Firmy stále astji platí za VIP péi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firmy stále astji platí za VIP péi"

Transkript

1 HN.IHNED.CZ Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí jsou teba programy pro zdravá záda, výživové poradenství, komplexní preventivní prohlídky na míru nebo také to, že lidé nechodí na konzultaci do ordinací, ale lékai jezdí za nimi, když mají zrovna volno. Ceny za balíek služeb pro generálního editele se obvykle pohybují mezi dvma a pti tisíci msín. Lepší zdravotní péi ale zaínají firmy zajišovat stále astji i pro stední management. "Je to souást odmn. Vzhledem k tomu, že se úrove pée ve státních zaízeních ve stední Evrop obecn zhoršuje, tak se s tím setkáváme. Firmy platí služby soukromých klinik," íká Marta Kowalsa z personalistické spolenosti Egon Zehnder. Zdravý manažer za 24 tisíc O zdraví svých zamstnanc se eské firmy zaínají starat až v poslední dob. Ješt ped temi lety zde byly, podle evropské studie spolenosti Mercer, zdravotnické benefity spíše výjimkou. V loském roce už ale náklady na n rostly podobným tempem jako teba v Nmecku. Napíklad firma EPRO zaplatila za zdraví jednoho manažera v roce 2009 v prmru pes ti tisíce korun, v roce 2010 to už ale bylo více než 24 tisíc korun. Psycholog pro psa jako benefit Podle headhunter se ale investice do zdraví klíových zamstnanc vyplatí. "Je to jeden z benefit, který poskytuje firma ve svém zájmu. as manažera je vzhledem k jeho platu tak cenný, že zaídit individuální návštvy lékae je nutné minimum," íká Jan Bubeník ze spolenosti Bubeník Partners. Topmanažerm se prý ale nabízí ješt víc. "Jednomu eskému bankéi firma platí výživového specialistu, aby zhubl, jeden manažer má zase privátního veterináe pro svého kon a další psychologa pro psa. Když nkoho chcete, a on má poteby vyjdete mu vstíc," shrnuje Bubeník. Pední firmy, které HN oslovily, zdravotní péi nejastji zajišují prostednictvím pedplacených karet. Ty v nkolika úrovních - od stíbrných po platinové - vydávají soukromé kliniky. Dostat se s nimi ale lze i do pedních nemocnic. Jejich držitelé tak mají jistotu, že dostanou nadstandardní péi kdekoli. Michaela Mužíková S pispním Petry Paíkové

2 Píklady firem, které piplácejí manažerm na zdravotní péi PPF 2 až 5 tisíc korun msín stojí zdravotní pée generálního editele Egon Zehnder 1 až 5 tisíc korun ron stojí zdravotnické benefity top manažera SOB 2 miliony korun vydává na preventivní péi manažer

3 HN.IHNED.CZ Reforma nemá legalizovat dvourychlostní zdravotnictví. To už ale funguje nyní Soukromé kliniky jsou v kurzu. Pacienty mní v kulichy Klíové lidi eského byznysu už u lékae jen tak nepotkáte. Ne že by nestonali, ale vtšina z nich má v kapse stíbrnou, zlatou nebo platinovou kartu, což v praxi znamená, že fronty ped ordinací obcházejí VIP chodbami. Firmy jim je zaínají poizovat s podobnou samozejmostí jako teba stravenky. Do eských nemocnic tak zaíná proudit stále více kulich - tedy protekních pacient, o kterých na slavném videu z nedávné doby hovoil šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Za jednu VIP kartu sice firmy platí tisíce korun msín, nakonec se jim to ale stejn vyplatí. A to hned nkolikrát. Poprvé teba u bžné preventivní prohlídky. Drahý manažer neprosedí hodiny v ekárn, na adu jde na minutu pesn, anebo za ním léka rovnou pijede, kam potebuje. Ješt vtší výhodou je ale lenství v soukromých klinikách v pípad vážnjších zdravotních potíží. V pkných budovách s recepcí, která pipomíná spíše hotel než polikliniku, jsou sice vtšinou jen ambulantní ordinace bez složitých pístroj, ale na špiková pracovišt odtud vedou kratší cesty, než se mže na první pohled zdát. Pes kliniku bez poadníku "Firmy využívají soukromé kliniky jako poskytovatele, kteí dokážou vaše lidi dostat na více i mén renomovaná pracovišt v nemocnicích a zajistí jim v dohledné dob pední lékae," popisuje Petr Janák, HR specialista skupiny PPF. Lékai, kteí v zaízeních pracují, jsou totiž asto pímo z nemocnic. Pacienty si tak díky tomu jednoduše pevedou. A že to tak je i v pípad zaízení Canadian Medical Care, s nímž má PPF smlouvu, se ukáže po pár jednoduchých kliknutích na webu. Vtšina z léka, které klinika uvádí jako své odborníky, pracuje zárove v pražských fakultních nemocnicích. Teba ortoped je z Motola, dtská lékaka ze Všeobecné fakultní nemocnice a internistka z Ústední vojenské nemocnice. Oteven se o této praxi ale nikde nepíše. Pedbíhat klasické poadníky a nepímo si pedplácet výkony u konkrétních léka totiž v esku legáln nejde. Napíklad na klinice Santé, jejíž služby využívá celá ada firem - od banky po pivovar - proto nechtjí novinám ani íct, které lékae si vlastn najímají. Své pacienty ale pak posílají na stejná místa jako zmiovaná Canadian Medical Care. Smlouvou však ošetené pednostní odbavení zamstnanc žádná firma nemá. "Vypozoroval jsem ale, že to je otázka dobrých vztah mezi poskytovateli zdravotní pée (soukromými klinikami) a nemocnicemi," íká Petr Janák z PPF.

4 Nco takového pitom nemá umožnit ani zdravotnická reforma. Ministr Leoš Heger s výbrem operatér nepoítá. "Jak by se z mladých stali zkušení, když by si každý platil za kapacity v oboru," ekl už díve Heger. A ani pedbíhat za peníze se prý nebude. Širší standard asto skloovaný nadstandard, z nhož se stal nejviditelnjší bod všech zmn, má pouze umožnit piplácení na to, co pojišovna odmítne hradit celé. Tedy teba na lehí sádru nebo mkí oní oku, díky níž lovk nemusí nosit brýle. Vytváet dvojrychlostní zdravotnictví v tom smyslu, že kdo neplatí, ten eká, se tím ale nemá. Právníci však varují, že tak alespo psychologicky zavedení nadstandardu zapsobit mže. "Dnes je všem krystalicky zejmé, že pokud erpají bžnou péi, platí ji pojišovna, nov se to ale prolomí. O nadstandardu se bude všude mluvit a vtšina lidí, se v tom ztratí," obává se Ondej Dostál z Platformy zdravotních pojištnc. Debaty o nadstandardní péi ale mají i svá pozitiva. Pacienti se dožadují lepšího zacházení a lékai jim pomalu zaínají vycházet vstíc. Vidt je to teba u toho, jak posouvají své ordinaní hodiny. Ordinace praktik už nezavírají ve ti odpoledne, ale nkolikrát týdn zstávají v provozu teba do šesti nebo do sedmi hodin veer. Nkteí zubai dokonce nabízejí ošetení i bhem víkendu. Samozejm ale za píplatek. V Praze nebo Pardubicích to vyjde na dva a pl tisíce korun. tyiadvacetihodinové konzultace léka, které zdarma zamstnancm i jejich rodinám nabízejí firmy, tak zstávají nadstandardním benefitem. Tebaže se už tyto možnosti pomalu pesouvají z vrcholového managementu i do nižších pozic, jak íkají teba ve firm Deloitte: "Možnosti využít nadstandardní zdravotní péi mají všichni zamstnanci s pracovní smlouvou na minimáln poloviní úvazek bez ohledu na pracovní pozici." Michaela Mužíková S pispním Heleny Kardové Jaký nadstandard zajišují eské firmy svým šéfm a zamstnancm EZ Skupina EZ hradí náklady na vstupní, periodické i výstupní zdravotní prohlídky. Vybraným skupinám zamstnanc je poskytována nadstandardní zdravotní pée, v odvodnných pípadech je zamstnancm zajištno okování. Nadstandard není ale spojen s manažerskou pozicí, ale pedevším s pracovními pozicemi - okování nap. u pozic ohrožených infekcemi.

5 Vodafone Top manažei Vodafonu mají navíc hrazena preventivní vyšetení v následujících oblastech: praktická, oní a onkologická prevence. RWE Transgas Nadstandardní zdravotní pée je poskytována jako jeden z manažerských benefit všem top manažerm skupiny RWE CZ. lenství ve zdravotních programech obsahuje zejména pravidelné preventivní prohlídky, vyšetení bez ekání, nepetržitý zdravotnický servis lékae, služby na telefonu a ový servis. Zdravotní servis se v tomto pípad maximáln pizpsobuje asovým možnostem vybraných zamstnanc. Raiffeisenbank Vrcholoví manažei mohou zdarma využívat nadstandardní zdravotní péi nejen pro sebe, ale i své rodinné píslušníky. Zamstnanci mohou tyto služby využívat na své náklady, ovšem za výrazn zvýhodnných podmínek, které pro n zajistila banka. etz firemního nadstandardu Fard Rock Cafe, Akademie vd, Blue Care, Credit Garant Poliklinika na Národní Za kým posílá zamstnance svých firemních klient: Martin Bojar - neurolog, FN Motol Dušan Urgošík - neurochirurg, Nemocnice Na Homolce Alex Ivano - internista, gastroenterolog Nemocnice Na Františku

6 EZ, T-Mobile, Heineken, CITI, Plzeský Prazdroj Santé Klinika odmítá íct, se kterými lékai spolupracuje. Pacienty ale pedává napíklad do Nemocnice Na Františku, do Všeobecné fakultní nemocnice i do Motola. Kam posílají firmy své zamstnance PPF Canadian Medical Care Klinika uvádí jako své odborníky lékae z fakultních nemocnic: Blanka Hauptmanová - internistka, Ústední vojenská nemocnice Irena Peprná - internistka, Nemocnice Na Františku Silvie Knoppová - dtská lékaka, FN Motol Pavla Raušová - dtská lékaka, Všeobecná fakultní nemocnice Magdalena Kreimová - dtská lékaka, FN Bulovka Marek Orendá - dtský léka, FN Motol Marek Plánika - ORL, Ústední vojenská nemocnice Rastislav Hromádka - ortoped, FN Motol Gorenje, Mandarin Oriental Hotel MED Point Za kým posílá zamstnance svých firemních klient: Svatopluk Adámek, rektoskopická ambulance - FN Motol Edib Jaganjac - ortopedie, FN Motol Tomáš Teršíp - chirurgie, FN Motol Jan Hofta - ortopedie, FN Motol Petra Zimolová - kardiologie, FN Motol Petr Jánský - kardiovaskulární chirurgie, FN Motol Jaroslav Šimon - Arytmologická ambulance a Kardiostimulaní ambulance, Nemocnice Na Homolce

7 Co dalšího si lze zaplatit Ošetení u zubae o víkendu korun plus cena zákroku (ceník pražské, pardubické ordinace) Individuální pée zdravotní sestry korun/h nemocnice Pelhimov preventivní vyšetení pro manažery korun Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav výkon v noci nebo o víkendu - až 500 korun Infekní oddlení, Uherskohradišská nemocnice

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14)

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) 2/2012 MAGAZÍN LÉKAŘSKÉHO DOMU PRAHA 7 JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) krása nemá jen svědky, ale i autory...

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více