Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice František Dstál, ředitel ZŠ

2 Obsah výrční zprávy: 1. Základní údaje škle 2. Přehled brů vzdělání 3. Persnální zabezpečení činnsti škly 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a následné přijetí d škly 5. Výsledky vzdělávání ţáků 6. Prevence sciálně patlgických jevů 7. Další vzdělávání pedaggických pracvníků 8. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti 9. Výsledky inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí 10. Základní údaje hspdaření škly 11. Zapjení škly d rzvjvých a mezinárdních prgramů 12. Zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celţivtníh učení 13. Předlţené a realizvané prjekty financvané z cizích zdrjů 14. Splupráce s dbrvu rganizací, rganizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Šklská rada schválila dne:... Pdpis předsedy šklské rady:...

3 1. Základní údaje škle Název: Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Adresa: Havlíčkva 933, Mravské Budějvice Telefn: Fax: Internet: Právní frma: příspěvkvá rganizace IČ: DIČ: CZ Zřizvatel: Měst Mravské Budějvice Ředitel škly: František Dstál Šklská rada: předseda: Ing. Jarslav Dležal členvé: Jarslav Sapík Milena Jenerálvá Zdeněk Sukup Mgr. Ludmila Knvalinvá Mgr. Vladimír Čábel Základní škla je zřízena městem Mravské Budějvice jak příspěvkvá rganizace d Veškerá hlavní činnst je dána Záknem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), dále hlavně Vyhlášku č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 základním vzdělávání a některých náleţitstech plnění pvinné šklní dcházky a dalšími vyhláškami. MŠMT ČR prstřednictvím dbru šklství, mládeţe a sprtu Krajskéh úřadu kraje Vysčina pskytuje finanční prstředky na mzdy pracvníků a další neinvestiční výdaje vymezené zákny a vyhláškami. Měst Mravské Budějvice pskytuje finanční prstředky na prvz škly a případné investiční akce. Další finance získává rganizace dplňkvu činnstí pvlenu ve zřizvací listině: - Hstinská činnst - Pskytvání tělvýchvných a sprtvních sluţeb v blasti plavání, gymnastiky, sprtvních her, kndičníh cvičení, úplvých sprtů - Vydavatelské činnsti, plygrafická výrba, knihařské a kpírvací práce - Výrba, rzmnţvání, distribuce, prdej, prnájem zvukvých a zvukvě-brazvých záznamů a výrba nenahraných nsičů údajů a záznamů - Výrba, pravy a údrţba sprtvních ptřeb, her, hraček a dětských kčárků - Ubytvací sluţby - Pskytvání sftware, pradenství v blasti infrmačních technlgií, zpracvání dat, hstingvé a suvisející činnsti a webvé prtály - Prnájem a půjčvání věcí mvitých- Prnájem a půjčvání věcí mvitých - Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení - Mimšklní výchva a vzdělávání, přádání kurzů, šklení, včetně lektrské činnsti - Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, přádání kulturních prdukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí - Prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení a rganizvání sprtvní činnsti Na všechny uvedené činnsti rganizace vlastní ţivnstenská právnění. Sučástí rganizace vedle základní škly je i šklní jídelna, šklní druţina, šklní klub a Dům dětí a mládeţe Budík v Mravských Budějvicích s turisticku základnu v Kdusvě.

4 Technick materiální pdmínky: Šklní budva byla pstavena v letech Je zde celkem 35 učeben, z th je 13 dbrných fyzika, přírdpis, chemie, výtvarná výchva, hudební výchva, cvičná kuchyně, šklní dílna, 6 jazykvých učeben, 3 prjektvé učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, 2 pčítačvé učebny a šklní knihvna tvří infrmační centrum pr ţáky i učitele kdykliv přístup k encyklpediím a na internet na všech 74 pčítačích včetně elektrnické pšty. Dále je zde chemická labratř, 2 místnsti pr šklní druţinu, 2 tělcvičny, šklní plavecký bazén, gymnastický sál a šklní kuchyně s jídelnu. V prstrných chdbách je rzmístěn šest pingpngvých stlů pr dreagvání přestávkách. Na přilehlých pzemcích jsu zřízena hřiště na dbíjenu a malu kpanu. Pr činnst DDM máme k dispzici dvě budvy spjené chdbu. V nich se nachází celkem 5 klubven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře. Pr nepravidelnu činnst je vyuţívána turistická základna v Kdusvě, kde je 5 místnstí pr ubytvání, kuchyň, jídelny a tělcvična. 2. Přehled brů vzdělání Základní škla Obr vzdělání pdle Klasifikace kmenvých brů vzdělání: C/001 Základní škla studium denní délka studia: 9 rků 0 měsíců nejvyšší pvlený pčet ţáků v 1. rčníku: není stanven nejvyšší pvlený pčet ţáků v bru: 770 Ve šklním rce byl v zahajvacím výkaze k uveden celkvý pčet ţáků 362, z th 194 chlapců a 168 dívek. Na 1. stupni (1. 5. rčník) se vyučval v 5 třídách s celkvým pčtem ţáků 120, z th 66 chlapců a 54 děvčat. Na 2. stupni (6. 9. rčník) se vyučval v 9 třídách s celkvým pčtem ţáků 242, z th 128 chlapců a 114 dívek. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. třídě se vyučval pdle našeh Šklníh vzdělávacíh prgramu s názvem Připravuji se pr živt. Ve všech statních třídách se vyučval pdle učebních snv vzdělávacíh prgramu Základní škla, v jedné třídě a devátéh rčníku byl realizván rzšířené vyučvání jazyka anglickéh. Některé mimřádné nabídky: - výuka cizíh jazyka d 1. třídy - druhý cizí jazyk d 7. třídy v rámci vlitelných předmětů - při výuce cizíh jazyka vyučujeme sučasně v paralelních třídách a rzdělujeme děti d skupin pdle nadání, snahy a dvednstí - širká škála vlitelných předmětů d 7. třídy - výuka plavání d 3. třídy d 9. třídy jak nepvinný předmět, neb v rámci výuky Tv - výuka práce na pčítači již na 1. stupni - pravidelná výuka dvednstí vládat pčítač d 6. d 9. třídy 1 hdinu týdně, výuka psaní na pčítači všemi deseti - nabídka dplední přípravy dětí na přijímací zkušky - úspěšná účast dětí v různých sutěžích, výrazné úspěchy ve sprtvní blasti - širká nabídka zájmvých útvarů v dpledních hdinách - lyžařský zdravný pbyt na hrách pr zájemce z řad žáků 4., 5., 8. a 9. rčníků - pravidelné lyžařské výcvikvé zájezdy žáků 7. tříd

5 - uzavřený systém exkurzí pr všechny rčníky pznávání nejznámějších památek - pravidelné zájezdy na divadelní představení d Jihlavy - velké mnžství dplňkvých prgramů kulturních i sprtvních např. sutěž nejsprtvnější třídu, matematické sutěže, šklní časpis, triatln Ve škle velmi dbře pracuje Nadační fnd při ZŠ, který pmáhá výše uvedené aktivity financvat. Rčně věnuje dětem asi ,- Kč. V uplynulých letech přídil škle velmi kvalitní lyţařské vybavení čítající asi 150 párů lyţí a bt pr sjezdvé disciplíny jsu zapůjčvány i klním šklám a širké veřejnsti. Šklní družina a šklní klub Výchvně vzdělávací činnst se řídí šklským záknem a hlavně Vyhlášku č. 74/2005 Sb. ze dne zájmvém vzdělávání a vyhláškami suvisejícími. Hlavním psláním šklní druţiny a šklníh klubu je zabezpečení zájmvé činnsti, dpčinku a rekreace ţáků. ŠD umţňuje dcházku přednstně ţákům l.stupně, ale mhu být přijati i ţáci 2. stupně, pkud t dvluje kapacita. ŠK je určen přednstně pr ţáky 2. stupně, ale účastníkem můţe být i ţák l. stupně, pkud není přijat k trvalé dcházce d ŠD. D šklní druţiny byl přihlášen celkem 87 dětí, které byly rzděleny d tří ddělení. Šklní klub navštěvval celkem 127 dětí (zapčítávány jsu děti jen jednu bez hledu na pčet útvarů, jejichţ činnsti se účastní) v 11 zájmvých kruţcích. název kruţku veducí pčet dětí Havlíček Ryvlvá A., Menšíkvá 20 Plavání Chrust 21 SAM Chrust 17 Matematika převáţně váţně Hirtvá 24 Český jazyk převáţně váţně Menšíkvá, Ryvlvá B. 17 Flrbal - dívky Vrbvá 9 Kšíkvá Hirt 25 Flrbal - chlapci Hirt 15 KUNG-FU Fic, Grambal 23 Lední hkej Trţil 17 Dům dětí a mládeže Budík DDM Budík je šklské zařízení nabízející sluţby v blasti výchvy a vzdělávání pr širku veřejnst. Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činnsti pr děti, mládeţ a dspělé ve vlném čase v Mravských Budějvicích a klí. Ve šklním rce 2009/2010 jsme měli celkem 952 účastníků v 67 zájmvých útvarech. Z th byl 104 dětí (věkvá kategrie dětí, které ještě nezahájily pvinnu šklní dcházku), 724 ţáků (věkvá kategrie dívek a chlapců ze základních a středních škl) a 124 statních účastníků (dspělí). Při DDM funguje rdinné centrum Králky, které má pr svu činnst vyhrazenu jednu hernu, kam mají mţnst chdit maminky s dětmi a účastnit se plánvaných i spntánních aktivit. Od září 2009 jsme začali pravidelně splupracvat s klubem Asciace náhradních rdin ČR v Mravských Budějvicích. Dům dětí a mládeţe má v bci Kdusv turisticku základnu, která je v bdbí květen aţ říjen vyuţívána k rekreačním pbytům, šklním výletům, sustředěním zájmvých kruţků a splků a v nepslední řadě k přádání letních tábrů.

6 Hlavní blasti činnsti - pravidelná výchvná, vzdělávací a zájmvá činnsti (kruţky, kurzy, semináře ) - příleţitstná vzdělávací, zájmvá a tematická činnst - tábrvá činnst - světvá činnst, pradenství - individuální práce s talenty - péče nadané děti, ţáky a studenty prstřednictvím vzdělávacích prgramů, kurzů a exkurzí - rganizvání sutěţí a přehlídek prací dětí a ţáků Cílvé skupiny - děti mateřských škl - děti základních škl - mládeţ - dspělí - rdiče a děti - neziskvé rganizace Přehled zájmvé činnsti pravidelné název kruţku veducí pčet členů Kytara I Rehákvá J. 7 Kytara II Rehákvá J. 12 Šachy Odvárka 9 A je t Ldní mdeláři Svat 8 Street dance Přepechal 39 Rybáři Menšík 11 Maţretky I, II Rehákvá J., Peckvá 17 Maţretky Jevišvice Rehákvá J. 28 Flétna Rehákvá J. 7 Aerbik I Rehákvá J. 16 Aerbik II Jevišvice Rehákvá J. 17 Znakvý jazyk Vrlíčkvá 18 Břišní tance Milcvá 17 Flrbal Hanák J., Hanák A. 17 Kytara Jiruškvá 5 Mladý módní tvůrce Kneslvá 6 Keramika pndělí Berkvá 8 Bruslařská škla I Berkvá, Kravcvá, Pelikán, Frmanvá 26 Bruslařská škla II Berkvá, Kravcvá, Pelikán, Frmanvá 22 VZS Prkp Zd.st., Prkp Zd.ml. 33 Kšíkvá Kvárníkvá 7 Triatln Dleţal 11 Mladí hasiči Unger 23 Plavání Pulec Berkvá 13 Plavání Vdníček Berkvá 13 Puťásek Berkvá 7 Keramika Dmamil Rehákvá L. 20 Lední hkej Pelikán, Válek 21 Aquaerbik Berkvá 26 Keramika pr dspělé Rehákvá L. 11 Keramika úterý Rehákvá L. 9 Keramika pátek Rehákvá L., Berkvá 15 Keramika pátek Berkvá 9 Plavání středa Berkvá, Frmanvá 17 Plavání úterý Berkvá 16

7 Pčítače I Čábel 13 Pčítače II Čábel 9 Pčítače III Čábel 18 Vaření Frmanvá, Berkvá 20 Míčvé hry I Mittnervá 15 Míčvé hry II Bendvá 15 Kalanetika Frmanvá 42 Sprtvní gymnastika Frmanvá 13 Cvičeníčk Fryaufvá, Frmanvá, 22 Angličtina I Čírtkvá 10 Angličtina II Čírtkvá 7 Výtvarný Strnad B. 6 Výtvarné techniky Čírtkvá 11 Histrický šerm Strnad J. 11 Ruština Čírtkvá 8 Letečtí mdeláři Dvřák 11 Flétna pr zdraví Pavlišvá 11 Maturitní matematika Nečesal 9 Seminář z matematiky Nečesal 13 Knverzace v AJ I Matějkvá 10 Knverzace v AJ II Kčvá 13 Knverzace v AJ III Kčvá 13 Sciklub Štáblvá 6 Klub Sluníčk Štáblvá 24 Elektrnická kmunikace Šprinclvá 12 Knverzace v NJ Schmlzvá 10 GIS Vrlíček 7 Znakvá řeč Vrlíčkvá 14 Testy studijních předpkladů Pánkvá 10 Ruský jazyk Nvtná 10 Keramika pr rdiče a děti Nesibvá 6 Výběr z přehledu příležitstné činnsti Září zájezd pr rdiče s dětmi flrbalvé turnaje cyklistická jízda zručnsti Říjen flrbalvé turnaje zájezd d termálních lázní Drakiáda Listpad flrbalvé turnaje sustředění kruţků KUNG FU a maţretek účast na turnajích v šachu, flrbal taneční kurz kurz břišních tanců Sbta se Street dance Prsinec flrbalvé turnaje Neţ přijde Mikuláš mikulášská besídka

8 vystupení na adventních kncertech Jeţíškva pšta psaní přáníček Jeţíškvi sustředění kruţku maţretek Upvídaný budíček recitační sutěţ pr děti z MŠ kurz břišních tanců zájezd na vánční kncert H. a P. Ulrychvi bruslařská phádkvá lympiáda Krajský přebr v ledním hkeji Leden flrbalvé turnaje turnaj v kšíkvé kurz břišních tanců Velké ledvé záplení Únr kurz břišních tanců Březen kurz břišních tanců dětský karneval KP v ledním hkeji zábavné dpledne pr děti ze ZŠ Dbrvskéh veliknční výstava + vystupení zájmvých kruţků vystupení maţretek závdy ve sprtvní gymnastice - Drnhlec Duben recitační sutěţ Upvídaný budík kurz břišních tanců flrbalvé a šachvé turnaje divadelní představení Princvé jsu na draka sustředění maţretek Čardějnice turnaj v kšíkvé KP v ledním hkeji Květen zájezd pr rdiče s dětmi vystupení maţretek sustředění kruţku VZS (vdní záchranná sluţba) sustředění kruţku leteckých mdelářů šachvé, basketbalvé a flrbalvé turnaje Den matek Den tevřených dveří Červen rybářské závdy vystupení maţretek 22. rčník Mravskbudějvickéh triatlnu Červenec Tábr rybářů Srpen Tábr Peksův mlýn

9 Taneční sustředění Tábr Pd pirátsku vlajku (ve splupráci se SDH v M.Budějvicích) Příměstský tábr 3. Persnální zabezpečení činnsti škly jmén příjmení zařazení vzdělání Drahmíra Bendvá učitelka VŠ Vladimír Čábel učitel VŠ Petra Černá učitelka VŠ Yvna Dsedělvá učitelka VŠ František Dstál ředitel VŠ Jana Dvřákvá učitelka SŠ Jiří Grambal učitel VŠ Marcela Hanákvá učitelka VŠ Zdeněk Hirt učitel VŠ Mirslava Hirtvá učitelka VŠ Zdeněk Chrust učitel VŠ Gabriela Kabelkvá učitelka VŠ Ludmila Knvalinvá učitelka, výchvný pradce VŠ Květslava Knvalinvá učitelka VŠ Klára Kravcvá učitelka VŠ Renata Maršíkvá učitelka VŠ Dana Menšíkvá učitelka VŠ Ivana Nekulvá učitelka VŠ Jarmila Mittnervá učitelka VŠ Marcela Mittnervá veducí učitelka 1. stupně VŠ Blanka Ryvlvá zástupce ředitele, krdinátr ŠVP VŠ Oldřich Sedláček zástupce ředitele, ICT krdinátr VŠ Milada Simandlvá učitelka VŠ Jiří Trţil učitel SŠ Zdeněk Uttendrfský učitel, výchvný pradce, preventista VŠ Dana Berkvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Libuše Frmanvá zástupce ředitele pr DDM, ŠD, ŠK SŠ Jitka Kemsvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jarmila Rehákvá vychvatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jiří Dstál statutární zástupce SŠ Libuše Medňanská samstatný eknm VŠ Marie Přinsilvá veducí ŠJ SŠ Marta Dvřákvá veducí kuchařka vyučena Marta Janderkvá kuchařka vyučena Marta Sklvá kuchařka vyučena Jarmír Sádvský šklník vyučen Rstislav Hanák správce bazénu vyučen Hana Fuchsvá uklizečka ---- Hana Jaršvá uklizečka ---- Eva Sádvská uklizečka ---- Marie Chvátalvá uklizečka ---- Marie Šulvá uklizečka ---- Zdeňka Růţičkvá uklizečka ---- Dana Ferdanvá uklizečka ---- Marie Prknvá správcvá TZ Kdusv ----

10 4. Zápis k pvinné šklní dcházce a následné přijetí d škly Zápis k pvinné šklní dcházce dětí narzených d d se knal v pátek d 14:00 d 17:00 hdin a v sbtu d 9:00 d 11:00 hdin. K zápisu se dstavil a přijetí pţádal 35 záknných zástupců. Rdiče dvu dětí pţádali dklad pvinné šklní dcházky. Prtţe byly splněny všechny náleţitsti, byl dklad udělen, rdiče jednh dítěte neddali dklady ptřebné pr přijetí dítěte mladšíh šesti let.. K pvinné šklní dcházce pr šklní rk tak byl přijat celkem 32 dětí. 5. Výsledky vzdělávání žáků

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 6. Prevence sciálně patlgických jevů Prevence sciálně patlgických jevů vycházela z metdických pkynů MŠMT. Cílem byl ve splupráci s rdiči frmvat takvu sbnst ţáka, která je s hledem na svůj věk schpna rientvat se v dané prblematice, zkumat ji, dělat rzhdnutí, která si budu váţit svéh zdraví, bude umět nakládat se svým vlným časem a zvládat základní sciální dvednsti. Preventivní prgram byl zpracván za účelem minimalizvat nebezpečí puţívání drg, kuření, pţívání alkhlu aj. Tmut tématu byla přizpůsbena náplň sprtvních, kulturních a šklních akcí. Velký důraz byl kladen na smysluplné vyuţití vlnéh času a tím i nabídka kruţků při šklním klubu a šklní druţině. Minimální preventivní prgramu Škla bez drg pr šklní rk 2009/2010 Plánvané činnsti a akce: Pdpra ředitelství: - výchva dětí ke zdravému ţivtnímu stylu - pdpra dalšíh vzdělání v tét blasti - finanční a materiální zabezpečení prtidrgvých aktivit Týmvá splupráce ve škle: - pravidelné seznamvání pedaggických pracvníků s nvými pznatky v tét blasti na prvzních pradách a pedaggických radách, vyhdncvání celkvéh stavu a řešení prblémvých situací - splupráce s statními šklními zařízeními ve městě - v případě ptřeby zainteresvat i statní zaměstnance škly - diagnstika třídních klektivů, prgramy zaměřené na kperaci v třídních klektivech Aktivity pr žáky: - citlivým způsbem zapjvat d aktivit šklní parlament - věnvat patřičnu pzrnst prtidrgvé prevenci v jedntlivých předmětech, vhdně vyuţívat prbíranu látku - zapůjčení demnstračníh kufříku se vzrky drg - umţnit ţákům knzultace s prtidrgvým preventistu kdykliv - nástěnka s prtidrgvu tematiku - sutěţ nejsprtvnější třídu - schránky důvěry - vlastní šklní výzkum v blasti uţívání drg - pradenské centrum,linky důvěry-denně ZŠ Havlíčkva - širká nabídka vlnčasvých aktivit pr děti v rámci kruţků DDM viz přílha - prgram pravidelných exkurzí a výletů pr jedntlivé rčníky hrazených z prstředků Nadačníh fndu ZŠ - rganizace zájezdů na divadelní představení d Jihlavy, Brna a Prahy, dpravu hradí nadační fnd - beseda právních suvislstech při dvršení 15 let věku, suvislsti s patlgickými jevy - p. Prcházka Městský úřad Mravské Budějvice - návštěva sudníh jednání s mladistvými pr ţáky 8. a 9. rčníků dle mţnstí sudu - dtazníky pr celu šklu zaměřené na neţáducí patlgické jevy - splupráce s agenturu Střed Zajišťvání metdických pmůcek, infrmací, kntaktů - dplňvat knihvnu a videtéku pr ptřeby učitelů - aktualizvat seznam institucí a rganizací půsbících na našem krese Aktivity pr rdiče: - na pravidelných knzultacích seznamvat rdiče se stavem ve škle, předávat nejnvější infrmace a pznatky z tét blasti

28 - pţádat splupráci jak v tét blasti, tak v prblematice šikanvání a týrání dětí - v případě vhdnsti vyuţít místní Zpravdaj a kabelvu televizi Splupráce s statními dbrníky: - OHS Třebíč - Městský úřad Mravské Budějvice ddělení péče dítě, sciální kurátři - OPPP Třebíč, pbčka Mr.Budějvice - Plicie ČR - Městský úřad,sciální dbr - Okresní preventivní krdinátr Zjišťvání efektivity: - vedení evidence akcí a jejich vyhdncvání - dtazníky pr ţáky a rdiče - zpětná infrmace přes šklní parlament a schránku důvěry Největší důraz klást na c nejširší nabídku vlnčasvých aktivit jak nejlepší prtidrgvu prevenci. Nevytvářet ve škle zbytečné stresvé situace. Všechny prblémy kamţitě řešit jiţ v zárdku ve splupráci s prtidrgvým preventistu, vedením škly a rdiči. Splupráce s bčanským sdružením Střed Navázali jsme splupráci s rganizací Střed, která ve šklním rce prvedla výukvé preventivní prgramy ve všech rčnících naší škly. 1.rčník Jak jednají nejmenší 2. rčník Diagnstika třídních klektivů 3. rčník Závislsti NE 4. rčník Závislsti NE 5. rčník Šikana a prč se člvěk stává bětí 6. rčník Mám se rád 7. rčník Mezilidská tlerance 8. rčník Vztek, zlba, zlst i ty ke mně patří 9. rčník Práv a mrálka 7. Další vzdělávání pedaggických pracvníků individuální datum název akce Drahmíra Bendvá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Vladimír Čábel Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Pinnacle Studi vytváříme digitální vide (PNS) Petra Černá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Činnstní učení prvuky v rčníku Činnstní učení prvuky v rčníku

29 Přemýšlení a matematika 1 Yvna Dsedělvá Prţitkvá angličtina Metdika angličtiny na 1. stupni ZŠ Jedndenní seminář pr učitele angličtiny František Dstál EU peníze šklám - šablny Jana Dvřákvá Jedndenní seminář pr učitele angličtiny Jiří Grambal Metdický prtál nvě - knference Mtivační experimenty pr ţáky Marcela Hanákvá Knference eklgické výchvy Zdravé škly na Vysčině Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Krdinátr EVVO blkvé sustředění Krdinátr EVVO blkvé sustředění Zdeněk Hirt Těl Olmuc 2009 Zdeněk Chrust Těl Olmuc 2009 Gabriela Kabelkvá Prţitkvá angličtina Metdika angličtiny na 1. stupni ZŠ Jedndenní seminář pr učitele angličtiny Ludmila Knvalinvá Etická výchva a primární prevence Zdravé škly na Vysčině Ochrana reprdukčníh zdraví a prevence AIDS Klára Kravcvá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika 1 Jarmila Mittnervá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Přemýšlení a matematika 1 Marcela Mittnervá Činnstní učení v matematice ve 3. rčníku Interaktivně na 1. stupni Přemýšlení a matematika 1 Blanka Ryvlvá Metdický prtál nvě - knference Etická výchva a primární prevence EU peníze šklám - šablny Malý labyrint češtiny Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Oldřich Sedláček E learning na ZŠ výzva Operačníh prgramu EU

30 Metdický prtál nvě - knference Adbe Flash ActinScript (MF3) Příklady dbré praxe Operační prgram EU Pinnacle Studi vytváříme digitální vide (PNS) EU peníze šklám - seminář Prjekt EU Operační prgram Tvrba, sdílení a výměna elektrnických materiálů Jiří Trţil Jedndenní seminář pr učitele angličtiny 8. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti září Návštěva Rad Shw Vysčina 3. a 4. třída p. uč. Kravcvá Turnaj Nvé Syrvice vybíjená, ftbal p. uč. Mittnervá Přesplní běh šklní kl p. uč. Hirt Výstava BODIES Brn 9. rčník p. uč. Hirtvá, Hanákvá Králvská cesta Praha exkurze 8. A, 8. B p. uč. Uttendrfský, Maršíkvá, L. Knvalinvá Znjm exkurze 3. a 4. třída p. uč. Kravcvá, M. Mittnervá Atletický čtyřbj Třebíč p. uč. Hirt, Chrust říjen Screening 1. třída p. uč. Černá Setkání s Tnym a Glendu 5. rčník p. uč. Dsedělvá Setkání s Tnym a Glendu 4. rčník p. uč. Dsedělvá Mezitřídní turnaj ve flrbalu chlapci 8. a 9. třída p. uč. Hirt Exkurze Bast 9. A p. uč. Knvalinvá L Přesplní běh kresní kl Třebíč p. uč. Hirt Týden sciálních sluţeb SOŠ - 9. B p. uč. Knvalinvá L Testvání AJ SCIO 9. rčník p. uč. Ryvlvá Ftbal krskvé kl výběr 8. a 9. tříd p. uč. Chrust Týden sciálních sluţeb SOŠ - 9. C, 9. A p. uč. Knvalinvá L Exkurze Bast 9. C p. uč. Knvalinvá L Stlní tenis šklní kl chlapci tříd p. uč. Hirt Stlní tenis šklní kl chlapci 8. a 9. tříd p. uč. Chrust

31 Exkurze Bast 9. C p. uč. Knvalinvá L Okresní kl ve ftbalu výběr 8. a 9. tříd p. uč. Chrust Činnstní učení - šklení učitelé 1. stupně Kulturní vystupení na Císařském psvícení p. uč. Trţil Okrskvá kla ve flrbalu výběr chlapci 8. a 9. tříd p. uč. Hirt Praha Nárdní divadl, Nárdní muzeum p. uč. Simandlvá, Hanákvá O ţivtě strmů sutěţ ZŠ TGM p. uč. Kabelkvá Beseda se spisvatelku Petru Braunvu 7. a 8. třída p. uč. Menšíkvá Hallween party 6. rčník p. uč. Dsedělvá Preventivní prgram 2. třídy Diagnstika třídy p. uč. Uttendrfský, Bendvá Stlní tenis šklní kl dívky tříd p. uč. Hirt Mezitřídní turnaj ve flrbalu dívky třída p. uč. Hirt Preventivní prgram pr 6. Rčník Mám se rád? p. uč. Uttendrfský listpad Dpravní výchva 4. rčník p. uč. Kravcvá d Mezitřídní turnaj v kšíkvé chlapci 8. a 9. třída p. uč. Chrust d Mezitřídní turnaj v kšíkvé dívky 8. a 9. třída p. uč. Chrust Knference Jihlava p. uč. Grambal, Sedláček, Ryvlvá HD Jihlava p. uč. Menšíkvá, Ryvlvá Sukrmprávní delikty preventivní prgram 7. třídy p. uč. L. Knvalinvá Okrskvé kl v sálvé kpané p. uč. Chrust 05.11, Úřad práce Třebíč 9. rčník p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl v plavání p. uč. Hirt Exkurze Brn 6. rčník p. uč. Menšíkvá, Grambal Šikana a zákn preventivní prgram - 8. rčník p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl v halvé kpané p. uč. Chrust Mezitřídní turnaj ve flrbalu chlapci třídy p. uč. Hirt Kulturní vystupení na Oslavách 20 let Sametvé revluce p. uč. Trţil Krajské kl v plavání Ţďár nad Sázavu p. uč. Chrust Stlní tenis výběr 6. a 7. tříd kresní kl Hrtvice p. uč. Chrust Stlní tenis výběr 8. a 9. tříd kresní kl Hrtvice p. uč. Chrust Exkurze Brn 5. rčník p. uč. Mittnervá J Subkultury preventivní prgram 9. rčníky p. uč. L. Knvalinvá Okresní kl ve flrbalu dívek Okříšky výběr 8. a 9. tříd p. uč. Hirt Okresní kl ve flrbalu výběr 8. a 9. tříd - Třebíč p. uč. Hirt

32 Stlní tenis výběr 8. a 9. tříd krajské kl Hrtvice p. uč. Chrust Uţ vím jak prjekt 1. st. a MŠ p. uč. Mittnervá M Okrskvá kla ve flrbalu výběr hši 6. a 7. tříd p. uč. Hirt prsinec HD Jihlava - Čardějky ze Saturnu p. uč. Ryvlvá Preventivní prgram 9. A - Subkultury p. uč. Uttendrfský Preventivní prgram 1. třída Jak jednají nejmenší? p. uč. Uttendrfský Výuka bruslení1. stupeň p. uč. Kravcvá Okresní kl ve flrbalu hši výběr 6. a 7. tříd p. uč. Hirt Olympiáda z Čj p. uč. Ryvlvá Krajské kl ve flrbalu p. uč. Hirt Bilgická lympiády p. uč. Kabelkvá Preventivní prgram 2. třída (Diagnstika třídy) p. uč. Bendvá Včela prjektvé vyučvání 7. A, B p. uč. Hanákvá Vystupení pěveckéh sbru v klášteře p. uč. Trţil Vánční turnaj v kšíkvé - dívky p. uč. Hirt Vánční bruslení p. uč. Hirt Vystupení pěveckéh sbru Přírdvědná mezitřídní sutěţ leden 2010 p. uč. Trţil p. uč. Hanákvá Veřejná hdina 1. třída p. uč. Černá Uţ vím jak prjekt s MŠ (předškláci) p. uč. Bendvá HD Jihlava p. uč. Ryvlvá, Simandlvá Bilgická lympiáda kat. 8. a 9. rčník p. uč. Kabelkvá Pythagriáda 5. třída p. uč. J. Mittnervá Šklní kl knverzační sutěţe v AJ p. uč. Dsedělvá 22.01, d Zápis d prvních tříd Lyţařský výchvně výcvikvý kurz Orlické hry Diagnstika třídníh klektivu (STŘED) 3. třída únr 2010 p. uč. M. Mittnervá p. uč. Hirt p. uč. M. Mittnervá, Uttendrfský Šklní kl bilgické lympiády kat. 6. a 7. rčník p. uč. Hanákvá Vybíjení šklní kl 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Vybíjení šklní kl 2. a 3. třída p. uč. M. Mittnervá Vybíjená krskvé kl výběr 4. a 5. tříd p. uč. Čábel Diagnstika třídníh klektivu STŘED 3. třída p. uč. M. Mittnervá

33 Okresní kl lympiády v AJ p. uč. Dsedělvá Okresní kl lympiády v AJ p. uč. Trţil Prjektvý den Karneval 1. stupeň p. uč. Kravcvá d Lyţařský výchvně výcvikvý kurz - Vrchlabí březen 2010 p. uč. Hirt Preventivní prgram ZÁVISLOST/NE p. uč. Kravcvá Bruslení 1. stupeň p. uč. Kravcvá HD Jihlava p. uč. Ryvlvá Kšíkvá kresní kl chlapci 8. a 9. třída p. uč. Chrust DVPP knference pr vyučvání AJ Učitelé AJ Bruslení 2. stupeň p. uč. Hirt, Kravcvá Matematická sutěţ Klkánek 4. a 5. třída Matematická sutěţ Cvrček 2. a 3. třída Kšíkvá kresní kl dívky 8. a 9. třída p. uč. Hirt P. uč. J. Mittnervá, Kravcvá p. uč. M. Bittnervá, Bendvá DVPP Labyrint češtiny p. uč. Ryvlvá Bruslení 2. stupeň p. uč. Hirt, Kravcvá Kulturní prgram - JEDNOTA p. uč. M. Mittnervá, Trţil Matematická sutěţ KLOKAN rčník p. uč. Hirtvá, Hanákvá, Grambal, Maršíkvá Veliknční výstava 3. rčník p. uč. M.Mittnervá Autevaluační dtazníky DVPP Pčítač ve škle (Nvé Měst na Mravě) Okresní kl matematické lympiády 4. a 5. třída (Třebíč) DVPP Pčítač ve škle p. uč. Ryvlvá p. uč. Ryvlvá, Hanákvá, Bendvá p. uč. J. Mittnervá, Kravcvá p. uč. Sedláček Veliknční turnaj v kšíkvé dívek p. uč. Hirt duben Exkurze čistička dpadních vd 8. A p. uč. Maršíkvá Exkurze MÚ Mravské Budějvice p. uč. Nekulvá EON Třída (vzdělávací prgram) p. ředitel EON Třída (vzdělávací prgram) p. ředitel Jarní vycházka za ptačím zpěvem p. uč. Kabelkvá První pmc d škl (8. B) p. uč. Hanákvá HD Jihlava Dmv důchdců kulturní prgram p. uč. Simandlvá, Maršíkvá p. uč. M. Mittnervá, J. Trţil

34 Upvídaný budík - recitační sutěţ p. uč. M. Mittnervá Bilgická lympiáda kresní kl p. uč. Kabelkvá Divadl K. Čapka p. uč. Ryvlvá Beseda pr ţáky 5. aţ 9. rčníku p. ředitel d Mezitřídní turnaj ve ftbale p. uč. Chrust Mezitřídní turnaj v přehazvané 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Mezitřídní turnaj v přehazvané 2. a 3. třída p. uč. Kravcvá Přehazvaná kresní kl ZŠ Ţeletava p. uč. Čábel Okresní kl v přehazvané 4. a 5. třída p. uč. Kravcvá Šklní kl v plavání p. uč. Chrust Exkurze čistička dpadních vd 8. B p. uč. Maršíkvá Sftbal šklní kl 6. aţ 9. třídy p. uč. Chrust Den Země 7. B p. uč. Hanákvá 26. SCIO testvání 3. tříd p. uč. Ryvlvá Silácký trjbj 5. aţ 9. třídy p. uč. Hirt (Ne)bezpečně na síti 5. třída (preventivní prgram) p. uč. J. Mittnervá Mc Dnald Cup miniftbal 1. aţ 5. třída p. uč. Hirt, Čábel Bilgická lympiáda kresní kl 6. a 7. třída p. uč. Hanákvá Pythagriáda kresní kl 6. a 7. třída p. uč. Hirtvá 29. Přespání ve škle 4. třída p. uč. Kravcvá HD Jihlava (Balada pr banditu) květen 2010 p. uč. Simandlvá, Ryvlvá Čas prměn (preventivní prgram) p. uč. Knvalinvá L The actin beseda pr 7. a 8. třídy p. ředitel Mc Dnald s Cup (miniftbal) kresní kl p. uč. Kravcvá Exkurze JE Dukvany p. uč. Grambal Záchranná sluţba - 8. třídy p. ředitel Muzeum Vysčiny 3. třída p. uč. M. Mittnervá Úřad práce Třebíč 8. B p. uč. Knvalinvá L Divadl ZŠ Nvé Syrvice třídy p. uč. Mittnervá M Dpravní výchva (4. třída) p. uč. Kravcvá Exkurze farma Ratibřice třídy p. uč. Černá, Bendvá Úřad práce Třebíč 8. A p. uč. Knvalinvá L Sftbal kresní kl p. uč. Chrust Phár rzhlasu kresní kl 6. a 7. třídy p. uč. Hirt Dyslektická lympiáda třídy p. uč. Kravcvá

35 Phár rzhlasu kresní kl 8. a 9. rčník p. uč. Chrust Atletický trjbj kresní kl 1. stupeň p. uč. Hirt Terezín pznávací exkurze 9. třídy p. uč. Uttendrfský Den dětí sprtvně zábavný den na hřišti p. ředitel červen Atletický čtyřbj krajské kl 8. a 9. třídy p. uč. Hirt, Chrust HD Jihlava p. uč. Ryvlvá, Maršíkvá 10. Happy English Days 5. rčník p. uč. Trţil, Dsedělvá Grázlův phár turnaj ve vybíjené 4. a 5. třídy p. uč. J. Mittnervá Happy English Day 4. rčník p. uč. Kabelkvá, Dvřákvá EKO SHOW Zatčte s elektrdpadem p. uč. Hanákvá Zámek Jarměřice nad Rkytnu 4. třída P. uč. Kravcvá Přespání ve škle 6. B p. uč. Grambal Turistický výšlap klem Mravských Budějvic 7. B p. uč. Hanákvá Vycházka kně - Laţínky p. uč. Bendvá, M. Mittnervá Divadl ZŠ TGM třídy p. uč. Ryvlvá Dravci třídy p. F. Dstál Slavnstní uknčení šklníh rku p. F. Dstál Některé sprtvní akce a výsledky Výchvné pradenství Sučasná splečnst a prblémy v ní kladu nesmírné nárky na práci pedagga. Prt se d ppředí zájmu dstává prblematika výchvnéh pradenství. Výchvný pradce pmáhá řešit svým klegům prblémy, se kterými se kaţddenně setkávají ve vyučvacím prcesu i mim něj. Hlavním úklem výchvnéh pradenství ve škle je péče vytváření ptimálníh klimatu ve výchvně-vzdělávacím prcesu, a t pr všechny účastníky děti, včetně jejich rdičů a učitele. Kvalitních výsledků tét činnsti dsahujeme tím, ţe : - splupracujeme s učiteli i rdiči ţáků při vytváření c nejpříznivějších pdmínek pr výchvu a vzdělání - jsu zavedeny pravidelné knzultační dny pr učitele a pr rdiče - velku pzrnst věnujeme prjevům dchylnéh vývje dětí, plníme úkly první diagnózy pruch učení neb chvání, pruch sbnstníh vývje dětí neb vývjvéh pţdění - věnujeme se světvé činnsti - metdicky vedeme učitele těcht dětí, dpručujeme vhdné vzdělávací a výchvné pstupy, ppř. dpručujeme učitelům vhdnu literaturu neb jiné mţnsti k rzšíření znalstí těcht typech prblémů - pečujeme nápravu vývjvých, výukvých či výchvných prblémů za pmcí individuálních výukvých plánů pr děti s pruchami učení i aplikací nvých technik, zajišťujeme mţnst vhdné nápravy pruch učení ve škle (dyslektické kruţky, individuální reedukace apd.) - metdicky vedeme učitele v tázkách integrace zdravtně pstiţených ţáků V blasti prevence sciálně neţáducíh chvání u dětí:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více