Setkání 18/04/2012 záznam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání 18/04/2012 záznam"

Transkript

1 Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální platformu pro sdílení informací, praxe, pístupu v CX edstavení úastník, jejich oekávání Martin Bedná AD FONTE; kou chci dát dohromady lidi, které zajímá klientský pístup a chtjí sdílet a budovat Michaela Skalníková CK Hogg Robinson (korporátní klienti); obchodní editelka klient -> spokojený klient osobn mám perfekcionalismus jako základ ráda bych zjistila jak pedávat zkušenosti dál (nap. zamstnancm) forma, kterou preferuji, je kulatý stl Jakub Vopelák Armáda spásy; editel pro fundraising pro neziskový sektor je asto typický nestrukturovaný pístup k vcem rád bych získal inspiraci pro vlastní práci klienty nejsou jen uživatelé našich služeb, ale napíklad pro m zástupci donátor produkty a spokojenost klient chápu jako kotevní body pro fundraising Tomáš Pikryl Citibank; Customer experience officer rád bych získal inspiraci, podílel se na sdílení FKP chápu jako mezioborové fórum Forum pro klientský pístup, o.s. I INTERNÍ MATERIÁL, strana 1 (celkem 6)

2 Vladimíra Rosenderfová skupina EZ, vedoucí kanceláe editele, odpovdná za spokojenost zákazník i my potebujeme nadšené a loajální zákazníky jsem tady pro získání inspirace, kontakty, sdílení informací Petr Konený SANEK; editel rosteme na systému uení se od ostatních formou workshop a spolených kauz tady stylu, který je základní pro FKP jsem tu pro sdílení informací, získání zptné vazby, kontakty Vojtch Rálek SANEK; konzultant rád bych získal inspiraci, jak si udržet zákazníka klíem pro nás je opakovaný zákazník Jan Škrout Yard RESORT (volnoasové aktivity), mám praxi také v hotelnictví rád bych získal tipy pro spokojeného zákazníka - jak ve spokojenosti být ješt lepší Karel Šlechta Quality Brand (externí call centrum); editel klíem našeho úspchu je klientský pístup k zákazníkm i k zákazníkm našich zákazník chci poznat nové lidi a naerpat inspiraci Klára Hnízdilová Raiffeisen; externista (mám praxi v telekomunikacích) ráda bych se inspirovala Pavla ezníková Raiffeisen; manažerka externích call center ráda dávám rzné lidi dohromady od FKP oekávám zejména sdílení, jak co funguje Jitka Vomáková Tuppercase; mám praxi i pro Avon zabýváme se pímým prodejem Forum pro klientský pístup, o.s. I INTERNÍ MATERIÁL, strana 2 (celkem 6)

3 jsem tu pro sdílení a inspiraci v práci se zákazníky Ester Janošiová praxe v telekomunikacích a bankovnictví mám zkušenosti s analýzami a mením úinnosti aktivit smrem ke klientm ráda bych získala fakta, informace, praktické zkušenosti David Náhlovský telekomunikace; nezávislý konzultant zmny v byznyse, cíleno na efektivitu o klientském pístupu se hodn mluví, ale jsou obrovské rozdíly ve vnímání a já bych si jej rád sjednotil Základní zámry FKP Martin Bedná Forum pro klientský pístup, o.s. I INTERNÍ MATERIÁL, strana 3 (celkem 6)

4 Customer experience v Avon a Raiffeisen - Pavla ezníková Avon klientem je AvonLady (Avonka jsou jich desetitisíce), nikoli konený uživatel ve firm jsou dlouhodob zavedené osvené postupy klíovým prvkem je loajalita Avonek a tedy i zákaznic prodávají osobní vztahy! ízení se provádí dle hrubých ísel prodej vyložen best practice nebo njakou specialistu jsem nenalezla Jitka dopluje: v pímém prodeji je nejdležitjší prodejce ten ovlivuje zákazníky, vytváí osobní vazby Raiffeisen v práci s klienty spolupracujeme s externími call centry ležité je z dodavatel udlat partnery a být i pro n transparentní jasníct, o co nám jde partnerství s dodavatelem se penáší na zamstnance a tím i na zákazníky je poteba si uvdomit, jaký vliv bude mé rozhodnutí mít na koneného klienta i práci callcenter je významným prvkem klientv pocit z telefonátu: zákazník musí mít pocit, že hovor byl pro nj prospšný výzkumy klientského mínní vs. spolupráce klientský pístup = transparentní; konzistentní; partnerský; flexibilní; procesy; lidi; férovost Customer Experience v Citibank - Tomáš Pikryl klientský pístup byl pvodn roztíštný po rzných oddleních v bance, nyní (cca 1,5 roku) je oddlení pro customer experience pro celou banku Customer experience officer není v pímém kontaktu s klienty ani byznys partnery Naízení o zízení CX oddlení pišlo shora (Amerika), velká podpora vedení v CZ oddlení CX zkoumá, co klienti zažívají a ladí vztah klienta a banky tak, aby byl píjemný pro klienta & smysluplný pro banku (zisk, efektivita, apod.) výhody centrálního oddlení pro customer experience o uvolní ruce i jazyk ostatních oddlení o esune problémy z jiných oddlení o klientem a zdrojem informací jsou ostatní oddlení neformální forum koleg o kolega/jiné oddlení = interní klient o provádí se globální mení net promoter score o lokální výzkumy externí firma o dnes pokrývá call centrum 90% komunikace s klienty o pro výzkumy je nesmírn dležitá správná formulace otázek o stejn tak správná interpretace výsledk o externí firmy pokrývají spíše trendy (nárst/pokles) a zptnou vazbu stížnosti klient je teba sledovat píbh už od zaátku, ped zkušeností, která vedla ke stížnosti Forum pro klientský pístup, o.s. I INTERNÍ MATERIÁL, strana 4 (celkem 6)

5 íbh klienta zaíná prodejem naplnní oekávání, aby kroky souvisely, konzistence v pístupu i informacích pro dobe cílenou práci s klientem je nesmírn dležitá, klíová firemní kultura a práce s ní: interní hodnotový systém myslet vždy na klienta, což ovlivují prakticky všechny innosti zkušenost s organizovaným sdílením zkušeností všichni souhlasí s myšlenkou, ale v praxi nechtjí sdílet, nechtjí mluvit Diskuse k tématu Customer Experience v Citibank Klára dopluje: CX je drahé pro firmu levnjší je pístup co klient snese ; když se neplní obchodní cíle, v praxi je CX první, kde se škrtá Tomáš: Citibank nemá budget na CX; CX je v cílech všech manažer; klíová je podpora nejvyššího managementu; politika firmy; nco je levné a úinné, nco je drahé Pavla: CX zaíná a koní u nejvyššího šéfa Tomáš: vždy politika! Podpora seshora a globální podpora Jana: v Komerní bance CX oddlení není; bží projekt Ambice 2015 set nám ke klientskému pístupu; zadání z centrály; každé oddlení bude procházet certifikací na toto téma Ester: o 1. krok firemní kultura a interní hodnoty, jak jsou prezentovány, jak jsou vnímány zamstnanci o 2. krok CX = employee experience! Zásadní! o 3. Krok pokrýt všechny kanály kontaktu se zákazníkem; klíový: proces zamstnanecké zkušenosti Tomáš: v Citibank najali lovka z hotelové sféry, který pipravil procesy pro klientský pístup; zamstnanec je musí mít a znát Ester: když má manažer prodejní cíle na 1 rok stará se o prodej a má budget na podporu prodeje; když má prodejní cíle na 5 let stará se o dlouhodobou motivaci zamstnanc a podporu klient Tomáš: dležitost cíl pro manažery mít CX už v cílech Vladimíra: jak mžu nco ídit, když to neumím zmit? Sdílení z oblasti CX (diskuse, spolená práce) Je pojem Customer Experience spojen výhradn s firemním sektorem? Jakub Vopelák Jakub: o klientská/zákaznická zkušenost je klíová i pro neziskové organizace o máme standardy pro služby o heslo globálnešíme lokální problémy o pro Armádu spásy jsou klienty jak sponzoi a partnei, tak spotebitelé služeb (kteí za služby neplatí, ale musí být spokojeni) o zaínáme fundraisingem (získávání finanních prostedk) ze všech kanál - nové je, že sponzor=zákazník Tomáš: co je klíové pro klienta/sponzora? Jakub: individuální cíle; ale rozhodn transparentnost (co a jak a jak to pomže) Martin: co se komerní sektor mže nauit od neziskového? Pavla: srdce Forum pro klientský pístup, o.s. I INTERNÍ MATERIÁL, strana 5 (celkem 6)

6 Jakub: zamstnanci berou práci jako poslání (=srdce) -> nauit se zapojit zamstnance, aby byl partnerem a vnímat jeho pohled na vztah Diskuse k tématu CX obecn Vojtch: pro kvalitní CX je dležitá motivace zamstnance! Jan: situace z hotelu: každý zamstnanec je zárove klientem ostatních zamstnanc -> nastavuje chování zamstnanc a standardy vnitní komunikace; empatie; pozitivní vliv na zákazníka eský lovk asto vnímá službu jako podadnou innost, nemá chu na klientský pístup Jana: pístup zamstnanc závisí na kultue firmy Martin: postoje a pístupy lidí: velký rozdíl mezi východní Evropou (a patí tam i Rakousko a Francie) a západní Evropou Karel: zkušenost z externího call centra: náš klient uruje chování našich lidí ke klientovým zákazníkm; existují obrovské rozdíly Martin: má jeden zamstnanec call centra na starosti více klient? Karel: ne; výjimka je Raiffeisen/Vodafone Závr Co dlat píšt? budeme pipravovat manuál klientského pístupu Pavla: je mi zima píšt topit Vladimíra: dobrý by byl chat na webu, i diskusní forum Ester: pípadové studie, reálné píbhy Tomáš: konkrétní témata Martin: prezentace mj nejlepší/nejhorší zážitek v oblasti CX Michaela: styl: prezentace vlastního problému a ostatní zhodnotí / soundboard Forum pro klientský pístup, o.s. I INTERNÍ MATERIÁL, strana 6 (celkem 6)

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Zápis FKP 17.10.2012. OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta. astníci:

Zápis FKP 17.10.2012. OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta. astníci: Zápis FKP 17.10.2012 OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta astníci: Hana Bachárová, Change Partnership Jana Bedná ová, KB Št pánka Bedná ová, AD Fonte Martin Bedná, AD Fonte

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více