Informaní a propaganí akce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4.7. Informaní a propaganí akce"

Transkript

1 Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní obyvatelé byli s prací ety velmi spokojeni. eta v rámci projektu psobila do února roku Zámtem je dobré zkušenosti dále zúroit v píprav tzv. sociálního komunálního podniku, který by dlouhodob zajišoval pracovní uplatnní pro osoby, které obtížn hledají zamstnání. V rámci projektu bylo nabízeno také odborné sociální poradenství (ešení dluh, psychologické poradenství, pomoc s vyhledáním zamstnání apod.). Byly poádány pravidelné semináe pro osoby hledající zamstnání, v rámci kterých byl napíklad trénován pracovní pohovor, vyhledávání zamstnání pes specializované aplikace apod. Byly zorganizovány závrené rekvalifikaní kurzy práce s kovinoezem (ve spolupráci se SOU Sedlany. Projekt byl podpoen z Evropského sociálního fondu prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a Státního rozpotu R Informaní a propaganí akce Vedle povinných informaních a propaganích opatení, kdy MAS musí v rámci uritých projekt informovat veejnost o podpoe, kterou obdržela nebo obdrží, poádají MAS i akce, které mají za cíl zvýšit v regionu povdomí o jejich existenci a innosti. Tato innost zahrnuje napíklad zajištní výroby a distribuci leták a propaganích materiál, výlep plakát, informování v místních tiskovinách, spolupráci s infocentry, audiovizuální materiály,. V píkladech dobré praxe je uvedeno vydávání informaního zpravodaje, projekt na podporu výmny informací v rámci regionu a také informaní a propaganí innost v rámci tréninkové výzvy. Zpravodaj My a svt MAS Partnerství Moštnka, psobící v ástech region Perovsko a Kromížsko, vydává od léta roku x 2x msín Infolist My a Svt. Jeho píspvky jsou zameny pedevším na informace o programu LEADER, o aktivitách a projektech MAS Partnerství Moštnka a o dalších dotaních programech a aktivitách v regionu. Infolist je možné odebírat v elektronické podob. Krom vydávání zpravodaje informuje MAS Partnerství Moštnka o svých aktivitách také prostednictvím internetových stránek, propaganích materiál a pomocí výstup v médiích tisku, rozhlase a televizi. 53 Zdroj informací o projektu: 67

2 Venkovská tržnice II. Projekt spolupráce 6 MAS (koordinaní MAS Krajina Srdce, MAS Sdružení Rže, MAS Jemnicko, MAS LAG Strakonicko, MAS Lípa pro venkov a MAS Podlipansko), jehož cílem je podpoit celkovou informovanost v regionu, a to jak o aktivitách místních spolk a sdružení, tak i o místních podnikatelích a jejich nabídce služeb. Realizací projektu vzniklo šest partnerských informaních center pro šest venkovských území. Identická informaní centra byla vybavena kompatibilními informaními IT systémy, jejichž souástí jsou pro tento úel vytvoené databáze místních podnikatelských a neziskových subjekt. Výstupy z internetové aplikace jsou v terénu zajištny také v tištné podob na informaních tabulích, prostednictvím kterých je zajištno informování i tch obyvatel, kteí neumí nebo nemají možnost internet užívat. Kompletní informaní systém je doplnn o katalogy, které byly distribuovány do vtšiny domácností. Systém umožuje pedávání a výmnu informací tematicky smrovaných na rozvoj akcí a na vznik nových i podporu stávajících aktivit týkajících se lepšího využití i rozvoje lidských, sociálních a hospodáských zdroj konkrétních venkovských území, tj. území místních akních skupin zapojených do projektu. Informaní systém Venkovské tržnice II. obsahuje následující aplikace: katalog podnikatelských subjekt, katalog neziskových organizací, inzerce pro nabídku a poptávku, aktuality pro prezentaci akcí a aktivit, anketní aplikaci, základní statistiku 54. Získávání dovedností, animace a provádní MAS Stední Povltaví v rámci tohoto projektu uskutenila nkolik informaních a propaganích akcí. V rámci tréninkové výzvy byla vybrána firma, která vytiskla informaní letáky a uspoádala akci, pi které je rozdávala zájemcm z ad veejnosti a podávala pitom další informace o innosti MAS Stední Povltaví. Dále byla innost MAS Stední Povltaví prezentována napíklad bhem jihoeského folklorního festivalu Kováovan, kdy zamstnankyn MAS Stední Povltaví informovaly veejnost o innosti organizace, spolupráce s ostatními MAS a procesu komunitn vedeného místního rozvoje. Obanm byl pedstaven rozvojový plán na období let a pracovnice MAS Stední Povltaví odpovídaly na dotazy týkající se regionu, plánovaných a uskutenných aktivit této organizace. V rámci informaní kampan také probíhala úzká spolupráce s partnery MAS Stední Povltaví. Napíklad na výroní schzi vela ZO Kováov vystoupila odborná lektorka MAS Stední Povltaví, která pítomným pedstavila innost této MAS, její území a filosofii jeho rozvoje. Dále informovala o procesu tvorby ISÚ a píprav na nové plánovací období a komentovala power pointovou prezentaci o projektu Získávání dovedností, animace a provádní a tvorb SCLLD. 54 Zdroj informací o projektu: 68

3 2.5. Závr Cíl práce, tedy vytvoit metodiku pro MAS s tématem Využití MAS jako platformy pro rzné aktivity v oblasti regionálního rozvoje jsme se pokusili naplnit jak prostednictvím teoretické a praktické ásti, tak i uvedením píklad dobré praxe. Tch je opravdu mnoho a bylo tžké z nich vybírat. Pi práci jsme využili dobe dostupné informace na internetových stránkách institucí státní správy, samosprávy i jednotlivých akních skupin, které jsou velice inspirativní a dobe ukazují, jak MAS v praxi fungují a jak se jim daí oživovat regiony. Doufáme, že tato práce najde v praxi využití a stane se praktickou pírukou pro zájemce o tuto problematiku. 69

4 3. Organizaní struktura MAS 3.1. Úvod Místní akní skupina (dále jen MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veejné a soukromé zájmy skupin oban, neziskových organizací, podnikatel, obcí i svazk obcí atp. MAS psobí na území obcí, které dají souhlas se zapojením a spolen mají tis. obyvatel. MAS je na politickém rozhodování nezávislým spoleenství oban, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veejné správy, které pracuje na rozvoji venkova, zemdlství a získávání podpory z EU a z národních program, pro svj region. Jejím základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostedí ve venkovských oblastech (obce do 25tis. obyvatel), prostednictvím zpracované strategie komunitn vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) a za pomoci aktivního získávání a rozdlování prostedk z dotaních titul. Prostednictvím MAS je komunitn vedený místní rozvoj (dále jen CLLD) nástrojem pro zapojení obyvatel a aktér, psobících v regionu, do plánování a následn do realizace rozvoje území na místní úrovni. Zpracovatelem této ásti metodiky byla Místní akní skupina Blatensko Teoretická ást Pro prezentaci organizaní struktury MAS je nejprve zapotebí uvést vhodné právní formy. Se zmnou legislativy, resp. s nástupem úinnosti nového obanského zákoníku, dochází ke zmnám právní subjektivity MAS. Pro dosud platné právní formy nastává období transformací a zmn. Z tohoto dvodu je vhodné pedstavit platné právní formy, zmínit ty, které mohou fungovat na základ své stávající právní formy, ale nemohou již vznikat nové a vyjmenovat právní formy zcela nové Právní subjektivita MAS MAS dle Metodiky pro standardizaci místních akních skupin, vydané Ministerstvem zemdlství R, má stanovenou možnost pouze tchto právních forem. Obecn prospšná spolenost podle zákona. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spolenostech, ve znní pozdjších pedpis, s pihlédnutím k ustanovením 3050 obanského zákoníku. Zájmové sdružení právnických osob podle 20, písm. f) zákona. 40/1964 Sb., Obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis i s pihlédnutím k 3051 obanského zákoníku. Ústav dle 402 a následn obanským zákoníkem i Spolek podle zákona. 89/2012 Sb., Obanský zákoník. 70

5 Obecn prospšná spolenost o.p.s. Právní úprava obecn prospšné spolenosti je upravena zákonem. 248/1995 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Tento zákon piznává právní subjektivitu a upravuje rozmry obecn prospšných služeb, vetn uvedení nemožnosti použití zisku ve prospch zakladatel, len orgán i zamstnanc se stanovením povinnosti použití tohoto zisku ve prospch poskytování obecn prospšných služeb, pro které byla spolenost založena. Zakladateli o.p.s. mohou být právnické osoby, fyzické osoby i eská republika (stát) v souladu se znním tohoto zákona. Zakládá se na základ zakládací smlouvy i zakládací listiny 55 (dále jen zakládací listina) za úelem provozování i poskytování obecn prospšných služeb. Zakládací listina stanovuje zpsob jednání správní rady a dozorí rady vetn volby i jmenování potu len rady. Rovnž uruje podmínky zcizení nebo zatížení uritého majetku. Obecn prospšná spolenost se zapisuje do píslušného veejného rejstíku, a to i s údaji o statutárních orgánech. Zákon upravuje standardním zpsobem zrušení, likvidaci a zánik o.p.s., zejména však upravuje odpovdnost statutárního orgánu. Zakládací listina stanoví pesnou strukturu o.p.s. od zakladatel, správní a dozorí rady až k editeli. Je stanovena pesná hierarchie jednotlivých orgán. Organizaní struktura o.p.s. obligatorní orgány V hierarchii obligatorních orgán o.p.s. je nejvyšším orgánem správní rada, nejvyšším kontrolním orgánem dozorí rada (ob obligatorní) a statutárním orgánem editel. Statutárním orgánem o.p.s., je editel, jehož jmenuje a odvolává správní rada. editel ídí innost spolenosti a jedná jejím jménem, nemže být lenem správní i dozorí rady, je však oprávnn se jednání zúastnit s hlasem poradním. Úkony ve vztahu editele k o.p.s. upravuje správní rada. Správní rada a dozorí rada- leny jmenuje zakladatel, nestanoví-li zakládací listina jinak. Správní i dozorí rada má nejmén ti leny, poet len musí být dlitelný temi. Nestanovíli zákon jinak, platí pro zpsob ustanovení a lenství ve správní a dozorí rad obdobná ustanovení. lenství ve správní rad je nesluitelné s lenstvím v dozorí rad téže o.p.s. Správní rada je nejvyšším orgánem o.p.s. lenem mže být pouze fyzická osoba bezúhonná a zpsobilá k právním úkonm. V pracovnprávním vztahu k o.p.s. mže být pouze 1/3 len správní rady. Každý len správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péí ádného hospodáe, zachovávat mlenlivost o informacích dvrné povahy a o skutenostech, jejichž prozrazení by mohlo spolenost poškodit. Pokud dojde ke škod spolenosti a ta je zpsobena leny správní rady, tito nesou odpovdnost za škodu vzniklou spolen a nerozdíln. Nelze vyjednat mezi lenem správní rady a o.p.s. vyluující i omezující odpovdnost za škodu, takový druh ujednání je neplatný. 55 Zák. 248/1995 Sb. Hlava II - 4 odst.1. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená ve form notáského zápisu. 71

6 Funkní období lena správní rady je tíleté a optovné lenství ve správní rad je možné. lenové správní rady ze svého stedu volí pedsedu, který svolává a ídí jednání správní rady. Pi rozhodování je hlasovací právo len rovné, pi rovnosti hlas rozhoduje hlas pedsedy. Nestanovuje-li zakládací listina i statut spolenosti jinak, je rada usnášeníschopná, je-li pítomna nadpoloviní vtšina jejích len, a k rozhodnutí je poteba souhlasu vtšiny pítomných len. Správní rada dbá na zachování úelu, pro který byla o.p.s. založena, rovnž dbá na ádné hospodaení s jejím majetkem. Dozorí rada je zízena jako kontrolní orgán o.p.s., lenové volí ze svého stedu pedsedu, který svolává a ídí jednání dozorí rady. lenové dozorí rady mají právo úastnit se jednání správní rady, kde jim musí být udleno slovo, pokud o to požádají. Dozorí rada pezkoumává úetní závrku ádnou i mimoádnou, výroní zprávu o.p.s. nejmén jedenkrát ron podává zprávu editeli a správní rad spolenosti o výsledcích své kontrolní innosti. Dohlíží na to, že spolenost vyvíjí svou innost v souladu se zákony a zakládací listinou o.p.s. Rovnž je oprávnna nahlížet do úetních knih a jiných doklad, kontrolovat v nich obsažené údaje. Pokud to vyžadují zájmy o.p.s. je oprávnna svolávat mimoádné jednání správní rady. Dozorí rada je povinna upozornit editele a správní radu na porušení zákon, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popípad na jiné nedostatky v innosti o.p.s. Rovnž je oprávnna stanovit editeli i správní rad lhtu k zjednání nápravy a není-li tato ve stanovené lht sjednána, neprodlen informuje o zjištných nedostatcích zakladatele. Organizaní složka o.p.s Organizaní složka je orgán o.p.s., který se ve svém složení neshoduje s obligatorním orgánem. Tato organizaní složka nemá žádnou právní subjektivitu, je pouze fakultativním orgánem vytvoeným v zakládací listin. Tato organizaní složka bude psobit v rámci o.p.s. pro naplování zásad stanovených pro innost MAS a má pouze vnitní rozhodovací pravomoc. Právní subjektivita zstává zachována o.p.s., která se musí pro úpravu svých právních pomrídit píslušným zákonem, v jejím rámci vzniklá organizaní složka se ídí píslušnými pedpisy obanského zákoníku. Tato složka bude naplovat podmínky uvedené v metodice Ministerstva zemdlství R. Ve své podstat je tato složka spoleností vzniklou na základ smlouvy mezi partnery MAS a o.p.s. V rámci této organizaní složky o.p.s. budou vytvoeny výkonné orgány. Statut mže pro tyto orgány zvolit i jiné oznaení, než je níže uvedené, pokud tím nevzbudí klamný dojem o jejich povaze. Podrobnosti o fungování tchto orgán, pop. i sestavení jednacích ád, mže zakladatel ponechat statutu, který podle 13 odst. 4 mže vydávat správní rada (ukládá se do sbírky listin). Jeden partner, vyjma shromáždní partner, mže být lenem pouze jednoho dalšího orgánu organizaní složky. Orgány organizaní složky musí být sestaveny takovým zpsobem, aby v žádném z orgán, žádná ze zájmových skupin nemla více než 49% hlasovacích práv. Shromáždní partner - je nejvyšším orgánem této složky, za respektování hlasovacího práva, s úpravou jednacího ádu, se stanovenou kompetencí (stanovena v zakládací listini statutu 72

7 o.p.s.). Svolává se dle poteby, nejmén však jedenkrát ron, jeho jednání svolává výbor. Shromáždní partner je tvoeno všemi partnery psobícími v organizaní složce na základ uzavené smlouvy o partnerství, za úelem pípravy a realizace strategie komunitn vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li pítomna nadpoloviní vtšina partner MAS, pro pijetí rozhodnutí, je poteba souhlasu vtšiny pítomných, rovnž schvaluje jednací ád shromáždní partner a další vnitní pedpisy organizaní složky a její kanceláe, pokud nejsou právním ádem nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu sveny jinému orgánu MAS. Shromáždní partner zizuje povinné orgány organizaní složky tj. Výbor, Výbrovou komisi a Kontrolní komisi a volí a odvolává leny tchto orgán, rozhoduje o pijetí nebo vylouení partnera MAS v rámci strategie SCLLD, ídí proces poízení SCLLD a doporuuje jej ke schválení správní rad o.p.s., schvaluje zpsob hodnocení a výbru projekt v rámci uskuteování strategie SCLLD, zejména výbrová kritéria pro výbr projekt, pokud tuto povinnost nepenese na jiný orgán MAS. Výbor je rozhodovacím orgánem organizaní složky. Poet len a doba na kterou jsou voleni upravuje zakládací listina i statut o.p.s., leny volí i odvolává shromáždní partner. Rozhodovací právo len je pi hlasování rovné. lenové volí ze svého stedu pedsedu, který svolává a ídí zasedání. Výbor svolává shromáždní partner minimáln jedenkrát ron. Výbor doporuuje editeli o.p.s. uzavení a ukonení pracovnprávního vztahu s vedoucím zamstnancem pro realizaci SCLLD, bez doporuení výborem není ani uzavení ani rozvázání pracovního pomru možno uinit, tímto nejsou dotena ustanovení zákoníku práce. Schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základ návrhu výbrového orgánu. Výbrová komise - je volena shromáždním partner ze subjekt, které na území MAS a území uskuteování SCLLD prokazateln psobí, je-li lenem výbrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje len jejího statutárního orgánu. Poet len a doba jejich mandátu je upravena v zakládací listini statutu o.p.s., lenové jsou voleni shromáždním partner. Shromáždní partner dbá pi volb na rovnomrné zastoupení veejného sektoru a ostatních zájmových skupin. Výbrová komise volí ze svého stedu pedsedu, který svolává a ídí její zasedání. Do kompetence výbrové komise spadá zejména pedvýbr projekt na základ objektivních kritérií. Komise navrhuje jejich poadí podle pínosu tchto operací k plnní zámr a cíl SCLLD. Kontrolní komise - kontroluje innost a hospodaení organizaní složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgán s obecn závaznými pedpisy a pravidly dotaních program a pravidly pro innost v rámci SCLLD. lenové kontrolní komise musí být voleni z partner MAS. Poet len a doba jejich mandátu je upravena v zakládací listini statutu o.p.s.. len kontrolní komise nesmí být zárovelenem správní rady spolenosti ani výboru i výbrové komise. Kontrolní orgán volí pedsedu z ad svých len. Pedseda svolává a ídí jeho zasedání. Pi rozhodování je hlasovací právo len kontrolního orgánu rovné. Nejmén jedenkrát ron podává kontrolní komise zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní innosti. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li pítomna nadpoloviní vtšina len. Pro pijetí rozhodnutí je teba souhlasu vtšiny pítomných. V rozsahu psobnosti kontrolní komise mže její povený len nahlížet do doklad spolenosti a požadovat od 73

8 len dalších orgán spolenosti nebo od jejích zamstnanc vysvtlení k jednotlivým záležitostem. Pokud kontrolní komise shledá, že postup orgán organizaní složky je v rozporu s obecn závaznými pedpisy i dotaními pravidly, oznámí to výboru organizaní složky a dá na vdomí editeli o.p.s. Výbor je povinen zjednat nápravu. Pokud výbor nápravu nezjedná, mže se kontrolní komise se svojí námitkou i pipomínkou obrátit na shromáždní partner. Kontrolní komise svolává mimoádné jednání shromáždní partner i výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolenosti. Komise kontroluje metodiku zpsobu výbru projekt a její dodržování, vetn vyizování odvolání žadatel proti rozhodnutím ve vci výbru projektu, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Kancelá organizaní složky zamstnanec pro realizaci SCLLD musí být v pracovn právním vztahu. Kancelá je tvoena vedoucím zamstnancem organizaní složky pop. dalšími zamstnanci. Poet zamstnanc kanceláe organizaní složky stanoví shromáždní partner po dohod s editelem o.p.s.. Vedoucího zamstnance kanceláe organizaní složky pijímá do pracovního pomru editel o.p.s. na návrh výboru organizaní složky SCLLD. Kancelá organizaní složky SCLLD pipravuje podklady pro jednání orgán organizaní složky a realizuje rozhodnutí organizaní složky i jiných orgán o.p.s. ve vztahu k uskuteování SCLLD. Vztahy mezi orgány o.p.s. a orgány organizaní složky SCLLD Ve vcech pípravy a uskuteování strategie SCLLD a realizace projekt SCLLD k jejímu naplování je k vnitní formulaci rozhodnutí za o.p.s. pednostn píslušná organizaní jednotka SCLLD. Bez jejího pedchozího rozhodnutí i doporuení ani proti jejím rozhodnutím nemohou jiné orgány o.p.s. rozhodovat, ledaže by postupem i rozhodnutím organizaní složky ml být porušen zákon nebo o.p.s. vzniknout škoda. Pokud by ostatní orgány toto ustanovení nedodržely, mohou být volány k odpovdnosti za pípadnou škodu, kterou by tímto porušily zejména v oblasti dodržování kritérií Operaních program a dalších dotaních i grantových podpor, jejichž podmínkou jsou závazky k partnerství veejného a soukromého sektoru. O.p.s. vede píjmy a výdaje související s inností organizaní složky SCLLD a související se strategií SCLLD v úetnictví oddlen pod zvláštními úelovými znaky, tak, aby byly vždy zptn dohledatelné a samostatn kontrolovatelné. O.p.s. vede úetnictví vetn úetnictví pro organizaní složku SCLLD v souladu se zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis. O fúzi nebo zrušení organizaní složky mže správní rada rozhodnout jen s pedchozím souhlasem shromáždní partner. Noví partnei v rámci SCLLD mohou být pijímáni na základ jejich písemné žádosti, o pijetí rozhodne shromáždní partner. K pijetí nového partnera je teba jednomyslného souhlasu stávajících partner. Partner je povinen uzavít s MAS partnerskou smlouvu. Partnerství zaniká ke dni uvedenému v žádosti o ukonení partnerství, která musí být doruena na adresu o.p.s.. Shromáždní partner mže rozhodnout o vylouení partnera pro zvláš závažné porušení povinností partnera. Pro pijetí rozhodnutí o vylouení je teba hlas nadpoloviní vtšiny pítomných partner. 74

9 Zájmové sdružení právnických osob Zájmové sdružení právnických osob upravuje 20f zákona. 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Nový obanský zákoník (zákon. 89/2012 Sb., dále jen NOZ ) právní úpravu zájmových sdružení právnických osob neobsahuje. S úinností toho zákona již nebude možné další nové sdružení založit. Právní úprava zájmových sdružení právnických osob po úinnosti NOZ je ešena v pechodných ustanoveních 3051, pípadn 3041 a Podle 3051 NOZ zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních pedpis se i nadále ídí dosavadními právními pedpisy. Zájmové sdružení právnických osob má právo zmnit svoji právní formu na spolek podle NOZ; ustanovení NOZ o pemn právní formy právnických osob se použijí obdobn. Zákon tedy i nadále poítá s existencí sdružení, avšak neumožuje vznik nové právnické osoby v této form. Jestliže by existující zájmová sdružení právnických osob chtla zmnit svou právní formu na spolek, pak se tato pemna právnické osoby bude ídit ustanovením NOZ. K ochran svých zájm nebo k dosažení jiného úelu mohou právnické osoby vytváet zájmová sdružení právnických osob (dále jen sdružení ). K založení sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavená zakladateli nebo schválení založení sdružení na ustavující lenské schzi. Ke smlouv nebo zápisu o ustavující lenské schzi musí být piloženy stanovy a urení osob oprávnných jednat jménem sdružení. Stanovy i jednatele schvalují zakladatelé nebo ustavující lenská schze. Stanovy upravují pedmt innosti, majetkové pomry, vznik a zánik lenství, práva a povinnosti len, orgány sdružení a vymezení jejich psobnosti. Sdružení nabývá právní zpsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u píslušného krajského úadu, podle sídla sdružení. Organizaní struktura sdružení Sdružení nemá zákonem vymezenu organizaní strukturu. Povinné orgány, jako je statutární orgán, dozorí orgán, kontrolní orgán, pop. správní rada i lenská schze atp. upravují ve sdružení stanovy, vetn rozsahu psobení tchto orgán. Ústav Ústav je upraven 402, zákona. 89/2012 Sb., obanského zákoníku. Ústav je právnická osoba ustavená za úelem provozování innosti spoleensky užitené. Ústav ve svém názvu musí obsahovat slovo zapsaný ústav nebo zkratku z. ú.. Ústav se zakládá zakládací listinou, která upravuje vnitní organizaci ústavu, nevyhradí-li se úprava vnitní organizace ve statutu ústavu. Statut, je-li to úelné, vydá správní rada. Ústav vzniká zápisem do veejného rejstíku. 75

10 Organizaní struktura Statutárním orgánem ústavu je editel. editel nemže být lenem správní ani dozorí rady, byla-li tato zízena. Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu, leny správní rady jmenuje a odvolává zakladatel, není-li ureno jinak. Není-li to možné volí a odvolává leny dozorí rada. Byla-li zízena. Jinak volí a odvolává své leny správní rada sama. Není-li ureno jinak funkní období lena správní rady je tíleté. Pokud je zízena dozorí rada, je lenství ve správní rad a dozorí rad nesluitelné. Správní rada volí i odvolává editele. Není-li ureno jinak, projevuje za ústav pi právních jednáních vli pedseda správní rady. Dozorí rada, je-li urena, je kontrolním orgánem ústavu a plní funkce, obdobn jako u o.p.s. i nadace. Spolek, Zapsaný spolek - z.s. Právní úpravu spolku i zapsaného spolku upravuje 214 a 3045 zákona. 89/2012 Sb., obanského zákoníku. Spolek zakládají alespo ti osoby se spoleným zájmem jako samosprávný a dobrovolný svazek urený k naplování tchto zájm. Hlavní inností mže být pouze ochrana a uspokojování zájm, k jejichž naplování je spolek založen. Hlavní inností nemže být podnikání nebo jiná výdlená innost. Spolek vzniká dnem zápisu do veejného rejstíku. Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov, které upravují práva a povinnosti len, urují statutární orgán. Stanovy v úplném znní musí být uloženy v sídle spolku. Spolek lze založit i na základ usnesení ustavující schze tvoícího se spolku. Návrh stanov vypracuje a další zájemce o lenství svolá k ustavující schzi svolavatel, který oví správnost a úplnost listiny pítomných, pop. jím povená osoba. Organizaní struktura z.s. Orgány spolku urují stanovy. Mohou být libovoln pojmenovány, nevzbudí-li klamný dojem o jejich povaze. Stanovy urují, který orgán je nejvyšším orgánem spolku, který je statutárním orgánem a je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (pedseda). leny statutárního orgánu volí nebo odvolává nejvyšší orgán spolku, nestanoví-li stanovy jinak. Pokud tedy není stanoveno jinak, je nejvyšším orgánem spolku lenská schze. lenská schze - statutární orgán svolává zasedání lenské schze z podntu alespo tetiny len spolku nebo kontrolního orgánu a to nejmén jedenkrát do roka. Pi zasedání se zajistí volba pedsedy, který zasedání vede. lenská schze je usnášeníschopná za úasti vtšiny len spolku. Každý len má jeden hlas usnesení se pijímá vtšinou hlaslen pítomných v dob usnášení. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do ticeti dn od jejího ukonení nebo zápis vyhotoví ten, koho tím lenská schze povila. Kontrolní komise zídí-li stanovy kontrolní komisy, musí tato mít alespo ti leny. Pokud není stanovami ureno jinak, volí a odvolává leny kontrolní komise lenská schze. lenství v kontrolní komisy není sluitelné s lenstvím ve statutárním orgánu spolku ani v pípad 76

11 funkce likvidátora. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku ádn vedeny a vykonává-li spolek innost v souladu se stanovami a právními pedpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, neprodlen na tyto upozorní statutární orgán, vetn dalších orgán urených stanovami. V rozsahu povení mže len kontrolní komise nahlížet do doklad spolku a požadovat vysvtlení k jednotlivým záležitostem. Rozhodí komise je-li tato zízena, rozhoduje sporné záležitosti náležící do spolkové samosprávy v rozsahu ureném stanovami. Neurí-li stanovy jinak, má ti leny, které volí a odvolává lenská schze nebo shromáždní len spolku. 77

12 4. Proces výbru projekt 4.1. Úvod V této ásti metodiky, která se zabývá uplatováním principu LEADER, je stžejním tématem proces výbru projekt. Cílem je podrobn popsat jednotlivé úkony, které by mly místní akní skupiny dodržovat, aby byla zajištna bezchybnost pi výbru projekt. Tato otázka je pro fungování místních akních skupin zcela zásadní. Pedstavuje problematiku, na které závisí pípadný úspch i neúspch alokování finanních prostedk mezi smysluplné projekty tak, aby byly bez problém pijaty k administraci platebními agenturami ídících orgán. A nejen to, zpsob výbru projekt je také v maximální míe sledován širokou veejností, která byla v posledních letech opakovan informována v podstat pouze o netransparentn rozdlovaných dotacích. Tchto pípad bylo navíc takové množství, až vtšina obyvatel nabyla dojmu, že jakékoliv nakládání s dotaními prostedky je vždy spjaté s klientelismem a ze zásady se v podstat odehrává v rozporu se zákonem i dobrými mravy. Zpracovatelem této ásti metodiky byla Místní akní skupina Tebosko o.p.s. Jak tedy nastavit systém procesu výbru projekt? Celý postup lze rozdlit do nkolika zásadních úkon, chcete-li etap, které podrobn popisuje následující ást Definice základních pojm METODA LEADER zkratka LEADER pochází z francouzského Liaison Entre Actions Développement de l Économie Rurale, což v pekladu znamená propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Základní principy metody LEADER: Pístup zdola nahoru - lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, poteby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu prostednictvím tzv. místní akní skupiny (MAS). Místní akní skupinu tvoí zástupci obcí, podnikatel, zemdlc, neziskových organizací, škol i jednotliví aktivní obané. Díky pístupu zdola a zapojení místních aktéru jsou posilovány místní lidské zdroje a sounáležitost lidí s místem, kde žijí. Partnerství veejných a soukromých subjekt - v rámci MAS vzájemn spolupracují zástupci obcí a jimi/pop. krajem zizovaných organizací (veejný sektor) a podnikatelé, obanská sdružení i jednotliví obané (soukromý sektor). Realizace místní rozvojové strategie každá MAS zpracovává a realizuje místní rozvojovou strategii svého území. Strategie zahrnuje spolené vize aktér z území MAS. Strategie se realizuje pomocí projekt, které uspokojují skutené poteby území a vedou k místnímu rozvoji. Víceodvtvové navrhování a provádní strategie projekty realizované na základ místní strategie, jsou založené na souinnosti mezi subjekty a projekty z rzných odvtví místního hospodáství. Strategie a projekty MAS propojují rzné typy aktivit 78

13 nap. investiní projekty se vzdlávacími akcemi apod., ímž vzniká spolupráce mezi aktéry v regionu psobící. Podpora inovativních projekt - MAS pi realizaci svých strategických plán uplatují a podporují inovativní ešení problém zavádním v regionu nových služeb, produkt nebo pístup. Vytváení sítí místních partnerství a spolupráce - MAS vzájemn spolupracují a vymují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v R nap. prostednictvím Národní sít MAS R, v Evrop prostednictvím Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova tzv. ELARD. MÍSTNÍ AKNÍ SKUPINA MAS je na politickém rozhodování nezávislým spoleenstvím oban, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veejné správy (obcí, svazk obcí a institucí veejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemdlství a získávání finanní podpory z EU a z národních program, pro svj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostedí ve venkovských oblastech. Jedním z nástroj je také aktivní získávání a rozdlování dotaních prostedk. (NS MAS R, 2015) OPERANÍ PROGRAM (OP) základní strategický dokument finanní a technické povahy. V OP jsou podrobn popsány cíle a priority, které chce lenská zem v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období, vetn informace o tom, kdo mže o finanní prostedky žádat. VÝZVA Výzva k pedkládání projekt je úkon v rámci innosti nejen místních akních skupin, vyhlášení období, bhem kterého bude pijímat projekty žadatel. Souástí je dokument (písemná podoba výzvy), který obsahuje veškeré základní informace pro žadatele tak, aby mohli na jejím základ podat projekt, pípadn se prostednictvím odkaz v dokumentu seznámit s dalšími podklady (pravidla programu apod.). Ve výzv je pesn daný asový harmonogram (vyhlášení výzvy, píjem projekt atd.). FICHE Fiche je struný popis navržených opatení stanovených MAS v souladu se SPL. Fiche vymezuje oblast podpory pro konené žadatele v rámci opatení IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. (Mze R, 2015) FYZICKÝ PÍJEM PROJEKTU ást etapy projektu, kdy žadatel sám, nebo prostednictvím povené osoby doruí do sídla MAS projekt v. píloh ve stanoveném termínu. PROJEKT Projektem se v kontextu fond EU rozumí konkrétní, ucelený a podrobn rozpracovaný projektový zámr, který je souástí projektové žádosti. Projekt v sob zahrnuje soubor aktivit smujících k dosažení pedem stanoveného a jasn definovaného cíle a je limitován uritým asem a rozpotem. ŽÁDOST O DOTACI Jde o formulá, který vypluje žadatel a pedkládá jej s cílem získat finanní podporu v rámci operaního programu. Žádost o dotaci je elektronický formulá nebo se využívá kombinace elektronického formuláe a papírových píloh žádosti. Musí být zpracována v souladu s podmínkami operaního programu. Žádost se pedkládá ve stanoveném termínu (v dob výzvy) k tzv. zprostedkujícímu subjektu. 79

14 ÚZEMÍ MAS geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí, které schválily zaazení území obce do územní psobnosti SCLLD dané MAS na programové období VÝB ROVÁ KOMISE jde o orgán MAS, který je volen ze subjekt ze subjekt, které na území MAS prokazateln místn psobí. Právnické osoby musí zastupovat osoba fyzická. Veejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepedstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do její kompetence spadá zejména: pedvýbr projekt na základ objektivních kritérií navrhuje jejich poadí podle pínosu tchto operací k plnní zámr a cíl SCLLD. VÝBOR MAS Jedná se o rozhodovací orgán MAS v rámci CLLD. Do jeho kompetence spadá zejména: schvalování uzavení a ukonení pracovnprávního vztahu s vedoucím zamstnancem pro realizaci SCLLD, schvalování výzvy k podávání žádostí, vybírání projekt k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základ návrhu výbrového orgánu, svolávání nejvyššího orgánu minimáln jedenkrát ron. (Mze R, 2015) 4.3. Teoretická ást Píjem projekt Proces píjmu projekt logicky zaíná okamžikem jejich fyzického zaregistrování žadatelem v kancelái místní akní skupiny. Tomuto okamžiku ovšem pedchází jiná zásadní etapa, a sice vyhlášení výzvy k píjmu projekt. Práv v této výzv by mlo být žadatelm pedloženo optimální množství informací nejen o tom, na jaké akce je možné získat prostedky prostednictvím podané žádosti o dotaci, ale také kde, kdy a jakým zpsobem budou jednotlivé projekty místní akní skupinou pijímány k administraci. Práv zde tedy celý proces píjmu projekt zaíná. V rámci vyhlášení výzvy vtšinou místní akní skupina eší zásadní dilema, které není zpsobeno niím jiným, než nedostatkem asu. Výzvy místních akních skupin jsou totiž vázány na jednotlivá kola píjmu projekt, vyhlašovaných platební agenturou. V pedchozím období , kdy byly místní akní skupiny souástí Programu rozvoje venkova, Státní zemdlský intervenní fond (dále také SZIF) vypisoval ti (pozdji jen dv) kola píjmu v prbhu kalendáního roku. Místní akní skupiny mly za úkol v urených termínech zaregistrovat na Regionálních odborech SZIF vybrané projekty, které musely ped tímto úkonem projít celým schvalovacím ízením, jež si místní akní skupina nastavila. To ovšem není vše. Místní akní skupina musela nejdíve pedložit platební agentue ke schválení samotnou podobu pipravované výzvy. Celý tento proces tak byl asov pomrn nároný. Schválení výzvy totiž nezídka probíhalo na dohled od píjmu projekt. Místní akní skupiny tak mly mnohdy na zásadní úkony v podstat jen nkolik dní. Tímto asovým deficitem pak velmi snadno dojde k tomu, že pi výbru projekt pracovníci opomenou nkteré nedostatky prost proto, že na kontrolu nemají dostatek asu. Postupy pro zvýšení úrovn pijímaných projekt 80

15 Každá místní akní skupina mže podniknout opatení, kterými se pokusí zvýšit úrove pijímaných projekt. V zásad existují dv cesty. První je poskytování konzultací a druhou pímé školení potencionálních žadatel. Školení pipravené pro širokou veejnost byly v pedcházejícím programovém období místními akními skupinami pomrnasto pipravovány. Pidanou hodnotou takových akcí je zvýšení informovanosti o innosti MAS v regionu vbec. Nicmén v této ásti metodiky se zabýváme ist procesem výbru projekt, a proto je nutné íci, že tato školení pedstavují velmi dobrý prostedek, jak potencionální žadatele nauit základm, které zužitkují pi píprav žádosti. Na druhou stranu vtšinou probíhají v dob, kdy tito zájemci ješt pesn do detail nemají svj zámr zpracovaný. Druhou cestou je pímé poskytování konzultací zamstnanci místních akních skupin. Jejich pedností je skutenost, že zájemce v drtivé vtšin pípad pichází již s hotovým zámrem a jeho cílem je dozvdt se, eho se má vyvarovat pi píprav žádosti. Tato alternativa ovšem klade pomrn velké nároky na kapacity MAS. Fyzický píjem projekt Program rozvoje venkova , jehož souástí byly také všechny podpoené místní akní skupiny 56, ešil píjem projekt tak, že žadatelé žádost podávali elektronicky prostednictvím Portálu farmáe a následn ji museli fyzicky pedat, v. všech požadovaných píloh, na píslušném Regionálním odboru SZIF. V pípad, že žadatel podával žádost prostednictvím místní akní skupiny, podával osobn žádost i pílohy v sídle MAS. Vyhnul se tedy elektronickému podání žádosti. A pokud tak místní akní skupina nastavila svj postup administrace, nemusel pi píjmu žádosti o dotaci dokonce ani dokládat všechny pílohy projektu. V prbhu programovacího období totiž Pravidla umožnila práv toto dodatené doložení a bylo na jednotlivých MAS, zda budou požadovat všechny pílohy již pi píjmu nebo žadatele dodaten vyzvou k jejich doložení. Pi neformálním dotazování 14 místních akních skupin vyšlo najevo, že drtivá vtšina z nich požadovala pedložení píloh spolen se žádostí již pi píjmu projektu. Tento postup má zcela zejmé opodstatnní. Pracovník, který je místní akní skupinou uren k pejímání a registrování projekt, mže již pi tomto prvotním píjmu odhalit zásadní chybu v povinných pílohách

16 asový harmonogram píjmu Kalendání rok týdny Schválení výzvy platební agenturou Aktivita Schválení výzvy platební agenturou Vyhlášení výzvy Píjem projekt Harmonogram prací Administrativní kontrola opravy Kontrola pijatelnosti Hodnocení pref. kritérií Odv. Schválení projekt Pípadné odvolací ízení Registrace projekt na PA Jak vyplývá z asového harmonogramu, píjem projekt je uren na nkolik dní v závru vyhlášení výzvy k pedkládání projekt. Optimální bývá cca týden až 10 dní. Jak je ovšem zvykem prakticky ve všech podobných ízeních, žadatelé mají tendenci ponechat registraci své žádosti na poslední možný den. MAS se s touto skuteností musejí vyrovnat. V pípad, že MAS požaduje doložení všech píloh, pináší žadatel svou žádost o dotaci na CD nosii a pílohy v tištné podob. V kancelái MAS následn povený pracovník elektronickou žádost pijme, opatí íslem a vytiskne. Žadatel ji pak ped tímto pracovníkem podepisuje a dále podepisuje prvodní dokumentaci 57. Souástí tohoto úkonu je tedy prvotní kontrola náležitostí podávané Žádosti o dotaci, výstupem pro žadatele není jen potvrzení o zaregistrování žádosti místní akní skupinou, ale také tzv. kontrolní list, ve kterém jsou zapsány veškeré další souásti projektové žádosti (povinné, resp. nepovinné pílohy, v. potu stran). Kontrola pijatých projekt V programovacím období byla celková kontrola pijatých projekt provádna ve dvou krocích. Prvním krokem bylo provedení administrativní kontroly. Tento krok pedstavuje podrobné posouzení žádosti o dotaci, v. všech souástí, tedy i kontrolu povinných a 57 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatení IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R na období (dále jen Pravidla IV.1.2 ), s. 8 82

17 nepovinných píloh. Jedná se pravdpodobn o nejsložitjší innost v rámci procesu výbru projekt z hlediska nárok na personál místní akní skupiny. Jde o postupné, velmi podrobné zkoumání celé žádosti o dotaci z hlediska formálního (kontrola vyplnní všech relevantních ástí, kontrola správnosti samotného zámru vzhledem k nastavení výzvy atd.) i kontrolu žádosti v z hlediska obsahové správnosti. Jde tedy v prvé ad o to urit, zda žadatel vyplnil celou žádost v souladu s Pravidly a dále zda všechny doložené pílohy jsou relevantní a platné. Vzhledem k náronosti tohoto úkonu musí každá MAS pijmout opatení. Jejich bližší popis bude uveden v praktické ásti tohoto dokumentu. Výstupem administrativní kontroly je vyplnný zápis o administrativní kontrole, který musí být prokazateln doruen žadateli. Ten se v nm dozví, zda byl jeho projekt shledán bezchybným, pípadn zda byla zjištna uritá pochybení i nedostatky, které brání v postoupení projektu do další ásti schvalovacího procesu. V takovém pípad musí místní akní skupina žadateli poskytnout pesn definovanou lhtu pro doplnní. Pokud žadatel odstraní všechny chyby, uvedené ve výstupu z kontroly, pracovníci MAS následn žádost postoupí do další etapy kontroly. V opaném pípad jsou nuceni takovou žádost vyadit z administrace. Také o tomto kroku musí být žadatel informován. Bohužel vzhledem k zavedené praxi mají místní akní skupiny vtšinou minimální as na provedení tchto kontrol a pípadné vyzvání žadatel. Ani pro n pak nebývá vyhražený delší asový úsek než 5 7 pracovních dní k doplnní i oprav žádosti. Hodnocení pijatelnosti Žádosti, které úspšn prošly sítem administrativní kontroly, resp. byly ve stanovené lht opraveny, následn putují k hodnocení pijatelnosti. Jednotlivá kritéria pijatelnosti vycházela pímo z Pravidel PRV , nešlo tedy o podmínky nastavené místní akní skupinou. Zpravidla se jednalo o pt bod s tím, že je projekt, resp. žadatel sploval i nikoli. Navíc každé opatení mohlo obsahovat další kritérium pijatelnosti, které musel žadatel také striktn dodržet. Pokud tomu tak nebylo, pracovník místní akní skupiny musel takový projekt vyadit. Na rozdíl od administrativní kontroly zde tedy nebylo možné nedostatek jakkoliv napravit. Také z tohoto hodnocení je výstupem protokol, který obdrží v jednom vyhotovení žadatel a druhé je pipojeno k projektu pro poteby další administrace. Posouzení pijatelnost nebylo zcela jednoduché vzhledem k nastaveným kritériím nadízeným orgánem (viz praktická ást) a stejn jako v kterémkoliv bodu výbru platí, že se žadatel mohl proti postupu MAS odvolat. Hodnocení projekt Tato etapa hodnocení projekt již nemá za následek jejich pípadné vyazení z administrace. Jde v nm pouze o to urit podle pedem daných kritérií, který z projekt je nejkvalitnjší, resp. které z projekt mže místní akní skupina s ohledem na alokaci podpoit a které již vzhledem k nízkému zisku bod podpoeny nebudou. Celý proces je pomrn složitý a má mnoho dílích krok. 83

18 V první ad je nutné, aby mla místní akní skupina definována hodnotící kritéria tak, aby skuten jejich prostednictvím mohl být vybrán kvalitní projekt. Jakkoliv se takové konstatování zdá být logické a banální, jedná se o skuten velmi problematický úkol. Preferenní kritéria byla v minulém období dvojí povinná a ta, která byla stanovena samotnou MAS. To znamená, že ást kritérií byla pedepsána Státním zemdlským intervenním fondem. Povinn byly u každé Fiche bodov zvýhodnny následující skutenosti: - vytvoení každého nového trvalého pracovního místa na plný úvazek, - uplatování inovaních pístup, - víceodvtvové navrhování a provádní projektu založené na souinnosti mezi subjekty a projekty z rzných odvtví místního hospodáství, - zamení dopad projektu na mladé lidi do 30 let, - zamení dopad projektu na ženy. Tato kritéria byla tedy pítomna v každém bodovém hodnocení, piemž zpsob a míra zvýhodnní je ponechán na MAS. 58 Krom tchto kritérií pak každá místní akní skupina mla možnost definovat a nastavit vlastní preferenní kritéria, kterými mla možnost uritým zpsobem podpoit priority region. Ovšem nastavení nemlo být jen otázkou vle nkteré zájmové skupiny. Místní akní skupina v nich mla pedevším zajistit, aby projekt byl co nejefektivnjší, ml pokud možno širší dopad, ml pedpoklady, že bude fungovat dlouhodob apod. Je tedy zejmé, že volba preferenních kritérií je jedním z nejzásadnjších úkol místní akní skupiny. Návrh na postup, jakým se k odpovídajícímu výstupu dopracovat, bude souástí praktické ásti tohoto bloku. Ohodnocení preferenních kritérií Každý žadatel musí v rámci vyplnní žádosti o dotaci ohodnotit svj projekt preferenními kritérii a vysvtlit, pro má jeho projekt na dané body nárok. Je nasnad, že každý žadatel se snažil získat co nejvtší poet bod, proto byl reálný pedpoklad, že pi hodnocení projekt místní akní skupinou dojdou povení hodnotitelé nezídka k odlišným závrm. Bodový zisk, který si pidlil sám žadatel, se v rámci hodnocení projekt konfrontuje s posouzením výbrové komise, která na svých zasedáních ohodnotí všechny projekty. Systém byl nastaven tak, že projekt bu sploval zadané kritérium a ml tak nárok na plný poet bod za toto kritérium, nebo naopak nesploval a v tu chvíli neml nárok na žádný bod. Další možností bylo nastavit uritou stupovou škálu, kdy za konkrétní kritérium mohla být pidlena ást bod. Poslední cestou je v podstat individuální hodnocení, v jehož rámci udlí hodnotitel uritý poet bod z dané škály (O nap. 10) podle svého uvážení. Výbrová komise je jedním z dležitých orgán MAS, obecn platí, že jejím lenem by ml být odborník znalý problematiky LEADER, který bude schopen na základ bodovací škály jednoznan ohodnotit všechna kritéria a takové hodnocení bude za všech okolností schopen obhájit. Své hodnocení také zapisuje do protokolu. 58 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatení IV.1.2., s. 5 84

19 Krom samotného bodování projekt nkteré místní akní skupiny realizovaly takzvanou veejnou obhajobu projekt. V jejím rámci dostal každý žadatel prostor, aby svj projekt prezentoval ped leny výbrové komise a zodpovdl jejich pípadné dotazy. Na tomto základ pak lenové komise mohli korigovat své pvodní bodování. Z tohoto hodnocení všech hodnotitel vzejde aritmetickým prmrem tabulka projekt s jasn prokázaným poadím dle potu získaných bod. Výbrová komise pak svou práci postoupí dalšímu orgánu místní akní skupiny, který mohl mít rzné názvy, napíklad Programový výbor. V nastávajícím programovém období by se dle Metodiky pro standardizaci místních akních skupin ml jmenovat Výbor MAS. Práv tento výbor bude mít v píštím období tu zásadní zodpovdnost, a sice práv jeho lenové s konenou platností schválí projekty, které jim byly doporueny k podpoe na základ hodnocení výbrové komise. Kolik projekt bude nakonec výborem schváleno, záleží pedevším na výši alokace pro danou výzvu. Jen velmi zídka se stává, že by bylo zaregistrováno tak málo projekt, že souet požadované dotace všech tchto projekt nepekroí možnosti alokace. Obecn by ml Výbor MAS závazn pihlížet k výslednému poadí projekt dle jejich hodnocení, nicmén v jeho pravomoci je práv finální schválení projekt. Proto by se místní akní skupina mla na tuto skutenost odpovdn pipravit, aby nemohlo dojít ke zneužití financí tím, že nakonec bude vybrán k podpoe také projekt, který získal velmi malý poet bod. Vnitní naízení MAS také mohou rozhodnutí Výboru MAS nechat potvrdit vrcholným orgánem, ovšem je nezbytné mít na pamti, že as na celý proces je skuten šibeniní a takový postup by mohl mít za následek velké tžkosti zvlášt, když každý žadatel má právo na odvolání. Odvolání žadatele Každý žadatel má právo se odvolat proti všem výše popsaným krokm v rámci píjmu projekt. Místní akní skupina na tuto skutenost musí pamatovat a asov jednotlivé úkony seadit tak, aby další krok vždy následoval až poté, co vyprší doba, bhem které by se žadatel mohl odvolat a celý postup MAS byl pehodnocen. V koneném pípad to znamená, že MAS musí poítat s tím, že vyazený projekt, ale i neúspšný projekt s nedostateným potem získaných bod, se vrátí zpt do administrace a musí být spolu s ostatními v ádném termínu zaregistrován na SZIF i jiné platební agentue. Registrace projekt Pedání schválených projekt k zaregistrování píslušné agentue, která pro daný operaní program zajišuje celkovou administraci projekt (nejen v rámci komunitn vedeného rozvoje), je finálním krokem, který je zárove cílem celého výbru projekt. Každá MAS se na registraci projekt objednává dopedu a veškeré podklady musí mít pipraveny k pedání spolu s projekty. V následující ásti budou uvedeny praktické návrhy postupi dílí pipomínky, které by místní akní skupin mly dopomoci k provedení skuten transparentního a bezproblémového výbru projekt. 85

20 4.4. Praktická ást Tato ást pináší ve zkratce doporuení týkající se jednotlivých dílích postup, které mohou zamstnancm místních akních skupin napomoci k tomu, aby byl výbr projekt nastaven maximáln transparentn a také tak probíhaly veškeré innosti s tím spojené. Vzhledem k tomu, že metodika by mla být pokud možno krátká a výstižná, je praktická ást vtšinou psána formou bod s pípadnými krátkými vysvtlujícími komentái. Jen tak lze zaruit, že metodická pomoc bude pro tenáe užitená, že ji budou moci jasn pochopit a použít v pípad poteby. Píjem projekt I v pípad, že místní akní skupina realizuje rzné akce pro zájemce a má tím pádem ucelený pehled o projektech, které chtjí žadatelé registrovat v dané výzv, je pravdpodobné, že nkterý z žadatel pijde bez pedchozí konzultace, nezídka v poslední den píjmu. Možné nastavení postupu píjmu: dsledn dodržovat stanovený asový rozsah píjmu požadovat pedání nepovinných píloh i v pípad, že operaní program umožuje výjimku, a to z dvodu, aby byla již pi píjmu odhalena zjevná chyba kontrolu by mli provádt minimáln dva zamstnanci. První provádí kontrolu samotné žádosti, druhý kontrolu všech píloh, poté si oba innost vymní. Úelné je zavést systém psaní poznámek z prbhu kontroly projektu, tyto poznámkové listy si pak oba pracovníci spolen pekontrolují po ukonení obou ástí kontroly. na každý píjem si pracovníci vylení dostatený asový úsek (nap. 30 minut) z píjmu projekt musí být poízen kontrolní list Postupy pro zvýšení úrovn pijímaných projekt Ve vtšin pípad žádají v pípad místních akních skupin o dotaci naprostí laikové. To samo o sob je pochopitelné, nicmén MAS mže pijmout uritá opatení, jak žadatelm pomoci. Pomáhá tak vlastn i sama sob. Provádt mže napíklad: školení pro žadatele a pro veejnost, které má podat základní informace. Pokud nkterý ze zájemc pichází se složitjším problémem, je lépe domluvit si konzultaci mimo rámec školení, kdy bude mít zamstnanec dostatek prostoru pro hlubší posouzení problému. Nenechte se strhnout k rychlé odpovdi na základ informací, které žadatel považuje za dležité, ovšem bez zjištní širších souvislostí. Neomezené konzultace, pokud možno na základ pedchozího objednání. Z každé konzultace je pínosné sepsat výstup. Tyto podklady pak mohou být využity nap. pro zodpovzení FAQ na stránkách místní akní skupiny a dále není vyloueno, že v budoucnu nebudou tyto innosti pedmtem zájmu platebních agentur nap. pi hodnocení MAS. 86

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Jezdeckého klubu Baník Ostrava

Jezdeckého klubu Baník Ostrava S T A N O V Y Jezdeckého klubu Baník Ostrava Ostrava Stará Blá, K prplavu 729, 724 00 Stará Blá Obsah: I. Základní ustanovení II. Poslání a úkoly III. Orgány klubu IV. lenství, povinnosti a práva len V.

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU

POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU Kapitola I POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU (1) Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée eské republiky, (jeho plný název), v užívané zkratce OSZSP R (dále jen odborový svaz nebo OS) je samostatným,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS

OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS 407 80 Jednací ád Zastupitelstva obce Vilémov Zastupitelstvo obce Vilémov vydává podle 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis (dále

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

STANOVY eského zahrádká7ského svazu, z. s. ÁST PRVNÍ OBECNÁ ÁST

STANOVY eského zahrádká7ského svazu, z. s. ÁST PRVNÍ OBECNÁ ÁST STANOVY eského zahrádká7ského svazu, z. s. ÁST PRVNÍ OBECNÁ ÁST HLAVA I PSEDMTT ÚPRAVY 1 Základní ustanovení (1) 'eský zahrádká"ský svaz je spoleenství, sdružující ve svých organizaních jednotkách fyzické

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více