Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům"

Transkript

1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

2 Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy fungvání Evrpské unie (Lisabnská smluva), /EUR/ViewPublicatin-Start?PublicatinKey=FXAC10083 (zdarma ke stažení pdf) S hledem na návrh EK, p předlžení návrhu vnitrstátním parlamentům, s hledem na stanviska Evrpskéh hspdářskéh a sciálníh výbru a Výbru reginů, na řádný legislativní pstup; Plánvání, rzvj a prvz transevrpských dpravních sítí TEN-T přispívá k dsažení cílů Unie uvedených: ve strategii Evrpa 2020; bílé knihy Kmise nazvané Plán jedntnéh evrpskéh dpravníh prstru vytvření knkurenceschpnéh dpravníh systému účinně využívajícíh zdrje Navazuje na předchzí Rzhdnutí Evrpskéh parlamentu a Rady, které předcházely tmut nařízení: Rzhdnutí Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z hlavních směrech Splečenství pr rzvj transevrpské dpravní sítě; Rzhdnutí Evrpskéh parlamentu a Rady č. 884/2004/ES z , kterým se mění rzhdnutí č. 1692/96/ES hlavních směrech Splečenství pr rzvj transevrpské dpravní sítě; Rzhdnutí Evrpskéh parlamentu a Rady č. 661/2010/EU z hlavních směrech Unie pr rzvj transevrpské dpravní sítě (přepracvání). Prada s kraji, Dksy,

3 stanví hlavní směry rzvje TEN-T jak dvuvrstvé (hlavní síť na základě glbální); určuje prjekty splečnéh zájmu a stanví pžadavky na řízení TEN-T; stanví pririty TEN-T; stanví patření pr realizaci TEN-T; vztahuje se na TEN-T uvedenu v mapách v přílze I a zahrnuje DI a telematické aplikace i patření pdprující účinné řízení a využívání a vytvření udržitelných služeb; tvří ji infrastruktura pr železniční, vnitrzemsku vdní, silniční, námřní, letecku a multimdální dpravu v suladu s příslušnými ddíly kapitly II. Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

4 Cíle TEN-T základní pdmínky pr hdncení přínsu prjektů a jejich úspěšnsti: a) sudržnst prstřednictvím: i. dstupnsti a prpjensti všech reginů, včetně dlehlých, nejvzdálenějších, strvních, krajvých a hrských reginů i řídce sídlených blastí; ii. iii. iv. snižvání rzdílů v kvalitě mezi členskými státy; Prpjení mezi DI pr dálkvu dpravu a reginální a místní, v sbní i nákladní; DI, která dráží specifické situace v různých částech Unie a zajišťuje vyvážené pkrytí všech evrpských reginů; b) účinnst prstřednictvím: i. dstranění míst s nedstatečnu prpustnstí a dplnění chybějících prpjení v DI i ve spjvacích bdech mezi nimi v rámci členských států a mezi nimi; ii. iii. iv. vzájemné prpjení a interperability vnitrstátních dpravních sítí; ptimální integrace a prpjení všech druhů dpravy; pdpry hspdářsky účinné a vysce kvalitní dpravy, která přispěje eknmii; v. účinné využívání nvé a stávající infrastruktury; vi. nákladvě efektivní uplatnění invačních technlgických a prvzních kncepcí; Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

5 c) udržitelnst prstřednictvím: i. Rzvje všech druhů dpravy způsbem, který je slučitelný se zajištěním dluhdbě udržitelné a hspdářsky efektivní dpravy; ii. Přispění k dsažení cílů čisté dpravy s nízkými emisemi skleníkvých plynů a uhlíku, bezpečnsti zásbvání phnnými hmtami, snížení externích nákladů a chrany ŽP; iii. pdpry dpravy s nízkými emisemi uhlíku a cílem výrazně snížit d rku 2050 emise CO 2 s příslušnými cíli Unie v blasti snižvání emisí CO 2. d) zvýšení přínsů pr její uživatele prstřednictvím: i. naplnění ptřeb jejích uživatelů v blasti mbility a dpravy v rámci Unie a ve vztazích se třetími zeměmi; ii. iii. zajištění standardů bezpečnsti, chrany a vyské kvality pr sbní i nákladní dpravu; pdpry mbility, a t i v případě přírdních neb člvěkem způsbených katastrf, a zajištění dstupnsti phtvstních a záchranných služeb; iv. stanvení pžadavků na infrastrukturu, zejména v blasti interperability, bezpečnsti a chrany, které zajistí kvalitu, efektivitu a udržitelnst DS; v. dstupnsti pr starší, sby se sníženu phyblivstí a pr zdravtně pstižené. Síť účinně využívající zdrje (většina uvedena v předchzím), důležité je zhlednění mžných sučinnstí s jinými sítěmi, zejména s transevrpskými energetickými neb telekmunikačními. (částečně již přes následné nařízení č. 1316/ financvání) Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

6 Prjekty splečnéh zájmu přispívají k rzvji TEN-T způsbem účinně užívající zdrje. Prjekt musí: a) přispívat k dsažení cílů spadající alespň d dvu ze čtyř kategrií čl. 4; b) splňvat ustanvení kapitly II (glbální síť), pr hlavní síť navíc kapitly III; c) být eknmicky živtaschpný na základě sciálně-eknmické analýzy nákladů a přínsů; d) vykazvat evrpsku přidanu hdntu. Může zahrnvat celý cyklus, včetně studie prveditelnsti pstupu pvlvání, prvádění a hdncení. Členské státy přijímají nezbytná patření realizace prjektů v suladu s právem EU, vnitrstátním právem a zejména s právními akty v blasti živtníh prstředí, chrany klimatu, bezpečnsti, chrany, hspdářské sutěže, státní pdpry, zadávání veřejných zakázek, veřejnéh zdraví a dstupnsti. Tyt prjekty jsu způsbilé k získání finanční pdpry Unie z nástrjů pr TEN-T. Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

7 Glbální síť je na mapách a seznamech v přílze I a v přílze II část 2. je blíže specifikvána ppisem jedntlivých slžek infrastruktury; tvří základ pr určení prjektů splečnéh zájmu; zhledňuje fyzická mezení a tpgrafické zvláštnsti dpravních infrastruktur členských států, jak jsu stanveny v technických specifikacích pr interperabilitu (TSI). členské státy mají dknčit síť a splnit ustanvení kapitly II d Pririty glbální sítě: zajištění dstupnsti (viz cíle TEN-T a) i.); ptimální integrace dpravy a její interperability (viz cíle TEN-T b) ii. a iii.); dplnění chybějících spjení, dstranění míst s nedstatečnu prpustnstí, především v přeshraničních úsecích (viz cíle TEN-T b) i.); pdpra účinnéh a udržitelnéh využívání DI při zvýšení kapacity (viz cíle TEN-T b) v.); zlepšvání neb zachvání kvality DI (viz cíle TEN-T c) ii., d) ii, iii. a v.); Realizaci a zavádění telematiky technlgický rzvj DI (viz cíle TEN-T b) vi.) Opatření pr zajištění pririt: zajištění bezpečnsti zásbvání PHM (vyšší energetická účinnst, alternativní energie, nízké či nulvé emise uhlíku viz cíle TEN-T c) ii.); zmírnění vystavení městských blastí nepříznivým účinkům tranzitu železnice a silnice; dstranění správních a technických překážek bránící interperabilitě a hsp. sutěži. Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

8 Dpravní infrastruktura glbální sítě je p významných druzích rzvedena d ddílů 1-6: 1. Železniční dpravní infrastruktura (vyskrychlstní a knvenční železniční tratě, nákladní terminály a lgistická centra, stanice u tratí v přílze I, napjení na statní druhy dpravy ve stanicích, terminálech a LC v TEN-T, suvisející zařízení, telematika) 2. Dpravní infrastruktura vnitrzemských vdních cest ( řeky, kanály, jezera, plavební kmry, zdvihací zařízení, msty nádrže, suvisející prtipvdňvá patření, vnitrzemské přístavy suvisející zařízení, telematické aplikace, prpjení na DI) 3. Silniční dpravní infrastruktura (silnice vyské kvality, parkvací plchy a dpčívadla, suvisející zařízení, telematické aplikace, nákladní terminály a lgistická centra, prpjení v těcht na statní druhy dpravy, autbusvá nádraží) 4. Námřní dpravní infrastruktura a mřské dálnice (nemáme, nerzvádím) 5. Letecká dpravní infrastruktura (vzdušný prstr, letecké tratě a letvé cesty, letiště, prpjení letišť s statními druhy dpravy TEN-T, suvisející zařízení, letecké navigační systémy 6. Infrastruktura pr multimdální dpravu (nákladní terminály neb lgistická centra splňující 2 kritéria bjem překládky balenéh zbží 800 tis. t/rk neb u vlně lženéh 0,1 % celrčníh bjemu nákladu dbavenéh ve všech námřních přístavech EU; pkud není v reginu NUTS 2 je tímt hlavní terminál neb LC stát) V ddíle 7 jsu splečná ustanvení řešící městské uzly, telematické aplikace, udržitelné služby nákladní dpravy, nvé technlgie a invace, bezpečnu a chráněnu infrastrukturu, dlnst infrastruktury vůči změně klimatu a katastrfám, chrana ŽP a dstupnst pr všechny uživatele. Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

9 Hlavní síť TEN-T: je tvřena částmi glbální sítě, které mají nejvyšší strategický význam pr dsažení cílů plitiky TEN-T a dráží vývj pptávky p dpravě a ptřeby multimdální dpravy; přispívá k řešení rstucí mbility, k zajištění vyskéh standardu bezpečnsti a rzvji nízkuhlíkvéh dpravníh systému; HS je spjena v uzlech (přílha II městské uzly včetně přístavů a letišť, námřní a vnitrzemské přístavy, hraniční přechdy se susedními zeměmi, kmbinvané terminály železniční a silniční dpravy, letiště pr sbní a nákladní přepravu); státy přijmu příslušná patření, aby síť splňvala pžadavky d 31. prsince 2030; Kmise zhdntí rzvj HS d ; pžadavky na infrastrukturu: železnice (plná elektrizace tratí, nákladní tratě hmtnst na nápravu 22,5 t, traťvá rychlst 100 km/h, vlaky délce 740 m, ERTMS, rzchd 1435 mm); vnitrzemské vdní cesty (dstupnst alternativních čistých PHM); silnice (silnice vyské kvality, parkvací plchy a dpčívadla, jejich budvání na dálnicích cca každých 100 km, dstupnst alternativních čistých PHM); letecká infrastruktura (kapacita pr zpřístupnění alternativních čistých PHM); bd 3 umžňuje výjimky z ustanvení, a t i v případech, v nichž investice d infrastruktury nelze důvdnit scieknmicku analýzu nákladů a přínsů. splňuje veškeré pžadavky na glbální síť; hlavní letiště uvedená v části 2 přílhy II se s výjimku, kdy tmu brání fyzické překážky napjí na železniční infrastrukturu TEN-T d , pkud mžn VRT. Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

10 Realizace hlavní sítě (HS) prstřednictvím kridrů hlavní sítě má usnadnit krdinvanu realizaci hlavní sítě; v zájmu dsažení multimdální dpravy účinně využívající zdrje se zaměří na: mdální integraci; interperabilitu; krdinvaný rzvj zejména v přeshraničních úsecích a úzkých místech; pkrývají nejvýznamnější dálkvé tky v HS a mají zlepšit přeshraniční spjení v EU; mají multimdální pvahu a jsu tevřené pr zahrnutí všech druhů dpravy v tmt nařízení, překračují alespň dvje hranice a zahrnují alespň tři druhy dpravy; seznam kridrů HS je stanven v části I přílhy nařízení (EU) č. 1316/2013; Kmise zveřejní schematické mapy ve frmátu snadn přístupném veřejnsti; krdinace kridrů HS bude zajišťvat jeden neb více evrpských krdinátrů (významný článek mezi EK a dtčenými státy EU, může splupracvat i s reginy). Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

11 Vztah nařízení (EU) č. 1315/2013 a rzhdnutí č. 661/2010/EU, změny nařízení č. 1315/2013 Zrušení rzhdnutí č. 661/2010/EU prveden přes nařízení (EU) č. 1315/2013 a nařízení (EU) č. 1316/2013 čl. 7 dst. 2 písm. d). Přechdná patření tt zrušení neplatí dle přechdných ustanvení pr rzhdnutí financvání přijatá dle nařízení (ES) č. 680/2008 na základě rzhdnutí č. 661/2010/EU, která jsu prváděna v kamžiku vstupu tht nařízení v platnst. Odkazy na priritní prjekty, jejichž seznam je uveden v přílze III rzhdnutí č. 661/2010/EU, se pvažují za dkazy na hlavní síť ve smyslu nařízení (EU) č. 1315/2013. Nařízení Kmise v přenesené půsbnsti (EU) č. 473/2014 ze dne 17. ledna 2014, kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pkud jde dplnění přílhy III uvedenéh nařízení nvé rientační mapy Dále legenda k mapám přílhy I a ukázka map přílhy I nařízení (EU) č. 1315/2013 pr ČR a klí slžená z map 5 a 6 přílhy I Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

12 Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

13 Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

14 Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

15 Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

16 Nařízení č. 1315/2013 a A-PÚR ČR Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

17 Nařízení č. 1315/2013 a A-PÚR ČR Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

18 Nařízení č. 1315/2013 a A-PÚR ČR Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

19 Nařízení č. 1315/2013 a A-PÚR ČR Prada s kraji, Staré Splavy u Dks,

20 Nařízení č. 1316/2013 z kterým se vytváří Nástrj pr prpjení Evrpy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 Vymezuje pdmínky, metdy a pstupy pskytvání finanční pmci Unie na transevrpské sítě k pdpře prjektů splečnéh zájmu v dvětvích dpravních, telekmunikačních a energetických infrastruktur a k využívání ptenciální synergie mezi těmit dvětvími. Stanví se v něm rzčlenění zdrjů, které mají být dány k dispzici pdle víceletéh finančníh rámce na bdbí Mim jiné řeší: Frmy financvání a finanční ustanvení; Granty; Zadávání veřejných zakázek; Finanční nástrje; Prgramvání, prvádění a kntrlu. Významné jsu přílhy k nařízení: Přílha I, část I Seznam předem určených prjektů týkajících se hlavní sítě v dvětví dpravy s uvedením hrizntálních pririt (invační řízení a služby a nvé technlgie a invace) kridry hlavní sítě (vytýčení kridrů a předem určené úseky včetně prjektů a další úseky hlavní sítě) Přílha II Seznam pčátečních kridrů pr nákladní dpravu. Prada s kraji, Staré splavy u Dks,

21 Nařízení č. 1316/2013 z Legenda kridrů Baltsk - jadranský Severmřsk - baltský Středmřský Výchdní a výchdstředmřský Skandinávsk - středmřský Rýnsk - alpský Atlantský Severmřsk - středmřský Rýnsk - dunajský Prada s kraji, Brn,

22 Nařízení č. 1316/2013 z Kridry hlavní sítě (prcházející ČR) Kridr Baltsk-jadranský (Katwice Ostrava Brn Wien) Katwice Ostrava Brn Wien železnice práce, zejména přeshraniční úseky PL-ČR, ČR-Rakusk, trať Brn-Přerv, (další rzvj multimdálních platfrem a prpjení letišť se železnicí Kridr Výchdní a výchdstředmřský (Dresden Ústí nad Labem Mělník/Praha Klín; Klín Pardubice Wien/Bratislava Budapest Arad Timişara Craiva Calafat Vidin Sfia) Dresden Praha železnice studie pr vyskrychlstní železnici Praha železnice mdernizace, bchvat pr nákladní dpravu, železniční spjení na letiště Hamburg Dresden Praha Pardubice Zdymadla v Děčíně v. vdní cesty v. vdní cesty studie Labe a Vltavy, práce na lepší splavnsti a mdernizaci studie Praha Brn Břeclav železnice mdernizace, včetně železničníh uzlu Brn a multimdální platfrmy Břeclav Bratislava železnice přeshraniční úsek, mdernizace Prada s kraji, Staré splavy u Dks,

23 Nařízení č. 1316/2013 z Kridr Rýnsk-dunajský (München/Nürnberg Praha Ostrava/Přerv Žilina Kšice ukrajinská hranice) Ostrava/Přerv Žilina Kšice ukrajinská hranice železnice přístavy, multimdální platfrmy Zlín Žilina silnice přeshraniční úsek München Praha železnice studie a práce Nürnberg Praha železnice studie a práce Další úseky hlavní sítě Wrcław Praha přeshraniční železnice studie Nwa Sól Hradec Králvé přeshraniční silnice práce Brn rakuská hranice přeshraniční silnice mdernizace Priritní prjekty definvané v přílze III rzhdnutí č. 661/2010/EU (nvá vyskkapacitní trať Praha Linz) přeshraniční železnice prbíhají studie Prada s kraji, Staré splavy u Dks,

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více