruslení p. uč. Hirt Vystupení pěveckéh sbru Přírdvědná mezitřídní sutěţ leden 2010 p. uč. Trţil p. uč. Hanákvá Veřejná hdina 1. třída p. uč. Černá Uţ vím jak prjekt s MŠ (předškláci) p. uč. Bendvá HD Jihlava p. uč. Ryvlvá, Simandlvá Bilgická lympiáda kat. 8. a 9. rčník p. uč. Kabelkvá Pythagriáda 5. třída p. uč. J. Mittnervá Šklní kl knverzační sutěţe v AJ p. uč. Dsedělvá 22.01, d Zápis d prvních tříd Lyţařský výchvně výcvikvý kurz Orlické hry Diagnstika třídníh klektivu (STŘED) 3. třída únr 2010 p. uč. M. Mittnervá p. uč. Hirt p. uč. M. Mittnervá, Uttendrfský Šklní kl bilgické lympiády kat. 6. a 7. rčník p. uč. Hanákvá Vybíjení šklní kl 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Vybíjení šklní kl 2. a 3. třída p. uč. M. Mittnervá Vybíjená krskvé kl výběr 4. a 5. tříd p. uč. Čábel Diagnstika třídníh klektivu STŘED 3. třída p. uč. M. Mittnervá

33 Okresní kl lympiády v AJ p. uč. Dsedělvá Okresní kl lympiády v AJ p. uč. Trţil Prjektvý den Karneval 1. stupeň p. uč. Kravcvá d Lyţařský výchvně výcvikvý kurz - Vrchlabí březen 2010 p. uč. Hirt Preventivní prgram ZÁVISLOST/NE p. uč. Kravcvá Bruslení 1. stupeň p. uč. Kravcvá HD Jihlava p. uč. Ryvlvá Kšíkvá kresní kl chlapci 8. a 9. třída p. uč. Chrust DVPP knference pr vyučvání AJ Učitelé AJ Bruslení 2. stupeň p. uč. Hirt, Kravcvá Matematická sutěţ Klkánek 4. a 5. třída Matematická sutěţ Cvrček 2. a 3. třída Kšíkvá kresní kl dívky 8. a 9. třída p. uč. Hirt P. uč. J. Mittnervá, Kravcvá p. uč. M. Bittnervá, Bendvá DVPP Labyrint češtiny p. uč. Ryvlvá Bruslení 2. stupeň p. uč. Hirt, Kravcvá Kulturní prgram - JEDNOTA p. uč. M. Mittnervá, Trţil Matematická sutěţ KLOKAN rčník p. uč. Hirtvá, Hanákvá, Grambal, Maršíkvá Veliknční výstava 3. rčník p. uč. M.Mittnervá Autevaluační dtazníky DVPP Pčítač ve škle (Nvé Měst na Mravě) Okresní kl matematické lympiády 4. a 5. třída (Třebíč) DVPP Pčítač ve škle p. uč. Ryvlvá p. uč. Ryvlvá, Hanákvá, Bendvá p. uč. J. Mittnervá, Kravcvá p. uč. Sedláček Veliknční turnaj v kšíkvé dívek p. uč. Hirt duben Exkurze čistička dpadních vd 8. A p. uč. Maršíkvá Exkurze MÚ Mravské Budějvice p. uč. Nekulvá EON Třída (vzdělávací prgram) p. ředitel EON Třída (vzdělávací prgram) p. ředitel Jarní vycházka za ptačím zpěvem p. uč. Kabelkvá První pmc d škl (8. B) p. uč. Hanákvá HD Jihlava Dmv důchdců kulturní prgram p. uč. Simandlvá, Maršíkvá p. uč. M. Mittnervá, J. Trţil

34 Upvídaný budík - recitační sutěţ p. uč. M. Mittnervá Bilgická lympiáda kresní kl p. uč. Kabelkvá Divadl K. Čapka p. uč. Ryvlvá Beseda pr ţáky 5. aţ 9. rčníku p. ředitel d Mezitřídní turnaj ve ftbale p. uč. Chrust Mezitřídní turnaj v přehazvané 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Mezitřídní turnaj v přehazvané 2. a 3. třída p. uč. Kravcvá Přehazvaná kresní kl ZŠ Ţeletava p. uč. Čábel Okresní kl v přehazvané 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Šklní kl v plavání p. uč. Chrust Exkurze čistička dpadních vd 8. B p. uč. Maršíkvá Sftbal šklní kl 6. aţ 9. třídy p. uč. Chrust Den Země 7. B p. uč. Hanákvá 26. SCIO testvání 3. tříd p. uč. Ryvlvá Silácký trjbj 5. aţ 9. třídy p. uč. Hirt (Ne)bezpečně na síti 5. třída (preventivní prgram) p. uč. J. Mittnervá Mc Dnald Cup miniftbal 1. aţ 5. třída p. uč. Hirt, Čábel Bilgická lympiáda kresní kl 6. a 7. třída p. uč. Hanákvá Pythagriáda kresní kl 6. a 7. třída p. uč. Hirtvá 29. Přespání ve škle 4. třída p. uč. Kravcvá HD Jihlava (Balada pr banditu) květen 2010 p. uč. Simandlvá, Ryvlvá Čas prměn (preventivní prgram) p. uč. Knvalinvá L The actin beseda pr 7. a 8. třídy p. ředitel Mc Dnald s Cup (miniftbal) kresní kl p. uč. Kravcvá Exkurze JE Dukvany p. uč. Grambal Záchranná sluţba - 8. třídy p. ředitel Muzeum Vysčiny 3. třída p. uč. M. Mittnervá Úřad práce Třebíč 8. B p. uč. Knvalinvá L Divadl ZŠ Nvé Syrvice třídy p. uč. Mittnervá M Dpravní výchva (4. třída) p. uč. Kravcvá Exkurze farma Ratibřice třídy p. uč. Černá, Bendvá Úřad práce Třebíč 8. A p. uč. Knvalinvá L Sftbal kresní kl p. uč. Chrust Phár rzhlasu kresní kl 6. a 7. třídy p. uč. Hirt Dyslektická lympiáda třídy p. uč. Kravcvá

35 Phár rzhlasu kresní kl 8. a 9. rčník p. uč. Chrust Atletický trjbj kresní kl 1. stupeň p. uč. Hirt Terezín pznávací exkurze 9. třídy p. uč. Uttendrfský Den dětí sprtvně zábavný den na hřišti p. ředitel červen Atletický čtyřbj krajské kl 8. a 9. třídy p. uč. Hirt, Chrust HD Jihlava p. uč. Ryvlvá, Maršíkvá 10. Happy English Days 5. rčník p. uč. Trţil, Dsedělvá Grázlův phár turnaj ve vybíjené 4. a 5. třídy p. uč. J. Mittnervá Happy English Day 4. rčník p. uč. Kabelkvá, Dvřákvá EKO SHOW Zatčte s elektrdpadem p. uč. Hanákvá Zámek Jarměřice nad Rkytnu 4. třída P. uč. Kravcvá Přespání ve škle 6. B p. uč. Grambal Turistický výšlap klem Mravských Budějvic 7. B p. uč. Hanákvá Vycházka kně - Laţínky p. uč. Bendvá, M. Mittnervá Divadl ZŠ TGM třídy p. uč. Ryvlvá Dravci třídy p. F. Dstál Slavnstní uknčení šklníh rku p. F. Dstál Některé sprtvní akce a výsledky Výchvné pradenství Sučasná splečnst a prblémy v ní kladu nesmírné nárky na práci pedagga. Prt se d ppředí zájmu dstává prblematika výchvnéh pradenství. Výchvný pradce pmáhá řešit svým klegům prblémy, se kterými se kaţddenně setkávají ve vyučvacím prcesu i mim něj. Hlavním úklem výchvnéh pradenství ve škle je péče vytváření ptimálníh klimatu ve výchvně-vzdělávacím prcesu, a t pr všechny účastníky děti, včetně jejich rdičů a učitele. Kvalitních výsledků tét činnsti dsahujeme tím, ţe : - splupracujeme s učiteli i rdiči ţáků při vytváření c nejpříznivějších pdmínek pr výchvu a vzdělání - jsu zavedeny pravidelné knzultační dny pr učitele a pr rdiče - velku pzrnst věnujeme prjevům dchylnéh vývje dětí, plníme úkly první diagnózy pruch učení neb chvání, pruch sbnstníh vývje dětí neb vývjvéh pţdění - věnujeme se světvé činnsti - metdicky vedeme učitele těcht dětí, dpručujeme vhdné vzdělávací a výchvné pstupy, ppř. dpručujeme učitelům vhdnu literaturu neb jiné mţnsti k rzšíření znalstí těcht typech prblémů - pečujeme nápravu vývjvých, výukvých či výchvných prblémů za pmcí individuálních výukvých plánů pr děti s pruchami učení i aplikací nvých technik, zajišťujeme mţnst vhdné nápravy pruch učení ve škle (dyslektické kruţky, individuální reedukace apd.) - metdicky vedeme učitele v tázkách integrace zdravtně pstiţených ţáků V blasti prevence sciálně neţáducíh chvání u dětí:

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2006/2007 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 18. 9. 2007 Výchvně vzdělávací

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více